Chuyên đề tốt nghiệp các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH úc đại lợi

66 161 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:36

MỤC LỤCLời nói đầu …………………………………………………………….1CHƯƠNG I : Những vấn đề lí luận cơ bản về tiêu thụ hàng hóa của các doanh nhgiệp trong nền kinh tế thị trường............................ 3I.Vị trí, vai trò của hoạt động tiêu thụ hàng hóa đối với doanh nghiệp .....................................................................................................31. Khái niệm về tiêu thụ hàng hóa. ….………………………...................32. Vai trò của tiêu thụ hàng .hóa..........................................................43.Thị trường và chức năng chủ yếu của thị trường...........................5II. Nội dung chủ yếu của quá trình tiêu thụ hàng hóa tại doanh nghiệp.................................................................................................71. Nghiên cứu thị trường.....................................................................82. Chiến lượng sản phẩm hàng hóa.................................................93. Chiến lược giá cả ...............................................................................104. Chiến lược phân phối ........................................................................125. Chiến lược giao tiếp khuếch trương..................................................14III. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ sản phẩm hànag hóa.....................................................................................151. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.............................................152. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.............................................18IV. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp..................................................................................191. Tiêu thụ hàng hóa đảm bảo tăng doanh số và lợi nhuận cho doanh nghiệp .........................................................................................192. Tiêu thụ hàng hóa đảm bảo phát triển thị phần của doanh nghiệp.......................................................................................................193. Tiêu thụ hàng hóa đảm bảo tăng tài sản vô hình cho doanh nghiệp......................................................................................................204. Tiêu thụ hàng hóa đảm bảo dịch vụ cho khách hàng......................20CHƯƠNG II: Khảo sát và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI....................................22I. Qúa trình hình thành và phát triển.................................................22II. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tốc độ tiêu thụ sản phẩm hànag hóa của công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI......................231. Sản phẩm, hàng hóa của công ty.....................................................232. Cơ cấu tổ chức của công ty...............................................................253. Các yếu tố sản xuất...........................................................................28III. Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI...........................................................301. Phân tích chung tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của công ty....................................................................................................302. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH UDL qua 3 năm (2002, 2003, 2004).............................................................343. Phân tích tình hình kinh doanh thương mại của công ty..............384. Phân tích tiêu thụ theo phương thức bán qua 3 năm.....................41IV. Đánh giá khái quát tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI...........................................................441. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty....442. Nhữnag thành tựu đạt được của công ty...........................................473. Nhữnag tồn tại và nguyên nhân.........................................................48CHƯƠNG III: Các biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI.....................................50I. Định hướng phát triển của công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI.........501. Dự báo nhu cầu sản phẩm của công ty năm 2005...........................502. Kế hoạch mua hàng, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa......................50II. Các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty............................................................................................................. 511. Các biện pháp công ty đã và đang áp dụng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của công ty...................................................512. Một số ý kiến của em để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa54III. Những kiến nghị với nhà nước......................................................58Kết luận..................................................................................................60Tài liệu tham khảo...............................................................................61 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh doanh nghiệp diễn gay gắt hết Đối với doanh nghiệp quốc doanh có qui mô vừa nhỏ việc trì hoạt động kinh doanh có lãi vô khó khăn Thực tế cho thấy, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, hiệu không tìm đầu hay hạn chế việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm Yếu việc tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, mà làm gián đoạn trình lưu thông hàng hoá, ảnh hưởng tới việc sản xuất hàng hoá, kìm hãm phát triển kinh tế đất nước Trong bối cạnh tranh gay gắt đó, công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI gặp nhiều khó khăn để tồn phát triển Tuy hàng năm doanh thu công ty tăng với tỷ lệ số hạn chế việc tiêu thụ sản phẩm Đây khâu cuối chu kỳ sản xuất kinh doanh khâu giúp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty, giúp công ty tồn phát triển chế thị trường Vậy làm để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm? Đây câu hỏi đặt cho nhà quản trị công ty sinh viên khoa Quản trị kinh doanh Do thời gian thực tập Công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI em chọn đề tài: “Các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI“ làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp Em hy vọng với đề tài đóng góp phần công sức nhỏ bé vào việc thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty giải đáp thắc mắc lâu Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm có chương: Chương I: Những vấn đề lý luận tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp kinh tế thị trường Chương II: Khảo sát phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI Chương III: Các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1/ Khái niệm tiêu thụ sản phẩm Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải tự định ba vấn đề trung tâm cốt lõi hoạt động sản xuất kinh doanh là: sản xuất kinh doanh gì? Sản xuất kinh doanh nào? Và cho ai? Cho nên việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cần hiểu theo nghĩa hẹp nghĩa rộng * Hiểu theo nghĩa rộng: Tiêu thụ hàng hóa trình kinh tế bao gồm nhiều khâu việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu doanh nghiệp cần thoả mãn, xác định mặt hàng kinh doanh tổ chức sản xuất (DNSX) tổ chức cung ứng hàng hóa (DNTM) cuối việc thực nghiệp vụ bán hàng nhằm đạt mục đích cao Do tiêu thụ hàng hóa trình gồm nhiều hoạt động khác có quan hệ chặt chẽ bổ sung cho nhau, để tổ chức tốt việc tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp phải làm tốt khâu công việc mà phải phối hợp nhịp nhàng khâu kế tiếp, phận tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp Phối hợp nhịp nhàng khâu có nghĩa khâu trình tiêu thụ hàng hóa đảo lộn cho mà phải thực cách theo chu trình Doanh nghiệp tổ chức sản xuất trước nghiên cứu nhu cầu thị trường, điều làm cho hàng hóa không đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, có nghĩa tiêu thụ sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp phá sản * Hiểu theo nghĩa hẹp: Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hiểu hoạt động bán hàng việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa doanh nghiệp cho khách hàng đồng thời thu tiền Vậy tiêu thụ hàng hóa thực thông qua hoạt động bán hàng doanh nghiệp nhờ hàng hoá chuyển thành tiền thực vòng chu chuyển vốn doanh nghiệp chu chuyển tiền tệ xã hội, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu xã hội Tiêu thụ hàng hóa khâu cuối chu kỳ sản xuất kinh doanh, yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Vai trò tiêu thụ sản phẩm 2.1 Đối với doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa đóng vai trò quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp Bởi nhờ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn thường xuyên liên tục, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giúp doanh nghiệp bù đắp dược chi phí, có lợi nhuận đảm bảo cho trình tái sản xuất tái sản xuất mở rộng Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa điều kiện để thực mục tiêu doanh nghiệp, đặc biệt tập trung vào mục tiêu giảm chi phí tăng lợi nhuận Bởi khối lượng hàng hóa tiêu thụ tăng lên chi phí bình quân đơn vị sản phẩm giảm từ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Tiêu thụ hàng hóa làm tăng uy tín doanh nghiệp làm tăng thị phần doanh nghiệp thị trường Bởi sản phẩm doanh nghiệp tiêu thụ, tức người tiêu dùng chấp nhận để thoả mãn nhu cầu Sức tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp thể mức bán ra, thích ứng với nhu cầu người tiêu dùng khối lượng hàng hóa tiêu thụ tăng thị phần doanh nghiệp cao Thông qua tiêu thụ hàng hóa, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp, đạt hiệu cao họ dự đoán nhu cầu xã hội thời gian tới 2.2 Đối với xã hội Về phương diện xã hội tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có vai trò việc cân đối cung cầu, kinh tế thể thống với cân bằng, tương quan tỷ lệ định Sản phẩm hàng hóa tiêu thụ tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn bình thường trôi trảy tránh cân đối, giữ bình ổn xã hội Thị trường chức chủ yếu thị trường tiêu thụ hóa 3.1 Khái niệm thị trường tiêu thụ hàng hóa Thị trường qua cách hiểu cổ điển nơi diễn trình trao đổi buôn bán Theo Marketing thị trường bao gồm tất khách hàng tiềm ẩn có nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng có khả tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu mong muốn Theo quan niệm quy mô thị trường tuỳ thuộc vào số người có nhu cầu mong muốn, vào lượng thu nhập lượng tiền mà họ sẵn sàng bỏ để mua sắm hàng hóa để thoả mãn nhu cầu mong muốn Quy mô thị trường không phụ thuộc vào số người có nhu cầu mong muốn khác Theo khái niệm mà nhà kinh doanh thường dùng thị trường chứa tổng cung, tổng cầu loại hàng hóa hay nhóm hàng hóa Trên thị trường luôn diễn hoạt động mua bán quan hệ hàng hóa, tiền tệ Tái sản xuất hàng hóa bao gồm khâu sản xuất phân phối, trao đổi, tiêu dùng Thị trường khâu tất yếu sản xuất hàng hóa, thị trường hàng hóa không Thị trường phạm trù riêng sản xuất hàng hóa, hoạt động thị trường biểu qua ba nhân tố có mối quan hệ hữu mật thiết nhu cầu hàng hóa dịch vụ, cung ứng hàng hóa dịch vụ giá hàng hóa Thị trường kết hợp cung cầu người mua người bán bình đẳng cạnh tranh Số lượng người mua người bán nhiều hay phản ánh quy mô thị trường lớn hay nhỏ Việc định có nên mua hay không cung cầu định Từ ta thấy thị trường nơi thực kết hợp chặt chẽ giữ hai khâu: sản xuất tiêu thụ hàng hóa 3.2 Các chức chủ yếu thị trường tiêu thụ hàng hóa Thị trường coi phạm trù trung tâm qua doanh nghiệp nhận biết phân phối nguồn lực thông qua hệ thống giá Thị trường tồn khách quan, doanh nghiệp phải sở nhận biết nhu cầu thi trường xã hội mạnh sản xuất kinh doanh hàng hóa để có chiến lược, kế hoạch phương án kinh doanh phù hợp với đòi hỏi thị trường xã hội Thị trường có vai trò to lớn có chức chủ yếu sau 3.2.1 Chức thừa nhận Chức thể hàng hóa doanh nghiệp có bán không, bán có nghĩa thị trường chấp nhận, có nghĩa người mua chấp nhận trình tái sản xuất doanh nghiệp thực Thị trường thừa nhận giá trị sử dụng giá trị hàng hóa, phân phối phân phối lại nguồn lực nói nên thừa nhận thị trường 3.2.2 Chức thực Thị trường nơi diễn hoạt động mua bán hàng hóa Người bán cần bán giá trị hàng hóa người mua cần lại cần giá trị sử dụng hàng hóa Thông qua chức thực thị trường, hàng hóa hình thành nên giá trị trao đổi để làm sở cho việc phân phối nguồn lực 3.2.3 Chức điều tiết kích thích Chức thể chỗ cho phép người sản xuất nghệ thuật kinh doanh tìm nơi tiêu thụ hàng hóa với hiệu hay lợi nhuận cao cho phép người tiêu dùng mua hàng hóa có lợi cho 3.2.4 Chức thông tin Chức cho người sản xuất biết nên sản xuất hàng hóa nào, khối lượng để đưa vào thị trường thời điểm thích hợp nhất, cho người tiêu dùng biết nên mua hàng hóa thời điểm có lợi cho Chức có thị trường chứa đựng thông tin về: Tổng số cung, tổng số cầu loại hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa, điều kiện tìm kiếm hàng hóa II NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp chủ thể kinh tế độc lập phải tự giải ba vấn đề trung tâm tổ chức kinh tế Lợi nhuận mục tiêu sống doanh nghiệp Muốn có lợi nhuận, doanh nghiệp phải tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm doanh tnghiệp phải phù hợp với nhu cầu thị trường Vì để tồn phát triển lâu dài doanh nghiệp cần xác định chiến lược tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Chiến lược tiêu thụ định hướng hoạt động có mục đích doanh nghiệp hệ thống giảI pháp, biện pháp nhằm thực mục tiêu đề tiêu thụ Mục tiêu chiến lược tiêu thụ thường bao gồm: mặt hàng tiêu thụ, tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín doanh nghiệp Chiến lược tiêu thụ doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu khách hàng từ chủ động đối phó với biến động thị trường, giúp doanh nghiệp mở rộng thêm thị trường mới, kế hoạch hóa khối lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận chọn kênh tiêu thụ đối tượng khách hàng Chiến lược tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giữ vai trò quan trọng, định thành công hay thất bại chiến lược kinh doanh bao gồm bước sau: Nghiên cứu thị trường Để thành công thương trường, đòi hỏi doanh nghiệp phải thực công tác nghiên cứu thăm dó xâm nhập thị trường doanh nghiệp nhằm xác định nhu cầu mà doanh nghiệp cần thoả mãn khả tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp thị trường, từ tìm kiếm giải pháp nhằm thích ứng với đòi hỏi thị trường, công việc cần thiết sản xuất kinh doanh hàng hóa Trước hết nghiên cứu thị trường việc xác định nhu cầu thị trường, xác định sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp cần sản xuất kinh doanh để mang lại hiệu cao Nghiên cứu thị trường bước khởi đầu quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nào, định thành công hay thất bại doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp xác định xác nhu cầu thị trường có định sản xuất kinh doanh hợp lí mang lại hiệu kinh tế cao, sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp người tiêu dùng chấp nhận Ngược lại, sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa không phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, tiêu thụ doanh nghiệp gặp khó khăn thất bại nặng nề Điều có nghĩa ‘‘Chúng ta phải bán thứ mà thị trường cần, bán thứ mà có’’ Nội dung nghiên cứu thị trường bao gồm: - Nghiên cứu nhân tố môi trường để phân tích ràng buộc tầm kiểm soát công ty thời phát sinh - Thu thập thông tin khái quát qui mô thị trường chủ yếu qua tài liệu thống kê tiêu thụ bán hàng không gian thị trường - Nghiên cứu tổng quan kết cấu địa lý, mặt hàng, phân bố dân cư sức mua, vị trí sức hút, cấu thị trường người bán hữu thị trường - Nghiên cứu động thái xu vận động thị trường ngành, nhóm hàng, lĩnh vực kinh doanh Từ kết phân tích nội dung trên, doanh nghiệp có đánh giá tiềm thị trường tổng thể, đo lường thị phần tập khách hàng tiềm doanh nghiệp Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải ý tới việc nghiên cứu khách hàng tiềm Nghiên cứu tập tính thói quen, cấu trúc logic lựa chọn khách hàng nghiên cứu động mua sắm hành vi ứng xử khách hàng tiềm Chiến lược sản phẩm hàng hóa 2.1 Khái niệm Chiến lược sản phẩm phương thức kinh doanh hiệu quả, dựa sở bảo đảm thoả mãn nhu cầu thị trường thị hiếu khách hàng thời kỳ kinh doanh doanh nghiệp 2.2 Vai trò chiến lược sản phẩm Chiến lược sản phẩm hàng hóa có vai trò quan trọng coi xương sống chiến lược tiêu thụ Trình độ sản xuất cao, cạnh tranh gay gắt vai trò chiến lược sản phẩm hàng hóa trở nên quan trọng Chiến lược sản phẩm bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hướng mà gắn bó chặt chẽ khâu trình tái sản xuất mở rộng doanh nghiệp nhằm thực mục tiêu chiến lược tiêu thụ sản phẩm 2.3 Nội dung chiến lược tiêu thụ sản phẩm + Chiến lược thiết lập chủng loại giữ vị trí vốn có sản phẩm thị trường việc bảo vệ uy tín mà doanh nghiệp đạt Chiến lược đòi hỏi doanh nghiệp phải nhận thức sản phẩm có tương ứng với khúc thị trường sản phẩm có phù hợp với đòi hỏi khúc thị trường hay không Nếu đáp ứng thiết lập chủng loại đó, giữ vị trí vốn có sản phẩm khúc thị trường hiên có mà không thay đổi yếu tố có liên quan đến sản phẩm + Chiến lược hoàn thiện sản phẩm, cải tiến thông số chất lượng sản phẩm theo định kỳ, chiến lược thực theo phương án sau - Cải tiến chất lượng nhằm làm tăng độ tin cậy, độ bền tính khác sản phẩm - Cải tiến kiểu dáng sản phẩm cách thay đổi mầu sắc, thiết kế bao bì, kết cấu sản phẩm - Cải tiến tính sản phẩm, bổ sung thêm tính sử dụng sản phẩm + Chiến lược phát triển sản phẩm mới: phát triển sản phẩm ngày trở thành yêu cầu tất yếu khách quan hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Yêu cầu phải nghiên cứu sản phẩm xuất phát từ phát triển khoa học kĩ thuật cạnh tranh thị trường có xu hướng ngả sang cạnh tranh chất lượng dịch vụ, đòi hỏi doanh nghiệp phải cải tiến, hoàn thiện sản phẩm có giành lợi cạnh tranh Mặt khác, loại sản phẩm có chu kì sống định, sản phẩm cũ bước sang giai đoạn suy thoái doanh nghiệp phải có sản phẩm thay nhằm đản bảo tính liên tục qua trình sản xuất kinh doanh Chiến lược giá 3.1 Khái niệm Chiến lược giá đưa loại giá cho loại sản phẩm hàng hóa, tương ứng với thị trường, tương ứng với thời kỳ để bán nhiều lãi cao Mức giá doanh nghiệp đưa phải đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận lại phù hợp với người tiêu dùng người tiêu dùng chấp nhận Mức 10 hướng giảm đi, dự kiến tiêu thụ 10000 sản phẩm giảm 36,3% so với năm 2004 Về sản phẩm Công ty có xu hướng tăng trưởng chậm lại Công ty gặp số khó khăn bị cạnh tranh Bên cạnh chi phí mua hàng lớn làm cho giá bán bị nâng cao Mặt khác thay đổi định Công ty không chủ động việc mua hàng, hạn chế việc tiêu thụ hàng hóa Kế hoạch mua hàng, sản xuất tiêu thụ hàng hóa Việc mua nguyên vật liệu mua hàng cần phải có kế hoạch cụ thể phải có tính toán chi tiết để mua hàng hóa với giá phù hợp hạn chế chi phí mua hàng, thiết lập hệ thống thu mua hợp lí, tăng hiệu Sản xuất: Dự tính năm 2005 Công ty đầu tư mở rộng nhà xưởng để lắp đặt dây chuyền sản xuất đại Trung Quốc, nhằm nâng cao suất chất lượng mặt hàng quần áo mưa sản xuất thêm số măt hàng khác đồ dùng nhựa Từ nâng cao doanh thu bán sản phẩm lên 3000 triệu đồng Mục tiêu kế hoạch năm 2005: *Doanh thu đạt 6500 triệu đồng tăng 11,36% so với thực năm 2004 - Doanh thu từ bán sản phẩm 3400 triệu tăng 14,28% so với 2004 - Doanh thu từ bán hàng hóa 3100 triệu tăng 8,32% so với 2004 II CÁC BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH ÚC ĐẠI LỢI Các biện pháp công ty áp dụng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Công ty 1.1.Công tác nghiên cứu thị trường Công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI Trong kinh tế thị trường , kinh tế sản xuất hàng hóa, cung luôn lớn cầu, cạnh tranh doanh nghiệp diễn mạnh mẽ tất ngành nghề khác Trong lĩnh vực kinh 52 doanh Công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI có nhiều doanh nghiệp khác tham gia hoạt động Chính việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Công ty vấn đề sống tồn phát triển Công ty Với phương châm “ Chủ động tìm người mua để bán hàng tìm nơi có nhu cầu để kí kết hợp đồng “ ban giám đốc phòng Marketing nhiều nơi nhằm trì khách hàng cũ khai thác khách hàng mới, năm 2004 công ty kí thêm hợp đồng cung cấp sản phẩm thường xuyên có hợp đồng trị giá 100 triệu đồng Phòng marketing có chức quan trọng việc nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm cuả Công ty Các nhân viên phòng marketing thường xuyên nghiên cứu nhu cầu thị trường, tìm kiếm thị trường bỏ ngỏ hay thị trường có sức cạnh tranh không cao, để đưa sản phẩm Công ty vào tiêu thụ cách hiệu Từ việc nghiên cứu thị trường Công ty nắm bắt thông tin phản hồi để từ cải tiến chất lượng sản phẩm, mẫu mã, mầu sắc cung cấp hàng hóa phù hợp với nhu cầu khách hàng Nhờ trình nghiên cứu thị trường, tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Công ty ngày tăng đem lại hiệu kinh tế cao hoạt động kinh doanh Đặc biệt năm 2004 nhờ trình nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng Công ty cảo tiến sản phẩm, cho đời sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, tạo nên phát triển cho hoạt động sản xuất tạo lên sức cạnh tranh mạnh mẽ cho Công ty Tuy nhiên đánh giá cách toàn diện việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Công ty chưa cao nắm, hay Công ty chưa đầu tư xứng đáng cho việc khuyếch trương sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ Hiện Công ty có đại lí tiêu thụ lại trực tiếp Công ty, Công ty chưa có cửa hàng giới thiệu sản phẩm mình, việc 53 tiếp xúc với khách hàng tạo mối quan hệ lâu dài thường xuyên ổn định khó khăn, từ việc giới thiệu sản phẩm thu thập ý kiến phản hồi người tiêu dùng thấp Với hai kênh tiêu thụ giúp công ty tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cách nhanh chóng, đảm bảo việc quay vòng vốn nhanh chóng thúc đẩy sản xuất 1.2 Bán hàng trả chậm bán hàng với giá ưu đãi * Bán hàng trả chậm: Là phương thức bán hàng mà người mua toán tiền hàng sau thời gian nhận hàng theo thỏa thuận hợp đồng Phương thức đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa Công ty người mua hàng chưa có tiền thiếu tiền mua hàng hóa Công ty, sau họ bán hết hàng đến thời gian phải toán Như họ nhờ vào vốn Công ty để kinh doanh thu lợi nhuận, lên có nhiều khách hàng muốn mua hàng theo phương thức Tuy nhiên, khách hàng thường phải chịu mức giá cao so với mức giá bình thường việc bán hàng theo phương thức gặp nhiều rủi ro, nên Công ty áp dụng khách hàng quen thuộc có uy tín cao * Bán hàng với giá ưu đãi : Là phương thức bán hàng với mức giá thay đổi theo doanh số bán Tức người mua hàng mua với khối lượng lớn trở lên toán sau giao hàng hưởng phần trăm theo doanh số bán, với khách hàng mua 50 - 100 triệu giảm giá 5%, với khách hàng mua từ 100 - 200 triệu giảm giá 7%, với khách hàng mua từ 200 triệu trở lên giảm giá 10% Phương thức bán hàng kích thích nhu cầu người tiêu dùng, khách hàng có tiềm lực tài mua hàng họ hưởng khoản lợi không nhỏ Phương thức bán vừa kích thích nhu cầu vừa giúp Công ty quay vòng vốn nhanh hơn, nhiên Công ty phải chịu thiệt giảm giá bán 54 1.3 Đảm bảo chất lượng sản phẩm tạo lòng tin cho khách hàng Uy tín công ty yếu tố quan trọng đảm bảo cho phát triển bàn vững Công ty Vì Công ty cố gắng chất lượng sản phẩm hàng hóa đảm bảo, khách hàng yên tâm định mua sản phẩm Công ty Tạo uy tín khách hàng giữ khách hàng truyền thống lôi kéo khách hàng đến với Công ty, Công ty tiêu thụ nhiều sản phẩm hàng hóa Để đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa trước hết công ty trọng tới việc mua hàng hoá nguyên vật liệu Lãnh đạo công ty đạo trực tiếp cho phòng cung ứng vật tư giá phải đảm bảo nguyên vật liệu số lượng chất lượng nhằm đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất Khâu sản xuất có tính chất định tới chất lượng sản phẩm Tuy máy móc công ty lạc hậu yếu kém, nhờ có đạo tích cực cấp lên công nhân viên công ty làm việc có trách nhiệm, cho lên sản phẩm bị lỗi loại bỏ để xử lí sau, đảm bảo sản phẩm suất xưởng đảm bảo chất lượng Việc bảo quản sản phẩm hàng hóa khâu quan trọng trước đưa thị trường Với tính chất hàng hóa công ty cho bảo quản kho khô mát để tránh cho sản phẩm khỏi bị huỷ hoại Nhờ lỗ lực tinh thần trách nhiệm to lới, sản phẩm hàng hóa công ty đảm bảo chất lượng tạo lòng tin cho khách hàng , có nghĩa tốc độ tiêu thụ công ty ngày tăng lên 1.4 Đảm bảo dịch vụ sau bán hàng Trong kinh tế thị trường dịch vụ sau bán có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng nhiều tới tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Do nhận thúc đắn vấn đề mà Công ty trọng tới công tác phục vụ khách hàng Trong trình bán hàng Công ty hướng dẫn khách hàng cách bảo quản hàng hóa cách chi tiết để giữ cho sản phẩm 55 hàng hóa không bị hư hại, khách hàng gần Công ty phục vụ vận chuyển cách tận tình đến tận nơi cho khách, khách hàng xa không phục vụ Công ty đảm bảo gửi hàng đến tận nơi cho khách Đối với sản phẩm chủa Công ty có hư hỏng, rách nát Công ty chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, với hàng hóa hư hỏng phía công ty công ty có trách nhiệm đổi lại Tuy nhiên việc phải đổi đổi lại sản phẩm hàng hóa sẩy công ty kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa Nhờ đảm bảo dịch vụ cho khách hàng nên khách hàng yên tâm mua hàng, đồng thời kích thích nhu cầu người tiêu dùng, tăng khả tiêu thụ công ty Một số ý kiến em để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI Ngoài việc Công ty tiếp tục đẩy mạnh biện pháp áp dụng nhằm củng cố việc tiêu thụ, Công ty lên áp dụng số biện pháp sau để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa 2.1 Đối với hoạt động sản xuất Hoạt động sản xuất coi hoạt động Công ty việc mở rộng quy mô sản xuất đIều kiện cần thiết phát triển Công ty Để mở rộng quy mô sản xuất khâu tiêu thụ phải đảm bảo để tránh ứ đọng hàng hóa Để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa ta sử dụng số biện pháp sau: 2.1.1 Tăng cường hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm giữ vững thị trường có phát triển thị trường Kể từ thành lập đến Công ty chưa sử dụng biện pháp quảng cáo cho sản phẩm mình, chi phí cho hoạt động quảng cáo cao mà tiềm lực Công ty hạn hẹp Tuy nhiên giai đoạn Công ty phải đương đầu với nhiều đối thủ cạnh tranh.Vì để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa Công ty nên 56 áp dụng số biện pháp quảng cáo dù đơn giản để giới thiệu rộng rãi sản phẩm thị trường Với đặc điểm hàng hóa Công ty không cần phải quảng cáo truyền hình hay rađio cho tốn kém, mà Công ty cần áp dụng số biện pháp quảng cáo đơn giản dùng catalô, khuếch trương khuyến mại, đặc biệt dùng biện pháp chào hàng Chào hàng nói biện pháp thích hợp để quảng bá sản phẩm Công ty Ta chào hàng cho nhà buôn tỉnh thành phố chào hàng cho cửa hàng bán lẻ Hà Nội Các cửa hàng bán lẻ Hà Nội nhiều, nhân viên Công ty mang sản phẩm đến chào bán với mức giá thích hợp để cạnh tranh với sản phẩm khác Đây hội để Công ty tìm kiếm thêm bạn hàng thúc đẩy hoạt động tiêu thụ Nhờ có quảng cáo Công ty tăng thêm niềm tin khách hàng giữ vững thị trường có đồng thời qua có khách hàng biết đến Công ty việc mở rộng thị trường đương nhiên Công ty nên thiết lập số cửa hàng nhằm giới thiệu bán sản phẩm nắm bắt nhanh ý kiến khách hàng đồng thời phục vụ khách hàng tốt 2.1.2 Đổi trang thiết bị công nghệ nhằm sản xuất sản phẩm chất lượng cao hơn, giá thành hạ Đổi trang thiết bị thể sức mạnh doanh nghiệp đem lại niềm tin cho khách hàng Bởi Công ty đầu tư trang thiết bị sản xuất đại cho thấy Công ty đà phát triển, khách hàng cảm thấy yên tâm giao dịch với Công ty, họ yên tâm chất lượng sản phẩm, yên tâm số lượng hàng hóa Công ty cung ứng Nhờ đầu tư thiết bị đại sản xuất hàng hoá chất lượng cao mang lại uy tín cho Công ty khách hàng trung thành với sản phẩm Công ty 57 Trước với máy móc lạc hậu có nhiều sản phẩm hư hỏng làm tăng chi phí sản xuất, đầu tư đại giảm bớt lượng hàng hóa hư hỏng, giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm sản xuất, việc tiêu thụ rễ ràng tăng khả cạnh tranh thị trường Theo dự định năm 2005 công ty nhập dây chuyền sản xuất đại Trung Quốc Đây dấu hiệu tốt việc đầu tư phát triển sản xuất Công ty Tuy nhiên Công ty cần tập trung tạo nguồn lực để nhanh chóng thực kế hoạch đề 2.1.3 Cần đa dạng hóa sản phẩm Đa dạng hóa sản phẩm biện pháp tích cực để mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu đa dạng người tiêu dùng, nâng cao khả tiêu thụ Công ty Hiện nay, sản phẩm Công ty đơn rễ gặp rủi ro sản xuất kinh doanh, việc đa dạng hóa sản phẩm việc cần thiết phải ưu tiên hàng đầu, có hoạt động tiêu thụ phát triển mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định Hiện Công ty phát triển thêm sản phẩm thuộc hàng polime túi ninon Đây mặt hàng đa dạng phong phú với nhiều chủng loại mẫu mã khác Đặc biệt sức tiêu thụ mặt hàng thị trường lớn, Công ty có hội xâm nhập thị trường đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Ngoài tương lai phát triển công ty mạnh lên công ty đầu tư sản xuất mặt hàng nhựa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt sống Đây mặt hàng người tiêu dùng ưa chuộng hứa hẹn nhiều thành công Công ty tham gia vào sản xuất Như đa dạng hoá sản phẩm sở để Công ty phát triển hoạt động sản xuất nâng cao tốc độ tiêu thụ Đối với hoạt động thương mại 58 Hoạt động kinh doanh thương mại có ảnh hưởng mạnh tới hoạt động toàn Công ty Do việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa cần thiết cạnh tranh doanh nghiệp ngành ngày mạnh mẽ 2.2.1 Hoàn thiện khâu cung ứng hàng hóa Công tác mua hàng có ý nghĩa lớn tới việc tiêu thụ hàng hóa, mua hàng tốt giúp cho việc bán hàng thuận lợi nhiều, đảm bảo nâng cao tốc độ tiêu thụ Bởi tổ chức tốt việc cung ứng đảm bảo chất lượng, số lượng chủng loại hàng hóa cung ứng thị trường, Công ty giảm tối thiểu chi phí mua hàng nhờ giảm giá thành tăng sức cạnh tranh thị trường Hoàn thiện khâu cung ứng hàng hóa trước hết công ty cần lựa chọn nhiều nhà cung ứng nhà cung ứng có uy tín cao Như đảm bảo cho hàng hóa không bị thiếu lựa chọn hàng hóa có chất lượng cao gía thành thấp Ngoài người giao nhiệm vụ mua hàng phải người có trình độ hiểu biết hàng hóa mua, biết hàng hóa tốt mua cho Công ty Việc vận chuyển hnàg hóa yếu tố quan ảnh hưởng tới chi phí đầu vào Cần lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp với hàng hóa mua để tiết kiệm chi phí Nếu hoàn thiện khâu cung ứng chắn hàng hóa Công ty bán thị trường có chất lượng tốt giá thành hạ đảm bảo cho cạnh tranh thúc đẩy tiêu thụ 2.2.2 Thiết lập cửa hàng chuyên bán hàng hóa Công ty Công ty nên mở cho cửa hàng để tiếp cận nhanh chóng với người tiêu dùng Công ty nắm bắt nhũng nhu cầu thiết yếu người tiêu dùng, hội để Công ty phát triển thêm hàng hóa mình, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, tăng doanh thu Thông qua cửa hàng Công ty 59 vừa bán buôn vừa bán lẻ hàng hóa, bán lẻ số lượng lần bán bán lẻ cho nhiều người doanh thu nhỏ Như mở cửa hàng trực tiếp biện pháp thích hợp để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hóa Công ty III NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC Cần có sách vay vốn với mức lãi suất hợp lí Lãi suất cho vay ngân hàng có vai trò to lớn việc phát triển kinh tế đất nước Với mức lãi suất hợp lí kích thích doanh nghiệp vay vốn đầu tư phát triển sản xuất làm cho kinh tế ngày phát triển Bởi giúp doanh nghiệp vay vốn hạ chi phí sản xuất từ giảm giá thành sản phẩm kích thích tiêu dùng, tăng doanh thu tăng lợi nhuận Ngoài nhà nước cần có sách vay vốn thông thoáng tránh rườm rà, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn cách nhanh nhất, giúp họ nắm bắt hội kinh doanh Cần có điều chỉnh sách thuế cho hợp lí Tránh tình trạng doanh nghiệp bị đánh thuế chồng chéo ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ doanh nghiệp yên tâm hoạt động sản xuất đóng góp cho ngân sách theo luật định đảm bảo thoả mãn nhu cầu hai bên Các doanh nghiệp có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất Hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo môi trường sản xuất kinh doanh cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp Tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh mong muốn hầu hết doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ Công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI Môi trường cạnh tranh lành mạnh giúp công ty yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy lợi Tránh tình trạng Công ty lớn lấn áp Công ty bé dẫn đến độc quyền 60 sản xuất, mua, bán hàng hóa, làm ổn định kinh tế gây thiệt hại cho người tiêu dùng 61 KẾT LUẬN Qua trình thực tập Công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI tiếp xúc với người làm công tác quản lí, em hiểu rõ cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa Mỗi doanh nghiệp muốn tồn phát triển lâu dài đòi hởi phải giải tốt vấn đề tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hay đầu doanh nghiệp Sản phẩm tung thị trường lúc thị trường chấp nhận, có hàng hóa mà” thượng đế” có cầu chấp nhận Thực tế cho thấy có doanh nghiệp ngày phát triển song có doanh nghiệp có hàng hóa tồn đọng hàng tỷ đồng, làm ứ đọng vốn doanh nghiệp, hạn chế khả quay vòng vốn dẫn tới hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh thấp Vậy giải tốt vấn đề tiêu thụ sản phẩm nhiệm vụ hàng đầu doanh nghiệp Để tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm , giải pháp giới thiệu là: tăng cường công tác nghiên cứu thị trường ; tăng cường hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩmvà giữ vững thị trường có phát triển thị trường ; đổi trang thiết bị công nghệ nhằm sản xuất sản phẩm có chất lượng cao hơn, giá thành hạ hơn, hoàn thiện khâu cung ứng hàng hoá Có đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh đưa doanh nghiệp phát triển vững mạnh Đây sở để phát triển kinh tế, thực thành công trình công nghiệp hóa đại hóa Đất nước 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Kinh tế doanh nghiệp Thương Mại – ĐH KTQD – 2002 2- Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp TM – DV - ĐHTM 3- Giáo trình thương mại doanh nghiệp – Quản trị tiêu thụ sản phẩm quản trị vật tư- ĐHKTQD – 2001 4- Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường – NXB Giáo dục – 1999 5- Nghệ thuật bán hàng – NXB Thành phố Hồ Chí Minh – 2002 6- Lựa chọn tối ưu phương án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp – NXB Chính trị Quốc gia – 1995 7- Marketing – Philip Kotle – NXB Thống kê - 2000 8- Quản trị sản xuất tác nghiệp – NXB Giáo dục – 2002 9- Marketing quản trị kinh doanh – NXB Thống kê - 2001 10- Giáo trình quản trị hoạt động thương mại doanh nghiệp – NXB Giáo dục – 2001 11- Kinh tế tổ chức sản xuất doanh nghiệp – NXB Giáo dục – 2001 12- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh qua năm 2000 – 2004 Công ty TNHH 63 MỤC LỤC Lời nói đầu …………………………………………………………… CHƯƠNG I : Những vấn đề lí luận tiêu thụ hàng hóa doanh nhgiệp kinh tế thị trường I.Vị trí, vai trò hoạt động tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp Khái niệm tiêu thụ hàng hóa ….……………………… Vai trò tiêu thụ hàng hóa 3.Thị trường chức chủ yếu thị trường II Nội dung chủ yếu trình tiêu thụ hàng hóa doanh 3 nghiệp Nghiên cứu thị trường Chiến lượng sản phẩm hàng hóa Chiến lược giá Chiến lược phân phối Chiến lược giao tiếp khuếch trương III Các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ sản 10 12 14 15 phẩm hànag hóa Các nhân tố bên doanh nghiệp 15 Các nhân tố bên doanh nghiệp 18 IV Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hóa 19 doanh nghiệp Tiêu thụ hàng hóa đảm bảo tăng doanh số lợi nhuận cho doanh 19 nghiệp Tiêu thụ hàng hóa đảm bảo phát triển thị phần doanh 19 nghiệp Tiêu thụ hàng hóa đảm bảo tăng tài sản vô hình cho doanh 20 nghiệp Tiêu thụ hàng hóa đảm bảo dịch vụ cho khách hàng 20 CHƯƠNG II: Khảo sát phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 22 hàng hóa công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI I Qúa trình hình thành phát triển 22 II Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tốc độ tiêu thụ sản 23 64 phẩm hànag hóa công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI Sản phẩm, hàng hóa công ty Cơ cấu tổ chức công ty Các yếu tố sản xuất III Đánh giá kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI Phân tích chung tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa công ty Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH UDL qua 23 25 28 30 30 34 năm (2002, 2003, 2004) Phân tích tình hình kinh doanh thương mại công ty 38 Phân tích tiêu thụ theo phương thức bán qua năm 41 IV Đánh giá khái quát tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa 44 công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 44 Nhữnag thành tựu đạt công ty 47 Nhữnag tồn nguyên nhân 48 CHƯƠNG III: Các biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 50 hàng hóa công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI I Định hướng phát triển công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI 50 Dự báo nhu cầu sản phẩm công ty năm 2005 50 Kế hoạch mua hàng, sản xuất tiêu thụ hàng hóa 50 II Các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công 51 ty Các biện pháp công ty áp dụng để đẩy mạnh tiêu thụ sản 51 phẩm hàng hóa công ty Một số ý kiến em để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa 54 III Những kiến nghị với nhà nước 58 Kết luận 60 Tài liệu tham khảo 61 65 66
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH úc đại lợi, Chuyên đề tốt nghiệp các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH úc đại lợi, Chuyên đề tốt nghiệp các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH úc đại lợi, DT từ hoạt động sản, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay