Chuyên đề tốt nghiệp các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại bưu điện huyện tủa chùa

85 165 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:38

MỤC LỤC CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP11.1. LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG.11.1.1. Vai trò của người lao động trong doanh nghiệp.11.1.2. Đặc điểm của lao động trong ngành Bưu chính Viễn thông.41.1.3. Thành phần và cơ cấu lao động trong ngành BCVT51.2. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP81.2.1. Khái niệm về tổ chức lao động81.2.2. Sự cần thiết của công tác tổ chức lao động91.2.3. Đặc điểm và yêu cầu của việc tổ chức lao động101.2.4. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức lao động.111.3. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC TRONG DOANH NGHIỆP121.3.1. Khái quát về tổ chức lao động khoa học121.3.2. Nội dung của tổ chức lao động khoa học16 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA292.1. KHÁI QUÁT VỀ BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA312.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của bưu điện Tủa Chùa.312.1.2. Cơ cấu bộ máy352.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật.382.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BĐ HUYỆNTỦA CHÙA.402.2.1 Sơ lược về quá trình đổi mới kinh doanh khai thác trên địa bàn của Bưu điện huyện Tủa Chùa40 2.2.2. Cơ cấu tổ chức 392.2.3. Cơ cấu và nguồn lao động.432.2.4. Địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh482.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG Ở BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA482.3.1. Phân công lao động.482.3.2. Hiệp tác lao động.502.3.3. Cải thiện điều kiện và nơi làm việc512.3.4. Các công tác khác.53CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA643.1. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG CỦA BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA643.1.1. Những thành công đã đạt được643.1.2. Những tồn tại cần khắc phục653.1.3. Những thuận lợi và khó khăn.663.2. CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA673.2.1. Hoàn thiện việc phân công và hiệp tác lao động.673.2.2. Cải tiến việc tổ chức và phục vụ nơi làm việc.683.2.3. Hoàn thiện định mức lao động.703.2.4. Quy định và không ngừng hoàn thiện các hình thức kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động.713.2.5. Đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động.713.2.6. Đảm bảo an toàn lao động và không ngừng cải thiện điều kiện lao động.733.2.7. Tăng cường kỷ luật lao động và phát huy tính sáng tạo của người lao động.74KẾT LUẬN75 LỜI NÓI ĐẦU Để đạt hiệu sản xuất kinh doanh vấn đề tổ chức lao động công việc thực cần thiết trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Đây mục tiêu yếu tố quan trọng doanh nghiệp kinh tế thị trường Việc tổ chức lao động cho phù hợp với khả trình độ người lao động, làm cho người lao động phấn khởi hào hứng yên tâm công tác đạt suất chất lượng cao, đem lại hiệu cho doanh nghiệp việc cần thiết Vì trình hoạt động sản xuất doanh nghiệp cần phải tổ chức lao động khoa học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả, tích luỹ phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho người lao động tái sản xuất sức lao động Trong năm qua doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Bưu viễn thông nói riêng, công tác tổ chức lao động ngày quan tâm hơn, nhằm đáp ứng không ngừng đòi hỏi chế thị trường hội nhập nước Tuy nhiên, việc tổ chức lao động thể vừa đạt tính khoa học, đồng thời đem lại hiệu kinh tế cao vấn đề xúc đặt nhà quản lý kinh doanh Xuất phát từ thực trạng công tác tổ chức lao động Bưu điện huyện Tủa chùa(tỉnh Điện Biên) với mong muốn tìm hiểu lĩnh vực tổ chức lao động nên chọn đề tài " Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động Bưu điện huyện Tủa chùa " làm luận văn tốt nghiệp Việc tiến hành nghiên cứu công tác tổ chức lao động doanh nghiệp Bưu viễn thông để tìm thiếu sót nhằm đưa giải pháp hoàn chỉnh việc thực khó khăn , đòi hỏi phải có điều kiện yếu tố thời gian nghiên cứu , trình ứng dụng đưa vào thử nghiệm trình sản xuất thực tế sở … Do nội dung luận văn viết lên chủ yếu tập trung phân tích số vấn đề phân công hiệp tác lao động , định mức lao động , tổ chức phục nơi làm việc, đào tạo nâng cao trình độ mặt cho người lao động … Để làm rõ vấn đề nêu luận văn sử dụng phương pháp : - Phương pháp phân tích tổng hợp : Thông qua phương pháp để tập hợp phân tích tình hình thực công tác tổ chức lao động Bưu điện huyện Tủa chùa - Phương pháp thống kê : Được sử dụng công cụ phân tích só liệu để minh hoạ vấn đề nghiên cứu Nội dung luận văn gồm chương thể viết sau : * Chương : Khái quát công tác tổ chức lao động doanh nghiệp * Chương : Thực trạng công tác tổ chức lao động Bưu điện Tủa chùa(tỉnh Điện Biên) * Chương : Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động Bưu điện Tủa chùa( tỉnh Điện Biên ) Qua xin trân trọng cảm ơn tận tình giúp đỡ Thầy, Cô giáo Khoa quản trị kinh doanh 1, cảm ơn quan tâm nhiệt tình tập thể cán công nhân viên Bưu điện Tủa chùa, anh, chị phòng ban Bưu điện tỉnh Điện Biên, đặc biệt xin trân thành cảm ơn thầy giáo TS Trần Ngọc Minh dành thời gian quý báu trực tiếp hướng dẫn hoàn thành luận văn / Sinh viên Vũ Bá Tân CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1.1.1 Vai trò người lao động doanh nghiệp a Khái quát lao động doanh nghiệp Lao động hoạt động có mục đích người, trình sức lao động tác động lên đối tượng lao động thông qua tư liệu sản xuất nhằm tạo nên vật phẩm, sản phẩm theo mong muốn Vì vậy, lao động điều kiện quan trọng sinh tồn phát triển xã hội loài người Quá trình lao động trình kết hợp yếu tố sản xuất, là: Sức lao động - Đối tượng sản xuất - Tư liệu sản xuất - Mối quan hệ người với đối tượng sản xuất: có mối quan hệ mật thiết tương tự trên, đặc biệt mối quan hệ kỹ năng, hiệu suất lao động với khối lượng chủng loại lao động yêu cầu thời gian đối tượng lao động cung cấp phù hợp với quy trình công nghệ trình tự lao động Mối quan hệ người với người lao động gồm: Quan hệ lao động quản lý lao động sản xuất Quan hệ lao động công nghệ lao động phụ trợ; Kết cấu loại lao động số lượng lao động kết cấu đó; Quan hệ hiệp tác loại lao động - Mối quan hệ tư liệu sản xuất sức lao động bao gồm: Yêu cầu máy móc thiết bị với trình độ kỹ người lao động Yêu cầu điều khiển công suất thiết bị với thể lực người Tính chất đặc điểm thiết bị tác động tâm sinh lý người lao động Số lượng công cụ thiết bị so với số lượng lao động loại - Mối quan hệ người lao động với môi trường xung quanh: Mọi trình lao động phải diễn không gian định, người có mối quan hệ mật thiết với môi trường xung quanh như: gió, nhiệt độ, thời tiết, địa hình,độ ồn Nghiên cứu, nắm hiểu rõ mối quan hệ để đánh giá cách xác vấn đề quan trọng, làm cho trình sản xuất đạt hiệu tối ưu đồng thời đem lại cho người lợi ích ngày tăng vật chất tinh thần, người ngày phát triển toàn diện có phúc lợi ngày cao b Vai trò lao động doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp hay tổ chức cấu thành nên cá nhân.Trước thay đổi nhanh chóng chế thị trường, môi trường kinh doanh với xu tự hoá thương mại, cạnh tranh ngày gay gắt, vai trò yếu tố người - lao động doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp Bưu – Viễn thông nói riêng quan tâm theo tầm quan trọng Vấn đề đặt cho doanh nghiệp phải quản lý, khai thác phát huy tiềm đội ngũ cán bộ, lao động doanh nghiệp có hiệu quả, tạo nên lợi cạnh tranh so với doanh nghiệp khác Lực lượng lao động phải người có trình độ cao, đào tạo bản, có đạo đức, có văn hoá đặc biệt phải có phương pháp làm việc có hiệu 1.1.2 Đặc điểm lao động ngành Bưu - Viễn thông Trong trình lao động Bưu – Viễn thông( BCVT), tham gia vào trình sản xuất (truyền đưa tin tức từ người gửi đến người nhận) mạng lưới phương tiện, thiết bị thông tin, đối tượng lao động BCVT (tin tức) có lao động BCVT Do đặc thù ngành BCVT ngành dịch vụ nên lao động BCVT có nét đặc trưng riêng sau: - Thứ : tổ chức hoạt động sản xuất ngành BCVT theo mạng lưới thống dây truyền , để sản xuất đơn vị sản phẩm cần có phối kết hợp nhiều đơn vị Bưu điện Mỗi đơn vị làm khâu công việc khác nên lao động đơn vị phải có liên kết, phối hợp chặt chẽ, chuyên môn hoá - Thứ hai : tính chất ngành BCVT vừa kinh doanh vừa phục vụ, mạng lưới rộng khắp quy mô toàn lãnh thổ (từ đồng đến miền núi, hải đảo) Do đó, việc bố trí lao động hợp lý vấn đề khó khăn, cấp bách Bố trí lao động BCVT Phải đảm bảo nguyên tắc: bố trí trình độ, khả chuyên môn, tiết kiệm lao động, khuyến khích người làm việc vùng sâu, vùng xa, tiết kiệm chi phí - Thứ ba : tính đa dạng công việc nên lao động BCVT đa dạng, bao gồm: Lao động khai thác (bưu, điện ), lao động kỹ thuật (tổng đài, dây máy ) Đối với Bưu điện trung tâm, lưu lượng nghiệp vụ lớn cần có cán khai thác viên chuyên trách Với Bưu điện huyện, khu vực có lưu lượng nghiệp vụ nhỏ cần có cán khai thác viên toàn năng, lao động khai thác tổng hợp loại dịch vụ Đứng trước tiến vượt bậc khoa học công nghệ nay, doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp BCVT nói riêng không ngừng đào tạo đào tạo lại cán ,đầu tư xây dựng, đổi trang thiết bị, công nghệ, phương thức quản lý nhằm mục tiêu nâng cao hiệu trình lao động Tuy nhiên, vấn đề thực tế đặt doanh nghiệp có đầu tư trang thiết bị, công nghệ đại đến đâu mà nguồn lao động không trọng đầu tư, phát triển mức hiệu đem lại hạn chế Với doanh nghiệp BCVT, sản phẩm ngành sản phẩm vô hình, nhân tố người trình sản xuất, cung cấp dịch vụ làm tăng tính hữu hình sản phẩm, dịch vụ Chính thế, yếu tố người doanh nghiệp định đến số lượng mà định đến chất lượng sản phẩm dịch vụ 1.1.3 Thành phần cấu lao động ngành BCVT Lao động sản xuất kinh doanh bưu viễn thông phận lao động cần thiết toàn lao động xã hội Đó lao động khâu sản xuất thực chức sản xuất dịch vụ bưu viễn thông Lao động khâu sản xuất nói chung doanh nghiệp bưu viễn thông nói riêng chia làm hai phận chủ yếu thực hai chức sau đây: - Bộ phận lao động trực tiếp thực dịch vụ bưu viễn thông lao động làm công việc bảo dưỡng, sửa chữa cáp, dây máy thuê bao, di chuyển lắp đặt máy điện thoại thuê bao, lao động chuyển mạch, vi ba, khai thác bưu chính, phát hành báo chí, giao dịch Hao phí lao động nhập vào giá trị sản phẩm dịch vụ bưu viễn thông Bộ phận lao động sáng tạo giá trị tạo thu nhập quốc dân - Bộ phận phục vụ thực dịch vụ bưu viễn thông Ngoài hai phận lao động thực hai chức chủ yếu trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bưu viễn thông có phận lao động kinh doanh Bộ phận lao động nhiều hay tuỳ thuộc vào quy mô chế quản lý Trong ngành BCVT, vào chức năng, nội dung công việc loại lao động người ta chia lao động doanh nghiệp BCVT gồm có loại sau: a Lao động công nghệ Tức lao động tham gia trực tiếp vào trình sản xuất kinh doanh (truyền đưa tin tức) lao động làm công việc bảo dưỡng, sửa chữa cáp, dây máy thuê bao, lao động chuyển mạch, vi ba, khai thác bưu chính, phát hành báo chí, giao dịch, 101, 108, 116, chuyển phát nhanh, điện hoa, công nhân vận chuyển bưu chính, phát thư, điện báo b Lao động quản lý Là lao động làm công việc tác động vào mối quan hệ người lao động tập thể lao động đơn vị nhằm thực trình sản xuất kinh doanh Lao động quản lý thực công việc theo chức năng: định hướng, điều hoà, phối hợp, trì mối quan hệ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ngành Lao động quản lý phân thành loại: - Viên chức lãnh đạo (Chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Trưởng, phó ban tổng công ty Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phó phòng Bưu điện tỉnh, thành phố, công ty dọc Trưởng bưu điện quận, huyện, thị xã Giám đốc, phó giám đốc trung tâm, công ty trực thuộc bưu điện Tỉnh, Thành phố Trưởng, phó xưởng, cán chuyên trách Đảng, đoàn thể) - Viên chức chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ (Chuyên viên, kỹ sư, tra, cán sự, kỹ thuật viên, kế toán viên, thủ quỹ, thủ kho, y bác sỹ, lưu trữ viên, kỹ thuật viên) - Viên chức thừa hành, phục vụ (Nhân viên văn thư, lưu trữ, bảo vệ, kỹ thuật viên đánh máy, điện nước, lái xe, nhân viên phục vụ) c Lao động bổ trợ Là lao động làm công việc tác động vào trình chuẩn bị, trình đảm bảo điều kiện cho lao động công nghệ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm công ty, Bưu điện quận, huyện vận chuyển cung ứng vật tư dây chuyền công nghệ, vệ sinh công nghiệp, kiểm soát chất lượng thông tin, bảo vệ kinh tế doanh nghiệp, tích cước, thu cước, hướng dẫn đạo kỹ thuật nghiệp vụ (Trưởng, phó đài, đội trưởng, đội phó, phó Bưu điện huyện, thị Trưởng bưu cục có doanh thu từ tỷ đồng trở lên, kiểm soát viên , nhân viên bảo vệ kinh tế kể người làm công việc tuần tra bảo vệ tuyến cáp, nhân viên vệ sinh công nghiệp, kỹ sư điện tử, tin học lập trình cung cấp thông tin quản lý, tính cước; lái xe tải, nhân viên cung ứng vật tư thủ kho phục vụ sản xuất, kỹ sư làm việc xưởng, trạm, tổ sửa chữa thiết bị kỹ thuật viên, công nhân điện, công nhân máy tính cập nhật, lưu trữ số liệu, tính cước) Như vậy: Mỗi loại lao động nói có vai trò nhiệm vụ định trình sản xuất kinh doanh ngành bưu viễn thông Lao động công nghệ, quản lý có vị trí định đến thành công hay thất bại sản xuất kinh doanh Tuy nhiên cần có đồng trình độ nghề nghiệp đáp ứng kịp thời với biến động thị trường 1.2 TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm tổ chức lao động Quá trình lao động tượng kinh tế xã hội thế, luôn xem xét hai mặt: mặt vật chất mặt xã hội Về mặt vật chất, trình lao động hình thái kinh tế -xã hội muốn tiến hành phải bao gồm ba yếu tố: thân lao động, đối tượng lao động công cụ lao động Quá trình lao động kết hợp tác dụng ba yếu tố đó, người sử dụng công cụ lao động để tác động lên đối tượng lao động nhằm mục đích làm cho chúng thích ứng với nhu cầu Còn mặt xã hội trình lao động thể phát sinh mối quan hệ qua lại người lao động với lao động Các mối quan hệ làm hình thành tính chất tập thể, tính chất xã hội lao động Dù trình lao động diễn điều kiện kinh tế xã hội phải tổ chức kết hợp tác động yếu tố trình lao động mối quan hệ qua lại người lao động với vào việc thực mục đích trình đó, tức phải tổ chức lao động Như vậy: Tổ chức lao động phạm trù gắn liền với lao động sống, với việc đảm bảo hoạt động sức lao động Thực chất, tổ chức lao động phạm vi tập thể lao động định hệ thống biện pháp đảm bảo hoạt động lao động người nhằm mục đích nâng cao suất lao động sử dụng đầy đủ tư liệu sản xuất Nghiên cứu tổ chức lao động cần phải tránh đồng với tổ chức sản xuất Xét mặt chất, phân biệt tổ chức lao động tổ chức sản xuất chúng khác chỗ: tổ chức lao động hệ thống biện pháp để đảm bảo hoạt động có hiệu lao động sống Còn tổ chức sản xuất tổng thể biện pháp nhằm sử dụng đầy đủ toàn nguồn lao động điều kiện vật chất kỹ thuật doanh nghiệp, đảm bảo cho trình sản xuất liên tục ổn định, nhịp nhàng kinh tế Đối tượng tổ chức sản xuất ba yếu tố trình sản xuất, đối tượng tổ chức lao động bao gồm lao động sống - yếu tố trình sản xuất mà Trong doanh nghiệp BCVT, tổ chức lao động phận cấu thành tách rời tổ chức sản xuất Tổ chức lao động giữ vị trí quan trọng tổ chức sản xuất vai trò quan trọng người trình sản xuất định Cơ sở kỹ thuật sản xuất dù hoàn thiện trình sản xuất tiến hành không sử dụng sức lao động, hoạt động có mục đích người đưa sở kỹ thuật vào hoạt động Do đó, lao động có tổ chức người doanh nghiệp điều kiện tất yếu hoạt động sản xuất, tổ chức lao động phận cấu thành tổ chức trình sản xuất Tổ chức lao động không cần thiết lĩnh vực sản xuất vật chất mà cần thiết trong doanh nghiệp dịch vụ Do vậy, tổ chức lao động hiểu tổ chức trình hoạt động người kết hợp ba yếu tố trình lao động mối quan hệ qua lại người lao động với nhằm đạt mục đích trình 1.2.2 Sự cần thiết công tác tổ chức lao động Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, lao động nguồn chủ yếu để nâng cao tích luỹ, phát triển kinh tế củng cố chế độ Quá trình sản xuất đồng thời trình lao động để tạo cải vật chất cho xã hội Quá trình sản xuất xảy có kết hợp ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động - Công tác thi đua khen thưởng có lúc , có nơi chưa thực trọng đến tập thể nhỏ lẻ cá nhân cán công nhân viên trực tiếp sản xuất , nhiều lúc xét thành tích thi đua mang tính cào chia theo năm - Chưa xác định rõ tiêu, nội dung thi đua cho đối tượng nên đôi lúc lúng túng việc vận dụng triển khai tổ chức - Việc kiểm tra đôn đốc có nơi có lúc chưa thường xuyên nên chưa kịp thời phát nhân tố để nhân rộng điển hình tiên tiến đơn vị 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn a.Thuận lợi Công tác tổ chức lao động Bưu điện huyện Tủa Chùa kế thừa kinh nghiệm ngành Bưu điện Tỉnh Điện Biên-Lai Châu Khi thực quan tâm đạo sát Ban giám đốc, Ban thường vụ công đoàn, phòng chức chuyên môn , nghiệp vụ Bưu điện tỉnh , ủng hộ Đảng uỷ, quyền địa phương , ban ,ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi , phối kết hợp chặt chẽ Đồng thời cộng với đoàn kết trí tập thể lãnh đạo, đồng tình toàn thể cán công nhân viên đơn vị cố gắng phấn đấu thực nhiệm vụ đề b Khó khăn Cùng với thuận lợi kể công việc tổ chức lao động Bưu điện huyện gặp không khó khăn như: - Năm 2002 thực chủ trương lớn ngành tiến hành đổi hoạt động sản xuất kinh doanh chia tách Bưu - Viễn thông để tiến tới thành lập tập đoàn kinh tế Đây khoảng thời gian ngắn để đơn vị hoàn thiện công tác tổ chức lao động cấu máy - Tỉnh Lai Châu Chính phủ phê duyệt tách làm tỉnh Lai Châu Điện Biên số lao động công nghệ khai thác bưu điện đơn vị đào tạo có trình độ cao đẳng , đại học lại chuyển công tác tỉnh ảnh hưởng lớn đến tình hình nhân đơn vị - Lực lượng lao động phần lớn có trình độ nghiệp vụ chuyển sang viễn thông , số lao động làm khai thác nghiệp vụ bưu điện phần lớn trình độ đào tạo công nhân bậc cao bồi dưỡng nghiệp vụ , lại ảnh hưởng thời kỳ bao cấp nhiều năm, nên chuyển sang chế chậm thích ứng có nhiều lúng túng Thay đổi cách nghĩ, cách làm số người theo phương pháp lao động khoa học đòi hỏi bền bỉ, lâu dài - Những năm gần tăng cường lực lượng lao động trẻ, đào tạo qua trường, có trình độ tay nghề tuổi đời, tuổi nghề nên chưa có ý thức đầy đủ sản xuất kinh doanh chế thị trường 3.2 CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA 3.2.1 Hoàn thiện việc phân công hiệp tác lao động Hiện việc phân công lao động hiệp tác lao động Bưu điện huyện Tủa Chùa tương đối tốt, nhiên có số vấn đề cần quan tâm thay đổi để phù hợp với điều kiện đơn vị xu phát triển chung ngành như: - Cần hoàn thiện hình thức tổ, đội sản xuất Bưu điện huyện Tủa Chùa (tổ khai thác, tổ vận chuyển, tổ giao dịch) theo hướng số lượng người tối ưu tổ 3-5 người dựa sở người lao động làm thay phần hay toàn công việc người khác tổ đảm trách Lãnh đạo tổ phải người có uy tín có khả tổ chức , tinh thần trách nhiệm làm chủ cao , sôi nổi, đầu lao động hoạt động phong trào đoàn thể Kế hoạch công việc tổ xây dựng hợp lý người lao động theo khối lượng công việc, suất lao động, theo quỹ lương - Việc phân công hiệp tác lao động cho số tổ sản xuất công tác Bưu điện huyện Tủa Chùa chưa thật hợp lý không linh hoạt không bám sát so với nhu cầu lao động cần có Vì phân công lao động cho tổ cần phải tính đến thực tế sản xuất khả đáp ứng đơn vị lao động Chẳng hạn, theo thống kê phận quản lý nghiệp vụ Bưu điện huyện thực tế quan sát thấy nhân viên giao dịch bưu cục trung tâm thị xã phục vụ bình quân 50 khách hàng ca/ngày - Khi khối lượng công việc nhiều (vào ngày cao điểm lượng tải), đơn vị tăng cường lao động làm việc cấu nhóm nhân lực mềm (lao động bán thời gian, lao động thời vụ, lao động phụ trợ linh hoạt số lượng, lao động cốt lõi linh hoạt thời gian), linh hoạt chuyển dịch lao động tổ hỗ trợ phù hợp với mức độ tăng giảm lao động linh hoạt đảm bảo lưu thoát hết nhu cầu thông tin khách hàng 3.2.2 Cải tiến việc tổ chức phục vụ nơi làm việc Tổ chức phục vụ nơi làm việc phương hướng tổ chức lao động khoa học Để góp phần nâng cao suất lao động, bảo vệ sức khoẻ phát triển toàn diện cho người lao động yếu tố quan trọng mà ban lãnh đạo Bưu điện huyện Tủa Chùa cần quan tâm không ngừng cải tiến việc tổ chức phục vụ nơi làm việc Qua thực tế cho thấy công việc đơn vị đạt số thành tựu đáng kể nhiều chỗ chưa hợp lý cần quan tâm Vì Bưu điện huyện Tủa Chùa thời gian tới cần hoàn thiện theo hướng sau: - Khi thiết kế phòng làm việc phải chọn thiết bị, dụng cụ, trang bị tổ chức phù hợp Chọn phương án bố trí nơi làm việc tối ưu cho nơi làm việc cụ thể Thiết kế phương pháp thao tác lao động hợp lý, tạo tư lao động thuận lợi Bên cạnh phải xác định số lượng công nhân nơi làm việc, lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp giờ, dự kiến yếu tố điều kiện lao động nơi làm việc.Ví dụ số bưu cục cần mở rộng mặt nơi giao dịch, chia ô giao dịch riêng cho điện thoại, bưu phẩm - bưu kiện chuyển tiền phát hành báo chí, bán tem, phong bì, Internet ,văn hoá phẩm Có khu vực riêng cho khai thác để thực hiện, đóng mở chuyến thư, phân hướng, chia chọn bưu gửi đến - Trang bị nơi làm việc muốn có hiệu cần phải phù hợp với nội dung trình sản xuất số lượng chất lượng Tuỳ theo nội dung khác trình sản xuất mà tự bố trí nơi làm việc cho hợp lý Không thể trang bị cách giàn trải trang bị thứ chưa thật cần thiết cho sản xuất Cụ thể trước mắt Bưu điện huyện Tủa Chùa cần trang bị thêm máy vi tính dùng cho nghiệp vụ chuyển tiền EMS, nâng cấp cabin điện thoại có, trang bị thêm bàn viết, xếp lại vị trí đặt thùng thư cho hợp lý trang bị thêm đèn chiếu sáng quạt mát nơi giao dịch để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động dẫn đến kết lao động cao, trang bị thêm tủ đựng bưu phẩm - bưu kiện quầy giao dịch Hiện số mặt hạn chế nên việc mở rộng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu khách hàng, nhiều dịch vụ chưa mở như: Điện hoa, tiết kiệm Bưu điện, Internet… Ngoài nên có biểu mẫu hướng dẫn khách hàng sử dụng loại ấn phẩm nghiệp vụ, quảng cáo dịch vụ (EMS ) Cần có bảng thông báo hướng dẫn khách hàng hiểu rõ giá cước, thời gian toàn trình từ lúc nhận gửi đến lúc phát bưu phẩm EMS đến tay người nhận, thông báo tỉnh chấp nhận EMS để khách hàng có nhu cầu lựa chọn sử dụng Theo trang thiết bị (thiết bị công nghệ: máy móc, công cụ…) thiết bị phụ (xe đẩy bưu kiện, thiết bị bốc xếp…) nơi làm việc phải giải phóng người khỏi lao động chân tay nặng nhọc, tạo tư làm việc tốt nhất, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý người lao động, áp dụng phương pháp lao động tiên tiến Bên cạnh đó, trang thiết bị phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn sử dụng đồng thời đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ bố trí Các trang bị công nghệ (các dụng cụ như: kìm, búa, kéo…) cần phải đảm bảo tính xác, sử dụng với lực tác động nhỏ, dùng không gây ồn rung động, đảm bảo hiệu cao Đối với trang bị tổ chức như: bàn ghế, tủ, giá đỡ… phải có kết cấu, kích cỡ phù hợp, vững chắc, bền, tiện lợi sử dụng; tiết kiệm tối đa diện tích sản xuất, phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ Thiết bị thông tin liên lạc, an toàn vệ sinh công nghiệp đảm bảo phù hợp đặc điểm tổ chức sản xuất nơi làm việc, có độ tin cậy cao - Tiến hành bố trí nơi làm việc cần xác định diện tích sản xuất tạo chu kỳ sản xuất ngắn Diện tích nơi làm việc xác định phải thoả mãn phân bố trang thiết bị theo yêu cầu sản xuất cần có diện tích dự phòng mở rộng sản xuất thay đổi nhiệm vụ lao động điều bưu điện huyện chưa tính toán cặn kẽ nên gặp khó khăn mở thêm dịch vụ bố trí lại sản xuất Bố trí nơi làm việc phải phù hợp với thị lực người lao động Điều có nghĩa bố trí đối tượng lao động, dụng cụ công nghệ phải lưu ý đến vùng nhìn thấy mắt, nguồn sáng bố trí cho không tạo thành bóng đen vùng làm việc, không chói loà phạm vi thường nhìn mắt Hơn nữa, bố trí nơi làm việc phải tạo tư làm việc hợp lý, đảm bảo yêu cầu tiết kiệm động tác người lao động, đảm bảo an toàn lao động thẩm mỹ sản xuất - Tổ chức phục vụ nơi làm việc cần phải áp dụng phương pháp tính toán để tối ưu hoá, đảm bảo phục vụ có hiệu cao tốn kém, tập trung công tác phục vụ thành chức riêng, tăng cường khí hoá lao động phục vụ đồng thời cải tiến lao động phục vụ 3.2.3 Hoàn thiện định mức lao động Công tác định mức lao động sở nội dung công tác tổ chức lao động khoa học, lĩnh vực hoạt động xây dựng thực mức lao động tất dạng lao động, định mức lao động xác định hao phí lao động cần thiết cho việc thực thao tác công việc cụ thể điều kiện tổ chức kỹ thuật định, cường độ lao động bình thường tổ chức lao động hợp lý để sản xuất đơn vị sản phẩm hay hoàn thành công việc định, việc xác định mức lao động cho phép xác định mức tiến hình thức tổ chức lao động sở đối chiếu hao phí lao động thực công việc phương án tổ chức lao động khác Vì thế, Bưu điện huyện Tủa Chùa cần xây dựng bổ xung tổ chức, quản lý tốt công tác định mức lao động vào định biên lao động, bố trí phân công lao động phù hợp với lực sở trường người lao động, cụ thể là: - Mức lao động đề phải có luận chứng khoa học có xét tới yếu tố kỹ thuật, tâm sinh lý, xã hội kinh tế - Khi xây dựng định mức phải vận dụng mức lao động tiên tiến, trung bình tiên tiến để tiến kịp thời với phát triển sản xuất có tính đến điều kiện lao động trình độ công nhân đòi hỏi người công nhân phải có mức độ cố gắng vươn lên - Định mức lao động đề phải tạo điều kiện cho người công nhân phấn đấu hoàn thành hoàn thành vượt mức cách hợp lý, tránh tình trạng mức đề thấp cao không phù hợp với thực tế 3.2.4 Quy định không ngừng hoàn thiện hình thức kích thích vật chất tinh thần người lao động Để kích thích vật chất tinh thần người lao động đạt hiệu cao đơn vị cần kết hợp vận dụng cách linh hoạt chế độ tiền lương hình thức trả lương, tiền lương tiền thưởng suất, sáng kiến đãi ngộ tiền không tiền Cơ chế đãi ngộ không tiền như: giấy khen, khen danh hiệu thi đua cần đơn vị thực cách thường xuyên Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị cần chăm lo nhiều đến hoạt động văn hoá thể thao như: tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, trận thi đấu thể thao cán công nhân viên ( bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông… ) Tổ chức thăm quan di tích lịch sử thắng cảnh tỉnh vào ngày nghỉ, để người tăng cường sức khoẻ, có hội đoàn kết hiểu biết nhiều hơn, thoải mái tinh thần lao động sản xuất hiệu 3.2.5 Đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động Xu hướng phát triển toàn kinh tế đất nước ta thời gian tới nhanh đặc biệt ngành Bưu - Viễn thông thay đổi với tốc độ nhanh chóng , mở thời đại kinh tế tri thức, công nghệ tin học phổ biến rộng rãi Các doanh nghiệp Bưu - Viễn thông cần phải tăng cường nâng cao sức cạnh tranh thị trường để tồn kinh doanh có lãi Muốn phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ , ứng dụng thêm nhiều dịch vụ nhằm đáp ứng ngày nhu cầu ngày cao khách hàng Một buớc mà doanh nghiệp Bưu - Viễn thông cần làm phải tự động hoá dây chuyền sản xuất Gắn với đội ngũ lao động cần phải bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ khai thác, kỹ sử dụng, cập nhật công nghệ sản xuất Thực trạng trình độ lao động Bưu điện huyện Tủa Chùa thấp đáp ứng tiêu chí xu đổi Bưu - Viễn thông Điều thể cách cụ thể sau: Theo em Bưu điện huyện Tủa Chùa nên tiến hành công việc sau: - Căn vào tình hình thực tế đơn vị cần có lao động có trình độ để tổ chức hình thức đào tạo như: Bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, quy hay chức…Từ nhiệm vụ giao dịch viên, khai thác viên, kiểm soát viên, lao động vận chuyển, lao động phụ trợ cán quản lý có khoá đào tạo khác cho phù hợp Bảng 2.7 : Trình độ lao động theo số tiêu chí đổi bưu điện huyện Tủa Chùa năm 2004 Trình độ Loại lao động Công nghệ BCVT Tin học đại LĐ quản lý Không có Trung bình KS viên Không có Trung bình GD viên Không có Trung bình KT viên Không có Kém Giao tiếp Marketing Khá Khá Trung bình Kém Quản lý khai thác công nghệ BCVT Ngoại ngữ đại Kém Không có Kém Không có Kém Không có Kém Không có - Đào tạo lại cho toàn cán bộ, công nhân khai thác giao dịch nội dung: Trình độ ngoại ngữ, tin học, tiếp thị, kinh doanh, nghệ thuật giao tiếp với khách hàng, nghiên cứu hành vi khách hàng, giao tiếp qua điện thoại, giới thiệu công nghệ ngành phạm vi kinh doanh đơn vị… Cách ứng xử nghệ thuật giao tiếp với khách hàng việc quan trọng sản xuất kinh doanh nay, tạo nét văn hoá doanh nghiệp Những năm qua, ngành bưu điện bị khách hàng kêu ca nhiều thái độ phục vụ giao dịch viên, ảnh hưởng đến uy tín chất lượng dịch vụ cung cấp Chính thế, đào tạo cho giao dịch viên toàn nhân viên Bưu điện huyện tâm lý nghệ thuật giao tiếp với khách hàng việc cần thiết , thường xuyên - Cùng với Bưu điện huyện Tủa Chùa tự tổ chức đào tạo nhân viên yêu cầu thực tế Tuy nhiên giải pháp có ý nghĩa cấp bách mặt thời gian tạm thời xét mặt mặt lâu dài khó đào tạo đội ngũ lao động đáp ứng với thay đổi môi trường sản xuất bưu cách nhanh chóng - Cần kịp thời huấn luyện cho cán công nhân viên đơn vị dịch vụ đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo chất lượng khai thác dịch vụ Ví dụ như: Dịch vụ tiết kiệm bưu điện ,tài khoản cá nhân, chuyển phát nhanh, internet tốc độ cao (ADSL), Điện hoa , 171… - Tiếp tục liên hệ với sở đào tạo ngành Bưu điện để gửi người học - Thường xuyên đánh giá chất lượng lao động sau kết thúc khoá học Hình thức đánh giá kiểm tra viết, vấn đáp, trắc nghiệm thực hành, kiểm tra trình độ vào kết làm việc thực tế 3.2.6 Đảm bảo an toàn lao động không ngừng cải thiện điều kiện lao động Đảm bảo an toàn lao động không ngừng cải thiện điều kiện lao động có tác dụng trực tiếp đến suất hiệu suất lao động đơn vị Do công tác đòi hỏi thực thường xuyên có kế hoạch Thời gian tới Bưu điện huyện cần tiếp tục trì việc thực công việc sau: - Hàng năm phải có biện pháp kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ, kỹ thuật vệ sinh lao động phòng chống độc, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm công việc nguy hiểm có hại, chăm sóc sức khỏe người lao động phòng ngừa bệnh nghề nghiệp - Tuyên truyền giáo dục huấn luyện bảo hộ lao động hình thức như: huấn luyện định kỳ an toàn lao động, tổ chức thi thực hành an toàn lao động, mời giáo viên hướng dẫn giảng dạy an toàn lao động phạm vi toàn đơn vị - Cải thiện điều kiện cho người lao động cách trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị máy móc ngày đại cho công việc nặng nhọc độc hại, quan tâm nhiều đến môi trường làm việc người lao động 2.7 Tăng cường kỷ luật lao động phát huy tính sáng tạo người lao động Thực trạng việc thực chấp hành kỷ luật lao động cán công nhân viên Bưu điện huyện Tủa Chùa tốt Tuy nhiên để trì thành đòi hỏi cố gắng cao toàn thể đơn vị công tác tăng cường kỷ luật lao động nâng cao - Cần tăng cường việc giáo dục nhận thức kỷ luật lao động như: tuyên truyền phổ biến nội quy lao động, thảo luận kiểm điểm tình hình kỷ luật lao động họp tổ sản xuất, phận sản xuất toàn đơn vị Thông báo kịp thời tình hình kỷ luật lao động đơn vị, tổ chức gặp gỡ nhân viên điển hình tiên tiến lâu năm, có uy tín nhân viên trẻ kỷ luật lao động - Khi biện pháp giáo dục thuyết phục tác dụng cán công nhân viên vi phạm kỷ luật lao động lỗi vi phạm kỷ luật lao động mức nặng bắt buộc phải sử dụng biện pháp kỷ luật hành : Phê bình, cảnh cáo, hạ cấp bậc, buộc việc Tuy nhiên người vi phạm có thành khẩn giảm nhẹ hình phạt hình phạt hợp lý cần thiết - Cải tiến tổ chức phục vụ nơi làm việc cách khoa học để tránh lãng phí thời gian làm việc, công suất máy móc thiết bị không gây ảnh hưởng tới quy trình công nghệ - Xây dựng chế độ tiền lương, thưởng công hợp lý, dễ hiểu để tăng cường tính tích cực lao động, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, công nghệ sản xuất - Tăng cường áp dụng mức lao động có khoa học, theo dõi thường xuyên việc hoàn thành mức lao động người lao động làm cho kỷ luật lao động trì củng cố - Nâng cao trình độ văn hoá khoa học kỹ thuật cho người lao động để họ hiểu rõ quy trình công nghệ, kỹ thuật an toàn… Để phát huy tính sáng tạo người lao động, việc vận động tổ chức phong trào thi đua Bưu điện huyện cần phải rút học sau: - Phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chủ Tịch “thi đua yêu nước” Thi đua tất yếu khách quan, nảy sinh lao động tập thể, gắn liền với phong trào quần chúng, biện pháp quan trọng để xây dựng nhân tố mới, thông qua phong trào thi đua biến thành trường học đặc biệt để đào tạo xây dựng đội ngũ, đồng thời thi đua biện pháp tích cực để thực tốt công tác quản lý, sở để khen thưởng cách đích thực có tác dụng động viên giáo dục nêu gương - Đề sách thi đua khen thưởng cho phù hợp, tạo phong trào thi đua sâu rộng, liên tục nhiều mặt, từ quản lý, sản xuất kinh doanh đến văn hoá, văn nghệ thể thao, tạo thêm nhiều khí sôi nổi, tạo thêm sức khoẻ để thực tốt công việc giao Đồng thời biện pháp, hình thức tổ chức động viên thi đua đa dạng, phong phú, khơi dậy tính tự giác, sáng tạo, vượt khó cán công nhân viên - Phong trào thi đua phải trì thường xuyên, liên tục nơi, lúc, hoàn cảnh - Việc xây dựng mục tiêu, nội dung phong trào thi đua bám sát chủ trương, đường lối Đảng, Nhà nước Ngành Chỉ tiêu nội dung thi đua phải thiết thực, phù hợp với tình hình đặc điểm đơn vị - Phát động phong trào thi đua đôi với việc tổng kết khen thưởng, có sơ, tổng kết đáng giá sau phong trào khen thưởng động viên người, việc Vì vậy, để thực có hiệu phong trào thi đua khen thưởng Bưu điện huyện Tủa Chùa cần tiến hành biện pháp sau: - Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng để người nhận thức đắn vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng, để công tác thi đua tiếp tục động lực cá nhân, tập thể - Xây dựng hoàn thiện áp dụng tốt quy chế thi đua khen thưởng bưu điện tỉnh Điện Biên Gắn kết chặt chẽ thi đua với khen thưởng, có tiêu chuẩn khen thưởng thiết thực, đối tượng, trọng khen thưởng đơn vị sở cá nhân Khen thưởng đồng thời mặt tinh thần lẫn vật chất để nâng cao tác dụng động viên khuyến khích - Đơn vị cần tập trung phát động cho cán công nhân viên thấy rõ trách nhiệm , phấn đấu phát triển mạng lưới bưu viễn thông công cộng rộng khắp, khai thác đa dịch vụ đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc xã hội, thực tốt quy chế, phát huy nội lực, nâng cao hiệu kinh doanh Xây dựng đơn vị giữ vững danh hiệu thi đua xuất sắc, quan văn hoá Cán công nhân viên đơn vị có phong cách văn minh bưu điện, nếp sống lành mạnh, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao KẾT LUẬN Trong điều kiện chế thị trường hầu hết doanh nghiệp hoạt động môi trường cạnh tranh khốc liệt , việc hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học, thực trở thành việc làm tất yếu khách quan doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Bưu Viễn thông nói riêng Hoàn thiện công tác tổ chức lao động cách khoa học đảm bảo nâng cao vai trò, chức chủ đạo sản xuất kinh doanh mà nhân tố định cho thành công hay thất bại doanh nghiệp Qua điểm phân tích tình hình thực công tác tổ chức lao động Bưu điện huyện Tủa chùa, nhận thấy việc tổ chức hoạt động thể coi trọng đạt thành công định trình sản xuất kinh doanh, số thiếu khuyết chưa khắc phục hoàn hảo khoá luận có đưa số ý kiến, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức lao động Bưu điện huyện Tủa chùa Tuy nhiên, trình độ, kiến thức khả kinh nghiệm nhiều hạn chế nên số ý kiến, giải pháp đưa chưa đạt giải pháp tốt theo yêu cầu mong muốn công tác tổ chức lao động khoa học Song, hy vọng biện pháp nêu khoá luận này, nhiều áp dụng phần vào trình củng cố xây dựng hoàn thiện công tác tổ chức lao động đơn vị Bưu điện huyện nói chung Qua mong đóng góp, bổ sung, sửa chữa Thầy, Cô giáo, anh chị em sinh viên toàn thể cán công nhân viên đơn vị thực tập Xin trân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn : TS Trần Ngọc Minh , Thầy Cô giáo Khoa quản trị kinh doanh I, tập thể cán công nhân viên Bưu điện Tủa chùa tỉnh Điện Biên bạn sinh viên lớp D2000/TC-QTKD nhiệt tình giành thời gian quý báu giúp đỡ tạo điều kiện cho hoàn thành khoá luận / TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tổ chức lao động khoa học - Bộ môn kinh tế lao động Trường Đại học kinh tế quốc dân - NXB giáo dục năm 1994 Giáo trình quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp BCVT Chủ biên : TS Hà Văn Hội Quản trị nguồn nhân lực PGS PTS Phạm Đức Thành - Trường Đại học kinh tế quốc dân Nhà xuất giáo dục -1995 Một số văn quy định quy chế tổ chức hoạt động Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam đơn vị thành viên Hệ thống tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật chức danh ngành nghề sản xuất Bưu điện Tổng công ty BCVT Việt Nam - NXB Bưu điện , tháng 12-2002 Quy chế tổ chức hoạt động Bưu điện tỉnh Điện Biên Bưu điện huyện Tủa Chùa Bài Giảng Marketing dịch vụ TS Nguyễn Thượng Thái - Khoa Quản trị kinh doanh I Trang Web : http\\: www.vnpt.com.vn Báo Bưu điện Việt Nam - Tạp chí BCVT =====o@o===== MỤC LỤC CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀCÔNG TÁC TỔCHỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 33 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔCHỨC LAO ĐỘNG 33 TẠI BƯU ĐỆ I N HUYỆN TỦA CHÙA 33 LĐ quản lý 47 S TT 53 T7+ CN .53 Tổng 54 LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO 61 Bậc cao đẳng 63 Bậc trung học .63 Bậc sơ cấp 63 Hệ Tập trung 63 68 CHƯƠNG 69 MỘT SỐBIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔCHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐỆ I N HUYỆN TỦA CHÙA 69 Trình độ 77 Trung bình 78
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại bưu điện huyện tủa chùa, Chuyên đề tốt nghiệp các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại bưu điện huyện tủa chùa, Chuyên đề tốt nghiệp các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại bưu điện huyện tủa chùa, KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA, Sơ đồ tổ chức của Bưu điện huyện Tủa Chùa, Bảng 2.1Cơ cấu lao động Bưu điện huyện Tủa Chùa, Tcn : Định biên lao động công nghệ, LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO, MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay