(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011

177 165 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:55

(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH MN HUYN SM HOạT ĐộNG CủA MộT Số ĐảNG CộNG SảN KHU VựC NAM Từ NăM 1991 ĐếN năM 2011 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S PHONG TRO CNG SN, CễNG NHN QUC T V GII PHểNG DN TC H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH MN HUYN SM HOạT ĐộNG CủA MộT Số ĐảNG CộNG SảN KHU VựC NAM Từ NăM 1991 ĐếN năM 2011 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S PHONG TRO CNG SN, CễNG NHN QUC T V GII PHểNG DN TC Mó s: 62 22 0312 NGI HNG DN KHOA HC: PGS, TS Phan Vn Rõn PGS, TS Nguyn Vit Tho H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu Lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo qui nh TC GI Mn Huyn Sõm MC LC M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU .6 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Vit Nam .6 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu trờn th gii 12 1.3 Nhng lun ỏn trung nghiờn cu, gii quyt 19 Chng 2: NHNG NHN T TC NG N HOT NG CA CC NG CNG SN KHU VC NAM T NM 1991 N NM 2011 21 2.1 Quan nim v hot ng ca ng cng sn .211 2.2 Mt s nhõn t tỏc ng 25 Chng 3: TèNH HèNH HOT NG CA MT S NG CNG SN KHU VC NAM T NM 1991 N NM 2011 55 3.1 Giai on t nm 1991 n nm 1999 55 3.2 Giai on t nm 2000 n nm 2011 81 Chng 4: MT S KINH NGHIM T HOT NG CA CC NG CNG SN NAM V GII PHP TNG CNG QUAN H GIA NG CNG SN VIT NAM VI CC NG CNG SN NAM 110 4.1 Mt s kinh nghim 110 4.2 Mt s gii phỏp tng cng quan h gia ng Cng sn Vit Nam vi cỏc ng cng sn khu vc Nam thi gian ti 118 KT LUN 146 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI Cể LIấN QUAN N TI LUN N 149 DANH MC TI LIU THAM KHO .150 PH LC 158 DANH MC CC CH VIT TT STT Ch vit tt CNCS CNTB CNXH CPB CPI Vit y (Ting Anh) Vit y (Ting Vit) Ch ngha cng sn Ch ngha t bn Ch ngha xó hi Communist Party of Bangladesh Communist Party of India ng Cng sn Bangladesh CPI-M Communist Party of India (Marxist) ng Cng sn n (Mỏc-xớt) CPN-UML Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist) ng Cng sn Nepal (Mỏc-xớt Lờ-nin-nớt) Thng nht CPSL Communist Party of Sri Lanka ng Cng sn Sri Lanka ng CSVN 10 11 12 13 EU GDP Nxb SAARC European Union Gross Domestic Products 14 15 USD XHCN United States Dollar ng Cng sn n ng Cng sn Vit Nam South Asia Association of Regional Cooperation Liờn minh chõu u Tng sn phm quc ni Nh xut bn T chc hp tỏc khu vc Nam ụ la M Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Trong s cỏc nc thuc a khu vc -Phi-M Latinh, khu vc Nam (trc õy gi l Tiu lc a n ) l ni phong tro cng sn i tng i sm, rng khp v cú truyn thng u tranh bt khut T nhng nm 1920, khỏt vng gii phúng dõn tc ó a nhng phn t tiờn tin ca giai cp cụng nhõn v tng lp tiu t sn trớ thc mi Tiu lc a n n vi ch ngha Mỏc-Lờnin v quờ hng ca cuc Cỏch mng Thỏng Mi Vi s giỳp ca Quc t Cng sn, ng cng sn u tiờn ti khu vc Nam chớnh thc c thnh lp ti n vi tờn gi ng Cng sn n vo thỏng 12 nm 1925 T n , h t tng cng sn ó lan rng ton Tiu lc a nhng nm 1940; kt qu l nhiu ng cng sn ó ln lt c thnh lp ti Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh v Afghanistan Phong tro cng sn ti Nam ó tr thnh b phn mt thit ca phong tro cng sn quc t v cú nhiu úng gúp tớch cc vo phong tro u tranh chng thc dõn Anh, ginh c lp dõn tc ca nhõn dõn cỏc nc Nam cng nh u tranh vỡ li ớch ca ngi lao ng, vỡ ho bỡnh, dõn sinh, dõn ch v mc tiờu CNXH Sau h thng XHCN Liờn Xụ v ụng u tan ró, mc dự cng ri vo tỡnh trng khng hong chung ca phong tro cng sn quc t, nhng khỏc vi mt s ng cng sn ti khu vc Liờn Xụ, ụng u c v Tõy u, cỏc ng cng sn ti Nam bn b u tranh ng thi nhanh chúng khc phc tỡnh trng hoang mang, lỳng tỳng ban u, tng cng cụng tỏc t chc, xõy dng ng v ó tr thnh lc lng quan trng trờn chớnh trng cỏc nc c bit, mt s ng ti n , Nepal v Sri Lanka cũn lờn nm quyn hoc tham gia chớnh ph liờn minh Cỏc ng cng luụn tớch cc u tranh chng cỏc chớnh sỏch hn ch hoc thu hp cỏc quyn li ca nhõn dõn, bo v nhng thnh qu ca cỏc nc XHCN cũn li, chng chớnh sỏch cng quyn, bo v c lp dõn tc, ch quyn ca nhõn dõn cỏc nc vỡ ho bỡnh, hp tỏc v phỏt trin õy l nhng kinh nghim rt ỏng lu ý cho cỏc ng cng sn khỏc ang hot ng ti nhng nc cú ch chớnh tr tng ng Tuy nhiờn, nghiờn cu v phong tro cng sn quc t ti Vit Nam cng nh trờn th gii, tỡnh hỡnh hot ng ca cỏc ng cng sn ti khu vc Nam ớt c cp v nu cú thỡ cũn rt s si i vi Vit Nam, cỏc ng cng sn ti Nam luụn ginh tỡnh cm v s ng h to ln cho ng Cng sn Vit Nam v nhõn dõn Vit Nam Trong giai on khỏng chin chng M cu nc ca Vit Nam, cỏc ng cng sn Nam ó tớch cc ng qun chỳng xung ng biu tỡnh ng h Vit Nam, kờu gi cỏc chớnh ph ũi quc M chm dt can thip, rỳt nhõn viờn quõn s Nam Vit Nam Sau Vit Nam thng nht nm 1975 v nht l t Vit Nam thc hin cụng cuc i mi, quan h gia cỏc ng cng sn Nam v ng CSVN ngy cng c tng cng v cng c thụng qua vic thit lp quan h chớnh thc v thng xuyờn trao i on nghiờn cu, d i hi v cỏc hot ng k nim ca ng ng Cng sn Vit Nam l thnh viờn phong tro cng sn quc t Trong giai on hin ch ngha quc y mnh tuyờn truyn v s cỏo chung ca ch ngha cng sn cng nh s sp cú tớnh dõy chuyn ca cỏc nc XHCN cũn li, gõy nờn tõm lý dao ng, hoi nghi ca mt b phn qun chỳng v thm c mt s ng viờn cng sn, nghiờn cu cng nh cng c, tng cng quan h vi cỏc ng cng sn, ú cú cỏc ng cng sn ti Nam cng tr nờn c bit quan trng, qua ú gúp phn tr li cỏc cõu hi cõu hi liu phong tro cng sn quc t cũn sc sng v ng lc phỏt trin khụng? Thi i ngy cú cũn l thi k quỏ t CNTB lờn CNXH hay khụng? Vỡ nhng lý trờn, vic nghiờn cu hot ng ca cỏc ng cng sn ti khu vc Nam t sau nm 1991 nhm ỏnh giỏ ỳng thc trng ca cỏc ng ti khu vc ny, t ú rỳt nhng kinh nghim cn lu ý hot ng ca cỏc ng cng sn cng nh a gii phỏp tng cng s phi hp gia ng Cng sn Vit Nam vi cỏc ng cng sn khu vc l rt cn thit hin Do ú, tỏc gi la chn ti Hot ng ca mt s ng cng sn khu vc Nam t nm 1991 n nm 2011 lm lun ỏn tin s chuyờn ngnh Lch s phong tro cng sn, cụng nhõn quc t v gii phúng dõn tc Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch nghiờn cu ca lun ỏn Mc ớch chớnh ca lun ỏn l phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hot ng ca cỏc ng cng sn khu vc Nam t nm 1991 n nm 2011, t ú rỳt mt s kinh nghim cho cỏc ng cng sn v kin ngh mt s bin phỏp tng cng phi hp gia ng CSVN vi cỏc ng ny 2.2 Nhim v nghiờn cu ca lun ỏn - Trỡnh by mt s lý lun v hot ng ca cỏc ng cng sn - Nờu v phõn tớch cỏc nhõn t tỏc ng n hot ng ca cỏc ng cng sn khu vc Nam sau Liờn Xụ sp - Phõn tớch v ỏnh giỏ ni dung hot ng ca mt s ng cng sn Nam t nm 1991 n nm 2011 - Rỳt mt s kinh nghim t hot ng ca cỏc ng cng sn Nam - a mt s gii phỏp ch yu nhm tng cng quan h phi hp gia ng CSVN vi cỏc ng cng sn Nam i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu chớnh ca lun ỏn l hot ng ca mt s ng cng sn ti khu vc Nam Bờn cnh ú, lun ỏn cng cp v xem xột tỡnh hỡnh th gii, khu vc Nam v phong tro cng sn quc t t sau Chin tranh lnh v quan h gia ng Cng sn Vit Nam vi cỏc ng cng sn ti Nam 3.2 Phm vi nghiờn cu - V i tng nghiờn cu: Lun ỏn la chn ng cng sn ti nc (n , Nepal, Sri Lanka v Bangladesh) trung nghiờn cu l: ng Cng sn n v ng Cng sn n Mỏc-xớt, ng Cng sn Nepal Mỏc-xớt Lờ-nin-nớt Thng nht, ng Cng sn Sri Lanka v ng Cng sn Bangladesh Vic la chn ny xut phỏt t hai lý sau: 1) Sau Chin tranh lnh, khu vc Nam ch cũn 4/8 nc trờn cú cỏc ng cng sn hot ng, bi vỡ ngoi Butan v Maldives cha bao gi cú cỏc ng cng sn, ti Afghanistan v Pakistan, phong tro cng sn ó hon ton tan ró (ng Dõn ch nhõn dõn Afghanistan tan ró vo nm 1992; ng Cng sn Pakistan b cm hot ng t nm 1954 v hu nh khụng cũn vai trũ trờn chớnh trng) 2) õy l nhng ng cú truyn thng u tranh lõu i, cú nhng nột c trng tiờu biu, i din cho phong tro cng sn mi nc v cú nh hng, vai trũ ỏng k trờn chớnh trng cỏc nc - V khụng gian: Khu vc Nam , ú trung ch yu vo nc (n , Nepal, Sri Lanka v Bangladesh) cú cỏc ng cng sn hot ng - V thi gian: Lun ỏn nghiờn cu giai on t nm 1991 n nm 2011, tc l hai thp niờn k t Liờn Xụ sp n thi im Nghiờn cu sinh thc hin nghiờn cu ti ny Lý la chn thi im nm 1991 Liờn Xụ sp l vỡ sau s kin ny, phong tro cng sn quc t núi chung v cỏc ng cng sn ti Nam núi riờng chuyn sang giai on ng mi Khong thi gian hai mi nm ú ó chng kin nhng n lc ca cỏc ng cng sn vic thớch ng vi bi cnh, tỡnh hỡnh mi vt qua nhng bin ng, thng trm v phc hi, phỏt trin hot ng C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun ca lun ỏn l quan im ca ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh, quan im, ng li, chớnh sỏch i ngoi ca ng v Nh nc Vit Nam; cỏc ch trng, chớnh sỏch nờu cng lnh, kin, ngh quyt v cỏc phỏt biu ca lónh o cỏc ng cng sn khu vc Nam t nm 1991 n nm 2011 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn c thc hin theo cỏch tip cn chuyờn ngnh lch s phong tro cng sn, cụng nhõn quc t v gii phúng dõn tc v da trờn quan im vt bin chng v vt lch s Phng phỏp nghiờn cu ch yu l phng phỏp lch s-logic, kt hp vi cỏc phng phỏp nghiờn cu ca ngnh khoa hc xó hi v nhõn nh: phng phỏp h thng, phng phỏp tip cn thc tin, phõn tớch, tng hp, thu thp x lý ti liu, t liu í ngha khoa hc v thc tin ca lun ỏn - V mt khoa hc: Trờn c s phõn tớch ton din v cú h thng nhng hot ng ch yu ca cỏc ng cng sn tiờu biu Nam t nm 1991 n nm 2011, c bit lun gii nhng thnh tu, hn ch cng nh nguyờn nhõn ca nhng thnh tu, hn ch ú, lun ỏn khng nh cỏc ng cng sn ti Nam cha hon ton thoỏt khng hong nhng cũn sc sng v trin vng phỏt trin, th hin vic cỏc ng ó vt qua giai on khú khn nht v ang tng bc phc hi, thm cú nhng bc tin mi Qua ú, kt qu nghiờn cu ca lun ỏn s gúp phn lm sỏng t ỏnh giỏ, nhn nh ca ng Cng sn Vit Nam rng sau Liờn Xụ v ụng u sp , phong tro cng sn quc t cũn gp nhiu khú khn nhng ó cú nhng bc hi phc - V mt thc tin: Trờn c s nhng thnh cụng, tht bi hot ng ca cỏc ng cng sn ti Nam , lun ỏn rỳt mt s kinh nghim cn lu ý i vi cỏc ng cng sn khỏc quỏ trỡnh hot ng thc tin hin ng thi, sau phõn tớch nhng kt qu t c v hn ch quan h gia ng CSVN vi cỏc ng cng sn ti Nam n nm 2011, lun ỏn a mt s gii phỏp ch yu nhm tng cng quan h gia ng CSVN vi cỏc ng cng sn Nam thi gian ti Kt qu nghiờn cu ca ti cú th lm ti liu tham kho cụng tỏc nghiờn cu v ging dy v phong tro cng sn v quan h quc t liờn quan n khu vc Nam ti cỏc c quan, trung tõm nghiờn cu, hc vin v nh trng Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, mc lc, danh mc ch vit tt, ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn c kt cu thnh 04 chng Chng 1: Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu Chng 2: Nhng nhõn t tỏc ng n hot ng ca cỏc ng cng sn khu vc Nam t nm 1991 n nm 2011 Chng 3: Tỡnh hỡnh hot ng ca mt s ng cng sn khu vc Nam t nm 1991 n nm 2011 Chng 4: Mt s kinh nghim rỳt t hot ng ca cỏc ng cng sn Nam v gii phỏp tng cng quan h gia ng Cng sn Vit Nam vi cỏc ng cng sn Nam 158 PH LC NG CNG SN N Thụng tin c bn: - Tờn ng (ting Vit): ng Cng sn n - Tờn ng (ting Anh): Communist Party of India - Tờn vit tt ca ng: CPI - Tờn nc: Nc Cng ho n - Ngy thnh lp ng: 1925 - Tớnh cht chớnh tr ca ng: Cng sn Mỏc-xớt - V th ca ng trờn chớnh trng quc gia: ng i lp - S lng ng viờn: 644.000 (theo s liu i hi XXII ca ng CPI nm 2015) - C cu t chc ca ng: + cp Trung ng: ng u l Tng Bớ th; Hi ng Ton quc (125 u viờn); B Chớnh tr (25 u viờn); Ban Bớ th (9 u viờn); y ban kim tra Trung ng (11 u viờn) + cp bang/qun, huyn: CPI cú cỏc ng b bang/qun, huyn mt ng Bớ th ng b lónh o Cp thp nht l cỏc chi b - Bỏo v ca ng: bỏo New Age (ting Anh), ngoi cũn nhiu t bỏo xut bn bng ting a phng nh Mukti Sangharsh - Website ca ng: http://www.cpofindia.org - a ch liờn h ca ng: + Ajoy Bhawan, 15 Kotla Marg Road, New Delhi- 110 002 + E-mail ca ng: cpindia@de13.vsnl.net.in + in thoi: +91 323 5546, 3235058, 3235099 + Fax: +91 11 3235543 - Cỏc t chc qun chỳng ng lónh o: CPI cú cỏc t chc qun chỳng ln nh sau: + T chc Ho bỡnh v on kt Ton n (AIPSO) + i hi Cụng on Ton n (AITUC) + Liờn on Thanh niờn Ton n (AIYF) + Liờn on Sinh viờn Ton n (AISF) + Liờn on Quc gia Ph n n (NFIW) + Hi Nụng dõn Ton n (AIKS) + Hi Cụng nhõn Nụng nghip (Bharatiya Khet Mazdoor Union) 159 Túm tt lch s ng: ng Cng sn n (CPI) c thnh lp ngy 26/12/1925 n nm 1964 b phõn lit, mt b phn tỏch thnh lp ng Cng sn n Mỏc-xớt (CPI-M), b phn cũn li gi nguyờn tờn ng Cng sn n (CPI) cho n ngy Trong giai on thuc Anh, ng ó tớch cc tham gia vo phong tro u tranh ca nhõn dõn n ginh c lp Nm 1950, CPI b cm hot ng, nhiu lónh o ng b chớnh quyn Quc i lỳc ú n ỏp v bt giam T 6/1996-11/1997, CPI ln u tiờn tham gia Chớnh ph Trung ng Mt trn Thng nht lónh o gm 13 ng sau Bu c H vin 11 (5/1996) vi 02 B trng (Indrajit Gupta, c Tng Bớ th, gi chc B trng Ni v v C.Mishra gi chc B trng Nụng nghip) CPI khụng cm quyn bang no, nhng l thnh viờn ca Mt trn Cỏnh t cm quyn bang West Bengal v Tripura v Mt trn Dõn ch Cỏnh t bang Kerala Ti Tami Nadu, ng tham gia Liờn minh Dõn ch Tin b Sau tht bi cuc bu c thỏng 5/2001, CPI hin ch cũn tham gia cm quyn bang West Bengal v Tripura Sau bu c H vin 14 (thỏng 5/2004), CPI ginh 10 gh, cựng vi CPI-M v cỏc ng Cỏnh t ng h ng Quc i thnh lp chớnh ph Liờn minh Tin b Thng nht, nhng khụng tham gia chớnh ph, v úng vai trũ quan trng trờn chớnh trng n ng c y ban Bu c cụng nhn l ng Quc gia (National Party) Thỏng 7/2008, CPI cựng vi CPI-M ó rỳt s ng h Chớnh ph Liờn minh Tin b thng nht vỡ phn i vic thỳc y quan h chin lc vi M qua vic ký Hip nh Hp tỏc Ht nhõn dõn s (Hip nh 123), dn n cuc b phiu bt tớn nhim Chớnh ph Liờn minh Tin b thng nht Tuy vy, Chớnh ph Liờn minh Tin b thng nht ó vt qua cuc b phiu bt tớn nhim (8/2008) n bu c H vin 15 (5/2009), CPI cựng cỏc ng Cỏnh t ó tht bi nng n, riờng CPI ch ginh c gh (mt gh), hin v th i lp Trong bu c Vin lp phỏp bang West Bengal v Kerala (thỏng 5-2011), Mt trn Cỏnh t tht bi nng Ti West Bengal, CPI ch c gh; ti Kerala, CPI c 13 gh Thỏng 3/2012, CPI t chc i hi XXI, bu Phú Tng Bớ th S Reddy lm Tng Bớ th, thay ng A B Bardhan Nm 3/2015, CPI t chc i hi XXII, tip tc bu ng S.Reddy lm Tng Bớ th Quan h vi ng Cng sn Vit Nam: Hai ng thit lp quan h chớnh thc t nm 1978 v cho n nay, quan h hai ng phỏt trin tt p Hai ng thng xuyờn c on d i hi ng ca v trao i in mng cỏc dp i hi v bu lónh o mi 160 V phớa Bn, Tng Bớ th CPI thm Vit Nam (6/1985); Phú Tng Bớ th A.B Bardhan d i hi VIII (6/1996); Tng Bớ th A.B Bardhan d i hi IX (4/2001) ng ng CSVN; Tng Bớ th A B Bardhan ó dn u on i biu cp cao CPI thm chớnh thc Vit Nam (25/9 - 02/10/2007) Dp i hi XI (2011), ng bn c ng Fraizee, Bớ th Trung ng, Tng Biờn Bỏo New Age, tham gia on nh bỏo vo a tin v i hi ng ng CSVN Gn õy nht, Tng Bớ th CPI S.Reddy ó dn u on i biu cp cao CPI thm Vit Nam (23-29/5/2013) V phớa ng CSVN, ng V Oanh, Bớ th Trung ng d i hi XIV ng bn (5/1988); ng Quang Thng, Bớ th Trung ng d i hi XV (4/1991); ng Nguyn c Bỡnh, U viờn B Chớnh tr d i hi XVI (10/1995); ng Hu Th, y viờn Trung ng d i hi XVII (9/1998); ng Nguyn c Triu, y viờn Trung ng, Ch tch Hi Nụng dõn Vit Nam d i hi XVIII (3/2002); ng Tũng Th Phúng, Bớ th Trung ng, Trng ban Dõn Trung ng d i hi XIX (4/2005); ng Nguyn Bc Son, Phú Ban Tuyờn giỏo Trung ng d i hi XX (23-27/3/2008) Do t i hi XXI, ng CPI khụng ch trng mi on quc t tham d, nờn ng Cng sn Vit Nam gi in mng i hi XXI v Tng Bớ th mi ca ng (5/2012) v in mng i hi XXII (2015) ca CPI Trong dp cỏc on cp cao ca ng CSVN cỏc ng Tng Bớ th Lờ Dun, Nguyn Vn Linh, Mi, Ch Tch Trn c Lng, Tng Bớ th Nụng c Mnh v gn õy l Th tng Nguyn Tn Dng, Phú Ch tch nc Nguyn Th Doan dn u thm n , ng bn u c on cp Tng Bớ th n cho 161 PH LC NG CNG SN N (MC-XT) Thụng tin c bn: - Tờn ng (ting Vit): ng Cng sn n (Mỏc-xớt) - Tờn ng (ting Anh): Communist Party of India (Marxit) - Tờn vit tt ca ng: CPI-M - Ngy thnh lp ng: 1964 - Tớnh cht chớnh tr ca ng: Cng sn Mỏc xớt - V th ca ng trờn chớnh trng quc gia: L ng ton quc - S lng ng viờn: hn 1.000.000 (theo s liu ca a hi XXI ca ng CPI-M nm 2015) - C cu t chc ca ng: CPI-M cú c s ng t cp trung ng xung cỏc bang/a phng, c t chc theo mụ hỡnh sau: + Cp Trung ng ng u l Tng Bớ th; B chớnh tr (17 u viờn); Ban chp hnh TW (85 u viờn); Ban kim tra Trung ng (05 u viờn) + Cp a phng: CPI cú ng b bang mt ng Bớ th ng b ph trỏch; + Cp qun, huyn: CPI cú ng b qun, huyn + Cp c s l cỏc chi b - Bỏo v Tp lý lun ca ng: + Tun bỏo Dõn ch Nhõn dõn (Peoples Democracy) bng Ting Anh v Lok Lehar bng ting Hindi (phỏt hnh tun/1 ln) Ngoi cũn cỏc bỏo thỏng, bỏo tun v bỏo hng ngy xut bn bng ting a phng + Tp nghiờn cu lý lun Ngi Mỏc-xớt (Marxists) bng ting Anh; Marxvadi Path, Chinng Cng sn Vit Nam, Prajasakti Idelogical Bulletin (bng ting a phng) - a ch liờn h ca ng: A K Gopalan Bhawan, 27-29 Bhai Vir Singh Marg, New Delhi-110001 + Website ca ng: www.cpim.org + a ch e-mail ca ng: cpim@vsnl.com + in thoi: 374 7435, 374 7436 + Fax: 3747483 - Cỏc t chc qun chỳng ng lónh o: + Liờn on thnh niờn dõn ch n (DYFI) + Liờn on sinh viờn n (SFI) + Trung tõm t chc cụng on n (CITU) + T chc nụng dõn ton n(AIKS) cú s lng hi viờn khong 30 triu ngi 162 + T chc liờn minh cụng nhõn nụng nghip ton n (AIAWU) + Hip hi ph n dõn ch ton n (AIDWA) + Liờn on nhõn viờn ngõn hng n (BEFI) + Liờn hip lut s ton n (AILU) Túm tt lch s ng: Ngay t thnh lp nm 1964, CPI-M ó cng quyt chng ng Quc i cm quyn, nhiu ln b chớnh quyn khng b, n ỏp CPI-M luụn l mt nhng ng i lp ch yu chng li cỏc chớnh sỏch i ni phn dõn ch, phn nhõn dõn ca cỏc chớnh ph Quc i k tip nhau, ca Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, v chớnh sỏch kinh t mi ca Naharasima Rao Tuy nhiờn, CPI-M ng h nhng mt tớch cc, tin b chớnh sỏch i ngoi ca cỏc chớnh ph ny Nhng nm gn õy, CPI-M c bit lo ngi trc nh hng ca ng Nhõn dõn n mang t tng phõn bit cng ng s phỏ v nn múng dõn ch v on kt quc gia, coi vic ng Nhõn dõn n lờn nm quyn (3/1998) ỏnh du mt bc sang hu ca nn chớnh tr n CPI-M xỏc nh ng Nhõn dõn n l k thự s cn ỏnh Do ú, ti bu c H vin 14 (5/2004), CPIM ginh c 43/544 gh, cựng vi ng Cng sn n (CPI) v hai ng cỏnh t (Khi Tin lờn Ton n v ng Cỏch mng Xó hi ch ngha) ng h ng Quc i t bờn ngoi lp Chớnh ph Liờn minh Tin b thng nht (UPA), nhm ngn ng Nhõn dõn n lờn cm quyn v thỳc y cỏc chớnh sỏch vỡ ngi nghốo Trong giai on ny, vai trũ ca CPI-M cng nh ca cỏc ng Cng sn v Cỏnh t khỏc gia tng, cú ting núi quan trng quyt sỏch ca chớnh ph Trong cuc bu c Tng thng n (7/2007), CPI-M ó cựng CPI v cỏc ng cỏnh t khỏc úng vai trũ quan trng, ng h b P Patil l ng c viờn Liờn minh Tin b thng nht gii thiu, tr thnh n Tng thng u tiờn ca n Da trờn tha thun Chng trỡnh Chung Ti thiu vi Liờn minh Tin b thng nht, CPI-M cựng cỏc ng Cỏnh t úng mt vai trũ c lp, luụn to ỏp lc v u tranh nhm t c nhng chớnh sỏch cú li cho nhõn dõn v cỏc chớnh sỏch vỡ ngi nghốo Tuy nhiờn, vo giai on cui nhim k Chớnh ph Liờn minh Tin b thng nht (thỏng 7/2008), CPI-M ó rỳt s ng h Chớnh ph vỡ phn i vic ký Hip nh Hp tỏc Ht nhõn dõn s vi M (Hip nh 123), dn n cuc b phiu bt tớn nhim Chớnh ph Liờn minh Tin b thng nht Tuy vy, Chớnh ph Liờn minh Tin b thng nht ó vt qua cuc b phiu bt tớn nhim (8/2008) Bu c H vin 15 (5/2009), CPI-M ch ginh c 16 gh (mt 27 gh) v v th i lp Trong bu c Vin lp phỏp bang West Bengal v Kerala (thỏng 5/2011), Mt trn Cỏnh t tht bi nng Ti West Bengal, ni Mt trn Cỏnh t cm 163 quyn sut 34 nm t 1977, CPI-M ch c 40 gh (mt 136 gh), Mt trn Cỏnh t ch c 63/294 gh (mt 166 gh so) Ti Kerala, Mt trn Dõn ch Cỏnh t (LDF) cm quyn tht c, ch c 68/140 gh (gim 24 gh), riờng ng CPI-M c 47 gh (gim 18 gh) Hin nay, CPI-M cựng Mt trn Cỏnh t ch cm quyn bang nh Tripura, ụng Bc n Sau cỏc tht bi bu c, uy tớn v nh hng ca Cỏnh t cú phn gim sỳt, ni b Cỏnh t rn nt CPI-M ch trng cng c on kt ng cng Mt trn Cỏnh t, thc hin chin dch chnh n i ng ng, tip tc cựng vi cỏc ng Cng sn, Cỏnh t khỏc phn u lp mt La chn th ba thay th cho ng Quc i v ng Nhõn dõn n CPI-M s tip tc cỏc chớnh sỏch lm cụ lp v ỏnh bi ng Cỏch mng Xó hi ch ngha nhng khụng tham gia vo bt k mt liờn minh no vi ng Quc i i hi XX thỏng 4/2012, CPI-M ó thụng qua chng trỡnh hnh ng hai im l tng cng sc mnh ca ng v hp tỏc vỡ s thng nht ca Cỏnh t, bu li ng Prakash Karat lm Tng Bớ th Quan h vi ng Cng sn Vit Nam: - Lch s quan h: Ni li quan h t nm 1978 - Mc quan h hin nay: Chớnh thc Quan h hai ng hin phỏt trin tt p, thng xuyờn c on d i hi ca v trao i in mng C Tng Bớ th E.M/S Namboodiripad thm Vit Nam (10/1985); ng H.S Surjeet, Tng Bớ th hin ó vo ng Cng sn Vit Nam nhiu ln: d i hi V, VI, VIII v IX ca ng Cng sn Vit Nam ng Batacharya, B trng Ni v v Vn hoỏ chớnh ph bang West Bengal thm Vit Nam (5/1997) V phớa ng Cng sn Vit Nam cng ó c on /c ng Xuõn K, y viờn Trung ng ng, d Hi tho Bo v s sỏng ca ch ngha Mỏc (5/1993); ng o Duy Tựng, y viờn B Chớnh tr d i hi XV (4/1995); ng Nguyn Vn Son, y viờn Trung ng, d i hi XVI (10/1998); ng Nguyn c Triu, y viờn Trung ng, d i hi XVII (3/2002); /c Tũng Th Phúng, Bớ th Trung ng ng, Trng Ban Dõn Trung ng d i hi XVIII (4/2004) v gi in mng i hi XIX v XX ca CPI-M ng H.S Surjeet, Tng Bớ th CPI-M ó n cho Tng Bớ th ng Cng sn Vit Nam nhõn dp Tng Bớ th ng Cng sn Vit Nam thm chớnh thc n (4/2003) 164 PH LC NG CNG SN NEPAL (MC-XT Lấ-NIN-NT THNG NHT) Thụng tin c bn: - Tờn ng (ting Vit): ng Cng sn Nepal (Mỏc xớt Lờninớt Thng nht) - Tờn ng (ting Anh): Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninnist) - Tờn vit tt ca ng: CPN-UML - Ngy thnh lp ng: 05/01/1991 - Tớnh cht chớnh tr ca ng: Cng sn Mỏc-xớt - V th ca ng trờn chớnh trng quc gia: L ng chớnh tr ch cht trờn chớnh trng Nepal - S lng ng viờn: 260.000 ng viờn (s liu i hi IX ca ng CPNUML nm 2014) - C cu t chc ca ng: CPN-UML cú c s ng t trung ng ti a phng, c t chc nh sau: + trung ng: Ch tch ng, B chớnh tr (13 u viờn) v Ban chp hnh TW (43 y viờn chớnh thc v 12 d khuyt) + cp a phng: CPN-UML cú cỏc ng b bang/qun/huyn v cỏc chi b - Bỏo v Tp ca ng: Bỏo ng xut bn bng ting Nepal v Tp K nguyờn Mi (New Era) xut bn bng ting Anh - a ch liờn h: 5471 Mandan Nagar, Balkhu, Kathmandu, Nepal + Website ca ng: www.cpnuml.org + a ch e-mail ca ng: + in thoi: 977-1- 4231012, 977-1- 4278081, 977-1- 4278082 + Fax: 977-1-4278084 - Cỏc t chc qun chỳng ng lónh o: GEFONT (Tng cụng on); ANWA (Hi ph n); ANFYA (on Thanh niờn); ANFSA (Hi sinh viờn); ANPA (Hi Nụng dõn) Túm tt lch s ng Tin thõn ca ng Cng sn Nepal Mỏc-xớt Lờ-nin-nớt Thng nht l ng Cng sn Nepal (CPN) c thnh lp vo ngy 22/4/1949 di s lónh o ca ng Pushpalal nhõn dõn ang tin hnh cuc u tranh chng li ch chuyờn quyn Rana Trong nhng nm u thnh lp, ng CPN ó ng qun chỳng t nụng dõn, cụng nhõn, ph n, sinh viờn v niờn, u tranh ũi thit lp nn dõn ch mi gii phúng t nc s búc lt ca CNQ v ch phong kin v cng c c lp dõn tc ng ó b cm hot ng nm t 1952 i hi 165 u tiờn ca ng c t chc vo ngy 30/1/1954 i hi th II ca ng c t chc t ngy 8/5/1957 v ng Dr.Keshar Jung Rayamajhi c bu lm Tng Bớ th ca ng ng CPN ó tham gia cuc bu c Quc hi nm 1959, ginh 4/109 gh Quc hi Nm 1960, ng phn i cuc o chớnh hong gia (12/1960), lờn ỏn vic gii tỏn Quc hi dõn c v lnh cm tt c cỏc chớnh ng v t chc qun chỳng hot ng i hi ln th III ca ng c t chc thỏng 4/1962, bu ng Tulsilal Amatya lm Tng Bớ th v thụng qua Cng lnh Dõn ch quc gia, nhiờn i hi khụng iu phi cỏc ý kin khỏc bit ng v dn ti xut hin nhiu nhúm phõn lit ng Nm 1978, ng Cng sn Nepal Mỏc-xớt Lờ-nin-nớt (CPN-ML) c thnh lp v ng C.P Mainali ó tr thnh Tng th u tiờn ca ng i hi ln th IV ca CPN-ML din vo nm 1989 v ng Madan Kumar Bhandari c bu lm Tng Bớ th ca ng Trong nhng nm 1980, ng t chc nhiu cuc ng khỏc nh cuc ng cng c v chnh n ng ng thnh lp nhiu t chc qun chỳng khỏc nhm m rng, tng cng v lm sõu sc thờm cuc u tranh chớnh tr Nm 1986, hai ng cng sn ng Man Mohan Adhikari v ng Sahana Pradhan ó sỏp nhp v thnh lp ng Cng sn Nepal Mỏc-xớt (CPN-M) Nm 1990, mt s ng cng sn khỏc bao gm c CPN-ML v CPN-M ó thnh lp Mt trn cỏnh t thng nht tin hnh phong tro qun chỳng chng li ch chuyờn quyn Panchayat Phong tro qun chỳng ó thnh lp nn dõn ch a ng ti Nờ-pan Sau h thng a ng c thit lp nm 1990, ng CPN-ML v CPN-M ó sỏp nhp thnh ng CPN-UML vo thỏng 1/1991 i hi ln th V ca CPN-UML c t chc vo thỏng 1/1993 ti Kathmandu i hi l du mc quan trng lch s ca phong tro cng sn Nepal i hi ln th V c t chc bu khụng khớ ci m v dõn ch v cú s tham d ca nhiu lónh o chớnh tr nc ngoi i hi ó thụng qua Cng lnh chớnh tr Nn Dõn ch a ng ca nhõn dõn (PMPD) c ng Madan Bhandari xut ngi b cht sau ú mt v tai nn xe jeep n vo ngy 16/5/1993 i hi ln th V cng thụng qua iu l ng mi vi c cu t chc c xỏc nh li rừ rng ng Man Mohan Adhikari c bu lm Ch tch v ng Madan Bhandari l Tng Bớ th ca ng Sau cỏi cht ca ng Madan Bhandari v Jivaraj Ashrit, ng Madhav Kumar Nepal ó gi v trớ Tng Bớ th ng 166 i hi ln th VI ca ng din t ngy 25-31/1/1998 Tỡnh hỡnh chớnh tr t nc bt n nh sau nm 1993 ó gõy cỏc tỏc ng bt li cho ng Tuy nhiờn, sau i hi VI, ng i mt vi tỡnh hỡnh khú khn khỏc vo nm 1998, ú l mt nhúm lónh o v ng viờn ó ri ng v lp nờn mt chớnh ng khỏc vi tờn gi CPN-ML Nhn nhng sai lm trc õy, CPN-ML li tỏi sỏp nhp vi CPN-UML vo ngy 15/3/2002 i hi ln th VII ó bu Ban chp hnh TW gm 35 ng v ng Man Mohan Adhikari lm Ch tch ng v ng Madhav Kumar Nờ-pan lm Tng Bớ th i hi ln th VIII c t chc t ngy 16-21/2/2009 ti Butwal, Lumbini vi s tham d ca 1.700 i biu i hi tho lun cỏc ca t nc nh hũa bỡnh, quỏ trỡnh xõy dng hin phỏp, t chc b mỏy nh nc v phỏt trin kinh t cng nh cỏc t chc ng v chớnh tr ni b i hi ln th IX ca ng c t chc ti Kathmandu nm 2014, bu ng K.P Oli lm Ch tch ng Quan h vi ng Cng sn Vit Nam: - Hai ng thit lp vo thỏng 4/1992 nhõn chuyn thm Nepal ca on i biu ng Cng sn Vit Nam ng Quang Thng, Bớ th trung ng dn u - Mc quan h hin nay: Chớnh thc T 1992 n quan h hai ng phỏt trin tt ng bn gi in mng i hi VIII (6/1996) v i hi IX ca ng Cng sn Vit Nam (4/2001) Thỏng 7/1997, ng Tng Bớ th Madhav Kumar Nepal dn u on ng CPN-UML thm chớnh thc Vit Nam ng Cng sn Vit Nam ó gi in mng i hi V ca CPN-UML (1/1993), c on ng Nguyn c Triu, y viờn Trung ng dn u d i hi VI ng CPSL (1/1998), c on ng Trn c Lng dn u d Hi tho CNXH th k XXI ng bn t chc (12/2000) Thỏng 2/2003, on ng Nguyờn Phng, y viờn Trung ng ng, Trng Ban Khoa giỏo Trung ng dn u d i hi VII ca CPN(UML) Tip theo ú, ng CSVN u c on sang d i hi VIII (2009) v i hi IX (2014) ca CPN-UML 167 PH LC NG CNG SN SRI LANKA Thụng tin c bn: - Tờn ng (ting Vit): ng Cng sn Sri Lanka - Tờn ng (ting Anh): Communist Party of Sri Lanka - Tờn vit tt ca ng: CPSL - Ngy thnh lp ng: 03/7/1943 - Tớnh cht chớnh tr ca ng: Cng sn Mỏc-xớt - V th ca ng trờn chớnh trng quc gia: L ng tham chớnh Liờn minh Nhõn dõn cm quyn - S lng ng viờn: khong 5.000 ng viờn (theo s liu i hi XIX ca CPSL nm 2010) - C cu t chc ca ng: Tng Bớ th: L ngi ng u ng; B chớnh tr: 15 thnh viờn; Ban chp hnh TW: 55 thnh viờn (s liu H XVII 12/2002); y Ban kim tra Trung ng - Bỏo v lý lun ca ng: - a ch liờn h ca ng: 91, Dr N M Perera Mawatha, Colombo + a ch e-mail ca ng: dew 128@dialogsl.net + in thoi: 94+2695328 + Fax: 94+2691610 - Cỏc t chc qun chỳng ng lónh o: CPSL cú cỏc t chc cụng on, niờn, ph n, nhng mnh nht l Hi sinh viờn: Liờn on niờn cng sn (CYF) CYF l t chc thnh viờn ca Liờn on niờn dõn ch th gii Túm tt lch s ng: Thnh lp ngy 03/7/1943, tỏch t ng Xó hi Bỡnh ng Sri Lanka T thnh lp nm 1943, ng Cng sn Sri Lanka hot ng phong tro cụng nhõn v tham gia u tranh ginh c lp chng thc dõn Anh Ti i hi nm 1950, ng quyt nh u tranh cụng khai bng ng ngh trng nhm ginh chớnh quyn a t nc tin lờn Ch ngha Xó hi Nhng nm 1960, ng ng h chớnh ph ca ụng Bandaranaike cỏc chớnh sỏch i ni v i ngoi tin b T nm 1968, ng tham gia Mt trn Thng nht gm ng: T do, Xó hi v Cng sn, tham gia chớnh ph Mt trn t nm 1970 Mt trn lờn cm quyn, nhng sau ú rỳt phn i vic chớnh ph ny thõn hu Ni b ng cng cú bt ng ch trng i vi ng t sn cm quyn (2/1977) Ti i hi 11 ca ng hp nm 1980 ó t phờ bỡnh vic ng tham gia chớnh ph liờn hip vi ng T Tuy nhiờn, trỡ tớnh c lp ca mỡnh, 168 u tranh vỡ quyn li c bn ca nhõn dõn, ng cng nhn nh rng iu kin hin mun ginh chớnh quyn phi tin hnh bng phng phỏp ho bỡnh, thụng qua u tranh qun chỳng thc hin nhng bin i xó hi, trc mt l u tranh bo v cỏc quyn dõn sinh, dõn ch ca qun chỳng, chng cỏc chớnh sỏch i ni v i ngoi ca chớnh quyn ng quc gia thng nht (UNP) lónh o Ti cuc bu c 1970, ng ginh c gh Quc hi ng tham gia chớnh ph Liờn hip ca Mt trn Thng nht gm ng : T do, Xó hi v Cng sn, gi mt chc B trng v hai Th trng chớnh ph Thỏng 2/1977, ng rỳt chớnh ph liờn hip Trong bu c Quc hi thỏng 7/1977, ng khụng ginh c gh no, nhng n thỏng 9/1986, ng c quyn ch nh mt ngh s thay th cho mt ngh s cỏnh t m cht Do s bựng n xung t chng tc nc, i hi XII d nh hp vo thỏng 8/1983 buc phi hoón li n thỏng 1/1984 i hi XIII ca ng hp thỏng 3/1987 nhn nh rng tỡnh hỡnh chớnh tr khng hong nc mt phn mu ca giai cp cm quyn, h tin hnh nhng chin dch trc tip chng ngi ng Cng sn Vit Nammil thiu s, chng li cỏc lc lng cỏnh t v tin b, phc v cho ý chng Liờn Xụ v n ca M ti khu vc ny ng Cng sn Sri Lanka ch trng hp cỏc lc lng cỏnh t v dõn ch mt Mt trn thng nht m nũng ct l ng cng sn, ng Dõn ch Nhõn dõn (nhúm tỏch t ng T do), u tranh cho ch quyn v c lp thc s, chng n ỏp v trỡ cuc sng ho bỡnh V ngi ng Cng sn Vit Nammil, ng ch trng ng h mt gii phỏp lõu di trờn c s quyn t tr ca ngi ng Cng sn Vit Nammil mt nc Sri Lankathng nht i hi XIV ca ng hp thỏng 3/1991, ng K.P.Silva c bu lm Tng Bớ th Sau cỏc cuc bu c Quc hi thỏng v thỏng 11 nm 1994, CPSL quyt nh tham gia Liờn minh Nhõn dõn (LA) cm quyn ng T ca b C Kumaratunga lónh o; CPSL gi mt chc B trng chớnh ph v cú ngh s Quc hi i hi XV hp thỏng 2/1995 ng Raja Collure c bu lm Tng Bớ th thay ng K.P.Silva, ng Pieter Keuneman lm Ch tch ng, ng Dew Gunasekera lm Phú Ch tch i hi khng nh vai trũ v úng gúp tớch cc ca ng Cng sn Sri Lanka Liờn minh Nhõn dõn i hi thụng qua quyt nh ca ng tham gia chớnh ph hin vi mc tiờu bo v v m rng cỏc quyn dõn ch v t do, m rng h thng phỳc li xó hi v bo m cụng bng xó hi T i hi XV n i hi XIX nm 2010, ng CPSL thit lp quan h ng minh vi ng T Sri Lanka vi vic tham gia Liờn minh Nhõn dõn (PA) 169 Quan h vi ng Cng sn Vit Nam: - ng Cng sn Vit Nam v ng Cng sn Sri Lanka cú quan h t ng CPSL cũn thng nht Trong thi gian 1964-1978, quan h b giỏn on T nm 1980 quan h chớnh thc gia hai ng c tip tc - Mc quan h hin nay: Quan h chớnh thc ng Cng sn Vit Nam ó c on d i hi XI (1980) Nm 1982, ng Tng Bớ th K.P Silva vo d i hi V ca ng Cng sn Vit Nam Nhng nm gn õy trao i on tng lờn, ng Cng sn Vit Nam c on d i hi XV (1991) v i hi XVI (11/1998) ca CPSL ng Nguyn Quang To, Ch tch Liờn hip Vit Nam thm Sri Lanka (9/1997); ng Sudasinghe, Phú Ch tch CPSL, Hi hu ngh Sri Lanka-Vit Nam thm Vit Nam thỏng 11/1998, 11/2000, 10/2003 v thỏng 2/2004 ng Cng sn Vit Nam c on /c Phm Tt Dong, Phú Ban Khoa giỏo Trung ng lm trng on, d i hi XVII ca ng bn (12/2002) v cỏc on cp Phú Trng Ban d i hi XVIII (2006) v XIX (2010) ca CPSL 170 PH LC NG CNG SN BANGLADESH Thụng tin c bn: - Tờn ng (ting Vit): ng Cng sn Bangladesh - Tờn ng (ting Anh): Communist Party of Bangladesh - Tờn vit tt ca ng: CPB - Ngy thnh lp ng: 06/3/1948 - Tớnh cht chớnh tr ca ng: Cng sn Mỏc-xớt - V th ca ng trờn chớnh trng quc gia: ng i lp - S lng ng viờn: 10.000 ng viờn (S liu i hi X ca ng CPB nm 2013) - C cu t chc ca ng: CPB c t chc theo c cu sau: ng u ng l Ch tch ng; B Chớnh tr; Hi ng Ton quc (160 thnh viờn); Ban chp hnh TW (37 thnh viờn); y Ban kim tra Trung ng - Bỏo v ca ng - a ch liờn h ca ng: 21/1 Purana Palng Cng sn Vit Namn Dhaka-1000 + Website ca ng: www.cpbdhaka.org + a ch e-mail ca ng: cpbdhaka@aitlbd.net + in thoi: 9558612, 9554703 + Fax: (880-2)9552333 - Cỏc t chc qun chỳng ng lónh o: Liờn on niờn Bangladesh v Liờn on sinh viờn Bangladesh Túm tt lch s ng: ng c thnh lp ngy 06/3/1948 phe ụng Pakistan ca ng Cng sn Pakistan tr thnh ng c lp Ban u ng c bit di tờn ng Cng sn ụng Pakistan ng ó cựng cỏc lc lng yờu nc tham gia chin tranh gii phúng nm 1971 T 1975, Bangladesh tri qua nhiu cuc o chớnh (8/1975, 10/1977, 3/1980, 3/1982, 1985) v gii quõn s lờn nm quyn ng Cng sn nhiu ln b cm hot ng, nhiu lónh t ca ng b giam cm T gia nm 1985, CPB hot ng cụng khai, tham gia cuc bu c quc hi 6/1986 v ginh c 05 gh i hi IV (4/1987) ca CPB ch trng on kt tt c cỏc lc lng cỏnh t v dõn ch hai liờn minh i lp vi chớnh ph Ershad nhm xoỏ b ch quõn lut, thc hin tng tuyn c mt cỏch dõn ch v cỏc quyn t c bn ca 171 nhõn dõn lao ng, chng cỏc chớnh sỏch thõn M ca chớnh quyn v lc lng phn ng Trong bi cnh Liờn xụ v cỏc nc XHCN ụng u sp , mt b phn lónh o CPB (15 U viờn Trung ng) khụng tỏn thnh quan im trỏnh i u vi chớnh quyn Ershad (cú t sau i hi IV thỏng 4/1997) ó tỏch t chc i hi, thnh lp ng mi vo thỏng 6/1993 Phỏi cũn li (gm a s U viờn Trung ng) tip tc gi nguyờn tờn ng CPB v nờu mc tiờu u tranh: phỏt trin, dõn ch, dõn tc ch ngha v cụng bng xó hi CPB ch trng lm cỏch mng dõn tc dõn ch tin lờn ch ngha xó hi khụng qua giai on phỏt trin t bn ch ngha ng tuyờn b l ng ca giai cp cụng nhõn v theo ch ngha Mỏc Lờ-nin i hi VIII (5/2003) nờu khu hiu: nn c lp ca Bangladesh ang b e da bi ch ngha phõn bit cng ng, tro lu chớnh thng v ch ngha khng b; nhim v ch yu ca ng l tỡm kim mt s chuyn hoỏ dõn ch v xó hi, cú ngha l xõy dng mt nn kinh t t lc, t cng, thoỏt nhng chớnh sỏch t mi v nh hng ca quc, i ụi vi tiờu dit tn gc ch ngha phong kin v nn chớnh tr b tin bc thao tỳng Mt khỏc, i hi cng cho rng CPB khụng th t mỡnh thc hin c nhim v núi trờn, m cn phi úng vai trũ nũng ct xõy dng mt Mt trn Dõn ch Cỏnh t bao gm tt c cỏc ng cỏc t v cỏc lc lng dõn ch, th tc, tin b khỏc Bangladesh CPB tham gia tớch cc vo c Mt trn Dõn ch Cỏnh t ng (vi CPB, ng Cụng nhõn v ng Xó hi Ch ngha Bng-la-ột (BSD) lm nũng ct) v Mt trn Thng nht rng rói hn c gi l Liờn minh 11 ng ú cú s tham gia ca ng cỏnh t v ng dõn ch, th tc v t Bờn cnh nhim v l lc lng ch trỡ vic xõy dng cỏc mt trn núi trờn v phỏt trin lc lng thay th th ba, CPB cng ch trng u tranh chng li nh hng ngy cng tng ca ch ngha phõn bit cng ng v ca tro lu chớnh thng Hi giỏo cú lc lng chớnh l ng Jamaat-e-Islami i hi cng cp nhng ni dung v bin phỏp t chc nhm tng bc xõy dng mt ng Cng sn Bangladesh vng mnh, sch, ỏp ng c v trớ, vai trũ ca ng phong tro cng sn, cỏnh t ca Bangladesh giai on mi i hi IX (thỏng 8/2008) khng nh s cn thit ca vic tin hnh chuyn hoỏ dõn ch cỏch mng, di s lónh o ca mt lc lng dõn ch cỏnh t CPB úng vai trũ nũng ct, nhm thay th cho hai lc lng chớnh hin l ng Dõn tc Bangladesh (BNP) v Liờn on Nhõn dõn (AL) i hi kờu gi cỏc t chc qun chỳng v mi tng lp nhõn dõn lao ng ti Bangladesh hóy on kt, thng nht cuc u tranh chng ch ngha t bn, ch ngha quc, cỏc lc 172 lng phỏt-xớt, phn ng v ch chuyờn quyn; tng cng hn na mi liờn kt gia CPB vi ng Cụng nhõn v mt s ng cỏnh t khỏc Bangladesh, cng nh s hp tỏc gia cỏc ng cng sn, cụng nhõn, cỏnh t v cỏc lc lng tin b khu vc v trờn ton th gii Quan h vi ng Cng sn Vit Nam: Mc quan h hin nay: quan h chớnh thc (t 5/2003) Trc õy ng Cng sn Vit Nam cú quan h tt vi CPB, ó tng c on cp i s (n ) d i hi IV ng CPB (thỏng 4/1987), gi in mng i hi V vo thỏng 11/1990 Nhng t u nm 1993, quan h hai bờn b giỏn on ng CPB b phõn lit bt ng ni b Ti i hi VIII ca CBP (06/5-09/5/2003), ng Cng sn Vit Nam c on ng Nguyn Huy Quang, Phú Trng Ban i ngoi Trung ng lm trng on d, s kin c xem nh du mc ni li quan h chớnh thc gia hai ng T ú, ng CSVN c on cp Phú Trng Ban ng d i hi IX (2008) v i hi X (2013) ca CPB [...]... kinh nghiệm từ hoạt động của các đảng - Đánh giá quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản khu vực Nam Á từ khi thành lập đến năm 2011, từ đó đề xuất với Đảng CSVN một số giải pháp nhằm tăng cường quan hệ với các đảng 21 Chương 2 NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN KHU VỰC NAM Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 2.1 QUAN NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN Hoạt động hiểu... về hoạt động của các đảng cộng sản nhằm tạo cơ sở cho việc phân tích và đánh giá hoạt động của các đảng cộng sản tại Nam Á - Phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến hoạt động của các đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến 2011 - Phân tích và đánh giá nội dung hoạt động của một số đảng cộng sản Nam Á trong hai giai đoạn thập niên 90 của thế kỷ XX và thập niên đấu thế kỷ XXI - Rút ra một số. .. các đảng cộng sản và công nhân một số nước Liên minh châu Âu với Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới Tuy nhiên, hoạt động của các đảng cộng sản khu vực Nam Á như Đảng Cộng sản Ấn Độ, Đảng Cộng sản Nepal Mác-xít Lê-nin-nít thống nhất cũng được tác giả nêu khái quát trong phần đánh giá về phong trào cộng sản ở khu vực các nước đang phát triển châu Á, trong đó tác giả cho rằng “các đảng. .. tác động đến hoạt động của các đảng cộng sản khu vực Nam Á Cũng có một số tác phẩm nghiên cứu khá hệ thống và toàn diện nhưng chỉ đề cập đến hoạt động của một số đảng cộng sản có ảnh hưởng và vai trò tương đối tại Ấn Độ và thời gian nghiên cứu quá lâu Vì vậy, đề tài Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011 là hoàn toàn mới ở cả trong và ngoài nước, trong đó tác giả... trào cộng sản và công nhân quốc tế ngày nay”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 7/2006 Thứ ba, về hoạt động của các đảng cộng sản Nam Á có một số bài nghiên cứu về hoạt động của các đảng cộng sản tại Ấn Độ như Trịnh Thị Hoa (2004), Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít)”, Tạp chí Xây dựng Đảng; Lê Gia Kiên (2009), Đảng Cộng sản Ấn Độ và Đảng Cộng sản Ấn Độ - Mác-xít: Quá khứ và triển vọng”, Tạp chí Cộng sản, số. .. đại và giá trị của chủ nghĩa Mác) Hội thảo do Đảng Cộng sản Ấn Độ-Mác xít tổ chức nhân kỷ niệm 175 năm ngày sinh Các Mác” năm 1993 Tác phẩm tập hợp 50 bài tham luận của 24 đảng cộng sản trên thế giới, trong đó có nhiều đảng cộng sản khu vực Nam Á như Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác xít (CPI-M), Đảng Cộng sản Nepal Mác-xít Lê-nin-nít Thống nhất (CPN-UML) thảo luận về giá trị của chủ... trào cộng sản, cánh tả tại Ấn Độ: Tình hình và triển vọng”, Tạp chí Cộng sản, số 851 Các tác giả khái quát quá trình vận động của phong trào cộng sản tại Ấn Độ từ khi ra đời đến năm 2013, phân tích thực trạng, nguyên nhân thành công và hạn chế trong quá trình vận động của Mặt trận cánh tả tại Ấn Độ - nòng cốt là Đảng Cộng sản Ấn Độ và Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít Dự báo triển vọng sắp tới, các tác giả... địa Nam Á Từ những năm 1920, được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, các nhóm cộng sản đầu tiên được thành lập ở 3 khu công nghiệp lớn trong vùng là Calcutta, 26 Bombay và Lahor Tháng 12/1925, Đảng Cộng sản Ấn Độ chính thức được thành lập, tiếp đến là Đảng Cộng sản Sri Lanka (năm 1943), các Đảng Cộng sản Đông và Tây Pakistan (năm 1947), Đảng Cộng sản Pakistan (năm 1948), Đảng Cộng sản Bangladesh (năm. .. về số lượng lẫn nội dung Rất ít tác phẩm đề cập trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu; đa số là tác phẩm về tình hình khu vực Nam Á, phong trào cộng sản quốc tế, tài liệu tuyên truyền của các đảng và các bài viết/tham luận tại các hội thảo quốc tế Việc khái quát bức tranh chung cũng như làm rõ nguyên nhân của thực trạng về hoạt động của các đảng cộng sản ở Nam Á, từ đó liên hệ đến quan hệ với Đảng Cộng sản. .. của các công trình đề cập đến những nhân tố chính ảnh hưởng đến sự vận động của các đảng cộng sản tại Nam Á, nhất là tình hình thế giới, khu vực và phong trào cộng sản quốc tế, đồng thời phác họa những xu hướng phát triển của các đảng Các tác giả đều có nhận định chung là sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các đảng cộng sản trong khu vực nhanh chóng tìm cách vượt qua những khó khăn và tác động bất lợi của
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011, (Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011, (Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay