(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

28 148 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:45

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH V NGC HONG LàNG NGHề TRUYềN THốNG TỉNH NAM ĐịNH TRONG HộI NHậP QUốC Tế TểM TT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: KINH T CHNH TR Mó s: 62 31 01 02 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS TS NGễ TUN NGHA PGS TS ON XUN THY Phn biờn 1: Phn biờn 2: Phn biờn 3: Lun ỏn c bo v trc hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo higingythỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Trong nhng nm qua, quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin lng ngh truyn thng gn lin vi quỏ trỡnh phỏt trin nụng thụn, ó gúp phn tớch cc vo s nghip cụng nghip húa nụng nghip nụng thụn trờn a bn tnh Nam nh, i sng ngi lao ng tng bc c nõng cao, to vic lm n nh, tng thu nhp cho ngi lao ng, gim khong cỏch gia thnh th v nụng thụn, gim t l h nghốo Gúp phn quan trng i vi quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip, nụng thụn Tuy nhiờn, trc yờu cu ca hi nhp quc t, thc tin phỏt trin lng ngh truyn thng tnh Nam nh hin cũn nhiu bt cp, phi i mt nhiu khú khn thỏch thc nh: - Lng ngh truyn thng phỏt trin cha bn vng, a s l sn xut nh, nng lc trỡnh qun lý kinh doanh cỏc ch h, c s sn xut cũn hn ch - Ngi sn xut cỏc lng ngh truyn thng Nam nh khú tip cn nhng khon vay u ói phỏt trin sn xut, thiu i ng lao ng cú tay ngh cao, thiu u t i mi cụng ngh, thit b mỏy múc nhm nõng cao sn lng, cht lng sn phm - Chng loi sn phm a dng nhng cht lng cha cao, sn phm t trỡnh tinh xo cũn ớt, cha cú sn phm mang tớnh ch lc mi nhn ca a phng Vic tiờu th sn phm cũn b ng, cỏc c s sn xut hng xut khu ch yu phi qua khõu trung gian Vai trũ ca cỏc cụng ty, doanh nghip cha phỏt huy ht hiu qu Mt khỏc, vi yờu cu hi nhp ngy cng sõu rng thi gian ti cỏc sn phm lng ngh truyn thng Nam nh s phi cnh tranh gay gt vi sn phm cựng loi ti th trng nc, th trng khu vc v th trng quc t - Sc ộp ca xu hng ton cu húa, khu vc húa iu kin cỏch mng khoa hc v cụng ngh cú th búp cht lng ngh truyn thng - Khụng nhng th vn, bo tn v phỏt trin lng ngh truyn thng cha c quan tõm ỳng mc ca cỏc cp chớnh quyn nờn mt s ngh, lng ngh ang cú nguy c mai mt, tht truyn cỏc ngh nhõn cao tui khụng cũn na Nu nhng hn ch nờu trờn tip tc kộo di, cỏc lng ngh truyn thng tnh Nam nh s khụng nhng khụng phỏt huy c tim nng, th mnh, m thm cũn lm cho cỏc ngh truyn thng b mai mt, nu iu ny xy s nh hng nghiờm trng ti kinh t, chớnh tr, xó hi ca a phng nht l khu vc nụng thụn Vỡ th nghiờn cu, ỏnh giỏ tỡm cõu tr li v xu hng mi cho phỏt trin lng ngh truyn thng Nam nh l cp thit hin Vi ý ngha ú, ch : "Lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t" c chn lm ti lun ỏn tin s kinh t chuyờn ngnh kinh t chớnh tr Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch ca lun ỏn l nghiờn cu lm rừ nhng c s lý lun c bn v lng ngh truyn thng hi nhp quc t, ỏnh giỏ thc trng lng ngh truyn thng tnh Nam nh thi gian qua v xut gii phỏp phỏt trin xu th hi nhp quc t thi gian ti 2.2 Nhim v nghiờn cu Th nht: Nghiờn cu lm rừ c s lý lun, thc tin v lng ngh truyn thng hi nhp quc t, c bit nờu bt nhng vai trũ, nhõn t tỏc ng mi ca cỏc lng ngh truyn thng hi nhp quc t Th hai: Nghiờn cu kinh nghim mt s a phng Vit Nam v phỏt trin lng ngh truyn thng hi nhp quc t v rỳt nhng bi hc cho tnh Nam nh Th ba: Nghiờn cu thc trng lng ngh truyn thng tnh Nam nh quỏ trỡnh hi nhp quc t t giai on 2010 - 2015, ch rừ cỏc th mnh, nhng hn ch ca lng ngh truyn thng tnh Nam nh trc yờu cu mi ca hi nhp quc t hin Th t: xut cỏc gii phỏp c bn nhm thỳc y s phỏt trin lng ngh truyn thng Nam nh ỏp ng yờu cu mi ca hi nhp quc t i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l lng ngh truyn thng vi t cỏch l mt hỡnh thc t chc sn xut, kinh doanh c thự kinh t th trng v hi nhp quc t 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: lng ngh truyn thng l cú phm vi rng, bao hm nhiu phng din Lun ỏn ch yu trung lm rừ di gúc kinh t chớnh tr c im v vai trũ ca lng ngh truyn thng vi t cỏch l loi hỡnh t chc sn xut kinh doanh truyn thng ca mt s a phng ti cỏc nc ang phỏt trin, ng v phỏt trin iu kin hi nhp quc t - V khụng gian: Lun ỏn trung nghiờn cu cỏc lng ngh truyn thng ó c hỡnh thnh, ang hot ng trờn a bn tnh Nam nh hin - V thi gian nghiờn cu: Lun ỏn trung nghiờn cu ỏnh giỏ thc trng lng ngh truyn thng Nam nh t nm 2010 n 2015 v xut gii phỏp phỏt trin cỏc lng ngh truyn thng ca tnh Nam nh n nm 2025, tm nhỡn n nm 2035 Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 Phng phỏp lun nghiờn cu ti lun ỏn c nghiờn cu da trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, c bit l ch ngha vt bin chng v vt lch s, ng thi tip thu, k tha phng phỏp lun nghiờn cu kinh t hin i 4.2 Phng phỏp nghiờn cu - Lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th nh tru tng hoỏ khoa hc, phng phỏp lụgic v lch s, phng phỏp phõn tớch, tng hp, so sỏnh, thng kờ Bờn cnh ú, lun ỏn cng s dng phng phỏp kho sỏt thc t, phng sõu quỏ trỡnh nghiờn cu lm rừ ch chớnh ca lun ỏn Chng 1: S dng phng phỏp nghiờn cu phõn tớch ỏnh giỏ quan im ca cỏc hc gi v trng phỏi lý lun v nghiờn cu, t ú rỳt nhng ó c nghiờn cu y v cỏc cn nghiờn cu b sung v nghiờn cu mi Chng 2: S dng phng phỏp tru tng húa khoa hc rỳt nhng khỏi nim c bn nh lng ngh, lng ngh truyn thng v lun gii nhng lý lun c bn v c im, vai trũ, nhõn t nh hng n lng ngh truyn thng hi nhp quc t ng thi s dng phng phỏp nghiờn cu ỏnh giỏ thc tin phỏt trin lng ngh truyn thng ca mt s a phng rỳt bi hc cho tnh Nam nh Chng 3: S dng cỏc phng phỏp phõn tớch, thng kờ, tng hp, nhm lm rừ thc trng lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t, rỳt nhng kt qu tớch cc, hn ch ch yu v nguyờn nhõn Chng 4: S dng phng phỏp khỏi quỏt húa nhng ó nghiờn cu chng hai v chng ba cựng vi ỏnh giỏ d bỏo v bi cnh v nhu cu th trng quc t v sn phm lng ngh truyn thng rỳt nhng phng hng v gii phỏp phỏt trin lng ngh truyn thng tnh Nam nh xu th hi nhp quc t thi gian ti Nhng úng gúp v khoa hc - Lm rừ vai trũ mi ca lng ngh truyn thng hi nhp quc t l va gúp phn gi gỡn bn sc hoỏ dõn tc, va thỳc y xut khu v phỏt trin du lch quc t - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t giai on 2010 - 2015; ch nhng thnh cụng, hn ch v nguyờn nhõn Nhng hn ch ch yu bao gm: phỏt trin t phỏt, cha c nh nc nh hng v h tr cú h thng; sn phm LNTT cú cht lng cha cao, cha cú thng hiu hng húa, mu mó, kiu dỏng chm thay i, sc cnh tranh kộm, t l hng xut khu cũn thp; du lch lng ngh cha phỏt trin; ụ nhim mụi trng mt s LNTT ó n mc nghiờm trng - xut gii phỏp phỏt trin lng ngh truyn thng tnh Nam nh n nm 2025 v tm nhỡn 2035 bao gm hon thin quy hoch, k hoch phỏt trin; To ngun cho phỏt trin sn xut; Khuyn khớch m rng v phỏt trin th trng tiờu th sn phm; Kt hp cỏc hỡnh thc t chc sn xut kinh doanh Khuyn khớch v h tr i mi cụng ngh, o to ngun nhõn lc; Khuyn khớch phỏt trin lng ngh truyn thng gn vi du lch l hnh; Xõy dng thng hiu sn phm, thng hiu lng ngh truyn thng Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho lun ỏn bao gm chng Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N LNG NGH TRUYN THNG TRONG HI NHP QUC T 1.1 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU NC NGOI Cể LIấN QUAN N LNG NGH TRUYN THNG TRONG HI NHP QUC T Vi ch chng m ca hi nhp quc t hin ca ng v nh nc ta thỡ vic khụi phc v phỏt trin cỏc lng ngh truyn thng (LNTT) ó cú nhiu nh khoa hc tin hnh nghiờn cu, nhiu nhiu liờn quan n LNTT v cú úng gúp nht nh c v mt lý lun v thc tin v liờn quan n nghiờn cu ca lun ỏn NCS ó tỡm hiu mt s cụng trỡnh khoa hc cỏc quc gia cú iu kin phỏt trin LNTT tng ng vi Vit Nam nh Trung Quc, Indonesia cú th dng c kt qu vo lnh vc nghiờn cu Nhỡn chung cỏc cụng trỡnh nghiờn cu u nhn mnh n lch s truyn thng ca lng ngh, phỏt trin lng ngh gn vi nụng nghip nụng thụn v LNTT vi du lch sinh thỏi 1.2 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU VIT NAM Cể LIấN QUAN N LNG NGH TRUYN THNG TRONG HI NHP QUC T Cỏc cụng trỡnh liờn quan n nghiờn cu ca lun ỏn nc cú rt nhiu nh khoa hc nghiờn cu nhiu gúc v cỏch tip cn khỏc v hng gii quyt cỏc mc tiờu khỏc i vi lng ngh truyn thng núi chung Vit Nam c chia thnh cỏc nhúm c th nh sau: - Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v th cụng nghip, ngh c truyn v mụi trng gn vi cỏc lng ngh - ti v cỏc gii phỏp phỏt trin th cụng nghip theo hng CNH, HH (cụng nghip húa, hin i húa) vựng ng bng sụng Hng - Cụng trỡnh Nghiờn cu quy hoch phỏt trin ngnh ngh th cụng theo hng cụng nghip húa nụng thụn Vit Nam - Nghiờn cu Lng ngh Vit Nam v mụi trng - Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v tỡnh hỡnh sn xut v kinh doanh ca lng ngh v lng ngh truyn thng - H Thanh Thy (2005), Phỏt trin th trng tiờu th sn phm lng ngh - V Th Thoa (2005), Gii phỏp nõng cao sc cnh tranh ca cỏc lng ngh quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t - Nguyn Th Ngõn (2009), Xu hng phỏt trin lng ngh khu vc ng bng sụng Hng Ngoi cũn cú nhiu bi nghiờn cu ng trờn cỏc chuyờn ngnh, cỏc bi tham lun ti cỏc hi tho quc t v nc, cp n s phỏt trin ca cỏc lng ngh, lng ngh truyn thng vi nhiu ni dung khỏc Nh vy, kt qu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc trờn cú ý ngha v mt lý lun v thc tin quan trng i vi vic nghiờn cu LNTT Nam nh hi nhp quc t hin 1.3 KHI QUT KT QU NGHIấN CU LIấN QUAN N CH LNG NGH TRUYN THNG TRONG HI NHP QUC T V VN T RA 1.3.1 Nhng ó c nghiờn cu lun gii rừ cú th k tha lun ỏn Nhng cụng trỡnh nờu trờn ó tin hnh nghiờn cu LNTT trờn nhiu khớa cnh khỏc nhau, v vic bo tn v phỏt trin cỏc lng ngh Vit Nam núi chung, ca cỏc a phng núi riờng nhng nm gn õy vi nh hng v phng phỏp v phỏt trin lng ngh truyn thng cú liờn quan mt thit n ti ca tỏc gi lun ỏn Ni dung cỏc nghiờn cu cú th chia thnh lnh vc sau õy: Th nht, ó phõn tớch khỏi quỏt mt s vai trũ ca lng ngh truyn thng phỏt trin kinh t xó hi nụng thụn, gii quyt vic lm, nõng cao thu nhp cho ngi lao ng cỏc lng ngh truyn thng Th hai, nghiờn cu v tỡnh hỡnh phỏt trin th cụng nghip v nhng ln v mụi trng tỏc ng n lng ngh C th l ó i sõu phõn tớch s phỏt trin ca tiu th cụng nghip nn kinh t hng húa nhiu thnh phn Ngoi ra, nhiu cụng trỡnh cũn nghiờn cu thc trng v cỏc mt hng th cụng, th cụng m ngh, ụ nhim mụi trng cỏc lng ngh Cỏc cụng trỡnh ny giỳp tỏc gi lun ỏn nhn bit mt cỏch tng quan v nng lc ca ngnh tiu th cụng nghip v nng lc sn xut kinh doanh trờn lnh vc tiu th cụng nghip Giỳp cho tỏc gi nm c tng quỏt mc ụ nhim cỏc lng ngh hin Th ba, cỏc cụng trỡnh ó nghiờn cu v tỡnh hỡnh sn xut v kinh doanh xut cỏc gii phỏp phỏt trin lng ngh truyn thng t lao ng, cụng ngh, vn, th trng tiờu th sn phm ó giỳp cho tỏc gi lun ỏn ỏnh giỏ c phn no v thc trng ca lng ngh truyn thng bc vo kinh t th trng, m ca v hi nhp quc t vi bờn ngoi 1.3.2 Nhng cn tip tc nghiờn cu Nhỡn chung, cỏc cụng trỡnh tip cn di nhng gúc khỏc c v lý lun v thc tin v cỏc lnh vc phỏt trin ca LNTT, song cỏc cụng trỡnh trờn cha cp n cỏc Mt l, cha i sõu nghiờn cu mt cỏch ton din phỏt trin LNTT trờn ni dung: kinh t - xó hi - mụi trng gn vi cỏc yu t ca s liờn kt v cnh tranh gia cỏc ch th kinh t, v vai trũ mi, cỏc nhõn t nh hng n lng ngh truyn thng c bit cha cú cụng trỡnh nghiờn cu no cp n ni dung phỏt trin lng ngh truyn thng quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t Hai l, cỏc cụng trỡnh cha i sõu vo phõn tớch thc trng cỏc lng ngh truyn thng quỏ trỡnh hi nhp quc t v cha cú cụng trỡnh no cú s phõn tớch ton din cỏc thỏch thc ch cỏc xu hng ca LNTT iu kin hi nhp Cỏc cụng trỡnh cha a cỏc quan im cú tớnh h thng LNTT phỏt trin theo hng bn vng m nhng nm ti cn phi trung gii quyt quỏ trỡnh hi nhp sõu hn vo th trng khu vc v th gii Ba l, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cha a c nhng nh hng chin lc cho lng ngh truyn thng quỏ trỡnh hi nhp quc t mt cỏch tng th nhm phỏt trin bn vng cỏc LNTT bi cnh cnh tranh v hi nhp quc t Túm li, cú th núi cho n cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu tng th v phỏt trin lng ngh truyn thng tnh Nam nh quỏ trỡnh hi nhp kinh t di gúc kinh t chớnh tr Vỡ vy, õy l ti c lp, khụng trựng tờn v ni dung vi cỏc cụng trỡnh khoa hc ó cụng b v ngoi nc Chng C S Lí LUN V THC TIN V LNG NGH TRUYN THNG TRONG HI NHP QUC T 2.1 KHI NIM V C IM LNG NGH TRUYN THNG TRONG HI NHP QUC T 2.1.1 Khỏi nim lng ngh v lng ngh truyn thng 2.1.1.1 Lng ngh v tiờu phõn nh lng ngh - Khỏi nim lng ngh: L loi hỡnh t chc sn xut kinh doanh c hỡnh thnh lõu i lch s phỏt trin ca xó hi Hai l, mun phỏt trin ngh, lng ngh cú hiu qu trc ht phi cú s h tr tớch cc t phớa Nh nc bng vic ban hnh nhng c ch chớnh sỏch, to mụi trng phỏp lý thun li cho sn xut kinh doanh; h tr v ti chớnh v tip cn ngun vn, ú cn cú c ch, chớnh sỏch cho cỏc h ti lng ngh vay khụng cn th chp; ng thi cú chớnh sỏch ng b v vựng cung cp nguyờn liu Ba l, sn xut lng ngh trc ht phi xut phỏt t nhu cu th trng Tp trung, t phỏ khõu thit k sn phm nhm xõy dng v phỏt trin cỏc sn phm lng ngh ch lc, sn phm tiu th cụng nghip tiờu biu Bn l, u t hn na cho s nghip giỏo dc v o to ngun nhõn lc, tng cng cụng tỏc o to v bi dng nõng cao trỡnh tay ngh cho ngi lao ng lng ngh thụng qua cỏc trung tõm o to, cỏc vin nghiờn cu Nm l, phỏt trin cỏc t chc dch v t vn, nghiờn cu v ph bin kin thc cụng nghip nụng thụn, ch yu l hai loi hỡnh dch v, t cỏc kinh t, qun tr doanh nghip núi chung v t v k thut sn xut v chuyn giao cụng ngh Sỏu l, h tr mt s c s sn xut, doanh nghip lng ngh tr thnh doanh nghip mnh, thc hin vai trũ m rng th trng, l u mi thu gom tiờu th sn phm, xut khu By l, phõn loi nhng ngnh ngh truyn thng cú kh nng tn ti phỏt trin, la chn nhng sn phm c trng u t, nhng ngnh hot ng cm chng hoc cú nguy c mai mt cú chớnh sỏch phự hp Chỳ trng phỏt trin cỏc lng ngh truyn thng v cú sn phm xut khu thu ngoi t cao Tỏm l, y mnh xõy dng kt cu h tng (giao thụng, in, mt bng sn xut ) to iu kin cho cỏc c s sn xut phỏt trin Trin khai cỏc gii phỏp phỏt trin bn vng Chng THC TRNG LNG NGH TRUYN THNG TNH NAM NH TRONG HI NHP QUC T 3.1 KHI QUT C IM T NHIấN V CC NHN T NH HNG TI LNG NGH TRUYN THNG TNH NAM NH TRONG HI NHP QUC T 3.1.1 c im t nhiờn Tnh Nam nh cú din tớch t nhiờn 1.676km2, c quy hoch l trung tõm ca nam ng bng sụng Hng, dõn s khong triu ngi vi huyn, thnh ph, hỡnh thnh rừ nột ba vựng kinh t: Vựng kinh t ng bng thp trng gm: huyn V Bn, í Yờn, M Lc, Nam Trc, Trc Ninh, Xuõn Trng, õy l vựng cú nhiu kh nng thõm canh phỏt trin cụng nghip dt, ch bin, cụng nghip ch bin, cụng nghip c khớ v cỏc ngnh ngh truyn thng phỏt trin 3.1.2 Nhng nhõn t thun li tỏc ng n s phỏt trin lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t - Ngun nguyờn liu sn xut cho cỏc lng ngh truyn thng Nam nh - Nam nh cú truyn thng sn xut hng th cụng m ngh - n nm 2015 s lao ng tham gia cỏc lng ngh truyn thng khong 22.016 ngi Trong ú, cú khong 65 ngi c coi l th gii, th c cỏc lnh vc ỳc ng, chm khc g, sn mi, mõy tre an ; - Cỏc lng lng ngh truyn thng Nam nh cú kh nng ng dng cụng ngh tng sc cnh tranh ca sn phm - Nam nh cú cỏc doanh nghip lm nũng ct xut khu sn phm lng ngh truyn thng - Cỏc lng ngh truyn thng khai thỏc, phỏt trin c nhiu th trng xut khu hng húa, ú cú mt s th trng trng im nh EU, Nht Bn - Tnh Nam nh quan tõm v cú cỏc ch trng, chớnh sỏch phỏt trin lng ngh truyn thng nụng thụn 3.1.3 Nhng nhõn t khụng thun li tỏc ng n s phỏt trin lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t - Vn t cú ca cỏc ch th sn xut kinh doanh ca lng ngh truyn thng hn ch li cũn khú khn vic tip cn cỏc ngun tớn dng - Cht lng nhõn lc ca cỏc lng ngh truyn thng thp: - Sn xut nh l, phõn tỏn ph thuc ln vo cỏc lng ngh truyn thng v cỏc h gia ỡnh - Kh nng cnh tranh ca cỏc lng ngh truyn thng tnh Nam nh thp hn so vi cỏc a phng sn cú ngun nguyờn liu thiờn nhiờn nh mõy, tre, g - Cụng ngh, k thut x lý nguyờn liu v cỏc cụng on sn xut cũn thp: Tuy ó cú mt s c s sn xut ó u t i mi cụng ngh, trang thit b nhng nhỡn chung, mỏy múc thit b ti cỏc lng ngh truyn thng cũn lc hu nờn kh nng cnh tranh ca sn phm lng ngh truyn thng thp - Quỏ trỡnh cụng nghip húa v ụ th hoỏ dn ti vic gim lc lng lao ng lng ngh truyn thng - Mt s th trng cú xu hng nhp khu sn phm c sn xut hng lot bng mỏy múc ca mt s nc 3.2 THC TRNG LNG NGH TRUYN THNG TNH NAM NH TRONG HI NHP QUC T TRONG GIAI ON 2010 - 2015 3.2.1 Thc trng v s lng v s phõn b lng ngh truyn thng trờn a bn tnh Nam nh S lng v s phõn b LNTT cú mi quan h cht ch vi cỏc ngh truyn thng hin cú trờn a bn tnh Tớnh n nm 2015, Nam nh l a phng cú nhiu ngh truyn thng a dng, c bo tn, phỏt trin vi quy mụ khỏc Nhng nhúm ngh truyn thng tiờu biu trờn a bn tnh Nam nh bao gm: Mt l, ngh th cụng, m ngh nh g Nhng ngh ny ang tn ti v phỏt trin La Xuyờn í Yờn, tre na ghộp Huyn í Yờn ú l nhng ngh cú s hỡnh thnh, phỏt trin lõu i v thng trm theo cỏc thi k phỏt trin kinh t ca tnh v t nc Hai l, ngh ch bin nụng, lõm, hi sn õy l nhúm ngh truyn thng m Nam nh cú tim nng li th phỏt trin so vi tnh khỏc Ba l, ngh sa cha, dch v c khớ õy l nhúm ngh phc v nhu cu v nụng c sn xut nụng nghip v hng c khớ tiờu dựng Bn l, ngh dt, ngh may, ngh thờu th cụng Nhúm ngh ny bao gm cỏc ngh truyn thng nh dt la t tm, dt vi, dt chiu ó v ang c khụi phc v m rng phỏt trin ti nhiu a phng tnh Nm l, ngh sn xut vt liu xõy dng nh : Gch nung, ngúi nung Nhúm ngh ny ch yu tn ti theo hỡnh thc t cung t cp dõn c 3.2.2 Thc trng th trng tiờu th sn phm ca cỏc lng ngh truyn thng tnh Nam inh hi nhp quc t Th trng tiờu th ó v ang l s mt ca mi doanh nghip núi chung v ca cỏc c s sn xut cỏc LNTT Nam nh núi riờng Mun cú c li nhun thỡ sn phm sn xut phi ỏp ng c nhu cu v th hiu ca ngi tiờu dựng, xõy dng c thng hiu v phi c tiờu th trờn th trng vi giỏ c hp lý - th trng ni a, vi s dõn hn 91 triu ngi, iu kin kinh t ngy cng phỏt trin, i sng vt cht v tinh thn ca ngi dõn tng bc c ci thin nờn nhu cu tiờu th hng hoỏ ngy cng ln + Li th v th trng ca cỏc lng ngh LNTT Nam nh trc ht l th trng a phng vi dõn s gn triu ngi + Vic t chc lu thụng, tiờu th sn phm ca lng ngh LNTT trờn th trng ni a u nhng ngi sn xut t t chc, thit lp mng li phõn phi riờng, hỡnh thc ny chim ti 61,8% tng s sn phm lng ngh Nam nh lu thụng trờn th trng ni a + Cỏc cụng ty t nhõn l kờnh tiờu th ln th hai ca sn phm lng ngh LNTT th cụng Nam nh v chim 22,8% tng s sn phm lng ngh LNTT Nam nh lu thụng trờn th trng ni a + Cỏc lng ngh ó xut hin nhúm thng nhõn chuyờn hot ng tiờu th, hot ng ca nhúm thng nhõn ny kớch thớch mnh m sn xut lng ngh LNTT ni lin lng ngh LNTT vi cỏc th trng tiờu th ln - th trng xut khu, c xỏc nh l th trng quan trng ca cỏc lng ngh (nht l cỏc lng ngh truyn thng) + S phỏt trin ca nhng sn phm c ỏo, a dng ca LNTT trờn a bn tnh ó gúp phn thỳc y xut nhp khu Tớnh n nm 2015 ó cú 24 LNTT cú sn phm tham gia xut khu + Tng giỏ tr kim ngch xut khu sn phm LNTT ca tnh tng 182,48% giai on 2010 - 2015 + Nu nh vo nm 2010, th trng xut khu hng TCMN ca LNTT ca Nam nh bao gm 31 quc gia v vựng lónh th, ú xut khu ch yu l vo cỏc nc EU, th trng ny chim trờn 50% tng kim ngch xut khu hng LNTT TCMN ca; tip n l Nht Bn, Hn Quc, Thỡ n nm 2015, th trng xut khu tng lờn 42 nc v vựng lónh th, ú cú cỏc th trng mi chõu Phi, Trung Cn ụng, c 3.2.3 Thc trng ngun nhõn lc ca lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t S phỏt trin ca LNTT tnh Nam nh nhng nm qua cũn c th hin thụng qua s phỏt trin ca ngun nhõn lc ca LNTT Trong giai on t nm 2010 n nm 2015 - Cht lng lao ng nhỡn chung cũn thp, th gii lao ng lnh ngh cũn thp Bờn cnh ú, c cu lao ng mt cõn i, phn ỏnh tỡnh trng chm phỏt trin v mt xó hi ca lng ngh truyn thng lao ng trớ úc ch chim 0,44% (lao ng cú k thut) cũn li l lao ng chõn tay - V nhõn lc qun lý; cỏc lng ngh truyn thng tnh Nam nh hu ht l sn xut theo h gia ỡnh - S lng th lnh ngh trung ch yu lng La Xuyờn, v Tng Xỏ - í Yờn bi ni õy cú cỏc lng ngh truyn thng g m ngh v ỳc ng m ngh ó xut hin cỏch õy trờn di mt ngn nm 3.2.4 Thc trng mt s lng ngh truyn thng in hỡnh Lun ỏn phõn tớch thc trng mt s LNTT in hỡnh sau õy: - Lng ngh gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh - xó in Xỏ huyn Nam Trc - Lng ngh mc huyn Hi Hu: Lng ngh truyn thng g m ngh Hi Minh - Lng ngh mc huyn í Yờn: Lng ngh chm khc g La Xuyờn, xó Yờn Ninh - Lng ngh mc L Phong xó Yờn Ninh - Lng ngh mc ng ng xó Yờn Hng - Trong phỏt trin kinh t - xó hi ca xó Yờn Hng - Lng ngh mc Tr ụng, Tr oi xó Xuõn Phng huyn Xuõn Trng - Lng ngh c khớ (ỳc kim loi) Vn im A - th trn Lõm v lng ngh c khớ ỳc Tng Xỏ - xó Yờn Xỏ huyn í Yờn 3.3 NH GI CHUNG V LNG NGH TRUYN THNG TNH NAM NH TRONG HI NHP QUC T 3.3.1 Thnh tu v nguyờn nhõn 3.3.1.1 Thnh tu Th nht: Thnh tu v kinh t - Khai thỏc v phỏt huy nhng ngun lc sn cú ca a phng, thỳc y phỏt trin kinh t - xó hi hi nhp quc t Tc tng trng giỏ tr sn xut CN-TTCN, lng ngh bỡnh quõn giai on 2011-2014 t 24,4%/nm, cao hn mc bỡnh quõn chung ton tnh 2,4% (c tớnh tc tng trng giỏ tr sn xut CN-TTCN ton tnh giai on 2011-2015 t 22%/nm) Trong ú, nm 2014 l nm cú tc tng trng giỏ tr sn xut CN-TTCN, lng ngh nụng thụn t cao nht l 25,3% so vi nm 2013 Tc tng trng ó lm cho t trng giỏ tr sn xut CN-TTCN, lng ngh khu vc nụng thụn n nm 2014 chim 53,96% tng giỏ tr sn xut ton ngnh cụng nghip; tng 2,56% so vi thi im nm 2011 - Gúp phn lm chuyn dch c cu kinh t v c cu lao ng tnh Nam nh theo hng hi nhp Tớnh n ht nm 2014, trờn a bn ton tnh ó cú 166/209 xó, th trn (bng 79,42%) cú giỏ tr sn xut CN-TTCN chim t trng trờn 10% c cu kinh t; cú 78/96 xó xõy dng NTM giai on I (bng 81,25%) cú giỏ tr sn xut CN-TTCN chim t trng trờn 15% c cu kinh t ton xó Nhiu xó xõy dng NTM ó t giỏ tr sn xut CN-TTCN t 50-80% tng giỏ tr sn xut ton xó - Gúp phn thỳc y phỏt trin kt cu h tng nụng thụn bo tn hoỏ Cựng vi s phỏt trin ca cỏc lng ngh truyn thng, kt cu h tng nụng thụn cng tng bc c tng cng Cỏc trc ng giao thụng chớnh c nha v bờ tụng hoỏ, giao thụng nụng thụn c nõng cp v ci to T l ng b c nha v bờ tụng hoỏ t 50,% nm 2010, lờn gn 90% nm 2014 Th hai: Thnh tu v xó hi - Gúp phn bo tn v phỏt huy tinh hoa, bn sc húa dõn tc a phng - S phỏt trin ca LNTT ó to thờm vic lm, thu nhp cho dõn c nụng thụn, gúp phn tớch cc vo xúa gim nghốo Th ba: Thnh tu v mụi trng Nu nh trc õy, c bit l t VN gia nhp t chc thng mi th gii(WTO) hu nh cỏc LN v LNTT cha chỳ trng ti vic bo v mụi trng v v sinh an ton thc phm, thỡ ngy nay, ũi hi cỏc LNTT phi tuõn th cỏc quy nh ca WTO, cỏc yờu cu v sinh an ton thc phm, cỏc tiờu chun k thut v v sinh mụi trng 3.3.1.2 Nguyờn nhõn ca thnh tu - Do s i mi v t duy, hay s thay i v nhn thc, t ch cm kinh t t nhõn, sang tha nhn h, khuyn khớch h tn ti v phỏt trin - Nhng n lc ca bn thõn ngi dõn vic nm bt thi c, n lc phn u lm ngh t nuụi sng mỡnh - Trong nhng nm qua, h thng chớnh sỏch v phỏt trin LNTT ngy cng hon thin hn; - C s vt cht cỏc lng ngh c tng cng cú s h tr, u t ca Nh nc, cựng vi s úng gúp ca ngi dõn thc hin phng chõm Nh nc v nhõn dõn cựng lm - Nc ta ó hi nhp kinh t quc t ngy cng sõu, rng hn 3.3.2 Bt cp v nguyờn nhõn cỏc lng ngh truyn thng Nam nh hi nhp quc t 3.3.2.1 Nhng bt cp ca cỏc lng ngh truyn thng Nam nh hi nhp quc t - Lng ngh truyn thng phỏt trin t phỏt - Cht lng sn phm LNTT cha cao Cỏc sn phm ca lng ngh a phn cha cú thng hiu hng húa, mu mó, kiu dỏng thay i chm nờn sc cnh tranh kộm - T l hng xut khu cũn thp, vic tỡm kim th trng v hp tỏc sn xut kinh doanh cũn hn ch - Sn xut LNTT cũn manh mỳn nh l, th trng tiờu th sn phm cha c m rng - Vn ụ nhim mụi trng - Cỏc bn quy phm phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cũn thiu v cha c th Cụng tỏc quy hoch cm cụng nghip lng ngh cũn nhiu vng mc - C ch chớnh sỏch gia cỏc B, Ngnh, Trung ng cũn thiu ng b v chng chộo C ch h tr v khuyn khớch ca tnh v ti chớnh thng mi, i mi cụng ngh, ng ký thng hiu, thu hỳt nhõn ti cũn cha c th - Vic tip cn vay ca cỏc t chc tớn dng cũn hn ch v khú khn c ch v th tc, ti sn th chp, hiu qu d ỏn u t Mt s h, doanh nghip cỏc lng ngh cha t giỏc chp hnh ngha v np thu vi Nh nc - Ngh nhõn, th gii ca cỏc lng ngh cha c quan tõm ỳng mc, thiu s ng viờn kp thi khuyn khớch h sỏng to - V nh hng ca hi nhp quc t i vi cỏc lng ngh truyn thng ca Nam nh 3.3.2.2 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch, bt cp - Cỏc lng ngh phỏt trin mang tớnh t phỏt, nh l - Vic ban hnh cỏc chớnh sỏch v thc hin chớnh sỏch cha ng b cũn chng chộo - Trỡnh qun lý v t chc sn xut cha ỏp ng c yờu cu th trng - Lao ng th cụng c o to ch yu qua lao ng trc tip hoc truyn ngh, rt ớt c o to qua trng lp - Cht lng, kiu dỏng, mu mó sn phm cũn n iu, nng v sn xut s lng nờn sn phm cht lng thp - Cỏc ngun cung cp nguyờn liu khú khn Chng PHNG HNG V GII PHP PHT TRIN LNG NGH TRUYN THNG TNH NAM NH TRONG HI NHP QUC T 4.1 D BO CC NHN T MI TC NG N LNG NGH TRUYN THNG TNH NAM NH TRONG HI NHP QUC T Th nht: Cỏc nhõn t nc - D bỏo tỡnh hỡnh kinh t - xó hi ca Vit Nam v tnh Nam nh n nm 2035 - Nhõn t th trng nc cho sn phm lng nghờ truyn thng - Nhõn t khoa hc cụng ngh Th hai: Cỏc nhõn t quc t - Quỏ trỡnh khu vc húa, ton cu húa, s phỏt trin ca khoa hc, cụng ngh - Din bin khú lng v nhu cu, th hiu thay i nhanh chúng - p lc cnh tranh ngy cng gay gt 4.2 PHNG HNG TIP TC PHT TRIN LNG NGH TRUYN THNG TNH NAM NH TRONG HI NHP QUC T Th nht: Phỏt trin lng ngh truyn thng phi gn vi chin lc phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh Cú th khng nh phỏt trin lng ngh l ng phỏt huy c nhng li th ca a phng, va hiu qu, va nhanh chúng t c cỏc mc tiờu ca quỏ trỡnh CNH, HH nụng nghip, nụng thụn v xõy dng nụng thụn mi Th hai: Phỏt trin lng ngh truyn thng phi m bo ỏp ng yờu cu hi nhp quc t Vic phỏt trin cỏc lng ngh truyn thng Nam nh hin cn c t bi cnh nn kinh t c nc ang ch ng hi nhp kinh t quc t iu ú cú ngha l cỏc sn phm th cụng m ngh ti õy phi thc s hng v xut khu v phi cú kh nng cnh tranh mnh Hi nhp kinh t quc t t sn xut ca lng ngh truyn thng Nam nh trc tỡnh l sn phm ca lng ngh cú th bỏn nhiu a phng nc v nhiu quc gia trờn th gii Th ba: Phỏt trin lng ngh truyn thng phi gn vi vic gii quyt vic lm cho ngi lao ng Vic phỏt trin lng ngh truyn thng Nam nh l gúp phn to cụng n vic lm cho ngi lao ng ti a phng, thc hin chuyn dch c cu lao ng bng cỏch chuyn mt b phn lao ng nụng nghip sang cỏc hot ng phi nụng nghip theo quan im ly nụng bt ly hng Do vy, phc hi v phỏt trin cỏc lng ngh gii quyt khụng ch cỏc kinh t m c xó hi rt bc xỳc ang t nụng thụn Nam nh Th t: Phỏt trin lng ngh truyn thng phi t c nhng kt qu kinh t, hoỏ, an sinh xó hi v mụi trng Cựng vi vic phỏt trin kinh t, hoỏ thỡ phỏt trin lng ngh, cm cụng nghip lng ngh phi gn lin vi vic bo v mụi trng Vỡ rừ rng s phỏt trin kinh t núi chung, phỏt trin lng ngh núi riờng cú quan h t l thun vi ụ nhim mụi trng Nu khụng x lý cht thi, bo v mụi trng thỡ s gõy nh hng trc tip n mụi trng sinh thỏi, ti i sng sn xut, sinh hot v sc kho ca ngi dõn lng ngh v ca cng ng Vỡ vy, m bo mụi trng phi c coi l mc tiờu quan trng quỏ trỡnh phỏt trin lng ngh truyn thng , l mt yu t quan trng s phỏt trin bn vng i vi nụng thụn núi chung v cỏc lng ngh truyn thng núi riờng 4.3 GII PHP NHM PHT TRIN LNG NGH TRUYN THNG TNH NAM NH TRONG HI NHP QUC T Th nht: Hon thin quy hoch, k hoch phỏt trin LNTT ca Nam nh hi nhp quc t Th hai: To ngun cho phỏt trin sn xut LNTT hi nhp quc t Th ba: Khuyn khớch m rng v phỏt trin th trng tiờu th sn phm ca cỏc LNTT hi nhp quc t Th t: Kt hp cỏc hỡnh thc t chc sn xut kinh doanh LNTT c v ngoi tnh hi nhp quc t Th nm: Khuyn khớch v h tr lng ngh truyn thng i mi cụng ngh sn xut kinh doanh ỏp ng yờu cu hi nhp quc t Th sỏu: H tr o to ngun nhõn lc cho vic phỏt trin lng ngh truyn thng hi nhp quc t Th by: Hon thin mt s chớnh sỏch phỏt trin ngh, lng ngh truyn thng hi nhp quc t Th tỏm: Khuyn khớch phỏt trin lng ngh truyn thng gn vi du lch l hnh Th chớn: Xõy dng thng hiu sn phm, thng hiu lng ngh truyn thng KT LUN Phỏt trin lng ngh truyn thng hi nhp quc t l mt nhng hot ng kinh t vụ cựng quan trng nụng thụn c nc núi chung v Nam nh núi riờng Phỏt trin lng ngh truyn thng s gúp phn s dng hp lý v cú hiu qu ngun ti nguyờn, tng sn lng v thu nhp cho ngi lao ng, chuyn dch c cu kinh t, to cụng n vic lm, tng thu nhp, thu hp khong cỏch v mc sng dõn c gia thnh th v nụng thụn v tng kim ngch xut khu Do vy tip tc to iu kin cho lng ngh truyn thng phỏt trin mnh l yờu cu cp thit chin lc phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh Nam nh Vi nhng ni dung trờn, lun ỏn ó gii quyt c nhng sau: Th nht: Lun ỏn ó tng quan c tỡnh hỡnh nghiờn cu v LNTT v LNTT hi nhp quc t v ngoi nc tỡm hiu, khai thỏc v k tha kt qu nghiờn cu, ng thi tỡm nhng khong trng cn c tip tc nghiờn cu tip c v mt lý lun v thc tin Th hai: Trờn c s k tha v tip thu nhng kt qu dó c cỏc nh khoa hc nghiờn cu, lun ỏn ó h thng húa cỏc quan nim v LNTT v LNTT hi nhp quc t v phõn tớch nhng c im vai trũ ca LNTT hi nhp quc t hin Th ba: Lun ỏn ó xõy dng c nhng ni v cỏc tiờu c bn ỏnh giỏ LNTT hi nhp quc t Th t: T vic nghiờn cu nhng kinh nghim v phỏt trin LNTT ca mt s tnh nh Bc Ninh, H Ni, Hng Yờn, lun ỏn ó rỳt c c nhng bi hc kinh nghim cú giỏ tr thc tin cho tnh Nam nh phỏt trin LNTT hi nhp quc t Th nm: Trờn c s thu thp, tng hp ti liu v s lý s liu lun ỏn ó phõn tớch c thc trng LNTT tnh Nam nh quỏ trỡnh hi nhp quc t t nm 2010 n 2015, ch rừ cỏc th mnh, nhng hn ch ca lng ngh truyn thng tnh Nam nh trc yờu cu mi ca hi nhp quc t hin õy cng l mt nhng úng gúp ca lun ỏn Th sỏu, trờn c s nghiờn cu lý lun v phõn tớch thc trng trng LNTT tnh Nam nh quỏ trỡnh hi nhp quc t t nm 2010 n 2015, lun ỏn ó a c nhng d bỏo, cỏc nhõn t tỏc ng v phng hng phỏt trin trng LNTT tnh Nam nh T ú a c nhng gii phỏp tip tc phỏt trin LNTT tnh Nam nh quỏ trỡnh hi nhp quc t nhng nm tip theo Tỏc gi mong rng kt qu nghiờn cu ca lun ỏn c chớnh quyn tnh Nam nh v cỏc a phng cú c im tng ng vi Nam nh tham kho, dng vo phỏt trin LNTT a phng iu kin hi nhp quc t hin DANH MC CC CễNG TRèNH LIấN QUAN N LUN N C CễNG B V Ngc Hong (2011), Vi nột tng quan v kinh t Vit Nam nm 2010 v trin vng nm 2011, Tp Nghiờn cu Hi quan, (1+2) V Ngc Hong (2011), Phỏt trin lng ngh tnh Nam nh, Bỏo Ngi cụng giỏo, (46) V Ngc Hong (2012), Doanh nghip xut nhp khu nh v va nhng khú khn, thỏch thc v gii phỏp h tr, Tp Nghiờn cu Hi quan, (4) V Ngc Hong (2013) Phỏt trin lnh ngh truyn thng Nam nh, Tp Kinh t v qun lý Vin kinh t - hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh, (7) V Ngc Hong (2013), Phỏt trin lng ngh - gii phỏp chuyn dch c cu lao ng tnh Nam nh hin nay, Tp thụng tin khoa hc chớnh tr - hnh chớnh- hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh, (7) V Ngc Hong (2014), Phỏt trin lng ngh truyn thng Vit Nam quỏ trỡnh hi nhp quc t, Tp Giỏo dc lý lun chớnh tr-Hc vin chớnh tr khu vc I, (213) V Ngc Hong (2015), Tỏi c cu doanh nghip nh nc thi gian qua v gii phỏp nm 2015, Tp Nghiờn cu Hi quan, (6) V Ngc Hong (2015), Gii thiu mt s ni dung Hip nh TPP liờn quan n Hi Quan, Tp Nghiờn cu Hi quan, (10) [...]... 2.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ TỈNH VÀ BÀI HỌC CHO TỈNH NAM ĐỊNH 2.3.1 Kinh nghiệm phát triển làng nghề truyền thống trong hội nhập quốc tế của một số tỉnh mà tỉnh Nam Định cần quan tâm Luận án nghiên cứu kinh nghiệm phát triển LNTT trong hội nhập quốc tế của các địa phương sau đây: Thứ nhất, kinh nghiệm phát triển LNTT trong hội nhập quốc tế của tỉnh. .. thôn trong hội nhập quốc tế Thứ hai: Về lao động của LNTT với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay Thứ ba: Về thị trường của LNTT trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay Thứ tư: Về sản phẩm của LNTT trong hội nhập quốc tế Thứ năm: Về hình thức tổ chức kinh doanh của LNTT trong hội nhập quốc tế Thứ sáu: Về công nghệ của LNTT trong hội nhập quốc tế 2.1.3 Vai trò của làng nghề truyền thống trong hội nhập quốc. .. tổ chức sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở đó có nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ gắn với thị trường khu vực, quốc tế đồng thời chịu sự tác động của quá trình hội nhập quốc tế 2.1.2 Đặc điểm của làng nghề truyền thống trong hội nhập quốc tế Luận án phân tích các đặc điểm của làng nghề truyền thống trong hội nhập quốc tế trên các góc độ sau đây: Thứ nhất: Làng nghề truyền thống có quan hệ... triển nghề, làng nghề truyền thống trong hội nhập quốc tế Thứ tám: Khuyến khích phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch lữ hành Thứ chín: Xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu làng nghề truyền thống KẾT LUẬN Phát triển làng nghề truyền thống trong hội nhập quốc tế là một trong những hoạt động kinh tế vô cùng quan trọng trong nông thôn cả nước nói chung và Nam Định nói riêng Phát triển làng. .. LNTT trong hội nhập quốc tế Thứ tư: Kết hợp các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh ở LNTT cả trong và ngoài tỉnh trong hội nhập quốc tế Thứ năm: Khuyến khích và hỗ trợ làng nghề truyền thống đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Thứ sáu: Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho việc phát triển làng nghề truyền thống trong hội nhập quốc tế Thứ bảy: Hoàn thiện một số chính. .. lịch trong hội nhập quốc tế 2.2 PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 2.2.1 Phát triển làng nghề truyền thống trong hội nhập quốc tế Với tư cách là một loại hình tổ chức kinh doanh đặc thù được hình thành và phát triển lâu đời trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều LNTT có xu hướng tiếp tục tồn tại và phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế. .. triển làng nghề truyền thống phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Việc phát triển các làng nghề truyền thống ở Nam Định hiện nay cần được đặt trong bối cảnh nền kinh tế cả nước đang chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Điều đó có nghĩa là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tới đây phải thực sự hướng về xuất khẩu và phải có khả năng cạnh tranh mạnh Hội nhập kinh tế quốc tế đặt sản xuất của làng nghề truyền. .. bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cho tỉnh Nam Định để phát triển LNTT trong hội nhập quốc tế Thứ năm: Trên cơ sở thu thập, tổng hợp tài liệu và sử lý số liệu luận án đã phân tích được thực trạng LNTT ở tỉnh Nam Định trong quá trình hội nhập quốc tế từ năm 2010 đến 2015, chỉ rõ các thế mạnh, những hạn chế của làng nghề truyền thống ở tỉnh Nam Định trước yêu cầu mới của hội nhập quốc tế hiện... càng sâu, rộng hơn 3.3.2 Bất cập và nguyên nhân trong các làng nghề truyền thống ở Nam Định trong hội nhập quốc tế 3.3.2.1 Những bất cập của các làng nghề truyền thống ở Nam Định trong hội nhập quốc tế - Làng nghề truyền thống phát triển tự phát - Chất lượng sản phẩm LNTT chưa cao Các sản phẩm của làng nghề đa phần chưa có thương hiệu hàng hóa, mẫu mã, kiểu dáng thay đổi chậm nên sức cạnh tranh kém - Tỷ... cơ khí và các ngành nghề truyền thống phát triển 3.1.2 Những nhân tố thuận lợi tác động đến sự phát triển làng nghề truyền thống ở tỉnh Nam Định trong hội nhập quốc tế - Nguồn nguyên liệu sản xuất cho các làng nghề truyền thống Nam Định - Nam Định có truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ - Đến năm 2015 số lao động tham gia trong các làng nghề truyền thống khoảng 22.016 người Trong đó, có khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay