Lập trình thang máy 6 tầng dùng PLC

16 181 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:05

Mạch dùng PLC lập trình thang máy, viết bằng s71200. Có ưu tiên chọn tầng theo thứ tự ưu tiên.Liên hệ : 01638476821 để nhận thêm về PLC và nhiều bài lập trình khác.Chuyên nhận làm mạch PLC cho các bạn. Totally Integrated Automation Portal Thang may tang_C / PLC_1 [CPU 1214C AC/DC/Rly] / Program blocks Main [OB1] Main Properties General Name Main Number Numbering automatic Information Title "Main Program Sweep (Cy‐ Author cle)" Version 0.1 User-defined ID Main Name Input Data type Type Language Comment Default value Bool Bool Initial_Call Remanence Temp Constant OB Family Comment Initial call of this OB =True, if remanent data are available Network 1: THANG MAY DI LEN %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.5 "TANG DI LEN" %Q0.6 "TANG DI LEN" %Q0.7 "TANG DI LEN" %Q1.0 "TANG DI LEN" %Q1.1 "TANG DI LEN" Symbol "TANG DI LEN" "TANG DI LEN" "TANG DI LEN" "TANG DI LEN" "TANG DI LEN" "THANG MAY DI LEN" Address %Q0.5 %Q0.6 %Q0.7 %Q1.0 %Q1.1 %Q0.3 Type Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment Network 2: THANG MAY DI XUONG %Q1.2 "TANG DI XUONG" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %Q1.3 "TANG DI XUONG" %Q1.4 "TANG DI XUONG" %Q1.5 "TANG DI XUONG" %Q1.6 "TANG DI XUONG" Symbol "TANG DI XUONG" "TANG DI XUONG" "TANG DI XUONG" "TANG DI XUONG" "TANG DI XUONG" "THANG MAY DI XUONG" Address %Q1.2 %Q1.3 %Q1.4 %Q1.5 %Q1.6 %Q0.4 Type Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment LAD Totally Integrated Automation Portal Network 3: %M0.1 "NUT NHAN TANG LEN" %M4.3 "XOA BIT TANG 1" %M3.1 "DAU RA TANG LEN" %M3.1 "DAU RA TANG LEN" Symbol "DAU RA TANG LEN" "NUT NHAN TANG LEN" "XOA BIT TANG 1" Address %M3.1 %M0.1 %M4.3 Type Bool Bool Bool Comment Network 4: %M0.2 "NUT NHAN TANG LEN" %M4.4 "XOA BIT TANG 2" %M3.2 "DAU RA TANG LEN" %M3.2 "DAU RA TANG LEN" Symbol "DAU RA TANG LEN" "NUT NHAN TANG LEN" "XOA BIT TANG 2" Address %M3.2 %M0.2 %M4.4 Type Bool Bool Bool Comment Network 5: %M0.3 "NUT NHAN TANG XUONG" %M4.4 "XOA BIT TANG 2" %M3.6 "DAU RA TANG XUONG" %M3.6 "DAU RA TANG XUONG" Symbol "DAU RA TANG XUONG" "NUT NHAN TANG XUONG" "XOA BIT TANG 2" Address %M3.6 %M0.3 %M4.4 Type Bool Bool Bool Comment Network 6: %M0.4 "NUT NHAN TANG LEN" %M4.5 "XOA BIT TANG 3" %M3.3 "DAU RA TANG LEN" %M3.3 "DAU RA TANG LEN" Symbol "DAU RA TANG LEN" "NUT NHAN TANG LEN" "XOA BIT TANG 3" Address %M3.3 %M0.4 %M4.5 Type Bool Bool Bool Comment Network 7: %M0.5 "NUT NHAN TANG XUONG" %M3.7 "DAU RA TANG XUONG" %M4.5 "XOA BIT TANG 3" %M3.7 "DAU RA TANG XUONG" Totally Integrated Automation Portal Symbol "DAU RA TANG XUONG" "NUT NHAN TANG XUONG" "XOA BIT TANG 3" Address %M3.7 %M0.5 %M4.5 Type Bool Bool Bool Comment Network 8: %M0.6 "NUT NHAN TANG LEN" %M4.6 "XOA BIT TANG 4" %M3.4 "DAU RA TANG LEN" %M3.4 "DAU RA TANG LEN" Symbol "DAU RA TANG LEN" "NUT NHAN TANG LEN" "XOA BIT TANG 4" Address %M3.4 %M0.6 %M4.6 Type Bool Bool Bool Comment Network 9: %M0.7 "NUT NHAN TANG XUONG" %M4.6 "XOA BIT TANG 4" %M4.0 "DAU RA TANG XUONG" %M4.0 "DAU RA TANG XUONG" Symbol "DAU RA TANG XUONG" "NUT NHAN TANG XUONG" "XOA BIT TANG 4" Address %M4.0 %M0.7 %M4.6 Type Bool Bool Bool Comment Network 10: %M1.0 "NUT NHAN TANG LEN" %M4.7 "XOA BIT TANG 5" %M3.5 "DAU RA TANG LEN" %M3.5 "DAU RA TANG LEN" Symbol "DAU RA TANG LEN" "NUT NHAN TANG LEN" "XOA BIT TANG 5" Address %M3.5 %M1.0 %M4.7 Type Bool Bool Bool Comment Network 11: %M1.1 "NUT NHAN TANG XUONG" %M4.7 "XOA BIT TANG 5" %M4.1 "DAU RA TANG XUONG" %M4.1 "DAU RA TANG XUONG" Symbol "DAU RA TANG XUONG" "NUT NHAN TANG XUONG" "XOA BIT TANG 5" Network 12: Address %M4.1 %M1.1 %M4.7 Type Bool Bool Bool Comment Totally Integrated Automation Portal %M1.2 "NUT NHAN TANG XUONG" %M5.0 "XOA BIT TANG 6" %M4.2 "DAU RA TANG XUONG" %M4.2 "DAU RA TANG XUONG" Symbol "DAU RA TANG XUONG" "NUT NHAN TANG XUONG" "XOA BIT TANG 6" Address %M4.2 %M1.2 %M5.0 Type Bool Bool Bool Comment Network 13: %M0.0 "NUT CHON TANG 1" %M4.3 "XOA BIT TANG 1" %M5.1 "BIT TANG 1" %M5.1 "BIT TANG 1" Symbol "BIT TANG 1" "NUT CHON TANG 1" "XOA BIT TANG 1" Address %M5.1 %M0.0 %M4.3 Type Bool Bool Bool Comment Network 14: %M1.3 "NUT CHON TANG 2" %M4.4 "XOA BIT TANG 2" %M5.2 "BIT TANG 2" %M5.2 "BIT TANG 2" Symbol "BIT TANG 2" "NUT CHON TANG 2" "XOA BIT TANG 2" Address %M5.2 %M1.3 %M4.4 Type Bool Bool Bool Comment Network 15: %M1.4 "NUT CHON TANG 3" %M4.5 "XOA BIT TANG 3" %M5.3 "BIT TANG 3" %M5.3 "BIT TANG 3" Symbol "BIT TANG 3" "NUT CHON TANG 3" "XOA BIT TANG 3" Address %M5.3 %M1.4 %M4.5 Type Bool Bool Bool Comment Network 16: %M1.5 "NUT CHON TANG 4" %M4.6 "XOA BIT TANG 4" %M5.4 "BIT TANG 4" %M5.4 "BIT TANG 4" Symbol "BIT TANG 4" "NUT CHON TANG 4" "XOA BIT TANG 4" Network 17: Address %M5.4 %M1.5 %M4.6 Type Bool Bool Bool Comment Totally Integrated Automation Portal %M1.6 "NUT CHON TANG 5" %M4.7 "XOA BIT TANG 5" %M5.5 "BIT TANG 5" %M5.5 "BIT TANG 5" Symbol "BIT TANG 5" "NUT CHON TANG 5" "XOA BIT TANG 5" Address %M5.5 %M1.6 %M4.7 Type Bool Bool Bool Comment Network 18: %M5.7 "NUT CHON TANG 6" %M5.0 "XOA BIT TANG 6" %M5.6 "BIT TANG 6" %M5.6 "BIT TANG 6" Symbol "BIT TANG 6" "NUT CHON TANG 6" "XOA BIT TANG 6" Address %M5.6 %M5.7 %M5.0 Type Bool Bool Bool Comment Network 19: %M2.6 "CONG TAC HANH TRINH MO HET CUA" Symbol "CONG TAC HANH TRINH MO HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 1" "CONG TAC HANH TRINH TANG 2" "CONG TAC HANH TRINH TANG 3" "CONG TAC HANH TRINH TANG 4" "CONG TAC HANH TRINH TANG 5" "CONG TAC HANH TRINH TANG 6" "XOA BIT TANG 1" "XOA BIT TANG 2" "XOA BIT TANG 3" "XOA BIT TANG 4" "XOA BIT TANG 5" "XOA BIT TANG 6" Network 20: %M1.7 "CONG TAC HANH TRINH TANG 1" %M4.3 "XOA BIT TANG 1" %M2.0 "CONG TAC HANH TRINH TANG 2" %M4.4 "XOA BIT TANG 2" %M2.1 "CONG TAC HANH TRINH TANG 3" %M4.5 "XOA BIT TANG 3" %M2.2 "CONG TAC HANH TRINH TANG 4" %M4.6 "XOA BIT TANG 4" %M2.3 "CONG TAC HANH TRINH TANG 5" %M4.7 "XOA BIT TANG 5" %M2.4 "CONG TAC HANH TRINH TANG 6" %M5.0 "XOA BIT TANG 6" Address %M2.6 Type Bool %M1.7 %M2.0 %M2.1 %M2.2 %M2.3 %M2.4 %M4.3 %M4.4 %M4.5 %M4.6 %M4.7 %M5.0 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment Totally Integrated Automation Portal %M1.7 "CONG TAC HANH TRINH TANG 1" %M3.2 "DAU RA TANG LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %M3.6 "DAU RA TANG XUONG" %M3.3 "DAU RA TANG LEN" %M3.7 "DAU RA TANG XUONG" %M3.4 "DAU RA TANG LEN" %M4.0 "DAU RA TANG XUONG" %M3.5 "DAU RA TANG LEN" %M4.1 "DAU RA TANG XUONG" %M4.2 "DAU RA TANG XUONG" %Q0.5 "TANG DI LEN" Symbol "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 1" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG XUONG" "DONG CUA" "MO CUA" "TANG DI LEN" "TANG DI LEN" "THANG MAY DI XUONG" Network 21: Address %M2.5 Type Bool %M1.7 %M3.2 %M3.6 %M3.3 %M3.7 %M3.4 %M4.0 %M3.5 %M4.1 %M4.2 %Q0.2 %Q0.1 %Q0.5 %Q0.6 %Q0.4 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment %Q0.6 "TANG DI LEN" %Q0.5 "TANG DI LEN" Totally Integrated Automation Portal %M2.0 "CONG TAC HANH TRINH TANG 2" %M3.3 "DAU RA TANG LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %M3.7 "DAU RA TANG XUONG" %M3.4 "DAU RA TANG LEN" %M4.0 "DAU RA TANG XUONG" %M3.5 "DAU RA TANG LEN" %M4.1 "DAU RA TANG XUONG" %M4.2 "DAU RA TANG XUONG" %M5.3 "BIT TANG 3" %M5.4 "BIT TANG 4" %M5.5 "BIT TANG 5" %M5.6 "BIT TANG 6" %Q0.6 "TANG DI LEN" Symbol "BIT TANG 3" "BIT TANG 4" "BIT TANG 5" "BIT TANG 6" "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 2" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG XUONG" "DONG CUA" "MO CUA" "TANG DI LEN" "TANG DI LEN" "THANG MAY DI XUONG" Network 22: Address %M5.3 %M5.4 %M5.5 %M5.6 %M2.5 Type Bool Bool Bool Bool Bool %M2.0 %M3.3 %M3.7 %M3.4 %M4.0 %M3.5 %M4.1 %M4.2 %Q0.2 %Q0.1 %Q0.6 %Q0.7 %Q0.4 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment %Q0.7 "TANG DI LEN" %Q0.6 "TANG DI LEN" Totally Integrated Automation Portal %M2.1 "CONG TAC HANH TRINH TANG 3" %M3.4 "DAU RA TANG LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %Q1.0 "TANG DI LEN" %Q0.7 "TANG DI LEN" %Q1.1 "TANG DI LEN" %Q1.0 "TANG DI LEN" %M4.0 "DAU RA TANG XUONG" %M3.5 "DAU RA TANG LEN" %M4.1 "DAU RA TANG XUONG" %M5.4 "BIT TANG 4" %M5.5 "BIT TANG 5" %M5.6 "BIT TANG 6" %Q0.7 "TANG DI LEN" Symbol "BIT TANG 4" "BIT TANG 5" "BIT TANG 6" "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 3" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DONG CUA" "MO CUA" "TANG DI LEN" "TANG DI LEN" "THANG MAY DI XUONG" Address %M5.4 %M5.5 %M5.6 %M2.5 Type Bool Bool Bool Bool %M2.1 %M3.4 %M4.0 %M3.5 %M4.1 %Q0.2 %Q0.1 %Q0.7 %Q1.0 %Q0.4 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment Network 23: %M2.2 "CONG TAC HANH TRINH TANG 4" %M3.5 "DAU RA TANG LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %M4.1 "DAU RA TANG XUONG" %M4.2 "DAU RA TANG XUONG" %M5.5 "BIT TANG 5" %M5.6 "BIT TANG 6" %Q1.0 "TANG DI LEN" Symbol "BIT TANG 5" "BIT TANG 6" "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 4" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG XUONG" "DONG CUA" "MO CUA" Address %M5.5 %M5.6 %M2.5 Type Bool Bool Bool %M2.2 %M3.5 %M4.1 %M4.2 %Q0.2 %Q0.1 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment Totally Integrated Automation Portal Symbol "TANG DI LEN" "TANG DI LEN" "THANG MAY DI XUONG" Address %Q1.0 %Q1.1 %Q0.4 Type Bool Bool Bool Comment Network 24: %M2.3 "CONG TAC HANH TRINH TANG 5" %Q1.6 "TANG DI XUONG" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %M5.6 "BIT TANG 6" %Q1.1 "TANG DI LEN" Symbol "BIT TANG 6" "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 5" "DONG CUA" "MO CUA" "TANG DI LEN" "TANG DI XUONG" "THANG MAY DI XUONG" Network 25: Address %M5.6 %M2.5 Type Bool Bool %M2.3 %Q0.2 %Q0.1 %Q1.1 %Q1.6 %Q0.4 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment %Q1.1 "TANG DI LEN" Totally Integrated Automation Portal %M2.4 "CONG TAC HANH TRINH TANG 6" %M3.1 "DAU RA TANG LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %M3.2 "DAU RA TANG LEN" %M3.6 "DAU RA TANG XUONG" %M3.3 "DAU RA TANG LEN" %M3.7 "DAU RA TANG XUONG" %M3.4 "DAU RA TANG LEN" %M4.0 "DAU RA TANG XUONG" %M3.5 "DAU RA TANG LEN" %M4.1 "DAU RA TANG XUONG" %M4.2 "DAU RA TANG XUONG" %M5.1 "BIT TANG 1" %M5.2 "BIT TANG 2" %M5.3 "BIT TANG 3" %M5.4 "BIT TANG 4" %M5.5 "BIT TANG 5" %Q1.6 "TANG DI XUONG" Symbol "BIT TANG 1" "BIT TANG 2" "BIT TANG 3" "BIT TANG 4" "BIT TANG 5" "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 6" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG XUONG" "DONG CUA" "MO CUA" "TANG DI XUONG" "TANG DI XUONG" "THANG MAY DI LEN" Address %M5.1 %M5.2 %M5.3 %M5.4 %M5.5 %M2.5 Type Bool Bool Bool Bool Bool Bool %M2.4 %M3.1 %M3.2 %M3.6 %M3.3 %M3.7 %M3.4 %M4.0 %M3.5 %M4.1 %M4.2 %Q0.2 %Q0.1 %Q1.5 %Q1.6 %Q0.3 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment %Q1.5 "TANG DI XUONG" %Q1.6 "TANG DI XUONG" Totally Integrated Automation Portal Network 26: %M2.3 "CONG TAC HANH TRINH TANG 5" %M3.1 "DAU RA TANG LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %M3.2 "DAU RA TANG LEN" %M3.6 "DAU RA TANG XUONG" %M3.3 "DAU RA TANG LEN" %M3.7 "DAU RA TANG XUONG" %M3.4 "DAU RA TANG LEN" %M4.0 "DAU RA TANG XUONG" %M5.1 "BIT TANG 1" %M5.2 "BIT TANG 2" %M5.3 "BIT TANG 3" %M5.4 "BIT TANG 4" %Q1.5 "TANG DI XUONG" Symbol "BIT TANG 1" "BIT TANG 2" "BIT TANG 3" "BIT TANG 4" "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 5" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DONG CUA" "MO CUA" "TANG DI XUONG" "TANG DI XUONG" "THANG MAY DI LEN" Network 27: Address %M5.1 %M5.2 %M5.3 %M5.4 %M2.5 Type Bool Bool Bool Bool Bool %M2.3 %M3.1 %M3.2 %M3.6 %M3.3 %M3.7 %M3.4 %M4.0 %Q0.2 %Q0.1 %Q1.4 %Q1.5 %Q0.3 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment %Q1.4 "TANG DI XUONG" %Q1.5 "TANG DI XUONG" Totally Integrated Automation Portal %M2.2 "CONG TAC HANH TRINH TANG 4" %M3.1 "DAU RA TANG LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %Q1.3 "TANG DI XUONG" %Q1.4 "TANG DI XUONG" %Q1.2 "TANG DI XUONG" %Q1.3 "TANG DI XUONG" %M3.2 "DAU RA TANG LEN" %M3.6 "DAU RA TANG XUONG" %M3.3 "DAU RA TANG LEN" %M3.7 "DAU RA TANG XUONG" %M5.1 "BIT TANG 1" %M5.2 "BIT TANG 2" %M5.3 "BIT TANG 3" %Q1.4 "TANG DI XUONG" Symbol "BIT TANG 1" "BIT TANG 2" "BIT TANG 3" "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 4" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DONG CUA" "MO CUA" "TANG DI XUONG" "TANG DI XUONG" "THANG MAY DI LEN" Address %M5.1 %M5.2 %M5.3 %M2.5 Type Bool Bool Bool Bool %M2.2 %M3.1 %M3.2 %M3.6 %M3.3 %M3.7 %Q0.2 %Q0.1 %Q1.3 %Q1.4 %Q0.3 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment Network 28: %M2.1 "CONG TAC HANH TRINH TANG 3" %Q0.5 "TANG DI LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %Q0.6 "TANG DI LEN" %Q1.2 "TANG DI XUONG" %M5.1 "BIT TANG 1" %M5.2 "BIT TANG 2" %Q1.3 "TANG DI XUONG" Symbol "BIT TANG 1" "BIT TANG 2" "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" Address %M5.1 %M5.2 %M2.5 Type Bool Bool Bool Comment Totally Integrated Automation Portal Symbol "CONG TAC HANH TRINH TANG 3" "DONG CUA" "MO CUA" "TANG DI LEN" "TANG DI LEN" "TANG DI XUONG" "TANG DI XUONG" "THANG MAY DI LEN" Address %M2.1 %Q0.2 %Q0.1 %Q0.5 %Q0.6 %Q1.2 %Q1.3 %Q0.3 Type Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment Network 29: %M2.0 "CONG TAC HANH TRINH TANG 2" %Q0.5 "TANG DI LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %M5.1 "BIT TANG 1" %Q1.2 "TANG DI XUONG" Symbol "BIT TANG 1" "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 2" "DONG CUA" "MO CUA" "TANG DI LEN" "TANG DI XUONG" "THANG MAY DI LEN" Network 30: Address %M5.1 %M2.5 Type Bool Bool %M2.0 %Q0.2 %Q0.1 %Q0.5 %Q1.2 %Q0.3 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment %Q1.2 "TANG DI XUONG" Totally Integrated Automation Portal Network 30: (1.1 / 2.1) %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %M1.7 "CONG TAC HANH TRINH TANG 1" %M3.1 "DAU RA TANG LEN" %M2.6 "CONG TAC HANH TRINH MO HET CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %M5.1 "BIT TANG 1" %M2.0 "CONG TAC HANH TRINH TANG 2" %M3.2 "DAU RA TANG LEN" %M3.6 "DAU RA TANG XUONG" %M5.2 "BIT TANG 2" %M2.1 "CONG TAC HANH TRINH TANG 3" %M3.3 "DAU RA TANG LEN" %M3.7 "DAU RA TANG XUONG" %M5.3 "BIT TANG 3" %M2.2 "CONG TAC HANH TRINH TANG 4" %M3.4 "DAU RA TANG LEN" %M4.0 "DAU RA TANG XUONG" %M5.4 "BIT TANG 4" %M2.3 "CONG TAC HANH TRINH TANG 5" %M3.5 "DAU RA TANG LEN" %M4.1 "DAU RA TANG XUONG" %M5.5 "BIT TANG 5" %M2.4 "CONG TAC HANH TRINH TANG 6" %M4.2 "DAU RA TANG XUONG" %M5.6 "BIT TANG 6" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %M1.7 "CONG TAC HANH TRINH TANG 1" %M2.0 "CONG TAC HANH TRINH TANG 2" %M5.2 "BIT TANG 2" %M3.2 "DAU RA TANG LEN" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %M3.6 "DAU RA TANG XUONG" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" 2.1 ( Page1 - 15) %Q0.1 "MO CUA" Totally Integrated Automation Portal Network 30: (2.1 / 2.1) 1.1 ( Page1 - 14) %M2.1 "CONG TAC HANH TRINH TANG 3" %M2.2 "CONG TAC HANH TRINH TANG 4" %M2.3 "CONG TAC HANH TRINH TANG 5" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %M5.3 "BIT TANG 3" %Q0.7 "TANG DI LEN" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q1.3 "TANG DI XUONG" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %M5.4 "BIT TANG 4" %Q1.0 "TANG DI LEN" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q1.4 "TANG DI XUONG" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %M5.5 "BIT TANG 5" %Q1.1 "TANG DI LEN" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q1.6 "TANG DI XUONG" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %M2.4 "CONG TAC HANH TRINH TANG 6" %Q0.1 "MO CUA" %M2.7 "MO CUA CUONG BUC" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" Totally Integrated Automation Portal Symbol "BIT TANG 1" "BIT TANG 2" "BIT TANG 3" "BIT TANG 4" "BIT TANG 5" "BIT TANG 6" "CONG TAC HANH TRINH MO HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 1" "CONG TAC HANH TRINH TANG 2" "CONG TAC HANH TRINH TANG 3" "CONG TAC HANH TRINH TANG 4" "CONG TAC HANH TRINH TANG 5" "CONG TAC HANH TRINH TANG 6" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG LEN" "DAU RA TANG XUONG" "DAU RA TANG XUONG" "DONG CUA" "MO CUA CUONG BUC" "MO CUA" "TANG DI LEN" "TANG DI XUONG" "TANG DI LEN" "TANG DI XUONG" "TANG DI LEN" "TANG DI XUONG" "THANG MAY DI LEN" "THANG MAY DI XUONG" Address %M5.1 %M5.2 %M5.3 %M5.4 %M5.5 %M5.6 %M2.6 Type Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool %M1.7 %M2.0 %M2.1 %M2.2 %M2.3 %M2.4 %M3.1 %M3.2 %M3.6 %M3.3 %M3.7 %M3.4 %M4.0 %M3.5 %M4.1 %M4.2 %Q0.2 %M2.7 %Q0.1 %Q0.7 %Q1.3 %Q1.0 %Q1.4 %Q1.1 %Q1.6 %Q0.3 %Q0.4 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment Network 31: %M2.6 "CONG TAC HANH TRINH MO HET CUA" %M3.0 "DONG CUA CUONG BUC" T#5S Symbol Address "CONG TAC HANH TRINH MO HET %M2.6 CUA" "DONG CUA CUONG BUC" %M3.0 %DB1 "IEC_Timer_0_DB" TON Time IN Q PT ET Type Bool Comment Bool Network 32: "IEC_Timer_0_ DB".Q %Q0.1 "MO CUA" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %M2.7 "MO CUA CUONG BUC" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %Q0.2 "DONG CUA" %M3.0 "DONG CUA CUONG BUC" Symbol "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" "DONG CUA CUONG BUC" "DONG CUA" "IEC_Timer_0_DB".Q "MO CUA CUONG BUC" "MO CUA" "THANG MAY DI LEN" "THANG MAY DI XUONG" Address %M2.5 Type Bool %M3.0 %Q0.2 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool %M2.7 %Q0.1 %Q0.3 %Q0.4 Comment %Q0.2 "DONG CUA" [...]... HANH TRINH TANG 5" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %M5.3 "BIT TANG 3" %Q0.7 "TANG 3 DI LEN" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q1.3 "TANG 3 DI XUONG" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %M5.4 "BIT TANG 4" %Q1.0 "TANG 4 DI LEN" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q1.4 "TANG 4 DI XUONG" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %M5.5 "BIT TANG 5" %Q1.1 "TANG 5 DI LEN" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q1 .6 "TANG 6 DI XUONG" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %M2.4... TANG 5 XUONG" %M5.5 "BIT TANG 5" %M2.4 "CONG TAC HANH TRINH TANG 6" %M4.2 "DAU RA TANG 6 XUONG" %M5 .6 "BIT TANG 6" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %M1.7 "CONG TAC HANH TRINH TANG 1" %M2.0 "CONG TAC HANH TRINH TANG 2" %M5.2 "BIT TANG 2" %M3.2 "DAU RA TANG 2 LEN" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %M3 .6 "DAU RA TANG 2 XUONG" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" 2.1 ( Page1 - 15) %Q0.1 "MO CUA" Totally Integrated Automation Portal... HANH TRINH TANG 6" "DAU RA TANG 1 LEN" "DAU RA TANG 2 LEN" "DAU RA TANG 2 XUONG" "DAU RA TANG 3 LEN" "DAU RA TANG 3 XUONG" "DAU RA TANG 4 LEN" "DAU RA TANG 4 XUONG" "DAU RA TANG 5 LEN" "DAU RA TANG 5 XUONG" "DAU RA TANG 6 XUONG" "DONG CUA" "MO CUA CUONG BUC" "MO CUA" "TANG 3 DI LEN" "TANG 3 DI XUONG" "TANG 4 DI LEN" "TANG 4 DI XUONG" "TANG 5 DI LEN" "TANG 6 DI XUONG" "THANG MAY DI LEN" "THANG MAY DI XUONG"... %M5.4 %M5.5 %M5 .6 %M2 .6 Type Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool %M1.7 %M2.0 %M2.1 %M2.2 %M2.3 %M2.4 %M3.1 %M3.2 %M3 .6 %M3.3 %M3.7 %M3.4 %M4.0 %M3.5 %M4.1 %M4.2 %Q0.2 %M2.7 %Q0.1 %Q0.7 %Q1.3 %Q1.0 %Q1.4 %Q1.1 %Q1 .6 %Q0.3 %Q0.4 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment Network 31: %M2 .6 "CONG TAC HANH... MAY DI LEN" %Q1 .6 "TANG 6 DI XUONG" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %M2.4 "CONG TAC HANH TRINH TANG 6" %Q0.1 "MO CUA" %M2.7 "MO CUA CUONG BUC" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" Totally Integrated Automation Portal Symbol "BIT TANG 1" "BIT TANG 2" "BIT TANG 3" "BIT TANG 4" "BIT TANG 5" "BIT TANG 6" "CONG TAC HANH TRINH MO HET CUA" "CONG TAC HANH TRINH TANG 1" "CONG TAC HANH TRINH TANG 2"... 4 DI XUONG" "THANG MAY DI LEN" Address %M5.1 %M5.2 %M5.3 %M2.5 Type Bool Bool Bool Bool %M2.2 %M3.1 %M3.2 %M3 .6 %M3.3 %M3.7 %Q0.2 %Q0.1 %Q1.3 %Q1.4 %Q0.3 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment Network 28: %M2.1 "CONG TAC HANH TRINH TANG 3" %Q0.5 "TANG 1 DI LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %Q0 .6 "TANG 2 DI... "TANG 1 DI LEN" "TANG 2 DI XUONG" "THANG MAY DI LEN" Network 30: Address %M5.1 %M2.5 Type Bool Bool %M2.0 %Q0.2 %Q0.1 %Q0.5 %Q1.2 %Q0.3 Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment %Q1.2 "TANG 2 DI XUONG" Totally Integrated Automation Portal Network 30: (1.1 / 2.1) %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %M1.7 "CONG TAC HANH TRINH TANG 1" %M3.1 "DAU RA TANG 1 LEN" %M2 .6 "CONG TAC HANH TRINH MO HET...Totally Integrated Automation Portal Network 26: %M2.3 "CONG TAC HANH TRINH TANG 5" %M3.1 "DAU RA TANG 1 LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %M3.2 "DAU RA TANG 2 LEN" %M3 .6 "DAU RA TANG 2 XUONG" %M3.3 "DAU RA TANG 3 LEN" %M3.7 "DAU RA TANG 3 XUONG" %M3.4 "DAU RA TANG 4 LEN" %M4.0... "MO CUA" "TANG 1 DI LEN" "TANG 2 DI LEN" "TANG 2 DI XUONG" "TANG 3 DI XUONG" "THANG MAY DI LEN" Address %M2.1 %Q0.2 %Q0.1 %Q0.5 %Q0 .6 %Q1.2 %Q1.3 %Q0.3 Type Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Bool Comment Network 29: %M2.0 "CONG TAC HANH TRINH TANG 2" %Q0.5 "TANG 1 DI LEN" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.1 "MO CUA" %Q0.2 "DONG CUA" %M5.1 "BIT TANG 1" %Q1.2 "TANG... %M3.0 "DONG CUA CUONG BUC" T#5S Symbol Address "CONG TAC HANH TRINH MO HET %M2 .6 CUA" "DONG CUA CUONG BUC" %M3.0 %DB1 "IEC_Timer_0_DB" TON Time IN Q PT ET Type Bool Comment Bool Network 32: "IEC_Timer_0_ DB".Q %Q0.1 "MO CUA" %M2.5 "CONG TAC HANH TRINH DONG HET CUA" %M2.7 "MO CUA CUONG BUC" %Q0.3 "THANG MAY DI LEN" %Q0.4 "THANG MAY DI XUONG" %Q0.2 "DONG CUA" %M3.0 "DONG CUA CUONG BUC" Symbol "CONG TAC
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình thang máy 6 tầng dùng PLC, Lập trình thang máy 6 tầng dùng PLC, Lập trình thang máy 6 tầng dùng PLC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay