(Tóm tắt Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010

27 169 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:52

(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH V TH DUYấN CÔNG TáC XÂY DựNG Tổ CHứC Sở ĐảNG CủA ĐảNG Bộ TỉNH HƯNG YÊN Từ NĂM 1997 ĐếN NĂM 2010 TểM TT LUN N TIN S LCH S CHUYấN NGNH: LCH S NG CNG SN VIT NAM Mó s: 62 22 03 15 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trn Th Thu Hng PGS.TS Trn Minh Trng Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti 1.1 V khoa hc Thm nhun quan im ca Ch tch H Chớ Minh: lónh o cỏch mng, ng phi mnh, ng mnh l chi b tt, chi b tt l cỏc ng viờn tt, sut quỏ trỡnh lónh o cỏch mng, ng Cng sn Vit Nam ó rt chỳ trng cụng tỏc xõy dng ng, nht l v t chc c s ng c bit, bc vo cụng cuc i mi t nc Ngh quyt Hi ngh ln th Ban Chõ p hanh Trung ng ng (khúa X) ch rừ: T chc c s ng l nn tng ca ng, l cu ni gia ng vi dõn, cú v trớ rt quan trng h thng t chc ca ng Ton ng phi trung lónh o, ch o nõng cao nng lc lónh o, sc chin u ca t chc c s ng; bo m s lónh o ca ng trờn tt c cỏc lnh vc hot ng ca i sng xó hi c s, nht l nhng a bn, lnh vc trng yu, cú nhiu khú khn Do vy, i sõu nghiờn cu cụng tỏc xõy dng ng ca mt ng b c th - ng b tnh Hng Yờn (1997-2010) gúp phn tng kt quỏ trỡnh dng lý lun v xõy dng ng ca cỏc ng b a phng, úng gúp c s lch s tip tc b sung, phỏt trin lý lun xõy dng ng thi k mi 1.2 V thc tin Nghiờn cu ch trng v quỏ trỡnh ch o thc hin cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010, gúp phn tng kt thc tin mt ni dung quan trng cụng tỏc xõy dng ng ti a phng cú tớnh c thự ng bng Bc B, ỳc rỳt mt s kinh nghim nhm nõng cao cht lng t chc c s ng ỏp ng vi yờu cu ca cụng cuc i mi Mc ớch v nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch: Lm sỏng t ch trng v quỏ trỡnh ch o thc hin xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn t tỏi lp tnh nm 1997 n nm 2010, gúp phn khng nh vai trũ lónh o ton din ca ng v ỳc rỳt kinh nghim thc tin dng vo cụng tỏc lónh o ca ng b tnh v xõy dng t chc c s ng giai on tip theo cú hiu qu hn 2.2 Nhim v - Lm rừ khỏi nim v t chc c s ng v khỏi quỏt nhng yu t tỏc ng n quỏ trỡnh xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010 - H thng húa ch trng ca Trung ng ng v t chc c s ng t nm 1996 n nm 2010 v ch trng ca ng b tnh Hng Yờn t tỏi lp tnh (nm 1997) n nm 2010 - Lm rừ quỏ trỡnh ch o thc hin xõy dng t chc c s ng xó, phng, th trn ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010 trờn cỏc ni dung ch yu: v t tng chớnh tr; v t chc; v phỏt trin ng viờn; v cụng tỏc cỏn b; v cụng tac kim tra - Kho sỏt kt qu xõy dng t chc c s ng (xó, phng, th trn) ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010, t ú nhn xột thnh cụng, hn ch khuyt im v ỳc kt nhng kinh nghim cú giỏ tr tng kt thc tin i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn trung nghiờn cu ch trng v ch o thc hin xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: Nghiờn cu quỏ trỡnh lónh o ca ng b tnh Hng Yờn xõy dng t chc c s ng T chc c s ng cú rt nhiu loi hỡnh, khuụn kh lun ỏn ch trung kho sỏt loi hỡnh t chc c s ng xó, phng, th trn trờn a bn tnh Hng Yờn Luõ n an trung nghiờn cu xõy dng t chc c s ng trờn cỏc lnh vc: v t tng chớnh tr; v t chc; v phỏt trin ng viờn; v cụng tỏc cỏn b; v cụng tac kim tra - V khụng gian: a bn nghiờn cu l tnh Hng Yờn - V thi gian: Thi gian t nm 1997 n nm 2010 C s lý lun, phng phỏp nghiờn cu, ngun t liu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun Lun ỏn c tin hnh trờn c s ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v quan im, ng li ca ng Cng sn Vit Nam v xõy dng ng núi chung v xõy dng t chc c s ng núi riờng 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng mt s phng phỏp chuyờn ngnh nh: Phng phỏp lch s v phng phỏp lụgic, ngoi cũn kt hp cỏc phng phỏp khỏc, nh kho sỏt thc tin, tng hp, phõn tớch, thng kờ, so sỏnh, tng kt, phong võ n nhõn chng lich s 4.3 Ngun t liu - Cỏc kin ca ng, Nh nc v cỏc t chc chớnh tr - xó hi t nm 1996 n nm 2011 v xõy dng ng v xõy dng t chc c s ng - Cỏc kin ca ng b cỏc cp, cỏc ban, ngnh, on th, lch s ng b a phng v xõy dng ng v xõy dng t chc c s ng cua ang bụ tinh Hng Yờn - Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc cú liờn quan n ti Lun ỏn - T liờu phong võ n t cỏc nhõn chng lich s úng gúp mi v khoa hc ca lun ỏn - Gúp phn lm sỏng rừ hn tm quan trng ca t chc c s ng nhm m bo s lónh o ton din, trc tip ca ng trờn tt c cỏc lnh vc, a bn, nht l cp c s - ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan quỏ trỡnh lónh o ca ng b tnh Hng Yờn v cụng tỏc xõy dng t chc c s ng t tỏi lp nm 1997 n nm 2010, gúp phn tng kt thc tin mt ni dung quan trng cụng tỏc xõy dng ng thi k i mi trờn mt a bn c th - Nhng kinh nghim ỳc kt c cú th dng vo quỏ trỡnh lónh o ca ng b tnh Hng Yờn núi riờng, cỏc a phng khỏc núi chung v xõy dng t chc c s ng giai on ti cú hiu qu hn Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 NHNG CễNG TRèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N Lun ỏn chia thnh nhúm cụng trỡnh nghiờn cu nh sau: 1.1.1 Nhng cụng trỡnh cp ti nhng chung v t chc c s ng Lun ỏn ó lc thut nhng ni dung c bn ca cỏc cụng trỡnh khoa hc cp n t chc c s ng nhng nm gn õy Cú th k n nhng cụng trỡnh: nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca t chc c s ng, ca nhúm tỏc gi H Thanh Khụi, Phm Th Thiu NXB Thnh ph H Chớ Minh, nm 1995; Mt s v xõy dng t chc c s ng hin nay, ca Nguyn c H, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni, nm 1996; Xõy dng t chc c s ng sch vng mnh gn vi xõy dng n v c s vng mnh ton din giai on cỏch mng mi, ca c Tu v cng s NXB Quõn i nhõn dõn, H Ni, nm 2000 v mt s bi bỏo ng trờn cỏc chớ, lun lun ỏn cú liờn quan Nhng cụng trỡnh trờn ch yu cp n nhng lý lun trung v tm quan trng, nhim v ca t chc c s ng s nghip cỏch mng 1.1.2 Cỏc cụng trỡnh cp n thc tin xõy dng t chc c s ng ca cỏc ng b mt s vựng, va cac a phng ca nc Lun ỏn hp cỏc cụng trỡnh khoa hc cú liờn quan n thc tin v xõy dng t chc c s ng nh: Mt s i mi t chc v hot ng ca t chc ng nụng thụn v ng ph, ca Lu Minh Trớ, NXB H Ni, nm 1995; Nõng cao cht lng t chc c s ng nụng thụn (cp xó) vựng ng bng sụng Hng ca Ngc Linh, Lun ỏn phú tin s chuyờn ngnh Xõy dng ng, Hc vin chớnh tr quc gia H Minh, H Ni, nm 1995; Cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ca ng b thnh ph H Ni t nm 1996 n nm 2005 ca Trn Th Thu Hng, Lun ỏn tin s chuyờn ngnh Lch s ng, Hc vin chớnh tr quc gia H Minh, H Ni, nm 2012 Cỏc cụng trỡnh khoa hc trờn ch yu tng kt tng kt thc t v cụng tỏc xõy dng t chc c s ng trờn a bn c th 1.1.3 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan trc tip n t chc c s ng ca tnh Hng Yờn So vi cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v t chc c s ng núi chung v nghiờn cu v t chc c s ng a phng, vựng min, nghiờn cu t chc c s ng trờn a bn Hng Yờn cũn hn ch Ni dung v xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn ch c cp ớt nhiu cỏc cụng trỡnh lch s ca ng b tnh, huyn v mt s xó trờn a bn Hng Yờn thi gian gn õy 1.2 KT QU NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N C GII QUYT V NHNG NI DUNG LUN N TP TRUNG NGHIấN CU 1.2.1 Nhng ni dung liờn quan n lun ỏn ó c gii quyt - Cỏc cụng trỡnh trờn ó h thng, khỏi quỏt nhng quan im, ng li ca ng c th hin qua cỏc kin, ngh quyt, ch th ca ng ch o cụng tỏc xõy dng t chc c s ng - Cỏc cụng trỡnh ó nờu khỏ rừ quỏ trỡnh hin thc húa quan im, ch trng, ng li ca ng v cụng tỏc xõy dng t chc c s ng vo iu kin c th ca cỏc ngnh, a phng, n v ú cú nhng gii phỏp quan trng cụng tỏc xõy dng t chc c s ng a bn nụng thụn nhng nm qua - Qua vic quỏn trit thc hin quan im, ng li ca ng v cụng tỏc xõy dng t chc c s ng, cỏc cụng trỡnh ó ỳc kt c mt s bi hc kinh nghim b ớch, quý bỏu ca cỏc ng b ngnh, a phng, n v quỏ trỡnh lónh o, ch o cụng tỏc xõy dng t chc c s ng Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn ó gúp phn b sung ngun t liu quý v thc tin cho vic trin khai nghiờn cu ti Tuy vy, nhỡn mt cỏch tng th cho n cha cú cụng trỡnh no cp mt cỏch y , h thng quỏ trỡnh ng b tnh Hng Yờn lónh o cụng tỏc xõy dng t chc c s ng t nm 1997 n nm 2010 1.2.2 Nhng ni dung lun ỏn trung nghiờn cu - Lm rừ nhng yu t tỏc ng n cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn, nhng t i vi cụng tỏc xõy dng t chc c s ng thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa, nht l cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn Hng Yờn - Lm rừ quỏ trỡnh hoch nh ch trng xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010 - Lm rừ quỏ trỡnh ch o thc hin xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn (trờn cỏc ni dung ch yu: v t tng chớnh tr; v t chc; v phỏt trin ng viờn; v cụng tỏc cỏn b; v cụng tac kim tra) - Kho sỏt, ỏnh giỏ khỏch quan kt qu, hn ch v nguyờn nhõn ca quỏ trỡnh ng b tnh Hng Yờu lónh o xõy dng t chc c s ng - ỳc kt nhng kinh nghim t quỏ trỡnh lónh o xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010 CHNG XY DNG T CHC C S NG TNH HNG YấN TRONG NHNG NM U TI LP TNH (1997 - 2000) 2.1 T CHC C S NG V NHNG YU T TC NG N CễNG TC XY DNG T CHC C S NG CA NG B TNH HNG YấN 2.1.1 Tm quan trng ca cụng tỏc xõy dng t chc c s ng i vi s nghip cỏch mng Nhng lun im ca Mỏc, F.ngghen, Lờnin v H Chớ Minh v t chc c s ng v cụng tỏc xõy dng t chc c s ng Lun ỏn l rừ vai trũ, tm quan trng ca t chc c s ng v cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ng thi lm rừ nhng khỏi nim v t chc c s ng c xỏc nh (iu l ng Cng sn Vit Nam nm 1996) T lý lun n thc tin ó chng minh, dự bt k giai on no trờn ng phỏt trin ca cỏch mng Vit Nam ng lónh o, vi v trớ nn tng, cỏc ng b, chi b c s luụn l ht nhõn chớnh tr, l ni trc tip a ng li, ch trng ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc ti qun chỳng, tuyờn truyn, giỏo dc v ng qun chỳng thc hin ng li, chớnh sỏch, kp thi kim tra un nn nhng lch lc nhn thc v hnh ng ca qun chỳng 2.1.2 Nhng yu t tỏc ng n cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn 2.1.2.1 c im t nhiờn, kinh t - xó hi ca tnh Hng Yờn tỏc ng n cụng tỏc xõy dng t chc c s ng Hng Yờn l mt tnh nm trung tõm ng bng Bc b, mang m nột c trng ca nụng thụn Vit Nam ng thi, Hng Yờn nm vựng kinh t trng im Bc B v tam giỏc kinh t H Ni - Hi Phũng - Qung Ninh nờn cú nhiu u th phỏt trin kinh t cụng nghip v dch v Thun li: Hng Yờn l vựng t hin, giu truyn thng yờu nc v cỏch mng, cựng vi c nc sau hn mi nm i mi, ng b v nhõn dõn tnh ó xõy dng c nhng nn tng nht nh v ngun nhõn lc, v c s vt cht, to cho nhng bc phỏt trin mnh m Khú khn: im xut phỏt ca tnh sau tỏi lp cũn thp Cụng nghip cũn nh bộ, cha to sc bt ln cho kinh t phỏt trin, nhiu ch tiờu kinh t thp hn mc bỡnh quõn ca cỏc tnh ng bng Bc B ú l nhng yu t tỏc ng trc tip n cụng tỏc xõy dng ng, xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn nhng nm u tỏi lp tnh 2.1.2.2 Thc trng cụng tỏc xõy dng t chc c s ng tỏi lp tnh Hng Yờn (1997) Trc tai lõ p tin h Hng Yờn, t chc c s ng trờn ia ban Hng Yờn co khoang trờn 400 t chc c s ng, vi khong 44.000 ang viờn, trc thuụ c ang bụ tin h Hai Hng n tai lõ p tin h, ng b tnh Hng Yờn cú hờ thụ ng tụ chc c s ang la: 10 ng b cp huyn, th xó v ng b trc thuc vi 44.129 ng viờn sinh hot 451 t chc c s ng Trong ú bao gm cỏc loi hỡnh: C s ng xó, phng, th trn cú 140 t chc c s ng (chim 31% so vi tng s c s ng) Trong ú 295 t chc c s ng t sch, vng mnh chim 65,44%; 134 t chc c s ng t loi khỏ v 22 t chc c s ng yu kộm Thc trng cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn nhng nm u tỏi lp phi i mt vi nhiu thỏch thc, khú khn, ũi hi s n lc ca ton ng b cụng tỏc xõy dng ng núi chung, xõy dng t chc c s ng núi riờng 2.2 CH TRNG V QU TRèNH XY DNG T CHC C S NG CA NG B TNH HNG YấN (1997-2000) 2.2.1 Ch trng ca Trung ng ng v xõy dng t chc c s ng (1997-2000) Ta i i hi i biu ton quc ln th VIII (6-1996), ng ch rừ: Trong cụng tỏc xõy dng ng phi thng xuyờn nm vng v quỏn trit, kin ton h thng t chc ng, thc hin nghiờm tỳc nguyờn tc trung dõn ch Nõng cao sc chin u ca t chc c s ng C th húa quan im Ngh quyt i hi VIII ca ng, Ban Chp hnh Trung ng ng ban hnh Quy nh s 29-Q/TW ngy 2-6-1997, quy nh v thi hnh iu l ng; Ch th s 29-CT/TW ngy 14-2-1998, v tng cng cụng tỏc kim tra ca ng; Ch th s 30-CT/TW ngy 18-2-1998, v Xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s; Ngh quyt s 10-NQ/TW, thỏng 2-1999, V mt s c bn v cp bỏch cụng tỏc xõy dng ng hin nay; Quy ch s 53-QC/TW ngy 05-5-1999, v ch kim tra cỏn b v cụng tỏc cỏn b Qua cỏc kin ú th hin rừ nhng c ban vờ xõy dng tụ chc c s ang ó c nhn thc y , ton din hn v l mt nhng nhim v cp bỏch c chỳ trng cụng tỏc xõy dng ng, ỏp ng yờu cu ca thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc 11 vi phm; a x lý k lut 32 t chc c s ng v 1.272 ng viờn (cú 402 cp y viờn cỏc cp), ú cú 215 ng viờn b khai tr Ngoi cũn a ng 439 ng viờn bng cỏc hỡnh thc khỏc, cú 34 ng viờn b x lý bng phỏp lut Kt qu t c xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn t (1997 -2000) ó gúp phn thỳc y phỏt trin kinh t xó, hi tnh Hng Yờn Tiu kt chng Trong iu kin tnh mi c tỏi lp trc bn b khú khn thỏch thc n nh phỏt trin kinh t - xó hi, ng b tnh Hng Yờn ó quỏn trit cỏc quan im ca ng v vai trũ, chc nng, nhim v ca t chc c s ng, kip thi ch trng, chớnh sỏch c th lónh o, ch o cỏc ng b c s thc hin cỏc nhim v chớnh tr a phng, n v ng thi, cỏc t chc c s ng phi n lc lờn, nm bt v thc hin nghiờm tỳc cỏc ch th, ngh quyt ca cp trờn, quyt tõm thc hin thng li cỏc nhim v chớnh tr ca a phng, n v nhng nm tip theo CHNG NG B TNH HNG YấN XY DNG T CHC C S NG P NG YấU CU Y MNH CễNG CUC I MI T NM 2001 N NM 2010 3.1 NG B TNH HNG YấN QUN TRIT CH TRNG CA NG V XY DNG T CHC C S NG TRC TèNH HèNH MI (2001-2005) 3.1.1 Yờu u mi ụ i vi cụng tac xõy dng tụ chc c s ang cua ang bụ tinh Hng Yờn Trc tỡnh hỡnh th gii v nc cú nhiu thay i trờn nhiu bỡnh din khỏc v cú tỏc ng khụng nh ti vic thc hin cỏc nhim v chớnh tr ca ng v Nh nc, i hi i biu ton quc ln th IX ca ng tip tc khng nh vai trũ, tm quan trng ca cụng tỏc xõy dng t chc c s 12 ng, Ngh quyt i hi nhn mnh: Tt c cỏc ng b, chi b c s u nm vng v thc hin ỳng chc nng l ht nhõn lónh o chớnh tr i vi chớnh quyn, on th, cỏc t chc kinh t, cỏc n v s nghip, cỏc mt cụng tỏc v cỏc tng lp nhõn dõn c s, nõng cao tớnh chin u, khc phc tỡnh trng th ng, li, buụng lng vai trũ lónh o C th húa tinh thn Ngh quyt i hi IX ca ng, Ban T chc Trung ng ban hnh Hng dn s 09-HD/TCTW, ngy 30-10-2002, Hng dn ỏnh giỏ cht lng t chc c s ng; Hng dn s 10- HD/TCTW, ngy 30-10-2002 hng dn ỏnh giỏ cht lng ng viờn; Ngy 27-3-2003, Ban Bớ th ban hnh Ch th s 23-CT/TW v y mnh nghiờn cu, tuyờn truyn, giỏo dc t tng H Chớ Minh giai on mi; Ngy 3-3-2004, BCH Trung ng ang ban hnh quy inh: Quy nh s 94-Q/TW, quy nh chc nng nhim v ca ng b, chi b phng, th trn va Quy inh s 95Q/TW, quy nh chc nng nhim v ca ng b, chi b c s xó; xõy dng t chc c s ng sch, vng mnh, ch o thc hin thng li cỏc nhim v chớnh tr a phng, ũi hi cỏc t chc c s ng phi nm bt thc t tỡnh hỡnh c th ca t chc, a phng v cú s thng nht cao t tng, hnh ng ca th lónh o cng nh ton th ng viờn Trong ú, nhn mnh vic nõng cao trỡnh v mi mt cho ng viờn, kh nng phũng v x lý cỏc tỡnh phc xy 3.1.2 ng b tnh Hng Yờn tng cng ch o xõy dng tụ chc c s ang i hi ng b tnh ln th XV (2005), phng hng, nhim v nm (2001-2005) v chin lc phỏt trin kinh t - xó hi 10 nm (2001-2010) V cụng tỏc xõy dng ng, i hi ch rừ, nhim v quan trng cú ý ngha quyt nh l phi tip tc xõy dng ng b vng mnh trờn c mt: chớnh tr, t tng v t chc; Tng cng cụng tỏc kim tra ca ng i mi phng thc lónh o ca ng, tng cng mi quan h gia ng v nhõn dõn Nõng cao trỡnh t chc v ch o thc hin cỏc ngh quyt, ch trng ca ng v phỏp lut ca Nh nc 13 Thc hin thn i hi ng b tnh ln th XV, Ban Thng v Tnh y Ch th s 03-CT/TU, ngy 21-6-2001 v vic y mnh phong tro thi ua v nõng cao cht lng t chc ng sch vng mnh giai on hin nay; Chng trỡnh s 35-CTr/TU ngy 27-6-2002 V i mi v nõng cao cht lng h thng chớnh tr c s xó, phng, th trn (go i chung la c s); Ngh quyt s 24-NQ/TU ngy 3-11-2005 v vic thc hin Ngh quyt s 42NQ/TW ngy 30-11-2004 ca B Chớnh tr v cụng tỏc quy hoch cỏn b lónh o, qun lý thi k y mnh cụng nghip húa hin i húa t nc 3.1.3 Quỏ trỡnh trin khai xõy dng tụ chc c s ang ca ng b tnh Hng Yờn (2001-2005) V cụng tỏc t tng chớnh tr Tp trung vo quỏn trit Ngh quyt i hi ng ton quc ln th IX v i hi ng b tnh ln th XV Kin ton, bi dng nõng cao cht lng i ng lm cụng tỏc tuyờn giỏo, bỏo cỏo viờn t tnh n c s Duy trỡ u n cỏc hot ng thụng tin, tuyờn truyn ni b v i chỳng Cụng tỏc giỏo dc truyn thng c chỳ trng Thnh lp Ban Ch o u tranh chng "Din bin hũa bỡnh trờn lnh vc t tng húa"; y mnh tuyờn truyn giỏo dc ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc Vờ xõy dng t chc Tiờ p tu c thc hiờn cuụ c võ n ụ ng xõy dng, chin h ụ n ng theo tinh thõ n Nghi quyờ t Trung ng (lõ n 2) khoa VIII Phong trao thi ua xõy dng tụ chc c s ang sch, vng mnh c tri, s t chc c s ng cú ni cm ó c ch o gi quyt thng xuyờn, cú chuyn bin tớch cc Hang nm cú trờn 80% c s a t sch, vng mnh, s t chc c s ng yờ u kem giam dõ n Kt qu phõn tớch cht lng t chc c s ng nm (2001-2005) cho thy, nm 2001 ton tnh cú 81.38% t chc c s ng sch vng mnh n nm 2005 tng 84,15% t chc c s ng t sch vng mnh S c s ng yu kộm gim t 1,92% nm 2001 xung cũn 0,75% nm 2005 14 V phỏt trin ng viờn Qua kho sỏt thc tin v s lng v cht lng ng viờn ton tnh, tng s ng viờn tng tng nm, t 48.453 ng viờn nm 2001 tng lờn 52.493 ng viờn nm 2005 S ng viờn t cỏch phỏt huy tt tỏc dng giam dõ n va bin ng khụng u nm Nm 2001 sụ ang viờn t cỏch phỏt huy tt tỏc dng l 35.561 ang viờn, chiờ m 85,5%, n nm 2005 co 31.053 ang viờn, chiờ m 71,05% Cht lng ng viờn hng nm t l hon thnh tt nhim v t trung bỡnh trờn 70%, vi phm t cỏch gim xung di 1%, phỏt trin ng viờn mi m bo cht lng, t l ng viờn l nụng dõn, cụng nhõn, trớ thc, ng viờn tr v n u tng V cụng tỏc cỏn b ng b tnh Hng Yờn tin hnh tng kt cụng tỏc t chc v cỏn b theo cỏc ngh quyt ca Trung ng, xõy dng ỏn qui hoch cỏn b giai on 2001-2005 v nhng nm tip theo Coi trng vic to ngun cỏn b, c bit l cỏn b tr, cỏn b n, trờn c s ú cú k hoch o to, bi dng, s dng, luõn chuyn, bt ỳng quy trỡnh v phự hp vi yờu cu kh nng ca cỏn b Thc hin ỏn v i mi, nõng cao cht lng hot ng ca h thng chớnh tr c s; thc hin ch chớnh sỏch i vi cỏn b xó, phng, th trn theo Ngh nh sụ 121 ca Chớnh ph v ch ph cp ca tnh i vi cỏn b khụng chuyờn trỏch xó, phng, th trn, cỏn b thụn, khu ph V cụng tỏc kim tra Trong nm, cỏc cp y a tiờ n hnh kim tra 5.282 lt t chc c s ng v 5.297 lt ng viờn; y ban Kim tra cỏc cp kim tra 439 t chc c s ng v 1.979 ang viờn co dõ u hiờu vi pha m Tiờ p nhõ n va giai quyờ t 524 n tụ cao tụ chc c s ang va ang viờn X ly ki luõ t 19 t chc c s ng, 1.004 ang viờn vi pha m Cụng tac kiờ m tra gop phõ n tic h cc giao du c can bụ , ang viờn, ngn nga vi pha m, gi vng s sa ch cua ang, ụ n inh tin h hin h c s, cung cụ long tin cua quõ n chung 15 3.2 CHU TRNG V QU TRèNH XY DNG T CHC C S NG CA NG B TNH HNG YấN (2006 - 2010) 3.2.1 Cụng tỏc xõy dng t chc c s ng tinh Hng Yờn trc bi cnh mi (2006 - 2010) Vit Nam sau 20 nm i mi ó t c nhng thnh tu to ln, cú ý ngha lch s Tuy nhiờn, ng trc nhiu nhiu nguy c, thỏch thc ln, an xen nhau, nguy c tt hu xa hn v kinh t so vi nhiu nc khu vc v trờn th gii tn ti i vi tnh Hng Yờn, sau gn 10 nm tỏi lp tnh, kinh t - xó hi tng bc i vo n nh v phỏt trin khỏ, ton din v vng chc Giỏo dc tng bc chun húa, hin i húa v xó hi húa Cụng tỏc y t, dõn s gia ỡnh v tr em c quan tõm Quc phũng, an ninh c cng c, tng cng; Tuy nhiờn, cũn nhiu khú khn tc tng trng nhanh, nhng cha tng xng vi tim nng li th Hot ng ca b mỏy chớnh quyn kộm hiu lc, nht l c s Cuc ng xõy dng, chnh n ng cú mt cũn hn ch, ú cụng tỏc xõy dng t chc c s ng v phỏt trin ng viờn cỏc cỏc t chc c s ng trờn a bn nụng thụn kt qu thp 3.2.2 ng b tnh Hng Yờn quỏn trit ch trng ca Trung ng ng v xõy dng t chc c s ng (2006-2010) Nghi quyờ t a i hụ i X (2006) ca ng nhõ n ma nh: Xõy dng ng thc s sch vng mnh c v t tng chớnh tr v t chc, coi trng vai tro cua ụ i ngu cỏn b, ng viờn Nõng cao cht lng i ng ng viờn gn lin vi vic nõng cao cht lng t chc c s ng Hi ngh ln th sỏu Ban Chp hnh Trung ng ang khúa X ngy 2-22008, ban hnh Ngh quyt v nõng cao nng lc lónh o, sc chin u ca t chc c s ng v cht lng i ng cỏn b, ng viờn ó c th húa vic ch o cụng tỏc phỏt trin ng viờn v t chc c s ng, a mc tiờu gii phỏp thc hin cho cỏc cp y, t chc c s ng i hi i biu ng b tnh Hng Yờn ln th XVI (2005) xỏc nh: Xõy dng t chc c s ng thc s sch vng mnh, gii quyt kp thi c 16 s yu kộm, gi ỳng vai trũ ht nhõn chớnh tr c s, huy ng v quy t c sc mnh ca a phng, n v, gii quyt cỏc ny sinh ti c s, thc hin tt nht nhim v chớnh tr c giao C th hn tinh thn ngh quyt i hi ca ng b, tnh y Hng Yờn ban hnh Chng trỡnh s 07-CTr/TU ngy 20-4-2007 Xõy dng t chc c s ng sch vng mnh, gii quyt c s ng yu kộm nõng cao cht lng ng viờn giai on 2006-2010; Chng trỡnh s 14- Ctr/TV ngy 27-4-2008, Chng trỡnh hnh ng thc hin Ngh quyt Hi ngh ln th sỏu Ban Chp hnh Trung ng ng khúa X Nhm y mnh cụng tỏc xõy dng t chc c s ng, nht l khc phc cỏc t chc c s ng yu kộm 3.2.3 ng b tnh Hng Yờn trin khai thc hin xõy dng t chc c s ng t nm 2006 n nm 2010 V cụng tỏc t tng chớnh tr Cp y cỏc cp ó trung lónh o, ch o nghiờn cu, quỏn trit, tuyờn truyn v t chc thc hin Ngh quyt i hi i biu ton quc ln th X ca ng, Ngh quyt i hi XVI ng b tnh, t chc hot ng ky nim cỏc ngy l ln nm c bn ỏp ng yờu cu, k hoch ca Tnh y Tp trung lónh o y mnh thc hin cuc ng "Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh, to c s chuyn bin quan trng ton ng, ton dõn v ý thc tu dng, rốn luyn v lm theo tm gng o c ca Ngi Vờ xõy dng t chc Trong nhim k (2006-2010), s t chc c s ng t sch vng mnh tng lờn theo tng nm, s lng t chc c s ng ton tnh t sch vng mnh bỡnh quõn nm t 81,69%, hon thnh nhim v 17,47% v yu, kộm chi 0,56% S t chc c s ng thuc xó, phng, th trn hng nm tham gia ỏnh giỏ 161 t chc c s ng, s t chc c s ng t sch vng mnh bỡnh quõn hang nm 73,04% tng nh; Nm 2006, cú 115 t chc c s ng t sch vng mnh, n nm 2010 cú 118 t chc c s ng t sch vng mnh tng t chc c s ng 17 V phỏt trin ng viờn Trong nhim k (2006-2010), ng b tnh Hng Yờn chỳ trng xõy dng i ng ng viờn, lm tt cụng tỏc bi dng phỏt trin ng viờn, ng thi thng xuyờn xem xột v kp thi a ng nhng ng viờn khụng tiờu chun bng cỏc hỡnh thc phự hp Trong nm kt np c 7.484 ng viờn mi chim 68,68%, tng 24 ng viờn c kt np mi so vi nm (2001-2005) V cụng tỏc cỏn b Cụng tỏc cỏn b c tin hnh ng b vi cỏc ni dung, gúp phn xõy dng i ng cỏn b t tnh n c s cú bc trng thnh v mi mt, c bn ỏp ng yờu cu nhim v Trin khai ng b cỏc khõu cụng tỏc cỏn b, m bo tớnh k tha v phỏt trin, nõng cao cht lng, c cu hp lớ, m bo s lónh o ton din ca ng Cp y c s tnh Hng Yờn nhim k (2006-2010) co 3.817 y viờn: N chim 16%; tui bỡnh quõn 48,55; chuyờn mụn trung cp 24, 12%; chuyờn mụn cao ng, i hc 41,39%; lý lun chớnh tr trung cp 44,06%; lý lun chớnh tr cao cp, c nhõn 8,20% So vi nhim k trc, tui bỡnh quõn gim 1,17, t l n tham gia cp y tng 1,7%, trỡnh húa ph thụng trung hc tng 9,96%, chuyờn mụn cao ng, i hc tng 7,14%, lý lun chớnh tr t trung cp tr lờn tng 9,36% V cụng tỏc kim tra Trong nm, cỏc cp y kim tra 4.925 lt t chc c s ng v 5.290 lt ng viờn; giỏm sỏt 708 lt t chc c s ng v 11.096 lt ng viờn UBKT cỏc cp kim tra 662 t chc c s ng v 2.341 ng viờn cú du hiu vi phm; giỏm sỏt 848 t chc c s ng v 18.880 ng viờn Gii quyt n t cỏo 15 t chc c s ng v 848 ng viờn X lý k lut 35 t chc c s ng v 971 ng viờn vi phm, ú cú 337 cp y viờn; khai tr 114 ng viờn, x lý bng phỏp lut 85 ng viờn 18 Tiu kt chng Cụng tỏc xõy dng t chc c s ng qua hai nhim k (2001-2010) ca ng b tnh Hng Yờn ó t c nhiu kt qu, gúp phn vo nhng thnh tu chung ca cụng tỏc xõy dng ng v cú nhng chuyn bin tớch cc so vi nhim k (1997-2000) T chc c s ng tng lờn v s lng, nõng cao v cht lng, a dng v loi hỡnh, phong phỳ v ni dung hot ng gúp phn khụng nh vo vic lónh o thc hin thng li cỏc nhim v chớnh tr a phng Kt qu, lónh o xõy dng t chc c s ng thi k (2001-2010) l c s quan trng ng b tnh Hng Yờn tng kt rỳt kinh nghim v lý lun v thc tin lónh o xõy dng t chc c s ng T ú, phng hng, gii phỏp lónh o xõy dng ng v xõy dng t chc c s ng sch, vng mnh nhng nhim k tip theo CHNG NHN XẫT V MT S KINH NGHIM 4.1 NHN XẫT V QU TRèNH LNH O XY DNG T CHC C S NG CA NG B TNH HNG YấN (1997 - 2010) 4.1.1 V u im 4.1.1.1 ng b tnh Hng Yờn ó dng ung n ng li quan im ca Trung ng ang, bỏm sỏt yờu cu, c im ca ia phng tng bc nhng ch trng, giai phap xõy dng tụ chc c s ang phu hp vi thc tiờn Quỏn trit sõu sc tinh thn ngh quyt ca Trung ng ng, tnh y Hng Yờn ó ban hnh nhiu ch th, ngh quyt, k hoch thit thc i vi cụng tỏc xõy dng t chc c s ng, cp trc tip vo nhng cn kớp trc mt m cỏc cp y ng ang cn, nh: Ngh quyt i hi i biu ng b tnh Hng Yờn ln th XIV nm 1997; Ch th s 05-CT/TU (02-04-1997), Tip tc y mnh phong tro thi ua xõy dng t chc c s ng sch vng mnh; K hoch s 23-KH/TU (2000) v o to, bi dng lý lun chớnh tr cho cỏn b, ng viờn; Ch th s 23-CT/TW (27-3-2003) v y mnh nghiờn cu, tuyờn truyn, giỏo dc t tng H Chớ Minh giai on mi; Hng dn s 19 18-HD/TCTW (02-9-2003), Hng dn ỏnh giỏ cht lng t chc c s ng v Hng dn s 20-HD/TCTW v ỏnh giỏ cht lng ng viờn nm 2003 Chng trỡnh s 07-CTr/TU (20-4-2007) v Xõy dng t chc c s ng sch vng mnh, gii quyt c s ng yu kộm, nõng cao cht lng ng viờn giai on 2006-2010 Nhng bn, ch th cua ang bụ tin h Hng Yờn ó tỏc ng trc tip v cú hiu qu ti cụng tỏc xõy dng t chc c s ng, xỏc nh rừ tiờu chun v t chc c s ng v cỏn b ng viờn, nõng cao vai trũ, v th ca cp y ng c s, tng cng i on kt ton dõn, huy ng mi kh nng phỏt trin kinh t - xó hi, an ninh, quc phũng 4.1.1.2 ng b tnh Hng Yờn ó ch o xõy dng t chc c s ng ton din, thng nht v quyt tõm cao V cụng tỏc t tng chớnh tr t c nhiu kt qu ỏng ghi nhn Ngay t nhng nm u tỏi lp tnh, cụng tỏc t tng, chớnh tr c ng b coi trng ỳng mc Cụng tỏc t tng ó gúp phn nõng cao nhn thc chớnh tr, ý thc cnh giỏc cỏch mng cng c lũng tin ca nhõn dõn i vi s lónh o ca ng, cụng cuc i mi, thỳc y vic thc hin nhim v chớnh tr ca a phng Cỏn b, ng viờn nhn thc rừ hn v ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, v ng i lờn ch ngha xó hi, v ni dung v nhim v y mnh cụng nghip húa, hin i húa a phng, to s thng nht ng b v ng thun xó hi Trờn lnh vc kin ton v cng c t chc, t nm 1997 n nm 2010 ca ng b tnh Hng Yờn t kt qu tt v cú nhiu chuyn bin tớch cc Trong 14 nm t 1997 n 2010, tnh Hng Yờn cú s lng t chc c s ng tng t 415 t chc c s ng nm 1997, tng lờn 585 t chc c s ng nm 2010, sụ t chc c s ng tng thờm la 170 t chc c s ng, tng ng vi 41% Trong ú ng b xó, phng, th trn tng t chc c s ng, t 160 t chc c s ng nm 1997 tng lờn 161 t chc c s ng nm 2010 (chi b trc thuc ng y xó phng, th trn 1767) Nm 1997 cú 295/415 t chc c s ng sch vng mnh chim 65,41%, n nm 2010 cú 490/583 t chc c s ng sa ch vng ma nh chim 84,5% Nm 1997 cú 22 t chc c s ng yu kộm, chim 4,48% n nm 2010 khụng cũn t chc c s ng yu kộm no 20 V phỏt trin ng viờn Tng s ng viờn tớnh n nm 2010, ton tnh cú 57.398 ng viờn ú chia theo loi hỡnh t chc c s ng, ng viờn khu vc xó phng, th trn cú 45.304 ng viờn Cụng tỏc phỏt trin ng viờn tng v s lng v nõng cao v cht lng t nm 1997 n nm 2010, t l ng viờn n tng 1,53%, tui bỡnh quõn gim tui, trỡnh giỏo dc ph thụng trung hc tng 8,88%, trỡnh trung cp, cao ng, i hc tng 10,62%, lý lun chớnh tr trung cp, cao cp, c nhõn tng 8,06%; ng viờn khu vc nụng thụn khụng cú trỡnh chuyờn mụn cũn 59,96% Tng bc tr húa, tiờu chun húa, chớnh sỏch húa cụng tỏc cỏn b Cụng tỏc o to, nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v cho cỏn b c chỳ trng nhm bi dng, la chn cỏn b c s cú phm cht nng lc, b trớ vo v trớ phự hp Kt qu, t nm 1997 n 2010 ó cú 566 cỏn b c c i hc i hc v cao cp lý lun chớnh tr; 8.059 cỏn b hc trung cp lý lun chớnh tr Cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt ca ng c coi trng, cht lng, hiu qu c nõng lờn T nm 1997 n nm 2010, cỏc cp y ó kim tra 10.985 lt t chc c s ng v 16.393 lt ng viờn y ban kim tra cỏc cp kim tra 1.101 t chc c s ng v 4.560 ng viờn cú du hiu vi phm ú 1743 ng viờn cỏc cp y viờn cỏc cp Trong 14 nm ng b tnh ó tin hnh x lý k lut 85 t chc c s ng ú, 32 t chc c s ng (1997-2000), 19 t chc c s ng (2001-2005) gim 13 t chc c s ng, n nhng nm (2006-2010) k lut 35 t chc c s ng, tng lờn 16 t chc c s ng b thi hnh k lut Qua thc t nghiờn cu cho thy, at c nhng kờ t qua trờn nhiờ u nguyờn nhõn Trc hờ t Tnh y luụn coi trng kiờn trỡ i mi phng thc lónh o, quỏn trit, trin khai thc hin ngh quyt, ch th ca Trung ng v xõy dng TCCS Mt khỏc, ng b tnh ó i mi cỏch ch o t chc thc hin ngh quyt Cỏc ỏn, ngh quyt, chng trỡnh, k hoch cụng tỏc u cú l trỡnh, bc i c th, phõn cụng t chc, cỏ nhõn trin khai thc hin vi phng chõm núi i ụi vi lm, ó quyt l phi lm Tnh y luụn coi trng kiờn trỡ 21 i mi phng thc lónh o, quỏn trit, trin khai thc hin ngh quyt, ch th ca Trung ng v xõy dng t chc c s ng 4.1.2 Mụ t sụ n chờ , khuyờ t im cụng tỏc xõy dng t chc c s ng v nguyờn nhõn 4.1.2.1 Hn ch, khuyt im Mt l, v nhn thc v quỏn trit ch trng ca Trung ng ng - Cụng tac t tng chin h tri t p, vic ph bin, quỏn trit cỏc ch th, ngh quyt ca ng v chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc mt s cp y v lónh o c quan, n v cha nghiờm, cha xõy dng chng trỡnh k hoch c th - T phờ bỡnh v phờ bỡnh cú mt s t chc c s ng trin khai cha nghiờm tỳc v hiu qu Hai l, v ch o, t chc thc hin - Cụng tỏc xõy dng t chc c s ng sch vng mnh mt vi n v cũn lm hỡnh thc, cha chỳ trng vo nhng ni dung quan trng c th - Cụng tỏc phỏt trin ng viờn, mt s chi b, ng b cụng tỏc xõy dng k hoch phỏt trin ng viờn cha c quan tõm ỳng mc - Tỡnh trng khộp kớn cụng tỏc quy hoch cỏn b, võn cũn xy mt s ni; mt s cp y, lónh o c quan, n v cha ch ng xõy dng quy hoch cỏn b, cũn b ng v lung tỳng, cũn tỡnh trng hng ht cỏn b lónh o, qun lý, c bit l cỏn b c s xó, phng th trn cha c quan tõm ỳng mc - Vic thc hin nhim v kim tra, giỏm sỏt theo quy nh ca iu l ng cha ng u gia cỏc n v 4.1.2.2 Nguyờn nhõn ca hn ch, khuyt im Nhng hn ch nờu trờn l nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau: ch quan v khỏch quan, ú nguyờn nhõn ch quan l c bn, ũi hi ng b tnh Hng Yờn phi n lc hn na gii quyt nhng khú khn, tn ng tip tc lónh o ng b tnh hon thnh tt cỏc nhim v chớnh tr ca a phng 22 4.2 MT S KINH NGHIM CH YU 4.2.1 Nhõ n thc ung vai trũ m quan tro ng va nhiờm a vu chinh tri cu tụ chc c s ang tng giai oa n lich s 4.2.2 xõy dng tụ chc c s ang vng ma nh, cac p uy ang chỳ trng v thng xuyờn nõng cao cht lng cụng tỏc ỏnh giỏ, phõn loi t chc c s ng v ng viờn 4.2.3 Luụn chỳ trng nõng cao cht lng, sụ lng i ng ng viờn c s ngang tm vi yờu cu, nhim v phat triờ n kinh tờ - xa hụ i cua ia phng 4.2.4 S lónh o ch o ca cỏc cp y p trờn cú ý ngha quan trng vic nõng cao cht lng ca t chc c s ng 4.2.5 i mi phng thc lónh o ca cỏc cp y ng, coi trng cụng tỏc t tng ng b v nhõn dõn Tiu kt chng Hn 10 nm (1997-2010) ng b tnh Hng Yờn ó chỳ trng ch o xõy dng t chc c s ng vi s ng thun v quyt lit t chc thc hin ton din trờn tt c cỏc ni dung: v t tng chớnh tr; v xõy dng t chc; v phỏt trin ng viờn; v cụng tỏc cỏn b; v cụng tỏc kim tra Cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ca ng b Hng Yờn ó t c nhiu kt qu quan trng Tuy vy, cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010 cng gp khụng ớt khú khn, hn ch, thiu sút nhng nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan, ũi hi ng b tnh Hng Yờn cn phi khc phc nhng nhim k tip theo T nhng thnh cụng v hn ch ca cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010 ó la i nhng bi hc kinh nghim sõu sc Nhng kinh nghim ú khụng ch cú ý ngha i vi tnh Hng Yờn m cũn giỳp cho cụng tỏc xõy dng t chc c s ng núi chung, nht l i vi cỏc a phng khỏc cú nhng iu kin tng t nh Hng Yờn, gúp phn y mnh s nghip i mi, cụng nghip húa, hin i húa, thc hin mc tiờu dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh 23 KT LUN Nõng cao nng lc lónh o, sc chin u ca ng l nhõn t hng u quyt nh mi thng li ca s nghip cỏch mng Qua tng kt thc tin lónh o cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ng b tnh Hng Yờn giai on 1997-2010, cho thy: Cụng tỏc xõy dng t chc c s ng luụn gi vai trũ quan trng, l nn tng, ht nhõn chớnh tr c s, l ni hỡnh thnh v trc tip a ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc vo cuc sng Nu t chc c s ng gi vng v phỏt huy c vai trũ tiờn phong ch o t chc thc hin thng li ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca Nh nc thỡ ni ú cỏc nhim v phỏt trin kinh t - xó hi, cng c an ninh, quc phũng c m bo, i sng nhõn dõn c ci thin v tng bc nõng cao c v vt cht v tinh thn, quyn lm ch c phỏt huy Nõng cao cht lng t chc c s ng l nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca t chc c s ng, ỏp ng yờu cu ca s nghip i mi, y mnh cụng nghip húa, hin i húa ca t nc núi chung v tnh Hng Yờn núi riờng õy l mt ln ang t cho cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ng b tnh Hng Yờn nhiu khú khn thỏch thc Nng lc lónh o õy th hin trc ht l nng lc nhn thc v nng lc dng c th húa ch trng, ngh quyt ca Trung ng, ca ng b tnh vo tỡnh hỡnh c th ca a phng; tip n l thc hin ỳng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt quỏ trỡnh thc hin nhim v v gii quyt nhng mi ny sinh thc tin lónh o ti c s Sc chin u ca t chc c s ng l ý chớ, tinh thn n lc vt khú, dỏm ngh, dỏm lm, dỏm chu trỏch nhim, núi i ụi vi lm, u tranh vi t tng bo th, trỡ tr, hu khuynh, tham ụ, lóng phớ, quan liờu, t phờ bỡnh v phờ bỡnh nghiờm tỳc ca cỏc t chc c s ng trc thuc ng b tnh Hng Yờn Vi v th trung tõm ca ng bng sụng Hng, Hng Yờn ang quỏ trỡnh chuyn dch mnh m sang cụng nghip húa, hin i húa, cụng tỏc xõy 24 dng t chc c s ng c ng b tnh chỳ trng Cỏc kin i hi ng b tnh t khúa XIV n khúa XVII, cng nh cỏc ngh quyt, chng trỡnh ca Tnh y u nhn mnh ti cụng tỏc xõy dng t chc c s ng sch, vng mnh, ỏp ng yờu cu ngy cng cao ca s nghip i mi Nm vng quan im phỏt trin kinh t l nhim v trung tõm, xõy dng ng l nhim v then cht, cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn nhng nm (1997-2010) ó ta o c nhng chuyờ n biờ n ro net, nng lc lónh o, sc chin u ca nhiu t chc c s ng ó c nõng lờn rừ rt Nhng t chc c s ng yu kộm ó tng bc c thu hp v cú nhiu chuyn bin tớch cc i ng ng viờn phỏt trin nhanh v s lng v nõng lờn v cht lng, ó phỏt huy vai trũ tin phong gng mu cụng cuc i mi, thc hin thng li nhim v phỏt trin kinh t - xó hi, gi vng an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi a phng Tuy nhiờn, so vi yờu cu ca s nghip i mi, y mnh cụng nghip húa, hin i húa ca t nc v tnh Hng Yờn thỡ cụng tỏc xõy dng t chc c s ng cũn nhng mt hn ch, cha ỏp ng c yờu cu thc tin t Cú th nhn thy, nhng thnh tu cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ng b tnh Hng Yờn ó th hin s n lc, c gng v quyt tõm cao ca cp y ng t Tnh y ti c s, gúp phn quyt nh m bo cho s n nh v phỏt trin mi mt ca Hng Yờn Thc tin hn 10 nm (19972010) cho thy, nhng thnh tu, kt qu v hn ch yu kộm m tnh Hng Yờn t c u gn vi trỏch nhim ca ng b tnh Chớnh vỡ vy, vic chm lo xõy dng t chc c s ng sch, vng mnh ỏp ng yờu cu nhim v tỡnh hỡnh mi phi c tin hnh thng xuyờn, ng b t Tnh y n c s Nhng kinh nghim c ỳc kt t quỏ trỡnh xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn t tỏi lp tnh (1997) n 2010 cú giỏ tr tng kt thc tin, gúp phn quan trng cho vic tip tc lónh o xõy dng t chc c s ng ỏp ng vi yờu cu cỏch mng ca tng a phng tỡnh hỡnh mi DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC LIấN QUAN N LUN N C CễNG B V Th Duyờn (2014), Mt s kinh nghim v xõy dng t chc c s ng tnh Hng Yờn hin nay, Tp Lch s ng, (287), tr.94-97 V Th Duyờn (2015), ng b tnh Hng Yờn lónh o xõy dng t chc c s ng t nm 1997 n nm 2010, Tp Giỏo dc Lý lun chớnh tr, (235), tr.142- 143 V Th Duyờn (2015), Mt s kinh nghim cụng tỏc phỏt trin ng viờn ca ng b tnh Hng Yờn t tỏi lp tnh n nay, Tp Giỏo dc Lý lun chớnh tr, (236), tr.82- 86 V Th Duyờn (2015), Vai trũ lan h a o ca ang bụ tin h Hng Yờn phat triờ n giao du c ap ng nhu u nhõn lc cua s nghiờp cụng nghiờp hoa, hiờn a i hoa, Tap chi Thiờ t bi giao duc, (122), tr.89-91 V Th Duyờn (2015), Hng Yờn chm lo v nõng cao i sng ngi cú cụng gúp phn m bo an sinh xó hi, Tp Lao ng xó hi, (512), tr.38-40 V Th Duyờn (2016), Xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn (2006-2010) Tp Lch s ng, (302), tr 89-92 [...]... về xây dựng tổ chức; về phát triển đảng viên; về công tác cán bộ; về công tác kiểm tra Công tác xây dựng tổ chức sở đảng của Đảng bộ Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng Tuy vậy, công tác xây dựng tổ chức sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010 cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế, thiếu sót do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. .. 2010, số tổ chức sở đảng tăng thêm là 170 tổ chức sở đảng, tương ứng với 41% Trong đó đảng bộ xã, phường, thị trấn tăng 1 tổ chức sở đảng, từ 160 tổ chức sở đảng năm 1997 tăng lên 161 tổ chức sở đảng năm 2010 (chi bộ trực thuộc đảng ủy xã phường, thị trấn 1767) Năm 1997 295/415 tổ chức sở đảng trong sạch vững mạnh chiếm 65,41%, đến năm 2010 490/583 tổ chức sở đảng trong... công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong xã hội Trên lĩnh vực kiện toàn và củng cố tổ chức, từ năm 1997 đến năm 2010 của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đạt kết quả tốt và nhiều chuyển biến tích cực Trong 14 năm từ 1997 đến 2010, tỉnh Hưng Yên số lượng tổ chức sở đảng tăng từ 415 tổ chức sở đảng năm 1997, tăng lên 585 tổ chức sở đảng năm 2010, ... lượt tổ chức sở đảng và 16.393 lượt đảng viên Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 1.101 tổ chức sở đảng và 4.560 đảng viên dấu hiệu vi phạm trong đó 1743 đảng viên các cấp ủy viên các cấp Trong 14 năm Đảng bộ tỉnh đã tiến hành xử lý kỷ luật 85 tổ chức sở đảng trong đó, 32 tổ chức sở đảng (1997- 2000), 19 tổ chức sở đảng (2001-2005) giảm 13 tổ chức sở đảng, đến những năm (2006 -2010) ... chăm lo xây dựng tổ chức sở đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ từ Tỉnh ủy đến sở Những kinh nghiệm được đúc kết từ quá trình xây dựng tổ chức sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ khi tái lập tỉnh (1997) đến 2010 giá trị tổng kết thực tiễn, góp phần quan trọng cho việc tiếp tục lãnh đạo xây dựng tổ chức sở đảng. .. cách mạng của từng địa phương trong tình hình mới DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 1 Vũ Thị Duyên (2014), “Một số kinh nghiệm về xây dựng tổ chức sở đảngtỉnh Hưng Yên hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (287), tr.94-97 2 Vũ Thị Duyên (2015), Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng tổ chức sở đảng từ năm 1997 đến năm 2010 , Tạp chí Giáo dục Lý luận chính... trong những năm tiếp theo CHƯƠNG 3 ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN XÂY DỰNG TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010 3.1 ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN QUÁN TRIỆT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VẾ XÂY DỰNG TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG TRƯỚC TÌNH HÌNH MỚI (2001-2005) 3.1.1 Yêu cầ u mới đố i với công tác xây dựng tổ chức sở đảng của Đảng ̣ tỉnh Hưng Yên Trước tình hình thế giới và... nhiệm kỳ tiếp theo Từ những thành công và hạn chế của công tác xây dựng tổ chức sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010 đã để la ̣i những bài học kinh nghiệm sâu sắc Những kinh nghiệm đó không chỉ ý nghĩa đối với tỉnh Hưng Yên mà còn giúp cho công tác xây dựng tổ chức sở đảng nói chung, nhất là đối với các địa phương khác những điều kiện tương tự như Hưng Yên, góp phần đẩy... tiễn trong lãnh đạo xây dựng tổ chức sở đảng Từ đó, đề ra phương hướng, giải pháp lãnh đạo xây dựng Đảngxây dựng tổ chức sở đảng trong sạch, vững mạnh trong những nhiệm kỳ tiếp theo CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM 4.1 NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN (1997 - 2010) 4.1.1 Về ưu điểm 4.1.1.1 Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã vận dụng đúng đắ... 84,5% Năm 1997 22 tổ chức sở đảng yếu kém, chiếm 4,48% đế n năm 2010 không còn tổ chức sở đảng yếu kém nào 20 Về phát triển đảng viên Tổng số đảng viên tính đến năm 2010, toàn tỉnh 57.398 đảng viên trong đó chia theo loại hình tổ chức sở đảng, đảng viên khu vực xã phường, thị trấn 45.304 đảng viên… Công tác phát triển đảng viên tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng từ năm 1997 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay