(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010

202 181 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:51

(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH V TH DUYấN CÔNG TáC XÂY DựNG Tổ CHứC Sở ĐảNG CủA ĐảNG Bộ TỉNH HƯNG YÊN Từ NĂM 1997 ĐếN NĂM 2010 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S NG CNG SN VIT NAM H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH V TH DUYấN CÔNG TáC XÂY DựNG Tổ CHứC Sở ĐảNG CủA ĐảNG Bộ TỉNH HƯNG YÊN Từ NĂM 1997 ĐếN NĂM 2010 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S NG CNG SN VIT NAM Mó s: 62 22 03 15 NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRN TH THU HNG PGS.TS TRN MINH TRNG H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu, s liu nờu lun ỏn l khỏch quan, trung thc cú ngun gc rừ rng, ỏng tin cy Tỏc gi lun ỏn V Th Duyờn MC LC Trang M U CHNG 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn 1.2 Kt qu nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn ó c gii quyt v nhng ni dung lun ỏn trung nghiờn cu 20 CHNG 2: XY DNG T CHC C S NG TNH HNG YấN TRONG NHNG NM U TI LP TNH (1997 - 2000) 22 2.1 T chc c s ng v nhng yu t tỏc ng n cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn 22 2.2 Ch trng v quỏ trỡnh xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn (1997 - 2000) 33 CHNG 3: NG B TNH HNG YấN XY DNG T CHC C S NG P NG YấU CU Y MNH CễNG CUC I MI T NM 2001 N NM 2010 58 3.1 ng b tnh Hng Yờn quỏn trit ch trng ca ng v xõy dng t chc c s ng trc tỡnh hỡnh mi (2001 - 2005) 58 3.2 Ch trng v quỏ trỡnh xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn (2006 - 2010) 84 CHNG 4: NHN XẫT V MT S KINH NGHIM 109 4.1 Nhn xột v quỏ trỡnh lónh o xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn (1997 - 2010) 109 4.2 Mt s kinh nghim ch yu 131 KT LUN 148 DANH MC TI LIU THAM KHO .151 PH LC DANH MC CC BIU Trang Biu 2.1: Phõn loi t chc c s ng ca tnh Hng Yờn (1997-2000) 46 Biu 2.2: Kt qu cụng tỏc phỏt trin ng viờn ca tnh Hng Yờn (1997 - 2000) 50 Biu 3.1: Phõn loi t chc c s ng ca tnh Hng Yờn (2001-2005) 75 Biu 3.2: Phõn loi cht lng t chc c s ng ca tnh Hng Yờn (2006- 2010) 98 Biu 4.1: Phõn loi t chc c s ng tnh Hng Yờn (1997-2010) 114 Biu 4.2: So sỏnh cht lng t chc c s ng tnh Hng Yờn vi mt s tnh lõn cn qua hai nhim k (2001-2005), (2006-2010) 115 Biu 4.3: Phõn tớch s lng ng viờn kt np (1997-2010) 116 Biu 4.4: So sỏnh s lng ng viờn kt np qua nhim k (2001-2005), (2006-2010) ca tnh Hng Yờn vi mt s tnh lõn cn 117 Biu 4.6: Thi hnh k lut t chc c s ng tnh Hng Yờn (1997-2010) 120 Biu 4.7: Thi hnh k lut ng viờn vi phm (1997-2010) .120 DANH MC CC CH VIT TT BCH : Ban chp hnh CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa CNXH : Ch ngha xó hi HD : Hng dn HTCT : H thng chớnh tr KT-XH : Kinh t - xó hi NXB : Nh xut bn TCCS : T chc c s ng TCTW : T chc Trung ng THCS : Trung hc c s THPT : Trung hc ph thụng TNCS : Thanh niờn cng sn TSVM : Trong sch vng mnh UBKT : y ban kim tra XD : Xõy dng ng XHCN : Xó hi ch ngha M U Lý chn ti Tri qua hn 80 nm hot ng, lónh o cỏch mng Vit Nam, mt nm bi hc quan trng quyt nh n mi thng li ca cỏch mng Vit Nam, chớnh l s lónh o tuyt i v ton din ca ng Vỡ vy, cụng tỏc xõy dng ng núi chung v xõy dng t chc c s ng núi riờng luụn c xỏc nh l nhim v then cht cỏc thi k cỏch mng Thm nhun quan im ca Ch tch H Chớ Minh: lónh o cỏch mng, ng phi mnh, ng mnh l chi b tt, chi b tt l cỏc ng viờn tt [64, tr.113], sut quỏ trỡnh lónh o cỏch mng, ng Cng sn Vit Nam ó rt chỳ trng cụng tỏc xõy dng ng, nht l v t chc c s ng c bit, bc vo cụng cuc i mi t nc, ng trc thi c v hi ln nhng cng cú khụng ớt nhng khú khn, thỏch thc i vi cụng tỏc xõy dng ng, ng Cng sn Vit Nam ó xỏc nh xõy dng ng l nhim v then cht Trong cụng tỏc xõy dng ng, xõy dng, cng c, kin ton, nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca t chc c s ng (TCCS) ngang tm vi ũi hi ca tỡnh hỡnh, nhim v mi c ng ht sc quan tõm Ngh quyt Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng ng (khúa X) ch rừ: TCCS l nn tng ca ng, l cu ni gia ng vi dõn, cú v trớ rt quan trng h thng t chc ca ng Ton ng phi trung lónh o, ch o nõng cao nng lc lónh o, sc chin u ca TCCS; bo m s lónh o ca ng trờn tt c cỏc lnh vc hot ng ca i sng xó hi c s, nht l nhng a bn, lnh vc trng yu, cú nhiu khú khn Thc hin ch trng ca Trung ng ng, s nghip i mi, cp y ng cỏc cp ó trung lónh o, ch o xõy dng TCCS gi vng v phỏt huy c vai trũ ht nhõn chớnh tr c s, lónh o cỏn b, ng viờn, nhõn dõn thc hin ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc v thc hin cú hiu qu nhim v chớnh tr a phng, c quan, n v i ng cỏn b, ng viờn tng bc c nõng cao c v s lng v cht lng, trỡnh kin thc v nng lc hot ng thc tin Tuy nhiờn, trc yờu cu, nhim v ca tỡnh hỡnh mi, cũn nhiu TCCS cha ỏp ng c yờu cu thc tin t ra: Do nhn thc hn ch, nhiu cp y cha ch o thc hin ỳng chc nng, nhim v ca TCCS c s Nng lc lónh o, sc chin u nhiu TCCS cũn yu, cha sc gii quyt nhng phc xy a phng Mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn phai nht lý tng, gim sỳt ý phn u, suy thoỏi v phm cht chớnh tr, o c li sng T quan liờu, lóng phớ, tiờu cc cũn xy nhiu ni, chm c phỏt hin ngn chn, y lựi Vic ỏnh giỏ cht lng TCCS v ng viờn hng nm cũn mang tớnh hỡnh thc, kt qu cha phn ỏnh ỳng thc cht, cht lng c s c bit quỏ trỡnh Ngh quyt Hi ngh Trung ng ln th t Ban Chp hnh Trung ng ng, khúa XI v cp bỏch xõy dng ng hin i vi Hng Yờn, mt nhng tnh trng im nụng nghip ca ng bng sụng Hng v ang quỏ trỡnh chuyn dch sang cụng nghip húa, hin i húa thỡ xõy dng ng cng phi c chỳ trng thc hin thnh cụng s nghip cụng nghip húa, hin i húa, vic cng c kin ton cụng tỏc xõy dng TCCS, nhm nõng cao nng lc v sc chin u ca TCCS tr thnh yờu cu khỏch quan gi v trớ quyt nh thc hin nhim v chớnh tr ca tnh TCCS cú vng mnh thỡ s nghip CNH, HH mi din ỳng hng v cú kt qu nh mong mun, i sng nhõn dõn mi c m no hnh phỳc, gi vng n nh chớnh tr TCCS yu kộm, ni b mt on kt, lũng dõn bt n, n nh chớnh tr cú nguy c khụng c gi vng, nim tin ca nhõn dõn vi ng v Chớnh ph gim sỳt Trong s nghip i mi, y mnh CNH, HH, vic xõy dng, cng c, kin ton phỏt trin cỏc loi hỡnh TCCS tr thnh nhim v trng tõm, cp bỏch ca ng b tnh Hng Yờn K t tỏi lp tnh nm 1997 n i hi ng b tnh Hng Yờn ln th XVII (2010) l thi k phỏt trin ỏng ghi nhn cú nhiu bin i tớch cc v kinh t - xó hi v cụng tỏc xõy dng TCCS Thc tin cụng tỏc xõy dng TCCS ca ng b tnh Hng Yờn giai on ny ó t c nhiu thnh tu quan trng, ng thi cng gp khụng ớt khú khn, hn ch Chớnh vỡ vy, cn thit phi cú s nghiờn cu mt cỏch h thng, nhm ỏnh giỏ ỳng thc trng, kt qu v hn ch; gúp phn lm sỏng t mt s lý lun v thc tin v cụng tỏc xõy dng TCCS mt a phng c th iu kin lch s mi, ỳc rỳt nhng kinh nghim, gúp phn nõng cao cht lng cụng tỏc xõy dng TCCS tnh Hng Yờn cỏc giai on tip theo Xut phỏt t nhng lý trờn, nghiờn cu sinh quyt nh chn ti: Cụng tỏc xõy dng t chc c s ng ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010 lm ti lun ỏn tin s Lch s, chuyờn ngnh Lch s ng Cng sn Vit Nam Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch Lm sỏng t ch trng v quỏ trỡnh ch o thc hin xõy dng TCCS ca ng b tnh Hng Yờn t tỏi lp tnh nm 1997 n nm 2010, gúp phn khng nh vai trũ lónh o ton din ca ng v ỳc rỳt kinh nghim thc tin dng vo cụng tỏc lónh o ca ng b tnh v xõy dng TCCS giai on tip theo cú hiu qu hn 2.2 Nhim v - Lm rừ khỏi nim v TCCS v khỏi quỏt nhng yu t tỏc ng n quỏ trỡnh xõy dng TCCS ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010 - H thng húa ch trng ca Trung ng ng v TCCS t nm 1996 n nm 2010 v ch trng ca ng b tnh Hng Yờn t tỏi lp tnh (nm 1997) n nm 2010 - Lm rừ quỏ trỡnh ch o thc hin xõy dng TCCS xó, phng, th trn ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010 trờn cỏc ni dung ch yu: v t tng chớnh tr; v t chc; v phỏt trin ng viờn; v cụng tỏc cỏn b; v cụng tỏc kim tra - Kho sỏt kt qu xõy dng TCCS (xó, phng, th trn) ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010, t ú nhn xột thnh cụng, hn ch khuyt im v ỳc kt nhng kinh nghim cú giỏ tr tng kt thc tin i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn trung nghiờn cu ch trng v ch o thc hin xõy dng TCCS ca ng b tnh Hng Yờn t nm 1997 n nm 2010 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: Nghiờn cu quỏ trỡnh lónh o ca ng b tnh Hng Yờn xõy dng TCCS TCCS cú rt nhiu loi hỡnh, khuụn kh lun ỏn ch trung kho sỏt loi hỡnh TCCS xó, phng, th trn trờn a bn tnh Hng Yờn Lun ỏn trung nghiờn cu xõy dng TCCS trờn cỏc lnh vc: v t tng chớnh tr; v t chc; v phỏt trin ng viờn; v cụng tỏc cỏn b; v cụng tỏc kim tra - V khụng gian: a bn nghiờn cu l tnh Hng Yờn - V thi gian: Thi gian t nm 1997 n nm 2010 C s lý lun, phng phỏp nghiờn cu, ngun t liu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun Lun ỏn c tin hnh trờn c s ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v quan im, ng li ca ng Cng sn Vit Nam v xõy dng ng núi chung v xõy dng TCCS núi riờng 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng mt s phng phỏp chuyờn ngnh nh: Phng phỏp lch s v phng phỏp lụgic, ngoi cũn kt hp cỏc phng phỏp khỏc, nh kho sỏt thc tin, tng hp, phõn tớch, thng kờ, so sỏnh, tng kt, phng nhõn chng lch s NCS: Tha ng chớ, chi b cú bao nhiờu ng viờn, tui trung bỡnh ca ng viờn l bao nhiờu? TL: Hin ng b xó Ngha Hip cú 100 ng viờn, ú sinh hot gi yu l 18 ng viờn, tui trung bỡnh trờn 40, ng viờn n chim 60% ng viờn l cỏn b v hu nhiu Trỡnh chuyờn mụn yu NCS: Tha ng chớ, tỡnh hỡnh sinh hot chi b ti chi b Ngha Hip nh th no? TL: Sinh hot u n hng thỏng vo mựng hoc mựng 6, nhng trin khai ngh quyt hay chng trỡnh hnh ng ch phỳt l xong, ụi lỳc cng mang tớnh hỡnh thc, ng viờn thỡ ớt phỏt biu vỡ s quy chp Trc nm 2006 mi xó cú mt bỏo cỏo viờn nhng sau ú khụng cú na m cỏc ng chi y l ngi trc tip bỏo cỏo, nờn mt s chi b cỏn b khụng cú nng lc khụng lnh hi c ht tinh thn ngh quyt ca ng, trỡnh hn ch nờn tuyờn truyn khụng phc, ng viờn khụng nghe dn n núi chuyờn riờng NSC: Thc trng cụng tỏc phỏt trin cỏn b a phng nh th no? TL: Cng nhiu khú khn, trc nm 2000 thỡ cũn nhiu cỏn b nhit huyt vi cụng tỏc, nhng t 2000 tr li õy cụng tỏc cỏn b gp nhiu khú khn, cú lỳc khụng cú ngun b sung cho nhng ngi ngh, nờn quan im yu cũn hn thiu dn n la chn cỏn b cha thc s ỏp ng vi yờu cu thc tin, hoc mt ngi kiờm nhiu cụng vic, v trớ cụng tỏc cựng mt lỳc Cỏn b tr cho i hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn thỡ khụng i nhng li mun lm chc to, cp xó ó cú hin tng ny Ngi cú bng cp thỡ i cụng tỏc c quan ht cũn li nhng ngi khụng i c õu thỡ lm cỏn b Cỏn b thỡ phõn cụng vo ht cỏc vic khỏc ri cũn tha mi cho sang lm tuyờn giỏo NCS: Trong nhiu nm cụng tỏc ti a phng, theo ng cn lm gỡ xõy dng t chc c s ng giai on hin nay? TL: Mun xõy dng c t chc c s ng a phng tt phi cn yu t ngi, cỏn b tt cú nng lc lónh o, c o to quy mụ, cú cỏn b tuyờn truyn núi cú sc thuyt phc dõn nghe My nm trc cú thớ im mt s ni mụ hỡnh th chi b kiờm ch tch xó, nờn xem xột li mụ hỡnh ny vỡ nu tỡm c cỏn b c ti thỡ tt, nhng khụng tỡm c thỡ s to iu kin cho cỏn b c oỏn chuyờn quyn, lng hnh Cụng tỏc t tng quan trng lm vỡ vy cn cú cỏn b tuyờn giỏo cú trỡnh chuyờn mụn cú kh nng lnh hi c tinh thn ca cỏc ch trng, ngh quyt ca ng ri tuyờn truyn cho cỏc ng viờn, nu khụng cú trỡnh khụng thuyt phc c ngi nghe, dn n ch chng chớnh sỏch ca ng v Nh nc khụng n c vi nhõn dõn Nht l bõy gi cỏc phng tin thụng tin i chỳng nhiu, cỏn b tuyờn truyn khụng lnh hi c tinh thn ngh quyt thỡ tuyờn truyn nghe NCS: Xin cỏm n ng chớ! Ph lc 14 PHIU PHNG VN THễNG TIN C NHN Phng ng chớ: Nguyn Vn Lõm Chc v: Bớ th ng y xó Lc o, huyn Vn Lõm, tnh Hng Yờn Thi gian cụng tỏc: T nm 1995 n nm 2005 NI DUNG PHNG VN NCS: Tha ng chớ, cụng tỏc xõy dng t chc c s ng cú nhng thun li v khú khn gỡ tỏch tnh? TL: Núi chung l c bn chớnh tr t tng ca chỳng tụi l n nh vỡ chỳng tụi cng c cp trờn chun b tõm lý, tinh thn ri, nhng v c s vt cht v lc lng ngi thỡ nhiu khú khn lm Ngy y õu ngi ta cng núi n chuyn tỏch tnh, n tnh mi V c s vt cht, ch cú nht mt phũng hp l phũng sinh hot chung vi cỏc t chc on th khỏc, ch khụng cú c s riờng cho ng b xó hot ng, cỏc chi b thụn cũn sinh hot chi b ti nh ng Bớ th chi b, khú khn nht l khõu ngi Mi tỏch tnh nờn thiu cỏn b lm, cỏn b huyn thỡ luõn chuyn lờn tnh, cỏn b xó thỡ lờn huyn, cũn li cỏn b xó thỡ núi tht l yu NCS: Trong tỡnh hỡnh y thỡ cụng tỏc xõy dng ng thc hin nh th no? TL: Nm 1994 xó tụi cú hn 300 ng viờn Bỡnh quõn mi nm kt np c khong 8-10 ng viờn mi, nhng phi khú khn lm mi cú c s y ng viờn sinh hot ti chi b ch yu l b i v cỏn b v hu Thanh niờn vo ng nhng nm gn õy ớt dn, cú nm khụng cú Thanh niờn bõy gi khụng khộo ng cũn khụng vo ng na, vỡ h mun i lm kinh t nhiu hn ng viờn l nụng dõn hu nh chỳng tụi khụng kt np c, ch yu l giỏo viờn n trng ph thụng T nm 2012 n nm 2014 xó kt np c cú ng viờn mi NCS: Ngun kt np ng viờn ti chi b ch yu l t nhng i tng no, kinh nghim ca ng cụng tỏc phỏt trin ng viờn? TL: Theo kinh nghim ca ng y xó Lc o, lm tt cụng tỏc phỏt trin ng viờn nht l cp c s, ú l: Trc ht, phi xỏc nh nhim v thng xuyờn ca cp y nhm tng cng i ng v sc mnh ca ng; Th hai, phi to ngun kt np ng: ngun chớnh l t on viờn, niờn u tỳ, cỏn b ng chc, giỏo viờn, cụng nhõn, v nht l em ca ng viờn; Th ba, phi thm dũ nhu cu v cú bin phỏp th thỏch, rốn luyn ngun kt np ng; Th t, ó c i hc lp nhn thc v ng ri thỡ phi bi dng, theo dừi, khớch l, giao nhim v ng viờn mi phn u, trng thnh NCS: Tha ng chớ, cụng tỏc phỏt trin ng viờn ti a phng cú nhng khú khn, hn ch gỡ? TL: Cng cú thi gian chi b ch quan tõm n phỏt trin kinh t nụng thụn nờn cng khụng ý n cụng tỏc to ngun, cú lỳc cho c niờn u tỳ c i hc nhn thc v ng, n v a phng li khụng to c hi h tip tc phn u vo ng, nờn cú nhiu trng hp hc xong v cng khụng vo c ng Nhng hn ch khú khn cú mt thc t l: niờn i hc, i lm kinh t xa nh, hoc i lm cỏc cụng ty Hng Yờn thỡ h khụng mun vo ng S niờn cũn li m nh nu lm kinh t gii thỡ li cha hc ht lp 12 v cng khụng mun vo ng Nụng dõn thỡ núi h vo ng khú lm, h phi nhỡn thy cỏi li h mi vo Cũn riờng chuyn vo ng m mt thỏng phi mt my nghỡn tin ng phớ l h ó khụng vo ri NCS: Tha ng chớ, cụng tỏc kim tra giỏm sỏt nhng nm qua thc hin nh th no? TL: u nm ng y xó xõy dng chng trỡnh c th, trin khai xung cỏc thụn Cỏc thụn kim tra, giỏm sỏt l chớnh thụng qua hp chi b Cỏi khú ca phỏt hin, x lý sai phm ng viờn l xúm ngoi lng u l anh em, nờn thnh nhiu cụng tỏc ny cha thc hin nghiờm tỳc ng viờn b khai tr hay k lut ch yu l vi phm kinh t, hoc dõn s k hoch húa gia ỡnh khụng cú trng hp vi phm nguyờn tc ng Nu phi khai tr chỳng tụi ch yu ng xin t rỳt ng NCS: Sinh hot ng xó din nh th no, tha ng chớ? TL: Ch yu l hp chi b vo mựng 10 hng thỏng ng y xó hp thng t 8h-11h, nhng cng cú hp tranh th, trin khai ngh quyt chi phỳt l xong V n chi b thụn hiu qu hn, thng hp vo cỏc bui ti trc hp thụng bỏo cho ng viờn t 5-7 ngy C ỳng ngy gi l hp, k c ng viờn ang lm vic cng phi tranh th b trớ cụng vic m v hp NCS: Theo ng chớ, cụng tỏc cỏn b hin khú khn nht l gỡ? TL: Núi chung l ngi Cỏi c thự lng quờ thỡ khụng phi lm Bớ th chi b cng c Xó tụi cú c i tỏ v hu, cng tham gia cp y, nhng lm Bớ th khụng c, khụng phự hp, nhiu phc nờn tõm lý chung l ngi lm Bớ th chi b Kt np ng viờn cng phi nhm ỳng i tng rừ rng, sau ú lm cụng tỏc t tng vi cỏ nhõn v gia ỡnh, nh hng kt np ng to ngun lm th, ch tch xó Hin nay, s lng ng viờn cú tui i bỡnh quõn 50, cao nht cú ngi trờn 70, cũn ton ngoi 60 Thanh niờn lm kinh t gii cú mun vo ng õu Cú ng viờn cú trỡnh v ngh hu nhng h cng khụng mun tham gia cụng tỏc ng Th ri c cỏn b i hc bi dng cng th Hc thỡ khụng mun i vỡ mt thi gian nhng li mun c lm chc to Núi chung vng mc nhiu nht hin l khõu ngi NCS: Theo ng chớ, Cuc ng hc lm theo tm gng o c H Chớ Minh ó cú tỏc dng nh th no i sng chớnh tr c s? TL: Cuc ng hc lm theo tm gng o c H Chớ Minh ó cú tỏc dng tt i sng chớnh tr c s Cỏn b, ng viờn v nhõn dõn qua hc t tng, tm gng o c Bỏc H ó cú nhng chuyn bin mnh m, tớch cc t tng v hnh ng Cỏn b, ng viờn lm vic cn mn, trỏch nhim, cao tinh thn phc v nhõn dõn, ng x nhõn vn, thc hnh dõn ch hn Nhõn dõn ó cú chuyn bin rừ nột thc hnh tit kim, chng lóng phớ t nhng vic thit thc hng ngy NCS: Qua thi gian lónh o v thc t a phng, ng rỳt c kinh nghim gỡ cụng tỏc xõy dng t chc c s ng? TL: Kinh nghim thỡ tng i nhiu ng mun vng thỡ xõy dng t chc c s ng ti a phng l ht sc cn thit Mun lm c iu ú trc ht phi to s n nh v mt t tng cho cỏn b, ng viờn, nhõn dõn Nhõn dõn ngi ta cú nhỡn thy li ớch c th ngi ta mi vo ng, nu ch tuyờn truyn suụng ngi ta khụng nghe, cỏn b ch núi m khụng lm ngi ta phn i Phi tớch cc nghiờn cu ngh quyt, ch th cp trờn ri ph bin, thc hin linh hot cho phự hp vi a phng mỡnh Vn ng nhõn dõn thỡ mỡnh phi gn bú vi h, to iu kin cho cỏn b tr hot ng, phỏt trin k cn v thay cho mỡnh, phi tin vo lp tr NCS: Xin cm n ng chớ! Ph lc 15 PHIU PHNG VN THễNG TIN C NHN Phng ng chớ: Lờ Xuõn Vng Chc v: Bớ th chi b thụn Kim L, xó Phự ng, huyn n Thi Thi gian cụng tỏc: T nm 2005 n NI DUNG PHNG VN NCS: Tha ng chớ, cụng tỏc xõy dng t chc c ng cú nhng thun li v khú khn gỡ? TL: Thun li chớnh l cú ch trng ca ng ri, ch thc hin theo thụi Ch trng v l t chc hp ri trin khai thụi Cũn khú khn nht l cú on kt c ng viờn khụng Khụng on kt thỡ ch lm c gỡ NCS: Hin ti tỡnh hỡnh ng viờn thụn mỡnh nh th no tha ng chớ? TL: Hin cú 25 ng viờn ch yu l b i v hu, ng viờn tớch cc thỡ tui ó cao Thanh niờn tr mi i lm kinh t khụng cú thi gian, tõm huyt dnh cho ng c Cụng tỏc phỏt trin ng phi núi l rt chm v khụng phỏt trin c Cú t 5-6 nm khụng kt np c ng viờn mi no Thanh niờn nụng thụn khụng ho hng vo ng Vi h kinh t l quan trng nht Cỏc chỏu i lm n xa khụng quờ, khụng theo dừi phỏt trin c; chỏu li a phng lm kinh t gii, nuụi tụm, nuụi ln kinh t vng mnh, mun tham gia cụng tỏc a phng thỡ li cha hc ht lp 12 Phỏt trin ng ch yu da vo cỏc on th thụi, hi ph n, chi on xó, cỏc cụ dy mu giỏo, nhng phi tiờu chun cng l ht lp 12, tham gia cụng tỏc a phngcỏc chỏu i lm na ngy n ti v cng khụng a vo dng ngun kt np ó th nhiu t tng hp hũi cng nh hng nhiu n cụng tỏc phỏt trin ng Cú nhng cỏ nhõn cú sc nh hng ln, hi hp cú ý kin l mi ngi cng theo nờn nhiu cụng tỏc xõy dng ng khú khn, tớnh chin u kộm NCS: Vy theo ng cú bin phỏp no khc phc khú khn trờn khụng? TL: Tụi thỡ tụi lm Th nht, l phi kiờn trỡ ng nhõn dõn v ng viờn chi b mỡnh thụi, c chp hnh ỳng ch trng ca ng, sau ú, giao cụng vic cho cỏ nhõn, giao ri phi giỏm sỏt h thc hin Cng nhỡn vo xut thõn gia ỡnh b m cỏc chỏu l ng viờn thỡ ng to iu kin cỏc chỏu hot ng, qua phong tro mi cú th kt np c NCS: Theo ng lm th no nõng cao cht lng t chc c s ng? TL: Cp y cỏc cp cn phỏt ng v ch o mt cỏch sõu sỏt, tớch cc cỏc phong tro, nh xõy dng i sng húa khu dõn c, xõy dng hng c lng húa, ụng b mu mc, trung hiu, chỏu tho hin T chc hi thi Bớ th chi b gii t cp c s n ton huyn, th õy l mt hỡnh thc hot ng b ớch, qua hi thi s cú nhiu th chi b t gii, nhiu chi y t chi y vng mnh Thụng qua ú tinh thn trỏch nhim ca cp y mang tớnh t giỏc cao hn, khụng khớ xõy dng c s ng, chớnh quyn a phng ngy cng sụi ni, thit thc õy l nột tiờu biu cụng tỏc xõy dng ng chớnh quyn a phng n Thi v cú th lan rng cỏc vựng khỏc NCS: Theo ng lm th no to ngun kt np ng? TL: C tiờu chun l ht lp 12 ri thụng qua theo dừi, phỏt hin t cỏc t chc on th nh hi ph n, cụng on, on niờn Ri to cỏc phong tro qun chỳng hot ng, v tip tc theo dừi Khi no cỏc t chc on th gii thiu thỡ ng y xó ngh quyt c i hc lp tỡm hiu nhn thc v ng Hc xong v ng y phõn cụng ng viờn ph trỏch, giao nhim v, cụng vic c th v li theo dừi Khi ng y xó thy c t chc kt np c i hc lp ng viờn mi NCS: Trong nhiu nm cụng tỏc ti a phng, theo ng nờn lm gỡ nõng cao nng lc v sc chin u ca t chc ng ti a phng? TL: Kinh nghim nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca t chc c s ng nụng thụn thỡ nht thit phi tng cng s lónh o ca cp u cp trờn trc tip i vi t chc c s ng Ngoi vic phõn cụng cỏn b theo dừi nh k, thỡ nht thit hng thỏng phi cú ng lónh o cp trờn trc tip xung lm vic trc tip vi t chc c s ng, nm bt tõm t, nguyn vng ca cỏn b, ng viờn v nhõn dõn, phi hp gii quyt nhng cn kớp phm vi quyn hn ca mỡnh Lónh o cp trờn trc tip phi thng xuyờn cú nhng bỏo cỏo chuyờn , truyn t ch trng, ng li ca ng, Nh nc v ca tnh n vi t chc c s ng i ụi vi vic tng tng cng s lónh o ca cp u cp trờn trc tip i vi t chc c s ng l cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt kt qu thc hin t chc c s ng, thỳc y s phỏt trin v mi mt c s NCS: Xin cm n ng chớ! Ph lc 16 PHIU PHNG VN THễNG TIN C NHN Phng ng chớ: Nguyn Th Tin Chc v: Bớ th chi b khu ph Nam Thnh, phng Quang Trung, thnh ph Hng Yờn Thi gian cụng tỏc: T nm 2006 n NI DUNG PHNG VN NCS: Tha ng chớ, ng b phng Quang Trung cú bao nhiờu chi b? TL: T 2006 n cú chi b, c chia theo khu dõn ph NCS: Tha ng chớ, chi b cú bao nhiờu ng viờn, tui trung bỡnh ca ng viờn chi b l bao nhiờu? TL: Hin chi b cú 46 ng viờn, ú sinh hot gi yu l 12 ng viờn, tui trung bỡnh trờn 40, vỡ ch yu cỏc cụ chỳ ó v hu sinh hot ti chi b, nm 2010 cú kt np c mt ng sinh nm 1972 hin gi ang l ng viờn tr nht chi b S lng ng viờn khụng ng u ga cỏc chi b, ph thuc vo mt dõn c ca khu ph, khu no ụng dõn thi s lng ng viờn nhiu NCS: Nguyờn nhõn vỡ m s tui trung bỡnh ca ng viờn chi b khu ph Nam Thnh li cao nh vy? TL: Vỡ cỏc chỏu hc ht lp 12 u i hc cao ng, i hc v hc ngh, i lm cỏc cụng ty ht, cũn li s ng viờn l dõn c sinh sng khu ph thỡ cng sinh hot chi b ti c quan Nờn s lng ng viờn tr khụng cú hoc cú thi cng rt ớt, cng ch sinh hot tm thi ri chuyn n sinh hot ti c quan NCS: Tha ng chớ, tỡnh hỡnh sinh hot chi b phng ta nh th no? TL: Sinh hot u n chi b c s tựy khu dõn ph nhng t mựng n 10 hng thỏng, ni dung ch yu l trin khai y nhng ni dung ca cp trờn Nhng t chc thc hin thỡ gp khú khn vỡ ch yu l cỏn b ch cht lm, vỡ cỏc ng viờn u ó v hu, u ó hon thnh cụng tỏc Cỏc phong tro u cp y trc tip hot ng, vớ d t chc trung thu cho cỏc chỏu thiu nhi cng l cỏc bỏc cp y NCS: Tha ng chớ, cụng tỏc phỏt trin ng viờn chi b nh th no? TL: õy l gp khú khn nht, vỡ khụng cú ngun, niờn i hc v i lm cụng ty i vi niờn i lm ti cỏc cụng ty thỡ cỏc chỏu ny hu nh khụng sinh hot on th ti a phng Vỡ vy, chi b ny vi nm mi kt np c mt ng viờn Nm 2008 cú kt np c mt ng viờn l sinh viờn trng Cao ng y thi gian hc xong cha xin c vic sinh hot ti khu dõn ph, nhng n nm 2011 xin c vic ti Bnh vin huyn n Thi li chuyn v ú sinh hot NCS: Chi b khu ph Nam Thnh cú t sch vng mnh khụng? TL: nm liờn tip t sch vng mnh t 2006 n 2012, nm 2013 ch hon thnh nhim v vỡ cú mt ng viờn vi phm lut kinh t (lm bo v cho mt nh ngh, cú t chc gỏi mi dõm) Cha nm no b k lut NCS: Trong nhiu nm cụng tỏc ng rỳt c nhng kinh nghim nh th no xõy dng c s ng ca a phng? TL: Vi c thự l chi b thuc khu dõn ph v c im l nhiu ng viờn gi ó v hu, khụng cú chi b dũng h, khụng cú bố cỏnh, nờn khụng cú nhiu s bin ng hot ng, cn nht l ng viờn c cỏc ng viờn tớch cc sinh hot ng, thc hin ỳng ch trng chớnh sỏch ca ng v qua h tuyờn truyn n gia ỡnh ch trng chớnh sỏch ca ng NCS: Xin cm n ng chớ! Ph lc 17 Kt qu cụng tỏc phỏt trin ng viờn ca tnh Hng Yờn (2001-2005) Ngun: [Ph lc 3] Ph lc 18 K lut t chc c s ng ca tnh Hng Yờn (2001-2005) Ngun: [Ph luc 7] Ph lc 19 Phõn loi ng viờn tnh Hng Yờn (2001 - 2005) Ngun: [Ph lc 2] Ph lc 20 K lut ng viờn tnh Hng Yờn (2001-2005) Ngun: [Ph luc 8] Ph lc 21 Kt qu cụng tỏc phỏt trin ng viờn ca tnh Hng Yờn (2006 - 2010) Ngun: [Ph lc 3] Ph lc 22 Phõn tớch cht lng ng viờn ton tnh Hng Yờn (2006-2010) Ngun: [Ph lc 2] Ph lc 23 K lut ng viờn tnh Hng Yờn (2006-2010) Ngun: [Ph lc 8] Ph lc 24 K lut t chc ng ca tnh Hng Yờn (2006-2010) Ngun: [Ph lc 1] [...]... của quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yêu lãnh đạo xây dựng TCCSĐ - Đúc kết những kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo xây dựng TCCSĐ của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010 22 CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG TỔ CHỨC SỞ ĐẢNGTỈNH HƯNG YÊN TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU TÁI LẬP TỈNH (1997 - 2000) 2.1 TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG VÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN 2.1.1 Tầm... công tác xây dựng TCCSĐ của Đảng bộ địa phương Công tác xây dựng tổ chức sở đảng ở nông thôn tỉnh Hưng Yên trong những năm 1997- 2005 của Nguyễn Thị Thu Hương [51] Tác giả khái quát tình hình KT-XH nông thôn tỉnh Hưng Yên, thực trạng TCCSĐ những năm đầu tái thành lập tỉnh; trình bày những chủ trương lớn của công tác xây dựng TCCSĐ, quá trình chỉ đạo công tác xây dựng TCCSĐ ở nông thôn Hưng Yên (1997. .. mạnh xây dựng TCCSĐ (2001-2005) Tác giả phân tích, khách quan khoa học thực trạng công tác lãnh đạo xây dựng TCCSĐ ở nông thôn tỉnh Hưng Yên, từ đó rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng TCCSĐ của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; Công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010 của Nguyễn Thị Thấm [81] Nội dung luận văn trình bày những chủ trương của Đảng trong công tác. .. tố tác động, phương hướng xây dựng, củng cố tổ chức sở đảng và đề ra những giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa ở các tỉnh Trung Trung bộ đến năm 2020 Công tác xây dựng tổ chức sở đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội từ năm 1996 đến năm 2005 của Trần Thị Thu Hằng [47] Luận án đi sâu phân tích thực trạng, đặc điểm TCCSĐ của. .. Các văn kiện của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội từ năm 1996 đến năm 2011 về xây dựng Đảngxây dựng TCCSĐ - Các văn kiện của đảng bộ các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, lịch sử đảng bộ địa phương về xây dựng Đảngxây dựng TCCSĐ của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên - Các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài Luận án - liệu phỏng vấn từ các nhân chứng lịch sử 5 Đóng góp... thôn ở Hưng Yên - Làm rõ quá trình hoạch định chủ trương xây dựng TCCSĐ của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010 - Làm rõ quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng TCCSĐ của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (trên các nội dung chủ yếu: về tưởng chính trị; về tổ chức; về phát triển đảng viên; về công tác cán bộ; về công tác kiểm tra) - Khảo sát, đánh giá khách quan kết quả, hạn chế và nguyên nhân của quá... tài Tuy vậy, nhìn một cách tổng 21 thể cho đến nay chưa công trình nào đề cập một cách đầy đủ, hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác xây dựng TCCSĐ từ năm 1997 đến năm 2010 1.2.2 Những nội dung luận án tập trung nghiên cứu - Làm rõ những yếu tố tác động đến công tác xây dựng TCCSĐ của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng TCCSĐ trong thời kỳ đẩy... bài học trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng; Xây dựng Đảng về tổ chức của Ngô Đức Tính [97] Cuốn sách trình bày các nguyên lý, quan điểm, nội dung bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh và Đảng về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng; 7 một số vấn đề bản về khoa học tổ chức, hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng; những nguyên tắc bản trong xây dựng Đảng Cuốn sách cũng giới... học của luận án - Góp phần làm sáng rõ hơn tầm quan trọng của TCCSĐ nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, nhất là ở cấp sở - Đánh giá một cách khách quan quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về công tác xây dựng tổ chức sở đảng từ khi tái lập năm 1997 đến năm 2010, góp phần tổng kết thực tiễn một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng. .. thiệu đảng viên sinh hoạt ở tổ chức sở đảng thích hợp 3 Tổ chức sở đảng dưới ba mươi đảng viên, lập chi bộ sở, các tổ đảng trực thuộc 25 4 Tổ chức sở đảng từ ba mươi đảng viên trở lên, lập đảng bộ sở, các chi bộ trực thuộc đảng uỷ 5 Những trường hợp sau đây, cấp uỷ cấp dưới phải báo cáo và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý mới được thực hiện: Lập đảng bộ sở trong đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010, (Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010, (Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay