(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

198 165 0
  • Loading ...
1/198 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:45

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH V NGC HONG LàNG NGHề TRUYềN THốNG TỉNH NAM ĐịNH TRONG HộI NHậP QUốC Tế LUN N TIN S CHUYấN NGNH: KINH T CHNH TR Mó s: 62 31 01 02 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGễ TUN NGHA PGS.TS ON XUN THY H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh TC GI LUN N V Ngc Hong MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N LNG NGH TRUYN THNG TRONG HI NHP QUC T 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc ngoi cú liờn quan n lng ngh truyn thng hi nhp quc t 1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu Vit Nam cú liờn quan n lng ngh truyn thng hi nhp quc t 1.3 Khỏi quỏt kt qu nghiờn cu liờn quan n ch lng ngh truyn thng hi nhp quc t v t Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V LNG NGH TRUYN THNG TRONG HI NHP QUC T 2.1 Khỏi nim v c im lng ngh truyn thng hi nhp quc t 2.2 Phỏt trin lng ngh truyn thng hi nhp quc t v cỏc nhõn t nh hng 2.3 Kinh nghim phỏt trin lng ngh truyn thng hi nhp quc t ca mt s tnh v bi hc cho tnh Nam nh Chng 3: THC TRNG LNG NGH TRUYN THNG TNH NAM NH TRONG HI NHP QUC T 3.1 Khỏi quỏt c im t nhiờn v cỏc nhõn t nh hng ti lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t 3.2 Thc trng lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t giai on 2010-2015 3.3 ỏnh giỏ chung v lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t 6 10 19 21 21 40 57 68 68 72 92 Chng 4: PHNG HNG V GII PHP PHT TRIN LNG NGH TRUYN THNG TNH NAM NH TRONG HI NHP QUC T 4.1 D bỏo cỏc nhõn t mi tỏc ng n lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t 4.2 Phng hng tip tc phỏt trin lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t 4.3 Gii phỏp nhm phỏt trin lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t KT LUN DANH MC CC CễNG TRèNH TC GI CễNG B DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 114 114 120 127 149 150 152 161 DANH MC CC CH VIT TT CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa CN-TTCN : Cụng nghip - tiu th cụng nghip DANIDA : T chc H tr phỏt trin quc t an Mch GDP : Thu nhp quc dõn HTX : Hp tỏc xó JICA : C quan hp tỏc quc t Nht Bn KT-XH : Kinh t - xó hi LN : Lng ngh LNTT : Lng ngh truyn thng NTCTT : Ngh th cụng truyn thng SDC : B Hp tỏc phỏt trin Thy S SIDA : C quan Hp tỏc phỏt trin quc t Thy in TCMN : Th cụng m ngh TNHH : Trỏch nhim hu hn TP : Thnh ph TTCN : Tiu th cụng nghip UBND : U ban nhõn dõn USD : ụ la M WCCI : Hi ng Quc t v ngh th cụng th gii WTO : T chc thng mi th gii XHCN : Xó hi ch ngha DANH MC BNG, S Trang Bng 3.1: Cỏc lng ngh truyn thng phõn b theo a bn hnh chớnh huyn v thnh ph (n thỏng 06 nm 2015) 75 Bng 3.2: Cỏc lng ngh truyn thng t nm 2010 n thỏng 06 nm 2015 76 Bng 3.3: Tỡnh hỡnh xut khu sn phm lng ngh truyn thng tnh Nam nh giai on 2010-2015 Bng 3.4: Cỏc mt hng xut khu qua cỏc nm ca tnh Nam nh t nm 2010-2015 Bng 3.5: 79 80 Trỡnh lao ng cỏc lng ngh truyn thng ca tnh Nam nh nm 2010 v 2015 83 Bng 3.6: S lao ng lng ngh ca lng ngh truyn thng nm 2015 85 Bng 3.7: Lao ng cỏc lng ngh truyn thng í Yờn t 2010-2014 86 Bng 3.8: C cu kinh t theo GDP Nam nh 93 Bng 3.9: C cu lao ng ca tnh 94 Bng 4.1: Vn u t cho phỏt trin lng ngh 131 S 2.1: S hỡnh thnh lng ngh vựng nụng thụn 22 M U Tớnh cp thit ca ti Vi c thự l mt nc nụng nghip, lng ngh truyn thng hin cú v trớ quan trng nn kinh t Vit Nam Vic khụi phc v phỏt trin cỏc lng ngh truyn thng ang gúp phn thỳc y chuyn dch c cu kinh t, ng dng tin b khoa hc - k thut, huy ng v khai thỏc tim nng v lao ng, nguyờn vt liu v ngun nhõn dõn phỏt trin sn xut - kinh doanh, to nhiu vic lm, gúp phn xoỏ - gim nghốo, xõy dng nụng thụn mi Bờn cnh ú, phỏt trin cỏc lng ngh truyn thng ỳng hng cũn tỏc ng n vic phõn cụng li lao ng xó hi, chuyn dch c cu kinh t theo hng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, nõng cao thu nhp v i sng ngi dõn, hi nhp quc t Trong nhng nm i mi va qua, ng v Nh nc ó cú nhiu ch trng, chớnh sỏch nhm khuyn khớch to iu kin cỏc lng ngh truyn thng c khụi phc v phỏt trin Nhiu a phng trờn c nc ó phỏt trin cm cụng nghip lng ngh, lng ngh truyn thng v lng ngh mi khụng ch phc v nhu cu tnh, nc m cũn th trng khu vc v th gii iu kin hi nhp quc t hin Nam nh l mt tnh nm phớa Nam vựng ng bng sụng Hng, cú nhiu lng ngh truyn thng tiu th cụng nghip (TTCN); vi nhng sn phm ni ting nh: dt may, nún lỏ, trm khc g, cõy cnh, c khớ ỳc, sn mi ú cú nhng sn phm ó tn ti v phỏt trin hng trm nm, c khỏch hng v ngoi nc a chung Trong nhng nm qua, quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin lng ngh truyn thng gn lin vi quỏ trỡnh phỏt trin nụng thụn, ó gúp phn tớch cc vo s nghip cụng nghip húa nụng nghip nụng thụn trờn a bn tnh Nam nh, i sng ngi lao ng tng bc c nõng cao, to vic lm n nh, tng thu nhp cho ngi lao ng, gim khong cỏch gia thnh th v nụng thụn, gim t l h nghốo gúp phn quan trng i vi quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip, nụng thụn Tuy nhiờn, trc yờu cu ca hi nhp quc t, thc tin phỏt trin lng ngh truyn thng tnh Nam nh hin cũn nhiu bt cp, phi i mt nhiu khú khn thỏch thc nh: - Lng ngh truyn thng phỏt trin cha bn vng, a s l sn xut nh, nng lc trỡnh qun lý kinh doanh cỏc ch h, c s sn xut cũn hn ch - Ngi sn xut cỏc lng ngh truyn thng Nam nh khú tip cn nhng khon vay u ói phỏt trin sn xut, thiu i ng lao ng cú tay ngh cao, thiu u t i mi cụng ngh, thit b mỏy múc nhm nõng cao sn lng, cht lng sn phm - Chng loi sn phm a dng nhng cht lng cha cao, sn phm t trỡnh tinh xo cũn ớt, cha cú sn phm mang tớnh ch lc mi nhn ca a phng Vic tiờu th sn phm cũn b ng, cỏc c s sn xut hng xut khu ch yu phi qua khõu trung gian Vai trũ ca cỏc cụng ty, doanh nghip cha phỏt huy ht hiu qu Mt khỏc, vi yờu cu hi nhp ngy cng sõu rng thi gian ti cỏc sn phm lng ngh truyn thng Nam nh s phi cnh tranh gay gt vi sn phm cựng loi ti th trng nc, th trng khu vc v th trng quc t - Hn na, mụi trng cỏc lng ngh truyn thng Nam nh hin b ụ nhim nghiờm trng in hỡnh l ti cỏc lng ngh nh: Võn Chng, xó Nam Giang, Lng Phng, xó Nam Dng; lng ngh Phong Lc, phng Ca Nam; lng ngh C Cht, xó Phng nh; lng ngh c khớ Bỡnh Yờn, xó Nam Thanh; lng ngh tỏi ch nha Vụ Hon - xó Nam M; lng ngh sn xut hoa nha Bỏo ỏp - xó Hng Quang v lng ngh sn mi, tre na ghộp xó Yờn Tin - Sc ộp ca xu hng ton cu húa, khu vc húa iu kin cỏch mng khoa hc v cụng ngh cú th búp cht lng ngh truyn thng - Khụng nhng th bo tn v phỏt trin lng ngh truyn thng cha c quan tõm ỳng mc ca cỏc cp chớnh quyn nờn mt s ngh, lng ngh ang cú nguy c mai mt, tht truyn cỏc ngh nhõn cao tui khụng cũn na Nu nhng hn ch nờu trờn tip tc kộo di, cỏc lng ngh truyn thng tnh Nam nh s khụng nhng khụng phỏt huy c tim nng, th mnh, m thm cũn lm cho cỏc ngh truyn thng b mai mt, nu iu ny xy s nh hng nghiờm trng ti kinh t, chớnh tr, xó hi ca a phng nht l khu vc nụng thụn Vỡ th nghiờn cu, ỏnh giỏ tỡm cõu tr li v xu hng mi cho phỏt trin lng ngh truyn thng Nam nh l cp thit hin Vi ý ngha ú, ch : "Lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t" c chn lm ti lun ỏn tin s kinh t chuyờn ngnh kinh t chớnh tr Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch ca lun ỏn l nghiờn cu lm rừ nhng c s lý lun c bn v lng ngh truyn thng hi nhp quc t, ỏnh giỏ thc trng lng ngh truyn thng tnh Nam nh thi gian qua v xut gii phỏp phỏt trin xu th hi nhp quc t thi gian ti 2.2 Nhim v nghiờn cu Th nht: Nghiờn cu lm rừ c s lý lun, thc tin v lng ngh truyn thng hi nhp quc t, c bit nờu bt nhng vai trũ, nhõn t tỏc ng mi ca cỏc lng ngh truyn thng hi nhp quc t Th hai: Nghiờn cu kinh nghim mt s a phng Vit Nam v phỏt trin lng ngh truyn thng hi nhp quc t v rỳt nhng bi hc cho tnh Nam nh Th ba: Nghiờn cu thc trng lng ngh truyn thng tnh Nam nh quỏ trỡnh hi nhp quc t t giai on 2010 - 2015, ch rừ cỏc th mnh, nhng hn ch ca lng ngh truyn thng tnh Nam nh trc yờu cu mi ca hi nhp quc t hin Th t: xut cỏc gii phỏp c bn nhm thỳc y s phỏt trin lng ngh truyn thng Nam nh ỏp ng yờu cu mi ca hi nhp quc i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l lng ngh truyn thng vi t cỏch l mt hỡnh thc t chc sn xut, kinh doanh c thự kinh t th trng v hi nhp quc t 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: lng ngh truyn thng l cú phm vi rng, bao hm nhiu phng din Lun ỏn ch yu trung lm rừ di gúc kinh t chớnh tr c im v vai trũ ca lng ngh truyn thng vi t cỏch l loi hỡnh t chc sn xut kinh doanh truyn thng ca mt s a phng ti cỏc nc ang phỏt trin, ng v phỏt trin iu kin hi nhp quc t - V khụng gian: Lun ỏn trung nghiờn cu cỏc lng ngh truyn thng ó c hỡnh thnh, ang hot ng trờn a bn tnh Nam nh hin - V thi gian nghiờn cu: Lun ỏn trung nghiờn cu ỏnh giỏ thc trng lng ngh truyn thng Nam nh t nm 2010 n 2015 v xut gii phỏp phỏt trin cỏc lng ngh truyn thng ca tnh Nam nh n nm 2025, tm nhỡn n nm 2035 Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 Phng phỏp lun nghiờn cu ti luõn ỏn c nghiờn cu da trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, c bit l ch ngha vt bin chng v vt lch s, ng thi tip thu, k tha phng phỏp lun nghiờn cu kinh t hin i 4.2 Phng phỏp nghiờn cu - Lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th nh tru tng hoỏ khoa hc, phng phỏp lụgic v lch s, phng phỏp phõn tớch, tng hp, so sỏnh, thng kờ Bờn cnh ú, lun ỏn cng s dng phng phỏp kho sỏt thc t, phng sõu quỏ trỡnh nghiờn cu lm rừ ch chớnh ca lun ỏn Chng 1: S dng phng phỏp nghiờn cu phõn tớch ỏnh giỏ quan im ca cỏc hc gi v trng phỏi lý lun v nghiờn cu, t ú rỳt nhng ó c nghiờn cu y v cỏc cn nghiờn cu b sung v nghiờn cu mi Chng 2: S dng phng phỏp tru tng húa khoa hc rỳt nhng khỏi nim c bn nh lng ngh, lng ngh truyn thng v lun gii nhng lý lun c bn v c im, vai trũ, nhõn t nh hng n lng ngh truyn thng hi nhp quc t ng thi s dng phng phỏp nghiờn cu ỏnh giỏ thc tin phỏt trin lng ngh truyn thng ca mt s a phng rỳt bi hc cho tnh Nam nh Chng 3: S dng cỏc phng phỏp phõn tớch, thng kờ, tng hp, nhm lm rừ thc trng lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t, rỳt nhng kt qu tớch cc, hn ch ch yu v nguyờn nhõn Chng 4: S dng phng phỏp khỏi quỏt húa nhng ó nghiờn cu chng hai v chng ba cựng vi ỏnh giỏ d bỏo v bi cnh v nhu cu th trng quc t v sn phm lng ngh truyn thng rỳt nhng phng hng v gii phỏp phỏt trin lng ngh truyn thng tnh Nam nh xu th hi nhp quc t thi gian ti Nhng úng gúp v khoa hc - Lm rừ vai trũ mi ca lng ngh truyn thng hi nhp quc t l va gúp phn gi gỡn bn sc hoỏ dõn tc, va thỳc y xut khu v phỏt trin du lch quc t - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng lng ngh truyn thng tnh Nam nh hi nhp quc t giai on 2010 - 2015; ch nhng thnh cụng, hn ch v nguyờn nhõn Nhng hn ch ch yu bao gm: phỏt trin t phỏt, cha c nh nc nh hng v h tr cú h thng; sn phm lng ngh truyn thng (LNTT) cú cht lng cha cao, cha cú thng hiu hng húa, mu mó, kiu dỏng chm thay i, sc cnh tranh kộm, t l hng xut khu cũn thp; du lch lng ngh cha phỏt trin; ụ nhim mụi trng mt s LNTT ó n mc nghiờm trng - xut gii phỏp phỏt trin lng ngh truyn thng tnh Nam nh n nm 2025 v tm nhỡn 2035 bao gm hon thin quy hoch, k hoch phỏt trin; To ngun cho phỏt trin sn xut; Khuyn khớch m rng v phỏt trin th trng tiờu th sn phm; Kt hp cỏc hỡnh thc t chc sn xut kinh doanh Khuyn khớch v h tr i mi cụng ngh, o to ngun nhõn lc; Khuyn khớch phỏt trin lng ngh truyn thng gn vi du lch l hnh; Xõy dng thng hiu sn phm, thng hiu lng ngh truyn thng Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ni dung lun ỏn gm chng, 12 tit 179 TT H v tờn a ch Gii tớnh Tui Ngh nghip Thnh tớch ngh nghip Dy ngh Sn phm c sc Khỏc 48 Nguyn Vn Mựi Xúm - Hi Minh - Hi Nam Hu 32 G m ngh 15 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 49 Nguyn Vn S Xúm - Hi Minh - Hi Nam Hu 50 G m ngh 25 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 50 Phm Vn Thc Xúm - Hi Minh - Hi Nam Hu 40 G m ngh 25 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 51 Nguyn Vn Xng Xúm - Hi Minh - Hi Nam Hu 32 G m ngh 12 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 52 Nguyn Vn Vinh Xúm 3B - Hi Minh Nam Hi Hu 46 G m ngh 25 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 53 Nguyn Vn Long Xúm 3B - Hi Minh Nam Hi Hu 47 G m ngh 30 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 54 Nguyn Vn Móo Xúm 3B - Hi Minh Nam Hi Hu 47 G m ngh 30 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 55 Nguyn Vn Hon Xúm 3B - Hi Minh Nam Hi Hu 34 G m ngh 22 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 56 Nguyn Vn Quyt Xúm 3B - Hi Minh Nam Hi Hu 34 G m ngh 20 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 57 inh Vn L Xúm 24 - Hi Anh - Hi Nam Hu 60 G m ngh 40 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 180 TT H v tờn a ch Gii tớnh Tui Ngh nghip Thnh tớch ngh nghip Dy ngh Sn phm c sc Khỏc 58 V Vn Hong Xúm 24 - Hi Anh - Hi Nam Hu 38 G m ngh 20 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 59 Vn Ho Xúm 19 - Hi Anh - Hi Nam Hu 63 G m ngh 38 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 60 Nguyn Vn Thin Xúm 19 - Hi Anh - Hi Nam Hu 37 G m ngh 20 ngi Khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 61 Phm Th Hu Xúm 2B - Hi Minh Nam Hi hu 65 Mõy tre an 40 ngi Sn phm xut khu 62 Ngụ Vn Hon Hựng Vng - Yờn Tin Nam - ý Yờn 44 Na ghộp sn mi 300 ngi 63 Bựi Vn V Thng Thụn - Yờn Nam Tin - ý Yờn 80 Na ghộp sn mi 64 Dng Xuõn Quang Thụn C Liờu - Yờn Xỏ Nam - ý Yờn 51 65 Dng Xuõn Quang Thụn C Liờu - Yờn Xỏ Nam - ý Yờn 66 H ỡnh Xuyờn 67 Dng Vn Luõn Chp hnh tt chớnh sỏch Bỡnh hoa sn mi Chp hnh tt chớnh sỏch 250 ngi Bỡnh hoa sn mi Ngh nhõn bn tay vng Hi hoỏ H Ni tng ỳc m ngh 20 ngi Tng ng Chp hnh tt chớnh sỏch 39 ỳc m ngh 15 ngi Tng ng Chp hnh tt chớnh sỏch Thụn C Liờu - Yờn Xỏ Nam - ý Yờn 48 G m ngh 20 ngi T trm khc Chp hnh tt chớnh sỏch Thụn C Liờu - Yờn Xỏ Nam - ý Yờn 41 Na ghộp sn mi 13 ngi Sn phm xut khu Chp hnh tt chớnh sỏch 181 TT H v tờn a ch Gii tớnh Tui Ngh nghip Thnh tớch ngh nghip Dy ngh Sn phm c sc Khỏc 68 Nguyn Vn Th Tng Xỏ ụng - Yờn Xỏ Nam - ý Yờn 55 ỳc m ngh 24 ngi T trm khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 69 Vn Niờn Tng Xỏ ụng - Yờn Xỏ Nam - ý Yờn 50 ỳc m ngh 25 ngi Tng ng Chp hnh tt chớnh sỏch 70 Nguyn Vn Tnh Tng Xỏ ụng - Yờn Xỏ Nam - ý Yờn 56 ỳc m ngh 25 ngi Tng ng Chp hnh tt chớnh sỏch 71 Nguyn Vn Kớnh Tng Xỏ ụng - Yờn Xỏ Nam - ý Yờn 44 ỳc m ngh 15 ngi Tng ng Chp hnh tt chớnh sỏch 72 Nguyn Vn Tỡnh Tng Xỏ Tõy - Yờn Xỏ Nam ý Yờn 42 ỳc m ngh 13 ngi Tng ng Chp hnh tt chớnh sỏch 73 Nguyn c Tin Tng Xỏ Tõy - Yờn Xỏ Nam ý Yờn 45 ỳc m ngh 18 ngi Tng ng Chp hnh tt chớnh sỏch 74 Nguyn Vn Trng Tng Xỏ Tõy - Yờn Xỏ Nam ý Yờn 47 ỳc m ngh 18 ngi Tng ng Chp hnh tt chớnh sỏch 75 Bựi Song Ho Tng Xỏ Tõy - Yờn Xỏ Nam ý Yờn 48 ỳc m ngh 20 ngi Tng ng Chp hnh tt chớnh sỏch 76 Nguyn Vn Tuyờn Tng Xỏ Tõy - Yờn Xỏ Nam ý Yờn 48 ỳc m ngh 22 ngi Tng ng Chp hnh tt chớnh sỏch 182 a ch Gii tớnh Tui Ngh nghip 77 V Th Xuõn Thụn Nhng - Yờn Trung - ý Yờn N 53 78 Trng Cng An Lc - Yờn Khỏnh - ý Nam Yờn 79 Lờ Vn Thuý TT H v tờn Thnh tớch ngh nghip Dy ngh Sn phm c sc Khỏc Thờu 45 ngi Tranh la Chp hnh tt chớnh sỏch 48 G m ngh 25 ngi T, bn gh Chp hnh tt chớnh sỏch T Liờm - Yờn Khỏnh Nam ý Yờn 40 Na ghộp sn mi 45 ngi L hoa Chp hnh tt chớnh sỏch 80 Ngụ Vn Vn T Liờm - Yờn Khỏnh Nam ý Yờn 36 Na ghộp sn mi 25 ngi L hoa Chp hnh tt chớnh sỏch 81 V Ngc Uý Tng Bỏt - Yờn Tr - ý Nam Yờn 46 Mõy tre an 30 ngi gia dng Chp hnh tt chớnh sỏch 82 Ngụ Vn Thu ng Quan - Yờn Li Nam ý Yờn 55 G mý ngh 20 ngi Trm khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 83 Ngụ Vn Phỳ ng Quan - Yờn Li Nam ý Yờn 48 G m ngh 18 ngi Trm khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 84 Nguyn Vn Huy ng ng - Yờn Hng Nam - ý Yờn 37 G m ngh 60 ngi Trm khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 85 Nguyn Xuõn Tõn ng ng - Yờn Hng Nam - ý Yờn 31 G m ngh 70 ngi Trm khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 183 TT H v tờn Gii tớnh a ch Tui Ngh nghip Thnh tớch ngh nghip Dy ngh Sn phm c sc Khỏc 86 Nguyn Vn Tớn ng ng - Yờn Hng Nam - ý Yờn 37 G m ngh 65 ngi Trm khc khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 87 Nguyn Vn To ng ng - Yờn Hng Nam - ý Yờn 26 G m ngh 90 ngi T chố trm khm Chp hnh tt chớnh sỏch 88 Nguyn Th Yn ng ng - Yờn Hng - ý Yờn 31 G m ngh 61 ngi T chựa trm khm Chp hnh tt chớnh sỏch 89 Nguyn Duy Tớnh Ba Thng - Yờn Minh Nam - ý Yờn 26 Na ghộp sn mi 25 ngi L hoa sn mi Chp hnh tt chớnh sỏch 90 Nguyn Vn Minh Quan Thiu - Yờn Minh Nam - ý Yờn 30 G m ngh 30 ngi Trm khm trai Chp hnh tt chớnh sỏch 91 Tụ Thanh H Thụn Trung Trung - ý Yờn - Yờn Nam 50 Thờu ren 45 ngi Tranh thờu Chp hnh tt chớnh sỏch 92 V Th Hin Thụn Trung Trung - ý Yờn - Yờn N 44 Thờu ren 40 ngi Tranh la thờu Chp hnh tt chớnh sỏch 93 V Vn Dng Thụn Trung Trung - ý Yờn - Yờn Nam 40 Thờu ren 45 ngi Tranh thờu Chp hnh tt chớnh sỏch Ngun: S Cụng thng Nam nh [50] N 184 PH LC 5: DANH SCH NGH TRUYN THNG, LNG NGH, TRUYN THNG TNH NAM NH CễNG NHN T I NM 2012 (Kốm theo Quyt nh s 1470/Q-UBND ngy 01/10/ 2012 ca UBND tnh Nam nh) Huyn Stt a ch Ngnh ngh Ghi chỳ (3) (4) (5) Tờn lng ngh (1) (2) I Ngh truyn thng Huyn Xuõn Trng Ngh iờu khc v ch Thụn Tr ụng, bin g truyn thng thụn Tr oi - xó Sn xut hng th cụng m ngh (iờu Huyn í Yờn Ngh thờu ren truyn Thụn Nhung - xó Sn xut hng th thng THễN NHUNG Yờn Trung cụng m ngh (an nún) Huyn Nam Trc Ngh thy tinh truyn Thụn Xi Trỡ - xó thng XI TRè Ngh thng dt Nam Thanh khn thụn truyn Thụn Trung TRUNG Thng - xó Nam THNG Ngh lm dong, go, bỏnh a go truyn thng THễN PHNG Sn xut hng thy tinh Sn xut dt may (dt khn xut khu) Thanh Thụn Phng xó Nam Dng Ch bin nụng sn (lm dong, go, bỏnh a go) II Lng ngh Huyn Ngha Hng Lng ngh nún lỏ PH SA Thụn Phự Sa Sn xut hng th THNG cụng m ngh (an Thng- xó Hong 185 Huyn Stt a ch Ngnh ngh (3) Lng ngh nún lỏ HNG Thụn Hng Thnh (4) Sn xut hng th THNH cụng m ngh (an Tờn lng ngh (1) (2) - xó Hong Nam Lng ngh an cúi xut Xúm ng Nam khu NG NAM xó Ngha Li nún) Sn xut hng th cụng m ngh (ngh Lng ngh nún lỏ O Xúm 10,11 lng Sn xut hng th KHấ H o Khờ H - xó cụng m ngh (an Lng ngh nún lỏ O Xúm 14, 15- lng Sn xut hng th KHấ THNG cụng m ngh (an o Khờ Thng - Huyn Hi Hu Lng ngh sn xut trng Xúm Tõy Cỏt - xó hoa, cõy cnh TY CT Hi ụng Trng v lm cõy cnh T dõn ph Bỏ ngh thut t dõn ph - TT cn Lng ngh trng v lm T dõn ph cõy cnh ngh thut T dõn Nguyn Chm A ph NGUYN CHM A 10 11 TT Cn Lng ngh sn xut g Thụn Phm R - PHM R xó Hi Trung Lng ngh sn xut hoa Xúm 9,10,11 - xó cõy cnh HNG O Lng ngh trng hoa cõy cnh VN Lí Hi Tõy Xúm Tõy Cỏt, Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh Gõy trụng v kinh doanh sinh vt cnh (trng hoa, cõy cnh) Sn xut g Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (trng hoa, cõy cnh) Gõy trng v kinh xúm E, Vn Lý - doanh sinh vt cnh xó Hi Lý (trng hoa, cõy cnh) Ghi chỳ (5) 186 Huyn Stt Ngnh ngh Ghi chỳ (3) xúm Nguyn (4) (5) Vng, Trn Gõy trng v kinh a ch Tờn lng ngh (1) 12 (2) Lng ngh cõy cnh HNG TIN Hing, Nguyn doanh sinh vt cnh Ring, Mai Quyn - (trng hoa, cõy cnh) xó Hi Phỳ 13 14 15 16 17 18 Lng ngh cõy cnh Xúm Tõn Hựng- TN HNG xó Hi Hũa Lng ngh trng hoa, cõy Xúm Xuõn Hũa cnh XUN H xó Hi Hũa Lng ngh sn xut ch Xúm 5,6 - xó Hi bin cúi AN O An Lng ngh mc m ngh Xúm 22 - xó Hi TAM TNG ễNG ng Lng ngh se ay dt chiu Xúm 7,8,9 - xó GIP NAM Lng ngh Hi Phng cõy ễNG THNH cnh Xúm - xó Hi Sn 19 Lng ngh cõy cnh NM Xúm - xó Hi Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (cõy cnh) Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (trng hoa, cõy cnh) Sn xut hng th cụng m ngh (dt chiu cúi) Sn xut hng th cụng m ngh (mc m ngh) Sn xut hng th cụng m ngh (dt chiu) Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (trng hoa, cõy cnh) Gõy trng v kinh 187 Huyn Stt a ch Ngnh ngh (3) (4) doanh sinh vt cnh Tờn lng ngh (1) (2) SN Sn (trng hoa, cõy cnh) 20 21 Lng ngh cõy cnh TRN Xúm - xó Hi PH Lng ngh cỏn kộo si MINH CHU Sn T dõn ph 9,11 th trn Thnh Long Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (trng hoa, cõy cnh) Sn xut vt liu PE (dt sp li) Huyn Xuõn Trng 22 23 24 Lng ngh trng hoa cõy, Lng Xuõn Dc cnh XUN DC xó Xuõn Ninh Lng ngh CB LTTP xó Xúm 6, - xó XUN TIN Xuõn Tin Lng ngh CB lõm sn xó Xúm 10 - xó Xuõn XUN TIN Tin Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (cõy cnh) Ch bin lng thc, thc phm Ch bin lõm sn Huyn Trc Ninh 25 26 Lng ngh an cút Lng Ngc ụng - NGC ễNG xó Trc Thanh Lng ngh an cút Lng Duyờn Lóng DUYấN LNG - xó Trc Thanh Sn xut hng th cụng m ngh (an cút) Sn xut hng th cụng m ngh (an cút) Ghi chỳ (5) 188 Huyn Stt a ch Ngnh ngh Ghi chỳ (3) (4) (5) Tờn lng ngh (1) (2) Huyn í Yờn Lng ngh th cụng m 27 ngh, mc chm tr, iờu khc g TRNH X 28 29 Sn xut hng th Lng Trnh Xỏ- xó Yờn Ninh cụng m ngh ( mc, chm tr, iờu khc g) Lng ngh cõy cnh Thụn ng Lc - NG LC xó Yờn Phỳc Lng ngh chm khc g Thụn ng ng - NG NG xó Yờn Hng Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (cõy cnh) Sn xut hng th cụng m ngh (chm khc g) Huyn Nam Trc 30 31 32 33 34 Lng ngh o hoa cõy cnh NAM M Thụn ng Phự, Vụ Hon - xó Nam M Lng ngh c khớ BèNH Thụn Bỡnh Yờn YấN xó Nam Thanh Lng ngh xõy dng thụn Thụn V Lao - xó V LAO Tõn Thnh Lng ngh cõy cnh THễN Thụn Trung - xó TRUNG in Xỏ Lng ngh cõy cnh THễN Thụn Thng - xó THNG in Xỏ Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (cõy cnh) Sn xut c khớ ( nhụm gia dng) Xõy dng Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (cõy cnh) Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh 189 Stt Huyn a ch Ngnh ngh (3) (4) (cõy cnh) Tờn lng ngh (1) 35 36 (2) Lng ngh cõy cnh thụn Thụn Phỳ Ho PH HO xó in Xỏ Lng ngh hoa, cõy cnh Thụn H - xó in THễN H Xỏ Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (cõy cnh) Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (trng hoa, cõy cnh) III Lng ngh truyn thng Huyn Hi Hu Lng ngh truyn thng dt Lng Phng c chiu PHNG C Lng ngh truyn thng sn xut g m ngh, khm trai BèNH MINH - xó Hi Bc Xúm - xó Hi Minh Sn xut hng th cụng m ngh (dt chiu) Sn xut hng th cụng m ngh ( g m ngh khm trai) Huyn V Bn Lng ngh truyn thng Thụn Tiờn Ho sn xut gi TIấN HO xó Vnh Ho Sn xut hng th cụng m ngh (gi mõy) Xúm ng, xúm Lng ngh rốn truyn thng Lng 1, xúm Lng GIP NHT 2, xúm Hi 1, xúm Hi - Lng Giỏp Sn xut c khớ nh (ngh rốn) Ghi chỳ (5) 190 Huyn Stt a ch Ngnh ngh Ghi chỳ (3) (4) (5) Tờn lng ngh (1) (2) Nht- xó Quang Trung Lng ngh dt truyn thng Thụn Qu Linh QU LINH xó Thnh Li Sn xut dt may (dt vi mn) Huyn Xuõn Trng Lng ngh c khớ truyn Xúm 8, - xó thng xó XUN TIN Lng ngh thờu truyn thng PH NHAI Xuõn Tin Xúm Bc, Nam Sn xut hng th thụn Phỳ Nhai - xó cụng m ngh (ngh Xuõn Phng Lng ngh dt chiu truyn Thụn Xuõn Dc thng XUN DC Sn xut c khớ xó Xuõn Ninh thờu tranh) Sn xut hng th cụng m ngh (dt chiu) Huyn Trc Ninh Lng ngh truyn thng thờu ren xut khu TRUNG LAO 10 11 Thụn Trung Lao xó Trung ụng Lng ngh truyn thng Thụn An M - xó mõy tre an AN M Trung ụng Lng ngh truyn thng Lng H ng gai, li, vú H NG xó Trc o 12 Lng ngh truyn thng dt Lng Dch Dip - Sn xut hng th cụng m ngh (thờu ren) Sn xut hng th cụng m ngh (mõy tre an) Sn xut gai, li, vú Sn xut dt may (dt 191 Stt Huyn a ch Ngnh ngh Ghi chỳ (3) (4) (5) Tờn lng ngh (1) (2) khn DCH DIP xó Trc Chớnh khn) Huyn í Yờn 13 14 15 16 17 Lng ngh truyn thng Lng Tng Xỏ ỳc kim loi TNG X xó Yờn Xỏ Lng ngh truyn thng Lng Ninh Xỏ - xó mc NINH X Yờn Ninh Lng ngh truyn thng Lng L Phong g L PHONG xó Yờn Ninh Lng ngh truyn thng Lng La Xuyờn g m ngh LA XUYấN xó Yờn Ninh Lng ngh truyn thng Lng Cỏt ng sn mi CT NG xó Yờn Tin Lng ngh truyn thng Lng Thng 18 sn xut hng th cụng m Thụn - xó Yờn ngh THNG THễN 19 20 Lng ngh thờu ren truyn thng HONG GIANG Tin Thụn Hong Giang - xó Yờn Trung Lng ngh thờu ren truyn Thụn Tiờu Bng thng TIấU BNG xó Yờn Trung Sn xut c khớ (ỳc kim loi) Sn xut g Sn xut g Sn xut hng th cụng m ngh (chm khc g) Sn xut hng th cụng m ngh (mõy tre an) Sn xut hng th cụng m ngh (sn du (sn son thip vng, thip bc)) Sn xut hng th cụng m ngh (thờu ren) Sn xut hng th cụng m ngh (thờu 192 Stt Huyn a ch Ngnh ngh (3) (4) ren) Tờn lng ngh (1) 21 22 23 24 25 26 (2) Lng ngh thờu ren truyn Thụn Thụng - xó thng THễN THễNG Yờn Trung Lng ngh thờu ren truyn Thụn Vn Minh thng VN MINH xó Yờn Trung Lng ngh thờu ren truyn Thụn Vn M - xó thng VN M Yờn Trung Lng ngh thờu ren truyn Thụn Trung -xó thng THễN TRUNG Lng ngh thờu ren truyn thng PHNG HNG Yờn Trung cụng m ngh (thờu ren) Sn xut hng th cụng m ngh (thờu ren) Sn xut hng th cụng m ngh (thờu ren) Sn xut hng th cụng m ngh (thờu ren) Thụn Phng Sn xut hng th Hng -xó Yờn cụng m ngh (thờu Trung Lng ngh an nún truyn Thụn Mc Sn -xó thng MC SN Sn xut hng th Yờn Trung ren) Sn xut hng th cụng m ngh (an nún) Huyn Nam Trc 27 Lng ngh trng hoa cõy Thụn V Khờ - xó cnh truyn thng V KHấ in Xỏ 28 Lng ngh trng hoa, cõy Thụn Ló in - xó Gõy trng v kinh doanh sinh vt cnh (hoa, cõy cnh) Gõy trng v kinh Ghi chỳ (5) 193 Huyn Stt a ch Ngnh ngh Tờn lng ngh (1) cnh (2) truyn thng (3) L in Xỏ (4) doanh sinh vt cnh IN (5) (hoa, cõy cnh) Lng ngh trng hoa, cõy 29 cnh Ghi chỳ truyn thng TRNG UYấN Gõy trng v kinh Thụn Trng Uyờn- xó in Xỏ doanh sinh vt cnh (hoa, cõy cnh) BNG TNG HP S LNG LNG NGH, CC X Cể LNG NGH TRấN TON TNH V TRONG K HOCH XY DNG X NễNG THễN MI 2010 - 2015 TT Tờn huyn, thnh ph Tờn xó, th trn S xó cú lang ngh huyn 10 T.P Nam nh Huyn M Lc Huyn V Bn Huyn í Yờn Huyn Ngha Hng Huyn Nam Trc Huyn Trc Ninh Huyn Xuõn Trng Huyn Giao Thu Huyn Hi Hu 2 12 10 10 11 21 13 14 15 S lng ngh xó NTM 96 xó 5 59 94 36 Tng s Tng s lang ngh huyn Ngun: y ban nhõn dõn tnh Nam nh [82] Tng s xó NTM cú lng ngh 96 xó 4 S lng ngh xó NTM 73 xó 5 2 Tng s xó NTM cú lng ngh 73 xó 4 2 26 33 23 [...]... điểm của làng nghề truyền thống trong hội nhập quốc tế Làng nghề truyền thống trong hội nhập quốc tế được hiểu là một làng nghề truyền thống được xem xét với tư cách là một hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở đó có nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ gắn với thị trường khu vực, quốc tế đồng thời chịu sự tác động của quá trình hội nhập quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế vừa tạo... công trình khoa học đã công bố trong và ngoài nước 21 Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1.1 Khái niệm làng nghề và làng nghề truyền thống * Làng nghề và tiêu chí phân định làng nghề Làng nghề được hình thành lâu đời trong lịch sử phát triển của xã hội Theo sự phát triển của lực... - Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hoá dân tộc; - Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề * Khái niệm làng nghề truyền thống và tiêu chí xác định làng nghề truyền thống - Khái niệm làng nghề truyền thống Khái niệm làng nghề truyền thống (LNTT) được khái quát dựa trên hai khái niệm làng nghề và nghề truyền thống nêu trên Làng nghề truyền thống là làng. .. LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Làng nghề truyền thống, ngành nghề ở nông thôn là những nguồn lực còn nhiều tiềm năng của đất nước Việc nghiên cứu phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống, ngành nghề ở nông thôn và phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hội nhập quốc tế có ý nghĩa thực tiễn quan trọng và đã được nghiên cứu, thảo luận tại nhiều công trình hội thảo, hội nghị ở. .. cho các Làng nghề truyền thống những cơ hội lớn để phát triển, đồng thời cũng nảy sinh không ít thách thức cần phải nỗ lực để quá trình hội nhập ngày càng có hiệu quả và bền vững Theo đó làng nghề truyền thống trong hội nhập quốc tế có các đặc điểm sau: 2.1.2.1 Làng nghề truyền thống có quan hệ gắn bó với nông nghiệp và nông thôn trong hội nhập quốc tế Trong lịch sử lâu dài, các làng nghề truyền thống. .. chưa đưa ra được những định hướng chiến lược cho làng nghề truyền thống trong quá trình hội nhập quốc tế một cách tổng thể nhằm phát triển bền vững các LNTT trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế Tóm lại, có thể nói cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu tổng thể về phát triển Làng nghề truyền thống tỉnh Nam Định trong quá trình hội nhập kinh dưới góc độ kinh tế chính trị Vì vậy, đây là... nhận theo quy định thì cũng được công nhận là LNTT * Phân biệt làng nghề mới với làng nghề truyền thống Làng nghề mới là những làng có ngành nghề phát triển trong những năm gần đây, chủ yếu do sự lan tỏa từ làng nghề truyền thống hoặc do sự du nhập 28 trong quá trình hội nhập giữa các vùng và giữa các nước Ngay các làng nghề truyền thống cũng có sự đan xen giữa nghề mới và nghề truyền thống Trong quá trình... cực đến phát triển làng nghề truyền thống ở Trung Quốc Vì vậy, tác giả đã 10 nghiên cứu và chỉ ra được năm khía cạnh giá trị của các làng nghề truyền thống của Trung Quốc cần được gìn giữ và bảo tồn, để hướng tới khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống ở Trung Quốc hiện nay 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Các công trình liên... dung: kinh tế - xã hội - môi trường gắn với các yếu tố của sự liên kết và cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế, về vai trò mới, các nhân tố ảnh hưởng đến làng nghề truyền thống Đặc biệt chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến nội dung phát triển Làng nghề truyền thống trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Hai là, các công trình chưa đi sâu vào phân tích thực trạng các làng nghề truyền thống trong. .. thuê; - Làng nghề quy mô nhỏ là trong phạm vi một làng theo địa giới hành chính Ở các làng nghề này thường hoạt động kinh doanh một ngành nghề phi nông nghiệp, được truyền nghề theo phạm vi dòng tộc Theo loại hình kinh doanh của làng nghề có tính phổ biến ở Việt Nam: - Các làng nghề truyền thống chuyên doanh một chủng loại sản phẩm hàng hoá; - Các làng nghề kinh doanh tổng hợp một số sản phẩm truyền thống;
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH NAM ĐỊNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay