(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

172 189 1
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:58

(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Tễ VN CHU PHáP LUậT Về THựC HIệN DÂN CHủ TRONG HOạT ĐộNG CủA CƠ QUAN HàNH CHíNH NHà NƯớC VIệT NAM LUN N TIN S Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Tễ VN CHU PHáP LUậT Về THựC HIệN DÂN CHủ TRONG HOạT ĐộNG CủA CƠ QUAN HàNH CHíNH NHà NƯớC VIệT NAM LUN N TIN S Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut Mó s: 62 38 01 01 Ngi hng dn khoa hc: GS.TS PHAN TRUNG Lí H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh TC GI LUN N Tụ Vn Chõu MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn 1.2 Nhn xột v tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti v nhng cn c tip tc nghiờn cu lun ỏn 6 26 Chng 2: C S Lí LUN CA PHP LUT V THC HIN DN CH TRONG HOT NG CA C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM 2.1 Khỏi nim, c im, vai trũ ca phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam 2.2 Ni dung ca phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam 2.3 Cỏc tiờu ỏnh giỏ v cỏc yu t tỏc ng n quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam 30 30 52 62 Chng 3: QU TRèNH HèNH THNH, PHT TRIN V THC TRNG PHP LUT V THC HIN DN CH TRONG HOT NG CA C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM 3.1 Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam 3.2 Thc trng phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam hin 72 72 80 Chng 4: QUAN IM V GII PHP HON THIN PHP LUT V THC HIN DN CH TRONG HOT NG CA C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM 4.1 Quan im hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam 4.2 Cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam KT LUN DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO 121 121 128 149 152 153 DANH MC CC CH VIT TT CNXH : Ch ngha xó hi CQHCNN : C quan hnh chớnh nh nc HND : Hi ng nhõn dõn KTTT : Kinh t th trng KTNN : Kim toỏn Nh nc QPPL : Quy phm phỏp lut THDC : Thc hin dõn ch TTHC : Th tc hnh chớnh UBND : y ban nhõn dõn UBTVQH : y ban Thng v Quc hi XHCN : Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Dõn ch l khỏt vng gn lin vi lch s phỏt trin nhõn loi Ngy nay, cao dõn ch v thng tụn phỏp lut l mt nhng tiờu khụng th thiu ca nh nc phỏp quyn Dõn ch trờn thc t ch khụng ch c ghi trờn nhng biu ng Dõn ch s khụng cũn l nhng khu hiu chung chung, nu nh cỏc yờu cu v dõn ch c th ch húa thnh cỏc quy nh phỏp lut v c bo m bi hnh ng ca ton b h thng chớnh tr Núi cỏch khỏc, dõn ch s khụng cũn l nhng khu hiu chung chung, nu trờn ton lónh th v ton b hot ng ca nh nc, quyn lm ch ca nhõn dõn c phỏp lut húa v c hin thc húa Thc tin cho thy, thc hin dõn ch (THDC) hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc (CQHCNN) l ũi hi tt yu, xut phỏt t yờu cu bo m quyn lc thuc v nhõn dõn v t tớnh cht phc v ca nn hnh chớnh nh nc bo m mi ngi dõn, c quan, t chc sng v lm vic theo Hin phỏp v phỏp lut, thỡ THDC hot ng ca CQHCNN khụng th khụng c th ch húa bng phỏp lut Mc dự vy, phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam cũn nhiu hn ch Biu hin rừ nht l cỏc quy nh phỏp lut ri rc, cha y , chng chộo, thiu tớnh kh thi, thm mõu thun Hu qu ng nhiờn l hin tng mt dõn ch ang ph bin, i ụi vi nú l suy gim nim tin ca ngi dõn v s kộm hiu lc, hiu qu hot ng ca cỏc CQHCNN Ti i hi ln th XI ca ng, mt yờu cu ó c t cho c h thng chớnh tr l n nm 2020, phi to c ch nhõn dõn thc hin y quyn lm ch [42, tr.100], cú c ch c th nhõn dõn thc hin trờn thc t quyn lm ch trc tip [42, tr.239] nhm phỏt huy mnh m mi kh nng sỏng to v bo m ng thun xó hi, to ng lc phỏt trin t nc Va qua, Quc hi khúa XIII, ti k hp th 6, ó thụng qua Hin phỏp mi (Hin phỏp nm 2013) b sung nhiu ni dung liờn quan n quyn c bn ca cụng dõn v c ch thc hin cỏc quyn ú iu ny t ũi hi cỏc bn QPPL phi nhanh chúng c sa i, b sung, hon thin cỏc quyn ca cụng dõn Hin phỏp khụng ch nm trờn giy, m i vo thc tin Tuy nhiờn, õy l mt nhim v khụng h d, nu khụng mun núi l cũn nhiu khú khn gúp phn gii quyt nhng lý lun, cng nh thc tin ang t cho phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN, nghiờn cu sinh ó chn : Phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam lm ti nghiờn cu ca lun ỏn Mc ớch v nhim v 2.1 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch ca lun ỏn l nghiờn cu lý lun v thc tin ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam, t ú a cỏc quan im, gii phỏp hon thin h thng cỏc quy nh phỏp lut lnh vc ny 2.2 Nhim v nghiờn cu t c mc ớch trờn, lun ỏn cú cỏc nhim v nghiờn cu: - Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu v ngoi nc cú liờn quan n ni dung nghiờn cu ca lun ỏn, ỏnh giỏ giỏ tr ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ú v ch cỏc lun ỏn cn tip tc lm sỏng t - Lm rừ c s lý lun ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam: khỏi nim, c im, vai trũ, ni dung ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Nghiờn cu ch ra: cỏc tiờu ỏnh giỏ, cỏc yu t tỏc ng n quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN; nhng kinh nghim cú liờn quan t cỏc nc cú th ỏp dng vo quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN nc ta - ỏnh giỏ khỏch quan, y u im, nhc im v xỏc nh ỳng nguyờn nhõn ca nhng u im, nhc im ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam hin nay, thụng qua nghiờn cu: Quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin v thc trng phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam - Lun chng v xut cỏc quan im, gii phỏp hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam thi gian ti i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu Nghiờn cu c s lý lun v thc tin ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam di gúc ca chuyờn ngnh Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut t c mc ớch nghiờn cu, lun ỏn nghiờn cu cỏc quan im, QPPL cng nh ngoi nc v THDC hot ng ca CQHCNN 3.2 Phm vi nghiờn cu V gúc nghiờn cu: Nghiờn cu ni dung, hỡnh thc Phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam di gúc ca khoa hc Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, ni dung ca lun ỏn hng ch yu vo hon thin phỏp lut lnh vc ny V khụng gian: Nghiờn cu cỏc quy nh phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN t cp huyn tr lờn Bi vỡ, cỏc quy nh phỏp lut v THDC xó, phng, th trn iu chnh cỏc quan h xó hi vi nhng c thự riờng ó c cỏc cụng trỡnh khỏc nghiờn cu, mt khỏc theo quy nh ca B Giỏo dc, ni dung lun l cú hn, nu phm vi nghiờn cu rng s khú bo m V thi gian: Nghiờn cu phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN t sau i mi, c bit l giai on t sau Ch th s 30-CT/TW ngy 18.2.1998 ca B Chớnh tr (khúa VIII) v xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s (trong ú bao gm c THDC hot ng ca CQHCNN) n v quỏ trỡnh y mnh ton din cụng cuc i mi t nc 4 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn c thc hin trờn nn tng lý lun ca Hc thuyt MỏcLờnin, t tng H Chớ Minh v cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng v nh nc v phỏp lut, v dõn ch XHCN, c bit l v phỏp lut THDC hot ng ca CQHCNN, ng thi tham kho cỏc cụng trỡnh cú liờn quan n ti ó c cụng b Trờn c s phng phỏp lun vt bin chng, vt lch s ca trit hc Mỏc-Lờnin, lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th, nh: phng phỏp lụgic, phng phỏp h thng, phng phỏp lch s c th, phng phỏp xó hi phỏp lut, phng phỏp phõn tớch, tng hp, so sỏnh, phỏt hin v x lý tt c cỏc lý lun, cng nh thc tin cú liờn quan, t ú gii quyt ton din ni dung ca ti mt cỏch lụgic, khoa hc: - Chng s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c bn: phõn tớch, lụgic, h thng, so sỏnh, tng hp xỏc nh cỏc ó c nghiờn cu ton din, sõu sc; nhng cn c tip tc nghiờn cu lun ỏn - Chng s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c bn: phõn tớch, lụgic, h thng, so sỏnh xỏc nh v trỡnh by mt cỏch cú h thng: quan nim, c im, vai trũ, ni dung, tiờu ỏnh giỏ phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN - Chng s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c bn: phõn tớch, lụgic, h thng, so sỏnh, tng hp, lch s c th, xó hi hc phỏp lut quỏ trỡnh lm rừ v trỡnh by mt cỏch cú h thng nhng u im, hn ch, nguyờn nhõn ca nhng u im v hn ch phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN - Chng s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c bn: phõn tớch, lụgic, h thng, lch s c th kin gii, xut v sp xp mt cỏch lụgic cỏc quan im, gii phỏp hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN 5 Nhng úng gúp v khoa hc Lun ỏn l cụng trỡnh u tiờn nghiờn cu mt cỏch tng i ton din, cú h thng v sõu sc v c s lý lun v thc tin ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN v hon thin h thng phỏp lut ny nhng nm ti, vỡ vy, cú nhng úng gúp mi v khoa hc, nh sau: - Xõy dng c khỏi nim, xỏc nh c im, ni dung ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam; lm rừ vai trũ ca phỏp lut lnh vc ny i vi: s lónh o ca ng; t chc v hot ng ca Nh nc; thc hin quyn dõn ch ca nhõn dõn, cỏn b, cụng chc; s n nh v phỏt trin kinh t - xó hi - Lm rừ cỏc yu t tỏc ng vo quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN - Lm rừ quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin, ỏnh giỏ ỳng nhng thnh tu, hn ch, nguyờn nhõn ca nhng thnh tu v hn ch phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN Vit Nam - xut cỏc quan im v gii phỏp phự hp nhm phỏt huy thnh tu, khc phc nhng hn ch ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN nc ta nhng nm ti í ngha lý lun v thc tin - í ngha lý lun: Vi nhng úng gúp mi ca mỡnh v khoa hc, Lun ỏn ó cung cp c s lý lun ca phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN cho chuyờn ngnh Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut - í ngha thc tin: + Lun ỏn cú giỏ tr tham kho cho hot ng xõy dng v hon thin phỏp lut v THDC hot ng ca CQHCNN, cng nh phỏp lut thc hin dõn ch núi chung + Lun ỏn cng cú giỏ tr tham kho cho cụng tỏc nghiờn cu, ging dy v Nh nc v phỏp lut cỏc c s nghiờn cu, o to Kt cu ca Lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung lun ỏn gm chng, tit 153 DANH MC TI LIU THAM KHO Phm Tun Anh (2011), "Cng c v m rng dõn ch c s-nhõn t quan trng xõy dng, hon thin nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha", Tp T chc nh nc, (8), tr.21-23, Nguyn Hong - Nht Bc (2014), "Chớnh ph tho lun v xõy dng bn phỏp lut v thc hin Ngh quyt 19", ti trang http://bao dientu.chinhphu.vn, [truy cp ngy 26/5/2015] Ban Bớ th Trung ng (2002), Ch th s 10-CT/TW v tip tc y mnh vic xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s, H Ni Ban Bớ th Trung ng (2003), Ch th 32-CT/TW v tng cng s lónh o ca ng cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut, nõng cao ý thc chp hnh phỏp lut ca cỏn b, nhõn dõn, H Ni Ban Bớ th Trung ng (2004), Thụng bỏo v kt qu thc hin Ch th 30-CT-TW ca B Chớnh tr v tip tc ch o xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s, H Ni Ban Bớ th Trung ng (2010), Kt lun s 65-KL/TW v tip tc thc hin Ch th 30-CT/TW ca B Chớnh tr (khúa VIII) v xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s, H Ni Ban Chp hnh Trung ng (2013), Kt lun s 64-KL/TW Hi Ngh ln th by Ban Chp hnh Trung ng khúa XI v mt s v tip tc i mi, hon thin h thng chớnh tr t Trung ng n c s, H Ni Ban Ch o Trung ng (2014), Bỏo cỏo s 50-BC/BCTW v tỡnh hỡnh thc hin Quy ch dõn ch c s thỏng u nm 2014, nhim v thỏng cui nm 2014, H Ni Ban Dõn Trung ng (1998), Dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra v xõy dng Quy ch dõn ch c s, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 154 10 Hong Chớ Bo (1992), Tng quan v dõn ch v c ch thc hin dõn ch xó hi ch ngha nc ta: Quan im, lý lun v phng phỏp nghiờn cu, Tp Thụng tin lý lun, (9), tr.5-10 11 Hong Chớ Bo (2006), "T thc tin i mi n nhn thc lý lun mi v dõn ch", Tp T tng - Vn húa, (9), tr.24-29 12 Hong Chớ Bo (2007), Dõn ch v dõn ch c s nụng thụn tin trỡnh i mi, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 13 Hong Chớ Bo (2007), Thc hin quy ch dõn ch c s - Thnh tu v nhng t ra, Tp Thụng tin cụng tỏc t tng - lý lun, (6), tr.29-35 14 Hong Chớ Bo (2012), Ch ngha xó hi hin thc v quỏ lờn ch ngha xó hi Vit Nam, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 15 Nguyn Mnh Bỡnh (2009), "Dõn ch v giỏm sỏt xó hi i vi vic thc hin quyn lc nh nc nc ta hin nay", Tp Nh nc v phỏp lut, (4), tr.11-18 16 B Chớnh tr (1998), Ch th 30-CT/TW v xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s, H Ni 17 B Chớnh tr (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW v xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 18 B Ni v (2006), Bỏo cỏo s 3401/BC-BNV ỏnh giỏ vic thc hin cỏc Ngh nh ca Chớnh ph v Quy ch thc hin dõn ch c s, H Ni 19 B T phỏp (2014), Hi tho chuyờn v phm vi thụng tin c tip cn v hn ch tip cn d tho Lut Tip cn thụng tin, H Ni 20 B T phỏp (2015), Ph lc II Danh mc bn n ng quy nh chi tit thi hnh Lut, Phỏp lnh (Kốm theo Bỏo cỏo s 42/BC-BTP ngy 27/02/2015 ca B T phỏp), H Ni 21 Tụ Vn Chõu (Ch nhim) (2007), Hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch hot ng ca c quan nh nc, Bỏo cỏo tng hp 155 kt qu nghiờn cu ti khoa hc cp c s, Hc vin Chớnh tr Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 22 Tụ Vn Chõu (2009), Thc hin dõn ch c quan nh nc v mt s kin ngh, Tp Dõn ch v phỏp lut, (1), tr.5-12 23 Tụ Vn Chõu (2014), Vn thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam, Tp Dõn ch v phỏp lut, (11), tr.23-27 24 Lờ Quang Chin (2003), " cú dõn ch thc s hn c s", Tp Lao ng v Cụng on, (289), tr.7, 27 25 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1998), Ngh nh 71/1998/N-CP v Ban hnh quy ch thc hin dõn ch hot ng ca c quan, H Ni 26 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2007), Ngh nh s 157/2007/N-CP quy nh v ch trỏch nhim i vi ngi ng u c quan, t chc, n v ca Nh nc thi hnh nhim v, cụng v, H Ni 27 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2010), Ngh nh s 24/2010/N-CP quy nh v tuyn dng, s dng v qun lý cụng chc, H Ni 28 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2012), Ngh nh 36/2012/N-CP quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B, c quan ngang B, H Ni 29 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Bỏo cỏo s 405/BC-CP v tỡnh hỡnh trin khai thi hnh lut, phỏp lnh, ban hnh bn quy nh chi tit, hng dn thi hnh lut, phỏp lnh ca Quc hi, U ban thng v Quc hi c ban hnh t u nhim k Quc hi khúa XIII n ht thỏng 7/2013, H Ni 156 30 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2015), Ngh nh 04/2015/N-CP v thc hin dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh Nh nc v n v s nghip cụng lp, H Ni 31 Trng Thut Chu (2007), Lờnin vi vic xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha, Tp Th gii ng i v Ch ngha xó hi Trung Quc, (6) 32 Thy Chung (2010), "Thanh tra Chớnh ph: Ba ln nh tra ton din Vinashin", ti trang http://vietnamnet.vn, [truy cp ngy 1/11/2015] 33 Nguyn Hng Chuyờn (2013), "i mi c ch Dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra thc hin phỏp lut v dõn ch cp xó, Tp Dõn ch v phỏp lut, (3), tr.55-60 34 Ngụ Huy Cng (2006), Dõn ch v phỏp lut dõn ch, NXB T phỏp, H Ni 35 Lu Ngha Cng (2009), Lý lun dõn ch hi hũa: ly dõn ch xõy dng hi hũa, Tp Nghiờn cu Ch ngha xó hi Trung Quc, (2) 36 Nguyn ng Dung (2014), Nn dõn ch trc tip u tiờn ca nhõn loi: nhng thnh tu v hn ch, Trong: Mt s lý lun, thc tin v dõn ch trc tip, dõn ch c s trờn th gii v Vit Nam, NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 37 Dng Vn Duyờn (2002), "T tng dõn ch ca V.I.Lờ Nin, H Chớ Minh - mt di sn quý bỏu quỏ trỡnh i mi h thng chớnh tr v dõn ch húa i sng xó hi Vit Nam hin nay", Tp Khoa hc xó hi, (6), tr.27-31 38 Vn Dng (2014), Thc hin phỏp lut v dõn ch xó, phng, th trn trờn a bn cỏc tnh Tõy Nguyờn, Lun ỏn Tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 39 ng Cng sn Vit Nam (1986), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, NXB S tht, H Ni 157 40 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 41 ng Cng sn Vit Nam (2011), Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ tin lờn ch ngha xó hi (b sung, phỏt trin nm 2011), NXB Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 42 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, NXB Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 43 ng Cng sn Vit Nam (2012), Vn kin Hi ngh Trung ng ln th t Ban Chp hnh Trung ng khúa XI, NXB Chớnh tr - Hnh chớnh, H Ni 44 ng Cng sn Vit Nam (2016), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XII, NXB Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 45 Trn Bch ng (2003), "Dõn ch c s mt sc mnh truyn thng ca dõn tc Vit Nam", Tp Cng sn, (35), tr.46-49 46 Nguyn Minh oan (2010), "Quyn lc nh nc thuc v nhõn dõn v vic thc hin quyn lc nh nc", Tp Nghiờn cu lp phỏp, (21/182), tr.8-14 47 Nguyn Vn ng (2001), "V mi quan h gia nh nc v cụng dõn Vit Nam", Tp Cng sn, (21), tr.26-29 48 Trng Quang c (2002), "Tip tc y mnh vic xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s", Tp Cng sn, (12), tr.6-11 49 Trn Ngc ng, Chu Vn Thnh (1994), Mi quan h phỏp lý gia cỏ nhõn cụng dõn vi Nh nc, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 50 Trn Ngc ng (2012), Phõn cụng, phi hp v kim soỏt quyn lc vi vic sa i Hin phỏp nm 1992, NXB Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 51 V Cụng Giao (2014), Dõn ch trc tip trờn th gii v nhng gi m cho Vit Nam, Trong: Mt s lý lun, thc tin v dõn ch 158 trc tip, dõn ch c s trờn th gii v Vit Nam, NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 52 Phm Minh Hc, Phm Thnh Ngh (2004), "iu tra giỏ tr v dõn ch v th trng Vit Nam", Tp Nghiờn cu ngi, (3), tr.27-36 53 Phm Minh Hc (2005), Giỏ tr dõn ch, Tp Nghiờn cu ngi, (2), tr.3-14 54 V Trng Hỏch (2010), Xõy dng mt nn hnh chớnh dõn ch vỡ nhõn dõn, phc v nhõn dõn, Tp Qun lý nh nc, (168), tr.29-33 55 Hong Vn Ho (2002), "V nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca dõn, dõn, vỡ dõn", Tp Lý lun chớnh tr, (10), tr.71-74 56 Hong Vn Ho (2002), "V nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca dõn, dõn, vỡ dõn", Tp Lý lun chớnh tr, (11), tr.77-80 57 Hong Vn Ho (2003), Vn dõn ch v cỏc c trng ca mụ hỡnh tng th nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, Tp Nh nc v phỏp lut, (2), tr.14-19 58 Hong Vn Ho (2004), "T tng H Chớ Minh v nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha", Tp Nh nc v phỏp lut, (3), tr.3-10 59 D.Held (2013), Cỏc mụ hỡnh qun lý nh nc hin i, (Phm Nguyờn Trng dch), NXB Tri thc, H Ni 60 Bựi c Hin (2012), "V quyn tham gia qun lý nh nc ca nhõn dõn Vit Nam", Tp Qun lý nh nc (202), tr.35-39 61 V Vn Hin (Ch biờn) (2004), Dõn ch c s qua kinh nghim ca Thy in v Trung Quc, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 62 inh Hiu (Lc dch) (2005), "Yu t dõn ch phng ụng", Tp Tia sỏng, (6), tr.24-25 63 Trung Hiu (2004), Mt s suy ngh v xõy dng nn dõn ch Vit Nam hin nay, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 159 64 Th Kim Hoa (2012), "Thc hin dõn ch Vit Nam theo tinh thn i hi XI ca ng", Tp Trit hc (8/255), tr.12-18 65 Hc vin Hnh chớnh (2008), Giỏo trỡnh hnh chớnh cụng (dựng cho sau i hc), NXB Khoa hc v k thut, H Ni 66 Hc vin Hnh chớnh (2010), Giỏo trỡnh Lut Hnh chớnh v ti phỏn hnh chớnh Vit Nam, NXB Khoa hc v k thut, H Ni 67 Hi ng Lý lun Trung ng (2012), Nhng lý lun v thc tin mi t tỡnh hỡnh hin nay, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 68 on Minh Hun (2004), "Dõn ch i din, dõn ch trc tip v quỏ trỡnh m rng dõn ch xó hi ch ngha nc ta", Tp Lý lun chớnh tr, (8), tr.19-22 69 Trn Minh Hng (2006), "Thc hin dõn ch c s thụng qua ly ý kin nhõn dõn", Tp Lut hc, (9), tr.17-21 70 Nguyn Khỏnh (2006), "ng lónh o xõy dng nn hnh chớnh nh nc Vit Nam sch, dõn ch v hin i", Tp Cng sn (20), tr.3-11 71 Nguyn Tun Khanh (2008), "Cụng khai, minh bch hot ng ca b mỏy nh nc vic bo m quyn c thụng tin ca cụng dõn Vit Nam hin nay", Tp Nh nc v phỏp lut, (2), tr.16-22 72 H Th Khit (2009), "Nhng bi hc kinh nghim v xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s", Tp Cng sn, (804), tr.8-12 73 Minh Khụi (2006), Mi quan h gia dõn ch v phỏp lut iu kin Vit Nam hin nay, Lun ỏn Tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 74 Trn Ngc Khuờ (Ch nhim) (2001), Mi quan h gia cỏc yu t tõm lý xó hi vi quỏ trỡnh thc hin quy ch dõn ch c s nụng thụn hin nay, Bỏo cỏo Tng quan ti khoa hc cp b, Hc vin 160 Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 75 Kim toỏn Nh nc (2014), Lut Kim toỏn nh nc (sa i) chớnh thc trỡnh Quc hi, ti trang http://www.sav.gov.vn [truy cp ngy 2/4/2015] 76 ng Xuõn K (2004), Thc hin quy ch dõn ch c s-mt s lý lun v thc tin, Tp Thụng tin cụng tỏc t tng - lý lun, (1), tr.15-21 77 Th Ngc Lan (2010), Nn dõn tr M v t tng H Chớ Minh v Nh nc ca dõn, dõn, vỡ dõn, Tp Qun lý nh nc (178), tr.8-10, 63 78 V.I.Lờnin (1976), Ton tp, Tp 12, NXB Tin b, Mỏtxcva 79 V.I Lờnin (2006), Ton tp, Tp 30, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 80 V.I.Lờnin (2005), Ton tp, Tp 31, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 81 V.I.Lờnin (1976), Ton tp, Tp 32, NXB Tin b, Mỏtxcva 82 V.I.Lờnin (1981), Ton tp, Tp 33, NXB Tin b, Mỏtxcva 83 Trng Gia Long (2004), "Nột c thự ca quỏ trỡnh xõy dng nn dõn ch Vit Nam", Tp Khoa hc chớnh tr, (1), tr.13-18 84 Nguyn Thnh Li (2009), Trung Quc thc hin dõn ch c s sau 30 nm ci cỏch m ca, Tp Cng sn - chuyờn c s, (26), tr.59-62 85 Phan Trung Lý (2014), Hin phỏp nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam - Hin phỏp dõn ch, phỏp quyn v phỏt trin, Tp Nghiờn cu lp phỏp, (01) 86 C.Mỏc - Ph.ngghen (1995), Ton tp, Tp 1, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 87 C.Mỏc - Ph.ngghen (1995), Ton tp, Tp 4, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 88 C.Mỏc - Ph.ngghen (1994), Ton tp, Tp 16, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 161 89 C.Mỏc - Ph.ngghen (1995), Ton tp, Tp 21, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 90 inh Vn Mu (2008), "T chc thc hin quyn hnh phỏp ci cỏch hnh chớnh nh nc hin nay", Tp Nh nc v phỏp lut, (7), tr.3-8, 44 91 inh Vn Mu (2010), "Phỏc tho v nh nc phỏp quyn mi lin h vi t do, quyn, li ớch ca cụng dõn", Tp Qun lý nh nc, (173), tr.2-5, 14 92 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 4, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 93 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 5, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 94 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 6, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 95 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 8, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 96 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 9, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 97 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 12, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 98 Montesquieu (2004), Bn v tinh thn phỏp lut, (Hong Thanh m dch), NXB Lý lun chớnh tr, H Ni 99 Phm Xuõn M (2000), "T di sn lý lun ca V.I.Lờnin v dõn ch", Tp Nghiờn cu lý lun, (1), tr.23-26 100 Lờ Hu Ngha (2001), Mt ng cm quyn vi vic phỏt huy dõn ch, Tp Cng sn, (1), tr.27-29 101 Trn Quang Nhip (2009), Nhỡn li 10 nm thc hin Quy ch dõn ch c s, Tp Cng sn, (26) 102 Lờ Nhung (2011), "Th tng: V Vinashin, tụi khụng quyt nh no sai", ti trang Vietnamnet.vn, [truy cp ngy 26/3/2015] 103 Thỏi Ninh, Hong Chớ Bo (1991), Dõn ch t sn v dõn ch xó hi ch ngha, NXB S tht, H Ni 104 Lờ Kh Phiờu (1998), "Phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, xõy dng v thc hin thit ch dõn ch c s", Tp Cng sn, (3), tr.3-7 105 Tũng Th Phúng (2004), "Khõu t phỏ ca quỏ trỡnh phỏt huy dõn ch nc ta thi k mi", Tp Cng sn, (21), tr.3-8 162 106 Nguyn Tin Phn (2001), Dõn ch v trung dõn ch: Lý lun v thc tin, NXB Khoa hc xó hi, H Ni 107 Nguyn Hnh Phỳc (2007), "Thc hin Quy ch dõn ch Thỏi BỡnhThnh tu v kinh nghim", Tp Cng sn, (775), tr.81-85 108 Phm Ngc Quang (2004), "Thc hin dõn ch c s tin trỡnh i mi: Thnh tu, v gii phỏp", Tp Lý lun chớnh tr, (3), tr.36-41 109 Phm Ngc Quang (2004), Vn dõn ch xó hi ch ngha: Ni dung, hỡnh thc biu hin, iu kin bo m, Tp Thụng tin Cụng tỏc t tng - lý lun, (3), tr.27-32 110 Phm Ngc Quang (2010), "Mt s xut rỳt t i mi nhn thc v vai trũ ca dõn c ch ng lónh o, Nh nc qun lý, nhõn dõn lm ch", Tp Trit hc, (9/232), tr.37-42 111 Phm Ngc Quang, Nguyn Hin Lng (2011), "Dõn ch xó hi ch ngha-mc tiờu v ng lc ca i mi nc ta", Tp Cng sn, (828), tr.41-46 112 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1992), Hin phỏp Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, NXB Phỏp lý, H Ni 113 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2001), Lut T chc Chớnh ph, H Ni 114 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2001), Ngh quyt 51/2001/NQ-QH10 v vic sa i, b sung mt s iu ca Hin phỏp nm 1992, H Ni 115 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2008), Lut Cỏn b, cụng chc, H Ni 116 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2012), Lut Phũng, chng tham nhng (sa i, b sung nm 2012), H Ni 117 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Hin phỏp nm 2013, H Ni 163 118 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Lut t ai, H Ni 119 To Th Quyờn (Ch nhim) (2007), M rng v phỏt trin cỏc hỡnh thc dõn ch trc tip, Bỏo cỏo Tng quan kt qu nghiờn cu ti khoa hc cp c s, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 120 Nguyn Duy Quý (2005), "Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam - mt s lý lun v thc tin", Tp Cng sn, (23), tr.32-36 121 Nguyn Huy Quý (2004), "V dõn ch c s", Tp Cng sn, (4), tr.43-46, 52 122 Tụ Huy Ra (2005), "Quan im ca H Chớ Minh v xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca nhõn dõn, nhõn dõn v vỡ nhõn dõn", Tp Cng sn, (22), tr.23-27 123 Hong c Sn (2009), "Phỏt huy quyn lc chớnh tr ca dõn thc hin dõn ch c s", Tp Lý lun chớnh tr, (5), tr.54- 58 124 Phan Xuõn Sn (2002), "Dõn ch v dõn ch c s: mt s lý lun v thc tin", Tp Thụng tin khoa hc xó hi, (2), tr.14-23 125 Nht Tõn (2005), "Tớnh tt yu i mi s lónh o ca ng phỏt huy dõn ch", Tp Cng sn, (24), tr.22-30 126 Phan Tõn (2011), "Dõn ch h mc tiờu i mi", Tp Trit hc, (6/241), tr.51-57 127 inh Ngc Thch (2004), "My suy ngh v dõn ch v i mi", Tp Cng sn, (21), tr.41-44 128 inh Ngc Thch, Nguyn Th Thanh Thy (2014), "Mi quan h gia nh nc phỏp quyn v thc hin dõn ch trc tip", Tp Trit hc (4/275), tr.58-67 129 Trn Th Bng Thanh (2002), Vai trũ ca nh nc i vi vic thc hin quyn dõn ch ca nhõn dõn Vit Nam hin nay, Lun ỏn Tin s Trit hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 164 130 Hựng Quang Thanh (2011), Phõn tớch, so sỏnh gia dõn ch ca Ch ngha t v dõn ch ca ch ngha xó hi, Tp Lý lun Ch ngha xó hi c sc Trung Quc, (01) 131 Phm Hng Thỏi (2005), "Xu hng dch chuyn quyn lc b mỏy hnh chớnh v dõn ch", Tp Nh nc v phỏp lut, (6), tr.3-6 132 Phm Hng Thỏi (2009), Thm quyn t ch, t quyt v thm quyn mc nhiờn ca c quan hnh chớnh nh nc, Tp Qun lý nh nc, (165), tr.9-14 133 Trn Hu Thnh (2000), "Dõn ch v mi quan h gia nh nc phỏp quyn vi dõn ch", Tp Dõn ch v phỏp lut, (10), tr.9-11, 48 134 Trn Hu Thnh (2005), C s lý lun v thc tin xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn, NXB Lý lun chớnh tr, H Ni 135 Nguyn Vit Tho (2006), Phỏt huy dõn ch v bo v quyn ngi Cu Ba xó hi ch ngha, Tp Xõy dng ng, (7), tr.58-60 136 Lờ Thi (2009), "Thc hin dõn ch s v tng cng ý thc trỏch nhim ca nh nc", Tp Trit hc, (8/219), tr.17-22 137 Lờ Minh Thụng (2010), "V mi quan h gia Trung ng v a phng c ch t chc v thc hin quyn lc nh nc", Tp Nh nc v phỏp lut, (5), tr.3-7, 12 138 Lờ Minh Thụng (2014), "i mi, nõng cao cht lng cụng tỏc lp phỏp ca Quc hi", ti trang http://www.tapchicongsan.org.vn, [truy cp ngy 10/2/2015] 139 Nguyn Vit Thụng (2013), "Quan im ca ng Cng sn Vit Nam v dõn ch v thc hnh dõn ch (trc v t i mi n nay)", Tp Trit hc, (10/269), tr.3-10 165 140 Thụng tn xó Vit Nam (2013), "Nhng im mi Hin phỏp 1992 sa i", ti trang http://www.mod.gov.vn, [truy cp ngy 28/11/2013] 141 V Th (2011), "Hon thin t chc v thc hin quyn hnh phỏp nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam", Tp Nh nc v phỏp lut, (8), tr.8-17 142 ng Quc Tin (2002), Tỡnh hỡnh thc hin quy ch dõn ch hot ng c quan hnh chớnh s nghip ca nh nc, Tp Dõn vn, (4) 143 Nguyn Trung Tớn (2010), Tỏc ng ca kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha n quyn hnh phỏp nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam", Tp Nh nc v phỏp lut, (5), tr.8-12 144 Nguyn Phỳ Trng (2011), Cng lnh ngn c t tng lý lun ch o s nghip cỏch mng ca chỳng ta, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 145 Trung tõm khoa hc xó hi v nhõn quc gia, Vin Nghiờn cu nh nc v phỏp lut (1996), Bỡnh lun khoa hc Hin phỏp nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1992, NXB Khoa hc xó hi, H Ni 146 Trng i hc Lut H Ni (2008), Giỏo trỡnh lý lun nh nc v phỏp lut, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni 147 Chớ Tựng (2010), "Kim toỏn Nh nc cha tng kim toỏn Vinashin", ti trang http://laodong.com.vn, [truy cp ngy 28/10/2010] 148 Nguyn Xuõn Tựng (2011), "Tng tớnh dõn ch v phỏp quyn cụng tỏc iu hnh ca Chớnh ph", Tp T chc nh nc, (8), tr.30-33 149 o Trớ c (1998), "Cng c cỏc hỡnh thc dõn ch vỡ s vng mnh ca nh nc ta", Tp Nh nc v phỏp lut, (1), tr.3-14 166 150 o Trớ c (Ch biờn) (2009), C ch giỏm sỏt ca Nhõn dõn i vi hot ng ca b mỏy ng v Nh nc: Mt s lý lun v thc tin, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 151 y ban Thng v Quc hi (2010), Bỏo cỏo kt qu giỏm sỏt s 378/BC-UBTVQH12v vic thc hin ci cỏch th tc hnh chớnh mt s lnh vc liờn quan trc tip n cụng dõn v doanh nghip theo chng trỡnh tng th ci cỏch hnh chớnh nh nc giai on 2001 - 2010, H Ni 152 y ban Thng v Quc hi (2014), Bỏo cỏo s 660/BC-UBTVQH13, v kt qu giỏm sỏt vic thc hin chớnh sỏch, phỏp lut v gim nghốo giai on 2005-2012, H Ni 153 Tu Vn (2015), Phi to c chuyn bin rừ nột v ci cỏch hnh chớnh, ti trang http://baodientu.chinhphu.vn, [truy cp ngy 5/4/2015] 154 Vin Chớnh sỏch cụng v phỏp lut, Vin Nh nc v phỏp lut (2014), Mt s lý lun, thc tin v dõn ch trc tip, dõn ch c s trờn th gii v Vit Nam, NXB i hc Quc gia, H Ni 155 Nguyn V (2003), Th ch dõn ch c s Trung Quc - Thụn t tr, Tp Cng sn, (1+2), tr.108-114 Ti liu ting Anh 156 Andrew Heywood (2000), Key concepts in politics, Macmilan Study Guides, New York 157 Bary M.Hager (2000), The rule of Law - A Lexicon for Policy Makers, The Mansfield Center for Pacific Affairs 158 Department of Foreign Affairs and Trade (1993), Human rights manual, Australian Govrment Publishing Service, Canberra 159 Fareed Zakaria, Foreign affairs (1993), The rise of illiberal democracy The next wave, Fareed Zakaria.com 167 160 Harold Honju Koh (2000), The right to democracy, Towards a community of democracy, Issue of Democracy, May, 2000, p.9 161 Hillman M Bishop and Samuel Hendel (1961), Basic issues of American democracy, 4th edition, Appleton-Century-Crofts INC, New York 162 Joseph M De Torre (2006), A philosophical and historical analysis of modern democracy, equality and freedom under the influence of christianiy, CatholicEducationResourceCenter 163 Putman Robert (2001), Making Democracy Work, Princeton Universsity Press 164 Robert Alan Dalh (1991), Democracy and its Critics, New Haven: Yale University Press
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay