(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011

27 219 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:56

(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH MẪN HUYỀN SÂM HO¹T §éNG CñA MéT Sè §¶NG CéNG S¶N KHU VùC NAM ¸ Tõ N¨M 1991 §ÕN n¨M 2011 Chuyên ngành: Lịch sử Phong trào cộng sản, công nhân quốc tế giải phóng dân tộc Mã số: 62 22 0312 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Văn Rân PGS.TS Nguyễn Viết Thảo Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi……giờ…… ngày…….tháng …… năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài Trong số nước thuộc địa khu vực Á-Phi-Mỹ Latinh, khu vực Nam Á (trước gọi Tiểu lục địa Ấn Độ) nơi phong trào cộng sản đời tương đối sớm, rộng khắp có truyền thống đấu tranh bất khuất Từ hình thành vào đầu năm 1920, phong trào cộng sản Nam Á trở thành phận mật thiết phong trào cộng sản quốc tế có nhiều đóng góp tích cực vào phong trào đấu tranh chống thực dân Anh, giành độc lập dân tộc nhân dân nước Nam Á đấu tranh lợi ích người lao động, hoà bình, dân sinh, dân chủ mục tiêu CNXH Sau phong trào cộng sản quốc tế lâm vào khủng hoảng sụp đổ hệ thống XHCN Liên Xô Đông Âu, đảng cộng sản Nam Á chịu tác động nặng nề bền bỉ đấu tranh đồng thời nhanh chóng khắc phục tình trạng hoang mang, lúng túng ban đầu, tăng cường công tác tổ chức, xây dựng đảng, trở thành lực lượng quan trọng trường nước Trong đó, số đảng Ấn Độ, Nepal Sri Lanka vươn lên nắm quyền tham gia phủ liên minh Đây kinh nghiệm quý cho đảng cộng sản khác hoạt động nước có chế độ trị tương đồng Mặc dù vậy, nghiên cứu phong trào cộng sản quốc tế Việt Nam giới mảng trống chưa nghiên cứu sâu Đối với Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng cộng sản Nam Á có tình cảm mối quan hệ đặc biệt thể qua ủng hộ to lớn kháng chiến chống Mỹ cứu nước công Đổi Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam thành viên phong trào cộng sản quốc tế Việc nghiên cứu củng cố, tăng cường quan hệ với đảng cộng sản, bao gồm đảng cộng sản Nam Á cần quan tâm coi trọng Trong giai đoạn nay, nhiệm vụ trở nên đặc biệt quan trọng, nhằm trả lời câu hỏi câu hỏi liệu phong trào cộng sản quốc tế sức sống động lực phát triển không? thời đại ngày có thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH hay không? rút kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn đảng để đưa phong trào cộng sản quốc tế thoát khỏi khủng hoảng? Vì lý trên, việc nghiên cứu hoạt động đảng cộng sản khu vực Nam Á từ sau năm 1991 nhằm đánh giá thực trạng đảng khu vực này, từ rút kinh nghiệm cần lưu ý hoạt động đảng cộng sản đưa giải pháp tăng cường phối hợp Đảng Cộng sản Việt Nam với đảng cộng sản khu vực cần thiết Do đó, tác giả lựa chọn đề tài “Hoạt động số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011” làm Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế giải phóng dân tộc Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu luận án Mục đích Luận án phân tích, đánh giá tình hình hoạt động đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011, từ rút số kinh nghiệm cho đảng cộng sản kiến nghị số biện pháp tăng cường phối hợp Đảng CSVN với đảng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án - Trình bày quan niệm hoạt động đảng cộng sản - Nêu phân tích nhân tố tác động đến hoạt động đảng cộng sản khu vực Nam Á sau Liên Xô sụp đổ năm 1991 - Phân tích đánh giá tình hình hoạt động đảng cộng sản Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011 - Rút số kinh nghiệm cho hoạt động đảng cộng sản - Đưa số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quan hệ Đảng CSVN với đảng cộng sản Nam Á Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận án hoạt động số đảng cộng sản khu vực Nam Á Bên cạnh đó, Luận án đề cập xem xét tình hình giới, khu vực Nam Á phong trào cộng sản quốc tế từ sau Chiến tranh lạnh quan hệ Đảng Cộng sản Việt Nam với đảng cộng sản Nam Á 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về đối tượng nghiên cứu: Năm đảng cộng sản nước Nam Á: Đảng Cộng sản Ấn Độ, Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít, Đảng Cộng sản Nepal Mác-xít Lê-nin-nít Thống nhất, Đảng Cộng sản Sri Lanka Đảng Cộng sản Bangladesh - Về không gian: Khu vực Nam Á, tập trung chủ yếu vào nước (Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka Bangladesh) có đảng cộng sản hoạt động - Về thời gian: Từ năm 1991-2011 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án: Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam; chủ trương, sách nêu cương lĩnh, văn kiện, nghị đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án thực theo cách tiếp cận chuyên ngành lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế giải phóng dân tộc dựa quan điểm vật biện chứng vật lịch sử Phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp lịch sử-logic, kết hợp với phương pháp nghiên cứu ngành khoa học xã hội nhân văn như: phương pháp hệ thống, phương pháp tiếp cận thực tiễn, phân tích, tổng hợp, thu thập xử lý tài liệu, tư liệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án - Về mặt khoa học: Trên sở phân tích toàn diện có hệ thống hoạt động chủ yếu đảng cộng sản tiêu biểu Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011, đặc biệt luận giải thành tựu, hạn chế nguyên nhân thành tựu, hạn chế đó, Luận án khẳng định đảng cộng sản Nam Á chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng sức sống triển vọng phát triển, thể việc đảng vượt qua giai đoạn khó khăn bước phục hồi, chí có bước tiến Qua đó, kết nghiên cứu Luận án góp phần làm sáng tỏ đánh giá, nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam sau Liên Xô Đông Âu sụp đổ, phong trào cộng sản gặp nhiều khó khăn có bước hồi phục - Về mặt thực tiễn: Trên sở thành công, thất bại hoạt động đảng cộng sản Nam Á, Luận án rút số kinh nghiệm cần lưu ý đảng cộng sản khác trình hoạt động thực tiễn Đồng thời, sau phân tích kết đạt hạn chế quan hệ Đảng CSVN với đảng cộng sản Nam Á đến năm 2011, Luận án đưa số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường phối hợp Đảng CSVN với đảng cộng sản Nam Á thời gian tới Kết nghiên cứu Đề tài làm tài liệu tham khảo công tác nghiên cứu giảng dạy phong trào cộng sản quan hệ quốc tế liên quan đến khu vực Nam Á quan, trung tâm nghiên cứu, học viện nhà trường Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục chữ viết tắt, tài liệu tham khảo phụ lục, Luận án kết cấu thành 04 chương Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu Việt Nam Tại Việt Nam, công trình nghiên cứu liên quan đến Đề tài tập trung vào ba nhóm, chiếm đa số công trình nghiên cứu chung khu vực Nam Á phong trào cộng sản quốc tế: Thứ nhất, nghiên cứu chung khu vực Nam Á, bao gồm đề tài nghiên cứu Bộ/Ban, sách tham khảo Viện Nghiên cứu Ấn Độ Tây Nam Á tài liệu tham khảo Thông xã Việt Nam Đề tài cấp Bộ Bộ Ngoại giao (2002), Quan hệ Ấn Độ-Pakistan tác động đến an ninh khu vực Nam Á; Đề tài cấp Bộ Bộ Ngoại giao (2003), Quan hệ Việt Nam với nước Nam Á từ năm 1945 đến năm 2003; Đề tài cấp Bộ Ban Đối ngoại Trung ương (2006), Chính sách Hướng Đông Ấn Độ giai đoạn mới; Bộ Ngoại giao (2011), Ấn Độ quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, Nxb Thế giới, Hà Nội; Đỗ Đức Định (1999), “50 năm kinh tế Ấn Độ”, Nxb Thế giới, Hà Nội; Ngân hàng Thế giới (2010), Kinh tế Nam Á năm 2010: Tiến lên, Hướng Đông; J.S Uberoi (2011), Ấn Độ mãi huy hoàng, Nxb Media Transasia India Limited (bản dịch Nhà xuất Thế giới); Thông xã Việt Nam (2006), “Ấn Độ vấn đề an ninh châu Á”, Tài liệu tham khảo đặc biệt, ngày 29/6; Thông xã Việt Nam (2006), “Ấn Độ, cường quốc lên”, Tài liệu tham khảo, (3) Thứ hai, nghiên cứu, đánh giá chung phong trào cộng sản quốc tế số nhà nghiên cứu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Báo cáo kết tổng kết thực tiễn Ban Đối ngoại Trung ương (2004) “Tình hình phong trào cộng sản công nhân quốc tế, phong trào hòa bình, dân chủ giới”, Nguyễn Thị Quế (2005), “Phong trào cộng sản số nước liên minh Châu Âu thời kỳ sau chiến tranh lạnh”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, Viện Quan hệ Quốc tế (2005), Lịch sử phong trào cộng sản công nhân quốc tế, Nxb Lý luận Chính trị, Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên (2006), Sự phối hợp hoạt động Đảng cộng sản cánh tả giới nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội, Đề tài cấp Bộ Nguyễn Mạnh Hùng chủ nhiệm (2012), “Sự tham gia Đảng ta diễn đàn đa phương đảng: Thực trạng phương hướng thời gian tới” mã số KHBĐ(2011)-27, PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp PGS.TS Nguyễn Thị Quế (đồng chủ biên) (2014), Phong trào cộng sản quốc tế triển vọng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, Nguyễn Hoàng Giáp - Nguyễn Thị Quế (2004), “Phong trào cộng sản nước tư phát triển trước vấn đề lý luận trị đặt thời kỳ sau chiến tranh lạnh”, Tạp chí Lý luận trị, số 11/2004; Vũ Văn Hoà (2006), “Diễn đàn Aten: hình thức hoạt động chung phong trào cộng sản, công nhân quốc tế nay”, Tạp chí Cộng sản, số 108, 2006; Nguyễn Hoàng Giáp - Nguyễn Thị Quế (2007), “Phong trào cộng sản quốc tế giai đoạn nay”, Tạp chí Cộng sản, số 11/2007; Thái Văn Long (2007), “Phong trào cộng sản công nhân quốc tế bối cảnh toàn cầu hoá”, Tạp chí Cộng sản, số 10/2007; Nguyễn Mạnh Hùng (2006), “Tình hình phong trào cộng sản công nhân quốc tế ngày nay”, Tạp chí Lý luận trị, số 7/2006 Thứ ba, hoạt động số đảng cộng sản tiêu biểu Nam Á Đảng CPI CPI-M (Ấn Độ) đăng Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, đại sử ký báo cáo đại hội đảng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng từ năm 1991 đến năm 2011 Trịnh Thị Hoa (2004), “Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít)”, Tạp chí Xây dựng Đảng; Lê Gia Kiên (2009), “Đảng Cộng sản Ấn Độ Đảng Cộng sản Ấn Độ - Mác-xít: Quá khứ triển vọng”, Tạp chí Cộng sản, số 795; Nguyễn Trọng Kiên (2013) “Phong trào cộng sản, cánh tả Ấn Độ: Tình hình triển vọng”, Tạp chí Cộng sản, số 851 1.2 Tình hình nghiên cứu giới Ở nước ngoài, công trình nghiên cứu liên quan đến Đề tài bao gồm nhóm: Thứ nhất, lịch sử đảng Harkishan Singh Surjeet (1993), An Outline History of the Communist Movement in India, National Book Center, New Delhi, Harkishan Singh Surjeet (1998), March of the Communist Movement in India, National Book Agency Private Limited, Calcutta, India, International Department of the CPSL (1995), History of Communist Party of Sri Lanka, CPN-UML (2000), People’s Multi Party Democracy: Policy Papers, Madan-Ashrit Memorial Foundation, Nepal; International Department of Communist Party of Bangladesh (2003), A brief introduction to the Communist Party of Bangladesh, Party Publication; A.B.Bardhan (2000), 75 years: This is the CPI, CPI Publication, New Delhi; A.B.Bardhan (2005), 80 years of CPI, CPI Publication, New Delhi; Communist Party of India (Marxist) (2007), Thirty Years of the Left Front Government in West Bengal 1997-2007, Progressive Printers, West Bengal; Anil Rajimwal (2012), History of Communist Party of India through Congresses, People’s Publishing House PVT.LTD; International Department of the CPN-UML (2009), History of Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist, Party Publication; D.J.Sagar (2009), Political Parties of the world: 7th Edition, John Harper Publishing Thứ hai, quan điểm, đường lối sách đảng Communist Party of India (Marxist) (1993), Contemproray world situation and validity of Marxism, CPI(M) Publication; School for Social Scientists (1999), The Emerging mutation in the socialist world, Chitturpu – 521 132, Krishna District, Andhra Pradesh, India; CPN-UML (2000), Proceedings of International Conference on socialism in the 21st century, Madan-Ashit Memorial Foundation, Kathmandu; Sitaram Yechury (2008), Socialism in a changing world, Prajasakti Book House, Andhra Pradesh, India; A.B Bardhan (2002), Crisis of Corporate Capitalism, People’s Publishing House; tham luận đồng chí Madhav Kumar, nguyên Thủ tướng Nepal, nguyên Tổng Bí thư Đảng CPN-UML Hội thảo “Challenges and Opportunities for the Left Movement in South Asia” Đảng CPSL tổ chức; tham luận đảng Cuộc gặp quốc tế đảng cộng sản, công nhân (IMCWP) từ năm 1998 đến năm 2011 thông tin mà đảng cộng sản Nam Á đưa website Solidnet (www.solidnet.org) 1.3 Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu, giải - Đưa quan niệm hoạt động đảng cộng sản nhằm tạo sở cho việc phân tích đánh giá hoạt động đảng cộng sản Nam Á - Phân tích nhân tố chủ yếu tác động đến hoạt động đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến 2011 - Phân tích đánh giá nội dung hoạt động đảng cộng sản Nam Á, thông qua hoạt động cụ thể đảng cộng sản tiêu biểu, gồm Đảng Cộng sản Ấn Độ, Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít), Đảng Cộng sản Nepal Mác-xít Lê-nin-nít Thống nhất, Đảng Cộng sản Sri Lanka Đảng Cộng sản Bangladesh - Rút số kinh nghiệm từ hoạt động đảng - Khái quát đánh giá quan hệ Đảng Cộng sản Việt Nam với đảng cộng sản khu vực Nam Á từ thành lập đến năm 2011 đề xuất với Đảng CSVN số giải pháp nhằm tăng cường quan hệ với đảng Chương NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN KHU VỰC NAM Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 2.1 Quan niệm hoạt động đảng cộng sản “Hoạt động” hiểu theo nghĩa chung toàn hành vi, hành động thể sống, bảo đảm cho tồn phát triển “Hoạt động đảng cộng sản” tổng hòa hành vi, hành động cách mạng tổ chức Đảng đảng viên, tiến hành xây dựng thực cương lĩnh, đường lối, sách đảng nhiệm vụ cách mạng lĩnh vực đời sống xã hội, phấn đấu thắng lợi giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử, góp phần vào đấu tranh lực lượng cách mạng, tiến giới, hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Hoạt động đảng cộng sản tập trung chủ yếu vào hoạt động xây dựng đảng trị, tư tưởng, tổ chức; hoạt động thực nhiệm vụ cách mạng đảng; hoạt động đấu tranh tập hợp lực lượng thông qua tuyên truyền vận động quần chúng, xây dựng sở trị-xã hội đảng, phối hợp đấu tranh với lực lượng trị-xã hội khác; hoạt động đối ngoại, chủ yếu phối hợp phong trào cộng sản quốc tế Tuy vậy, giai đoạn định, số hoạt động trọng hơn, tùy thuộc vào bối cảnh giới, khu vực, đất nước tình hình đảng Trong giai đoạn chưa nắm quyền, nội dung hoạt động đảng tập trung vào công tác lý luận, tập hợp lực lượng đấu tranh trị, kinh tế nhằm mở rộng ảnh hưởng Đảng Kể từ sau Chiến tranh lạnh, hầu hết đảng cộng sản nước tư sản sử dụng đường nghị viện kết hợp với đấu tranh trị, đấu tranh kinh tế để tiến tới giành quyền Khi nắm quyền, hoạt động Đảng cộng sản phải trọng vào công tác xây dựng Đảng, trị-tư tưởng triển khai nhiệm vụ cách mạng thực tiễn nhằm cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội XHCN từ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng từ lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất 11 nhiều nước, cạnh tranh ảnh hưởng nước lớn, đặc biệt Mỹ Trung Quốc gay gắt, kinh tế khu vực phát triển, tình trạng nghèo đói, mù chữ, tăng dân số nghiêm trọng Những đặc điểm phức tạp tình hình khu vực Nam Á tác động hai mặt mặt tiêu cực nhiều đến hoạt động đảng cộng sản Trong số đáng ý cạnh tranh khốc liệt trường đảng tư sản, ảnh hưởng vấn đề cố hữu khu vực đến tư tưởng, nhận thức không đảng viên thống phong trào cấu kết lực lượng đế quốc phản động với giai cấp tư sản nhằm thu hẹp xóa bỏ ảnh hưởng đảng cộng sản, cánh tả Tuy vậy, tương đồng mặt văn hóa, lịch sử, dân tộc, thể chế trị… nước khu vực đặc biệt, bối cảnh xu hướng hợp tác nội khối đẩy mạnh điều kiện thuận lợi để đảng dễ dàng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động; Tiến trình dân chủ hóa diễn mạnh mẽ nhiều nước giúp đảng cộng sản hoạt động công khai Ngoài ra, tồn vấn đề cố hữu khu vực nghèo đói, thất nghiệp, mù chữ, tư tưởng phản động, cực đoan… xét góc cạnh môi trường rộng lớn cho đảng để tập hợp lực lượng, từ vừa thể vai trò, nâng cao vị đồng thời đấu tranh bảo vệ quyền lợi người dân lao động, người nghèo Chương TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ ĐẢNG CỘNG SẢN KHU VỰC NAM Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 3.1 Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1999 3.1.1 Nội dung hoạt động đảng Là phận phong trào cộng sản quốc tế, đảng cộng sản Nam Á chịu tác động bất lợi từ sụp đổ Liên Xô hệ thống XHCN Đông Âu Hầu hết đảng cộng sản khu vực lúng túng định hướng 12 đường lối, quan điểm, bị tan rã phân liệt, sụt giảm Đảng viên thu hẹp sở hoạt động Xuất phát từ tình hình trên, thập niên 1990, hoạt động đảng cộng sản Nam Á chủ yếu tập trung vào củng cố nội nhằm giữ vững lực lượng trì hoạt động Trước hết, đảng trọng phân tích, đánh giá nguyên nhân rút học kinh nghiệm từ chấn động Liên Xô Đông Âu để tìm đường đấu tranh phù hợp với thực tiễn đất nước, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phê bình, tự phê bình nội Đảng Thứ hai, đảng ngày quan tâm đoàn kết với lực lượng cộng sản, cánh tả nước nhằm tạo tập hợp lực lượng mạnh cạnh tranh trường Thứ ba, đảng cộng sản Nam Á trì hoạt động đấu tranh nghị trường giữ mối liên hệ với phong trào cộng sản quốc tế Trong hoạt động đấu tranh nghị trường, đảng tổ chức nhiều đấu tranh nhằm bảo vệ dân chủ, quyền dân sinh tiến xã hội Trong hoạt động đấu tranh nghị trường, dù lực hạn chế đảng nỗ lực tham gia bầu cử trung ương địa phương bước đầu đạt số kết tích cực Trong việc trì liên hệ với phong trào cộng sản quốc tế, tình hình đảng khó khăn điều kiện tài eo hẹp, nên phối hợp hoạt động đảng cộng sản Nam Á giai đoạn hạn chế chưa phong phú, chủ yếu trao đổi đoàn song phương, tổ chức số hội thảo đa phương tổ chức hoạt động bày tỏ tình đoàn kết quốc tế với Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Triều Tiên, Palestine… 3.1.2 Đánh giá kết hoạt động 3.1.2.1 Thành tựu: Trước hết, đảng tìm nguyên nhân, rút học kinh nghiệm từ kiện trên, xác định đường đấu tranh phù hợp với thực tiễn đất nước 13 Trong đó, tiếp tục khẳng định niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lê-nin đường lên CNXH; cho thời đại ngày giai đoạn độ lên CNXH, đường lên CNXH lâu dài, phức tạp phải trải qua nhiều giai đoạn; thừa nhận đảng phải vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lê-nin để xây dựng mô hình CNXH phù hợp với hoàn cảnh điều kiện cụ thể nước Thứ hai, đảng nhận thức ngày rõ tầm quan trọng việc xây dựng mặt trận thống đảng cộng sản cánh tả, đồng thời linh hoạt tập hợp lực lượng Thứ ba, sở đó, đảng củng cố lực lượng, tiếp tục hoạt động đấu tranh nghị trường nghị trường, khôi phục quan hệ với đảng cộng sản giới đồng thời có đóng góp định phong trào cộng sản quốc tế 3.1.2.2 Hạn chế: Tuy đạt số kết tích cực, không thừa nhận giai đoạn giai đoạn khó khăn, nhiều thử thách đảng cộng sản Nam Á Hoạt động đảng chủ yếu chủ yếu nhằm cầm cự củng cố lực lượng Vì vậy, dù nỗ lực hoạt động đảng nhiều hạn chế Trước hết, đảng nhận thức phải tự xây dựng đường mô hình XHCN phù hợp với hoàn cảnh điều kiện riêng đảng, nước mô hình cụ thể biện pháp, sách lược triển khai trình mò mẫm tìm tòi Thứ hai, vấn đề mở rộng ảnh hưởng của đảng, năm đầu thập niên 90 kỷ XX khó khăn; cán cân lực lượng bất lợi so với đảng khác trường vị Quốc hội nước thấp số ghế Thứ ba, nội phong trào cộng sản nước bất đồng, chia rẽ 14 Thứ tư, giống nhiều đảng cộng sản khác giới, tình hình khó khăn phải tập trung vào nội bộ, phối hợp hoạt động đảng cộng sản Nam Á với phong trào cộng sản quốc tế khiêm tốn Nguyên nhân hạn chế tác động nặng nề từ khủng hoảng phong trào cộng sản quốc tế, nghiêm trọng làm định hướng niềm tin, chỗ dựa vật chất đảng này; kết hợp với yếu mang tính kinh niên, chưa thể khắc phục thân đảng cộng sản Nam Á chia rẽ nội phong trào, chủ nghĩa cục bộ, địa phương tồn tại, yếu công tác xây dựng đảng 3.2 Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2011 3.2.1 Nội dung hoạt động đảng Thứ nhất, nhờ kết tích cực từ giai đoạn năm 1990, bối cảnh phục hồi chung phong trào cộng sản quốc tế, thập niên đầu kỷ XXI, đảng đặc biệt trọng hoạt động đấu tranh nghị trường, đồng thời kết hợp đấu tranh nghị trường nhằm tạo thay quyền tư sản, bảo vệ quyền lợi nhân dân lao động hòa bình, dân chủ, dân sinh tiến xã hội Hai đảng cộng sản Ấn Độ (CPI CPI-M) điều chỉnh sách lược vấn đề liên minh với Đảng Quốc Đại, phối hợp chặt chẽ hợp tác thực chất với nhau, tiến hành nhiều chiến dịch vận động quần chúng Đảng CPN-UML Nepal tái thống nhất, lãnh đạo phong trào quần chúng lật đổ chế độ quân chủ lập hiến, thúc đẩy soạn thảo hiến pháp Đảng CPSL Sri Lanka tiếp tục tăng cường thống đảng cộng sản, cánh tả, thực sách lược liên minh với Đảng Tự Sri Lanka nhằm lật đổ Đảng Dân tộc Thống khỏi vị trí cầm quyền, đồng thời tham gia tìm giải pháp cho vấn đề người Tamil nhằm chấm dứt nội chiến Đảng Cộng sản Bangladesh dùng đấu tranh nghị trường nhằm tạo chuyển hoá dân chủ xã hội 15 Thứ hai, đảng cộng sản mở rộng quan hệ tăng cường phối hợp hoạt động phong trào cộng sản quốc tế, tham gia ngày nhiều vào chế đa phương đảng cộng sản, cánh tả đảng khác giới Cuộc gặp quốc tế đảng cộng sản công nhân, Hội nghị đảng châu Á (ICAPP), tổ chức hội thảo quốc tế ("Chủ nghĩa xã hội kỷ XXI" Đảng CPN-UML), cử/đón đoàn dự đại hội Thứ ba, đảng tiếp tục hoạt động củng cố, xây dựng Đảng mạnh trị-tư tưởng, tổ chức vận động quần chúng 3.2.2 Đánh giá kết hoạt động 3.2.2.1 Thành tựu Thứ nhất, hoạt động đảng cộng sản Nam Á thập niên đầu kỷ XXI đạt kết to lớn, chí mang tính lịch sử việc giành phiếu bầu cử tri, thu hút tham gia đông đảo quần chúng nhân dân chiến dịch gia tăng lực lượng Đặc biệt, Mặt trận cánh tả Ấn Độ giành nhiều số ghế Quốc hội nắm quyền nhiều bang lịch sử; Đảng CPN-UML đảng cộng sản khu vực Nam Á nhiều lần lên nắm quyền Thứ hai, nội phong trào cộng sản nước, Ấn Độ Nepal trở nên đoàn kết phối hợp hiệu Thứ ba, đóng góp việc phục hồi hoạt động phong trào cộng sản quốc tế thông qua thành hoạt động đấu tranh đảng ủng hộ tích cực tham gia chế, diễn đàn đa phương phong trào cộng sản khu vực quốc tế Nguyên nhân thành tựu trên: Về khách quan: chung xu hướng phục hồi hoạt động phong trào cộng sản quốc tế truyền cảm hứng từ thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nước XHCN, Trung Quốc, Việt Nam 16 Về chủ quan, tảng trị vững vàng từ kết hoạt động giai đoạn trước; sách lược đắn số giai đoạn; đoàn kết nội phong trào; đóng góp tích cực cá nhân lãnh đạo số đảng 3.2.2.2 Hạn chế Thứ nhất, dù có bước phục hồi mạnh mẽ, kết hoạt động đảng bấp bênh thiếu vững Thứ hai, phối hợp hoạt động đảng cộng sản cánh tả chặt chẽ chưa ổn định Trong nước, việc thiết lập mặt trận thống nước khó triển khai không giải bất đồng, mâu thuẫn nội phong trào cộng sản, cánh tả Ở cấp độ khu vực, đảng chưa thành lập chế phối hợp ổn định, chủ yếu thông qua chế trao đổi thông tin gặp gỡ song phương Nguyên nhân: Về khách quan: Tình hình giới khu vực có diễn biến phức tạp, can dự mạnh mẽ Mỹ khu vực góp phần tăng cường cấu kết lực lượng đế quốc phản động với giai cấp tư sản lực lượng tôn giáo cực đoan nhằm thu hẹp xóa bỏ ảnh hưởng đảng cộng sản, cánh tả Về chủ quan: Nhiều đảng lại lúng túng việc lựa chọn biện pháp đấu tranh phù hợp, thiếu thống đánh giá số vấn đề quan trọng, tình hình nội trị, chất, xu hướng trị lực lượng trị nước Ngoài ra, số yếu kém, khuyết điểm kinh niên tiếp tục tồn Nhận xét, đánh giá chung: Trong thập niên hoạt động từ sau hệ thống xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu tan rã, xét tổng thể, đảng chưa hoàn toàn khỏi khủng hoảng sau sụp đổ chế độ XHCN Liên Xô, Đông Âu vượt qua giai đoạn khó khăn trình phục hồi Một số thành tựu mà đảng đạt là: 17 Thứ nhất, rút kinh nghiệm từ sụp đổ hệ thống XHCN Liên Xô Đông Âu, điều chỉnh chiến lược tích cực tìm đường đấu tranh phù hợp với thực tiễn đất nước; Thứ hai, củng cố lực lượng bước phục hồi hoạt động đấu tranh nghị trường lẫn nghị trường; Thứ ba, nỗ lực hạn chế bất đồng, tăng cường phối hợp hoạt động đảng cộng sản, công nhân cánh tả nước nhằm tạo mặt trận dân tộc thống nhất; Thứ tư, nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, ủng hộ công bảo vệ độc lập Nguyên nhân: i) tinh thần cách mạng đầy nhiệt huyết, kiên cường trung thành với lý tưởng cách mạng chủ nghĩa Mác-Lê nin; ii) luyện qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ; iii) lựa chọn sách lược biện pháp đấu tranh đắn phù hợp số giai đoạn định Tuy vậy, trình phục hồi đảng gập ghềnh không đồng nhiều thách thức phía trước Nổi bật số là: Thứ nhất, lúng túng việc tìm hình thức, phương pháp cách mạng phù hợp với thực tiễn mới; Thứ hai, công tác xây dựng Đảng lĩnh vực yếu kém, đặc biệt trị, tư tưởng, tổ chức; Thứ ba, phối hợp hoạt động đảng phong trào cộng sản nước lỏng lẻo, chưa hiệu bị chia rẽ, bất đồng; Thứ tư, đấu tranh nghị trường, lực hầu hết đảng cải thiện yếu; Thứ năm, quan hệ đối ngoại chưa đa dạng nội dung hình thức Nguyên nhân: Về khách quan: i) Tác động bất lợi từ sụp đổ mô hình XHCN Liên Xô Đông Âu; ii) yêu cầu thách thức từ đặc điểm, xu tình hình giới; iii) phức tạp tình hình trị-an ninh khu vực Nam 18 Á; iv) chống phá lực tư sản phản động, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, cộng đồng; v) phân tán, yếu giai cấp công nhân hầu Nam Á Về chủ quan: i) chưa thích nghi với biến đổi nhanh chóng tình hình giới; ii) chưa khắc phục yếu kém, khuyết điểm hoạt động từ giai đoạn trước; iii) thiếu cờ lãnh đạo thân phong trào cộng sản nước khu vực; iv) phải tập trung đối phó với tình hình nước kết hợp với khó khăn điều kiện tài chính, sở vật chất Triển vọng đảng phụ thuộc vào trình đổi lý luận, đường lối trị, tổ chức lẫn nội dung, hình thức đấu tranh phối hợp hoạt động phong trào cộng sản, công nhân, cánh tả nước, khu vực giới Chương MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN NAM Á VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN NAM Á 4.1 Một số kinh nghiệm 4.1.1 Củng cố đoàn kết, thống đảng phong trào cộng sản nước 4.1.2 Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh 4.1.3 Đề đường lối đắn, phù hợp với giai đoạn cách mạng; đổi nội dung kết hợp đa dạng, linh hoạt hình thức đấu tranh 4.1.4 Phát huy sức mạnh tổng hợp từ quần chúng nhân dân lực lượng trị-xã hội 4.1.5 Tăng cường phối hợp hoạt động phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, đồng thời mở rộng quan hệ với đảng tiến bộ, có ảnh hưởng tích cực tham gia diễn đàn đa phương đảng khu vực giới 19 4.2 Một số giải pháp tăng cường quan hệ Đảng Cộng sản Việt Nam với đảng cộng sản Nam Á thời gian tới 4.2.1 Thực trạng quan hệ Giai đoạn trước năm 1991: Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN) đảng cộng sản Nam Á có mối quan hệ truyền thống, lâu đời Người đặt móng vun đắp mối quan hệ Đảng CSVN với phong trào cộng sản Nam Á Chủ tịch Hồ Chí Minh có gặp trực tiếp với lãnh đạo Đảng Cộng sản Ấn Độ Đảng Cộng sản Sri Lanka vào năm 1946 Trong kháng chiến nhân dân Việt Nam, đảng cộng sản Nam Á có nhiều hành động thiết thực thể ủng hộ, đoàn kết mạnh mẽ kháng chiến chống Pháp Mỹ nhân dân Đảng CSVN Khi Việt Nam gặp khó khăn vừa bị bao vây, cấm vận lại vừa phải tiến hành hai kháng chiến bảo vệ tổ quốc biên giới phía Bắc Tây Nam, đảng cộng sản Nam Á người bạn sát cánh ủng hộ Việt Nam Từ cuối năm 1970 đến cuối năm 1980, Đảng CSVN thiết lập quan hệ thức với đảng cộng sản Nam Á trao đổi đoàn song phương Giai đoạn từ 1991 đến năm 1999: Trong bối cảnh phong trào cộng sản quốc tế lâm vào khủng hoảng sau sụp đổ CNXH Liên Xô Đông Âu, đảng cộng sản Nam Á tập trung củng cố nội Đảng CSVN nỗ lực phá bao vây cấm vận, bước hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động hợp tác hai bên chưa phong phú, chủ yếu nhằm trì giữ cầu quan hệ Giai đoạn thập niên đầu kỷ XXI: Trong bối cảnh công đổi hội nhập quốc tế Việt Nam đạt kết tích cực, giúp nâng cao thế, lực uy tín trường quốc tế; phía đảng cộng sản Nam Á vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, bước hồi phục hoạt động, quan hệ hai bên bước sang thời kỳ hình thức nội dung mối quan hệ Các hình thức hợp tác chính: mời/cử đoàn gửi điện mừng đại hội kiện quan trọng Đảng; trao đổi đoàn song phương; phối hợp diễn đàn đa phương đảng Nội dung trao đổi phong phú hơn, từ việc trao đổi đánh giá 20 thực trạng phong trào cộng sản, tình hình nước, khu vực, giới đến vấn đề xây dựng đảng, vấn đề lý luận đường lên CNXH 4.2.2 Đánh giá kết hợp tác Hai bên trì tình đoàn kết, hữu nghị, thắm tình đồng chí anh em, qua không góp phần củng cố phong trào cộng sản quốc tế mà đem lại lợi ích thiết thực cho bên Tuy nhiên, quan hệ mang tính hình thức, chưa thực chất nhận thức chưa đầy đủ công cách mạng bên Nguyên nhân hạn chế trước hết hạn chế, khó khăn chung quan hệ đảng cộng sản giới phong trào cộng sản quốc tế chưa thoát khỏi khủng hoảng, thiếu cờ lãnh đạo để tập hợp, hỗ trợ đề đường lối đấu tranh thống Thứ hai, khó khăn tài Thứ ba, khác biệt vị trường chế độ trị nước thu hẹp không gian cho nội dung trao đổi 4.2.3 Một số giải pháp tăng cường quan hệ Thứ nhất, nâng cao nhận thức tính cấp thiết việc tăng cường quan hệ, nhằm: đảm bảo lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo vệ lợi ích giai cấp; đảm bảo lợi ích chung nhân loại; giữ gìn truyền thống thủy chung, “uống nước nhớ nguồn” Đảng CSVN quan hệ với anh em, bạn bè quốc tế Thứ hai, nắm vững mục đích yêu cầu tăng cường quan hệ: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH, bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế sáng giai cấp công nhân dựa nguyên tắc độc lập, tự chủ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội thúc đẩy hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển tiến xã hội Thứ ba, đa dạng hình thức quan hệ phối hợp trao đổi đoàn, có hình thức hỗ trợ thích hợp, thường xuyên tiếp xúc phối hợp quan điểm, hoạt động 21 Thứ tư, làm phong phú nội dung hợp tác: Tập trung trao đổi thông tin tình hình Đảng tình hình nước; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng; trao đổi lý luận thực tiễn xây dựng CNXH vấn đề lên đời sống trị khu vực quốc tế; thảo luận biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam nước Nam Á Thứ năm, phát huy tính đặc thù quan hệ với đảng KẾT LUẬN Sau Chiến tranh lạnh, tình hình giới có chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, đan xen lẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đáng ý phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế tri thức trình toàn cầu hóa; cục diện giới ngày định hình theo hướng đa cực; hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển xu lớn, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, khủng bố xảy nhiều nơi, với tính chất phức tạp ngày tăng; vấn đề toàn cầu trở nên nghiêm trọng cấp bách, ảnh hưởng đến vận mệnh loài người, đòi hỏi hợp tác để giải tất quốc gia, dân tộc Chủ nghĩa xã hội thực tạm thời lâm vào thoái trào, chủ nghĩa tư tiềm phát triển, nhiên thời đại ngày thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Tại Nam Á, tình hình giữ ổn định phát triển tương đối tranh giành quyền lực nội bộ, bạo lực, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố có liên quan đến Hồi giáo cực đoan tiếp tục xảy nhiều nước, cạnh tranh ảnh hưởng nước lớn, đặc biệt Mỹ Trung Quốc gay gắt, kinh tế khu vực phát triển, tình trạng nghèo đói, mù chữ, tăng dân số nghiêm trọng Những đặc điểm tình hình giới, khu vực phong trào cộng sản quốc tế tác động mạnh mẽ đến đảng cộng sản Nam Á theo hai hướng tích cực tiêu cực, mặt tiêu cực, thách thức trội Điều thể 22 qua lúng túng định hướng đường lối, quan điểm, bị tan rã phân liệt, sụt giảm Đảng viên thu hẹp sở hoạt động Sau đánh giá biến động tìm cách hạn chế chấn động kiện gây ra, củng cố nội tiến hành đại hội, đẩy mạnh đấu tranh nội bộ, tự phê bình, xác định nguyên nhân tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu, rút học kinh nghiệm, xác định đường đấu tranh phù hợp với thực tiễn đất nước, đến năm đầu kỷ XXI, đảng khắc phục tình trạng hoang mang, lúng túng ban đầu, dần phục hồi bắt đầu tập trung vào củng cố, xây dựng Đảng mạnh trị-tư tưởng, tổ chức vận động quần chúng; trọng vào bầu cử thông qua hoạt động cụ thể nghiên cứu soạn thảo cương lĩnh tranh cử phù hợp, phân tích lực lượng trị để lập liên minh tranh cử, vận động tranh cử nhằm giành phiếu cử tri; đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ quyền lợi nhân dân lao động hòa bình, dân chủ, dân sinh tiến xã hội; tăng cường phối hợp với đảng cộng sản, công nhân, cánh tả, dân chủ tiến nước nhằm xây dựng mặt trận thống nhất, tạo thay quyền tư sản; mở rộng hoạt động đối ngoại, tăng cường phối hợp hoạt động, thể tình đoàn kết chủ nghĩa quốc tế vô sản với đảng anh em khu vực giới; đồng thời đấu tranh, tố cáo âm mưu hoạt động đế quốc Mỹ tư tài quốc tế Qua trình hoạt động, đảng cộng sản Nam Á đạt số kết tích cực hoạt động, từ học sụp đổ Liên Xô Đông Âu, đảng tự xác định đường đấu tranh phù hợp với thực tiễn đất nước; bước củng cố lực lượng mở rộng ảnh hưởng; tích cực đấu tranh bảo vệ quyền dân sinh, dân chủ, chống sách phản dân chủ nhân dân quyền tư sản; bước đầu phối hợp lực lượng, đoàn kết đảng cộng sản, cánh tả nước nhằm tạo mặt trận thống đấu tranh tranh cử Tuy nhiên, vượt qua giai đoạn khó khăn sau sụp đổ Liên Xô tiếp tục phục hồi có bước phát triển mới, đảng cộng sản Nam Á chưa hoàn toàn khỏi khủng hoảng Hoạt động Đảng nhiều hạn chế, bất cập; ảnh hưởng vị trí đảng trường nhỏ yếu tương quan so sánh lực lượng bất lợi với đảng tư sản 23 khác; công tác lý luận trị hạn chế; nội số đảng xảy tình trạng đoàn kết, bè phái, cục bộ; phối hợp hành động đảng cộng sản lỏng lẻo chưa hiệu Từ thành tựu hạn chế hoạt động đảng thấy vấn đề xây dựng đảng tổ chức hoạt động đảng cộng sản cần ý đoàn kết, thống đảng phong trào cộng sản nước; xây dựng Đảng cộng sản sạch, vững mạnh; đề đường lối đắn, phù hợp với giai đoạn cách mạng; đổi nội dung kết hợp đa dạng, linh hoạt hình thức đấu tranh; phát huy sức mạnh tổng hợp từ quần chúng nhân dân lực lượng trị-xã hội; tăng cường phối hợp hoạt động phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, đồng thời mở rộng quan hệ với đảng tiến bộ, có ảnh hưởng tích cực tham gia diễn đàn đa phương đảng khu vực giới Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cộng sản Nam Á trì quan hệ hợp tác truyền thống, đoàn kết hữu nghị Điều dựa tinh thần đoàn kết quốc tế tốt đẹp người cộng sản chia sẻ, cảm thông người chung hoàn cảnh Mặc dù phong trào cộng sản quốc tế lâm vào thoái trào, quan hệ đảng cộng sản giới khu vực có nhiều biến đổi hình thức, nội dung, Đảng CSVN củng cố không ngừng tăng cường quan hệ với đảng cộng sản Nam Á Hai bên thường xuyên cử đoàn, gửi điện mừng đại hội kiện quan trọng Đảng, trao đổi đoàn thăm song phương, tiếp xúc, gặp gỡ, trao tài liệu, ấn phẩm phối hợp tốt diễn đàn khu vực quốc tế Qua tiếp xúc, trao đổi, bên mở rộng nhận thức tình hình đảng, nước, thời đại, tình hình giới, khu vực; hiểu sâu làm rõ vấn đề lý luận đặt đường lên CNXH; tích lũy kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển lực lượng, quản lý xã hội, phát triển kinh tế, từ củng cố thêm niềm tin vào CN Mác-Lênin, CNXH góp phần tích cực vào việc bước phục hồi phong trào cộng sản, công nhân quốc tế 24 Trong bối cảnh hội nhập quốc tế trở nên sâu rộng góp phần thúc đẩy phục hồi phong trào cộng sản quốc tế, việc mở rộng, tăng cường quan hệ Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cộng sản Nam Á trở nên cấp thiết Theo đó, cần đa dạng hóa hình thức quan hệ nội dung trao đổi Bên cạnh hoạt động trao đổi đoàn mở rộng sang hình thức hội thảo chuyên đề, hội thảo lý luận Nội dung trao đổi cần trọng trao đổi kinh nghiệm xây dựng đảng, vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng CNXH vấn đề lên đời sống trị khu vực quốc tế./ 25 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Đà CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Mẫn Huyền Sâm (2011), “Quan hệ Đảng ta với số đảng cầm quyền khu vực Đông Nam Á: Thực trạng triển vọng”, Tạp chí Đối ngoại, số 7(22), (7/2011), tr.46-50 Mẫn Huyền Sâm (2012), “Thực chủ trương Đảng ta mở rộng quan hệ với đảng cầm quyền”, Tạp chí Cộng sản, số 833 (3/2012), tr.95-100 Mẫn Huyền Sâm (2012), “Đảng Tổ chức Thống Dân tộc Mã-lai”, Tạp chí Đối ngoại, số 28 (1+2/2012), tr.91-95 Mẫn Huyền Sâm (2012), “Đảng Hành động Nhân dân Xinh-ga-po”, Tạp chí Đối ngoại, số 29 (3/2012), tr.48-51 Mẫn Huyền Sâm (2012), “Đảng Đoàn kết Phát triển Liên bang Mi-an-ma với tiến trình dân chủ”, Tạp chí Đối ngoại, số 30 (4/2012), tr.46-49 Mẫn Huyền Sâm (2012), “Đảng Vì người Thái”, Tạp chí Đối ngoại, số 31 (5/2012), tr.46-49 Mẫn Huyền Sâm (2012), “Đảng Tự Phi-líp-pin”, Tạp chí Đối ngoại (số 33 (7/2012), 38-41 Mẫn Huyền Sâm (2015), “Đảng Cộng sản Nê-pan Mác-xít Lê-nin-nít Thống nhất”, Tạp chí Đối ngoại, số 5/2015 (67), tr.50-54 Mẫn Huyền Sâm (2015), “Vài nét Đảng Cộng sản Băng-la-đét”, Tạp chí Đối ngoại, số 6/2015 (68), tr.50-54 10 Mẫn Huyền Sâm (2015), “Vài nét Đảng Cộng sản Xri Lan-ca”, Tạp chí Đối ngoại, số 7/2015 (69), tr.52-55 11 Mẫn Huyền Sâm (2015), “Phong trào cộng sản Nam Á từ sau Chiến tranh lạnh đến nay”, Tạp chí Cộng sản, số 873 (7/2015), tr.107-111 12 Mẫn Huyền Sâm (2015), “Cạnh tranh chiến lược nước lớn khu vực Nam Á”, Tạp chí Lý luận Chính trị, số 8/2015, tr.100-104 13 Mẫn Huyền Sâm (2015), “Vài nét Đảng Cộng sản Ấn Độ”, Tạp chí Đối ngoại, số 8/2015 (70), tr.51-55 14 Mẫn Huyền Sâm (2015), “Vài nét Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít)”, Tạp chí Đối ngoại, số 9/2015 (71), tr.52-55
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay