(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

171 143 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:02

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TIẾN HÙNG VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: Chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Hà Nội - năm 2016 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TIẾN HÙNG VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC CHUYÊN NGÀNH: Chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử 62.22.03.02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TSKH Lƣơng Đình Hải TS Nguyễn Đình Hoà Hà Nội - năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Nguyễn Tiến Hùng MỤC LỤC Nội dung MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Những công trình bàn an sinh xã hội, tiến xã hội vai trò an sinh xã hội tiến xã hội 1.2 Các công trình nghiên cứu thực trạng vai trò an sinh xã hội tiến xã hội Việt Nam 1.3 Những công trình nghiên cứu giải pháp phát huy vai trò an sinh xã hội tiến xã hội Việt Nam Chƣơng 2: VAI TRÕ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Trang 01 06 06 22 25 32 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 2.1 An sinh xã hội, tiến xã hội: Khái niệm số nội dung chủ yếu 2.2 Mối quan hệ an sinh xã hội tiến xã hội Chƣơng 3: VAI TRÕ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI 32 59 72 Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 Thực trạng vai trò an sinh xã hội tiến xã hội Việt Nam từ năm 1986 đến 3.2 Những vấn đề đặt việc phát huy vai trò an sinh xã hội tiến xã hội Việt Nam Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT HUY VAI TRÕ CỦA AN 72 103 114 SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Đổi nhận thức an sinh xã hội để phát huy tốt vai trò an sinh xã hội tiến xã hội 4.2 Phát triển kinh tế nhanh bền vững, tạo sở vật chất để đảm bảo an sinh xã hội thúc đẩy tiến xã hội 4.3 Nhóm giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng để thúc đẩy tiến xã hội 114 KẾT LUẬN DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 151 128 134 152 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Những chữ viết tắt Những chữ đƣợc viết tắt ASXH An sinh xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTXH Bảo trợ xã hội LLSX Lực lượng sản xuất NSNN Ngân sách nhà nước TBXH Tiến xã hội TCXH Trợ cấp xã hội TGXH Trợ giúp xã hội ƯĐXH Ưu đãi xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lịch sử xã hội loài người nói chung vận động theo hướng tiến bộ, giai đoạn vận động phát triển xã hội theo xu hướng khác nhau, xét đến cùng, nấc thang tiến xã hội (TBXH) Tiến xã hội đánh giá thông qua phát triển người, khả đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần người ngày cao Tuy nhiên, nhiều quốc gia, dân tộc, tất nhu cầu người đáp ứng trình độ phát triển kinh tế, hạn chế thể chế trị, tồn quan điểm mâu thuẫn nhau… Bên cạnh đó, nhiều quốc gia lại tồn tình trạng bất bình đẳng, nghèo đói, dịch bệnh, thiên tai địch họa, khủng hoảng kinh tế Do vậy, việc đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần, đảm bảo cho phát triển hài hòa TBXH hạn chế mức độ khác Để khắc phục hạn chế đó, quốc gia sử dụng nhiều cách thức khác để giải vấn đề xã hội, an sinh xã hội (ASXH) coi cách thức góp phần thúc đẩy phát triển TBXH An sinh xã hội xem “giá đỡ”, “lưới an toàn” để tăng cường khả ngăn ngừa, chống đỡ, giảm nhẹ, khắc phục rủi ro gặp phải sống, đảm bảo cho cá nhân, giai tầng xã hội có điều kiện, hội phát triển Việt Nam quốc gia phát triển với điều kiện, hoàn cảnh có nhiều yếu tố đặc thù Đất nước Việt Nam khắc phục hậu chiến tranh kéo dài, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH)… Sau 30 năm đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đem lại biến đổi sâu sắc kinh tế - xã hội Kinh tế tăng trưởng nhanh, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, thu nhập bình quân đầu người ngày nâng cao, đời sống vật chất tinh thần nhân dân có cải thiện rõ rệt Tuy vậy, xuất phát điểm thấp, tác động kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế nguyên nhân khác, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh phức tạp Tình trạng phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng thu nhập, tạo khoảng cách thu nhập ngày lớn, mầm mống cho bất ổn xã hội Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế dẫn đến hàng triệu lao động nông nghiệp đất, di chuyển từ nông thôn thành thị tìm kiếm việc làm phải chấp nhận sống đầy rủi ro, bấp bênh Nguy thất nghiệp, bệnh tật, ốm đau đe dọa phận người lao động, lao động phổ thông Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, hạn hán, sa mạc hóa nông nghiệp, xâm thực biển; nhiễm mặn, lũ ống, lũ quét, v.v nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương cần trợ giúp xã hội lớn Do vậy, việc xây dựng hệ thống ASXH phù hợp, góp phần thực TBXH vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn cấp thiết Bước vào thời kỳ chủ động tích cực hội nhập quốc tế, với tăng trưởng kinh tế, hệ thống ASXH ngày đồng bộ, hoàn thiện với diện bao phủ không ngừng mở rộng An sinh xã hội giúp cho nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương xã hội có sống ổn định hơn, khắc phục khó khăn tốt T TBXH, Việt Nam đánh giá quốc gia thành công thực mục tiêu Thiên niên kỷ giảm nghèo giải vấn đề xã hội, góp phần thúc đẩy TBXH Tuy nhiên, điều kiện kinh tế đất nước eo hẹp, nhận thức việc xây dựng hệ thống ASXH hạn chế, với mức hỗ trợ thấp chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống ASXH trình hình thành, nhiều vấn đề đòi hỏi phải nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện để hệ thống ASXH Việt Nam phát huy tốt vai trò TBXH Xuất phát từ yêu cầu đây, tác giả chọn vấn đề “Vai trò an sinh xã hội tiến xã hội Việt Nam nay” làm nội dung nghiên cứu luận án Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Trên sở phân tích số vấn đề lý luận vai trò ASXH TBXH đánh giá thực trạng vai trò ASXH TBXH Việt Nam năm qua, luận án đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò ASXH TBXH nước ta 2.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hóa, luận giải số vấn đề lý luận vai trò ASXH TBXH - Phân tích, đánh giá thực trạng vai trò ASXH TBXH Việt Nam từ năm 1986 đến - Đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò ASXH TBXH Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vai trò ASXH TBXH Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Vai trò ASXH TBXH xét mặt lý luận thực tiễn bao gồm nhiều nội dung, nhiều vấn đề Do vậy, luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu là: - Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu vai trò ASXH TBXH Việt Nam - Về không gian: Nghiên cứu phạm vi nước - Về thời gian: Luận án nghiên cứu vai trò ASXH TBXH Việt Nam từ năm 1986 đến nay, tập trung từ năm 2000 đến - giai đoạn hệ thống ASXH hình thành tương đối rõ nét nhận thức, lý luận hành động thực tiễn Cơ sở lý luận, thực tiễn phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận thực tiễn Cơ sở lý luận: Luận án thực sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước ta vai trò ASXH TBXH Việt Nam Đồng thời, luận án có tham khảo kết nghiên cứu số công trình tác giả trước có liên quan đến đề tài Cơ sở thực tiễn: Luận án vào thể thực tế vai trò ASXH TBXH Việt Nam năm qua 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án thực sở vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; kết hợp phương pháp lịch sử - lôgíc, phân tích tổng hợp, phương pháp trừu tượng hóa khái quát hóa, hệ thống hóa… Đồng thời, sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội khác, phương pháp so sánh, phân tích số liệu… Điểm luận án Là công trình nghiên cứu góc độ triết học vai trò ASXH TBXH, luận án có đóng góp sau đây: - Phân tích, đánh giá khái quát thực trạng vai trò ASXH TBXH Việt Nam thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò ASXH TBXH Việt Nam 10 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần hệ thống hóa, làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận vai trò ASXH TBXH nói chung Việt Nam nói riêng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy hệ thống sách ASXH nước ta nói chung, Học viện Chính sách Phát triển nói riêng - Kết luận án gợi mở cho quan quản lý có điều chỉnh sách phù hợp để phát huy vai trò ASXH TBXH thời kỳ đổi nước ta - Góp thêm ý kiến để điều chỉnh nhận thức, hành động, trách nhiệm xã hội đối tượng thụ hưởng ASXH thực TBXH Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu tác giả, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án trình bày chương 10 tiết 157 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nƣớc Nguyễn Thị Loan Anh (2013), Một số ý kiến chế định quyền an sinh xã hội Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trang, http:www//tapchicongsan.org.vn, [truy cập ngày 14/5/2013] Đặng Nguyên Anh (2015) (Chủ nhiệm đề tài),“Đảm bảo an sinh xã hội: Định hướng mô hình giải pháp”, Đề tài khoa học cấp Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội Mai Ngọc Anh (2010), An sinh xã hội nông dân kinh tế thị trường Việt Nam (sách chuyên khảo), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Lương Tuấn Anh (2004), Tư tưởng Hồ Chí Minh hoạt động an sinh xã hội, Đề tài nghiên cứu khoa học, bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hà Nội Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Hội đồng khoa học quan Đảng Trung ương, (2012), “An sinh xã hội nước ta: Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội Hoàng Chí Bảo (2008), Cơ sở khoa học việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống sách an sinh xã hội nước ta giai đoạn 2006-2015, Kỷ yếu Hội thảo khoa học thuộc Đề tài KX02.02/06-10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Hoàng Chí Bảo (2012), Những vấn đề lý luận phát triển xã hội vận dụng cho Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Hoàng Chí Bảo (2014), An sinh xã hội với ổn định phát triển bền vững Việt Nam, trang, http://www.tapchicongsan.org.vn, [truy cập ngày 18/7/2014] 158 Bảo hiểm Thành phố Hà Nội (2008), Báo cáo tổng kết công tác năm 2008 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2009 Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Hà Nội 10 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (2009), Báo cáo tổng kết công tác năm 2009 phương hướng nhiệm vụ năm 2010 quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Hà Nội 11 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (2010), Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 phương hướng nhiệm vụ năm 2011 quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Hà Nội 12 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (2012), Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013 quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Hà Nội 13 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2014) Tổng kết năm 2013 triển khai nhiệm vụ 2014 quan BHXH Việt Nam, Báo cáo số 366/BC-BHXH, ngày 27/1/2014, Hà Nội, Hà Nội 14 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2015) Kết công tác năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Báo cáo số 389/BC-BHXH, ngày 04/2/2015, Hà Nội, Hà Nội 15 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2015) Kết công tác tháng 6/2015 tình hình hoạt động tháng đầu năm 2015, Báo cáo số 2837/BC-BHXH, ngày 31/07/2015, Hà Nội, Hà Nội 16 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Cơ quan Liên hợp quốc Việt Nam (2009), Nhìn lại khứ đối mặt với thách thức – đánh giá kỳ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2008, chế in Công ty Cổ phần in La Bàn, Hà Nội 17 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2010) - Chiến lược an sinh xã hội 2011 2020, Hà Nội 159 18 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội phối hợp với Bộ Hợp tác Phát triển kinh tế Liên bang Đức (BMZ) Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) (2013), Hội nghị khu vực An sinh xã hội, Hà Nội 19 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2015) - Báo cáo kết thực 2011 - 2015 đề xuất chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (kèm theo Tờ trình số 22/TTr-BLĐTBXH ngày 17 tháng năm 2015 20 Nguyễn Trọng Chuẩn (2002) (chủ biên), Tiến xã hội số vấn đề lý luận, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 21 Đỗ Minh Cương, Mạc Văn Tiến (1996), Góp phần đổi hoàn thiện sách bảo đảm xã hội nước ta nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Trần Đức Cường (2012), Phát triển xã hội quản lý phát triển xã hội Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 23 Mai Ngọc Cường (2009), Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách an sinh xã hội Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Mai Ngọc Cường (2013) (chủ biên), Một số vấn đề sách xã hội Việt Nam nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Mai Ngọc Cường (2013), “Về phát triển hệ thống an sinh xã hội Việt Nam đến năm 2020”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (192), tr 11-23 26 Mai Ngọc Cường (2013) (chủ biên), Về an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Mai Ngọc Cường (2015), An sinh xã hội 25 năm đổi mới: Thành tựu vấn đề đặt ra, trang, http://www.tapchicongsan.org.vn, [truy cập ngày 13/4/2015] 28 Bùi Thế Cường (2005), Trong miền an sinh xã hội, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 160 29 Nguyễn Văn Chiều (2014), Chính sách an sinh xã hội vai trò Nhà nước việc thực sách an sinh xã hội Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 15/4/2007 sách cứu trợ xã hội 31 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010, Báo cáo số 22/BC-CP, ngày 8/3/2011, Hà Nội 32 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Tờ trình Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, số 62/TTr-CP, ngày 12 tháng năm 2012, Hà Nội 33 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Tờ trình số 28/TTr-CP, ngày 07/2/2014 Hà Nội 34 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2014, Báo cáo số 158/BC-CP, ngày 10/4/2015 35 Phạm Thị Hải Chuyền (2015), “Tiếp tục thực tốt sách ưu đãi người có công với nước ta định hướng đến năm 2020”, Tạp chí Cộng sản, (873), tr.23-26 36 Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (2011), Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển người – Báo cáo quốc gia vê Phát triển người năm 2011, Hà Nội 37 Doãn Mậu Diệp (2015) “Chủ nhiệm đề tài”, Cơ sở khoa học xây dựng sàn an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Đề tài KX.02.07/11-15 38 Nguyễn Hữu Dũng (2009), “An sinh xã hội Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 - 2020”, Tạp chí Khoa học lao động xã hội, (19/2), tr 12-19 39 Nguyễn Hữu Dũng (2012), Cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng thực hệ thống sách an sinh xã hội điều kiện kinh tế thị trường định hướng 161 xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, trang, http://www.tapchicongsan.org.vn, [truy cập ngày 03/7/2012] 40 Nguyễn Tấn Dũng (2010), Bảo đảm ngày tốt an sinh xã hội phúc lợi xã hội nội dung chủ yếu Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 20112020, trang, http://www.Chinhphu.vn, [truy cập ngày 24/8/2012] 41 Bùi Xuân Dự (2009), “Mô hình An sinh xã hội Việt Nam tương lai”, Tạp chí Khoa học lao động xã hội, (19/2), tr 19 -.24 42 Phùng Thị Minh Dương (2013), Chính sách an sinh xã hội nông dân nước ta nay, trang, http://www.tapchicongsan.org.vn, [truy cập ngày 17/9/2013] 43 Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật (2011), Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa pháp luật thực tiễn Việt Nam, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 44 Nguyễn Trọng Đàm (2009), “Hệ thống sách an sinh xã hội nước ta giai đoạn phát triển mới”, Tạp chí Khoa học Lao động Xã hội, (21/IV), tr -7 45 Nguyễn Trọng Đàm (2011), Tổng quan hệ thống an sinh xã hội Trung Quốc - Nhận xét kiến nghị Đoàn công tác Trung Quốc, trang, http://molisa.gov.vn, [truy cập ngày 13/12/2013] 46 Nguyễn Trọng Đàm (2012), An sinh xã hội Việt Nam: Những quan điểm cách tiếp cận cần thống nhất, trang, http://www.tapchicongsan.org.vn , [truy cập ngày 09/7/2012] 47 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, NXB Sự thật, Hà Nội 48 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB Sự thật, Hà Nội 49 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 162 50 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 52 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 54 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm - ban chấp hành trung ương khoá XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 56 Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi (1986-2016), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Nguyễn Văn Định (2008), Giáo trình An sinh xã hội, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 58 Trần Ngọc Đường (2014), Các điểm quyền bảo đảm an sinh xã hội, quyền làm việc Hiến pháp mới, trang, http://daibieunhandan.vn, [truy cập ngày 2/3/2014] 59 M Evans, I Gough, S Harkness, A McKay, Đào Thanh Huyền Đỗ Lê Thu Ngọc (2007), An sinh xã hội Việt Nam - Lũy tiến đến mức nào?, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Việt Nam - Báo cáo Đối thoại Chính sách UNDP 60 Nguyễn Thị Vĩnh Hà (2009), “Thiết chế xã hội thiết chế hệ thống an sinh xã hội”, Tạp chí Khoa học lao động xã hội, (19/2), tr.12 -18 61 Nguyễn Minh Hải (2005), Tổ chức thực bảo hiểm y tế người nghèo Thực trạng giải pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hà Nội 163 62 Lương Việt Hải, I.K.Lixiev (2008), Hiện đại hoá xã hội sinh thái, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 63 Lương Đình Hải (2008), Hiện đại hóa mục tiêu công Việt Nam nay, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 64 Lương Đình Hải (2008), Kết hợp tăng trưởng kinh tế công xã hội điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay, Số phận chủ nghĩa xã hội, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, trang 214-239 65 Lương Đình Hải Trần Văn Rón (2015), “Thực công xã hội hình thức sở hữu phát triển người nước ta nay”, Tạp chí Nghiên cứu người, (3), tr 52-62 66 Trần Hoàng Hải, Lê Thị Thuý Phương (2011), Pháp luật an sinh xã hội - Kinh nghiệm số nước Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 67 Trần Hậu, Đoàn Minh Tuấn (2012), Phát triển dich vụ xã hội nước ta đến năm 2020 - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 68 Trần Hậu (2013), Về quan điểm tiến công xã hội nước ta, trang, http://vientriethoc.vass.gov.vn, [truy cập ngày 10/7/2013 - đăng Tạp chí Triết học số (249) tháng 2/2012] 69 Nguyễn Minh Hoàn (2009), Công xã hội tiến xã hội, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 70 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2012), Lao động tiền lương, an sinh xã hội - số kinh nghiệm giới, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội 71 Lê Bạch Hồng (2010), Vai trò sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế an sinh xã hội đất nước, trang, http://www.tapchicongsan.org.vn, [truy cập ngày 26/2/2010] 72 Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ (2004), Dự án VIE/01/021, dự án VIE/01/021 - Hỗ trợ xây dựng thực chương trình nghị 21 quốc gia Việt Nam, Hà Nội 164 73 Trần Quang Hùng, Mạc Văn Tiến (1998), Đổi sách bảo hiểm xã hội người lao động, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 74 Nguyễn Thị Lan Hương (2009), “Chiến lược An sinh xã hội Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020”, Tạp chí Khoa học lao động xã hội, (19/2), tr.3-5 75 Nguyễn Thị Lan Hương, (chủ biên), (2014), Phát triển hệ thống an sinh xã hội Việt Nam đến năm 2020, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội 76 Nguyễn Hải Hữu (2007), Hệ thống an sinh xã hội Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội 77 Nguyễn Hải Hữu (2007), Giáo trình nhập môn an sinh xã hội, NXB Lao động, Hà Nội 78 Nguyễn Đắc Hy (2003), Phát triển bền vững tầm nhìn thời đại, NXB Công ty in Văn hoá phẩm, Hà Nội 79 Phạm Thị Khanh (2011), Kinh tế Việt Nam 2010 vượt qua suy giảm, tạo đà phát triển bền vững sau Đại hội XI Đảng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 80 Nguyễn Đức Khiển (2003), Con người vấn đề phát triển bền vững Việt Nam, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 81 Tương Lai (1994), Người cao tuổi an sinh xã hội, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 82 Vũ Ngọc Lân (2011), Quốc hội với vấn đề an sinh xã hội, trang, http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn, [truy cập ngày 25/7/2011] 83 V.I.Lênin (2006), Toàn tập, tập 30, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 84 Trần Khắc Lộng (2006), Bảo hiểm y tế - đời đổi sách an sinh xã hội, NXB Y học, Hà Nội 85 Bùi Sĩ Lợi (2015), “Nghèo Việt Nam - thách thức giải pháp”, Tạp chí Cộng sản, (870), tr.75-80 86 Bùi Sĩ Lợi (2015), “Tính ưu việt Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế thách thức triển khai giải pháp đảm bảo an sinh xã hội”, Tạp chí Cộng sản, (873), tr.50-56 165 87 Trịnh Duy Luân (2002), Phát triển xã hội Việt Nam - Một tổng quan xã hội học năm 2000, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 88 Trịnh Duy Luân (2005), Góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tổng thể nước ta nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 89 Lê Quốc Lý (2013), Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng giải pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 90 Nguyễn Văn Mạnh (2011), Vai trò Nhà nước phát triển xã hội quản lý xã hội tiến trình đổi Việt Nam, (sách chuyên khảo), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 91 C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, t.1, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 92 C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, t.2, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 93 C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, t.3, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 94 C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, tập 12, NXB CTQG, Hà Nội 95 Phạm Xuân Nam (1997), Đổi sách xã hội: Luận giải pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 96 Phạm Xuân Nam (2008), Triết lý phát triển Việt Nam - Mấy điều cốt yếu, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 97 Phạm Xuân Nam (2012), “An sinh xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Xã hội học, (2) (118), tr.3-13 98 Nguyễn Thị Nga (2006), “Quan hệ tăng trưởng kinh tế công xã hội nước ta - quan điểm Đảng”, Tạp chí Triết học, (9) (184), tr 3-8 99 Nguyễn Thị Nga (2012), Tiếp cận an sinh xã hội Việt Nam quan điểm phát triển bền vững, trang, http://www.doanhnghieptrunguong.vn , [truy cập ngày 13/9/2012] 100 Nguyễn Thị Kim Ngân (2008), Nỗ lực phấn đấu thực có hiệu sách an sinh xã hội, trang, http://www.tapchicongsan.org.vn, [cập nhật ngày 07/2/2008] 166 101 Nguyễn Thị Kim Ngân (2008), Triển khai đồng giải pháp thực thắng lợi chủ trương Đảng vấn đề xã hội, trang, http://www.tapchicongsan.org.vn, [truy cập ngày 21/2/2012] 102 Ngân hàng giới (2003), Phát triển bền vững giới động, thay đổi thể chế, tăng trưởng chất lượng sống, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 103 Nhà xuất Chính trị quốc gia- Sự thật (2013), Những thách thức giải pháp sách an sinh xã hội bền vững cho tất người Việt Nam Đức, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 104 Nhà xuất Chính trị quốc gia- Sự thật (2013), Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu Tổng kết 30 năm đổi mới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 105 Vũ Văn Phúc (2012), An sinh xã hội Việt Nam hướng tới 2020, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 106 Thiên Phương (2013), Công tác bảo đảm an sinh xã hội Việt Nam, trang, http://www.tapchicongsan.org.vn, [truy cập ngày 25/11/2012] 107 Quốc hội nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Bảo hiểm xã hội, NXB Tư pháp, Hà Nội 108 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 109 Hồ Sĩ Quý (2012), Tiến xã hội - Một số vấn đề mô hình phát triển Đông Á Đông Nam Á, NXB Tri Thức, Hà Nội 110 Phạm Văn Sáng, Ngô Quang Minh, Bùi Văn Huyền, Nguyễn Anh Dũng (2009), Lý thuyết mô hình an sinh xã hội (Phân tích thực tiễn Đồng Nai), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 111 Lưu Văn Sùng (2012), Định hướng xã hội chủ nghĩa - Tiến tới xã hội nhân đạo hoàn bị (sách chuyên khảo), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 112 Nguyễn Thị Thanh (2011), Đảng lãnh đạo thực sách xã hội thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 167 113 Nguyễn Quang Thái, Ngô Thắng Lợi (2007), Phát triển bền vững Việt Nam, thành tựu hội, thách thức triển vọng, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 114 Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông (2011) (đồng chủ biên), Tìm hiểu số thuật ngữ Văn kiện Đại hội XI Đảng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 115 Dương Văn Thắng (2011), Bảo đảm an sinh xã hội ánh sáng Đại hội XI Đảng, trang, http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn, [truy cập ngày 22/7/2011] 116 Dương Văn Thắng (2013), Từ nhận thức đến thực tiễn: Xây dựng trụ cột hệ thống An sinh xã hội Quốc gia, trang, http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn, [truy cập ngày 05/4/2013] 117 Hồ Bá Thâm (2011), Phát triển đồng tương xứng văn hoá với kinh tế, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 118 Hồ Bá Thâm, Nguyễn Thị Hồng Diễm (2011), Toàn cầu hoá, hội nhập phát triển bền vững từ góc nhìn triết học đương đại, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 119 Hoàng Đức Thân (2010), Gắn kết tăng trưởng kinh tế thực tiến bộ, công xã hội nước ta, trang, http://tapchicongsan.org.vn, [truy cập ngày 27/3/2013] 120 Phạm Thị Ngọc Trầm (2009), Xây dựng hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội Một công cụ quan trọng nhằm thực công xã hội nước ta, trang, http://www.thongtinphapluatdansu.edu.vn , [truy cập ngày 04/4/2013] 121 Mạc Văn Tiến (1999), Đổi sách xã hội người lao động, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 122 Mạc Văn Tiến (2005), An sinh xã hội phát triển nguồn nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 123 Mạc Văn Tiến (2011), An sinh xã hội Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, trang, http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn, [truy cập ngày 25/7/2011] 168 124 Mạc Văn Tiến (2013), Thất nghiệp vấn đề An sinh xã hội Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trang, http://ansinhxahoi.org, [truy cập ngày 18/9/2013] 125 Tổ chức GIZ, Viện Khoa học lao động Xã hội (2011), Thuật ngữ an sinh xã hội Việt Nam, Hà Nội 126 Tổng cục Thống kê (2004), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2004, trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 18/9/2014] 127 Tổng cục Thống kê (2005), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2005, trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 18/9/2014] 128 Tổng cục Thống kê (2006), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 18/9/2014] 129 Tổng cục Thống kê (2007), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2007, trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 18/9/2014] 130 Tổng cục Thống kê (2008), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2008, trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 18/9/2014] 131 Tổng cục Thống kê (2008), Niên giám thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội 132 Tổng cục Thống kê (2009), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2009", trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 18/9/2014] 133 Tổng cục Thống kê (2010), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2010, trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 18/9/2014] 134 Tổng cục Thống kê (2011), Báo cáo tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 2009, NXB Thống kê, Hà Nội 135 Tổng cục Thống kê (2011), Kết khảo sát mức sống dân cư năm 2010, NXB Thống kê, Hà Nội 136 Tổng cục Thống kê (2011), Niên giám thống kê năm 2010, NXB Thống kê, Hà Nội 137 Tổng cục Thống kê (2011), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 18/9/2014] 169 138 Tổng cục Thống kê (2012) Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2011, NXB Thống kê, Hà Nội 139 Tổng cục Thống kê (2012), Niên giám thống kê năm 2011, NXB Thống kê, Hà Nội 140 Tổng cục Thống kê (2012), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 18/9/2014] 141 Tổng cục Thống kê (2013), Niên giám thống kê năm 2012, NXB Thống kê, Hà Nội 142 Tổng cục Thống kê (2013) Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2012, NXB Thống kê, Hà Nội 143 Tổng cục Thống kê (2013), Niên giám thống kê - Tóm tắt 2012, NXB Thống kê, Hà Nội 144 Tổng cục Thống kê (2013), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 18/9/2014] 145 Tổng cục Thống kê (2014), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 20/3/2015] 146 Tổng cục Thống kê (2015), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015", trang www.gso.gov.vn, [truy cập ngày 2/1/2016] 147 Đinh Công Tuấn (2008), Hệ thống an sinh xã hội EU học kinh nghiệm cho Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 148 Đinh Công Tuấn Đinh Công Hoàng (2013), An sinh xã hội Bắc Âu khủng hoảng kinh tế toàn cầu học cho Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 149 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, trang, http://vanban.chinhphu.vn, [truy cập ngày 13/7/2013] 150 Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang (2011 ), Mô hình phát triển xã hội số nước phát triển châu Âu - Kinh nghiệm ý nghĩa Việt Nam (sách chuyên khảo), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 170 151 Trần Nguyễn Tuyên (2010), Gắn tăng trưởng kinh tế tiến bộ, công xã hội, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 152 Trung tâm nghiên cứu quyền người Viện thông tin khoa học – thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2000), Văn kiện quốc tế quyền người (Lưu hành nội bộ), NXB Xí nghiệp in 19 - - thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 153 Trung tâm nghiên cứu quyền người Viện thông tin khoa học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2002), Tuyên ngôn giới hai công ước 1966 quyền người, NXB Xí nghiệp in 19-8 - thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 154 Trường đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Bộ lao động – Thương binh Xã hội (2012), “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế công tác xã hội an sinh xã hội”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 155 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Đoàn giám sát (2014), Báo cáo Bộ, Ngành “Việc thực sách, pháp luật giảm nghèo, giai đoạn 20052012”, Hà Nội 156 Viện Chiến lược Chính sách Y tế (2013), Tham vấn sách toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo định suất, Hội thảo ngày 06/2013, Hà Nội 157 Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2005), Bảo hiểm y tế hệ thống an sinh xã hội - Một số vấn đề lý luận thực tiễn nay, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện, Hà Nội 158 Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2006), Một số kết nghiên cứu hệ thống an sinh xã hội nước ta nay, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện 159 Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2012), An sinh xã hội cho khu vực phi thức: Vấn đề triển vọng, Hội thảo quốc tế, Hà Nội 160 Viện Khoa học Lao động Xã hội - Tổ chức GIZ (2011), Thuật ngữ An sinh xã hội Việt Nam, thiết kế in ấn, Công ty TNHH Golden Sky, Hà Nội 171 161 Viện Khoa học Lao động Xã hội (2012), Điều tra triển vọng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Hà Nội 162 Viện Khoa học Lao động Xã hội - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2013), Cơ sở khoa học việc xây dựng sàn an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đề tài khoa học mã số KX.02.07/11-15 Hội thảo tham vấn, ngày 20/5/2013, Hà Nội 163 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Việt Nam thực mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn số 4974/VPCP-QHQT, ngày 01/9/2005), Hà Nội 164 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (chương trình Nghị 21 Việt Nam), NXB Công ty In Sao Việt, Hà Nội 165 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Báo cáo mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2010: Việt Nam 2/3 chặng đường thực mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, hướng tới năm 2015, NXB Công ty cổ phần in Khoa học Công Nghệ mới, Hà Nội Tài liệu nƣớc 166 Joseph Matthews Attorney (2012), Social Security, Medicare & Government Pensions, No 170 167 James Midgley (2011), Basis of social security in Asia: mutual aid, microinsurance and social security, Palgrave Macmillan 168 William Reichenstein, William Meyer (2011), Social Security Strategies: How to Optimize Retirement Benefits, trang https://www.amazon.ca , [truy cập ngày 25/6/2013]
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ) VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay