(Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

159 144 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:38

(Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay Học viện trị quốc gia Hồ chí minh Lấ MAI TRANG Đổi Mới CÔNG Tác TUYÊN Truyền Của Đảng Đáp ứng YÊU Cầu Hội Nhập Quốc Tế Việt NAM Hiện NAY LUN N TIN S CHUYấN NGNH: CHNH TR HC Mó s: 62 31 20 01 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Lấ MINH QUN TS ON TRNG TH H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh TC GI LUN N Lờ Mai Trang Lờ Mai Trang MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 7 13 Chng 2: NHNG VN Lí LUN V CễNG TC TUYấN TRUYN CA NG TRONG IU KIN HI NHP QUC T 2.1 Nhng lý lun v tuyờn truyn v cụng tỏc tuyờn truyn ca ng 2.2 Nhng lý lun v hi nhp quc t v yờu cu ca hi nhp quc t i vi cụng tỏc tuyờn truyn ca ng 20 20 34 Chng 3: THC TRNG V VN T RA I VI CễNG TC TUYấN TRUYN CA NG P NG YấU CU HI NHP QUC T VIT NAM HIN NAY 3.1 Thc trng cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t Vit Nam hin 3.2 Vn t i vi cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t Vit Nam hin 58 58 97 Chng 4: PHNG HNG V GII PHP I MI CễNG TC TUYấN TRUYN CA NG P NG YấU CU HI NHP QUC T VIT NAM HIN NAY 4.1 Phng hng i mi cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t 4.2 Gii phỏp v i mi cụng tỏc tuyờn truyn ỏp ng yờu cu hi nhp quc t Vit Nam hin KT LUN DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO 102 102 103 140 145 146 DANH MC CC CH VIT TT ANQP : An ninh quc phũng CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa CNXH : Ch ngha xó hi CTTT : Cụng tỏc tuyờn truyn CU : Liờn minh thu quan FTA : Khu vc mu dch t HNQT : Hi nhp quc t NXB : Nh xut bn PTA : Tha thun thng mi u ói WTO : T chc Thng mi th gii XHCN : Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Cụng tỏc tuyờn truyn (CTTT), t gúc ca khoa hc chớnh tr, nht l chớnh tr hc, l hỡnh thc hot ng quan trng v cn thit ca mt ng chớnh tr nhm thc hin nhim v ginh, gi v thc thi quyn lc chớnh tr, quyn lc nh nc ú l CTTT - mt b phn cu thnh quan trng ca cụng tỏc t tng - cú nhim v truyn bỏ h t tng v ng li cỏch mng qun chỳng; xõy dng th gii quan, nim tin chớnh tr, hp v c v qun chỳng hot ng cỏch mng Vai trũ ca CTTT l lm cho lý lun thõm nhp sõu vo qun chỳng, to nờn s thng nht gia t tng v hnh ng v thụng qua ú bin lý lun thnh thc tin Trong iu kin ng cm quyn, CTTT ca ng khụng ch phng thc truyn bỏ h t tng chớnh tr, lm cho h t tng ca giai cp cụng nhõn tr thnh h t tng ch o i sng tinh thn ca xó hi; m cũn tr thnh phng thc cm quyn ca ng - tuyờn truyn ng li chớnh sỏch ca ng v Nh nc Hn na, CTTT ca ng cũn tr thnh mt ni dung, mt mt khõu quan trng ca chu trỡnh chớnh sỏch cụng - t ngh trỡnh chớnh sỏch n quyt nh, thc thi v ỏnh giỏ chớnh sỏch Trong s nghip cỏch mng ca ng Cng sn Vit Nam (sau õy gi tt l ng) v dõn tc ta, CTTT tr thnh cụng tỏc cỏch mng v l cụng tỏc cỏch mng u tiờn ca ca ng CTTT cú vai trũ ht sc to ln vic truyn bỏ, ph bin h t tng cỏch mng xó hi, trc ht l cỏc lc lng xó hi tiờn tin, dy tinh thn yờu nc, tớnh sỏng to ca qun chỳng, ng viờn lc lng qun chỳng tham gia s nghip cỏch mng CTTTca ng ó c v ton dõn tc theo ng, lm nờn Cỏch mng Thỏng Tỏm, lp nờn Nh nc dõn ch cng hũa, gii phúng Nam, thng nht t nc v a c nc i lờn ch ngha xó hi Sau ginh c chớnh quyn v tr thnh ng cm quyn, CTTT tr thnh mt nhng phng thc cm quyn ca ng, úng gúp to ln vo vic xõy dng chớnh quyn v cỏc on th nhõn dõn ỏp ng cỏc yờu cu v nhim v cỏch mng Trong thi k i mi, CTTT ca ng ó cú nhiu i mi, ngy cng tr thnh b phn quan trng cụng tỏc t tng ca ng nhm truyn bỏ ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng li, chớnh sỏch i mi ca ng v Nh nc, gúp phn vo vic phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha (XHCN), y mnh cụng nghip húa, hin i húa (CNH, HH) v hi nhp quc t (HNQT) Trong mi quan h gia CTTT ca ng v HNQT, vi tớnh cỏch l trng hp nghiờn cu hay i tng nghiờn cu ca lun ỏn ny, cú th thy CTTT ca ng ó cú nhng úng gúp quan trng vo quỏ trỡnh v HNQT nc ta CTTT ca ng v HNQT ó tớch ly c nhng bi hc kinh nghim bc u quý bỏu, lm c s cho vic tip tc hon thnh chc nng, nhim v tuyờn truyn ỏp ng yờu cu ca HNQT nc ta hin v nhng nm ti Tuy nhiờn, CTTT ng iu kin HNQT cng bc l nhiu hn ch nhiu nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan V khỏch quan, ú l nhng khú khn ca tỡnh hỡnh kinh t - xó hi, im xut phỏt thp ca t nc tham gia HNQT, s bin ng phc ca tỡnh hỡnh th gii V ch quan, CTTT ca ng v HNQT cũn ớt sc hp dn, cha cp nht, cha ch ng Phng phỏp CTTT ca ng iu kin HNQT c bn mt chiu, cũn biu hin ch quan, giỏo iu, hỡnh thc, ớt i thoi, tranh lun, tho lun dõn ch Vic nh hng thụng tin cũn chm, cú thụng tin khụng chớnh thng, thụng tin xu lan trn nhanh rng xó hi, tỏc ng khụng tt n t tng ca cỏn b v nhõn dõn Vic u tranh phn bỏc cỏc quan im sai trỏi cũn b ng, ni dung cha sc bộn, cha kp thi thu hỳt c ụng o cỏc lc lng xó hi tham gia Phm vi tỏc ng ca CTTT ca ng cũn hn hp, phng tin thụng tin cũn thiu thn v lc hu T chc b mỏy CTTT ca ng cha tinh gn, thiu tớnh chuyờn nghip i ng cỏn b lm CTTT ca ng cũn nhiu hn ch v nng lc v trỏch nhim, trỡnh cụng ngh thụng tin cũn hn ch Cụng tỏc tuyờn truyn ca ng cũn nhng bt cp nht nh nh trỡnh nhn thc ca cỏn b, ng viờn v nhõn dõn ngy cng cao; yờu cu v mc cp nht thụng tin ca cỏn b ng viờn v nhõn dõn ngy cng nhanh chúng v a chiu; ch th v i tng ca CTTT ca ng ngy cng a dng v phc tp; phm vi v gii hn ca CTTT ca ng ngy cng rng rói, khụng ch tuyờn truyn nc m cũn tuyờn truyn vi th gii Thc hin ch trng ca i hi IX v ch ng hi nhp kinh t quc t v Ngh quyt s 07-NQ/TW ngy 27/11/2001 ca B Chớnh tr (khúa IX) v hi nhp kinh t quc t; ch trng ca i hi X v ch ng v tớch cc hi nhp kinh t quc t, ng thi m rng hp tỏc quc t cỏc lnh vc khỏc v Ngh quyt Trung ng (Khúa X) ngy 05/02/2007 v mt s ch trng, chớnh sỏch ln nn kinh t phỏt trin nhanh v bn vng Vit Nam l thnh viờn ca T chc Thng mi th gii; ch trng ca i hi XI v HNQT, Ngh quyt B Chớnh tr (Khúa XI) ngy 10/4/2013 v HNQT, ó ỏnh giỏ nhng thnh tu, hn ch v t i vi quỏ trỡnh HNQT, ú cú CTTT ca ng Ngh quyt B Chớnh tr (Khúa XI) ngy 10/4/2013 v HNQT xỏc nh: "Tuyờn truyn sõu rng ton ng, ton quõn v ton dõn v yờu cu hi nhp quc t, v cỏc c hi v thỏch thc, v phng hng, nhim v trng yu ca hi nhp quc t tng ngnh, tng lnh vc, thng nht nhn thc v hnh ng, to nờn sc mnh tng hp quỏ trỡnh hi nhp quc t" [35] l mt nhng nh hng ch yu ca HNQT nc ta hin Theo ú, CTTT ca ng cn phi c i mi v v trớ v chc nng, ni dung v hỡnh thc, phng phỏp v phng tin, t chc b mỏy v cỏn b Cụng cuc i mi núi chung, HNQT núi riờng ang t cho CTTT ca ng nhng yờu cu mi - dõn ch,khỏch quan, kp thi, ch ng, a chiu, CTTT ca ng khụng ch l s thuyt phc bng lý lun m cũn phi c chng minh bng thc tin sinh ng Nu trc ch cn coi trng mt mt ng núi, dõn tin, nhng ngy phi chỳ trng hn mt th hai ng lm, dõn theo, Dõn núi, ng nghe Xut phỏt t nhng lý nờu trờn, tỏc gi la chn : i mi cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t Vit Nam hin lm ti Lun ỏn tin s Chớnh tr hc ca mỡnh Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Trờn c s lm rừ nhng lý lun v i mi CTTT ca ng Lun ỏn phõn tớch thc trng v xut nhm i mi CTTT ca ng ỏp ng c yờu cu ca HNQT Vit Nam hin gúp phn cho hi nhp thnh cụng 2.2 Nhim v nghiờn cu Tng quan hỡnh hỡnh nghiờn cu cú liờn quan: - Nghiờn cu lm rừ nhng lý lun cn thit, cú liờn quan v CTTT ca ng v CTTT ca ng trc yờu cu ca HNQT ca Vit Nam hin - Lm rừ thc trng (kt qu, hn ch, nguyờn nhõn, kinh nghim v t ra) ca CTTT ca ng iu kin HNQT Vit Nam hin - nhng quan im v gii phỏp nhm i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Vit Nam hin i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng v khỏch th nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l CTTT ca ng iu kin HNQT Vit Nam hin v nhng i mi CTTT ca ng nhm ỏp ng yờu cu ca HNQT Vit Nam hin Khỏch th nghiờn cu ca lun ỏn l cỏc kin ca ng v Nh nc cú liờn quan; cỏc bỏo cỏo thc t ca cỏc c quan cú liờn quan; nghiờn cu, tham kho cỏc ti liu th cp khỏc 3.2 Phm vi nghiờn cu - V gúc tip cn nghiờn cu, CTTT ca ng c nghiờn cu di gúc chớnh tr hc, vi tớnh cỏch mt phng thc lónh o, phng thc cm quyn ca ng Vit Nam hin - V thi gian lun ỏn nghiờn cu, CTTT ca ng quỏ trỡnh HNQT t nm 2007 (khi Vit Nam gia nhp WTO) cho n 2015 - V khụng gian, lun ỏn trung kho sỏt, nghiờn cu Ban Tuyờn giỏo Trung ng ng, mt s b, ngnh, on th, bỏo, i Trung ng; Ban Tuyờn giỏo mt s tnh, thnh ph mang tớnh i din cho cỏc vựng, c nc - V ni dung nghiờn cu, lun ỏn nghiờn cu cỏc hot ng ni dung ca CTTT ca ng trờn cỏc lnh vc v chớnh tr, kinh t, húa - xó hi, an ninh quc phũng (ANQP) i ngoi C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Lun ỏn c nghiờn cu trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, cỏc quan im, ng li ca ng v CTTT ca ng 4.2 Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp lun nghiờn cu ca lun ỏn l ch ngha vt bin chng v vt lch s - Cỏc phng phỏp cụng c cho vic nghiờn cu ca lun ỏn l phõn tớch, tng hp, lch s, lụ gớc, so sỏnh v cỏc phng phỏp khỏc Nhng úng gúp v khoa hc Th nht, b sung v phỏt trin mt s lý lun v CTTT v i mi CTTT ca ng iu kin HNQT Vit Nam hin t gúc chớnh tr hc Th hai, lm rừ ni hm ca khỏi nim CTTT ca ng vi tớnh cỏch mt phng thc cm quyn ca ng v nhng c im ca nú Th ba, lm rừ nhng yờu cu ca HNQT i vi CTTT ca ng Vit Nam hin Th t, ỏnh giỏ thc trng ca CTTT ca ng iu kin HNQT Vit Nam hin (theo nhng tiờu v ch th, khỏch th, i tng, phm vi, mc , hiu qu, v.v.) Th nm, xut mt s quan im v gii phỏp nhm i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu HNQT Vit Nam hin v nhng nm ti í ngha lý lun v thc tin Kt qu lun ỏn gúp phn cung cp lun c khoa hc - thc tin cho vic xõy dng ch trng, chớnh sỏch, lónh o, ch o v trin khai CTTT ca ng thi k y mnh HNQT Vit Nam hin Nhng kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cú th lm t liu tham kho cho vic nghiờn cu, ging dy cỏc mụn khoa hc chớnh tr, khoa hc tuyờn truyn v nht l chớnh tr hc v nhng ca CTTT v CTTT ca ng iu kin HNQT Vit Nam Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung ca lun ỏn gm chng, tit 141 o, ni dung c bn, phng chõm HNQT; vic tuyờn truyn v HNQT cng da chc trờn c s ng li, chớnh sỏch ny Hi nhp quc t cú nh hng rt ln, to thun li v c hi, nguy c v thỏch thc i vi CTTT ca ng HNQT t nhng yờu cu i vi CTTT ca ng nh yờu cu nõng cao v trớ v vai trũ ca CTTT ca ng, nm vng ni dung tuyờn truyn v HNQT, m rng phm vi, khỏch thv i tng ca CTTT ca ng, i mi ni dung v phng phỏp, t chc b mỏy v cỏn b tuyờn truyn ca ng HNQT ũi hi i ng cỏn b tuyờn truyn cú phm cht chớnh tr, nng lc t chc, cú trỡnh chuyờn mụn nghip v, am hiu tỡnh hỡnh thc tin - thc s l nhng ngi tiờn phong CTTT Cỏn b lm CTTT ca ng cn phi l nhng ngi tõm huyt, trỏch nhim v bn lnh, cú trỡnh chuyờn mụn, nghip v cao, cú kh nng s dng thnh tho ngoi ng v tin hc hin i vo CTTT Cụng tỏc tuyờn truyn ca ng v HNQT nhng nm qua ó tuyờn truyn ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v HNQT; thnh tu ca cụng cuc i mi, ca quỏ trỡnh; lũng yờu nc, t ho v t tụn dõn tc; húa, o c, li sng quỏ trỡnh hi nhp; u tranh chng cỏc quan im sai trỏi, chng din bin hũa bỡnh; thi c v thỏch thc; l trỡnh, bc i ca quỏ trỡnh HNQT CTTT ca ng ó a dng húa cỏc hỡnh thc tuyờn truyn; y mnh hot ng ca i ng bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn; coi trng iu tra v x lý d lun xó hi; tng cng cụng tỏc xut bn, o to, bi dng cỏn b; m rng phm vi v mc tuyờn truyn CTTT ca ng ó cú mt s i mi v phng phỏp, t chc b mỏy, cỏn b v c s vt cht - k thut CTTT ca ng ó cú nhng úng gúp tớch cc vo nhng kt qu HNQT ca t nc trờn cỏc lnh vc t kinh t n chớnh tr, húa xó hi, quc phũng - an ninh Tuy nhiờn, CTTT cũn nhng hn ch, cũn thiu ch ng, sc bộn; Hỡnh thc tuyờn truyn ca ng v c bn theo cỏch lm c, mang tớnh 142 bao cp; i sau v i chm hn so vi quỏ trỡnh HNQT; quy hoch tng th CTTT ca ng cũn chm, chp vỏ v manh mỳn; c ch qun lý thụng, thụng tin hai chiu cha tt, tớnh thuyt phc cha cao; vic bi dng lũng yờu nc, lý tng c lp dõn tc v CNXH cũn biu hin hỡnh thc; vic trin khai cỏc ch th, ngh quyt ca ng v CTTT cũn chm; ớt cú thc tin minh ha, mt chiu, cũn biu hin ỏp t, ớt trao i, i thoi; s phi kt hp gia cỏc lc lng lm CTTT cha cht ch; c s vt cht - k thut, kinh phớ, phng tin, cht lng v hiu qu cha cao, cha kp thi, linh hot, phõn tỏn, lóng phớ, trựng lp; t chc b mỏy, c ch, chớnh sỏch v cỏn b tuyờn truyn cũn nhiu bt cp; cũn hn ch v tm nhỡn chin lc, nh hng v k hoch di Nhng bi hc kinh nghim ó tớch ly c CTTT ca ng cú l kiờn nh s lónh o, ch o kp thi ca ng; nm vng ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v HNQT; thng nht tớnh khoa hc vi tớnh cỏch mng, gn lý lun vi thc tin CTTT; chỳ trng tuyờn truyn v c s v tng cng x lý thụng tin phn hi; phi hp cht ch gia cỏc c quan, n v lm CTTT ca ng, gia cỏc cp, cỏc ngnh CTTT v HNQT; kin ton t chc b mỏy, cỏn b v c s vt cht cho CTTT ca ng; ch ng, i tt, ún u CTTT ca ng v HNQT HNQT Vit Nam hin ang t nhng mi i vi CTTT ca ng v nhn thc, v th ch, v cỏn b v c s vt cht - k thut, ũi hi nõng CTTT ca ng lờn ngang tm nhim v Cn xỏc nh nhng quan im (cú th nờu thnh cỏc nhúm quan im) v i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT, bao gm: Nhúm quan im th nht l nhn thc v xỏc nh rừ tớnh bc thit ca i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca hi nhp quc t Theo ú, mt l, cn ỏnh giỏ ỳng kt qu v nht l nhng hn ch (i ng ụng m cha mnh, s phi hp lc gia cỏc lc lng cha cht ch), t chc b mỏy 143 chm i mi, i ng cỏn b cha thc s mnh v nng lc, trỡnh ; hai l, cn nhn din ỳng nhng thi c v thỏch thc (vn t ra) i vi CTTT ca ng, cn thy rừ i mi CTTT ca ng l nhim v quan trng, cú ý ngha chin lc, gúp phn gii quyt v mt lý lun nhng ca i mi v phỏt trin thi k HNQT; i mi CTTT ca ng khụng phi l ph nhn thnh tu v cỏch lm trc õy, m l tip tc khng nh nhng t v hnh ng ỳng, b sung nhn thc v xỏc nh cỏch lm mi ỏp ng nhng yờu cu ca tỡnh hỡnh mi Nhúm quan im th hai l xỏc nh v thc hin ỳng phng hng v nhim v ca i mi CTTTca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Theo ú, cn xỏc nh v thc hin ỳng v trớ, vai trũ v chc nng ca CTTT ca ng - dn dt, nh hng CTTT ca Nh nc v h thng chớnh tr núi chung ỏp ng cỏc yờu cu ca HNQT Xỏc nh v thc hin yờu cu v nhim v ca i mi CTTT ca ng l gn kt CTTT ca ng vi thc tin HNQT, nh hng c nhn thc v hnh ng, kt hp hc quỏn trit vi vic xõy dng v trin khaingh quyt, phỏt huy sc mnh tng hp CTTT, bo mtớnh khoa hc, tớnh chin u v tớnh thuyt phc tuyờn truyn, bo m t chc b mỏy cn cú c cu hp lý, n nh, tinh gn v hiu qu, i ng cỏn b cú phm cht v nng lc Thng xuyờn tng kt CTTT, i mi s lónh o ca ng, qun lý ca Nh nc, s tham gia i ng cỏn b tuyờn truyn h thng chớnh tr, tinh thn trỏch nhim cỏn b, ng viờn Nhúm quan im th ba l xỏc nh v thc hin ỳng nguyờn tc v phng chõm i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Theo ú cn xỏc nh v thc hin ỳng nguyờn tc i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT (gi vng mc tiờu, quan im v nh hng tuyờn truyn ca ng, thc hin tt cỏc nhim v ca cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu ca hi nhp quc t, ch ng v ni dung v nh hng tuyờn truyn) Xỏc nh v thc hin ỳng phng chõm i mi CTTT ca ng ỏp ng 144 yờu cu ca HNQT (a dng húa, phong phỳ húa cỏc hỡnh thc tuyờn truyn, linh hot húa, sỏng to húa phng phỏp tuyờn truyn) Cn xỏc nh ỳng v thc hin cú kt qu cỏc gii phỏp (nhúm gii phỏp) v nhn thc, th ch v ngun lc nhm nõng cao cht lng v hiu qu CTTT ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t Theo ú: Th nht, nhúm gii phỏp v nhn thc, bao gm: Nõng cao nhn thc ca cỏc cp y ng, chớnh quyn v cỏn b, ng viờn v i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT; nõng cao nhn thc ca i ng cỏn b tuyờn truyn v i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT; Nõng cao nhn thc ca ngi dõn, ca doanh nghip v CTTT ca ng v i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Th hai, nhúm gii phỏp v th ch, bao gm: Xõy dng v hon thin ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v HNQT, xỏc nh ỳng n v kp thi nh hng i mi v ni dung v phng thc tuyờn truyn v HNQT; xõy dng v hon thin t chc b mỏy lm CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT (xỏc nh ỳng chc nng, nhim v ca cỏc c quan, t chc lm CTTT ca ng v HNQT; kin ton t chc b mỏy lm CTTT ca ng theo hng tin gn - cht lng - hiu qu, gi vai trũ ht nhõn (dn dt, nh hng) h thng thng nht - kt ni cỏc c quan, t chc lm CTTT; cỏc c quan tuyờn truyn ca ng cn trung nghiờn cu, v d bỏo tỡnh hỡnh sỏt thc tin HNQT; thc hin ỳng l trỡnh tuyờn truyn v HNQT Th ba, nhúm gii phỏp v v cỏn b v c s vt cht - k thut bao gm: Tng cng i ng cỏn b lm CTTT ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t (i mi v nõng cao cht lng tuyn dng, quy hoch, o to, bi dng v s dng cỏn b lm CTTT ca ng; tng cng lónh o, qun lý cỏn b tuyờn truyn ca ng; tng cng c s vt cht - k thut nhm i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu HNQT./ 145 DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N Lờ Mai Trang (2011), "Cụng tỏc tuyờn truyn ca ng - Vn v gii phỏp", Bn tin Thụng tin Chớnh tr hc, (4) Lờ Mai Trang (2011), "Gii phúng mt bng ng vnh ba, qun Thanh Xuõn: Tỏm nm dn limi ngy", Tp Cng sn, (53) Lờ Mai Trang (2011), "Qun Thanh Xuõn y mnh ci cỏch hnh chớnh, nõng cao hiu lc, hiu qu qun lý nh nc", Tp Cng sn, (11) Lờ Mai Trang (2014), Cụng tỏc tuyờn truyn ca ng b H Ni xu th hi nhp quc t, K yu hi tho khoa hc, Tp Cng sn v Tnh y Qung Ninh ch trỡ Lờ Mai Trang (2015), "Mt s lý lun v cụng tỏc tuyờn truyn ca ng Cng sn Vit Nam", Tp Giỏo dc lý lun, (223+224) Lờ Mai Trang (2015), "i mi cụng tỏc tuyờn truyn hi nhp quc t nc ta hin nay", Tp Cng sn, (99) 146 DANH MC TI LIU THAM KHO Lờ Hng Anh (2012), "Nõng cao tớnh chin u, tớnh thuyt phc ca cỏc sn phm thụng tin i ngoi", Tp Thụng tin i ngoi, (3) Lờ Hng Anh (2014), "Tip tc i mi v nõng cao hiu qu, cht lng cụng tỏc tuyờn giỏo", Tp Tuyờn giỏo, (2) Trn Th Anh (2009), Phi lm tt giỏo dc cỏc tng lp nhõn dõn nhn thc sõu sc rng, iu kin kinh t th trng v m rng giao lu quc t, phi luụn gi gỡn v phỏt huy bn sc húa dõn tc, NXB Thụng tin v Truyn thụng, H Ni Xuõn Anh (2012), "To bc chuyn bin cn bn t chc hot ng i ngoi", Tp Thụng tin i ngoi, (3) Ban Chp hnh ng b Thnh ph H Ni (2010), Vn kin i hi i biu ln th XV, NXB H Ni, H Ni Ban Ch o u tranh chng din bin hũa bỡnh trờn lnh vc t tng - húa ca Trung ng (2003), Chng õm mu din bin hũa bỡnh trờn lnh vc t tng - húa, H Ni Ban Ch o Trung ng (2010), Hi ngh s kt nm thc hin Chng trỡnh mc tiờu quc gia xõy dng nụng thụn mi 2010 2020, H Ni Ban Ch o Trung ng (2014), S kt nm thc hin Chng trỡnh mc tiờu quc gia xõy dng nụng thụn mi 2010-2020, H Ni Ban i ngoi Trung ng ng (2008), Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu cụng tỏc thụng tin - tuyờn truyn lnh vc i ngoi nhõn dõn tỡnh hỡnh mi, H Ni 10 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2002), Nguyờn lý tuyờn truyn, H Ni 11 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2002), Giỏo trỡnh chuyờn ngnh cụng tỏc t tng (Thụng tin c ng), H Ni 147 12 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2004), Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu tuyờn truyn v cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn Vit Nam giai on 2000 - 2010, H Ni 13 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2004), Nhng ln ca th gii v quỏ trỡnh hi nhp, phỏt trin ca nc ta, H Ni 14 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2004), Nõng cao hiu qu cụng tỏc t tng quỏ trỡnh ch ng hi nhp nn kinh t th gii, H Ni 15 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2008), Tip tc i mi, nõng cao tớnh chin u, s sc bộn, cht lng v hiu qu cụng tỏc tuyờn giỏo, H Ni 16 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2009), S tay bỏo cỏo viờn nm 2009, H Ni 17 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2009), Tp trung trớ tu, tõm huyt, phỏt huy sc mnh tng hp, thc hin cú hiu qu cụng tỏc tuyờn giỏo, H Ni 18 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2010), S tay bỏo cỏo viờn nm 2010, H Ni 19 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2011), S tay bỏo cỏo viờn nm 2011, H Ni 20 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2015), Bỏo cỏo tng kt nm 2010-2015, H Ni 21 Ban Tuyờn hun Trung ng ng Cng sn Trung Quc (2010), Cụng tỏc tuyờn truyn t tng thi k mi, Trung Quc 22 Ban T tng - Vn húa Trung ng (2000), 70 nm cụng tỏc t tng húa ca ng truyn thng v vang, trỏch nhim to ln, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 23 Ban T tng - Vn húa Trung ng, B Vn húa - Thụng tin, Hi Nh bỏo Vit Nam (2002), Tip tc thc hin Ch th 22-CT/TW ca B Chớnh tr (Khúa VIII) v i mi v tng cng s lónh o, qun lý cụng tỏc bỏo chớ, xut bn, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 24 Ban T tng - Vn húa Trung ng (2004), Nõng cao cht lng, hiu qu tuyờn truyn nhõn t mi, in hỡnh tiờn tin giai on mi, H Ni 148 25 Ban T tng - Vn húa Trung ng (2004), Bỏo cỏo iu tra phc v cho cụng tỏc s kt nm thc hin Ngh quyt Trung ng nm (khúa XI) v nhim v ch yu ca cụng tỏc t tng, lý lun tỡnh hỡnh mi 26 Ban T tng - Vn húa Trung ng (2005), i mi mnh m hn na hỡnh thc, phng phỏp tuyờn truyn giỏo dc, hc tp, quỏn trit ngh quyt ca ng, H Ni 27 Ban T tng - Vn húa Trung ng (2005), Lch s biờn niờn cụng tỏc t tng - húa ca ng Cng sn Vit Nam (1955 - 1975), Tp 1, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 28 Ban T tng - Vn húa Trung ng (2005), Lch s biờn niờn cụng tỏc t tng - húa ca ng Cng sn Vit Nam (1955 - 1975), Tp 2, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 29 Ban T tng - Vn húa Trung ng (2005), Lch s biờn niờn cụng tỏc t tng - húa ca ng Cng sn Vit Nam (1955 - 1975), Tp 3, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 30 Ban T tng - Vn húa Trung ng (2005), i ngoi Vit Nam thi k i mi, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 31 Ban T tng - Vn húa Trung ng (2005), Bỏo cỏo iu tra phc v cho cụng tỏc s kt nm thc hin Ngh quyt Trung ng nm (khúa XI) v nhim v ch yu ca cụng tỏc t tng, lý lun tỡnh hỡnh mi, H Ni 32 Hong Chớ Bo (2010), Tng thut cỏc quan im nghiờn cu v cỏc kin ngh v i mi h thng chớnh tr nc ta hin nay, Chng trỡnh Khoa hc - Cụng ngh cp nh nc, H Ni 33 Tp Cn Bỡnh (2008), "Tng kt cụng tỏc xõy dng ng Cng sn Trung Quc 30 nm ci cỏch m ca", Thụng tin Nhng lý lun, (5), tr.10 34 Nguyn c Bỡnh (2005), Mt s v cụng tỏc lý lun t tng v húa, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 149 35 B Chớnh tr (2013), Ngh quyt s 22-NQ/TW ngy 10/4/2013 v hi nhp quc t cỏc ni dung v mc tiờu, quan im ch o v nh hng hi nhp quc t, H Ni 36 B K hoch v u t (2009), Bỏo cỏo tỏc ng hi nhp i vi nn kinh t Vit Nam sau nm gia nhp WTO, H Ni 37 B Ngoi giao (1999), Ton cu húa v hi nhp kinh t ca Vit Nam, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 38 B Thụng tin v Truyn thụng (2009), Bỏo vi cụng tỏc tuyờn truyn, u tranh chng cỏc lun iu sai trỏi, NXB Thụng tin v truyn thụng, H Ni 39 B Thụng tin v Truyn thụng (2015), Bỏo cỏo ỏnh giỏ cụng tỏc bỏo nm 2015, H Ni 40 B.Mozias (2009), "C s t tng h ca cụng cuc ci cỏch kinh t Trung Quc", Tp Kinh t th gii v cỏc quan h quc t, (11), tr.15 41 B.N.Promarep (1961), T in chớnh tr, NXB S tht, H Ni 42 C.Mỏc - Ph.ngghen (1952), Tuyờn ngụn ca ng Cng sn, NXB S tht, H Ni 43 C.Mỏc - Ph.ngghen (1980), Tuyn tp, Tp 5, NXB S tht, H Ni 44 C.Mỏc - Ph.ng ghen (1995), Ton tp, Tp 7, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 45 Nguyn Trng Chun (2005), "Hi nhp quc t: C hi v thỏch thc i vi giỏ tr truyn thng iu kin ton cu húa hin nay", Tp Khoa hc xó hi Vit Nam, (4) 46 Chng trỡnh Phỏt trin Liờn hp quc, Ngõn hng th gii (2008), Bỏo cỏo phỏt trin ngi 2007 - 2008, H Ni 47 Bựi Phng Dung (2005), Cụng tỏc tuyờn truyn t tng thi k mi, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 48 Nguyn ng Duy (1998), Vn húa tõm linh, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 150 49 ng Cng sn Vit Nam (1991), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, NXB S tht, H Ni 50 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 51 ng Cng sn Vit Nam (2004), Cỏc ngh quyt Hi ngh Trung ng ng 2001 -2004, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 52 ng Cng sn Vit Nam (2005), Bỏo cỏo tng kt mt s lý lun - thc tin qua 20 nm i mi, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 53 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 54 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin Hi ngh ln th nm Ban Chp hnh Trung ng khúa X, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 55 ng Cng sn Vit Nam (2010), D tho cỏc Vn kin trỡnh i hi XI ca ng, H Ni 56 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 57 ng Cng sn Vit Nam (2012), Vn kin Hi ngh ln th by Ban Chp hnh Trung ng khúa XI, NXB Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 58 ng Cng sn Vit Nam (2016), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XII, NXB Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 59 Trn Th Anh o (2008), Cụng tỏc t tng v o to cỏn b lm cụng tỏc t tng, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 60 Trn Th Anh o (2009), Cụng tỏc t tng s nghip cụng nghip húa, hin i húa, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 61 Phm Quang nh (2005), Din bin hũa bỡnh v cuc u tranh chng din bin hũa bỡnh Vit Nam, NXB Quõn i nhõn dõn, H Ni 151 62 Ngụ Huy c (2010), "Cụng tỏc t tng ca ng Cng sn", Bn tin Thụng tin Chớnh tr hc, (1) 63 Gustave Lebon, Surowecki (1995), Tõm lý hc ỏm ụng v trớ tu ỏm ụng, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 64 Lng Khc Hiu (2008), Giỏo trỡnh nguyờn lý cụng tỏc t tng, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 65 H Th Bỡnh Hũa (2012), Tõm lý hc tuyờn truyn, NXB Chớnh tr - Hnh chớnh, H Ni 66 Hc vin Bỏo v Tuyờn truyn, Khoa Tuyờn truyn (2006), Nguyờn lý tuyờn truyn, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 67 Hc vin Bỏo v Tuyờn truyn (2008), Giỏo trỡnh nguyờn lý cụng tỏc t tng, H Ni 68 Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, Vin Chớnh tr hc (2006), Tp bi ging Chớnh tr hc, NXB Lý lun chớnh tr, H Ni 69 H Hc Hi (2002), i mi v nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc t tng, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 70 Nguyn Vn Huyờn (Ch biờn) (2010), ng Cng sn cm quyn - ni dung v phng thc cm quyn ca ng, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 71 Trn Khang, Lờ C Lc (Ch biờn) (2005), Giỏo trỡnh tng kt mt cỏch ton din, cú h thng nhng kinh nghim c bn cụng tỏc tuyờn truyn t tng ca ng Cng sn Trung Quc, ú ch rừ vai trũ c bit quan trng ca cụng tỏc tuyờn truyn, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 72 Phm Gia Khiờm (2009), "Vit Nam sau hai nm gia nhp T chc Thng mi th gii", ti trang http://www.mofa.gov.vn/, [truy cp ngy 6/8/2015] 73 Vừ Thnh Khụi (2006), Tõm lý hc lónh o, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 152 74 Phm Huy K (2009), "Cỏc loi hỡnh tuyờn truyn v tiờu chun ỏnh giỏ cht lng, hiu qu hot ng ca cỏc loi hỡnh tuyờn truyn", Tp Lý lun chớnh tr v truyn thụng, (6) 75 Nguyn Lõn (1989), T in Hỏn - Vit, NXB Thnh ph H Chớ Minh, H Chớ Minh 76 Nụng c Mnh (2008), "Lm tt cụng tỏc lónh o t tng, thụng tin tuyờn truyn, to s nht trớ, ng thun cao ton xó hi", Tp Thụng tin i ngoi, (8) 77 V Vn Mnh (2004), Nghiờn cu tnh bin ng ca tng ụ-zụn khớ quyn phc v cho vic s dng hp lý ti nguyờn thiờn nhiờn v bo v mụi trng Vit Nam, Lun ỏn tin s a lý, Trng i hc S phm, H Ni 78 H Chớ Minh (2000), V cụng tỏc t tng húa, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 79 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 1, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 80 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 2, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 81 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 3, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 82 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 4, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 83 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 5, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 84 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 6, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 85 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 7, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 86 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 8, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 87 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 9, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 88 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 10, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 89 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 12, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 90 H Ngc Minh (2000), "Cỏc lý thuyt phỏt trin v chớnh tr, thụng tin Chớnh tr hc", Tp Khoa hc chớnh tr, (2) 91 M.I.Calinin (1983), V giỏo dc cng sn ch ngha, NXB Thanh niờn, H Ni 153 92 Phm Quang Ngh (1996), Mt s lý lun v nghip v cụng tỏc t tng, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 93 Phm Quang Ngh (Ch biờn) (1977), Nhng v cụng tỏc t tng, NXB S tht, H Ni 94 Nguyn c Ng (2009), Mt s iu cn bit v bin i khớ hu, NXB Khoa hc k thut, H Ni 95 Nhiu tỏc gi (1984), Nhng nguyờn lý tuyờn truyn cng sn ch ngha, NXB Sỏch giỏo khoa Mỏc - Lờnin, H Ni 96 Ph.ngghen (1984), Tuyn tp, Tp 6, NXB S tht, H Ni 97 Phõn vin Bỏo v Tuyờn truyn (2003), Nguyờn lý tuyờn truyn, H Ni 98 Hong Phờ (1994), T in Ting Vit, NXB Vn húa thụng tin, H Ni 99 Phựng Hu Phỳ (2004), Th ụ H Ni cụng cuc xõy dng v phỏt trin, NXB Thng kờ, H Ni 100 o Duy Quỏt (Ch biờn) (2000), Cụng tỏc t tng - húa cp huyn, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 101 o Duy Quỏt (2010), Cụng tỏc t tng, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 102 Lờ Minh Quõn (Ch biờn) (2014), V mt s xu hng chớnh tr ch yu trờn th gii hin nay, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 103 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2016), Lut Bỏo chớ, H Ni 104 Phan Xuõn Sn (Ch biờn) (2005), Tp bi ging chớnh tr hc, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 105 Vn Tõn (Ch biờn) (2000), T in ting Vit, NXB khoa hc xó hi, H Ni 106 T Ngc Tn (2011), Truyn thụng i chỳng, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 107 Lờ Hu Tng (Ch biờn) (1987), T in trit hc gin yu, NXB Giỏo dc, H Ni 154 108 Phm Tt Thng (2010), i mi cụng tỏc t tng, lý lun tỡnh hỡnh mi, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 109 Chu Hiu Tớn, Phựng Linh Chi (2008), Xõy dng c ch phn hi nhanh d lu, to kờnh thụng tin thụng sut cho quyt sỏch ca ng v Chớnh ph, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 110 Tnh y Qung Ninh (2004), Tip tc i mi phng thc lónh o ca ng nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Hi nhp quc t - nhỡn t thc t, H Ni 111 Lu Minh Tr (Ch biờn) (1997), Mt s v cụng tỏc t tng v nghiờn cu d lun xó hi H Ni, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 112 Nguyn Phỳ Trng (2006), i mi v phỏt trin Vit Nam - mt s lý lun v thc tin, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 113 Trung tõm Thụng tin cụng tỏc tuyờn giỏo, Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2013), Bỏo cỏo cụng tỏc tuyờn truyn ming nm 2012, phng hng nhim v nm 2013, H Ni 114 Phm Quc Tr (2011), "Hi nhp quc t - Mt s lý lun v thc tin", Nghiờn cu bin ụng, (17) 115 V Anh Tun (2006), "Giỏo dc v hỡnh thnh nim tin t hng tin cn tõm lý hc", Tp Tõm lý hc, (1) 116 Trng Minh Tun (2010), i mi cụng tỏc t tng ca ng Tõy Nguyờn giai on hin nay, Lun ỏn tin s Chớnh tr hc, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh, H Ni 117 o Duy Tựng (1999), Mt s v cụng tỏc t tng, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 118 V.A.Cruchetxki (1981), Nhng c s tõm lý hc, Tp 2, NXB Giỏo dc, H Ni 119 V.I.Lờnin (1957), Lm gỡ?, NXB S tht, H Ni 120 V.I.Lờnin (1975) Ton tp, Tp 5, NXB Tin b, Mỏtxcva 155 121 V.I.Lờnin (1975), Ton tp, Tp 19, NXB Tin B, Mỏtcva 122 V.I.Lờnin (1975), Ton tp, Tp 20, NXB Tin b, Mỏtxcva 123 V.I.Lờnin (1977), Ton tp, Tp 39, NXB S tht, H Ni 124 V.I.Lờnin (1977), Ton tp, 41, NXB Tin b, Mỏtxcva 125 V.I.Lờnin (1977), Ton tp, Tp 43, NXB Tin b, Mỏtxcva 126 Lng Ngc Vnh (2012), Hiu qu ca cụng tỏc giỏo dc chớnh tr - t tng l s tng quan gia kt qu t c so vi mc ớch v s dng hp lý cỏc ngun lc t kt qu ú nhng iu kin c th, Lun ỏn tin s Chớnh tr hc, Hc vin Bỏo v Tuyờn truyn, H Ni 127 Nguyn Vn Vnh (2007), ng lónh o Nh nc iu kin xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam hin nay, NXB Lý lun chớnh tr, H Ni 128 V Tuyờn truyn v hp tỏc quc t (2005), i ngoi Vit Nam thi k i mi, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 129 Nguyn Nh í (1989), i t in ting Vit, NXB Vn húa thụng tin, H Ni [...]... HNQT ở Việt Nam hiện nay là gì? Thứ ba, CTTT của Đảng cần phải đổi mới như thế nào (quan điểm, giải pháp và kiến nghị đổi mới) để đáp ứng các yêu cầu của HNQT? 20 Chương 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN VÀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐẢNG 2.1.1 Tuyên truyền và công tác tuyên truyền 2.1.1.1 Khái niệm tuyên truyền. .. trái của các thế lực thù định - Hình thức của công tác tuyên truyền của Đảng: Các hình thức của CTTT Đảng bao gồm tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền gián tiếp CTTT của Đảng bao gồm tuyên truyền chính trị, tuyên truyền kinh tế, tuyên truyền văn hóa, tuyên truyền xã hội, tuyên truyền đối nội, tuyên truyền. .. tiêu, lý tưởng của Đảng Trong điều kiện là đảng lãnh đạo, CTTT của Đảng là một phương thức lãnh đạo của Đảng; trong điều kiện đảng cầm quyền, CTTT của Đảng là một phương thức cầm quyền của Đảng 2.1.2.2 Các yếu tố cấu thành của công tác tuyên truyền của Đảng - Chủ thể của công tác tuyên truyền của Đảng: Để thực hiện CTTT của Đảng cần xác định đúng các chủ thể tham gia công tác này là tổ chức đảng, nhất... độ chính trị học là gì? CTTT của Đảng với tính cách là một phương thức thực thi quyền lực chính trị của Đảng cầm quyền là gì và có những đặc điểm, yêu cầu gì? HNQT ở Việt Nam cho đến nay đặt ra yêu cầu gì đối với CTTT của Đảng (với tính cách Đảng cầm quyền)? Thứ hai, thực trạng và vấn đề đặt ra của CTTT Đảng trong điều kiện HNQT ở Việt Nam hiện nay như thế nào? Nguyên nhân và bài học của CTTT của Đảng. .. hỏi CTTT của Đảng phải nâng cao hơn nữa về chất lượng như thế nào để đáp ứng yêu cầu của HNQT ở Việt Nam Kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có, “tìm kiếm câu trả lời” cần thiếtvà có thể cho những vấn đề chưa được làm rõ về CTTT của Đảng và đổi mới CTTT của Đảng đáp ứng yêu cầu HNQT ở Việt Nam hiện nay, luận án này xác định ba nhóm vấn đề chủ yếu cần nghiên cứu sau đây: Thứ nhất, CTTT của Đảng xem... đó của chủ thể tuyên truyền với đối tượng tuyên truyền Thứ hai, tuyên truyền nhằm tác động vào nhận thức của đối tượng tuyên truyền để củng cố hoặc làm thay đổi Thứ ba, tuyên truyền nhằm tác động vào nhận thức của đối tượng tuyên truyền để củng cố hoặc làm thay đổi nhận thức của đối tượng tuyên truyền, qua đó, xây dựng thế giới quan nhất định ở đối tượng tuyên truyền phù hợp với lợi ích của chủ thể tuyên. .. lại ở những vấn đề lý luận chung về công tác tư tưởng nói chung, trong đó có CTTT Công trình: "Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay" của tác giả Trương Minh Tuấn [116] đã đề cập đến việc đổi mới CTTT ở Tây Nguyên trong bối cảnh HNQT Việc nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của CTTT sẽ góp phần ổn định chính trị xã hội ở Tây Nguyên, đây là cơ sở để... một Đảng cầm quyền” [110]; tác giả Hà Đăng với bài: "Đổi mới phương thức công tác tư tưởng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" [110]; tác giả Trần Khắc Việt với bài: "Phương thức lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" [110] đã đánh giá tình hình thực tế. .. cận CTTT của Đảng đang còn là vấn đề cần được nghiên cứu nhiều hơn, góp phần nâng cao năng lực trong thực thi quyền lực của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay Thứ ba, các công trình nghiên cứu CTTT của Đảng chủ yếu là đề xuất nâng cao chất lượng CTTT của Đảng trong HNQT mà thiếu đi những bài viết, những nghiên cứu sâu về các yêu cầu mới của HNQT, các tác động của HNQT... đối ngoại, tuyên truyền cá biệt (cho một người), tuyên truyền nhóm (cho một số người) và tuyên truyền đại chúng (cho đông người) 2.1.2.3 Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền của Đảng Một là, Đảng xác định mục tiêu, phương hướng, kế hoạch tuyên truyền Xác định mục tiêu, phương hướng, kế hoạch tuyên truyền là khâu then chốt thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền Việc
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay, (Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay, (Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay