Chuyên đề tốt nghiệp THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG mỹ NGHỆ (TCMN) tại CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH

59 151 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:49

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU5PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH7I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG THỊNH71. Giai đoạn 19972000.72. Giai đoạn 2001 đến nay83. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty83.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty.83.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy93.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban103.3.1. Ban giám đốc103.3.2. Các bộ phận kinh doanh:113.3.3. Phòng tổ chức hành chính123.3.4 Phòng tài chính kế toán134. Đặc điểm về lao động155. Đặc điểm về tài chính:166. Đặc điểm về maketing:206.1 Sản phẩm:206.2 Xúc tiến quảng cáo:206.3 Định giá:216.4 Định vị tìm kiếm thị trường:21III. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY23PHẦN 2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (TCMN) TẠI CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH24I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA241. Kim ngạch xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng252. Kim ngạch xuất khẩu theo thị trường27II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY291. Công tác thị trường291.1 Thị trường xuất khẩu291.2 Thị trường nguồn hàng.30III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY311. Những thành tựu Công ty đã đạt được312. Những hạn chế của Công ty323. Nguyên nhân33PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH34I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH TRONG GIAI ĐOẠN 20062010.341. Định hướng phát triển341.1 Về kinh doanh :341.2 Về công tác quản lý:341.3 Về công tác thị trường:34II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CƯỜNG THỊNH351. Tăng cường công tác nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin351.1. Tăng cường công tác nghiên cứu và xây dựng chiến lược thị trường toàn diện.351.2 Tăng cường hoạt động giao tiếp, khuếch trương và quảng bá sản phẩm.371.3 Hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin.382. Nâng cao khả năng cạnh tranh392.1 Lựa chọn mặt hàng chiến lược392.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm392.3. Đa dạng hoá sản phẩm392.4 Thực hiện tiết kiệm vật tư403. Huy động tối đa nguồn vốn kinh doanh404 . Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kinh doanh405. Hoàn thiện công tác lãnh đạo và tổ chức nhân sự và nâng cao chất lượng tay nghề công nhân .415.1 Hoàn thiện công tác lãnh đạo và tổ chức nhân sự415.2 Nâng cao chất lượng tay nghề công nhân42III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC431. Chính sách hỗ trợ và xúc tiến thương mại432. Tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các đơn vị sản xuất, xuất khẩu TCMN để thúc đẩy nâng cao tính linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh .443. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và có chính sách phù hợp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu mặt hàng TCMN theo hướng tích cực.444. Năng cao kỹ năng xuất khẩu và văn hoá thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất hàng TCMN455. Tiếp tục hoàn thiện và phát triển môi trường thể chế để thúc đẩy xuất khẩu456. Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ cần thiết hỗ trợ cho xuất khẩu467. Tiếp tục đẩy mạnh và cải cách hành chính, cắt giảm chi phí cho xuất khẩu và kiện toàn công tác xúc tiến478. Tăng cường ưu đãi đầu tư sản xuất kinh doanh hàng TCMN479. Đơn giản hoá thủ tục xuất khẩu4810. Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp4811. Thành lập các trung tâm, các cơ sở xúc tiến4912. Kiện toàn bộ máy cán bộ hải quan và đơn giản hoá thủ tục xuất khẩu5013. Chính sách phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống.5114. Chính sách tín dụng nâng cao khả năng quản lí hệ thống ngân hàng5215. Thu hút khách du lịch quốc tế52KẾT LUẬN54TÀI LIỆU THAM KHẢO55 Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC Tài khoản tiền gửi USD: 001.370.380 99.5 – Ngân hàng Ngoại thương Mặt hàng .25 Bảng 3: Kim ngạch xuất hàng thủ công m ỹ nghệ Công ty Cường Thịnh theo cấu mặt hàng 25 II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CƯỜNG THỊNH .36 Tăng cường công tác nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thu thập xử lý thông tin .36 1.1 Tăng cường công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược thị trường toàn diện 36 Nâng cao khả cạnh tranh 40 2.1 Lựa chọn mặt hàng chiến lược 40 2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm 40 2.3 Đa dạng hoá sản phẩm .41 2.4 Thực tiết kiệm vật tư 41 Huy động tối đa nguồn vốn kinh doanh 41 Nâng cao hiệu nghiệp vụ kinh doanh 42 Hoàn thiện công tác lãnh đạo tổ chức nhân nâng cao chất lượng tay nghề công nhân 42 5.1 Hoàn thiện công tác lãnh đạo tổ chức nhân 42 5.2 Nâng cao chất lượng tay nghề công nhân 43 10 Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp 50 12 Kiện toàn máy cán hải quan đơn giản hoá thủ tục xuất 51 a Về cán ngành hải quan 51 b Đơn giản thủ tục xuất nhập 52 SV: Dương Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33 Chuyên đề tốt nghiệp 13 Chính sách phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống 52 a Tìm kiếm phát triển làng nghề truyền thống 52 b Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển làng nghề truyền thống, đặc biệt ý đến nghệ nhân 53 14 Chính sách tín dụng nâng cao khả quản lí hệ thống ngân hàng 53 KẾT LUẬN 55 SV: Dương Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33 Chuyên đề tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta sau xoá bỏ bao cấp, gia nhập vào chế thị trường kinh tế thay đổi nhiều Đã thu thành công định, đời sống nhân dân ngày nâng cao rõ rệt xu hướng phát triển ngày tăng với xu hội nhập toàn cầu, sách đổi mở Đảng Nhà nước để phù hợp với hội nhập hoạt động kinh doanh xuất nhập nước ta đặc biệt coi trọng trở thành công cụ để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng phát triển đất nước Mở rộng hội nhập vào thị trường thương mại giới.Chúng ta trở thành thành viên ASIAN nỗ lực để nhập WTO Trong năm 2002 Việt Nam Mỹ ký hiệp định thương mại song phương, tạo nhiều hội thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất hàng vào Mỹ Vì thị trường lớn, muốn thành công doanh nghiệp buộc phải tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh, tự tìm kiếm nguồn hàng, mối hàng cân đối hoạt động tài để đảm bảo mang lại hiệu Muốn phải cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, đồng thời nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường để tạo dựng chiến lược phát triển lâu dài Kinh doanh xu quốc tế hoá, Doanh nghiệp, quốc gia cần phải dựa tiềm lực, lợi so sánh sẵn có để tham gia có hiệu vào thương mại quốc tế Một lợi Việt Nam sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ Đây sản phẩm có trình phát triển lâu dài, mang đậm nét tinh hoa, độc đáo truyền thống Dân tộc, giới đánh giá cao tinh xảo trình độ nghệ thuật Việc xuất mặt hàng đem lại nguồn thu ngoại tệ không nhỏ, góp phần cải thiện cán cân xuất nhập cán cân toán quốc tế Đất nước SV: Dương Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33 Chuyên đề tốt nghiệp Nắm bất xu thời đại công ty TNHH XNK Cường Thịnh đời vào năm 1997 Trong năm qua, công ty TNHH XNK Cường Thịnh có cố gắng lớn việc đẩy mạnh mở rộng xuất hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường khu vực giới Công ty đạt số thành tựu đồng thời gặp phải khó khăn định Sau thời gian thực tập công ty.thấy hiệu hoạt động xuất nhập hàng thủ công mỹ nghệ vấn đề cần thiết công ty TNHH xuất nhập Cường Thịnh Vì xin chọn đề tài ''Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập hàng thủ công mỹ nghệ công ty TNHH XNK Cường Thịnh'' Làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề gồm có phần: Lời nói đầu - Phần I: Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH XNK Cường Thịnh - Phần II: Thực trạng xuất hàng thủ công mỹ nghệ Công ty TNHH XNK Cường Thịnh - Phần III: Một số giải pháp thúc đẩy xuất hàng thủ công mỹ nghệ Công ty TNHH XNK Cường Thịnh Kết luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh đặc biệt thầy Thạc sĩ Nguyễn Thành Hiếu hướng dẫn giúp đỡ em trình thực tập Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2005 Người thực SV: Dương Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên: Dương Mạnh Tùng SV: Dương Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33 Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG THỊNH Tên gọi chính: Công ty TNHH xuất nhập CUONG THINH Tên giao dịch: CUONG THINH IMPORT- EXPORT CO.,LTD Trụ sở chính: 10 Thể Giao- Hai Bà Trưng- Hà Nội E-mail: cuongthinhco@hn.vnn.vn Tài khoản tiền gửi USD: 001.370.380 99.5 – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Tài khoản tiền gửi VNĐ: 011.1.000.380 985 – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, 198 Trần Quang Khải , Hà Nội Công ty TNHH XNK Cường Thịnh hoạt động gần 09 năm Nếu xét qui mô công ty thuộc loại qui mô nhỏ, đời với chức kinh doanh thương mại xuất nhập đồ thủ công mỹ nghệ Quá trình phát triển công ty chia thành giai đoạn chính: Giai đoạn 1997-2000 Đây giai đoạn hình thành công ty.Giai đoạn công ty gặp phảI số khó khăn bước đầu thành lập, bỡ ngỡ nhập vào thị trường dã có nhiều doanh nghiệp hoạt động NgoàI qui mô công ty DN nhỏ, nguồn vốn huy động có hạn,kinh nghiệm hoat động chưa có,chưa có thương hiệu Luồng thông tin hai chiều công ty nhiều hạn chế SV: Dương Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33 Chuyên đề tốt nghiệp Giai đoạn 2001 - đến Đây thời kỳ khởi sắc Công ty Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty vào trạng thái an toàn có lãi Các mặt hàng xuất truyền thống Công ty ngày tăng kim ngạch xuất khẩu, dẫn đầu mặt mây tre đan, sơn màI thêu ren ba năm gần đạt triệu USD/năm Những mặt hàng gốm sứ, gỗ mỹ nghệ, thảm cói đay, thổ cẩm, dần chiếm lĩnh thị trường Những thị trường khó tính EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, đặc biệt thị trường Mỹ, Canada,…đã tiếp nhận chất lượng hàng hoá Công ty năm gần mà khoản khiếu nại từ chối toán Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Công ty 3.1 Chức năng, nhiệm vụ Công ty Công ty TNHH XNK Cường Thịnh có đầy đủ tư cách pháp nhân, có tài sản dấu riêng, thực chế độ hạch toán kinh doanh độc lập nên Công ty phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không trái với pháp luật, thực chế độ kinh doanh theo luật Thương mại Việt Nam, chịu trách nhiệm hành vi kinh doanh Trong trình mở cửa hội nhập kinh tế doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp xuất phụ thuộc nhiều vào kinh tế giới Các hội thách thức đặt cho doanh nghiệp nhiều, sống nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp thu, tìm nhiều bạn hàng xuất nhiều hàng hoá thu nhiều ngoại tệ cho quốc gia cho doanh nghiệp để đầu tư phát triển Thông qua xuất doanh nghiệp nhanh chóng tiếp thu khoa học kĩ thuật, từ có khả củng cố tổ chức sản xuất, nâng cao mẫu mã, chất lượng, uy địa vị doanh nghiệp thị trường quốc tế thông SV: Dương Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33 Chuyên đề tốt nghiệp qua xuất khẩu, doanh nghiệp xuất nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm củng cố đội ngũ cán công nhân viên nâng cao trình độ đội ngũ cán công nhân viên sản xuất xuất khẩu, mục đích để tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ khác thị trường giới 3.2 Cơ cấu tổ chức máy * Sơ đồ máy công ty Bộ máy công ty TNHH XNK Cường Thịnh tổ chức theo sơ đồ sau: Giám đốc Phó giám đốc Các phận kinh doanh phòng phòng phòng phòng Nghiệp Nghiệp Nghiệp Nghiệp vụ vụ vụ vụ Các phận quản lý Phòng Tổ chức hành Phòng thị trường Phòng Kế toán tài Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức máy điều hành Công ty * Phân tích: Tại Công ty Cường Thịnh, phòng chức coi đơn vị kinh doanh độc lập với chế độ hạch toán riêng Mỗi phòng bổ nhiệm quản lý để điều hành công việc kinh doanh phòng SV: Dương Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33 Chuyên đề tốt nghiệp Chính nhờ cấu hoạt động độc lập có quản lý chung ban giám đốc với quy chế xác định phận quản lý đề mà hoạt động phòng kinh doanh phận khác có hiệu Tuy nhiên với việc bố trí dễ gây cạnh tranh lẫn tình hình kinh doanh gặp khó khăn Điều gây đoàn kết nội Công ty làm cho không phát huy mạnh tập thể Công ty Với mô hình tổ chức trực tuyến chức năng, Công ty Cường Thịnh có động quản lý điều hành Các mệnh lệnh, thị cấp xuống cấp truyền đạt nhanh chóng tăng độ xác Đồng thời ban giám đốc nắm bắt cách cụ thể, xác kịp thời thông tin phận cấp từ có sách, chiến lược điều chỉnh phù hợp cho phận giai đoạn, thời kỳ Đồng thời tạo hoạt động ăn khớp phòng ban có liên quan với nhau, giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu hoạt động kinh doah Công ty tránh việc quản lý chồng chéo chức Theo cấu tổ chức này, thông tin phản hồi nhanh chóng giúp ban lãnh đạo Công ty kịp thời giải vấn đề bất trắc xảy 3.3 Chức nhiệm vụ phòng ban Bộ máy Công ty bao gồm phòng ban phận sau: 3.3.1 Ban giám đốc Đứng đầu giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trước pháp luật Giám đốc người lập kế hoạch sách kinh doanh, đồng thời người trực tiếp điều hành hoạt động Công ty Giám đốc người đứng đầu việc hoạch định chiến lược kinh doanh SV: Dương Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33 Chuyên đề tốt nghiệp Bên cạnh đó, giám đốc hỗ trợ đắc lực phó giám đốc Phó giám đốc người đóng vai trò tham mưu cho giám đốc công tác hàng ngày, đồng thời có trách nhiệm thay mặt giám đốc lúc cần thiết SV: Dương Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33 10 Chuyên đề tốt nghiệp - Cần trì, tái tạo, phát huy ngành nghề truyền thống, quan tâm nhiều đến làng nghề - Cần có qui chế, qui định rõ để bảo vệ cho thương hiệu hàng hoá nước ngoài, nước Bảo hộ quyền sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá - Ngoài ra, Nhà nước cần xây dựng kênh thông tin thương mại thông suốt từ quan thương vụ Việt Nam nước ngoài, Bộ Thương mại đến Sở Thương mại, doanh nghiệp xuất hàng thủ công mỹ nghệ nước Đồng thời tổ chức cung cấp thông tin dịnh kỳ hàng năm, hàng quý thông qua tạp chí, ấn phẩm tình hình tiêu thụ hàng TCMN giới cho doanh nghiệp biết Tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh cho đơn vị sản xuất, xuất TCMN để thúc đẩy nâng cao tính linh hoạt khả thích ứng nhanh Khi nói đến động linh hoạt nói đến khả thích nghi với thay đổi môi trường để tự tồn phát triển Khả tăng cường môi trường lành mạnh động Vì sách giải pháp thời gian tới cần tập trung vào việc tạo lập môi trường Qua buộc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng TCMN doanh nghiệp nhà nước phải ý đến vấn đề : Giảm chi phí, tăng suất, nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm Theo hướng cần có sách để khuyến khích mạnh hình thành phát triển chủ thể có tính linh hoạt cao, có hình thái tổ chức cho phép định nhanh, đảm bảo tín hiệu thị trường không bị lệch lạc 45 Chuyên đề tốt nghiệp Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư có sách phù hợp để thúc đẩy chuyển dịch cấu xuất mặt hàng TCMN theo hướng tích cực Cơ cấu xuất coi chuyển dịch theo hướng tích cực có xuất chủng loại, mẫu mã hàng xuất Để thay đổi cấu sản xuất nói chung cấu hàng xuất nói riêng cần có đầu tư Vì năm qua, Nhà Nước ban hành nhiều chế độ,chính sách để khuyến khích đầu tư, bao gồm lĩnh vực sản xuất xuất Kết hợp với thông thoáng luật doanh nghiệp, chế độ sách phát huy tác dụng tích cực việc tạo mặt hàng chuyển dịch cấu hàng xuất theo hướng tăng dần tỷ trọng hàng chế biến, chế tạo Theo Thương mại ưu đãi dành cho sản xuất hàng xuất tương đối đầy đủ Vấn đề để tăng cường tính minh bạch tính phổ cập ưu đãi này, đồng thời thi hành chúng cách quán thực tế không để khó khăn vướng mắc thủ tục hành chính, mặt kìm hãm tác dụng tích cực chúng Năng cao kỹ xuất văn hoá thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp sản xuất hàng TCMN Xuất tăng trưởng bền vững không lưu ý trau dồi kỹ xuất văn hoá xuất Kỹ xuất tiên tiến bao gồm sàn giao dịch, thương mại điện tử ….Trong văn hoá chứa đựng nội dung liên kết dọc, liên kết ngang, coi trọng người tiêu dùng chữ tín kinh doanh …Hai mảng điểm yếu doanh nghiệp nước ta Để khắc phục tình trạng cần có quan quản lý Nhà Nước, thành lập hiệp hội để liên kết chặt chẽ doanh 46 Chuyên đề tốt nghiệp nghiệp sản xuất xuất khẩu, để doanh nghiệp có sở việc tạo lập mối quan hệ thuận lợi cho việc phát triển sản xuất kinh doanh Tiếp tục hoàn thiện phát triển môi trường thể chế để thúc đẩy xuất Một khu vực xuất động, linh hoạt hoạt động theo định hướng thị trường cần thể chế tương thích với để phát huy hết mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực Để hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị tốt hành trang, cao lực cạnh tranh với công ty nước ngoài, tạo điều kiện cho hàng TCMN Việt Nam thâm nhập thị trường giới, đề nghị Chính Phủ Bộ Thương Mại tạo điều kiện cần thiết cho doanh nghiệp vấn đề sau: Cung cấp thị trường mở website tiếp cận nguồn thông tin có giá trị thương mại nước ngoài.Đề nghị Bộ Thương mại cho mở website riêng thương vụ để giúp công ty tiếp cận thị trường quảng cáo cho hàng TCMN Việt Nam Thành lập trung tâm triển lãm, trưng bày sản phẩm trung tâm kinh tế nước cho doanh nghiệp tham gia, mở thêm văn phòng chi nhánh địa bàn cần thiết Phát triển mạnh loại hình dịch vụ cần thiết hỗ trợ cho xuất Hiện doanh nghiệp đòi hỏi nhà nước phải cung cấp thông tin mặt liên quan đến xuất cho họ Thực mà doanh nghiệp cần thông tin mà kết việc phân tích thông tin Trong hoàn cảnh dịch vụ phân tích thị trường tư vấn kinh doanh chưa phát triển, nhà nước cố gắng làm thay đổi để đáp ứng nhu cầu xúc 47 Chuyên đề tốt nghiệp doanh nghiệp Tuy nhiên việc làm thay đổi kéo dài gây tâm lý ỷ lại từ phía doanh nghiệp, tư kinh doanh thụ động, chờ đợi thị trường Biện pháp tốt có sách khuyến khích phát triển loại hình dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động xuất Bên cạnh dịch vụ nghiên cứu thị trường phân tích thông tin, cần phát triển thêm dịch vụ khác dịch vụ phân tích tài chính, bao gồm phân tích rủi ro tỷ giá , dịch vụ pháp lý để doanh nghiệp tham khảo trình thực hợp đồng Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm chi phí cho xuất kiện toàn công tác xúc tiến Về vấn đề chi phí vào cho xuất nhiều nghiên cứu nước nước đề cập đến Cần rà soát lại khoản phí thu vào hàng xuất khu vực biên giới, kể phí có hoá đơn chứng từ Làm để bảo đảm quỳên lợi cho doanh nghiệp xuất hàng TCMN nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh,tránh khoản chi phí trùng lặp không cần thiết Tăng cường ưu đãi đầu tư sản xuất kinh doanh hàng TCMN Với hệ thống sách khuyến khích, ưu đài hành sản xuất kinh doanh nội địa dự án đầu tư sản xuất kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ thuộc ngành nghề truyền thống ưu đãi mức cao mặt hàng TCMN khác không thuộc ngành truyền thống Nhưng trường hợp xuất ( xuất trị giá 30%giá trịhàng hoá sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ) mức ưu đãi khác biệt 48 Chuyên đề tốt nghiệp hàng thủ công mỹ nghệ thuộc nghành nghề truyền thống hàng hoá xuất khác Giải vướng mắc chế độ thuế gây cho hàng TCMN Hiện hàng thêu, đan, móc thường gặp phải vướng mắc chế độ thuế gây Những vướng mắc tương tự vướng mắc nghành may-dệt sợi Nguyên liệu để làm hàng thêu, ren, móc phần lớn nguyên liệu sản xuất nước, Giá vải, chỉ, len… cung cấp cho sở sản xuất thủ công mũ nghệ có thuế nhập thu nguyên liệu sản xuất vải, , len Do khoản thuế không hoàn trả nên giá thành ta cao Trung Quốc, khó cạnh tranh Chính phủ Nhà nước nên xem xét lại việc cắt giảm thuế cho đơn vị sản xuất kinh doanh, xuất hàng TCMN cho hợp lý Đơn giản hoá thủ tục xuất Mặc dù chế kinh doanh xuất có giúp cho công việc xuất đơn giản hoá, song thủ tục rườm rà gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhiều làm bở lỡ hội kinh doanh họ - Tiếp tục áp dụng biện pháp mà ngành hải quan thực phân luồng hàng hóa, quy định xác nhận thực xuất, quy chế khai báo lần, đăng ký tờ khai máy tính, phân cấp rộng quyền ký tờ khai hải quan để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Trên số đề xuất cá nhân nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất hàng thủ công mỹ nghệ nói chung Công ty TNHH XNK Cường Thịnh nói riêng Các đề xuất có chưa có tính ứng dụng hạn chế, mạnh dạn trình bày với mong muốn góp phần ý kiến để nâng cao hoạt động xuất Công ty 49 Chuyên đề tốt nghiệp 10 Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường việc phát hiện, tìm kiếm thông tin quan trọng Cho nên việc nhà nước giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn thị trường chuẩn đối tác cần thiết (đây vấn đề hạn chế doanh nghiệp Việt Nam) Các doanh nghiệp Việt Nam xuất thường thiếu thông tin, thông tin không chuẩn xác đối tác XNK hay bị thua thiệt Ngoài doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất thường doanh nghiệp vừa nhỏ không đủ khả tài để tham gia hoạt động marketing, quảng cáo xúc tiến để tìm kiếm khách hàng Vì vậy, để giúp doanh nghiệp xuất hàng thủ công mỹ nghệ tìm kiếm đối tác, bạn hàng nhập khẩu, Nhà nước cần có sách giải pháp sau: - Nhà nước nên dành nguồn kinh phí định Ngân sách để hỗ trợ cho công tác xúc tiến thương mại, cho việc khuếch trương xuất Nhà nước hỗ trợ hình thức sau: +) Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng cho sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tham gia hội chợ, triển lãm nước +) 50% chi phí lại hỗ trợ Nếu trình hội chợ, triển lãm đơn vị kinh doanh ký hợp đồng xuất trị giá 20.000 USD Việc hỗ trợ thực trực tiếp doanh nghiệp từ trung tâm xúc tiến thương mại thông qua Công ty quốc doanh giao nhiệm vụ tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế 11 Thành lập trung tâm, sở xúc tiến - Đề nghị cho thành lập thêm số trung tâm xúc tiến thương mại (chủ yếu khuếch trương xuất khẩu) số nơi nước tương tự 50 Chuyên đề tốt nghiệp “Việt Nam Square” Osaka, Nhật Bản (có thể thêm vùng Trung Đông, Pháp Đức, Nga, Mỹ, Canada, nơi trung tâm) Các trung tâm tham gia gian hàng cho doanh nghiệp nước thuê để trưng bày, chào bán hàng xuất với giá khuyến khích Riêng hàng thủ công mỹ nghệ miễn phí (vừa qua số doanh nghiệp xuất hàng TCMN thấy tác dụng trung tâm Osaka việc thúc bán hàng đề nghị hỗ trợ chi phí) - Ở nơi Việt Nam có đại diện thương mại, giao nhiệm vụ cho họ tìm hiểu, khảo sát nhu cầu phục vụ lễ hội địa bàn , phát nhu cầu tìm đối tác cử nhóm công tác đến tận nơi để khảo sát, thiết kế mẫu mã hàng chào bán ký hợp đồng cho sở sản xuất hàng TCMN nước Nên hỗ trợ chi phí cho nhóm công tác có khen thưởng Nếu ký hợp đồng có giá trị lớn - Ngoài ra, Nhà nước cần xây dựng kênh thông tin thương mại thông suốt từ quan thương vụ Việt Nam nước ngoài, Bộ Thương mại đến Sở Thương mại, doanh nghiệp xuất hàng thủ công mỹ nghệ nước Đồng thời tổ chức cung cấp thông tin dịnh kỳ hàng năm, hàng quý thông qua tạp chí, ấn phẩm tình hình tiêu thụ hàng TCMN giới cho doanh nghiệp biết 12 Kiện toàn máy cán hải quan đơn giản hoá thủ tục xuất a Về cán ngành hải quan Nhà nước phải củng cố đội ngũ cán công nhân viên có liên quan đến việc xuất nhập Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất Vì cán Hải quan số công nhân viên ngành hải quan tha hoá, biến chất, nhiều gây cản trở cho việc xuất khẩu, từ làm lỡ hội kinh doanh, gây thiệt hại cho doanh nghiệp 51 Chuyên đề tốt nghiệp b Đơn giản thủ tục xuất nhập Mặc dù chế kinh doanh xuất có giúp cho công việc xuất đơn giản hoá, song thủ tục rườm rà gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhiều làm bở lỡ hội kinh doanh họ Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đề nghị Nhà nước áp dụng số quy định sau: - Tiếp tục áp dụng giải pháp mà ngành hải quan thực phân luồng hàng hóa, quy định xác nhận thực xuất, quy chế khai báo lần, đăng ký tờ khai máy tính, phân cấp rộng quyền ký tờ khai hải quan để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp - Nhà nước cần có văn rõ ràng việc nhập mác, nhã mã vạch khách hàng nước để dính vào hàng thủ công mỹ nghệ 13 Chính sách phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống a Tìm kiếm phát triển làng nghề truyền thống Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam sản xuất chủ yếu làng nghề truyền thống Vì để đảm bảo nguồn hàng cho xuất khẩu, Nhà nước nên có sách phát triển làng nghề truyền thống Trong năm gần đây, hoạt động theo chế kinh tế thị trường làm cho làng nghề truyền thống có phân hoá rõ rệt: số làng nghề phát triển mạnh (như nghề gốm, chạm khảm, chế biến gỗ, mây tre), số làng nghề lại phát triển cầm chừng ( nghề đồ sành, đúc đồng…), có làng nghề gặp nhiều khó khăn (nghề giấy gió, gò đồng…) số làng nghề trình suy vong có khả Các làng nghề có điều kiện hội phát triển lại gặp phải số khó khăn thiếu vốn hoạt động, sở hạ tầng yếu kém, ô nhiễm môi trường…Nên để phát triển làng nghề thủ công 52 Chuyên đề tốt nghiệp b Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển làng nghề truyền thống, đặc biệt ý đến nghệ nhân - Nhà nước cần có giải pháp kế hoạch phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ địa phương nước - Các làng nghề với tư cách đơn vị hành chính, tổ chức làm ăn có tính phường hội cần Nhà nước hỗ trợ để xử lý số vấn đề sở hạ tầng, môi trường… Chính phủ xem xét phê duyệt cấp vốn đầu tư cho dự án xây dựng sở hạ tầng (đường giao thông, bến bãi, đường dây tải điện…) làng nghề có xuất 30% giá trị sản lượng hàng hoá - Đối với nghệ nhân - người thợ có vai trò lớn nghề làng nghề thủ công truyền thống, Nhà nước áp dụng sách như: +) Phong tặng danh hiệu “ Nghệ nhân”, “Bàn tay vàng” cho người thợ giỏi, có nhiều đóng góp vào việc giữ gìn, phát triển làng nghề kèm theo giải thưởng nhằm khuyến khích họ phát huy tài +) Bồi dưỡng miễn phí kiến thức hôi họa, mỹ thuật cho nghệ nhân trường cao đẳng mỹ thuật +) Bảo hộ quyền sở hữu sáng chế, giải pháp kữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá 14 Chính sách tín dụng nâng cao khả quản lí hệ thống ngân hàng *) Hiện không riêng công ty xuất hàng thủ công mỹ nghệ mà đại phận doanh nghiệp Việt Nam thường quy mô vừa nhỏ chí nhỏ nằm tình trạng thiếu vón trầm trọng từ ảnh hưởng đến thời , hội kinh doanh doanh nghiệp Vì đề nghị nhà nước có sách hợp lí việc vay vốn với lãi suất phù 53 Chuyên đề tốt nghiệp hợp , mức thuế vốn thấp hình thức toán linh hoạt Hơn giảm bớt thủ tục xin vay vốn nhanh chóng cho vay vốn hoàn tất thủ tục Có giải pháp vay vốn lưu động cho doanh nghiệp xuất hàng thủ công mỹ nghệ hỗ trợ vốn lưu động cho dự án đầu tư * ) Hiện với xu hôi nhập toán quốc tế thông qua ngân hàng chủ yếu Vậy mà hệ thống ngân hàng nước ta lại khâu toán, thường thua thiệt chậm chạp làm thời , hội kinh doanh cuả doanh nghiệp ; đề nghị với nhà nước nhanh chóng củng cố nâng cao trình độ cán nhân viên hệ thống ngân hàng để tạo điều kiện toán thuận lợi , an toàn cho doanh nghiệp 15 Thu hút khách du lịch quốc tế Với xu hướng phát triển ngành du lịch nay, khách du lịch đến Việt Nam ngày đông, sản phẩm thủ công mỹ nghệ lại quà thật độc đáo cho khách du lịch nước Để tận dụng lợi này, Nhà nước nên có sách phát triển ngành du lịch, gắn liền với việc tăng cường tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ số hoạt động sau:phát triển du lịch văn hoá, tổ chức lễ hội văn hoá truyền thống, liên hệ đón tiếp đoàn khách du lịch nước ngoài, có sách đầu tư cho làng nghề để phát triển du lịch …qua làm tăng lượng hàng thủ công mỹ nghệ xuất nước hình thức xuất chỗ 54 Chuyên đề tốt nghiệp KẾT LUẬN Hoạt động kinh doanh xuất nhập hoạt động quan trọng thời kỳ hội nhập Nó giúp cho đất nước phát triển hội nhập nhanh chóng với hội nhập toàn cầu Hoạt động xuất nhập để tăng thu nhập ngoại tệ cho tài chính, tạo điều kiện để phát triển tốt sở hạ tầng từ rút ngắn khoảng cách nước ta với nước khu vực giới Sau thời gian thực tập Công ty TNHH XNK Cường Thịnh kết hợp với kiến thức học trường với hướng dẫn giúp đỡ thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Thành Hiếu em hoàn thành báo cáo Do trình độ điều kiện khách quan có hạn, em mong bảo thầy 55 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên thực Dương Mạnh Tùng 56 Chuyên đề tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình QTKD GS.TS Nguyễn Thành Độ - TS Nguyễn Ngọc Huyền Giáo trình QTNNL PGS PTS Phạm Đức Thành Tài liệu nội Công ty TNHH XNK Cường Thịnh Tài liệu xuất nhập Bộ Thương mại Tạp chí Thương mại kỳ Mạng Internet 57 Chuyên đề tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 58 Chuyên đề tốt nghiệp 59
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG mỹ NGHỆ (TCMN) tại CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH, Chuyên đề tốt nghiệp THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG mỹ NGHỆ (TCMN) tại CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH, Chuyên đề tốt nghiệp THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG mỹ NGHỆ (TCMN) tại CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH, II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CƯỜNG THỊNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay