(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

26 246 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:03

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TIẾN HÙNG VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật lịch sử Mã số: 62 22 03 02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2016 Công trình đƣợc hoàn thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Lƣơng Đình Hải TS Nguyễn Đình Hòa Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thƣ viện Quốc gia Thƣ viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lịch sử xã hội loài người nói chung vận động theo hướng tiến bộ, giai đoạn vận động phát triển xã hội theo xu hướng khác nhau, xét đến cùng, nấc thang tiến xã hội (TBXH) Tiến xã hội đánh giá thông qua phát triển người, khả đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần người ngày cao Tuy nhiên, nhiều quốc gia, dân tộc, tất nhu cầu người đáp ứng trình độ phát triển kinh tế, hạn chế thể chế trị, tồn quan điểm mâu thuẫn nhau… Bên cạnh đó, nhiều quốc gia lại tồn tình trạng bất bình đẳng, nghèo đói, dịch bệnh, thiên tai địch họa, khủng hoảng kinh tế Do vậy, việc đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần, đảm bảo cho phát triển hài hòa TBXH hạn chế mức độ khác Để khắc phục hạn chế đó, quốc gia sử dụng nhiều cách thức khác để giải vấn đề xã hội, an sinh xã hội (ASXH) coi cách thức góp phần thúc đẩy phát triển TBXH An sinh xã hội xem “giá đỡ”, “lưới an toàn” để tăng cường khả ngăn ngừa, chống đỡ, giảm nhẹ, khắc phục rủi ro gặp phải sống, đảm bảo cho cá nhân, giai tầng xã hội có điều kiện, hội phát triển Việt Nam quốc gia phát triển với điều kiện, hoàn cảnh có nhiều yếu tố đặc thù Đất nước Việt Nam khắc phục hậu chiến tranh kéo dài, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH)… Sau 30 năm đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đem lại biến đổi sâu sắc kinh tế - xã hội Kinh tế tăng trưởng nhanh, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, thu nhập bình quân đầu người ngày nâng cao, đời sống vật chất tinh thần nhân dân có cải thiện rõ rệt Tuy vậy, xuất phát điểm thấp, tác động kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế nguyên nhân khác, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh phức tạp Tình trạng phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng thu nhập, tạo khoảng cách thu nhập ngày lớn, mầm mống cho bất ổn xã hội Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế dẫn đến hàng triệu lao động nông nghiệp đất, di chuyển từ nông thôn thành thị tìm kiếm việc làm phải chấp nhận sống đầy rủi ro, bấp bênh Nguy thất nghiệp, bệnh tật, ốm đau đe dọa phận người lao động, lao động phổ thông Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, hạn hán, sa mạc hóa nông nghiệp, xâm thực biển; nhiễm mặn, lũ ống, lũ quét, v.v nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương cần trợ giúp xã hội lớn Do vậy, việc xây dựng hệ thống ASXH phù hợp, góp phần thực TBXH vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn cấp thiết Bước vào thời kỳ chủ động tích cực hội nhập quốc tế, với tăng trưởng kinh tế, hệ thống ASXH ngày đồng bộ, hoàn thiện với diện bao phủ không ngừng mở rộng An sinh xã hội giúp cho nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương xã hội có sống ổn định hơn, khắc phục khó khăn tốt T TBXH, Việt Nam đượ ột quốc gia thành công nhấ ực mục tiêu Thiên niên kỷ giảm nghèo giải vấn đề xã hội, góp phần thúc đẩy TBXH Tuy nhiên, điều kiện kinh tế đất nước eo hẹp, nhận thức việc xây dựng hệ thống ASXH hạn chế, với mức hỗ trợ thấp chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống ASXH trình hình thành, nhiều vấn đề đòi hỏi phải nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện để hệ thống ASXH Việt Nam phát huy tốt vai trò TBXH Xuất phát từ yêu cầu đây, tác giả chọn vấn đề “Vai trò an sinh xã hội tiến xã hội Việt Nam nay” làm nội dung nghiên cứu luận án Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Trên sở phân tích số vấn đề lý luận vai trò ASXH TBXH đánh giá thực trạng vai trò ASXH TBXH Việt Nam năm qua, luận án đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò ASXH TBXH nước ta 2.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hóa, luận giải số vấn đề lý luận vai trò ASXH TBXH - Phân tích, đánh giá thực trạng vai trò ASXH TBXH Việt Nam từ năm 1986 đến - Đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò ASXH TBXH Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vai trò ASXH TBXH Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Vai trò ASXH TBXH xét mặt lý luận thực tiễn bao gồm nhiều nội dung, nhiều vấn đề Do vậy, luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu là: - Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu vai trò ASXH TBXH Việt Nam - Về không gian: Nghiên cứu phạm vi nước - Về thời gian: Luận án nghiên cứu vai trò ASXH TBXH Việt Nam từ năm 1986 đến nay, tập trung từ năm 2000 đến - giai đoạn hệ thống ASXH hình thành tương đối rõ nét nhận thức, lý luận hành động thực tiễn Cơ sở lý luận, thực tiễn phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận thực tiễn Cơ sở lý luận: Luận án thực sở lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước ta vai trò ASXH TBXH Việt Nam Đồng thời, luận án có tham khảo kết nghiên cứu số công trình tác giả trước có liên quan đến đề tài Cơ sở thực tiễn: Luận án vào thể thực tế vai trò ASXH TBXH Việt Nam năm qua 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án thực sở vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; kết hợp phương pháp lịch sử - lôgíc, phân tích tổng hợp, phương pháp trừu tượng hóa khái quát hóa, hệ thống hóa… Đồng thời, sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội khác, phương pháp so sánh, phân tích số liệu… Điểm luận án Là công trình nghiên cứu góc độ triết học vai trò ASXH TBXH, luận án có đóng góp sau đây: - Phân tích, đánh giá khái quát thực trạng vai trò ASXH TBXH Việt Nam thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò ASXH TBXH Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần hệ thống hóa, làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận vai trò ASXH TBXH nói chung Việt Nam nói riêng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy hệ thống sách ASXH nước ta nói chung, Học viện Chính sách Phát triển nói riêng - Kết luận án gợi mở cho quan quản lý có điều chỉnh sách phù hợp để phát huy vai trò ASXH TBXH thời kỳ đổi nước ta - Góp thêm ý kiến để điều chỉnh nhận thức, hành động, trách nhiệm xã hội đối tượng thụ hưởng ASXH thực TBXH Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu tác giả, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án trình bày chương 10 tiết Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 NHỮNG CÔNG TRÌNH BÀN VỀ AN SINH XÃ HỘI, TIẾN BỘ XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI 1.1.1 Các công trình chủ yếu nghiên cứu nội dung an sinh xã hội An sinh xã hội vấn đề quan trọng chiến lược phát triển quốc gia Vì vậy, ASXH vấn đề quan tâm nghiên cứu nhà khoa học nước giới với cách tiếp cận, nghiên cứu nhiều góc độ khác Có thể kể đến công trình chủ yếu kết nghiên cứu sau: Cuốn An sinh xã hội phát triển nguồn nhân lực, Mạc Văn Tiến; Giáo trình An sinh xã hội tác giả Nguyễn Văn Định; Hệ thống an sinh xã hội EU học kinh nghiệm cho Việt Nam tác giả Đinh Công Tuấn; Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách an sinh xã hội Việt Nam, tác giả Mai Ngọc Cường… có nghiên cứu khái niệm, cấu trúc, nội dung ASXH Một số công trình khác, như: Pháp luật an sinh xã hội - Kinh nghiệm số nước Việt Nam, tác giả Trần Hoàng Hải, Lê Thị Thuý Phương, tập trung phân tích hệ thống pháp luật ASXH số nước tiêu biểu Đức, Mỹ, Nga; đồng thời, trình bày nội dung pháp luật Việt Nam Cuốn Chính sách an sinh xã hội vai trò Nhà nước việc thực sách an sinh xã hội Việt Nam tác giả Nguyễn Văn Chiều, nghiên cứu vấn đề lý luận chung sách ASXH vai trò Nhà nước việc thực sách ASXH, kinh nghiệm quốc tế thực trạng Nhà nước thực sách ASXH Việt Nam, sách phân tích nội dung sách ASXH vai trò Nhà nước việc thực sách ASXH Việt Nam Đề tài cấp Nhà nước: Cơ sở khoa học việc xây dựng sàn an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn năm 2011-2020, đề xuất mức chuẩn để xây dựng sàn ASXH, sách sàn an sinh xã hội Đây sở quan trọng góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận ASXH, vai trò ASXH Việt Nam năm 1.1.2 Những công trình chủ yếu nghiên cứu nội dung tiến xã hội Tuyên bố phát triển tiến xã hội Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua theo Nghị 2542 (XXIV) ngày 11/12/1969) nêu nguyên tắc, mục tiêu, phương tiện, biện pháp để thực phát triển TBXH Những nội dung định hướng cho sách mục tiêu cụ thể TBXH nhiều quốc gia giới Cuốn sách Tiến xã hội - số vấn đề lý luận GS, TS Nguyễn Trọng Chuẩn chủ biên Theo tác giả, TBXH, xét cho cùng, vận động xã hội từ hình thái kinh tế - xã hội tới hình thái kình tế xã hội khác cao Sự vận động diễn trình lịch sử - tự nhiên, với khuynh hướng phủ định có kế thừa xã hội theo chiều xoáy ốc lên TBXH tiến trình mang tính quy luật, tượng khách quan tất yếu - vốn có xã hội Trong Về khái niệm tiến xã hội, tác giả Hồ Sĩ Quý cho rằng, ý nghĩa sâu xa, định tiến phát triển lực lượng sản xuất, lớn mạnh sản xuất xã hội; rằng, định TBXH, xét cho cùng, nhân tố vật chất, thuộc sản xuất xã hội Cuốn Công xã hội tiến xã hội tác giả Nguyễn Minh Hoàn trình bày quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin chất, tiêu chuẩn TBXH… Cuốn sách Tiến xã hội: Một số vấn đề mô hình phát triển Đông Á Đông Nam Á tác giả Hồ Sĩ Quý, nghiên cứu quan điểm tăng trưởng, phát triển, phát triển bền vững tiến xã hội; vấn đề mô hình phát triển Đông Á Đông Nam Á; phát triển tiến Việt Nam: Một số vấn đề nhìn từ kinh nghiệm Đông Á Đông Nam Á Nội dung sách nhiều gợi ý liên quan đến phát triển Việt Nam, có vấn đề TBXH 1.1.3 Các công trình nghiên cứu vai trò an sinh xã hội tiến xã hội Trong An sinh xã hội phát triển nguồn nhân lực, tác giả Mạc Văn Tiến cho rằng, ASXH góp phần thúc đẩy TBXH… phát triển xã hội trình, nhân tố kinh tế nhân tố xã hội thường xuyên tác động lẫn nhau… Cuốn sách An sinh xã hội Việt Nam hướng tới 2020 tác giả Vũ Văn Phúc phân tích vấn đề lý luận thực tiễn ASXH Việt Nam năm đổi mới; đó, thành tựu, vai trò ASXH phát triển xã hội hạn chế, yếu tồn định hướng xây dựng hệ thống ASXH Việt Nam đến năm 2020 Cuốn sách Về an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 2020 tác giả Mai Ngọc Cường phân tích thực trạng phát triển ASXH Việt Nam nay, đồng thời qua phân tích vai trò hệ thống ASXH lĩnh vực đời sống xã hội Cuốn sách giới thiệu kinh nghiệm số nước việc phát triển hệ thống ASXH nhằm tăng cường vai trò đời sống xã hội, thúc đẩy tiến xã hội Cuốn sách Phát triển hệ thống an sinh xã hội Việt Nam đến năm 2020 Nguyễn Thị Lan Hương (chủ biên), cung cấp số thông tin tình hình thực ASXH năm 2013 sâu phân tích hạn chế định hướng sách nhằm khắc phục bất cấp tồn lĩnh vực sách BHXH Những nghiên cứu luận án nghiên cứu, tham khảo Trong viết Xây dựng hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội - công cụ quan trọng nhằm thực công xã hội nước ta, tác giả Phạm Thị Ngọc Trầm luận chứng rằng, hệ thống ASXH mạnh công cụ quan trọng góp phần thực công xã hội Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống ASXH có vai trò ý nghĩa to lớn cá nhân cộng đồng toàn thể xã hội Đó nhiệm vụ cấp bách thiết thực nhằm thực công xã hội, bảo đảm sống an toàn cho người dân, ổn định phát triển bền vững xã hội 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Trong An sinh xã hội nông dân điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam, tác giả Mai Ngọc Anh khái quát thực trạng hệ thống ASXH nước ta, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế hệ thống ASXH nông dân; đề xuất phương án xây dựng hoàn thiện hệ thống ASXH nông dân nước ta năm tới Chiến lược an sinh xã hội 2011 - 2020 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Hà Nội năm 2010 đánh giá thực trạng ASXH thời kỳ 2001 - 2010 Những đánh giá luận án phân tích, tham khảo Cuốn Chính sách an sinh xã hội vai trò Nhà nước việc thực sách an sinh xã hội Việt Nam tác giả Nguyễn Văn Chiều nghiên cứu thực trạng sách ASXH Việt Nam, từ thành tựu hạn chế việc thực sách an sinh xã hội nước ta năm qua Trong An sinh xã hội 25 năm đổi mới: Thành tựu vấn đề đặt ra, tác giả Mai Ngọc Cường cho rằng, sau 25 năm đổi mới, hệ thống an sinh xã hội nước ta ngày hoàn thiện có đóng góp quan trọng vào việc ổn định phát triển kinh tế xã hội, không bất cập Hệ thống ASXH trình hình thành, chưa đồng bộ, số chương trình tính khả thi thấp Mức độ bao phủ, mức độ tác động chương trình ASXH nhìn chung chưa cao; nguồn tài thực chương trình ASXH thiếu tính bền vững 1.3 NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Trong Lý thuyết mô hình an sinh xã hội (phân tích thực tiễn Đồng Nai), tác giả Phạm Văn Sáng, Ngô Quang Minh, Bùi Văn Huyền, Nguyễn Anh Dũng phân tích đưa nhận định, giải pháp, góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống sách ASXH Việt Nam Cuốn sách Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách an sinh xã hội Việt Nam tác giả Mai Ngọc Cường, đề xuất phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống sách ASXH tiến tới xây dựng mô hình ASXH phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Chiến lược an sinh xã hội 2011 - 2020 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội đưa 11 nhóm giải pháp để thực Chiến lược an sinh xã hội thời kỳ 2011 - 2020 Cuốn sách Đảng lãnh đạo thực sách xã hội thời kỳ đổi tác giả Nguyễn Thị Thanh, phân tích số kinh nghiệm Đảng lãnh đạo thực sách xã hội Cuốn An sinh xã hội Việt Nam hướng tới 2020 tác giả Vũ Văn Phúc, đưa nhiều giải pháp nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống ASXH Việt Nam, phát triển bền vững đất nước Đề tài khoa học cấp Nhà nước: Cơ sở khoa học xây dựng sàn an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, mã số KX.02.07/11-15 tác giả Doãn Mậu Diệp làm chủ nhiệm, đưa nhóm giải pháp xây dựng sàn ASXH Việt Nam đến năm 2020 Đề tài khoa học cấp Bộ Đảm bảo an sinh xã hội: Định hướng mô hình giải pháp Đặng Nguyên Anh làm chủ nhiệm, đề xuất quan điểm mục tiêu định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình ASXH Việt Nam từ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Đề tài góp phần trả lời câu hỏi hệ thống 10 ASXH Việt Nam cần điều chỉnh nào, mô hình giải pháp sách cần ý nhằm thực mục tiêu đảm bảo ASXH phát triển bền vững Ngoài công trình nêu trên, có nhiều công trình khác nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực ASXH góc độ khác Những kết nghiên cứu kế thừa trình thực luận án TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 Nhận xét chung công trình khoa học đề cập Một là, hầu hết công trình nghiên cứu đề cập phân tích vấn đề lý luận ASXH vai trò TBXH Mặc dù có cách tiếp cận khác nhau, song lại, ASXH hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa rộng, ASXH toàn các biện pháp nhà nước, cộng đồng, cá nhân nhằm đảm bảo sống cho người dân toàn xã hội; theo nghĩa hẹp, ASXH hướng tới đảm bảo tối thiểu cho mục tiêu mưu sinh phận dân cư thuộc nhóm yếu thế, gặp rủi ro hay chịu thiệt thòi xã hội Về vai trò ASXH TBXH, đa số tác giả có đề cập thống điểm chung cho ASXH đảm bảo phát triển bền vững xã hội, ổn định trị - xã hội, góp phần vào xây dựng nguồn nhân lực, thể tính nhân văn cao cả… chưa có phân tích hệ thống từ góc độ triết học Hai là, tác giả có nhìn toàn diện cấu trúc, mô hình ASXH, tạo nên tranh tổng quát ASXH sách ASXH đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới, toàn cầu hóa chủ động hội nhập quốc tế Các công trình phán ánh sâu sắc rõ nét thành tựu ASXH 30 năm đổi đất nước… chưa phân tích làm bật vai trò thành tựu TBXH góc độ triết học Ba là, công trình nghiên cứu học kinh nghiệm việc xây dựng hệ thống sách thực tiễn giải vấn đề ASXH quốc gia giới Những học có giá trị tham khảo cho việc xây dựng hoàn thiện hệ thống ASXH Việt Nam Bốn là, công trình nghiên cứu hạn chế nhận thức, hệ thống sách ASXH thực ASXH nhiều lĩnh vực Do vậy, nhiều công trình nghiên cứu đề xuất quan điểm, giải pháp góp phần thay đổi nhận thức, 12 Chƣơng VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 2.1 AN SINH XÃ HỘI, TIẾN BỘ XÃ HỘI: KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU 2.1.1 An sinh xã hội: Khái niệm nội dung chủ yếu 2.1.1.1 Khái niệm an sinh xã hội Từ sau cách mạng công nghiệp, hệ thống ASXH có sở để hình thành phát triển, nhằm chống lại biến cố rủi ro, bất hạnh cá nhân xã hội Vào nửa đầu kỷ XIX, Chính phủ Anh công bố “Luật cứu tế mới” (1834); năm 1850, lần Đức, nhiều bang thành lập quỹ ốm đau yêu cầu công nhân phải đóng góp để dự phòng bị giảm thu nhập bệnh tật Đến năm 80 kỷ XIX, tính chất bắt buộc thực BHXH thực số quốc gia, từ Đức lan châu Âu, sau sang nước Mỹ Latin, đến Bắc Mỹ Canada vào năm 30 kỷ XX Sau chiến tranh giới thứ hai, ASXH lan rộng sang nước giành độc lập châu Á, châu Phi vùng Caribê Năm 1935, Mỹ đưa đạo luật ASXH, đạo luật quy định thực chế độ bảo vệ tuổi già, chế độ tử tuất, tàn tật trợ cấp thất nghiệp Thuật ngữ ASXH thức sử dụng Đến năm 1941, Hiến chương Đại Tây Dương sau Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thức dùng thuật ngữ công ước quốc tế An sinh xã hội tất nước thừa nhận quyền người Tuy nhiên, nay, tính chất phức tạp đa dạng ASXH nên nhiều nhận thức khác vấn đề Khái niệm ASXH khác biệt tổ chức, quốc gia Thuật ngữ “an sinh xã hội” xuất Việt Nam vào năm 70 kỷ XX số sách nghiên cứu pháp luật số học giả Sài Gòn Sau năm 1975, thuật ngữ dùng nhiều đặc biệt từ năm 1995 trở lại dùng rộng rãi Cho đến nay, khái niệm ASXH nhiều ý kiến trao đổi Theo chúng tôi, an sinh xã hội mạng lưới chương trình, hệ thống sách cụ thể từ nhà nước tổ chức xã hội nhằm trợ giúp, hỗ trợ, bảo vệ cá nhân toàn xã hội, đặc biệt cá nhân gặp phải rủi ro hay khó khăn 13 sống, bảo đảm mức sông tối thiểu góp phần nâng cao đời sống họ, từ đó, thúc đẩy phát triển tiến xã hội Về chất, ASXH bảo vệ xã hội cá nhân; Về vai trò, ASXH trước hết trợ giúp, hỗ trợ, bảo vệ, bảo đảm sống tối thiểu tiếp thúc đẩy phát triển cá nhân toàn xã hội thông qua hệ thống sách Về chức năng, ASXH tạo mạng lưới, “giá đỡ” an toàn cho thành viên xã hội bao gồm chức phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro khắc phục rủi ro An sinh xã hội đảm bảo thu nhập đời sống trường hợp người dân gặp phải rủi ro hay khó khăn sống, với phương thức hoạt động thông qua chương trình, sách cụ thể từ Nhà nước lực lượng xã hội khác nhằm đảm bảo sống cá nhân toàn xã hội Về mục đích, ASXH hướng đến phát triển bền vững, thúc đẩy TBXH sở đảm bảo thực công xã hội Có thể thấy rằng, ASXH chất mang tính nhân văn sâu sắc, chất thể chế độ khác có khác 2.1.1.2 Nội dung an sinh xã hội Cùng với trình phát triển kinh tế - xã hội, diện bảo vệ che chắn hệ thống ASXH ngày mở rộng Đời sống xã hội có nhiều thay đổi nội dung ASXH ngày phong phú Theo chúng tôi, hệ thống ASXH Việt Nam gồm trụ cột: Hệ thống bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí bổ sung Chính phủ quy định…); trợ giúp xã hội (trợ cấp xã hội, chương trình xoá đói giảm nghèo ); ưu đãi xã hội (ưu đãi người có công) Các trụ cột phản ánh nét có tính chất phổ biến vấn đề ASXH có chức sau: Thứ nhất, sách, chương trình phòng ngừa rủi ro Thứ hai, sách, chương trình giảm thiểu rủi ro Thứ ba, sách, chương trình khắc phục rủi ro Hệ thống ASXH không công cụ đắc lực làm giảm thiểu bất bình đẳng xã hội, mà phương tiện chuyển tải thực sách xã hội Nhà nước cộng đồng đến người dân nhằm thực công xã hội, bảo đảm 14 sống an toàn cho người, ổn định phát triển bền vững xã hội… Với nghĩa ASXH điều kiện trước hết, với tư cách nội dung công xã hội, đồng thời tiêu chí TBXH 2.1.2 Tiến xã hội: Khái niệm nội dung chủ yếu 2.1.2.1 Khái niệm tiến xã hội Trên sở quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin kế thừa kết nghiên cứu công trình trước TBXH, theo chúng tôi, tiến xã hội phát triển hình thái kinh tế - xã hội, thay đổi cấu trúc trình độ tổ chức xã hội từ thấp đến cao, từ hoàn thiện đến hoàn thiện phát triển người, đó, an sinh xã hội thước đo phổ quát trình độ phát triển người xã hội sản xuất nói riêng tiến trình phát triển lịch sử xã hội nói chung 2.1.2.2 Nội dung tiến xã hội Thứ nhất, phát triển LLSX nội dung TBXH… Thứ hai, đảm bảo ASXH cách công thành tố, phương diện xã hội TBXH Thứ ba, lĩnh vực kinh tế, trị, văn hoá xã hội, an sinh xã hội, v.v đảm bảo xã hội đạt đến TBXH… 2.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA AN SINH XÃ HỘI VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI 2.2.1 Vai trò an sinh xã hội tiến xã hội Thứ nhất, ASXH góp phần thúc đẩy tiến xã hội thông qua phát triển kinh tế, góp phần giải phóng người lao động, tạo ổn định trị, văn hóa - xã hội Thứ hai, an sinh xã hội góp phần thực quyền người - biểu cao chế độ trị xã hội mục tiêu tiến xã hội Thứ ba, ASXH góp phần hoàn thiện chức xã hội nhà nước theo hướng tiến xã hội Thứ tư, ASXH góp phần thực hóa mục tiêu tiến xã hội người 2.2.2 Tác động tiến xã hội an sinh xã hội An sinh xã hội có vai trò lớn việc thực mục tiêu TBXH Tuy nhiên, mục tiêu TBXH đạt tác động trở lại ASXH theo nội dung cách thức khác nhau, thể khía cạnh sau: 15 Thứ nhất, TBXH tạo tiền đề để thực tốt hệ thống ASXH Thứ hai, đạt mục tiêu TBXH làm giảm bớt áp lực cho hệ thống ASXH… Thứ ba, TBXH cao góp phần đảm bảo công thực ASXH… TIỂU KẾT CHƢƠNG Thứ nhất, đời ASXH tất yếu khách quan, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên người việc tìm kiếm điều kiện sống an toàn, tồn phát triển Cho đến nay, hầu vùng lãnh thổ giới xây dựng thực ASXH với đa dạng, phong phú nội dung cung phương thức thực hiện, ASXH quyền an sinh chế định quyền người thiêng liêng, bất khả xâm phạm Thứ hai, quan niệm ASXH từ khái niệm đến cấu trúc nhiều quan niệm khác giới, dù hiểu theo cách cần phải hiểu chất, vai trò, chức năng, mục đích ASXH Hệ thống ASXH Việt Nam gồm trụ cột: Hệ thống bảo hiểm (BHXH,BHYT), trợ giúp xã hội, ưu đãi xã hội Ba trụ cột phản ánh nét bản, có tính chất phổ biến ASXH nước ta, đồng thời đáp ứng ba chức chung ASXH giới là: Phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro khắc phục rủi ro Thứ ba, TBXH phạm trù mang tính lịch sử với nhiều quan điểm khác khái niệm, tiêu chuẩn TBXH Sự phát triển toàn diện người thước đo trình độ phát triển xã hội, tiêu chuẩn tối cao TBXH Đảm bảo ASXH cách công thành tố, phương diện xã hội TBXH; phát triển mặt người, người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp xã hội thông qua hệ thống ASXH thước đo nhân văn TBXH Thứ tư, ASXH TBXH hướng đến phát triển người, người cho người; an sinh xã hội TBXH có mối quan hệ biện chứng với 16 Chƣơng VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 3.1.1 Những kết đạt đƣợc việc phát huy vai trò an sinh xã hội tiến xã hội Việt Nam từ năm 1986 đến 3.1.1.1 An sinh xã hội góp phần thúc đẩy tiến xã hội thông qua phát triển kinh tế, góp phần giải phóng người lao động, tạo ổn định trị, văn hóa – xã hội nước ta từ 1986 đến Thứ nhất, an sinh xã hội góp phần thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, tăng trưởng kinh tế đất nước Thứ hai, an sinh xã hội góp phần giải tốt vấn đề xã hội, thúc đẩy tiến xã hội Hệ thống ASXH năm qua góp phần giảm thiểu rủi ro cho sống người, thúc đẩy TBXH… Trong mối quan hệ tương tác với TBXH, khẳng định rằng, hệ thống ASXH Việt Nam ngày thể vai trò to lớn phát triển kinh tế, góp phần giải phóng người lao động, tạo ổn định trị, văn hóa - xã hội, thúc đẩy TBXH Một là, ASXH góp phần ổn định đời sống người lao động… Hai là, ASXH góp phần đảm bảo an toàn, ổn định cho toàn kinh tế - xã hội… Ba là, hệ thống ASXH, làm tăng thêm mối quan hệ gắn bó người lao động, người sử dụng lao động Nhà nước thông qua ý thức trách nhiệm đóng góp thụ hưởng quyền lợi họ (như thực BHXH), góp phần thực công xã hội, lành mạnh quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy TBXH Bốn là, hệ thống ASXH thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua thúc đẩy TBXH Năm là, phân phối ASXH phân phối lại theo hướng có lợi cho người có thu nhập thấp; chuyển dịch thu nhập người khỏe mạnh, may 17 mắn có việc làm ổn định cho người ốm yếu, gặp phải biến cố rủi ro lao động sản xuất sống Vì vậy, ASXH góp phần làm giảm bớt khoảng cách người giàu người nghèo, góp phần bảo đảm công xã hội, thúc đẩy TBXH 3.1.1.2 An sinh xã hội góp phần thực quyền người - biểu cao chế độ trị xã hội Việt Nam mục tiêu tiến xã hội Thứ nhất, với thành công công xóa đói giảm nghèo, ASXH góp phần bảo đảm quyền ăn no, mặc ấm, quyền an toàn xã hội Thứ hai, an sinh xã hội góp phần mở rộng thêm quyền người xã hội, góp phần tạo sống an bình, an toàn cho cá nhân, bảo đảm hài hoà xã hội, bảo đảm công TBXH Thứ ba, với mạng lưới BHXH ngày đa dạng, hiệu quả, ASXH thực bảo vệ, làm lưới đỡ an toàn cho cá nhân xã hội, người gặp rủi ro, người tàn tật, người khả lao động…; qua đó, bảo đảm quyền hưởng an bình, hạnh phúc xã hội cá nhân Thứ tư, hệ thống ASXH nỗ lực bảo đảm quyền có việc làm cá nhân xã hội…qua góp phần thực mục tiêu phát triển người tiến xã hội 3.1.1.3 An sinh xã hội góp phần hoàn thiện chức xã hội Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong năm qua, hệ thống ASXH góp phần hoàn thiện chức xã hội Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nâng cao lực tổ chức quản lý điều hành, nguồn lực tài chính… thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, ổn định xã hội phát triển theo hướng TBXH 3.1.1.4 An sinh xã hội góp phần thực hóa mục tiêu TBXH Việt Nam Một là, thông qua ASXH, hệ thống giáo dục quốc dân thay đổi mạnh mẽ, góp phần thay đổi sống người, thúc đẩy TBXH Hai là, sách bảo hiểm y tế góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Ba là, thành tựu công xóa đói, giảm nghèo Việt Nam thay đổi sống nhân dân 3.1.2 Những hạn chế việc phát huy vai trò an sinh xã hội tiến xã hội Việt Nam từ năm 1986 đến 18 3.1.2.1 Nhận thức vai trò an sinh xã hội tiến xã hội thông qua phát triển kinh tế, góp phần giải phóng người lao động, tạo ổn định trị, văn hóa - xã hội chưa đầy đủ Thứ nhất, quan điểm nhận thức ASXH chưa đầy đủ, nhiều sách thiết kế chưa phù hợp, mức độ tuân thủ pháp luật bên tham gia yếu; chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, mang nặng tính bao cấp Nhà nước, chưa hướng vào giải pháp nhằm nâng cao lực tự chống đỡ cho người dân Thứ hai, hệ thống sách ASXH chưa đầy đủ, thiếu liên kết hỗ trợ, chồng chéo làm giảm hiệu vốn đầu tư Thứ ba, mức độ bao phủ hệ thống ASXH thấp, đối tượng hẹp Theo UNDP, có khoảng 56% dân số Việt Nam nhận hỗ trợ ASXH thức Hệ thống sách ASXH bất bình đẳng Thứ tư, nguồn đầu tư cho ASXH Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu ngày tăng ASXH Thứ năm, quản lý nhà nước ASXH nhiều hạn chế, thiếu hệ thống giám sát đánh giá hiệu 3.1.2.2 Ở số lĩnh vực cấu trúc an sinh xã hội, việc tổ chức thực hiệu cản trở tiến xã hội Thứ nhất, hạn chế từ việc thực sách, chế độ bảo hiểm xã hội, cản trở tiến xã hội Thứ hai, xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững, nguy tái nghèo cao Thứ ba, sách TGXH, ưu đãi xã hội nhiều hạn chế, cản trở TBXH Thứ tư, bất bình đẳng thu nhập mức sống vùng, tầng lớp dân cư lớn có xu hướng gia tăng 3.2 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.2.1 Hệ thống an sinh xã hội chƣa đồng bộ, mức độ bao phủ thấp làm giảm vai trò an sinh xã hội tiến xã hội An sinh xã hội lĩnh vực rộng lớn, mang tính cộng đồng, xã hội, phi thị trường (chỉ trừ vài phận an sinh có tính chất hạch toán thu chi cho người thụ hưởng, bảo hiển xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế), sản phẩm 19 ASXH lại mang tính kinh tế, tính vật chất tính xã hội (khía cạnh văn hóa, đạo đức) Do đó, nội hoạt động ASXH tồn bất cập, mâu thuẫn cần giải 3.2.2 Thể chế an sinh xã hội có mặt bất cập, cản trở tiến xã hội Một là, thực tế, nhiều sách ASXH chưa đặt ngang tầm với sách kinh tế, sau sách kinh tế, chưa đầu tư thỏa đáng, mà phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước; chưa thực coi trọng mức đầu tư cho ASXH đầu tư cho người, đầu tư cho phát triển Hai là, việc thực sách, pháp luật ASXH chưa nghiêm, tuân thủ pháp luật người lao động chủ sử dụng lao động không cao dẫn đến trốn đóng, nợ đọng BHXH Một số sách ASXH BHXH, BHYT ban hành thiếu chế tài xử phạt; thế, dẫn đến tình trạng vi phạm nghiêm trọng thực thi sách Ba là, sách nhà nước nhiều chung chung vận dụng rộng, dẫn đến việc hiểu thực có khác Bốn là, nay, chương trình, sách xóa đói giảm nghèo bộc lộ bất cập, chồng chéo cản trở hiệu thực sách mục tiêu giảm nghèo… Năm là, số sách lao động chưa phù hợp, tình trạng thiếu việc làm lớn ảnh hưởng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu lao động cá nhân xã hội… 3.2.3 Nguồn lực tài hạn chế cản trở thực vai trò an sinh xã hội tiến xã hội Công tác phân bổ nguồn lực tài cho ASXH chưa hiệu quả, chưa dựa vào nhu cầu lực địa phương Khả giám sát nguồn tài thực thi sách, chương trình, dự án nhiều hạn chế dẫn đến thất thoát tài (bao gồm chương trình Chính phủ chương trình tổ chức xã hội thực hiện) Cơ chế khuyến khích huy động nguồn lực từ người dân, cộng đồng xã hội cho ASXH nhiều bất cập Do vậy, việc bảo đảm ASXH nhiều lĩnh vực nhiều hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu TBXH TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong năm qua, ASXH Việt Nam có tác động tích cực tới TBXH Thứ nhất, an sinh xã hội góp phần thúc đẩy tiến xã hội thông qua phát 20 triển kinh tế, góp phần giải phóng người lao động, tạo ổn định trị, văn hóa - xã hội nước ta từ 1986 đến Thứ hai, an sinh xã hội góp phần thực quyền người - biểu cao chế độ trị xã hội Việt Nam mục tiêu tiến xã hội; Thứ ba, an sinh xã hội góp phần hoàn thiện chức xã hội Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thứ tư, an sinh xã hội góp phần thực hóa mục tiêu TBXH Việt Nam Tuy nhiên, năm qua số lĩnh vực ASXH chưa phát huy hết vai trò, nên thay đổi đời sống xã hội chậm, mục tiêu TBXH chưa có chuyển biến rõ nét; lực xây dựng sách ASXH hạn chế, nhận thức vai trò ASXH TBXH thông qua phát triển kinh tế, góp phần giải phóng người lao động, tạo ổn định trị, văn hóa - xã hội chưa đầy đủ nên chưa thúc đẩy TBXH tích cực… Hệ thống ASXH nước ta thời gian qua bộc lộ bất cập cần phải khắc phục bao gồm: Hệ thống an sinh xã hội chưa đồng bộ, mức độ bao phủ thấp làm giảm vai trò ASXH TBXH; thể chế ASXH có mặt bất cập, cản trở TBXH; nguồn lực tài hạn chế cản trở thực vai trò ASXH TBXH Nếu thời gian tới, bất cập khắc phục tạo động lực to lớn để xây dựng hệ thống ASXH hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, hướng đến mục tiêu TBXH Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ AN SINH XÃ HỘI ĐỂ PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Thứ nhất, cần nhận thức rõ thực chất “Chiến lược an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” phận cấu thành "Chiến lược tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” 21 Thứ hai, cần nâng cao nhận thức đội ngũ cán hệ thống trị từ trung ương tới sở vai trò ASXH Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ASXH nhằm nâng cao nhận thức nội dung, chức năng, vai trò, ý nghĩa ASXH để tổ chức, cá nhân thấy quyền nghĩa vụ việc xây dựng thực thi ASXH… 4.2 PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHANH VÀ BỀN VỮNG, TẠO CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỂ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI THÚC ĐẨY TIẾN BỘ XÃ HỘI Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh tế - xã hội tổng quát giai đoạn 2011 – 2020, tạo sở tảng cho ASXH mục tiêu tiến xã hội Thứ hai, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), đẩy mạnh qúa trình công nghiệp hoá, đại hoá, để từ có nguồn lực cho ASXH phát huy vai trò thúc đẩy TBXH Thứ ba, xây dựng thực thi sách phát triển kinh tế với sách xã hội Thực tiến công xã hội bước sách phát triển, tăng trưởng kinh tế đôi với giải tốt vấn đề ASXH mục tiêu phát triển người, TBXH 4.3 NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI ĐA DẠNG, ĐA TẦNG ĐỂ THÚC ĐẨY TIẾN BỘ XÃ HỘI 4.3.1 Phát triển đồng hệ thống ASXH, Nhà nƣớc giữ vai trò chủ đạo tổ chức thực ASXH Mở rộng xã hội hóa cho phát triển hệ thống ASXH, coi đầu tư cho phát triển, thực tiến công xã hội, góp phần ổn định xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa 4.3.2 Hoàn thiện sách hỗ trợ ngƣời dân tham gia loại hình bảo hiểm Để thúc đẩy người dân tham gia BHXH, cần phải thực hiện: Một là, hoàn thiện sách đại hóa mô hình BHXH Hai là, hoàn thiện sách BHXH tự nguyện, nhằm tăng cường khả tiếp cận người lao động phạm vi bao phủ BHXH tự nguyện Ba là, tổ chức tốt bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo thực đầy đủ chế độ người thất nghiệp, chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm dạy nghề để nhanh chóng đưa người lao động trở lại thị trường lao động 22 4.3.3 Hoàn thiện sách trợ giúp xã hội Để xây dựng, hoàn thiện sách trợ cấp xã hội cần phải thay đổi quan điểm, tư trợ cấp xã hội sách trợ cấp xã hội Chuyển quan điểm sách trợ cấp xã hội sách nhân đạo, việc Nhà nước quyền địa phương sang sách đảm bảo thực quyền cho đối tượng hưởng lợi Xét cùng, thực giải pháp góp phần thực hoá mục tiêu TBXH 4.3.4 Hoàn thiện sách ƣu đãi xã hội Thực tốt công tác chăm sóc người có công, người tham gia kháng chiến phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trách nhiệm hệ thống trị toàn Đảng, toàn dân Để chăm lo đời sống người có công hệ thống ASXH nước ta cần phải nghiên cứu điều chỉnh chế độ trợ cấp ưu đãi, từ đó, cải tiến phương pháp quản lý phương thức chi trả trợ cấp ưu đãi Thực điều chỉnh trợ cấp ưu đãi theo quy định Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, tách độc lập với cải cách sách tiền lương bảo hiểm xã hội; điều chỉnh cấu tỷ lệ mức trợ cấp đối tượng người có công bảo đảm công bằng, hợp lý 4.3.5 Tiếp tục thực mục tiêu xoá đói giảm nghèo gắn với việc thực tiến công xã hội Các chương trình giảm nghèo cần thực nhằm vào hai hướng đích: Một là, tái phân bổ NSNN chương trình chống nghèo có mục tiêu theo vị trí địa lý nhằm chuyển nguồn lực tới tỉnh nghèo huyện nghèo…qua tạo điều kiện hội chung để người nghèo vươn lên thoát nghèo Hai là, chương trình chống nghèo, đói để trực tiếp hỗ trợ gia đình nghèo xã nghèo, tiếp cận tín dụng ưu đãi, giáo dục, y tế, cấp đất đai, nhà ở, nước khoản trợ cấp tiền mặt thực khuyến nông - lâm - ngư nghiệp, xây dựng dạy nghề cho người nghèo xã nghèo 4.3.6 Hoàn thiện chế tài huy động nguồn lực cho an sinh xã hội Để tạo nguồn tài đủ mạnh đảm bảo thực ASXH, Nhà nước cần có sách, chế để huy động mạnh mẽ lực lượng xã hội tham gia trực tiếp vào thực ASXH vừa giảm gánh nặng tài vừa tạo gắn kết, phát huy 23 tính tích cực trọng thực quản lý nguồn lực tài ASXH Các sách trước hết cần thực hiện: Một là, nghiên cứu khả chuyển đổi số mô hình tín dụng nhỏ sang mô hình tài tín dụng thức nhằm tăng cường khả tiếp cận người dân nông thôn, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương Hai là, hỗ trợ sáng kiến mô hình ASXH phi thức cộng đồng Tổng kết nhân rộng mô hình có hiệu Thí điểm hình thành Quỹ phát triển thôn bản, Quỹ quản lý rủi ro cộng đồng Ba là, hỗ trợ phát triển thể chế cộng đồng (các đoàn thể địa phương, tổ nhóm tín dụng tiết kiệm, tổ liên gia đình, nhóm sở thích, nhóm sử dụng) để trở thành điểm tựa chống đỡ rủi ro cho hộ nghèo, cận nghèo, nhóm đối tượng đặc thù, hướng đến giảm nghèo nhanh bền vững Bốn là, xã hội hóa phong trào hỗ trợ đối tượng khó khăn: ngày người nghèo, phong trào tương thân tương ái, lành đùm rách Khuyến khích thành lập tổ, hội, đoàn làm công tác cứu trợ Hội chữ thập đỏ, Hội tương tế TIỂU KẾT CHƢƠNG Các giải pháp nhằm phát huy vai trò ASXH TBXH Việt Nam nay, bao gồm: 1) Đổi nhận thức ASXH để phát huy tốt vai trò ASXH TBXH, sở tăng cường lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước, lực tổ chức xã hội việc thực ASXH TBXH; 2) Phát triển kinh tế nhanh bền vững tạo sở vật chất để đảm bảo ASXH thúc đẩy TBXH; 3) phát triển hệ thống an sinh đa dạng, đa tầng thúc đẩy TBXH Những giải pháp chưa đầy đủ ASXH hệ thống đa diện phức tạp Tuy nhiên, thực nhóm giải pháp cách đồng chắn có tác động tích cực tới việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống ASXH, đồng thời góp phần phát huy tốt vai trò ASXH việc thực TBXH Việt Nam 24 KẾT LUẬN An sinh xã hội TBXH có mối quan hệ tác động qua lại với Tiến xã hội, xét đến cùng, hướng đến phát triển hoàn thiện người xã hội Do vậy, tự thân ASXH thể vai trò phát triển TBXH Một sách ASXH tích cực sách phù hợp thúc đẩy phát triển TBXH Ngược lại, TBXH đạt chuyển biến tích cực, tác động trở lại việc xây dựng hệ thống sách ASXH phù hợp Với nhận thức đó, tác giả nghiên cứu lý luận thực tiễn để tìm biện pháp phù hợp, có tính khả thi cho ASXH phát huy vai trò TBXH trình đổi đất nước Việt Nam - Về lý luận Luận án trình bày cách có hệ thống lý luận ASXH TBXH, từ trình phát triển đến lý thuyết đại nước, thành tố liên quan đến ASXH,TBXH như: Khái niệm, nội dung, ASXH TBXH Luận án hệ thống hoá vấn đề vai trò ASXH TBXH xác định luận khoa học, cách tiếp cận phù hợp cho ASXH thúc đẩy TBXH nước ta giai đoạn tiếp tục thực nghiệp đổi đất nước Các sở khoa học để xây dựng có nhóm giải pháp nghiên cứu, áp dụng có tính đến bối cảnh tiếp tục đổi đất nước, hội nhập sâu vào kinh tế giới, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại Từ để thấy rằng, việc xây dựng hệ thống ASXH hướng đến phát triển người TBXH có tính mục đích sâu sắc - Về thực tiễn Luận án vai trò bản, tác động tích cực ASXH TBXH Việt Nam nay, điểm tích cực là: 1) ASXH góp phần thúc đẩy TBXH thông qua phát triển kinh tế, góp phần giải phóng người lao động, tạo ổn định trị, văn hóa - xã hội nước ta từ 1986 đến nay; 2) ASXH góp phần thực quyền người - biểu cao chế độ trị xã hội Việt 25 Nam mục TBXH; 3) ASXH góp phần hoàn thiện chức xã hội Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 4) ASXH góp phần thực hóa mục tiêu TBXH Việt Nam Điểm hạn chế là: 1) Nhận thức vai trò ASXH TBXH thông qua phát triển kinh tế, góp phần giải phóng người lao động, tạo ổn định trị, văn hóa – xã hội chưa đầy đủ; 2) Ở số lĩnh vực cấu trúc ASXH, việc tổ chức thực hiệu cản trở TBXH Những bất cập nảy sinh từ thực trạng vai trò ASXH TBXH Việt Nam thời gian qua cần phải khắc phục bao gồm: Hệ thống an sinh xã hội chưa đồng bộ, mức độ bao phủ thấp làm giảm vai trò an sinh xã hội tiến xã hội; thể chế an sinh xã hội có mặt bất cập, cản trở TBXH; nguồn lực tài hạn chế cản trở thực vai trò ASXH TBXH Để đáp ứng yêu cầu nâng cao vai trò ASXH thúc đẩy TBXH Việt Nam thời gian tới, giải pháp là: 1) Đổi nhận thức ASXH để phát huy tốt vai trò ASXH TBXH; 2) Phát triển kinh tế nhanh bền vững, tạo sở vật chất để đảm bảo ASXH thúc đẩy TBXH; 3) Nhóm giải pháp phát triển hệ thống ASXH đa dạng, đa tầng để thúc đẩy tiến xã hội, bao gồm 06 giải pháp cụ thể: 1) Phát triển đồng hệ thống an sinh xã hội, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; 2) Hoàn thiện sách hỗ trợ người dân tham gia loại hình bảo hiểm; 3) Hoàn thiện sách trợ giúp xã hội; 4) Hoàn thiện sách ưu đãi xã hội; 5) Tiếp tục thực mục tiêu xoá đói giảm nghèo gắn với việc thực tiến công xã hội; 6) Hoàn thiện chế tài huy động nguồn lực cho an sinh xã hội Hệ thống nhóm giải pháp có sơ sở khoa học, có tính ứng dụng cao sử dụng việc triển khai Chiến lược ASXH giai đoạn 2011 - 2020 nâng cao chất lượng ASXH thúc đẩy TBXH nước ta giai đoạn 2016 - 2020 năm với nhiều thời thách thức Tóm lại, việc xây dựng hoàn thiện hệ thống ASXH nước ta trình dựa trình độ phát triển kinh tế - xã hội Vì vậy, trình tiếp tục nghiệp đổi đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống ASXH thúc đẩy TBXH nước ta cần thiết cấp bách, tạo động lực cho công xây dựng phát triển đất nước bền vững, phồn vinh, hạnh phúc 26 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Nguyễn Tiến Hùng (2015), “Nhận thức Đảng mối quan hệ an sinh xã hội với tiến công xã hội thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (232), tr 21-24 Nguyễn Tiến Hùng (2015), “Phát huy vai trò chủ đạo Nhà nước thực sách an sinh xã hội Việt Nam nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (233), tr 21-22-35 Nguyễn Tiến Hùng (2015), “Quan điểm Đảng vai trò đảm bảo an sinh xã hội kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay”, Tạp chí Triết học ( -292), tr 65-71 Nguyễn Tiến Hùng (2015), “Tiếp cận an sinh xã hội Việt Nam quan điểm mô hình tăng trưởng xanh”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (235), tr 60-62 Nguyễn Tiến Hùng (2016), “Bảo đảm an sinh xã hội - phương thức bảo đảm quyền người Việt Nam nay”, Tạp chí Nghiên cứu Con người, (1 - 82), tr 42-52 [...]... ASXH hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển xã hội, hướng đến những mục tiêu của TBXH Chƣơng 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ AN SINH XÃ HỘI ĐỂ PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Thứ nhất, hiện nay cần nhận thức rõ thực chất “Chiến lược an sinh xã hội Việt Nam giai... nhân văn của TBXH Thứ tư, cả ASXH và TBXH đều hướng đến sự phát triển của con người, vì con người và cho con người; an sinh xã hội và TBXH có mối quan hệ biện chứng với nhau 16 Chƣơng 3 VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 3.1.1... xã hội vì mục tiêu tiến bộ xã hội Thứ ba, ASXH góp phần hoàn thiện chức năng xã hội của nhà nước theo hướng tiến bộ xã hội Thứ tư, ASXH góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của tiến bộ xã hội vì con người 2.2.2 Tác động của tiến bộ xã hội đối với an sinh xã hội An sinh xã hội có vai trò rất lớn đối với việc thực hiện các mục tiêu của TBXH Tuy nhiên, khi các mục tiêu của TBXH đạt được sẽ tác động trở... trị, văn hóa - xã hội ở nước ta từ 1986 đến nay Thứ hai, an sinh xã hội đã góp phần thực hiện quyền con người - một biểu hiện cao nhất của chế độ chính trị xã hội ở Việt Nam vì mục tiêu tiến bộ xã hội; Thứ ba, an sinh xã hội đã góp phần hoàn thiện chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thứ tư, an sinh xã hội đã góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của TBXH ở Việt Nam Tuy nhiên,... CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.2.1 Hệ thống an sinh xã hội chƣa đồng bộ, mức độ bao phủ thấp đã làm giảm vai trò của an sinh xã hội đối với tiến bộ xã hội An sinh xã hội là một lĩnh vực rộng lớn, mang tính cộng đồng, xã hội, phi thị trường (chỉ trừ một vài bộ phận an sinh có tính chất hạch toán thu và chi cho người thụ hưởng, như bảo hiển xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,... xã hội đạt đến sự TBXH… 2.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA AN SINH XÃ HỘI VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI 2.2.1 Vai trò của an sinh xã hội đối với tiến bộ xã hội Thứ nhất, ASXH góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội thông qua phát triển kinh tế, góp phần giải phóng người lao động, tạo thế ổn định về chính trị, văn hóa - xã hội Thứ hai, an sinh xã hội góp phần thực hiện quyền con người - một biểu hiện cao nhất của chế độ chính trị xã. .. huy vai trò của an sinh xã hội đối với tiến bộ xã hội ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay 3.1.1.1 An sinh xã hội góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội thông qua phát triển kinh tế, góp phần giải phóng người lao động, tạo thế ổn định về chính trị, văn hóa – xã hội ở nước ta từ 1986 đến nay Thứ nhất, an sinh xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, tăng trưởng kinh tế của đất nước Thứ hai, an. .. văn hóa – xã hội còn chưa đầy đủ; 2) Ở một số lĩnh vực trong cấu trúc ASXH, việc tổ chức thực hiện kém hiệu quả đã cản trở TBXH Những bất cập nảy sinh từ thực trạng vai trò của ASXH đối với TBXH ở Việt Nam thời gian qua cần phải khắc phục bao gồm: Hệ thống an sinh xã hội chưa đồng bộ, mức độ bao phủ thấp đã làm giảm vai trò của an sinh xã hội đối với tiến bộ xã hội; thể chế về an sinh xã hội có mặt... mối quan hệ giữa an sinh xã hội với tiến bộ và công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (232), tr 21-24 2 Nguyễn Tiến Hùng (2015), “Phát huy vai trò chủ đạo của Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay , Tạp chí Giáo dục lý luận, (233), tr 21-22-35 3 Nguyễn Tiến Hùng (2015), “Quan điểm của Đảng về vai trò của đảm bảo an sinh xã hội trong nền kinh... đổi căn bản cuộc sống của nhân dân 3.1.2 Những hạn chế cơ bản trong việc phát huy vai trò của an sinh xã hội đối với tiến bộ xã hội ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay 18 3.1.2.1 Nhận thức về vai trò của an sinh xã hội đối với tiến bộ xã hội thông qua phát triển kinh tế, góp phần giải phóng người lao động, tạo thế ổn định về chính trị, văn hóa - xã hội còn chưa đầy đủ Thứ nhất, quan điểm và nhận thức về
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay