(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

31 196 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:41

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN NGC K TH TRNG CHNG KHON CC CễNG TY I CHNG CHA NIấM YT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: KINH T CHNH TR H NI - 2016 CễNG TRèNH C HON THNH TI HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Phm Quc Trung Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Vo hi gii ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: - Th vin Quc gia - Th vin Hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Th trng chng khoỏn (TTCK) l mt th ch kinh t bc cao ca kinh t th trng, hot ng vi cỏc thit ch nhy cm v phc tp, vy vic a vo hnh TTCK ti Vit Nam ũi hi phi tuõn th v tụn trng cỏc quy lut ca th trng Theo ú, cu trỳc t chc th trng ũi hi phi tuõn th cỏc cp t chc th trng, bao gm: (i) th trng chớnh thc cho cỏc doanh nghip quy mụ ln, hay cũn gi l bng mt (Main board) thng c niờm yt trờn cỏc sn giao dch chng khoỏn v (ii) th trng phi trung, hay cũn gi l bng hai (Second board) - hay cũn cú tờn gi khỏc l th trng OTC (Over the Counter), l ni t chc giao dch ca cỏc cụng ty quy mụ nh, cụng ty nghip hoc cụng ty hot ng lnh vc cụng ngh cao Vic cu trỳc th trng vi nhiu cp ó to nờn mt h thng chnh th th trng nhm giỳp cho cỏc doanh nghip cú th huy ng ti a cỏc ngun trung v di hn cho u t phỏt trin Vic tm dng ca mt s th trng chng khoỏn ti mt s nc sau cuc khng hong ti chớnh ton cu nm 2008-2009, cho thy vai trũ quan trng ca th trng OTC h thng ti chớnh th gii Theo nhiu nh nghiờn cu quc t v ti chớnh thỡ s phỏt trin nhanh chúng v mt quy mụ, phc ca th trng OTC ó dn n s tớch t nguy c v mt h thng h thng ti chớnh ton cu, l mt nhng nguyờn nhõn chớnh dn n cuc khng hong ti chớnh ton cu nm 2009 Chớnh vỡ vy, cn thit phi cú mt th trng OTC c t chc hp lý, hot ng n nh vi nhng quy nh nghiờm ngt qun lý th trng OTC trờn c s tụn trng cỏc quy lut kinh t th trng Mc dự úng vai trũ quan trng v cú sc tng trng ln nh vy, nhng ti Vit Nam, ch n nm 2009 th trng UPCoM - Unlisted public companies Market (hay cũn gi l th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt) mi chớnh thc c a vo hot ng ti SGDCK H Ni Th trng UPCoM ca Vit Nam c thnh lp theo Quyt nh s 3567/QBTC ngy 08/11/2007 ca B Ti chớnh v i vo hot ng chớnh thc ngy 24/6/2009 ti SGDCK H Ni õy l mt du mc quan trng ca TTCK Vit Nam S i ca th trng UPCoM th hin n lc ca Chớnh ph, B Ti chớnh v y ban Chng khoỏn Nh nc vic thc hin mc tiờu a th trng t vo khuụn kh qun lý ca Nh nc thụng qua vic iu chnh mt phõn on tng i ca th trng t do, th trng dnh cho chng khoỏn ca cỏc CTC cha niờm yt i vi Vit Nam, vic a vo hnh TTCK chớnh thc dnh cho cỏc cụng ty niờm yt quy mụ ln trờn S Giao dch chng khoỏn (SGDCK) thnh ph H Chớ Minh vo nm 2000 v SGDCK H Ni nm 2005, v cui cựng l nm 2009 a vo hot ng th trng c phiu ng ký giao dch hay cũn gi l th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng (CTC) cha niờm yt (th trng UPCoM - Unlisted Public Companies Market), bc u ó hon thin h thng t chc th trng th cp cho cỏc giao dch c phiu Thc tin hnh hn 06 nm qua ca th trng UPCoM c t chc ti SGDCK H Ni cho thy bc u ó t chc c mt th trng giao dch c phiu cho khong 250 doanh nghip quy mụ va v nh, khụng iu kin niờm yt vi tng mc húa th trng khong 54.000 t ng, hot ng ca th trng UPCoM ó gúp phn thu hp th trng t do, a vo qu o qun lý nh nc minh bch v cụng khai, gúp phn n nh th trng núi riờng v th trng ti chớnh núi chung Tuy nhiờn, s phỏt trin v tng trng ca th trng UPCoM cha c nh k vng, hin ti quy mụ th trng cũn khiờm tn, s lng c phiu niờm yt ớt v nhiu doanh nghip c phn húa cha tham gia th trng, tớnh khon ca th trng kộm; cu trỳc hot ng v phng thc giao dch cha hp lý, s lng nh u t tham gia cha nhiu S kộm phỏt trin ca th trng UPCoM nh hng tiờu cc ti TTCK núi chung, ti doanh nghip niờm yt v nh u t núi riờng Khụng th ph nhn n lc ca cỏc cp qun lý i vi s hnh ca th trng UPCoM thi gian qua, song cng cn nhỡn nhn thng thn rng mụ hỡnh th trng cha phự hp, hng húa cha phong phỳ, cỏc quy nh qun lý cũn nhiu bt cp , iu ny t lý lun cn lý gii rừ, t ú cú nh hng v gii phỏp phỏt trin th trng ny tng lai Khụng nhng th, cho n thi im ny, cha cú mt chuyờn kho no nghiờn cu mt cỏch y , cú h thng v th trng UPCoM H Ni iu ny t lý lun cn lý gii rừ, t ú cú nh hng v gii phỏp phỏt trin th trng ny tng lai gúp phn vo lun gii cho ny, cựng vi nhng lý lun v thc tin tớch ly c, "Th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt H Ni" c la chn lm ti lun ỏn Tin s kinh t, chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Mc tiờu v nhim v nghiờn cu lun ỏn 2.1 Muc tiờu nghiờn cu La m ro c s ly luõ n va th c tiờ n v TTCK cỏc CTC cha niờm yt; phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng th trng UPCoM H Ni thi gian qua; t ú xut mt s gia i pha p v kin ngh nhm phỏt trin th trng UPCoM H Ni 2.2 Nhim v nghiờn cu - Lun gii rừ c s lý lun v th trng UPCoM - Nghiờn cu kinh nghim thc tin ca mt s quc gia nh M, Hn Quc, Nht Bn, i Loan (Trung Quc) v phỏt trin th trng UPCoM v rỳt mt s bi hc cho th trng UPCoM H Ni - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng th trng UPCoM H Ni t nm 2009 n nm 2015; lm rừ nhng kt qu ó t c, ng thi ch nhng hn ch, bt cp v tỡm nguyờn nhõn ch yu ca nhng hn ch v th trng UPCoM H Ni - xut nh hng v gii phỏp ch yu nhm phỏt trin th trng UPCoM H Ni n nm 2020 i tng v phm vi nghiờn cu lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu: i tng nghiờn cu ca lun ỏn l th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt H Ni (UPCoM) 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: Lun ỏn nghiờn cu th trng giao dch c phiu ca CTC cha niờm yt (th trng th cp) - V khụng gian: T chc hot ng ti SGDCK H Ni, Vit Nam - V thi gian: D liu nghiờn cu th trng UPCoM H Ni t thnh lp n nm 2015 (2009 - 2015) C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu lun ỏn 4.1 C s lý lun: Lun ỏn c nghiờn cu da trờn c s nhng lý lun, quan im ca Ch ngha Mỏc - Lờnin; t tng H Chớ Minh; ch trng, ng li ca ng Cng sn Vit Nam v chớnh sỏch ca Nh nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam v TTCK, TTCK phi trung, th trng UPCoM 4.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu: thc hin nhim v nghiờn cu a nờu, lun ỏn s dng ch yu phng phỏp nghiờn cu ca Kinh t chớnh tr l phng phỏp tru tng húa khoa hc, phng phỏp vt bin chng, vt lch s v mt s phng phỏp khỏc nh: phõn tớch lý lun, so sỏnh, tng hp, h thng, thng kờ Nhng úng gúp mi ca lun ỏn Mt l, lun gii nhng khỏi nim, c im, bn cht, cu trỳc t chc, hnh v vai trũ ca th trng UPCoM tng th cu trỳc ca TTCK Hai l, lun gii c cỏc nhõn t nh hng n s hỡnh thnh v phỏt trin ca th trng UPCoM Ba l, nghiờn cu kinh nghim phỏt trin th trng UPCoM ca mt s quc gia trờn th gii v xu hng iu chnh mụ hỡnh th trng OTC rỳt bi hc kinh nghim phỏt trin th trng UPCoM H Ni Bn l, phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng th trng UPCoM H Ni giai on 2009 - 2015 lm rừ nhng kt qu t c, hn ch v nguyờn nhõn ca hn ch Nm l, trờn c s nh hng phỏt trin v tỏi cu trỳc TTCK thi gian ti, cú nh hng v xut gii phỏp phỏt trin th trng UPCoM H Ni n nm 2020 Kt cu ca lun ỏn: Ngoi phn m u, kt lun, cỏc bng biu, ph lc v danh mc ti liu tham kho, lun ỏn gm chng v 12 tit Chng TễNG QUAN CC CễNG TRèNH LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 CC CễNG TRèNH NGOI NC 1.1.1 Nhúm cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v th trng chng khoỏn Nghiờn cu lý thuyt v TTCK núi riờng, th trng (TTV) núi chung luụn l ch thu hỳt s quan tõm ca ụng o cỏc nh khoa hc, cỏc chuyờn gia kinh t nc ngoi, cú th k n nh: "Liu th trng chng khoỏn M c nh giỏ thp hay cao hn so vi giỏ tr tht ca nú", Tỏc gi Mike Patton, ng ngy: 30/09/2015; Tejvan Pettinger (2015), "Th trng chng khoỏn nh hng n nn kinh t nh th no ?", ngy 02/8/2015; Roger Aitken (2015), "Nguyờn nhõn u t vo th trng chng khoỏn Nht Bn bõy gi"; ng ngy 17/10/2015; BoubakariAke, Rachelle WouonoOgnaligui (2010); "Th trng chng khoỏn ti chớnh v s phỏt trin kinh t cỏc quc gia ang phỏt trin: Trờn trng hp ca Th trng chng khoỏn Douala Cameroon", Tp International Jounal of Business and Management; Peter S.Rose (1992), "Tin t v th trng vn: H thng ti chớnh nn kinh t ton cu"; Levine and Zervo (1998), "Mi quan h gia vic phỏt trin th trng chng khoỏn vi tng trng kinh t ti cỏc nc mi ni"; F.Mishkin v Caporale (2004), "Th trng chng khoỏn v tng trng kinh t" Marc Faber (2014); "C hi v tim nng u t vo chng khoỏn Vit Nam l s 1"; George Akerlof, Michael Spence v Joseph Stiglitz, "Lý thuyt bt cõn xng thụng tin" (Asymmetric Information) ln u tiờn xut hin vo nhng nm 1970 v ó khng nh c v trớ ca mỡnh nn kinh t hc hin i 1.1.2 Nhúm cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt Oshani Perera (2012), "Ci cỏch th trng OTC - vai trũ ca cỏc i tỏc trung tõm"; Daniel Mminele (2013), "Ci cỏch th trng phỏi sinh OTC - bi hc t tin trỡnh ci cỏch cỏc quy nh th trng ti chớnh"; Jame K.Jackson v Rena S.Miller (2013),"So sỏch cỏc ci cỏch th trng OTC ca nhúm nc G20" Ngoi ra, cũn cú mt s cụng trinh nghiờn cu vờ th trng UPCoM cua cac nc cụng ụng chõu u (EU) cua Nht Bn, Han Quục, Trung Quc, i Loan (Trung Quc), Hoa K va cua mụt sụ nc ASEAN õy la nhng nguụn tai liờu tham khao bụ ich co thờm nhng c s thc tiờn phuc vu cho viờc nghiờn cu TTCK cỏc CTC cha niờm yt H Ni t nm 2009 - 2015 1.2 CC CễNG TRèNH TRONG NC 1.2.1 Nhúm cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v th trng chng khoỏn Trn Th Minh Chõu (2002), "Nhng iu kin kinh t - xó hi hỡnh thnh v phỏt trin th trng chng khoỏn Vit Nam"; Nguyn Hunh Thanh (2002), "Th trng chng khoỏn v hng xõy dng th trng chng khoỏn Vit Nam"; Phm Th Giang Thu (2002), "Xõy dng v hon thin khung phỏp lut th trng chng khoỏn Vit Nam"; T Thanh Bỡnh (2008), "Hon thin phỏp lut v giao dch chng khoỏn trờn th trng giao dch trung"; V Bng (2006), "Xõy dng l trỡnh tng th v phỏt trin v hon thin TTCK n 2010"; Nguyn Th Th (2005), "nh hng hon thin th ch v gii phỏp phỏt trin th trng chng khoỏn Vit Nam"; Trn Ngc Th (2005), "Th trng chng khoỏn v cụng c phỏi sinh"; Hong Th Bớch Loan (2007); "Th trng chng khoỏn Vit Nam - Nhng tn ti v mt s gii phỏp"; Trn Quang Phỳ (2008), "Quỏ trỡnh hon thin mụ hỡnh t chc qun lý nh nc i vi tht trng chng khoỏn Vit Nam"; Nguyn Th Kim Nhó (2009), "nh hng ca khng hong ti chớnh th gii n th trng chng khoỏn Vit Nam"; Thnh ph H Ni (2007) ỏn: "Xõy dng H Ni thnh trung tõm ti chớnh - ngõn hng hng u khu vc phớa Bc v cú vai trũ quan trng ca c nc"; Nhỡn chung, nhng nghiờn cu ny cú giỏ tr khoa hc cao v l t liu quý cỏc nh qun lý, cỏc c quan chuyờn mụn tham kho, hc kinh nghim T ú khuyn ngh cỏc quc gia cn quan tõm nhiu hn n chớnh sỏch qun lý quc gia thnh cụng trờn lnh vc qun lý kinh t, qun lý TTTC, TTV, TTCK, c bit l th trng UPCoM 1.2.2 Nhúm cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt Cú th nờu mt s cỏc nghiờn cu tiờu biu v th trng OTC, th trng UPCoM nh: Trn Vn Dng (2008), "Mụ hỡnh t chc v hot ng ca Trung tõm giao dch chng khoỏn H Ni giai on sau 2008"; Nguyn Th Liờn Hoa, "Phỏp lut iu chnh TTCK phi trung v nhng xut cho Vit Nam"; Trung tõm giao dch chng khoỏn H Ni (2003), "Gii phỏp xõy dng Trung tõm giao dch chng khoỏn H Ni theo mụ hỡnh th trng OTC"; Vừ Vn Quang (2008), "Gii phỏp hỡnh thnh v phỏt trin TTCK phi trung (OTC) Vit Nam"; Trn ng Khõm (2007), "Cn cú cỏch nhỡn ỳng v phỏt trin th trng OTC Vit Nam"; Nhúm tỏc gi Trng i hc Kinh t thnh ph H Chớ Minh, "Xõy dng UPCoM lờn thnh th trng OTC thc s Vit Nam"; Nguyn V Quang Trung (2010), "Gii phỏp hon thin mụ hỡnh v phng thc giao dch cho UPCoM Vit Nam" Nhỡn chung, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn ó khỏi quỏt c mt s ni dung t cỏc v nn kinh t, tng trng kinh t, TTTC, TTV, TTCK, th trng UPCoM trờn nhng giỏc tip cn khỏc 1.3 NH GI KHI QUT CC CễNG TRèNH LIấN QUAN V NHNG VN T RA CN TIP TC NGHIấN CU TRONG LUN N 1.3.1 Nhng m cỏc cụng trỡnh liờn quan n ti lun ỏn ó t c Th nht, khng nh vai trũ ca TTCK phỏt trin nn kinh t ca cỏc nc ang phỏt trin ú cú Vit Nam; khng nh vai trũ ca th trng OTC cú qun lý (trong ú cú mụ hỡnh th trng UPCoM) TTTC núi riờng v nn kinh t núi chung; t ú cho thy s cn thit phi cú qun lý nh nc mt mc hp lý, trỏnh s can thip v mt hnh chớnh i vi TTTC, TTV, TTCK, nht l th trng UPCoM Th hai, mt s cụng trỡnh nghiờn cu kinh nghim phỏt trin TTCK, th trng UPCoM ca mt s nn kinh t trờn th gii v a mt s kinh nghim cn tham kho cho Vit Nam Th ba, a gii phỏp phỏt trin TTGDCK H Ni (nay l S GDCK H Ni) Th t, a quan im, mc tiờu, nguyờn tc, ni dung v cụng c qun lý nh nc cú tm quan trng thit yu i vi phỏt trin th trng UPCoM 1.3.2 Nhng t cho lun ỏn cn trung nghiờn cu 1) V mt lý lun: Lun ỏn lm rừ c s ly luõn vờ th trng UPCoM 2) V mt thc tin: Lun ỏn nghiờn cu kinh nghim phỏt trin TTCK cỏc CTC cha niờm yt ca mt s quc gia trờn th gii v rỳt bi hc kinh nghim cho phỏt trin th trng UPCoM H Ni; Phõn tich va anh gia thc trang th trng UPCoM H Ni giai on 2009 - 2015, ch nhng kt qu t c v hn ch, bt cp quỏ trỡnh phỏt trin v nguyờn nhõn ca hn ch ú; xut nh hng v gii phỏp ch yu nhm phỏt trin th trng UPCoM H Ni n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 Trong ú chỳ trng cỏc gii phỏp nhm ci thin tớnh khon, thu hỳt nh u t, a dng húa sn phm trờn th trng UPCoM H Ni n nm 2020, gúp phn thc hin yờu cu phỏt trin ng b cỏc loi th trng nn kinh t th trng hi nhp khu vc v quc t ca Vit Nam Chng C S Lí LUN V THC TIN CA TH TRNG CHNG KHON CC CễNG TY I CHNG CHA NIấM YT 2.1 KHI QUT V TH TRNG CHNG KHON CC CễNG TY I CHNG CHA NIấM YT 2.1.1 Th trng chng khoỏn - Khỏi nim: Cú nhiu khỏi nim v TTCK khỏc nhau, nhng v c bn Th trng chng khoỏn l mt th trng m ni ú ngi ta mua bỏn, chuyn nhng, trao i chng khoỏn nhm mc ớch kim li - C cu ca th trng chng khoỏn: Cn c vo s luõn chuyn cỏc ngun vn, TTCK c chia thnh th trng s cp v th trng th cp; Cn c vo phng thc giao dch, TTCK c chia thnh th trng trung v th trng phi trung; Cn c vo hng hoỏ, TTCK chia thnh th trng c phiu, th trng trỏi phiu v th trng cỏc chng khoỏn phỏi sinh - Cỏc hỡnh thc c bn ca th trng chng khoỏn: Hin nay, ph bin cú 04 hỡnh thc TTCK c bn 2.1.2 Th trng chng khoỏn phi trung (OTC) - Khỏi nim: Th trng OTC l th trng khụng cú trung tõm giao dch chng khoỏn trung, ú l mt mng li cỏc nh mụi gii v t doanh chng khoỏn mua bỏn vi v vi cỏc nh u t, cỏc hot ng giao dch ca th trng OTC c din ti cỏc quy (sn giao dch) ca cỏc ngõn hng v cụng ty chng khoỏn - Nhng c im c bn ca th trng phi trung (OTC): c xột trờn khớa cnh hng húa, c ch hnh, cỏc ch th tham gia, phng thc xỏc lp giỏ, hỡnh thc toỏn, cp qun lý - Vai trũ ca th trng OTC: H tr v thỳc y th trng chng khoỏn trung phỏt trin; To th trng cho chng khoỏn ca cỏc doanh nghip va v nh, cỏc chng khoỏn cha iu kin niờm yt; Hn ch, thu hp th trng t do, gúp phn m bo s n nh v lnh mnh ca TTCK; To mụi trng u t linh hot, thun li cho cỏc nh u t - Phõn bit th trng OTC vi mt s th trng chng khoỏn khỏc 2.1.3 Th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt (UPCoM) - Khỏi nim: Th trng UPCoM l th trng c t chc trờn nguyờn tc th trng OTC cú qun lý v c t chc giao dch thụng qua cỏc cụng ty chng khoỏn, hoc cỏc nh to lp th trng (market maker) thụng qua mt h thng in t hoc ti cỏc SGDCK - c im ca th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm 14 th trng giao dch chng khoỏn cú t chc v qun lý ca Nh nc; thỳc y quỏ trỡnh tham gia ca cỏc cụng ty i chỳng vo th trng Nh nc qun lý (th trng niờm yt v UPCoM); Tng cng c hi u t hiu qu cho cỏc doanh nghip; Tit kim thi gian chi phớ, tỡm kim c nhiu thụng tin minh bch, d dng; Nh u t cú th giao dch t xa, gim thiu ri ro v cú tớnh khon cao Hot ng ca th trng UPCoM gúp phn tng cng s cụng khai, minh bch ca TTCK Vit Nam - i vi doanh nghip: Th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt ó tr thnh mt th trng "tp dt" cho cỏc doanh nghip trc lờn niờm yt; To iu kin thun li cho cỏc doanh nghip tng tớnh minh bch qung bỏ thng hiu; Kh nng huy ng ca doanh nghip c nõng cao - C ch hot ng v phng thc giao dch trờn th trng UPCoM tng bc c ci tin thun li cho hot ng ng ký ca doanh nghip v hot ng giao dch ca nh u t SGDCK H Ni ó xõy dng h thng tiờu giỏm sỏt v phn mm giỏm sỏt giao dch ỏp dng riờng cho th trng UPCoM - Gúp phn tng cng nng lc hi nhp kinh t quc t ca TTCK Vit Nam nhng nm qua, nh cú s phỏt trin vt bc ca TTCK Vit Nam núi chung v th trng UPCoM núi riờng, vai trũ v v trớ TTCK Vit Nam cng ng ti chớnh quc t ngy cng c cng c v phỏt trin 3.3.2 Nhng hn ch ca th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt Th nht: Mc dự tiờu xõy dng th trng UPCoM l dnh cho cỏc CTC cha niờm yt, nhng trờn thc t, n 31/12/2015, tng s 1071 CTC ó ng ký vi UBCKNN, ch cú 256 CTC ng ký giao dch trờn th trng UPCoM, 685 CTC chớnh thc niờm yt c phiu trờn TTCK niờm yt, s cũn li ang giao dch c phiu trờn th trng t iu ú cho thy, mc hp dn, cng nh tớnh tuõn th i vi doanh nghip cha cao, cha bo v y 15 quyn v li ớch c ụng, nh u t thụng qua c ch bỏo cỏo v cụng b thụng tin cụng khai, minh bch Th hai: Hin ti, vi cỏc cụng ty i chỳng ó ng ký vi Trung tõm Lu ký chng khoỏn, nhng khụng ng ký v giao dch trờn TTCK cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt, hin cỏc nhu cu giao dch chuyn nhng c thc hin theo quy nh ti Quyt nh s 56/Q-UBCK ca UBCKNN Mc dự c ch ny, bc u ó to iu kin cho cỏc c ụng vic chuyn nhng c phiu cú s kim soỏt, giỏm sỏt ca nh nc v kim soỏt thu thu giao dch, nhng bc l nhng hn ch nht nh, gõy khú khn khụng nh cho cụng tỏc qun lý Nh nc; nh: vic phỏt hin v x lý cỏc trng hp vi phm quy nh v ngha v cụng b thụng tin ca c ụng ln, c ụng ni b, quy nh v giao dch c phiu qu, cho mua cụng khai trờn thc t cũn nhiu hn ch, nh hng n cht lng thc thi ca phỏp lut v chng khoỏn Th ba: Nm 2015, khon ca th trng ó cú s tng trng ỏng k, nhiờn cũn tim n nhiu ri ro, thiu tớnh bn vng Cỏc giao dch chng khoỏn trờn th trng t cha chu s iu chnh ca cỏc quy nh v TTCK, vy tim n nhng ri ro khụng nh i vi nh u t, h ly tiờu cc xó hi Th t: Sn phm cung ng trờn th trng cha tht a dng Hng húa trờn th trng UPCoM cũn hn ch v s lng, chng loi v cht lng S lng cỏc CTC tham gia KGD c phiu cũn ớt so vi tim nng, hng húa cha a dng, cha cú nhiu cụng 16 ty cú ln, kt qu kinh doanh tt nờn ó cú quan nim cho rng hng hoỏ trờn th trng UPCoM ch cú chng khoỏn ca cỏc cụng ty nh, cht lng thp Vỡ vy, cỏc cụng ty i chỳng v nh u t u cú tõm lý e ngi, thm dũ, cha nhit tỡnh tham gia th trng Th nm: Cha tỡm thy vai trũ ca cỏc nh to lp th trng tớnh khon cha cao ca th trng hin i nờn cụng ty chng khoỏn cha thc hin vai trũ ca nh to lp th trng 3.3.3 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch th trng cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt - Nguyờn nhõn khỏch quan + Din bin TTCK v kinh t v mụ khụng thun li: TTCK Vit Nam núi chung v th trng UPCoM H Ni núi riờng mi c hỡnh thnh, cũn nhiu yu t s khai + Quy mụ cụng ty i chỳng nh: a phn cỏc cụng ty i chỳng Vit Nam l doanh nghip va v nh, cha iu kin tham gia huy ng trc tip trờn TTCK Trong ú, phn ln cỏc doanh nghip nh ch yu l DNNN c phn húa hot ng cỏc lnh vc khụng phi l th mnh ca nn kinh t, lao ng nhiu, hiu qu kinh doanh khụng cao, khụng thu hỳt c s quan tõm ca nh u t Tớnh minh bch v cụng b thụng tin v qun tr cụng ty khụng tt nờn cha thay i c din mo hot ng thu hỳt nh u t + Thiu hiu bit, quan tõm ca cỏc doanh nghip v nh u t v th trng UPCoM Do c thự l cỏc cụng ty nh, hot ng cỏc lnh vc khụng hiu qu nờn cha nhn c s quan tõm ca cỏc nh ch ti chớnh trung gian + Cha hiu rừ ht v tm quan trng ca th trng UPCoM i vi s phỏt trin ca cụng ty i chỳng nờn nhiu cụng ty i chỳng cũn cú tõm lý e ngi tham gia th trng UPCoM Nh u t cũn cha bit cỏch t bo v quyn li ca mỡnh - Nguyờn nhõn ch quan + Vn bn phỏp lý m bo Nh nc qun lý thng nht chng khoỏn ca cỏc CTC cha niờm yt trờn th trng cú t chc cha ng b + Cỏc chớnh sỏch trờn th trng UPCoM cha thc s thu hỳt i vi CTC Cỏc chớnh sỏch hin cha to s khỏc bit v quyn li gia cỏc CTC cú tham gia v khụng tham gia trờn th trng UPCoM 17 + T chc, qun lý hnh th trng cha hp lý Khi xõy dng phng ỏn th trng UPCoM, th trng c t chc trờn nguyờn tc th trng OTC cú t chc Giao dch OTC vi vai trũ chớnh l cỏc nh to lp th trng (market maker) m trung tõm l cỏc cụng ty chng khoỏn Cha thy vai trũ ca nh to lp th trng Vi cỏch t chc nh trờn, th trng UPCoM thc hin phng thc giao dch cha thc s linh hot Nh u t cú nhu cu mua - bỏn lụ l cú th ngh vi cụng ty chng khoỏn t u v lng v giỏ (khụng nht thit cng nhc mt lng v giỏ) + C ch giao dch cha phự hp: Vi c tớnh l th trng linh hot gia cỏc nh u t chuyờn nghip, nờn vic quy nh thi gian giao dch gn lin vi giao dch chng khoỏn niờm yt l cha hp lý, cú th xem xột kộo di thờm khong ting so vi th trng niờm yt; m rng biờn giao ng giỏ tng tớnh hp dn vi nh u t; ỏp dng nhiu phng thc giao dch linh hot v c ch toỏn linh hot, khụng nht thit l chu k c nh T+2 nh th trng niờm yt + Vic kiờm soat thụng tin cụng bụ va am bao tinh minh bach GDCK võn han chờ UBCKNN hin chi phat hin cac sai pham vờ chờ bao cao, cụng bụ thụng tin cua cụng ty niờm yờt; vi pham vờ bao cao giao dich cụ phiờu cua cụ ụng ni b, cụ ụng ln; hoat ng khụng ung ni dung quy inh giõy phep Con cac hanh vi thao tung gia cụ phiờu hay giao dich ni gian thi cha lam c nhiờu Mt nhng nguyờn nhõn la thõm quyờn cua UBCKNN cụng tac tra, giam sat hin han chờ Chng NH HNG V GII PHP PHT TRIN TH TRNG CHNG KHON CC CễNG TY I CHNG CHA NIấM YT H NI N NM 2020 4.1 MC TIấU V NH HNG PHT TRIN TH TRNG CHNG KHON CC CễNG TY I CHNG CHA NIấM YT H NI 4.1.1 Mc tiờu phỏt trin th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt nh hng chin lc phỏt trin TTCK giai on 2011 - 2020 (theo Quyt nh s 252/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph), t mc tiờu: Bo m trỡ s n nh v bn vng ca TTCK; tip 18 tc trin khai hiu qu cụng tỏc phỏt trin v tỏi cu trỳc TTCK, hng ti cỏc gii phỏp di hn; xõy dng c ch, chớnh sỏch v gii phỏp thỏo g khú khn cho doanh nghip v TTCK; tng cng hi nhp quc t v bo m trin khai, thc thi hiu qu cỏc cam kt quc t ó tham gia Gn nh hng ci cỏch sp xp DNNN vi ng ký, niờm yt trờn TTCK to s minh bch, tng hiu qu hot ng doanh nghip trờn nn tng tng cng qun tr cụng ty v qun tr ri ro Mc tiờu phỏt trin th trng UPCoM cho nhng nm ti theo cỏc nh hng sau: 1) Thu hp hot ng ca th trng t do, gúp phn m bo s n nh v lnh mnh ca TTCK; 2) To mụi trng u t linh hot, thun li cho cỏc nh u t v tng tớnh khon cho TTCK; 3) To iu kin cho cỏc CTC cha chun niờm yt trờn TTCK trung cú th huy ng trờn TTCK v l bc m quan trng i vi cỏc cụng ty chun b niờm yt trờn sn; 4) Thỳc y cỏc cụng ty chng khoỏn phỏt trin theo hng nh to lp th trng v l bc m tin ti xõy dng th trng OTC hin i, gúp phn hon thin TTCK Vit Nam 4.1.2 nh hng phỏt trin th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt - Mụi trng chớnh tr, xó hi phi n nh v mụi trng phỏp lý phi minh bch, thụng thoỏng - Mụi trng giao dch cụng bng, minh bch, an ton, gim ri ro cho nh u t - Hon thin th ch kinh t th trng l iu kin tiờn quyt cho vic hỡnh thnh nhu cu giao dch cỏc sn phm phỏi sinh khỏc - Hng ti xõy dng UPCoM theo mụ hỡnh th trng hin i bao gm hng nghỡn c phiu ca tt c cỏc CTC cha niờm yt v hy niờm yt - Phỏt trin th trng UPCoM theo hng chuyờn bit, m rng quy mụ v s lng, cht lng, to nờn mt th trng sụi ng, minh bch v chuyờn nghip Xõy dng mt th trng UPCoM nhm gn kt cỏc doanh nghip, cỏc nh u t, c bit cỏc nh u t cú t chc nh: Ngõn hng thng mi, cụng ty bo him, cỏc t chc v cỏ nhõn nc ngoi, qu u t - Tng bc hon thin hot ng giao dch chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt ti SGDCK H Ni Ra i nhiu b ch s liờn quan n th trng UPCoM, phc v cho nhu cu u t a dng ca nh u t v vic i cỏc sn phm ti chớnh chuyờn nghip nh chng ch qu u t hoc cỏc sn phm phỏi sinh 19 - Nõng cao kin thc v nhn thc cho cỏc nh qun lý ti chớnh ti cỏc doanh nghip v cỏc nh u t v li ớch ca TTCK núi chung v th trng UPCoM núi riờng 4.2 NHNG GII PHP PHT TRIN TH TRNG CHNG KHON CC CễNG TY I CHNG CHA NIấM YT H NI 4.2.1 Hon thin h thng phỏp lý, chớnh sỏch cho th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt Cn hon thin h thng lut v chớnh sỏch theo hng: Ban hnh thờm mt s Lut cũn thiu nhm m bo bỡnh ng cnh tranh; ng thi h thng cỏc chớnh sỏch phi phự hp vi thc tin Khuụn kh phỏp lý phi bo m: nht quỏn, ng b, n nh v c bit phi m bo thc thi thc t Khuụn kh phỏp lý phi nht quỏn vi ng li, quan im ca ng Khung phỏp lý phi ng b gia cỏc khõu ca quỏ trỡnh sn xut kinh doanh, gia cỏc c quan qun lý, khc phc tỡnh trng cỏc bn ca cỏc c quan qun lý mõu thun, chng chộo 4.2.2 Nõng cao nng lc qun lý nh nc v th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt khc phc v trỏnh tht bi th trng, Nh nc cn tham gia qun lý, iu tit s hnh nn kinh t nhng mc nht nh vi ba chc nng, bao gm: Qun lý, nh hng v h tr phỏt trin; phõn phi li thu nhp quc dõn; Bo v mụi trng thc hin ba chc nng ú, nh nc phi gii quyt cỏc nhim v: - Cung cp khung phỏp lý rừ rng, nghiờm minh, cú hiu lc v phự hp vi ũi hi ca c ch th trng - Kin to v bo m mụi trng v mụ n nh, cú tớnh khuyn khớch kinh doanh - Cung cp kt cu h tng (gm h tng "cng" - giao thụng ti, cung cp in nc v h tng "mm" - dch v thụng tin, bu chớnh - vin thụng; ti chớnh ) cng nh cỏc dch v v hng húa cụng cng (chm súc sc kho, giỏo dc - o to, bo v mụi trng ) - Nõng cao nng lc qun lý v hnh ca UBCKNN v SGDCK H Ni: TTCK Vit Nam c hỡnh thnh vi vai trũ ch o ca Nh nc Vỡ vy cho th trng hot ng cú hiu qu hn, cn phi nõng cao nng lc 20 qun lý v hnh ca B Ti chớnh, UBCKNN v SGDCK H Ni, c th nh sau: + Trờn c s thc tin ca th trng, UBCKNN thng xuyờn r soỏt, tham mu B Ti chớnh chnh sa, hon thin h thng bn phỏp quy cho hot ng ca TTCK núi chung v th trng UPCoM núi riờng, to cho cỏc i tng tham gia th trng mt hnh lang phỏp lý phự hp hot ng cú hiu qu, nõng cao nng lc qun lý nh nc ca c quan qun lý th trng + UBCKNN thng xuyờn thc hin cụng tỏc giỏm sỏt, kim tra hot ng th trng theo phỏp lut, m bo hot ng trờn th trng: Cụng bng, lnh mnh v minh bch Tng bc nõng cao nng lc, t chu trỏch nhim iu hnh, t chc giao dch chng khoỏn ca cỏc SGDCK, phi hp cht ch ch o, phn hi thụng tin th trng gia UBCKNN vi cỏc SGDCK v nh u t + nõng cao nng lc qun lý, yu t ngi cn c coi trng, phỏt trin t tt c cỏc khõu tuyn dng, sp xp cỏn b ỳng v trớ v nng lc s trng Trc ht cn chỳ trng bi dng i ng cỏn b iu hnh, qun lý ca UBCKNN, SGDCK H Ni c bit l o to v bi dng i ng ging viờn ging dy v chng khoỏn Song song vi ny l bi dng i ng nhng ngi trc tip tham gia tỏc nghip ti SGDCK, o to theo hng chuyờn mụn húa cao - SGDCK H Ni l c quan hnh th trng UPCoM, cú trỏch nhim: Lp d ỏn xõy dng h tng c s v k thut, trang b mỏy múc thit b cho th trng UPCoM hot ng vi phng chõm t n gin n hin i, h thng giao dch m tng bc hon chnh v phỏt trin; Kin ton b mỏy cỏc phũng nghip v v chc nng hot ng ca tng b phn; Cú chng trỡnh o to cỏn b thớch hp, hun nghip v cú th ỏp ng hot ng ca th trng UPCoM 4.2.3 Tng cng thu hỳt cỏc ch th tham gia th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt - Cụng tỏc tuyờn truyn: TTCK l mt lnh vc mi, phc Trong iu kin TTCK Vit Nam mi i núi chung v s hỡnh thnh th trng UPCoM H Ni, tt c cỏc i tng tham gia th trng nh: cụng ty chng khoỏn, cụng ty ng ký niờm yt, cỏc nh ch ti chớnh, nh u t cn c tuyờn truyn, o to v khuyn khớch - Khuyn khớch cỏc ch th tham gia UPCoM ti SGDCK H Ni Cn c quan tõm khuyn khớch c bit l hai loi i tng CTC ng ký giao dch v nh u t + i vi cỏc CTC ng ký giao dch: L i tng to cung hng húa 21 ban u cho th trng, cỏc CTC ng ký niờm yt cn c khuyn khớch bng nhiu hỡnh thc, c bit l cỏc chớnh sỏch ti chớnh, chớnh sỏch min, gim thu thu nhp cụng ty mt s nm u tham gia th trng + i vi nh u t: L i tng quan trng ca TTCK cn c khuyn khớch tham gia th trng bng chớnh sỏch thu (min hoc gim thu thu nhp cho cỏc khon thu nhp t hot ng u t chng khoỏn), gim mc phớ giao dch, phớ lu ký chng khoỏn, n gin húa cỏc th tc v c bit l nõng cao hn na cht lng dch v khỏch hng ca h thng cỏc cụng ty chng khoỏn 4.2.4 Nõng cp h thng h tng cụng ngh thụng tin cho th trng cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt Trc ht mụ hỡnh t chc h thng mỏy tớnh cn c phỏt trin da trờn mụ hỡnh tng th v cu trỳc th trng Vi mụ hỡnh th trng UPCoM nh vy, chỳng ta cn chỳ trng mt s gii phỏp k thut cho h thng ny nh: Phn cng, phn mm, mng, an ton bo mt 4.2.5 Hỡnh thnh v phỏt trin h thng cỏc nh to lp th trng chuyờn nghip Th trng UPCoM ũi hi nh to lp th trng úng vai trũ ch o, to lp hng húa v dn dt th trng Do vy, phỏt huy ti a hiu qu ca th trng UPCoM, phi xõy dng h thng cỏc nh to lp th trng va chuyờn nghip, va hin i theo hng xõy dng v phỏt trin cỏc cụng ty chng khoỏn tr thnh cỏc nh to lp th trng tr thnh nh to lp th trng ỳng ngha, thc hin c vai trũ m th trng yờu cu, cỏc cụng ty chng khoỏn phi khụng ngng i mi, nõng cao nng lc ti chớnh v nng lc hot ng õy l iu kin cn thit v quan trng tin ti xõy dng mt th trng UPCoM hin i tng lai Khi tham gia hot ng trờn th trng UPCoM, bờn cnh c s vt cht v ngi hin cú, cỏc cụng ty chng khoỏn lm chc nng to lp th trng cn m bo cỏc iu kin v nng lc ti chớnh v nng lc hot ng 4.2.6 Hon thin cỏch thc t chc v hnh th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt - V cỏch thc t chc th trng: cú th phõn tng cỏc chng khoỏn ng ký giao dch, cn phi xõy dng h thụng cac tiờu chi vờ nhng thụng tin cõn cụng khai, minh bach cung nh cac iờu kin gia nhp thi trng (ụi vi cac CTC ng ky giao dich) theo hai inh hng c ban: Tng bc m rng hn na biờn phu hp vi kha nng quan ly chng khoỏn va s phat triờn cua nờn kinh tờ; Chõp nhn s khac bit gia cac tõng cua thi trng, khụng thờ ap t cac h tiờu chi chung cho toan b thi trng 22 - Hỡnh thnh v phỏt trin cỏc t chc nh mc tớn nhim: sm a dch v nh mc tớn nhim ti Vit Nam i vo hot ng v phỏt trin nhm hon thin v thỳc y hot ng TTCK núi chung v th trng UPCoM H Ni núi riờng, cn nghiờn cu v trin khai mt s cụng vic sau õy: + Xõy dng v ban hnh cỏc bn phỏp quy to khung phỏp lý phự hp cho loi hỡnh dch v nh mc tớn nhim + Nghiờn cu thnh lp thớ im cụng ty nh mc tớn nhim c phn cú gúp ca Nh nc v mt s t chc ti chớnh, ngõn hng ln Cho phộp thnh lp cụng ty nh mc tớn nhim liờn doanh vi mt s cụng ty nh mc tớn nhim cú uy tớn nc ngoi cng nh cho phộp cỏc cụng ty nh mc tớn nhim cú uy tớn ca nc ngoi m chi nhỏnh ti Vit Nam + Sm hon thin h thng chun mc k toỏn, kim toỏn v ch cụng b thụng tin hp lý; xõy dng cỏc tiờu chun xp hng doanh nghip, o to ngun nhõn lc, i ng chuyờn gia ỏnh giỏ mc tớn nhim m bo mc tin cy ca cỏc ỏnh giỏ + M rng v phỏt trin th trng n nng ng v a dng, bao gm c th trng phỏt hnh ln th trng giao dch cỏc cụng c n, a dng húa cỏc cụng c n trờn th trng, thỳc y phỏt hnh trỏi phiu doanh nghip m bo s lng cỏc cụng c ti chớnh to iu kin vt cht cho t chc nh mc tớn nhim cú th tn ti v hot ng + Tỡm kim s h tr t cỏc nc i trc v k thut v kinh nghim m bo cho t chc nh mc tớn nhim hot ng mt cỏch c lp, khỏch quan v hiu qu + Bt buc cỏc doanh nghip phỏt hnh trỏi phiu khụng cú bo m phi c xp hng tớn nhim + Tuyờn truyn, khuyn khớch ngi u t, ngi phỏt hnh s dng dch v nh mc tớn nhim thỳc y s phỏt trin ca t chc nh mc tớn nhim - Hn ch thụng tin bt tng xng - Xõy dng c ch sng lc nhng c phiu khụng cú tớnh khon thi gian di 4.2.7 y nhanh quỏ trỡnh c phn húa, thoỏi nh nc vi ng ký giao dch trung Theo ú, cn trung sm hon thin sa i Ngh nh s 59/N-CP ca Chớnh ph v c phn húa DNNN v cỏc bn hng dn v u giỏ, cho bỏn cnh tranh, u giỏ theo lụ, c bit l phng thc cho bỏn dng s (book building) nhm ỏnh giỏ chớnh xỏc giỏ tr doanh nghip bỏn cho i tỏc v a vo giao dch trờn TTCK trung Qua ú, tng bc tng cng v ci thin c ch cụng b thụng tin cụng khai, minh bch v ỏp dng cỏc 23 thụng l tt v qun tr cụng ty doanh nghip 4.2.8 Tng cng o to nhõn lc cho th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt H Ni Trong phỏt trin TTCK núi chung, th trng UPCoM núi riờng rt cn cú mt i ng cỏn b thớch ng, va cú phm cht o c va cú nng lc ỏp ng c nhng ũi hi mi, bao gm: o to v o to li nhõn lc cho cỏc t chc to lp th trng; o to nhõn lc cho cỏc t chc ng ký giao dch th trng UPCoM; Nõng cao cht lng dch v v a dng húa loi hỡnh kinh doanh 4.3 KIN NGH 4.3.1 i vi Ngõn hng Nh nc Vit Nam - Ban hnh chớnh sỏch qun lý ngoi hi hp lý cú tỏc dng thỳc y TTCK phỏt trin v m rng s liờn kt gia TTV nc vi quc t, thu hỳt thờm v m rng s liờn kt gia TTV nc vi quc t, thu hỳt thờm c cỏc lung u t trc tip ca nc ngoi, ng thi giỳp cho nn kinh t nc trỏnh c cỏc tỏc ng tiờu cc xy khng hong ti chớnh - i mi c ch iu hnh lói sut gn kt th trng tin t vi TTCK, ỳng vi vai trũ l cỏc t chc ti chớnh trung gian, t chc niờm yt v nh u t nh ch - Trỡnh Chớnh ph ni lng s hu nc ngoi thu hỳt nc ngoi, cụng ngh v qun tr ngõn hng - Cú chớnh sỏch khuyn khớch v bt buc cỏc ngõn hng thng mi (NHTM) c phn phi tham gia TTCK to s minh bch huy ng v hot ng - y nhanh quỏ trỡnh hp nht, sỏp nhp cỏc NHTM to lp thnh cỏc NHTM cú quy mụ, tim lc ti chớnh ln nhm to s n nh cho khu vc ti chớnh, tớn dng - y nhanh quỏ trỡnh x lý n xu khu vc ngõn hng thụng qua t chc VAMC v c ch chng khoỏn húa cỏc khon n xu thnh ti sn lu hot giao dch trờn TTCK 4.3.2 i vi B Ti chớnh - Sm ban hnh cỏc quy nh bt buc cỏc cụng ty c phn núi chung v cỏc doanh nghip va v nh núi riờng thc hin ch kim toỏn v cụng khai húa thụng tin Nhm khc phc v trỏnh c s khỏc bit c ch qun lý gia cỏc cụng ty niờm yt v CTC cha niờm yt, t ú khuyn khớch cỏc doanh nghip tham gia TTCK - Tip tc nghiờn cu chớnh sỏch thu, phớ hp lý khuyn khớch cỏc i tng tham gia th trng nh: Cỏc cụng ty niờm yt, CTCK, qu u t chng khoỏn, cụng ty qun lý qu v cỏc nh u t 24 - Tip tc quan tõm, to iu kin UBCKNN v SGDCK H Ni c quyn quyt nh nhng thuc chuyờn mụn, vỡ TTCK l lnh vc rt nhy bộn vi thụng tin, c bit thi i bựng n cụng ngh thụng tin hin - y nhanh quỏ trỡnh tỏi cu trỳc t chc TTCK thụng qua vic hp nht cỏc SGDCK hin trỡnh Th tng Chớnh ph thnh lp SGDCK Vit Nam trờn c s phõn nh cỏc khu vc ca th trng Trong ú, xõy dng th trng UPCoM theo hng hin i v ng dng cụng ngh thụng tin giao dch, toỏn, bự tr 4.3.3 i vi B K hoch v u t - Sm ban hnh cỏc bn hng dn c th vic chuyn i doanh nghip cú u t nc ngoi sang hot ng theo hỡnh thc cụng ty c phn niờm yt trờn TTCK, nhm to thờm hng húa cho TTCK núi chung v th trng UPCoM H Ni núi riờng - Sm cú cỏc bn hng dn v t l s hu nc ngoi cỏc ngnh ngh, lnh vc kinh doanh ca Lut u t v Ngh nh s 118/2015/N-CP, to iu kin thun li cho nh u t nc ngoi mua c phiu trờn TTCK Vit Nam 4.3.4 Ban Ch o i mi v phỏt trin doanh nghip Trung ng y mnh quỏ trỡnh c phn húa DNNN mnh hn na, gn chng trỡnh c phn húa doanh nghip vi ng ký giao dch, niờm yt trờn TTCK 4.3.5 Ban Kinh t trung ng, y ban Kinh t v y ban Ti chớnh Ngõn sỏch Quc hi Cỏc nh hng ng li, ch trng ca ng, c Quc hi lut húa theo hng a dng húa v s dng cú hiu qu cỏc ngun u t phỏt trin, thu hỳt ti a ngun ngoi ngõn sỏch v ngun quc t 4.3.6 i vi thnh ph H Ni y mnh quỏ trỡnh c phn húa DNNN thuc Thnh ph mnh hn na, gn k hoch c phn húa doanh nghip vi ng ký giao dch, niờm yt trờn TTCK Trin khai hỡnh thc phỏt hnh trỏi phiu ụ th qua TTCK, hin nhu cu u t phỏt trin c s h tng ụ th v cỏc hot ng dch v ụ th ca c nc l rt ln; Cho phộp cỏc doanh nghip ca Thnh ph tham gia gúp thnh lp cỏc Qu u t chng khoỏn v CTCK thuc Thnh ph KT LUN Xõy dng v phỏt trin mt th trng UPCoM l mt mc tiờu chin lc n nm 2020 ó c Chớnh ph phờ duyt Tuy nhiờn, th trng 25 UPCoM l sn phm ca nn kinh t th trng phỏt trin cao v rt phc tp, vỡ vy vi mt nn kinh t cũn trỡnh nh Vit Nam hin nay, vi mt h thng phỏp lý ang hon chnh, mt kt cu h tng cha hon thin thỡ vic xõy dng v phỏt trin mt th trng UPCoM t nhiu v lý lun v thc tin cn phi gii quyt Trong khuụn kh ca mt lun ỏn, tỏc gi lun ỏn ó lun gii, phõn tớch, ỏnh giỏ v a mt s kt lun sau: Lun gii cỏc c bn v cu trỳc, t chc v hnh th trng UPCoM theo thụng l quc t cng nh t cho Vit Nam vic xỏc lp, xõy dng v hot ng th trng UPCoM phự hp c thự ca TTCK Vit Nam cng nh xu hng phỏt trin hin ca th trng OTC Nhng ni dung c bn ca th trng UPCoM ú l: Cỏc ch th tham gia th trng, hng húa giao dch trờn th trng, giao dch v dch v trờn th trng, giỏ c v nguyờn tc khp lnh, hỡnh thc t chc v hnh th trng, phng thc v thi hn toỏn, quy nh cụng b thụng tin ng thi lun ỏn lun gii rừ nhng nhõn t nh hng n th trng UPCoM Trong khuụn kh nht nh, lun ỏn gúp phn b sung thờm lý lun v TTCK núi chung, v th trng UPCoM núi riờng, lm c s tham kho cho cỏc hot ng nghiờn cu tip theo v phỏt trin th trng UPCoM H Ni Nghiờn cu kinh nghim phỏt trin th trng UPCoM ca mt s quc gia nh Hoa K, Nht Bn, Hn Quc, i Loan (Trung Quc) v t ú rỳt mt s bi hc kinh nghim cú giỏ tr tham kho cho th trng UPCoM H Ni: Hoch nh c ch, chớnh sỏch; Vai trũ ca cỏc cụng ty chng khoỏn th trng OTC; Hng húa giao dch trờn th trng; La chn hỡnh thc t chc, hnh th trng; Phỏt trin cỏc quan h cung - cu, giao dch v dch v trờn UPCoM Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng th trng UPCoM H Ni giai on 2009 - 2015 trờn mt s ni dung c bn T ú thy c nhng kt qu t c trờn cỏc phng din: i vi Nh nc v c quan qun lý, i vi nh u t v i vi doanh nghip; Thy c nhng hn ch ca th trng UPCoM H Ni thi gian qua Tỡm nguyờn nhõn ca nhng hn ch v khỏch quan v ch quan, lm c s cho xut gii phỏp sỏt thc phỏt trin th trng UPCoM H Ni thi gian ti, trờn c s nhng hn ch v nguyờn nhõn ca hn ch, lun ỏn xut mt s nh hng v tỏm (08) gii phỏp c th l: Hon thin h thng phỏp lý, chớnh sỏch cho th trng UPCoM; Nõng cao nng lc qun lý Nh nc v th trng UPCoM; Tng cng thu hỳt cỏc ch th tham gia th trng UPCoM; Nõng cp h thng h tng cụng ngh thụng tin cho th trng UPCoM; Hỡnh thnh v phỏt trin h thng cỏc nh 26 to lp th trng chuyờn nghip; Hon thin cỏch thc t chc v hnh th trng UPCoM; y nhanh quỏ trỡnh c phn húa, thoỏi nh nc vi ng ký giao dch trung; Tng cng o to nhõn lc cho th trng UPCoM V cựng vi sỏu (06) kin ngh i vi: Ngõn hng Nh nc Vit Nam, B Ti chớnh, B K hoch v u t, Ban i mi v Phỏt trin DNNN, Ban Kinh t trung ng, y ban Ti chớnh-Ngõn sỏch v y ban Kinh t Quc hi, thnh ph H Ni ú l h thng cỏc gii phỏp v kin ngh cú th gúp phn xõy dng thnh cụng mt th trng UPCoM phự hp vi xu th phỏt trin v hi nhp kinh t quc t ca Th ụ H Ni núi riờng v ca c nc núi chung, phự hp vi c im v iu kin c thự ca Vit Nam hin nay./ Những công trình tác giả công bố liên quan đến đề tài luận án Nguyn Ngc K (2012), Hon cnh i v c s phỏp lý ca Th trng chng khoỏn cỏc Cụng ty i chỳng cha niờm yt (th trng UPCoM), Tp Chng khoỏn Vit Nam, (162), tr.37-39 Nguyn Ngc K (2012), Kt qu t c v nhng tn ti cn thay i ca Th trng chng khoỏn cỏc Cụng ty i chỳng cha niờm yt (th trng UPCoM), Tp Chng khoỏn Vit Nam, (163), tr.46-49 Nguyn Ngc K (2012), Mt s gii phỏp c th i vi th trng UPCoM giai on 2012-2015, Tp Chng khoỏn Vit Nam, (164), tr.39-41 Nguyn Ngc K (2015), Phỏt trin th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt trờn HNX, Tp Kinh t v D bỏo, (10), tr.12-15 Nguyn Ngc K (2015), Phng hng phỏt trin th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt ti H Ni n nm 2020, Tp Thụng tin v d bỏo Kinh t - Xó hi, (188), tr.19-21 Nguyn Ngc K (2016), Phõn tớch th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt H Ni, Tp Thụng tin v d bỏo Kinh t - Xó hi, (124), tr.20-25 Nguyn Ngc K (2016), Cỏc nhõn t nh hng n th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt, Tp Kinh t chõu - Thỏi Bỡnh Dng, (4/2016), tr.59-61 Nguyn Ngc K (2016), Mt s c im ca th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt, Tp Kinh t chõu - Thỏi Bỡnh Dng, (4/2016), tr.115-117 Nguyn Ngc K (2016), Th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt mt s quc gia, Tp Kinh t chõu - Thỏi Bỡnh Dng, (469), tr.27-29 [...]... trin DNNN, Ban Kinh t trung ng, y ban Ti chớnh-Ngõn sỏch v y ban Kinh t Quc hi, thnh ph H Ni ú l h thng cỏc gii phỏp v kin ngh cú th gúp phn xõy dng thnh cụng mt th trng UPCoM phự hp vi xu th phỏt trin v hi nhp kinh t quc t ca Th ụ H Ni núi riờng v ca c nc núi chung, phự hp vi c im v iu kin c thự ca Vit Nam hin nay./ Những công trình của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận án 1 Nguyn Ngc... (ch s UPCoM Index) 2.4 KINH NGHIM PHT TRIN TH TRNG CHNG KHON CC CễNG TY I CHNG CHA NIấM YT MT S NC TRấN TH GII mc ny, lun ỏn trỡnh by nhng nghiờn cu kinh nghim ca Hoa K, Hn Quc, Nht Bn, i Loan (Trung Quc) Trờn c s ú, lun ỏn ó trỡnh by nhng bi hc kinh nghim cho phỏt trin th trng chng khoỏn cỏc CTC cha niờm yt H Ni nh sau: - Th nht: Kinh nghim v hoch nh c ch, chớnh sỏch - Th hai: Kinh nghim v vai trũ... trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt trờn HNX, Tp chớ Kinh t v D bỏo, (10), tr.12-15 5 Nguyn Ngc K (2015), Phng hng phỏt trin th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt ti H Ni n nm 2020, Tp chớ Thụng tin v d bỏo Kinh t - Xó hi, (188), tr.19-21 6 Nguyn Ngc K (2016), Phõn tớch th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt H Ni, Tp chớ Thụng tin v d bỏo Kinh t - Xó hi, (124), tr.20-25... nhõn t nh hng n th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt, Tp chớ Kinh t chõu - Thỏi Bỡnh Dng, (4/2016), tr.59-61 8 Nguyn Ngc K (2016), Mt s c im ca th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt, Tp chớ Kinh t chõu - Thỏi Bỡnh Dng, (4/2016), tr.115-117 9 Nguyn Ngc K (2016), Th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt mt s quc gia, Tp chớ Kinh t chõu - Thỏi Bỡnh Dng, (469), tr.27-29... húa cha a dng, cha cú nhiu cụng 16 ty cú vn ln, kt qu kinh doanh tt nờn ó cú quan nim cho rng hng hoỏ trờn th trng UPCoM ch cú chng khoỏn ca cỏc cụng ty nh, cht lng thp Vỡ vy, cỏc cụng ty i chỳng v nh u t u cú tõm lý e ngi, thm dũ, cha nhit tỡnh tham gia th trng Th nm: Cha tỡm thy vai trũ ca cỏc nh to lp th trng do tớnh thanh khon cha cao ca th trng hin i nờn cụng ty chng khoỏn cha thc hin vai trũ ca... cụng ty chng khoỏn to lp th trng v cụng ty chng khoỏn mun to lp th trng cho c phiu no thỡ phi ng ký Ti bt k thi im no, cụng ty chng khoỏn cng phi a ra mc giỏ cho mua v cho bỏn vi loi c phiu m h to lp th trng So sỏnh vi th trng OTC theo thụng l th gii thỡ th trng UPCoM Vit Nam mi t khong mt na tiờu chun, ú l cú cỏc cụng ty chng khoỏn mụi gii cho khỏch hng v hng phớ giao dch Cha cú quy nh v vic cụng ty. .. c phn húa hot ng trong cỏc lnh vc khụng phi l th mnh ca nn kinh t, lao ng nhiu, hiu qu kinh doanh khụng cao, khụng thu hỳt c s quan tõm ca nh u t Tớnh minh bch v cụng b thụng tin v qun tr cụng ty khụng tt nờn cha thay i c din mo hot ng thu hỳt nh u t + Thiu hiu bit, quan tõm ca cỏc doanh nghip v nh u t v th trng UPCoM Do c thự l cỏc cụng ty nh, hot ng trong cỏc lnh vc khụng hiu qu nờn cha nhn c s... phỏp quy to khung phỏp lý phự hp cho loi hỡnh dch v nh mc tớn nhim + Nghiờn cu thnh lp thớ im cụng ty nh mc tớn nhim c phn cú vn gúp ca Nh nc v mt s t chc ti chớnh, ngõn hng ln Cho phộp thnh lp cụng ty nh mc tớn nhim liờn doanh vi mt s cụng ty nh mc tớn nhim cú uy tớn nc ngoi cng nh cho phộp cỏc cụng ty nh mc tớn nhim cú uy tớn ca nc ngoi m chi nhỏnh ti Vit Nam + Sm hon thin h thng chun mc k toỏn,... cỏc cụng ty c phn núi chung v cỏc doanh nghip va v nh núi riờng thc hin ch kim toỏn v cụng khai húa thụng tin Nhm khc phc v trỏnh c s khỏc bit trong c ch qun lý gia cỏc cụng ty niờm yt v CTC cha niờm yt, t ú khuyn khớch cỏc doanh nghip tham gia TTCK - Tip tc nghiờn cu chớnh sỏch thu, phớ hp lý khuyn khớch cỏc i tng tham gia th trng nh: Cỏc cụng ty niờm yt, CTCK, qu u t chng khoỏn, cụng ty qun lý... To mụi trng u t linh hot, thun li cho cỏc ch th u t; Gúp phn gi n nh nn kinh t, bo m an ninh kinh t, an ninh chớnh tr quc gia; L mt kờnh huy ng vn cho cỏc CTC cha niờm yt trờn TTCK 2.2 TH TRNG GIAO DCH CHNG KHON CC CễNG TY I CHNG CHA NIấM YT TRấN SN GIAO DCH CHNG KHON H NI 2.2.1 Hng húa giao dch trờn th trng chng khoỏn cỏc cụng ty i chỳng cha niờm yt Hng húa giao dch trờn th trng chng khoỏn cỏc CTC
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT, Thứ nhất: Mặc dù tiêu chí xây dựng thị trường UPCoM là dành cho các CTĐC chưa niêm yết, nhưng trên thực tế, đến 31/12/2015, trong tổng số 1071 CTĐC đã đăng ký với UBCKNN, chỉ có 256 CTĐC đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM, 685 CTĐC chính thức niêm yế, Để khắc phục và tránh khỏi thất bại thị trường, Nhà nước cần tham gia quản lý, điều tiết sự vận hành nền kinh tế nhưng ở mức độ nhất định với ba chức năng, bao gồm: Quản lý, định hướng và hỗ trợ phát triển; phân phối lại thu nhập quốc dân; Bảo vệ môi trườ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay