(Tóm tắt Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

27 160 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:38

(Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Lấ MAI TRANG ĐổI MớI CÔNG TáC TUYÊN TRUYềN CủA ĐảNG ĐáP ứNG YÊU CầU HộI NHậP QUốC Tế VIệT NAM HIệN NAY TểM TT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: CHNH TR HC Mó s: 62 31 20 01 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Lờ Minh Quõn TS on Trng Th Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 201 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti Th vin Quc gia v Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Cụng tỏc tuyờn truyn (CTTT), t gúc ca khoa hc chớnh tr, nht l chớnh tr hc, l hỡnh thc hot ng quan trng v cn thit ca mt ng chớnh tr nhm thc hin nhim v ginh, gi v thc thi quyn lc chớnh tr, quyn lc nh nc Trong iu kin ng Cng sn Vit Nam (sau õy gi l ng) cm quyn, CTTT ca ng khụng ch l phng thc truyn bỏ h t tng chớnh tr, lm cho h t tng ca giai cp cụng nhõn tr thnh h t tng ch o i sng tinh thn ca xó hi; m cũn tr thnh phng thc cm quyn ca ng Trong quỏ trỡnh lónh o cỏch mng, CTTT tr thnh cụng tỏc cỏch mng u tiờn ca ca ng Trong thi k i mi, CTTT ca ng ó cú nhiu i mi, truyn bỏ ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng li, chớnh sỏch i mi ca ng v Nh nc, gúp phn vo vic phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha (XHCN), y mnh cụng nghip húa, hin i húa (CNH, HH) v hi nhp quc t (HNQT) i vi HNQT, CTTT ca ng ó cú nhng kt qu quan trong, úng gúp vo quỏ trỡnh HNQT Tuy nhiờn, CTTT ca ng v HNQT cũn cp nht v hp dn, v.v.; phng phỏp tuyờn truyn chm i mi, ớt i thoi, tranh lun; nh hng thụng tin cũn chm, u tranh phn bỏc cỏc quan im sai trỏi cũn b ng, phm vi tuyờn truyn cũn hp, phng tin tuyờn truyn cũn lc hu; t chc b mỏy cha tinh gn; i ng cỏn b cha chuyờn nghip, v.v HNQT, n lt mỡnh, ang t cho CTTT ca ng nhng yờu cu mi - kp thi, ch ng, khỏch quan v a chiu Ngh quyt B Chớnh tr (Khúa XI) ngy 10/4/2013 v HNQT, trờn c s ỏnh giỏ quỏ trỡnh HNQT, ú cú CTTT ca ng, ó xỏc nh Tuyờn truyn sõu rng ton ng, ton quõn v ton dõn v yờu cu HNQT, v cỏc c hi v thỏch thc, v phng hng, nhim v trng yu ca hi nhp quc t tng ngnh, tng lnh vc, thng nht nhn thc v hnh ng, to nờn sc mnh tng hp quỏ trỡnh HNQT l mt nhng nh hng ch yu ca HNQT nc ta hin Theo ú, CTTT ca ng cn phi c i mi v v trớ v chc nng, ni dung v hỡnh thc, phm vi, khỏch th v i tng, phng phỏp v phng tin, t chc b mỏy v cỏn b tuyờn truyn, v.v T nhng lý nờu trờn, tỏc gi la chn i mi cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t Vit Nam hin lm ti Lun ỏn Tin s Chớnh tr hc ca mỡnh Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca ti 2.1 Mc ớch nghiờn cu Lm rừ nhng lý lun cú liờn quan v CTTT ca ng v ỏnh giỏ CTTT ca ng; ỏnh giỏ thc trng CTTT ca ng; Nờu quan im v gii phỏp i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Vit Nam hin 2.2 Nhim v nghiờn cu Tng quan hỡnh hỡnh nghiờn cu; Lm rừ nhng lý lun cú liờn quan v CTTT ca ng v CTTT ca ng iu kin HNQT, yờu cu ca HNQT i vi CTTT ca ng; Lm rừ thc trng ca CTTT ca ng iu kin HNQT; Nờu quan im v gii phỏp i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Vit Nam hin i tng, khỏch th v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu Vn CTTT ca ng; Vn i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Khỏch th nghiờn cu: Cỏc kin ca ng v Nh nc, cỏc bỏo cỏo thc t cú liờn quan; Cỏc ti liu th cp cú liờn quan 3.2 Phm vi v gii hn nghiờn cu CTTT ca ng c nghiờn cu di gúc chớnh tr hc, vi tớnh cỏch mt phng thc lónh o, phng thc cm quyn ca ng; CTTT ca ng thi k y mnh HNQT, nht l t Vit Nam gia nhp WTO (2007) n C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Lun ỏn c nghiờn cu trờn c s ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng li ca ng v CTTT 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp lun nghiờn cu ca lun ỏn l ch ngha vt bin chng v vt lch s Cỏc phng phỏp cụng c cho vic nghiờn cu ca lun ỏn l phõn tớch, tng hp, lch s, lụ gớc, so sỏnh, v.v Nhng úng gúp v mt khoa hc ca lun ỏn B sung, phỏt trin mt s lý lun v CTTT v i mi CTTT ca ng iu kin HNQT Vit Nam t gúc chớnh tr hc; Lm rừ khỏi nim v c im ca CTTT ca ng vi tớnh cỏch phng thc cm quyn; Lm rừ yờu cu ca HNQT i vi CTTT ca ng Vit Nam hin nay; ỏnh giỏ thc trng ca CTTT ca ng iu kin HNQT Vit Nam hin; Nờu quan im, gii phỏp i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu HNQT Vit Nam hin v nhng nm ti í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn Kt qu lun ỏn gúp phn cung cp lun c khoa hc - thc tin cho vic xõy dng ch trng, chớnh sỏch, lónh o, ch o v trin khai CTTT ca ng thi k y mnh HNQT; Lm t liu cho nghiờn cu, ging dy cỏc mụn khoa hc chớnh tr, nht l chớnh tr hc v nhng liờn quan Kt cu ca lun ỏn Ngoi m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi ó cụng b, lun ỏn cú chng, tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU 1.1 TèNH HèNH NGHIấN CU NC NGOI CTTT c nghiờn cu vi tớnh cỏch mt lnh vc hot ng ca ng Cng sn, hn na li l ng Cng sn cm quyn, vy phn ln cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan n lun ỏn l ca cỏc tỏc gi Liờn Xụ trc õy v Trung Quc cho n nay, vy: a) Nhng lý lun chung v CTTT ca ng Cng sn: V mc ớch, yờu cu v nhim v ca CTTT, cú Tuyờn ngụn ng Cng sn ca C.Mỏc v Ph.ngghen (1948) v Lm gỡ? ca V.I.Lờnin (1902) - ó lun gii v trớ, tm quan trng ca CTTT ca ng Cng sn; tỏc phm V giỏo dc cng sn ch ngha ca M.I.Calinin cp n s cn thit ca CTTT, giỏo dc cng sn xó hi xó hi ch ngha (XHCN); Trung Quc thi k ci cỏch cú Cụng tỏc tuyờn truyn t tng thi k mi (Cc Cỏn b Ban Tuyờn hun Trung ng ng Cng sn Trung Quc biờn son); v.v V ni dung v hỡnh thc ca CTTT, cú Tng kt cụng tỏc xõy dng ng Cng sn Trung Quc 30 nm ci cỏch m ca (Thi bỏo Hc Trung Quc s 8/9-2008) ca Tp Cn Bỡnh; Cụng tỏc tuyờn truyn t tng thi k mi (ó dn); v.v V i tng v phng phỏp ca CTTT, cú V giỏo dc cng sn ch ngha (ó dn); Lm th no lm cụng tỏc t tng thi k mi ca Phm Võn Nh, Trng V ụng v Lý Biờu; v.v b) Nhng v i mi CTTT ca ng Cng sn: Cú cỏc bi Nghiờn cu lý lun Mao Trch ụng, ng Tiu Bỡnh, s 10/2008 ca Chu Hiu Tớn, Phựng Linh Chi - ch tớnh tt yu ca vic i mi CTTT ca ng; C s t tng h ca cụng cuc ci cỏch kinh t Trung Quc (Tp Kinh t th gii v cỏc quan h quc t - Nga, s 11/2008) ca B.Mozias); CTTT t tng thi k mi ca Bựi Phng Dung (Trn Khang, Lờ C Lc dch), Nh xut bn (Nxb) Chớnh tr quc gia (CTQG), H Ni (H.), 2005; v.v tng bc lm rừ khỏi nim, c im, phng phỏp, phng tin, nguyờn tc ca CTTT, ch rừ tớnh tt yu, nhng gii phỏp ca vic i mi CTTT ca ng 1.2 TèNH HèNH NGHIấN CU TRONG NC a) V v trớ v vai trũ ca CTTT ca ng núi chung v HNQT núi riờng: cú Mt s v cụng tỏc tuyờn truyn (Nxb CTQG, H., 1994, ca o Duy Tựng); To bc chuyn bin cn bn t chc hot ng i ngoi (Xuõn Anh tng hp, Tp Thụng tin i ngoi, s thỏng 3/2012); K yu Hi ngh s kt nm thc hin Chng trỡnh mc tiờu quc gia xõy dng nụng thụn mi 2010 - 2020 ca Ban Ch o Trung ng Chng trỡnh mc tiờu quc gia xõy dng nụng thụn mi 2010 - 2020; i mi cụng tỏc t tng ca ng Tõy Nguyờn giai on hin nay, (Lun ỏn tin s chớnh tr hc ca Trng Minh Tun, Hc vin CT-HCQG H Chớ Minh, 2010); v.v b) V ni dung, hỡnh thc ca CTTT ca ng núi chung v HNQT núi riờng: Cú Mt s v cụng tỏc tuyờn truyn (ó dn); Nguyờn lý cụng tỏc t tng (2 tp, Nxb CTQG, 2008, Lng Khc Hiu ch biờn); i mi cụng tỏc t tng, lý lun tỡnh hỡnh mi, Nxb CTQG, H., 2010, Phm Tt Thng ch biờn); v.v c) V thc trng CTTT ca ng núi chung v iu kin HNQT núi riờng: Cú Giỏo trỡnh chuyờn ngnh cụng tỏc t tng - Thụng tin c ng (Hi ng ch o biờn son giỏo trỡnh chuyờn ngnh cụng tỏc t tng biờn son, H., 2002); Nhng ln ca th gii v quỏ trỡnh hi nhp, phỏt trin ca nc ta (Ban Tuyờn giỏo Trung ng biờn son, 2004); Tip tc i mi v nõng cao hiu qu, cht lng cụng tỏc tuyờn giỏo (Tp Tuyờn giỏo s 2/2014, ca Lờ Hng Anh); v.v d) V c s lý lun v thc tin ca vic i mi CTTT ca ng núi chung v HNQT núi riờng: Cú i mi v nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc t tng tỏc gi (H Hc Hi ch biờn, Nxb CTQG, H., 2002); Cụng tỏc t tng v o to cỏn b lm cụng tỏc t tng (2008), Cụng tỏc t tng s nghip cụng nghip húa, hin i húa (2009) ca Trn Th Anh o, Nxb CTQG, H.; K yu Tip tc i mi phng thc lónh o ca ng nn kinh t th trng nh hng XHCN - HNQT - nhỡn t thc t, (Tp Cng sn v Tnh y Qung Ninh t chc thỏng 10/2014); v.v e) V gii phỏp nõng cao cht lng v hiu qu ca CTTT ca ng núi chung v iu kin HNQT núi riờng: Cú Nõng cao hiu qu cụng tỏc t tng quỏ trỡnh ch ng hi nhp nn kinh t th gii, ti KHB, 2004 - 35, H Vn Chiu ch nhim, Ban Tuyờn giỏo Trung ng ch trỡ; Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu cụng tỏc thụng tin - tuyờn truyn lnh vc i ngoi nhõn dõn tỡnh hỡnh mi, ti KHB, 2008 - 48, Hong Long ch nhim, Ban i ngoi Trung ng ng ch trỡ; Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu tuyờn truyn v CNH,HH nụng nghip, nụng thụn Vit Nam giai on 2000 - 2010, ỏn KHB (2004 - 33), Lờ Lc ch nhim, Ban Tuyờn giỏo Trung ng ch trỡ; v.v Nhn xột chung v kt qu nghiờn cu ó cú trờn õy: Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn ó: Lun v nguyờn lý, yờu cu, ni dung v phng thc CTTT ca ng v nhng c bn ca HNQT, mt s kt qu v CTTT i vi HNQT; Ch nhng hn ch, thỏch thc v gii phỏp i mi CTTT ca ng gúp phn HNQT thnh cụng; cp n mt s tỏc ng ca HNQT i vi CTTT ca ng; Xỏc nh vic i mi CTTT ca ng l cn thit Tuy nhiờn, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn mi: Dng li chung v HNQT; Cha bn sõu v tỏc ng ca HNQT n CTTT ca ng v tỏc ng ca CTTT n HNQT T tỡnh hỡnh trờn lun ỏn xỏc nh nhúm nghiờn cu l: CTTT ca ng xem xột t gúc chớnh tr hc l gỡ? CTTT ca ng vi tớnh cỏch l mt phng thc thc thi quyn lc chớnh tr ca ng cm quyn l gỡ v cú nhng c im, yờu cu gỡ? HNQT Vit Nam cho n t yờu cu gỡ i vi CTTT ca ng? Thc trng v t ca CTTT ng iu kin HNQT Vit Nam hin cn ỏnh giỏ chuyờn sõu nh th no? Nguyờn nhõn v bi hc ca CTTT ca ng iu kin HNQT Vit Nam hin l gỡ? CTTT ca ng cn phi i mi nh th no (quan im, gii phỏp i mi) ỏp ng cỏc yờu cu ca HNQT? Chng NHNG VN Lí LUN V CễNG TC TUYấN TRUYN CA NG TRONG IU KIN HI NHP QUC T 2.1 NHNG VN Lí LUN V TUYấN TRUYN V CễNG TC TUYấN TRUYN CA NG 2.1.1 Tuyờn truyn v cụng tỏc tuyờn truyn 2.1.1.1 Khỏi nim tuyờn truyn Tuyờn truyn l ph bin, gii thớch mt hc thuyt, mt t tng, mt quan im no ú nhm hỡnh thnh hoc cng c i tng tuyờn truyn truyn mt th gii quan, nhõn sinh quan, mt lý tng, mt li sng, thụng qua ú m nh hng ti thỏi , tớnh tớch cc ca ngi thc tin xó hi 2.1.1.2 Khỏi nim cụng tỏc tuyờn truyn CTTT l hot ng truyn bỏ h t tng v ng li chin lc, sỏch lc qun chỳng, xõy dng cho qun chỳng th gii quan phự hp vi li ớch ch th h t tng, hỡnh thnh v cng c nim tin, hp v c v qun chỳng hnh ng theo th gii quan v nim tin ú 2.1.2 Cụng tỏc tuyờn truyn ca ng 2.1.2.1 Khỏi nim cụng tỏc tuyờn truyn ca ng CTTT ca ng l hot ng truyn bỏ h t tng ca ng, l hot ng ng nhõn dõn thc hin ch trng, ng li ca ng nhm hin thc húa cỏc mc tiờu, lý tng ca ng Trong iu kin l ng lónh o, CTTT ca ng l mt phng thc lónh o ca ng; iu kin ng cm quyn, CTTT ca ng l mt phng thc cm quyn ca ng 2.1.2.2 Cỏc yu t cu thnh ca cụng tỏc tuyờn truyn ca ng Bao gm ch th, khỏch th, i tng (ni dung tuyờn truyn), hỡnh thc tuyờn truyn v s lónh o ca ng i vi CTTT 2.1.2.3 Nhng yu t nh hng n cụng tỏc tuyờn truyn ca ng Bao gm tớnh cht ca h t tng ca ng; ng li, chớnh sỏch, trỡnh v nng lc ca ng; cht lng i ng cỏn b tuyờn truyn ca ng; trỡnh v c im ca khỏch th tuyờn truyn, iu kin v mụi trng xó hi, quc t v thi i 2.1.2.4 Cụng tỏc tuyờn truyn vi tớnh cỏch mt phng thc cm quyn ca ng CTTT ca ng vi tớnh cỏch mt phng th cm quyn ca ng khụng ch l truyn bỏ ch trng, ng li ca ng m cũn l truyn bỏ chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc n qun chỳng nhõn dõn nhm thc hin ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc c im ca CTTT ca ng vi tớnh cỏch mt phng thc cm quyn l tớnh tiờn phong (dn dt, nh hng) i vi ton b xó hi v h thng tuyờn truyn, tuyờn truyn cú tớnh chớnh thng (hp hin, hp phỏp), tuyờn truyn cú tớnh tng hp 2.2 NHNG VN Lí LUN V HI NHP QUC T V YấU CU CA HI NHP QUC T I VI CễNG TC TUYấN TRUYN CA NG 2.2.1 Hi nhp quc t 2.2.1.1 Khỏi nim hi nhp quc t HNQT l quỏ trỡnh cỏc nc tin hnh cỏc hot ng tng cng s gn kt h vi da trờn s chia s li ớch, mc tiờu, giỏ tr, ngun lc, quyn lc v tuõn th cỏc lut chi chung khuụn kh cỏc nh ch hoc t chc quc t 11 HNQT; Thi c v thỏch thc quỏ trỡnh HNQT; L trỡnh, bc i ca quỏ trỡnh HNQT; v.v V hỡnh thc tuyờn truyn, ó: a dng húa cỏc hỡnh thc tuyờn truyn; y mnh CTTT ming v bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn; Coi trng iu tra d lun xó hi; Tng cng xut bn, o to, bi dng cỏn b phc v HNQT; M rng phm vi, tng cng mc tuyờn truyn; v.v V phng phỏp tuyờn truyn, ó: Phi hp gia cỏc c quan, n v lm CTTT; Tng bc to sc mnh tng hp tuyờn truyn v HNQT; S dng nhiu phng phỏp tuyờn truyn mi; Kt hp cung cp vi nh hng thụng tin V t chc b mỏy v c s vt cht - k thut v i ng cỏn b, ó c tng cng mt bc; Cht lng v hiu qu tuyờn truyn c nõng lờn mt bc 3.1.1.2 Nguyờn nhõn ca nhng kt qu Nguyờn nhõn khỏch quan l: Thnh tu 30 nm i mi t nc; S phỏt trin ca cỏc giao lu, hp tỏc quc t; v.v Nguyờn nhõn ch quan l: S lónh o ca ng; S phi hp gia cỏc ni dung v hỡnh thc tuyờn truyn; S trng thnh ca b lm tuyờn truyn; C s vt cht - k thut phc v CTTT ca ng c b sung; v.v 3.1.2 Hn ch ca cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu ca hi nhp quc t Vit Nam v nguyờn nhõn 3.1.2.1 Hn ch ca cụng tỏc tuyờn truyn Hn ch v ni dung tuyờn truyn: Th hin tớnh lý lun ca CTTT cũn nhiu lc hu; thiu ch ng, sc bộn; Nhiu ni dung thụng tin cha cp nht Hn ch v hỡnh thc tuyờn truyn: Cũn nhng cỏch lm mỏy múc; Cũn hỡnh thc tuyờn truyn cha hiu qu; Phm vi v mc , phng phỏp, c s vt cht - k thut, t chc b mỏy v cỏn b, cht lng v hiu qu tuyờn truyn cũn hn ch 12 3.1.2.2 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch Nguyờn nhõn khỏch quan: Hn ch, bt cp qun lý iu hnh kinh t - xó hi; s suy thoỏi ca mt b phn cỏn b, ng viờn; nh hng ca suy thoỏi kinh t; Xu hng thng mi húa i sng xó hi; v.v Nguyờn nhõn ch quan: Nhiu ng y, chớnh quyn, cỏc ngnh, cỏc cp cha nhn thc rừ thy vai trũ ca CTTT; T chc b mỏy v cỏn b tuyờn truyn cũn hn ch; CTTT ca ng cha nh hng kp thi, chớnh xỏc thụng tin; Cha u t tha ỏng ngun lc cho CTTT ca ng 3.1.3 Mt s bi hc kinh nghim cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu ca hi nhp quc t Vit Nam hin m bo s lónh o ca ng, kiờn nh v dng sỏng to ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh; Nm vng ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc; Bo m tớnh khoa hc, tớnh ng b, gn lý lun vi thc tin; Chỳ trng tuyờn truyn v c s v tng cng x lý thụng tin phn hi; Tng cng phi hp cỏc ngnh, cỏc cp tuyờn truyn, tuyờn truyn vi cỏc lnh vc khỏc; Thng xuyờn cng c v kin ton t chc b mỏy tuyờn truyn; Ch ng, i u mi hot ng ca ng; S dng hiu qu thnh tu ca cụng ngh thụng tin hin i 3.2 VN T RA I VI CễNG TC TUYấN TRUYN CA NG P NG YấU CU CA HI NHP QUC T VIT NAM HIN NAY 3.2.1 Vn t v ni dung v hỡnh thc tuyờn truyn 3.2.1.1.Vn t v ni dung tuyờn truyn (Lm th no gii quyt nhng sau õy) Lm phong phỳ v a dng cỏc ni dung tuyờn truyn ca ng v HNQT; Nõng cao giỏ tr, cht lng, tớnh cp nht cỏc ni dung thụng tin tuyờn truyn ca ng v HNQT; Kt hp tuyờn truyn kinh t vi tuyờn truyn cỏc lnh vc khỏc ỏp ng yờu cu ca HNQT; Nõng cao tớnh chin u, sc bộn, hp dn tuyờn truyn v HNQT; Lng ghộp cỏc ni dung tuyờn truyn v HNQT; v.v 13 3.2.1.2.Vn t v hỡnh thc tuyờn truyn (Lm th no gii quyt nhng sau õy) a dng húa cỏc hỡnh thc tuyờn truyn v HNQT; Tỡm kim cỏc hỡnh thc tuyờn truyn v HNQT phự hp, hiu qu; v.v 3.2.2 Vn t v phm vi v khỏch th tuyờn truyn 3.2.2.1 Vn t v phm tuyờn truyn (Lm th no gii quyt nhng sau õy) M rng phm vi tuyờn truyn; M rng i tng tuyờn truyn; Nõng cp mc tuyờn truyn; v.v 3.2.2.1 Vn t v khỏch th tuyờn truyn (Lm th no gii quyt nhng sau õy) M rng khỏch th tuyờn truyn khỏch th tuyờn truyn ngy cng phc húa; v.v 3.2.3 Vn t v phng phỏp v phng tin tuyờn truyn 3.2.3.1 Vn t v phng phỏp tuyờn truyn (Lm th no gii quyt nhng sau õy) Kt hp phng phỏp tuyờn truyn truyn thng vi phng phỏp tuyờn truyn hin i; Tip cn v s dng cỏc phng phỏp tuyờn truyn hin i; Xõy dng v hon thin mụ hỡnh tuyờn truyn mi, cú hiu qu; v.v 3.2.3.2 Vn t v phng tin tuyờn truyn (Lm th no gii quyt nhng sau õy) Trang cp v khai thỏc trang thit b tuyờn truyn; X lý tớnh hai mt ca vic s dng phng tin k thut tuyờn truyn hin i; Huy ng cỏc ngun lc cho tuyờn truyn; Lónh o, ch o v qun lý cỏc c quan, phng tin truyn thụng; v.v 3.2.3 Vn t v cht lng v hiu qu tuyờn truyn 3.2.3.1.Vn t v cht lng tuyờn truyn (Lm th no gii quyt nhng sau õy) Xỏc nh tiờu v ỏnh giỏ cht lng tuyờn truyn; v.v 14 3.2.3.2 Vn t v hiu qu tuyờn truyn (Lm th no gii quyt nhng sau õy) Xỏc nh tiờu v ỏnh giỏ hiu qu tuyờn truyn; v.v Tiu kt chng Sau 30 nm i mi, 20 nm bt u HNQT v 10 nm (t chớnh thc tham gia WTO (nm 2007) hi nhp sõu rng vi quc t, CTTT ca ng ó t c nhiu kt qu, nhng cng cũn nhiu hn ch v nht l xut hin nhng mi cn phi gii quyt (vi nhng nguyờn nhõn ca chỳng) - t ni dung, hỡnh thc n phng phỏp, t chc b mỏy v cỏn b tuyờn truyn Nhng bi hc kinh nghim CTTT ca ng nhng nm HNQT va qua l tin cho vic i mi CTTT ca ng nhng nm ti Chng PHNG HNG V GII PHP I MI CễNG TC TUYấN TRUYN CA NG P NG YấU CU HI NHP QUC T VIT NAM HIN NAY 4.1 PHNG HNG I MI CễNG TC TUYấN TRUYN CA NG P NG YấU CU HI NHP QUC T T nhng nh hng chung ú, cụng tỏc tuyờn truyn ỏp ng yờu cu HNQT thc hin theo cỏc phng hng sau: Mt l, khng nh vai trũ, v trớ quan trng ca cụng tỏc tuyờn truyn hot ng lónh o ca ng; Hai l, cụng tỏc tuyờn truyn phi ch ng i trc mt bc, d bỏo ỳng tỡnh hỡnh, kp thi nh hng t tng, lm ch d lun xó hi trc nhng bin ng phc tp, an xen gia nhng yu t tớch cc v tiờu cc ca tỡnh hỡnh nc v quc t 15 Ba l, cụng tỏc tuyờn truyn phi i mi ton din, mnh m v ni dung v phng thc, khụng ngng n lc nõng cao cht lng v hiu qu, nhm dy ý t cng, t tụn dõn tc; gúp phn lm cho mt tớch cc tr thnh xu hng ch o i sng tinh thn ca xó hi 4.2 CC GII PHP V I MI CễNG TC TUYấN TRUYN CA NG P NG YấU CU HI NHP QUC T VIT NAM HIN NAY 4.2.1 Nhúm gii phỏp v nõng cao hn nhn thc v trớ vai trũ ca cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t 4.2.1.1 Cn tip tc xõy dng v hon thin ng li, chớnh sỏch ca ng v nh nc v hi nhp quc t iu kin mi t ú xỏc nh ỳng n v kp thi nh hng i mi v ni dung v phng thc tuyờn truyn v hi nhp quc t Nõng cao nhn thc ca cỏc t chc ng v ng viờn v HNQT to tin cho vic nõng cao nhn thc v yờu cu i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT; Nõng cao nhn thc ca cỏc cp chớnh quyn v i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT; Nõng cao nhn thc ca cỏc t chc chớnh tr - xó hi v i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT 4.2.1.2 Tip tc bi dng, nõng cao nhn thc ca i ng cỏn b tuyờn truyn v yờu cu i mi cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu ca hi nhp quc t Cỏn b tuyờn truyn ca ng, hn ht, phi nhn thc ỳng, nhn thc rừ, nhn thc kp thi, cú nim tin v quyt tõm chớnh tr thc hin thng li ng li, chớnh sỏch HNQT ca ng v Nh nc; Cỏn b tuyờn truyn ca ng cn phi thng xuyờn bỏm sỏt thc tin HNQT, thng xuyờn t tng kt v tham gia tng kt thc tin HNQT; Cỏn b tuyờn truyn ca ng cn nhn thc rừ yờu cu i mi ni dung v hỡnh thc tuyờn truyn nhm ỏp 16 ng yờu cu v phự hp vi iu kin HNQT 4.2.1.3 Tip tc nõng cao nhn thc ca ngi dõn, ca doanh nghip v cụng tỏc tuyờn truyn ca ng v i mi cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu ca hi nhp quc t Ngi dõn v doanh nghip, doanh nhõn, xột n cựng, l ch th ch yu nht v quan trng hng u ca quỏ trỡnh HNQT; CTTT ca ng phi thng xuyờn cung cp thụng tin chớnh thng, chớnh xỏc, kp thi nh hng t tng, d lun, nhn thc cho mi ngi dõn v doanh nghip v HNQT; CTTT ca ng cn trung cao hn cho vic tuyờn truyn giỏo dc cỏc tng lp nhõn dõn theo cỏc hỡnh thc khỏc nhau, cỏc t chc khỏc nhm to nhng kt qu ng b nhn thc ca mi ngi dõn, mi doanh nghip v HNQT; Do i tng ca CTTT ca ng l cỏn b, ng viờn v cỏc tng lp nhõn dõn vi trỡnh , nhn thc, t tng, quan im, iu kin v mc nhu cu tõm lý khỏc nờn phng phỏp tuyờn truyn cng cn khỏc nhau, v.v 4.2.2 Nhúm gii phỏp v th ch nhm i mi nhn thc v cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t 4.2.2.1 Cn tip tc xõy dng v hon thin ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v hi nhp quc t iu kin mi, xỏc nh ỳng n v kp thi nh hng i mi v ni dung v phng thc tuyờn truyn v hi nhp quc t Xõy dng v hon thin ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v HNQT; Xỏc nh ỳng n v kp thi nh hng i mi v cỏc ni dung tuyờn truyn v HNQT; Xỏc nh ỳng n v kp thi nh hng i mi v phng thc tuyờn truyn v HNQT; Coi trng nh hng ỳng n v kp thi nhng thụng tin quan trng v chớnh tr, kinh t - xó hi, an ninh, quc phũng, i ngoi v tỡnh hỡnh quc t, ng thi m rng cỏc ni dung khỏc, ỏp ng vi yờu cu phong phỳ, a dng, phự hp vi tng loi 17 khỏch th v i tng tuyờn truyn; y mnh thụng tin hai chiu theo hng dõn ch húa v tng cng i thoi trc yờu cu HNQT, bo m thụng tin thụng sut; Bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn cn c xõy dng cú h thng t Trung ng n c s; Thng xuyờn m cỏc lp hun, bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v tuyờn truyn ming; Bỏm sỏt thc tin HNQT, kp thi nm bt din bin t tng, d bỏo chiu hng phỏt trin tuyờn truyn ỳng v kp thi v HNQT; Hng dn tuyờn truyn hnh ng cho nhõn dõn, u tranh chng lun iu thự ch, t tng, quan im sai trỏi v HNQT La chn hỡnh thc, phng phỏp, phng tin tuyờn truyn phự hp vi c im ca cỏc khỏch th v i tng tuyờn truyn v HNQT Phỏt hin kp thi cỏc mụ hỡnh, nhõn t mi CTTT ca ng v HNQT ỏp ng yờu cu HNQT, CTTT ca ng cn trung: Mt l, cỏc sn phm thụng tin, tuyờn truyn hin ang cú cn nõng cao hn v cht lng v hỡnh thc Hai l, nõng cao cht lng v hiu qu ca cỏc loi hỡnh bỏo Ba l, tng cng s dng cỏc loi hỡnh húa - ngh CTTT ca ng Bn l, i mi t duy, ch ng, sỏng to, linh hot CTTT ca ng trc yờu cu HNQT Nm l, xõy dng v thc hin c ch kim tra, giỏm sỏt CTTT 4.2.2.2 Xõy dng v hon thin t chc b mỏy lm cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu ca hi nhp quc t Xỏc nh ỳng chc nng, nhim v ca cỏc c quan, t chc lm CTTT ca ng v HNQT; Kin ton t chc b mỏy lm CTTT ca ng theo hng tin gn - cht lng - hiu qu, gi vai trũ ht nhõn (dn dt, nh hng) h thng thng nht - kt ni cỏc c quan, t chc lm CTTT; Cỏc c quan tuyờn truyn ca ng cn trung nghiờn cu, v d bỏo tỡnh hỡnh HNQT 4.2.2.3 Thc hin ỳng l trỡnh, bc i i vi cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu ca quỏ trỡnh hi nhp quc t 18 Tip tc nhng kinh nghim trong tuyờn truyn v l trỡnh, bc i ca quỏ trỡnh HNQT (ó cú) - tuyờn truyn t ch Vit Nam mong mun lm bn vi cỏc nc n ch Vit Nam sn sng lm bn vi cỏc nc v Vit Nam sn sng tr thnh thnh viờn cú trỏch nhim ca cng ng quc t; Tuyờn truyn v quỏ trỡnh HNQT - t ch bỡnh thng húa quan h vi cỏc nc n phỏt trin cỏc mi quan h vi cỏc i tỏc l cỏc nc ln, cỏc khu vc, cỏc cng ng v cỏc t chc quc t quan trng (t quan h lỏng ging hu ngh, hu ngh c bit n i tỏc ton din, i tỏc chin lc v i tỏc chin lc ton din, v.v.) CTTT ca ng hin cn y mnh tuyờn truyn t hi nhp kinh t quc t n HNQT mt cỏch ton din; Tuyờn truyn v HNQT núi chung n HNQT sõu tng lnh vc núi riờng; Tuyờn truyn t vic chun b, m phỏn, ký kt n trin khai v ỏnh giỏ kt qu thc hin cỏc cam kt quc t m Vit Nam ó ký kt tham gia; Tuyờn truyn v th gii, th trng th gii núi chung n tng quc gia, khu vc, tng th trng núi riờng; Tuyờn truyn cú chn lc v ni dung v hỡnh thc thụng tin n tng i tỏc c th, phự hp, v.v.; Tuyờn truyn t HNQT t nc n HNQT vi th gii v ngc li, v.v.; Tuyờn truyn t ch trng, chớnh sỏch n thc tin HNQT; Thc hin th t u tiờn ca cỏc ni dung thụng tin v HNQT; v.v 4.2.3 Nhúm gii phỏp v cỏn b v c s vt cht - k thut nhm i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t 4.2.3.1.Tng cng i ng cỏn b lm cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t Tip tc i mi v nõng cao cht lng tuyn dng, quy hoch, o to, bi dng v s dng cỏn b lm CTTT ca ng; Tng cng lónh o, qun lý cỏn b tuyờn truyn ca ng; v.v 4.2.3.2 Tng cng c s vt cht - k thut nhm i mi cụng tỏc tuyờn truyn ca ng ỏp ng yờu cu hi nhp quc t 19 Tng cng cỏc phng tin tuyờn truyn hin i bi cnh HNQT hin l yờu cu cn thit nõng cao hiu qu CTTT ca ng, ỏp ng yờu cu thụng tin ngy cng cao ca HNQT; Quan tõm ỳng mc, to iu kin trang b cỏc phng tin hin i cho cỏn b tuyờn truyn, phự hp vi iu kin phỏt trin ca cụng ngh thụng tin hin i, v.v Tiu kt chng Cn xỏc nh nhng quan im (cỏc nhúm quan im) v i mi CTTT ca ng ỏp ng cỏc yờu cu ca HNQT, bao gm: Nhúm quan im th nht l nhn thc v xỏc nh rừ tớnh bc thit ca i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Nhúm quan im th hai l xỏc nh v thc hin ỳng phng hng v nhim v ca i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Nhúm quan im th ba l xỏc nh v thc hin ỳng nguyờn tc v phng chõm i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Xỏc nh ỳng v thc hin cú kt qu cỏc gii phỏp ỏp ng cỏc yờu cu ca HNQT, bao gm: Nhúm gii phỏp v nhn thc bao gm: Nõng cao nhn thc ca cỏc cp y ng, chớnh quyn v cỏn b, ng viờn v i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT; Nõng cao nhn thc ca i ng cỏn b tuyờn truyn v i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT; Nõng cao nhn thc ca ngi dõn, ca doanh nghip v CTTT ca ng v i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT, v.v Nhúm gii phỏp v th ch bao gm: Xõy dng v hon thin ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v HNQT; Xỏc nh ỳng n v kp thi nh hng i mi v ni dung v phng thc tuyờn truyn v HNQT; Xõy dng v hon thin t chc b mỏy lm CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT theo hng tin gn - cht lng - hiu qu, gi vai trũ ht nhõn h thng cỏc c quan lm CTTT; Cỏc c quan tuyờn truyn ca ng cn trung nghiờn cu, v d bỏo tỡnh 20 hỡnh sỏt thc tin HNQT; Thc hin ỳng l trỡnh tuyờn truyn v HNQT, v.v Nhúm gii phỏp v v cỏn b v c s vt cht - k thut, bao gm: Tng cng i ng cỏn b lm CTTT ca ng ỏp ng yờu cu HNQT (i mi v nõng cao cht lng tuyn dng, quy hoch, o to, bi dng v s dng cỏn b lm CTTT ca ng; tng cng lónh o, qun lý cỏn b tuyờn truyn ca ng) Tng cng c s vt cht - k thut nhm i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT, v.v 21 KT LUN Trong iu kin ng cm quyn, CTTT ca ng l mt phng thc cm quyn ca ng CTTT ca ng bao gm ch th khỏch th, i tng v phng tin, cụng c tuyờn truyn Nhng yu t nh hng n CTTT ca ng bao gm tớnh cht ca h t tng, ng li, chớnh sỏch, trỡnh v nng lc, cht lng i ng cỏn b tuyờn truyn ca ng, trỡnh v c im ca khỏch th tuyờn truyn, iu kin v mụi trng xó hi cú liờn quan CTTT ca ng vi tớnh cỏch mt phng thc cm quyn ca ng cũn cú nhng c im nh tớnh tiờn phong, tớnh chớnh thng, tớnh tng hp, v.v Vai trũ ca CTTT i vi ng cm quyn l truyn bỏ h t tng, ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v HNQT, l kờnh quan trng thc hin c ch, chớnh sỏch HNQT; v.v HNQT l quỏ trỡnh cỏc nc tin hnh cỏc hot ng gn kt, chia s li ớch, mc tiờu, giỏ tr, ngun lc v tuõn theo cỏc lut chi chung khuụn kh cỏc nh ch hoc t chc quc t Ni dung c bn ca HNQT bao gm hi nhp v kinh t, chớnh tr, húa - xó hi, an ninh - quc phũng v bo v mụi trng, v.v ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v HNQT Vit Nam hỡnh thnh t bc vo thi k i mi (nm 1986) n nay, ó tng bc xỏc nh mc tiờu, nguyờn tc, quan im ch o, ni dung c bn, phng chõm HNQT; vic tuyờn truyn v HNQT da trờn c s ng li, chớnh sỏch ny HNQT cú nh hng rt ln, to thun li v c hi, nguy c v thỏch thc i vi CTTT ca ng HNQT t nhng yờu cu i vi CTTT ca ng nh yờu cu nõng cao v trớ v vai trũ ca CTTT ca ng, nm vng ni dung tuyờn truyn v HNQT, m rng phm vi, khỏch th v i tng ca CTTT ca ng, i mi ni dung v phng phỏp, t chc b mỏy v cỏn b tuyờn truyn ca ng HNQT ũi hi i ng cỏn b tuyờn truyn cú phm cht chớnh tr, nng lc t chc, cú trỡnh chuyờn mụn nghip v, am hiu tỡnh hỡnh thc Cỏn b lm CTTT ca ng cn phi l nhng ngi tõm huyt, trỏch nhim 22 v bn lnh, cú trỡnh chuyờn mụn, nghip v cao, cú kh nng s dng thnh tho ngoi ng v tin hc hin i vo CTTT CTTT ca ng v HNQT nhng nm qua ó tuyờn truyn v: ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v HNQT; Thnh tu ca cụng cuc i mi, ca quỏ trỡnh; Lũng yờu nc, t ho v t tụn dõn tc; húa, o c, li sng quỏ trỡnh hi nhp; u tranh chng cỏc quan im sai trỏi, chng din bin hũa bỡnh; thi c v thỏch thc; L trỡnh, bc i ca quỏ trỡnh HNQT CTTT ca ng ó bc u a dng húa cỏc hỡnh thc tuyờn truyn; y mnh hot ng ca i ng bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn; bc u coi trng iu tra v x lý d lun xó hi; tng cng cụng tỏc xut bn, o to, bi dng cỏn b; m rng phm vi v mc tuyờn truyn CTTT ca ng ó cú mt s i mi v phng phỏp, t chc b mỏy, cỏn b v c s vt cht - k thut CTTT ca ng ó úng gúp tớch cc vo nhng kt qu HNQT Tuy nhiờn, CTTT cũn nhng hn ch, cũn thiu ch ng, sc bộn; v.v Hỡnh thc tuyờn truyn ca ng v c bn theo cỏch lm c, mang tớnh bao cp; i sau v i chm hn so vi quỏ trỡnh HNQT; quy hoch tng th CTTT ca ng cũn chm, chp vỏ v manh mỳn; c ch qun lý thụng, thụng tin hai chiu cha tt, tớnh thuyt phc cha cao; vic bi dng lũng yờu nc, lý tng c lp dõn tc v CNXH cũn biu hin hỡnh thc; vic trin khai cỏc ch th, ngh quyt ca ng v CTTT cũn chm; ớt cú thc tin minh ha, mt chiu, cũn biu hin ỏp t, ớt trao i, i thoi; s phi kt hp gia cỏc lc lng lm CTTT cha cht ch; c s vt cht - k thut, kinh phớ, phng tin, cht lng v hiu qu cha cao, cha kp thi, linh hot, phõn tỏn, lóng phớ, trựng lp; t chc b mỏy, c ch, chớnh sỏch v cỏn b tuyờn truyn cũn bt cp; cũn hn ch v nh hng i vi HNQT; v.v Nhng bi hc kinh nghim ó tớch ly c CTTT ca ng l kiờn nh s lónh o ca ng; nm vng ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v HNQT; thng nht tớnh khoa hc vi tớnh cỏch mng, gn lý lun 23 vi thc tin CTTT; chỳ trng tuyờn truyn v c s v tng cng x lý thụng tin phn hi; phi hp cht ch gia cỏc c quan, n v lm CTTT v HNQT; kin ton t chc b mỏy, cỏn b v c s vt cht cho CTTT ca ng; ch ng CTTT ca ng v HNQT; v.v Cn xỏc nh nhng quan im (nhúm quan im) v i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT, bao gm: Nhúm quan im th nht l nhn thc v xỏc nh rừ tớnh bc thit ca i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Theo ú, mt l, cn ỏnh giỏ ỳng kt qu v hn ch CTTT; hai l, cn nhn din ỳng nhng thi c v thỏch thc (vn t ra) i vi CTTT ca ng, thy rừ i mi CTTT ca ng l nhim v quan trng, cú ý ngha chin lc HNQT; i mi CTTT l quỏ trỡnh b sung nhn thc v xỏc nh cỏch lm mi ỏp ng nhng yờu cu ca HNQT Nhúm quan im th hai l xỏc nh v thc hin ỳng phng hng v nhim v ca i mi CTTTca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Theo ú, cn xỏc nh v thc hin ỳng v trớ, vai trũ v chc nng ca CTTT ca ng; Xỏc nh v thc hin yờu cu v nhim v ca i mi CTTT ca ng l gn kt CTTT ca ng vi thc tin HNQT; nh hng c nhn thc v hnh ng, kt hp hc quỏn trit vi vic xõy dng v trin khai ngh quyt, phỏt huy sc mnh tng hp CTTT; Bo m tớnh khoa hc, tớnh chin u v tớnh thuyt phc tuyờn truyn, bo m t chc b mỏy cn cú c cu hp lý - n nh tinh gn - hiu qu, i ng cỏn b cú phm cht v nng lc Thng xuyờn tng kt CTTT, i mi s lónh o ca ng, qun lý ca Nh nc, s tham gia tuyờn truyn ca c h thng chớnh tr v HNQT Nhúm quan im th ba l xỏc nh v thc hin ỳng nguyờn tc v phng chõm i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT Theo ú cn xỏc nh v thc hin ỳng nguyờn tc i mi CTTT ca ng; Thc hin tt cỏc nhim v ca cụng tỏc tuyờn truyn, ch ng v ni dung v nh hng tuyờn truyn v HNQT; Xỏc nh v thc hin ỳng phng chõm i mi CTTT ca ng; a dng húa, phong 24 phỳ húa cỏc hỡnh thc tuyờn truyn; Linh hot húa, sỏng to húa phng phỏp tuyờn truyn v HNQT Cn xỏc nh ỳng v thc hin cú kt qu cỏc gii phỏp (nhúm gii phỏp) v nhn thc, th ch v ngun lc nhm nõng cao cht lng v hiu qu CTTT ca ng ỏp ng yờu cu HNQT Theo ú, Nhúm gii phỏp v nhn thc bao gm: Nõng cao nhn thc ca cỏc cp y ng, chớnh quyn v cỏn b, ng viờn v i mi CTTT ca ng v HNQT; Nõng cao nhn thc ca i ng cỏn b tuyờn truyn v i mi CTTT v HNQT; Nõng cao nhn thc ca ngi dõn, ca doanh nghip v CTTT ca ng v i mi CTTT ca ng v HNQT, v.v Nhúm gii phỏp v th ch bao gm: Xõy dng v hon thin ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v HNQT; Xỏc nh ỳng n v kp thi nh hng i mi v ni dung v phng thc tuyờn truyn v HNQT; Xõy dng v hon thin t chc b mỏy v cỏn b lm CTTT ca ng theo hng tin gn - cht lng - hiu qu, gi vng vai trũ ht nhõn h thng thng nht - kt ni cỏc c quan, t chc lm CTTT v HNQT; Nghiờn cu v d bỏo tỡnh hỡnh sỏt thc tin HNQT; Thc hin ỳng l trỡnh tuyờn truyn v HNQT, v.v Nhúm gii phỏp v v cỏn b v c s vt cht - k thut bao gm: i mi v nõng cao cht lng tuyn dng, quy hoch, o to, bi dng v s dng cỏn b lm CTTT ca ng; Tng cng lónh o, qun lý cỏn b tuyờn truyn ca ng; Tng cng c s vt cht - k thut nhm i mi CTTT ca ng ỏp ng yờu cu ca HNQT./ DANH MC CC CễNG TRèNH TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N Lờ Mai Trang (2011), Cụng tỏc tuyờn truyn ca ng - Vn v gii phỏp, Bn tin Thụng tin Chớnh tr hc, (4) Lờ Mai Trang (2011), Gii phúng mt bng ng vnh ba, qun Thanh Xuõn: Tỏm nm dn limi ngy, Tp Cng sn, (53) Lờ Mai Trang (2011), Qun Thanh Xuõn y mnh ci cỏch hnh chớnh, nõng cao hiu lc, hiu qu qun lý nh nc, Tp Cng sn in t, ngy 25/11/2011 Lờ Mai Trang (2014), Cụng tỏc tuyờn truyn ca ng b H Ni xu th hi nhp quc t, K yu hi tho khoa hc Tp Cng sn v Tnh y Qung Ninh t chc ti H Long thỏng 10/2014 Lờ Mai Trang (2015), Mt s lý lun v cụng tỏc tuyờn truyn ca ng Cng sn Vit Nam, Tp Giỏo dc lý lun, (223+224) Lờ Mai Trang (2015), i mi cụng tỏc tuyờn truyn hi nhp quc t nc ta hin nay, Tp Cng sn, (99) [...]... bộ tuyên truyền Những bài học kinh nghiệm trong CTTT của Đảng những năm HNQT vừa qua là tiền đề cho việc đổi mới CTTT của Đảng những năm tới Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ Từ những định hướng chung đó, công tác tuyên truyền. .. tuyên truyền về HNQT HNQT tạo cơ hội và thách thức, đòi hỏi đổi mới CTTT của Đảng Chương 3 THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐẢNG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 3.1.1 Kết quả và nguyên nhân công tác tuyên truyền của Đảng thời gian qua 3.1.1.1 Kết quả của công tác. .. dung cơ bản của hội nhập quốc tế Bao gồm hội nhập kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng 2.2.2 Hội nhập quốc tế ở Việt Nam 2.2.2.1 Sự hình thành và phát triển đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về HNQT ở Việt Nam hiện nay hình thành từ Đại hội VI của Đảng và tiếp tục phát triển đến nay 2.2.2.2... chức đảng và đảng viên về HNQT tạo tiền đề cho việc nâng cao nhận thức về yêu cầu đổi mới CTTT của Đảng đáp ứng yêu cầu của HNQT; Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về đổi mới CTTT của Đảng đáp ứng yêu cầu của HNQT; Nâng cao nhận thức của các tổ chức chính trị - xã hội về đổi mới CTTT của Đảng đáp ứng yêu cầu của HNQT 4.2.1.2 Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ tuyên truyền. .. 2.2.2.2 Nội dung của đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế ở Việt Nam Bao gồm mục tiêu, nguyên tắc và quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản và phương châm chủ yếu của HNQT 2.2.3 Ảnh hưởng và yêu cầu của hội nhập quốc tế đối với công tác tuyên truyền của Đảng 2.2.3.1 Ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đối với công tác tuyên truyền của Đảng HNQT tạo ra thuận lợi và cơ hội, nhu cầu và điều... và tham gia tổng kết thực tiễn HNQT; Cán bộ tuyên truyền của Đảng cần nhận thức rõ yêu cầu đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền nhằm đáp 16 ứng yêu cầu và phù hợp với điều kiện HNQT 4.2.1.3 Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân, của doanh nghiệp về công tác tuyên truyền của Đảng và đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế Người dân và doanh nghiệp, doanh nhân,... tác quốc tế; v.v Nguyên nhân chủ quan là: Sự lãnh đạo của Đảng; Sự phối hợp giữa các nội dung và hình thức tuyên truyền; Sự trưởng thành của bộ làm tuyên truyền; Cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ CTTT của Đảng được bổ sung; v.v 3.1.2 Hạn chế của công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế ở Việt Nam và nguyên nhân 3.1.2.1 Hạn chế của công tác tuyên truyền Hạn chế về nội dung tuyên. .. thức mới cho CTTT của Đảng 2.2.3.2 Những yêu cầu của hội nhập quốc tế đối với công tác tuyên truyền của Đảng Đó là các yêu cầu về: Nâng cao vị trí và vai trò của CTTT của Đảng; Nắm vững nội dung tuyên truyền; Mở rộng phạm vi, khách thể và đối tượng tuyên truyền; Đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền; Đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ tuyên truyền của Đảng; v.v 2.2.3.3.Nội dung và phương thức tuyên. .. Thực hiện thứ tự ưu tiên của các nội dung thông tin về HNQT; v.v 4.2.3 Nhóm giải pháp về cán bộ và cơ sở vật chất - kỹ thuật nhằm đổi mới CTTT của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 4.2.3.1.Tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ làm CTTT của Đảng; ... Đảng; Tăng cường lãnh đạo, quản lý cán bộ tuyên truyền của Đảng; v.v 4.2.3.2 Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật nhằm đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 19 Tăng cường các phương tiện tuyên truyền hiện đại trong bối cảnh HNQT hiện nay là yêu cầu cần thiết để nâng cao hiệu quả CTTT của Đảng, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của HNQT; Quan tâm đúng mức, tạo điều
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ chính trị học) Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay