(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

27 167 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:00

(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Tễ VN CHU PHáP LUậT Về THựC HIệN DÂN CHủ TRONG HOạT ĐộNG CủA CƠ QUAN HàNH CHíNH NHà NƯớC VIệT NAM TểM TT LUN N TIN S Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s Nh nc v phỏp lut Mó s: 62 38 01 01 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: GS,TS PHAN TRUNG Lí Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Dõn ch gn lin vi lch s phỏt trin nhõn loi Ngy nay, cao dõn ch v thng tụn phỏp lut l mt nhng tiờu khụng th thiu ca nh nc phỏp quyn Dõn ch trờn thc t ch khụng ch c ghi trờn nhng biu ng Dõn ch s khụng cũn l nhng khu hiu chung chung, nu cỏc yờu cu v dõn ch c th ch húa thnh cỏc quy nh phỏp lut v c bo m bi hnh ng ca ton b h thng chớnh tr Núi cỏch khỏc, dõn ch s khụng cũn l nhng khu hiu chung chung, nu trờn ton lónh th v ton b hot ng ca nh nc, quyn lm ch ca nhõn dõn c phỏp lut húa v c hin thc húa Thc tin cho thy, thc hin dõn ch (THDC) hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc (CQHCNN) l ũi hi tt yu, xut phỏt t yờu cu bo m quyn lc thuc v nhõn dõn v t tớnh cht phc v ca nn hnh chớnh nh nc bo m mi ngi dõn, c quan, t chc sng v lm vic theo Hin phỏp v phỏp lut, thỡ THDC hot ng ca CQHCNN khụng th khụng c th ch húa bng phỏp lut Mc dự vy, phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam cũn nhiu hn ch Biu hin rừ nht l cỏc quy nh phỏp lut ri rc, cha y , chng chộo, thiu tớnh kh thi, thm mõu thun Hu qu ng nhiờn l hin tng mt dõn ch ang ph bin, i ụi vi nú l suy gim nim tin ca ngi dõn v s kộm hiu lc, hiu qu hot ng ca cỏc CQHCNN Ti i hi ln th XI ca ng mt yờu cu ó c t cho c h thng chớnh tr l n nm 2020 phi cú c ch nhõn dõn thc hin y quyn lm ch [42, tr.100], cú c ch c th nhõn dõn thc hin trờn thc t quyn lm ch trc tip [42, tr.239] nhm phỏt huy mnh m mi kh nng sỏng to v bo m ng thun xó hi, to ng lc phỏt trin t nc Va qua, Quc hi khúa XIII, ti k hp th 6, ó thụng qua Hin phỏp mi (Hin phỏp nm 2013) b sung nhiu ni dung liờn quan n quyn c bn ca cụng dõn v c ch thc hin cỏc quyn ú iu ny t ũi hi cỏc bn QPPL phi nhanh chúng c sa i, b sung, hon thin cỏc quyn ca cụng dõn Hin phỏp khụng ch nm trờn giy, m i vo thc tin Tuy nhiờn, õy l mt nhim v khụng h d, nu khụng mun núi l cũn gp nhiu khú khn gúp phn gii quyt nhng lý lun, cng nh thc tin ang t cho phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN, nghiờn cu sinh ó chn : Phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam lm ti nghiờn cu ca lun ỏn Mc ớch v nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch ca lun ỏn Mc ớch ca lun ỏn l nghiờn cu lý lun v thc tin ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam, t ú a cỏc quan im, gii phỏp hon thin h thng cỏc quy nh phỏp lut lnh vc ny 2.2 Nhim v ca lun ỏn t mc ớch trờn, lun ỏn cú cỏc nhim v: - Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu v ngoi nc cú liờn quan n ti ca lun ỏn, t ú ch cỏc cn tip tc nghiờn cu - Lm rừ c s lý lun ca phỏp lut lnh vc ny, nh: khỏi nim, c im, vai trũ, ni dung, cỏc tiờu ỏnh giỏ, ch cỏc yu t tỏc ng n quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam; kinh nghim cú liờn quan t cỏc nc cú th ỏp dng vo nc ta - Nghiờn cu quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin v thc trng phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam - xut cỏc quan im, gii phỏp hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam thi gian ti 3 i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu: Nghiờn cu c s lý lun v thc tin ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam di gúc ca chuyờn ngnh Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut, ú cú nghiờn cu cỏc quan im v cỏc liờn quan, cng nh QPPL v ngoi nc v THDC hot ng ca CQHCNN 3.2 Phm vi nghiờn cu: V gúc nghiờn cu: Nghiờn cu ni dung, hỡnh thc Phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam di gúc ca khoa hc Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut, ú hng ch yu vo hon thin phỏp lut V khụng gian: Nghiờn cu cỏc quy nh phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN t cp huyn tr lờn V thi gian: Ch yu nghiờn cu phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN t sau i mi, c bit l giai on t sau Ch th s 30CT/TW ngy 18.2.1998 ca B Chớnh tr (khúa VIII) v xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s n v quỏ trỡnh y mnh ton din cụng cuc i mi t nc C s lý lun, phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn c thc hin da trờn nn tng lý lun ca Hc thuyt MỏcLờnin, t tng H Chớ Minh v cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng v nh nc v phỏp lut, v dõn ch XHCN, c bit l phỏp lut THDC hot ng ca CQHCNN v tham kho cỏc cụng trỡnh ó cụng b cú liờn quan Trờn c s phng phỏp lun vt bin chng, vt lch s ca trit hc Mỏc-Lờnin, lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th, nh: phng phỏp lụgic, phng phỏp h thng, phng phỏp lch s c th, phng phỏp xó hi hc phỏp lut, phng phỏp phõn tớch, tng hp, so sỏnh phỏt hin v x lý tt c cỏc lý lun, cng nh thc tin cú liờn quan gii quyt ti mt cỏch khoa hc: Chng s dng cỏc phng phỏp c bn: phõn tớch, lụgic, h thng, so sỏnh, tng hp xỏc nh cỏc ó c nghiờn cu ton din, sõu sc v nhng cn c tip tc nghiờn cu lun ỏn Chng s dng cỏc phng phỏp c bn: phõn tớch, lụgic, h thng, so sỏnh xỏc nh v trỡnh by mt cỏch cú h thng quan nim, c im, vai trũ, ni dung, tiờu ỏnh giỏ phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam Chng s dng cỏc phng phỏp c bn: phõn tớch, lụgic, h thng, so sỏnh, tng hp, lch s c th, xó hi hc phỏp lut lm rừ v trỡnh by cú h thng nhng u im, hn ch, nguyờn nhõn ca nhng u im v hn ch phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Chng s dng cỏc phng phỏp c bn: phõn tớch, lụgic, h thng, lch s c th kin gii, xut v sp xp mt cỏch lụgic cỏc quan im, gii phỏp hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam Nhng úng gúp mi v khoa hc ca Lun ỏn Lun ỏn l cụng trỡnh u tiờn nghiờn cu tng i ton din, cú h thng v sõu sc v c s lý lun v thc tin ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN v hon thin h thng phỏp lut ny nhng nm ti, vỡ vy, cú nhng úng gúp mi v khoa hc: - Xõy dng c khỏi nim, lm rừ c im, vai trũ, ni dung ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam - Lm rừ quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin, ỏnh giỏ ỳng nhng thnh tu, hn ch phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam v nguyờn nhõn ca chỳng - xut cỏc quan im, gii phỏp phự hp nhm phỏt huy thnh tu, khc phc nhng hn ch ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN nc ta nhng nm ti í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn - V mt lý lun: Lun ỏn ó cung cp c s lý lun ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN cho chuyờn ngnh Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut - V mt thc tin: Lun ỏn cú giỏ tr tham kho cho hot ng xõy dng v hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN, cng nh phỏp lut v THDC núi chung ng thi, cú giỏ tr tham kho cho cụng tỏc nghiờn cu, ging dy v Nh nc v phỏp lut cỏc c s nghiờn cu, o to Kt cu ca Lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v ti liu tham kho, lun ỏn gm Chng, tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu c cụng b nc Nhúm th nht, cỏc cụng trỡnh tiờu biu liờn quan n dõn ch, THDC gm: Dõn ch t sn v dõn ch XHCN ca Thỏi Ninh - Hong Chớ Bo (Nxb.S tht, H, 1991); Mi quan h phỏp lý gia cỏ nhõn cụng dõn vi Nh nc ca Trn Ngc ng v Chu Vn Thnh (Nxb.Chớnh tr quc gia, H, 1994); C ch giỏm sỏt ca nhõn dõn i vi hot ng ca b mỏy ng v Nh nc: Mt s lý lun v thc tin GS.TS o Trớ c ch biờn (Nxb.Chớnh tr quc gia, 2009); Phõn cụng, phi hp v kim soỏt quyn lc vi vic sa i Hin phỏp nm 1992 ca GS.TS Trn Ngc ng (Nxb.Chớnh tr quc gia, H, 2012); Vai trũ ca Nh nc i vi vic thc hin quyn dõn ch ca nhõn dõn Vit Nam hin lun ỏn Tin s Trit hc ca Trn Th Bng Thanh bo v nm 2002; Dõn ch v mi quan h gia nh nc phỏp quyn vi dõn ch ca TS Trn Hu Thnh (T/c.Dõn ch v phỏp lut, s 10/2000); V Nh nc phỏp quyn XHCN ca dõn, dõn, vỡ dõn ca c GS.TS Hong Vn Ho (T/c.Lý lun chớnh tr, s 10/2002 v s 11/2002); Vn dõn ch XHCN: Ni dung, hỡnh thc biu hin, iu kin bo m ca GS.TS Phm Ngc Quang (T/c.Thụng tin cụng tỏc-lý lun, s 3/2004); Quan im ca H Chớ Minh v xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN ca nhõn dõn, nhõn dõn v vỡ nhõn dõn ca PGS.TS Tụ Huy Ra (T/c.Cng sn, s 22/2005) Nhúm th hai, cỏc cụng trỡnh tiờu biu liờn quan n phỏp lut THDC v phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN: Dõn ch v phỏp lut dõn ch ca TS Ngụ Huy Cng (Nxb.T phỏp, H ni - 2006); Mi quan h gia dõn ch v phỏp lut iu kin Vit Nam hin Lun ỏn Tin s Lut hc ca Minh Khụi bo v nm 2006; Xu hng dch chuyn quyn lc b mỏy hnh chớnh v dõn ch ca PGS.TS Phm Hng Thỏi (T/c.Nh nc v phỏp lut, s 6/2005); ng lónh o xõy dng nn hnh chớnh nh nc Vit Nam sch, dõn ch v hin i ca Nguyn Khỏnh (T/c.Cng sn, s 20/2006); ỏnh giỏ vic thc hin cỏc Ngh nh ca Chớnh ph v Quy ch THDC c s- Bỏo cỏo ca B Ni v s 3401 ngy 13/9/2006; Thc hin quy ch dõn ch c s - Thnh tu v nhng t ca GS.TS Hong Chớ Bo (T/c.Thụng tin cụng tỏc t tng-lý lun, s 6/2007; Nhỡn li 10 nm thc hin Quy ch dõn ch c s ca PGS.TS Trn Quang Nhip (T/c.Cng sn - chuyờn c s, s 26/2009; Thc hin dõn ch c quan nh nc v mt s kin ngh ca ThS Tụ Vn Chõu (T/c.Dõn ch v phỏp lut, s 1/2009; Thm quyn t ch, t quyt v thm quyn mc nhiờn ca c quan hnh chớnh nh nc ca GS.TS.Phm Hng Thỏi (T/c.Qun lý nh nc, s 165/2009; Trung Quc thc hin dõn ch c s sau 30 nm ci cỏch m ca ca Nguyn Thnh Li (T/c.Cng sn, chuyờn c s s 26/2009) 1.1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cụng b nc ngoi Cỏc cụng trỡnh tiờu biu ó c lu hnh Vit Nam gm: Dõn ch c s qua kinh nghim ca Thy in v Trung Quc (ti liu dch) PGS.TS V Vn Hin lm Ch biờn (Nxb.Chớnh tr quc gia, H, 2004); Bn v tinh thn phỏp lut ca Montesquieu (1689-1755) Hong Thanh m dch (Nxb.Lý lun chớnh tr, H, 2004); Cỏc mụ hỡnh qun lý nh nc hin i ca David Held, Phm Nguyờn Trng dch (Nxb.Tri thc, H, 2013); Lý lun dõn ch hi hũa: ly dõn ch xõy dng hi hũa ca Lu Ngha Cng (T/c.Nghiờn cu CNXH s 2/2009 ca Trung Quc) ti liu dch (Thụng tin nhng lý lun phc v lónh o s 3/2010); Phõn tớch, so sỏnh gia dõn ch ca Ch ngha t v dõn ch ca CNXH ca Hựng Quang Thanh (T/c.Lý lun CNXH c sc Trung Quc, s 1/2011) ti liu dch (Thụng tin nhng lý lun phc v lónh o s 21/2011) 1.2 NHN XẫT V TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI V NHNG VN CN C TIP TC NGHIấN CU TRONG LUN N 1.2.1 Nhn xột v tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti Th nht, cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu mt cỏch ton din, sõu sc ti: Phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam Th hai, Mc dự, quan nim v dõn ch cũn cú s khỏc nhau, nhng cỏc nghiờn cu u thng nht mt s im c bn: dõn ch l yờu cu khỏch quan ca phỏt trin, nú mang tớnh lch s, cú th tip cn di nhiu gúc , gn lin vi phỏp lut v ngy cng phi c phỏt huy Cỏc nghiờn cu tip cn theo phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc-lờnin v t tng H Chớ Minh u cho rng, dõn ch gn lin vi nh nc phỏp quyn XHCN, ú l ch thng tr ca a s i vi thiu s, vỡ li ớch ca a s, nhng cú xột n li ớch chớnh ỏng ca thiu s, ú dõn l ch, dõn lm ch Dõn ch cú th c thc hin mt cỏch trc tip hoc giỏn tip Vic THDC c s l cc k quan trng Cỏc nghiờn cu nc ta u cho rng CQHCNN l c quan thc hin chc nng qun lý hnh chớnh nh nc, ngha l thc hin hot ng chp hnh v iu hnh Cỏc lý lun khỏc ca ti cha c thng nht, hoc cha c nghiờn cu, nh: khỏi nim, vai trũ, c im, ni dung ca phỏp lut THDC hot ng ca CQHCNN Th ba, rt ớt cụng trỡnh nghiờn cu v THDC hot ng ca CQHCNN v thc trng phỏp lut v THDC hot ng ca cỏc c quan ny Cỏc ỏnh giỏ ch yu dng nờu ý kin ch cha da trờn nhng cn c thuyt phc Th t, mc dự khụng trc tip, nhng cỏc cụng trỡnh u cho thy, nc ta, vic hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN l yờu cu khỏch quan Vic xut cỏc quan im, gii phỏp hon thin phỏp lut lnh vc ny mi ch giỏn tip c cp cỏc kin ca ng di dng quan im v gii phỏp v phỏt huy dõn ch v hon thin c ch phỏt huy dõn ch núi chung Th nm, cỏc cụng trỡnh liờn quan n ti ch yu l nc Cụng trỡnh nghiờn cu cỏc nc l rt ớt Cỏc kt qu nghiờn cu, núi chung u cú giỏ tr tham kho cho ti lun ỏn 1.2.2 Nhng cn c tip tc nghiờn cu Mt l, lun ỏn phi khỏi quỏt cỏc ni dung v dõn ch cú liờn quan n ti lm c s nghiờn cu nhng tip theo CQHCNN, THDC hot ng CQHCNN v phỏp lut v THDC cỏc c quan ny l nhng khỏi nim cụng c phi c trung lm rừ c im, vai trũ, ni dung, tiờu ỏnh giỏ phỏp lut v THDC hot ng ca 11 cp trờn Th nm, THDC hot ng ca CQHCNN th hin vic cụng dõn, cỏn b, cụng chc, t chc thc hin cỏc quyn ca ngi ch Th sỏu, cựng vi vic thc hin quyn, thỡ cụng dõn, cỏn b, cụng chc, t chc phi thc hin nhng ngha v cụng dõn phỏp lut quy nh 2.1.1.2 Khỏi nim Phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc nc ta Di gúc lý lun chung, cú th khỏi quỏt ngn gn: phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN l tng th cỏc quy phm phỏp lut iu chnh cỏc quan h xó hi v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN cú phm vi iu chnh rt rng, gm: vic thc hin chc nng, nhim v, quyn hn ca CQHCNN; vic THDC quan h v gii quyt cụng vic ca c quan ú vi nhõn dõn; vic THDC quan h ni b CQHCNN v THDC ca CQHCNN quan h vi c quan nh nc cp trờn v c quan nh nc cp di Di gúc c th hn: Phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc l tng th cỏc quy phm phỏp lut iu chnh cỏc quan h xó hi v vic bo m c quan hnh chớnh thc hin ỳng chc nng, nhim v, quyn hn; v vic cụng dõn, cỏn b, cụng chc, c quan, t chc thc hin quyn lm ch hot ng ca c quan hnh chớnh; v vic thc hin dõn ch gia c quan hnh chớnh vi c quan nh nc cp trờn v c quan nh nc cp di v cỏc quy nh v nhng iu kin c bn thuc v trỏch nhim ca c quan hnh chớnh bo m thc hin quyn lm ch ca cỏc ch th ú 2.1.2 c im ca phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam Ngoi nhng c im chung ca phỏp lut so vi cỏc quy phm xó hi khỏc, phỏp lut v THDC hot ng ca cỏc CQHCNN cú mt s c im riờng Mt l cn c phỏp lý c bn cho hot ng ca 12 CQHCNN Hai l iu chnh cỏc quan h xó hi cú tớnh nhy cm cao Ba l cú phm vi iu chnh rt rng, th hin nhiu bn QPPL 2.1.3 Vai trũ ca phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam Cỏc QPPL v THDC hot ng ca CQHCNN gi mt s vai trũ quan trng: Mt l phng tin th ch húa v kim nghim cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng v THDC hot ng ca CQHCNN; Hai l c s phỏp lý THDC hot ng ca cỏc c quan ny; Ba l phng tin phỏp lý bo v vic THDC hot ng ca cỏc c quan ny; Bn l phng tin quan trng gúp phn nõng cao cht lng qun lý hnh chớnh, bo m Nh nc ca dõn, dõn, vỡ dõn, phỏt trin kinh t - xó hi 2.2 Ni dung ca phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam Nhúm 1: Quy nh chung, th hin bn cht, mc tiờu c bn lm nn tng thng nht cho quy nh phỏp lut lnh vc ny Nhúm 2: Cỏc quy nh bo m CQHCNN thc hin chc nng, nhim v, quyn hn khuụn kh phỏp lut Nhúm 3: Cỏc quy nh v vic nhõn dõn thc hin quyn lm ch ca mỡnh hot ng ca CQHCNN Nhúm 4: Cỏc quy nh v vic cỏn b, cụng chc thc hin quyn lm ch ca mỡnh hot ng ca CQHCNN Nhúm 5: Cỏc quy nh v THDC quan h ca CQHCNN vi c quan cp trờn v c quan cp di Nhúm 6: Cỏc quy nh x lý vi phm phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN 2.3 CC TIấU CH NH GI V CC YU T TC NG N QU TRèNH HON THIN PHP LUT V THC HIN DN CH TRONG HOT NG CA C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM 2.3.1 Cỏc tiờu ỏnh giỏ mc hon thin ca phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam Mc dự cũn nhng ý kin khỏc nhau, nhng tu chung li vic ỏnh giỏ 13 mc hon thin phỏp lut lnh vc ny cn da vo cỏc tiờu c bn: Mt l, tớnh ton din ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN; Hai l, tớnh ng b ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN; Ba l, tớnh phự hp ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN; Bn l, k thut lp phỏp th hin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN; Nm l, tớnh kh thi ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN 2.3.2 Cỏc yu t tỏc ng n quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam Hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN chu tỏc ng ca cỏc yu t c bn: Mt l, trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi; Hai l, s lónh o ca ng v hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN; Ba l, nhõn dõn; Bn l, nng lc ca cỏc c quan nh nc cú thm quyn ban hnh bn QPPL; Nm l, iu kin vt cht, k thut hon thin phỏp lut Chng QU TRèNH HèNH THNH, PHT TRIN V THC TRNG PHP LUT V THC HIN DN CH TRONG HOT NG CA C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM 3.1 KHI QUT QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA PHP LUT V THC HIN DN CH TRONG HOT NG CA C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM 3.1.1 Giai on 1945-1958: Chớnh quyn cỏch mng ó ban hnh nhiu bn xúa b ngch quan li ca chớnh quyn thc dõn v ban hnh Hin phỏp nm 1946, ú quy nh ht sc tin b v quyn, ngha v c bn ca cụng dõn, ng thi cú cỏc chng riờng v t chc v hot ng 14 ca b mỏy nh nc (Chớnh ph-Chng IV, Hi ng nhõn dõn v y ban hnh chớnh ti Chng V) Tip theo, Ngh vin ban hnh cỏc o lut c th húa cỏc quyn ca cụng dõn v bo m thc hin cỏc quyn ú, nh: Lut Bo m quyn t thõn th v quyn bt kh xõm phm i vi nh , vt, th tớn ca nhõn dõn (nm 1957); Lut Quy nh v quyn lp hi (nm 1957); Lut quy nh v quyn t hi hp (1957) Cha trỏnh nhng hn ch nht nh, nhng cỏc quy nh ú ó to nn tng phỏp lý cho vic THDC hot ng ca CQHCNN 3.1.2 Giai on 1959-1979: Quc hi khúa I, ti k hp th 11 ó thụng qua Hin phỏp nm 1959, k tha cỏc quyn lm ch ca nhõn dõn Hin phỏp nm 1946 v cỏc o lut trc ú, m rng cỏc quyn trc tip liờn quan n li ớch thit thc ca nhõn dõn, nh quyn khiu ni, t cỏo, biu tỡnh b sung ngha v ca cụng dõn, trỏch nhim ca nh nc nhm bo m quyn lm ch ca nhõn dõn Hin phỏp, cỏc o lut v cỏc bn QPPL khỏc giai on ny núi chung ó phỏt trin c s phỏp lý bo m THDC hot ng ca cỏc CQHCNN so vi giai on trc 3.1.3 Giai on 1980-1991: Quc hi khúa VI, ti k hp th 7, ó thụng qua Hin phỏp nm 1980 v c bn l k tha cỏc quy nh v dõn ch Hin phỏp nm 1959, nhn mnh trỏch nhim ca nh nc THDC, cao quyn lm ch ca nhõn dõn th hin mong mun nhanh chúng thc hin bn cht tt p ca ch XHCN th ch húa Hin phỏp nm 1980, nhiu bn QPPL quan trng trc tip liờn quan n THDC hot ng ca CQHCNN ó c ban hnh thay th cỏc bn giai on trc, nh: Lut Bo v sc khe nhõn dõn (nm 1989); Phỏp lnh t chc Lut s (nm 1987); Lut Hụn nhõn v gia ỡnh (nm 1987) V c bn, cỏc ni dung ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN u cú nhng quy nh tin b hn giai on trc 3.1.4 Giai on 1992 n nay: Trc nhng thay i i sng xó 15 hi, Quc hi khúa VIII ti k hp th 11 ó thụng qua Hin phỏp nm 1992 Cựng vi vic k tha cỏc quy nh v THDC cỏc Hin phỏp trc ú, Hin phỏp ny khng nh khụng ngng phỏt huy dõn ch, b sung thờm nhiu quyn cho ngi dõn, c bit quyn c thụng tin (.69) l ht sc quan trng, ng thi, khng nh rừ: Quyn cụng dõn khụng tỏch ri ngha v cụng dõn, Nh nc bo m cỏc quyn ca cụng dõn, cụng dõn phi lm trũn ngha v ca mỡnh (.51) v cú mt s quy nh phự hp hn vi KTTT, nh: Nh nc cú chớnh sỏch hc phớ v hc bng (.59); quy nh ch vin phớ, v gim vin phớ (.61) Cỏc c quan cú thm quyn khỏc ó ban hnh cỏc bn quan trng, nh: Phỏp lnh bo h quyn tỏc gi nm 1994; B lut dõn s nm 1995; Phỏp lnh th tc gii quyt tranh chp lao ng nm 1996; Lut ban hnh bn QPPL nm 1996; Lut Khiu ni, t cỏo nm 1998 Sau nhng nm u i mi, bờn cnh nhng tin b v THDC, thỡ vi phm quyn lm ch ca nhõn dõn xy nhiu ni v cú nguy c tr thnh nhiu im núng, to nờn nhng cuc bựng n nguy him [76, tr.16] chn chnh tỡnh hỡnh, cỏc c quan ca ng ó ban hnh cỏc kin quan trng, nh: Ch th 30-CT/TW ngy 18/2/1998 ca B Chớnh tr (khúa VIII) v xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s (trong ú cú THDC hot ng ca CQHCNN); Ch th 10-CT/TW ngy 28/3/2002 Ban Bớ th (khúa IX) v tip tc y mnh vic xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s; Kt lun s 65-KL/TW, ngy 4/3/2010 ca Ban Bớ th v tip tc thc hin Ch th 30-CT/TW ca B Chớnh tr (khúa VIII) Trờn c s ú, cỏc c quan nh nc cú thm quyn ó ban hnh nhiu bn QPPL th ch húa cỏc quan im ca ng v dõn ch, ú cú Quy ch thc hin dõn ch hot ng c quan ban hnh kốm theo Ngh nh 71/1998/N-CP ngy 8/9/1998 ca Chớnh ph (ó c thay th bng Ngh nh s 4/2015/N-CP ngy 9/1/2015 v Thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh v n v s 16 nghip cụng lp), ỏnh du s i bn QPPL chuyờn bit u tiờn v THDC hot ng ca CQHCNN, to tin cho cỏc bn QPPL sau k tha v phỏt trin c bit, ngy 28/11/2013, Quc hi khúa XIII ó thụng qua Hin phỏp Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (gi tt l Hin phỏp nm 2013) K tha nhng giỏ tr tin b cỏc quy nh phỏp lut v dõn ch trc ú, Hin phỏp ó b sung nhng ni dung mi th hin nhn thc y , sõu sc hn v ny, ó c th húa cỏc quyn ngi, b sung thờm cỏc ni dung liờn quan n quyn c bn ca cụng dõn v c ch thc hin cỏc quyn ú, chng hn, ó b sung: quyn c bo m an sinh xó hi (.34); quyn c hng th v tip cn cỏc giỏ tr húa, tham gia vo i sng húa, s dng cỏc c s húa (.41); cú quyn xỏc nh dõn tc ca mỡnh, dựng ngụn ng m , la chn ngụn ng giao tip (.42); c sng mụi trng lnh mnh (.43); tip cn thụng tin (.25); khng nh quyn ngi, quyn cụng dõn ch b hn ch nhng trng hp c bit vỡ lý quc phũng, an ninh quc gia, trt t, an ton xó hi, o c xó hi, sc khe cng ng (.14) Hin phỏp ó cao trỏch nhim ca nh nc i vi quyn cụng dõn: Nh nc cụng nhn, tụn trng, bo v v bo m quyn ngi, quyn cụng dõn (.3); cú s phõn cụng, phi hp, kim soỏt gia cỏc c quan nh nc thc hin quyn lp phỏp, hnh phỏp, t phỏp (.2) Hin nay, cỏc c quan cú thm quyn ang gp rỳt xõy dng v ban hnh cỏc bn QPPL th ch húa cỏc quy nh ca Hin phỏp, ú cú vic th ch húa cỏc quy nh phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca CQHCNN, nh: Lut Tip cụng dõn; Lut t chc chớnh ph; Lut biu tỡnh Cú th núi, 70 nm qua l quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin liờn tc ca phỏp lut v THDC nc ta ú cng l quỏ trỡnh THDC hot ng ca CQHCNN t c nhng tin b, c bit l t tin hnh cụng cuc i mi t 17 nc n 3.2 THC TRNG PHP LUT V THC HIN DN CH TRONG HOT NG CA C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM HIN NAY 3.2.1 Nhng thnh tu ca phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam hin Mt l, ó cú nhng quy nh phỏp lut lm nn tng cho vic THDC hot ng ca b mỏy nh nc v THDC hot ng ca CQHCNN núi riờng Hai l, cỏc quy nh phỏp lut bo m CQHCNN thc hin ỳng chc nng, nhim v, quyn hn ó t c nhng thnh tu nht nh Th nht, ó cú mt h thng cỏc bn, cỏc quy nh phỏp lut v phõn nh chc nng, nhim v, quyn hn gia cỏc CQHCNN Th hai, cỏc quy nh phỏp lut ó tng bc n gin húa trỡnh t, th tc thc hin chc nng, nhim v, quyn hn ca cỏc CQHCNN Th ba, quy nh phỏp lut v kim soỏt vic thc hin chc nng, nhim v, quyn hn ca CQHCNN ó t c nhng tin b nht nh Th t, phỏp lut ó cao trỏch nhim ca CQHCNN, ca ngi ng u cỏc c quan ú bo m thc hin ỳng chc nng, nhim v, quyn hn ca c quan Ba l, thnh tu cỏc quy nh v nhõn dõn thc hin quyn lm ch hot ng ca cỏc CQHCNN Th nht, thụng qua cỏc bn khỏc nhau, phỏp lut ó tng bc b sung nhiu quyn lm ch c bn ca cụng dõn Th hai, cỏc bn QPPL ó quy nh mt cỏch tng i y v ni dung v cỏc bo m thc hin i vi mt s quyn lm ch c bn ca cụng dõn hot ng ca CQHCNN Th ba, ng thi vi cỏc quy nh v quyn lm ch, phỏp lut ó quy nh ngha v ca cụng dõn thc hin quyn lm ch ca h hot ng ca CQHCNN Bn l, thnh tu ca cỏc quy nh v cỏn b, cụng chc thc hin quyn lm ch hot ng ca CQHCNN Th nht, núi chung phỏp lut ó quy nh tng i phự hp v quyn lm ch ca cỏn b, cụng 18 chc hot ng ca CQHCNN Th hai, cựng cỏc quy nh v quyn lm ch ca cỏn b, cụng chc, phỏp lut ó quy nh tng i bao quỏt trỏch nhim ca h nhm bo m THDC hot ng ca c quan mt cỏch cú trt t, k cng Nm l, phỏp lut ó phõn cp nhiu hn v chc nng, nhim v, quyn hn cho CQHCNN cp di 3.2.2 Hn ch ca phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam hin Mt l, hn ch quy nh v bo m thc hin chc nng, nhim v, quyn hn ca CQHCNN Th nht, cũn nhng hn ch quy nh v phõn nh chc nng, nhim v, quyn hn gia cỏc CQHCNN Th hai, quy nh v trỡnh t, th tc thc hin chc nng, nhim v ca cỏc CQHCNN cũn nhiu hn ch Th ba, quy nh phỏp lut v mt s hỡnh thc kim soỏt quỏ trỡnh thc hin chc nng, nhim v ca cỏc CQHCNN cũn nhiu hn ch Hai l, hn ch cỏc quy nh phỏp lut v nhõn dõn thc hin quyn lm ch hot ng ca cỏc CQHCNN Th nht, mt s lnh vc, nhiu quyn lm ch c bn ca cụng dõn mi ch c cp m cha c c th húa y , cha quy nh y v trỡnh t, th tc, cỏc iu kin khỏc, cng nh trỏch nhim ca CQHCNN, ca cỏc cỏ nhõn cú thm quyn bo m thc hin Th hai, cha quy nh rừ phm vi nhng nhõn dõn hon ton t quyt nh, t thc hin quỏ trỡnh CQHCNN hot ng Ba l, hn ch ca cỏc quy nh phỏp lut v cỏn b, cụng chc thc hin quyn lm ch hot ng ca CQHCNN Th nht, cha quy nh y quyn lm ch ca cỏn b, cụng chc hot ng ca CQHCNN, i vi mt s quyn cũn quy nh chung chung Th hai, quy nh v trỡnh t, th tc v cỏc iu kin khỏc bo m thc hin quyn lm ch ca cỏn b, cụng chc cũn cha rừ rng, thm cũn thiu Th 19 ba, ch trỏch nhim i vi ngi ng u c quan ang gõy nờn nhng hn ch vic thc hin quyn lm ch ca cỏn b, cụng chc CQHCNN Bn l, hn ch ca quy nh v thc hin dõn ch quan h gia CQHCNN vi c quan cp trờn v c quan cp di Nm l, hn ch ca quy nh phỏp lut x lý vi phm v thc hin dõn ch hot ng ca CQHCNN Sỏu l, ngoi nhng hn ch trờn, phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN cũn mt s hn ch khỏc: cha cú cỏc quy nh tiờu chun húa kt qu THDC hot ng ca CQHCNN; Trỏch nhim tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut THDC hot ng ca CQHCNN cha c phỏp lut quy nh rừ; Cỏc quy nh v THDC hot ng ca CQHCNN cũn nm tn mn rt nhiu bn QPPL, cũn thiu h thng, ng b, cú nhng quy nh cũn mõu thun ln nhau, tớnh kh thi cha cao Túm li, phỏp lut lnh vc ny ó hỡnh thnh cỏc ch nh ca nú, nhng cha ton din Ngoi tr mt s lnh vc ó tng i cỏc QPPL, nhỡn chung cũn thiu nhiu quy nh cn thit, cũn mõu thun, chng chộo cỏc quy nh v phõn nh chc nng, nhim v, cũn nhng quy nh v quyn, v trỡnh t, th tc thc hin cỏc quyn ú cha phự hp vi thc tin i sng nhõn dõn, t chc v hot ng ca CQHCNN c bit, k thut lp phỏp lnh vc ny cũn rt nhiu hn ch, phỏp in húa cha c coi trng, hiu lc phỏp lý ca cỏc bn cha cao Nhng hn ch tớnh ton din, tớnh ng b, tớnh phự hp v k thut lp phỏp lm cho kh nng thc thi ca phỏp lut lnh vc ny gp khú khn i vo cuc sng Thnh tu ca Phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN thi gian va qua, cựng cụng tỏc t chc thc hin, iu kin vt cht-k thut ó gúp phn lm cho vic THDC c s cú tin b, quyn 20 lm ch ca nhõn dõn c phỏt huy, ó cú nhng CQHCNN quan tõm, lng nghe, tng cng tip xỳc, i thoi vi nhõn dõn Tuy nhiờn, nhng hn ch ca nú l mt nguyờn nhõn c bn lm cho quyn lm ch ca nhõn dõn nhiu ni, nhiu lnh vc cũn b vi phm Cú lỳc, cú ni vic THDC cũn hn ch, hoc mang tớnh hỡnh thc; mt trỏi hot ng ca CQHCNN cha b y lựi; t quan liờu, tham nhng, ca quyn tip tc din nhiu ni; nim tin ca nhõn dõn vo ng, ch cú mt b gim sỳt 3.2.3 Nguyờn nhõn dn n nhng hn ch ca phỏp lut thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam hin Phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN ó t nhng bc tin nht nh, trc ht ỏp lc t thc tin Nhn thc c iu ú, ng ó ban hnh cỏc kin nhm m rng, thỳc y THDC, ú cú th núi, Ch th 30-CT/TW ca B Chớnh tr v xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s l kin m u cho mt giai on phỏt huy dõn ch K t ú, nhiu kin ca ng v bn phỏp lut ca Nh nc c ban hnh tip tc phỏt huy dõn ch v thc hin quy ch dõn ch c s - mt khõu t phỏ nhm y mnh vic xõy dng nn dõn ch XHCN giai on cỏch mng mi [111, tr.20] Bờn cnh ú, phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN cũn nhiu hn ch xut phỏt t nhiu nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan Nguyờn nhõn khỏch quan: iu kin kinh t - xó hi nc ta ang gõy nờn nhng cn tr nht nh i vi vic hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Th nht, iu kin kinh t - xó hi hin cha cho phộp lm rừ v tiờn liu trc nhiu v dõn ch Th hai, iu kin kinh t - xó hi ang l mt nhng nguyờn nhõn lm hn ch nng lc xõy dng v ban hnh phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN 21 Nguyờn nhõn ch quan: Hn ch ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN ch yu nhng nguyờn nhõn ch quan gõy nờn Trc ht, hn ch nhn thc v vai trũ, ý ngha ca THDC v THDC hot ng ca CQHCNN Th hai, nng lc, iu kin cụng tỏc ca cỏc c quan cú thm quyn ban hnh bn QPPL cũn hn ch, nht l cỏc t chc phỏp ch cỏc CQHCNN Th ba, phỏp lut v ban hnh bn QPPL cũn nhng hn ch nht nh Th t, thc tin cụng tỏc xõy dng v ban hnh bn QPPL cũn nhiu hn ch Chng QUAN IM V GII PHP HON THIN PHP LUT V THC HIN DN CH TRONG HOT NG CA C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM 4.1 QUAN IM HON THIN PHP LUT V THC HIN DN CH TRONG HOT NG CA C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM 4.1.1 Hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc phi bo m tip tc m rng dõn ch, nht l dõn ch trc tip hot ng ca cỏc c quan ny 4.1.2 Hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc phi t c ch tng th ca h thng chớnh tr: ng lónh o, Nh nc qun lý, nhõn dõn lm ch 4.1.3 Hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc phi gn vi phỏt trin kinh t - xó hi 4.1.4 Hon thin phỏp lut thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc phi gn vi ci cỏch hnh chớnh nh nc 4.1.5 Hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc phi bo m tụn trng cỏc iu c quc t v quyn ngi m Vit Nam ký kt 4.2 Cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam 22 4.2.1 Nhúm gii phỏp hon thin ni dung phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam: Mt l, b sung thờm cỏc quy nh cú tớnh nguyờn tc (quy nh chung) phõn nh chc nng, nhim v, quyn hn ca cỏc CQHCNN Hai l, tip tc hon thin cỏc quy nh bo m cỏc CQHCNN thc hin ỳng chc nng, nhim v, quyn hn Ba l, nhanh chúng hon thin cỏc quy nh phỏp lut v nhõn dõn thc hin quyn lm ch hot ng ca cỏc CQHCNN Bn l, tip tc hon thin cỏc quy nh bo m cỏn b, cụng chc lm ch hot ng ca cỏc CQHCNN Nm l, tip tc hon thin cỏc quy nh v THDC quan h ca CQHCNN vi c quan cp trờn v c quan cp di Sỏu l, hon thin cỏc quy nh v x lý hnh vi vi phm phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN 4.2.2 Nhúm gii phỏp hon thin hỡnh thc phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam: Mt l, ban hnh cỏc bn QPPL v THDC hot ng ca CQHCNN cú kt cu khoa hc, ngụn ng din t d hiu Hai l, ban hnh cỏc bn QPPL v THDC hot ng ca CQHCNN cú hiu lc phỏp lý cao hn 4.2.3 Nhúm gii phỏp v t chc thc hin quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam: Mt l, bo m s lónh o ca ng quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Hai l, nõng cao nhn thc v hon thin phỏp lut THDC hot ng ca CQHCNN Ba l, bo m c s phỏp lý cho quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Bn l, bo m ngun nhõn lc, iu kin vt cht, k thut cho quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Nm l, kp thi xõy dng, ban hnh cỏc quy nh phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN mt cỏch khoa hc, cht lng, hiu qu 23 KT LUN Dõn ch, thnh t c bn ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN, l a din, phc tp, cú th c tip cn di nhiu gúc khỏc nhau, vi nhiu mc ớch khỏc Trong ú, cỏch tip cn theo phng phỏp lun vt bin chng v vt lch s ca ch ngha Mỏc-lờnin v t tng H Chớ Minh l khỏch quan, khoa hc v thuyt phc nht Dõn ch m lun ỏn cp l dõn ch XHCN nc ta, hiu mt cỏch khỏi quỏt, thỡ phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN l: Tng th cỏc quy phm phỏp lut iu chnh cỏc quan h xó hi v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc gúc c th hn, phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN l tng th cỏc QPPL iu chnh cỏc quan h xó hi v bo m CQHCNN thc hin ỳng chc nng, nhim v, quyn hn; v vic cụng dõn, cỏn b, cụng chc, c quan, t chc thc hin quyn lm ch hot ng ca c quan hnh chớnh; v vic THDC gia CQHCNN vi c quan nh nc cp trờn v c quan nh nc cp di, cỏc quy nh v nhng iu kin c bn thuc v trỏch nhim ca c quan hnh chớnh bo m thc hin quyn lm ch ca cỏc ch th ú Phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN, ngoi cỏc quy nh chung, bao gm cỏc nhúm quy nh v: bo m CQHCNN thc hin chc nng, nhim v, quyn hn khuụn kh phỏp lut; nhõn dõn thc hin quyn lm ch ca mỡnh hot ng ca CQHCNN; cỏn b, cụng chc thc hin quyn lm ch ca mỡnh hot ng ca CQHCNN; THDC quan h ca CQHCNN vi c quan cp trờn v c quan cp di; x lý vi phm phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN l cn c phỏp lý c bn cho hot ng ca CQHCNN, iu chnh cỏc quan h xó hi cú tớnh nhy cm cao, cú phm vi iu chnh rt rng c th hin nhiu bn QPPL khỏc Phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN cú vai trũ to ln trờn nhiu phng din l phng tin th ch húa v kim nghim cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng v THDC hot ng ca CQHCNN, l c s phỏp lý thc hin v bo v vic THDC, gúp phn 24 quan trng nõng cao cht lng hot ng ca CQHCNN, bo m Nh nc ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn v thỳc y phỏt trin kinh t - xó hi t nc ỏnh giỏ mc hon thin ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN l quỏ trỡnh dng cỏc tiờu ỏnh giỏ mc hon thin ca phỏp lut núi chung: tớnh ton din, tớnh ng b, tớnh phự hp v k thut lp phỏp vo ỏnh giỏ mc hon thin ca phỏp lut lnh vc ny Quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN chu tỏc ng ca nhiu yu t, ú gm cỏc yu t c bn: trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi xột bi cnh hi nhp th gii; s lónh o ca ng; yu t nhõn dõn vi tớnh cỏch va l mc tiờu, va l nn tng cho hon thin phỏp lut; nng lc ca cỏc c quan nh nc cú thm quyn xõy dng v ban hnh bn QPPL; iu kin vt cht, k thut ca xó hi cú liờn quan n quỏ trỡnh xõy dng v ban hnh bn QPPL Phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN cú quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin qua cỏc giai on cỏch mng, n ó t c nhng thnh tu nht nh, nhiờn so vi yờu cu ca thc tin thỡ cũn nhiu hn ch c v ni dung v hỡnh thc Nhng hn ch ú xut phỏt t mt s nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan, ú nguyờn nhõn ch quan v nhn thc, nng lc, c s phỏp lý, cụng tỏc t chc xõy dng v ban hnh phỏp lut l ch yu Hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN thi gian ti phi bo m tip tc m rng dõn ch, nht l dõn ch trc tip; bo m c ch ng lónh o, Nh nc qun lý, nhõn dõn lm ch; gn vi phỏt trin kinh t - xó hi, vi ci cỏch hnh chớnh; tụn trng cỏc iu c quc t v quyn ngi ú l quỏ trỡnh sa i, b sung, hon thin phỏp lut hin hnh c v ni dung v hỡnh thc Trong quỏ trỡnh ú phi bo m s lónh o ca ng; nõng cao nhn thc ca cỏn b, cụng chc nh nc, cng nh cỏc tng lp nhõn dõn v hon thin phỏp lut lnh vc ny; bo m c s phỏp lý, ngun nhõn lc, c s vt cht, k thut cho quỏ trỡnh hon thin; kp thi sa i, b sung, hon thin cỏc bn QPPL v THDC hot ng ca CQHCNN mt cỏch khoa hc, cht lng, hiu qu./ DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI NGHIấN CU Tụ Vn Chõu (2014), "Vn thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc nc ta", Tp Dõn ch v Phỏp lut, (11), tr.23-27 Tụ Vn Chõu (2015), "Nhng yu t tỏc ng ti quỏ trỡnh giỏm sỏt ca Quc hi i vi t chc b mỏy nh nc", Tp T chc Nh nc, (4), tr.38-43 [...]... 4.1 QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 4.1.1 Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phải bảo đảm tiếp tục mở rộng dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp trong hoạt động của các cơ quan này 4.1.2 Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. .. thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phải bảo đảm tôn trọng các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam ký kết 4.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam 22 4.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam: ... pháp luật về THDC ở nước ta Đó cũng là quá trình THDC trong hoạt động của CQHCNN đạt được những tiến bộ, đặc biệt là từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất 17 nước đến nay 3.2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.2.1 Những thành tựu của pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện. .. CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 2.1.1 Khái niệm pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam 2.1.1.1 Khái quát về dân chủ và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam - Khái quát về dân chủ: Thuật ngữ dân chủ ra đời từ thời cổ đại, theo tiếng Hy Lạp là Demokratia Có nhiều cách tiếp cận dân chủ, trong đó, tiếp... là động lực của sự phát triển đất nước [42, tr.84-85] Đó là nền dân chủ được thể hiện bằng nhà nước của dân, do dân, vì dân - Cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam Trên cơ sở cơ quan đại biểu và pháp luật, CQHCNN được thành lập “để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, nghĩa là thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành ... khách quan, toàn diện Ba là, các quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về THDC trong hoạt động của các CQHCNN ở Việt Nam là một mục tiêu không thể thiếu phải được luận án kiến giải, đề xuất Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN. .. về việc thực hiện dân chủ giữa cơ quan hành chính với cơ quan nhà nước cấp trên và cơ quan nhà nước cấp dưới và các quy định về những điều kiện cơ bản thuộc về trách nhiệm của cơ quan hành chính để bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của các chủ thể đó 2.1.2 Đặc điểm của pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam Ngoài những đặc điểm chung của pháp luật so... đặt trong cơ chế tổng thể của hệ thống chính trị: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ 4.1.3 Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội 4.1.4 Hoàn thiện pháp luật thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phải gắn với cải cách hành chính nhà nước 4.1.5 Hoàn thiện pháp luật về thực. .. GIÁ VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 2.3.1 Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam Mặc dù còn những ý kiến khác nhau, nhưng tựu chung lại việc đánh giá 13 mức độ hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này cần... hành văn bản QPPL; Năm là, điều kiện vật chất, kỹ thuật trong hoàn thiện pháp luật Chương 3 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 3.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌ̀NH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 3.1.1 Giai đoạn 1945-1958: Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay