(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

169 145 1
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:35

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TIN THNH hoàn thiện chế pháp lý thực dân chủ sở việt nam LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TIN THNH hoàn thiện chế pháp lý thực dân chủ sở việt nam LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT Mó s: 62 38 01 01 NGI HNG DN KHOA HC: PGS TS NGUYN TH VIT HNG H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh Tỏc gi lun ỏn Nguyn Tin Thnh MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V NHNG VN T RA CN NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi 1.3 Nhn xột chung v tỡnh hỡnh nghiờn cu v nhng t cn tip tc nghiờn cu ti lun ỏn Chng 2: C S Lí LUN V HON THIN C CH PHP Lí THC HIN DN CH C S VIT NAM 2.1 Nhn thc v dõn ch v dõn ch c s 2.2 Khỏi nim, c im, vai trũ ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s 2.3 Cỏc thnh t ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s 2.4 Tiờu hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Chng 3: THC TRNG C CH PHP Lí THC HIN DN CH C S VIT NAM HIN NAY 3.1 Thc trng xõy dng cỏc nguyờn tc thc hin dõn ch c s 3.2 Thc trng th ch thc hin dõn ch c s 3.3 Thc trng thit ch thc hin dõn ch c s 3.4 Thc trng cỏc iu kin m bo thc hin dõn ch c s 3.5 Thc trng tỏc ng ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s 8 21 26 32 32 41 49 60 71 71 83 90 99 103 Chng 4: QUAN IM V GII PHP HON THIN C CH PHP Lí THC HIN DN CH C S VIT NAM HIN NAY 4.1 D bỏo nhng chuyn bin ca xó hi tỏc ng n quỏ trỡnh hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam 4.2 Quan im hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin 4.3 Gii phỏp hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin KT LUN DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO 117 117 123 127 148 151 152 DANH MC CC CH VIT TT BCHTW : Ban Chp hnh Trung ng CNXH : Ch ngha xó hi HND : Hi ng nhõn dõn HTCT : H thng chớnh tr MTTQ : Mt trn T quc QCDC : Quy ch dõn ch UBND : y ban nhõn dõn XHCN : Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Trờn phng din nhn thc lun, quyn lc nhõn dõn mi xó hi hin i u cú th v cn thit th hin theo hai phng thc: dõn ch i din, dõn ch trc tip v thc hin trờn cỏc phm vi khụng gian ca t nc iu ú bao hm cỏch hiu, nhõn dõn - vi v th ch th quyn lc, cú th trao quyn cho cỏ nhõn hay t chc i din cho mỡnh thc hin quyn lc nhõn dõn ng thi nhõn dõn cng cú th t mỡnh by t ý ca mỡnh trc tip thc hin quyn lc nhõn dõn Núi cỏch khỏc, mc dự lm ch thụng qua ng nh nc l phng thc lm ch thụng dng v hu hiu nhng nhõn dõn khụng th trao ht quyn lc cho nh nc Do nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, Nh nc luụn vp phi nhng li h thng v nhõn dõn luụn gp khú khn vic kim soỏt hot ng ca cỏc c quan ng v Nh nc nhm m bo quyn lc nhõn dõn Vỡ vy, nhõn dõn khụng th t cc ton b vo nh nc Nhõn dõn phi t mỡnh - thụng qua nhng hỡnh thc khỏc nhau, trc tip thc hin quyn ca ch nhõn quyn lc iu ny th hin rừ nột nht ti a bn c s Cỏch t ú ó ch nhu cu phi tỡm kim cn c lý thuyt to khung t cho vic xỏc lp cỏc c ch bo m quyn lc thuc v nhõn dõn, ú - nh mt tt yu - cú c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Trờn phng din thc tin, ng ta luụn coi trng nhõn dõn, luụn xỏc nh v th ch th quyn lc ca nhõn dõn v phn u vỡ li ớch ca nhõn dõn Trong quỏ trỡnh i mi, tớnh phỏp quyn ca Nh nc, nn dõn ch xó hi ch ngha (XHCN) ó tng bc c xõy dng, cng c Bc tin ú ó cú kh nng thõm nhp sõu rng vo mi lnh vc hot ng ca Nh nc, vo i sng xó hi trờn nhiu vựng ca t nc, ang to nhng mụ hỡnh, nhng in hỡnh cú sc lan ta ln Tuy nhiờn, thc t, c ch bo m quyn lc thuc v nhõn dõn ang tn ti nhng bt cp Mt mt, Hin phỏp 2013 ó cú nhng thay i quan trng ghi nhn ch quyn nhõn dõn v cỏc c ch thc thi dõn ch nhng trờn thc t, quỏ trỡnh trin khai thi hnh Hin phỏp mi c ng, mt khỏc, dõn ch c s nc ta cha c phỏt huy ỳng mc - xột c gúc nhn thc cng nh hin thc ca cỏc hỡnh thc v c ch m bo quyn tham gia v quyt nh trc tip ca nhõn dõn i vi cỏc ca a phng v t nc Trong sut nhng nm i mi va qua, m bo tớnh an ton v n nh xó hi, quỏ trỡnh phỏt huy dõn ch nc ta cn bn da trờn c s chiờm nghim thc t, va lm va ỳc rỳt lý lun v kinh nghim, vy tớnh tng th, tớnh ng b, tớnh phự hp v hiu qu cũn b hn ch c bit, ti a bn c s, tỡnh trng vi phm dõn ch l hin tng tng i ph bin i kốm vi nú l trng thỏi suy gim lũng tin ca dõn chỳng v hiu ng ngc i vi nng lc thc hnh dõn ch ca nhõn dõn Nhng n lc phỏt huy dõn ch c s nhng nm gn õy cha phỏt huy ht c tỏc ng thc t Cỏc c ch, hỡnh thc thc thi dõn ch ca ngi dõn v cỏc c ch bo v, bo m quyn dõn ch ca ngi dõn c s cú khụng ớt khong trng v mt lý lun v thit k phỏp lý Nhỡn mt cỏch tng th, phng chõm "Dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra" ti c s cha cú c nhng cn c chớnh tr v phỏp lý vng chc cho vic thc hin nht quỏn mt mt bo m vai trũ v s mnh lónh o nh nc, lónh o xó hi ca ng, quyn lm ch ca nhõn dõn, hiu lc v hiu qu qun lý ca Nh nc, mt khỏc, bo m cú s cm quyn v thc thi quyn lc chớnh ỏng, hp hin vỡ nhõn dõn, ngn chn cú hiu qu mi biu hin ca s lm dng quyn lc v nguy c phỏt trin chch hng, vt ngoi qu o phc v nhõn dõn Nhu cu khc phc tỡnh trng núi trờn ó c ng v Nh nc ta nhn thc rt rừ Nhim v nghiờn cu nhng lý lun v tng kt thc tin hỡnh thnh mt ch thuyt y v ch quyn nhõn dõn, trờn c s ú xỏc lp c ch hu hiu m bo quyn lc thuc v nhõn dõn, tng cng cỏc c ch, hỡnh thc m bo phỏt huy dõn ch c s, gii quyt cỏc mi quan h gia quyn lm ch trc tip ca ngi dõn vi cỏc thit ch thuc h thng chớnh tr c s ó c xỏc nh l mt yờu cu cp bỏch v tr thnh mt nh hng quan trng nghiờn cu khoa hc v c t bi cnh i mi chớnh tr hin nhm thụng mt cỏch tip cn v qung bỏ xó hi v quyn ca ngi dõn, v kh nng nhõn dõn c lm gỡ v lm nh th no bo v v thc thi quyn lc nhõn dõn mt trt t nh nc phỏp quyn c bit, thc hin tt v y mnh dõn ch c s khụng ch n thun l mt phn ng chớnh tr ca ng v Nh nc trc tỡnh hỡnh phc ca nhng im núng c s m cũn th hin cỏi nhỡn hng ti c s, coi trng cỏi gc c s, vy mang tớnh chin lc, cn bn, lõu di Theo hng ú, trờn tng bỡnh din c th, nhiu ti nghiờn cu ó c trin khai Tuy nhiờn, kt qu nghiờn cu n cha phỳc ỏp c yờu cu Trong bi cnh ú, rt cn thit phi tin hnh nghiờn cu theo hng lm sõu sc thờm v mt lý lun, tng kt thc tin v nh hỡnh mt cỏch c bn, ng b, cú h thng v cỏc gii phỏp tip tc hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s gn vi yờu cu xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN, thỳc y v bo v cỏc quyn c bn ca ngi Vit Nam Bi cnh trin khai Hin phỏp nm 2013 hin cng khin cho ch ny tr nờn cp bỏch Nh vy, cú th khng nh, tỡnh hỡnh hin vic la chn nghiờn cu ch Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin quy mụ ca mt lun ỏn tin s v di gúc tip cn ca khoa hc phỏp lý l rt cn thit, xột c t gúc lý lun v gúc thc tin Mc ớch, nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch tng quỏt ca lun ỏn l xõy dng lun c khoa hc cho cỏc gii phỏp hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam, gúp phn phỏt huy dõn ch, bo m mi quyn lc thuc v nhõn dõn quỏ trỡnh i mi t nc hin 2.2 Nhim v nghiờn cu - Nghiờn cu lm sỏng t nhn thc v dõn ch c s; xỏc nh khỏi nim, c im, cỏc yu t cu thnh v vai trũ ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin - Nhn din cỏc tiờu hon thin v cỏc yu t nh hng n vic hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam - ỏnh giỏ thc trng c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam Xỏc nh v phõn tớch cỏc nguyờn nhõn ca u im v hn ch ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s hin - Xỏc nh cỏc quan im v xut cỏc gii phỏp tip tc hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam giai on ti i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu - Cỏc khớa cnh lý lun v hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s - H thng phỏp lut v thc hin phỏp lut v quyn dõn ch, cỏc hỡnh thc, phng phỏp, trỡnh t, th tc thc hin dõn ch ti c s - H thng phỏp lut v thc tin thc hin phỏp lut v t chc v hot ng ca cỏc thit ch thc thi dõn ch ti c s - Cỏc iu kin, yu t tỏc ng n quỏ trỡnh hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam 3.2 Phm vi nghiờn cu - Phm vi khụng gian: C ch phỏp lý thc hin dõn ch c s l mt phm trự cú ni hm rng, khú cú th gii quyt thu ỏo quy mụ ca lun ỏn tin s lut hc Vỡ vy, lun ỏn trin khai nghiờn cu lý lun v ỏnh giỏ thc trng th ch, thit ch v cỏc iu kin m bo thc hin dõn ch c s trờn khụng gian c nc nhng ch gii hn n v hnh chớnh - lónh th cp c s Khỏi nim thc hin dõn ch c s - i tng nghiờn cu ca ti - c xỏc nh l vic thc hin dõn ch ti loi hỡnh c s xó, phng, th trn (ch yu l xó - n v hnh chớnh c s ph bin nc ta hin nay), khụng bao hm vic thc hin dõn ch cỏc c quan, doanh nghip, t chc nh nc ti c s - Phm vi thi gian: Lun ỏn trin khai nghiờn cu quỏ trỡnh xõy dng v hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam t sau B Chớnh tr (khúa VIII) cú Ch th s 30/CT-TW ca B Chớnh tr ngy 18/2/1998 v xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s Trc tip l t Chớnh ph cú Ngh nh s 29/1998/N-CP ngy 28/5/1998 v vic ban hnh quy ch thc hin quy ch dõn ch c s n 2015 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun ca lun ỏn C s phng phỏp lun nghiờn cu lun ỏn l lý lun ca ch ngha Mỏc Lờnin v t tng H Chớ Minh v quyn ngi, ch quyn nhõn dõn v bn cht ca dõn ch XHCN, v chc nng nhim v ca h thng chớnh tr c s, v v trớ vai trũ ca cỏc t chc qun chỳng, v i mi t chc v hot ng ca b mỏy ng v Nh nc theo hng phc v nhõn dõn v bo m quyn lc nhõn dõn Lun ỏn trc tip da trờn nhng quan im v nh hng cỏc nhim v chớnh tr c cp cỏc Vn kin i hi VIII, IX, X, XI ca ng v tip tc phỏt huy dõn ch, i mi h thng chớnh tr, v chin lc phỏt trin bn vng Vit Nam, v tin b v cụng bng xó hi, v xõy dng h thng phỏp lut ng b, minh bch, m bo cỏc quyn ngi, quyn cụng dõn Lun ỏn cng da trờn cỏch tip cn nghiờn cu ca mt s lý thuyt ph bin hin trờn th gii nh: lý thuyt v ch quyn nhõn dõn, hc thuyt nh nc phỏp quyn, hc thuyt v quyn ngi 4.2 Phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu ph bin hin ca khoa hc phỏp lý, ú chỳ trng cỏc phng phỏp: phõn tớch v tng hp, kt hp gia lý lun v thc tin, lý thuyt h thng Ngoi lun cũn s dng mt s phng phỏp c th nh thng kờ, so sỏnh, iu tra xó hi hc, lch s Do tớnh cht liờn ngnh ca ti, lun ỏn cú chỳ ý thớch ỏng n cỏch tip cn a ngnh, liờn ngnh khoa hc xó hi trờn c s lỏt ct ch o ca khoa hc phỏp lý v khoa hc chớnh tr Chng s dng phng phỏp phõn tớch, tng hp, phng phỏp phõn tớch ti liu th cp nhm k tha cỏc kt qu nghiờn cu ó cú, phõn tớch, tng hp, khỏi quỏt thnh quan im riờng ca tỏc gi Chng s dng phng phỏp phõn tớch, so sỏnh, tng hp trờn c s quan im bin chng ca trit hc Mỏc-Lờnin 150 cnh t nc v quc t thi gian ti ó lun gii nhu cu, quan im v gii phỏp tip tc hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam giai on ti mang tớnh tt yu, xut phỏt t cỏc nhu cu mang tớnh ton cu, khu vc, v cỏc nhu cu nc Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam giai on n nm 2020, tm nhỡn 2030 cn phi tuõn th nhng quan im nht nh vi t cỏch l nhng t tng mang tớnh nguyờn tc ch o v xuyờn sut quỏ trỡnh thc hin dõn ch c s Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam giai on n nm 2020, tm nhỡn 2030 ũi hi phi xõy dng v thc hin, thỳc y thc hin mt cỏch ng b, cú h thng cỏc gii phỏp ó c lun gii lun ỏn C ch phỏp lý thc hin dõn ch c s l mt ch nghiờn cu ln v mang tớnh chin lc lõu di Trong quy mụ mt lun ỏn tin s, nhiu ang ng, mang tớnh gi m Trong thi gian ti, rt cn thit trin khai nhiu hot ng nghiờn cu v ch ny theo hng m rng hn v y sõu hn nhng ni dung ó c cp S n lc ca gii nghiờn cu, cỏc nh hoch nh chớnh sỏch, cỏc nh lp phỏp, cỏc nh qun lý v ngi dõn chc chn s em li nhng bc tin ln quỏ trỡnh hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s dõn ch thc s hin hu mi khớa cnh ca i sng xó hi Vit Nam 151 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI LIấN QUAN N LUN N Nguyn Tin Thnh (2014), "Nng lc ca cỏn b cp xó / phng thc hin phỏp lnh dõn ch c s", Tp lý lun chớnh tr, (10) Nguyn Tin Thnh (2014), "S tham gia ca ngi dõn vo quỏ trỡnh thc hin dõn ch c s", Tp Giỏo dc lý lun, (220) 152 DANH MC TI LIU THAM KHO * Ti liu ting Vit V Hng Anh (2003), Vai trũ ca Hin phỏp i vi vic phỏt huy dõn ch, bo m quyn lc nh nc thuc v nhõn dõn, Tp Lut hc, 3(52) B Agapp (2009), Lut Hnh chớnh (tỏi bn ln th sỏu), Nxb Iurait Lng Gia Ban (2003), Dõn ch v vic thc hin Quy ch dõn ch c s, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Hong Chớ Bo (1992), Tng quan v dõn ch v c ch thc hin dõn ch: Quan im, lý lun v phng phỏp nghiờn cu, Tp Thụng tin lý lun, (9), H Ni Hong Chớ Bo (2010), Dõn ch v dõn ch c s nụng thụn tin trỡnh i mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Hong Chớ Bo (2004), H thng chớnh tr c s nụng thụn nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni B Chớnh tr (1998), Ch th s 30/CT-TW ngy 18/2/1998 V vic xõy dng v thc hin Quy ch Dõn ch c s, H Ni B Giỏo dc Liờn bang Nga, .N Bakhrac (2010), Lut Hnh chớnh Nga (tỏi bn ln th nm), Nxb Exkimụ, Mỏtxcva B T phỏp (2014), ỏn Chng trỡnh i mi cụng tỏc xõy dng, ban hnh v nõng cao cht lng bn quy phm phỏp lut, Vin Khoa hc Phỏp lý, H Ni 10 Hong Trng Chớnh (2006), Nõng cao hiu qu hot ng quy ch dõn ch c s, Tp Lao ng v Cụng on, (358), H Ni 11 Chớnh ph (2003), Ngh nh s 79/2003/N-CP ngy 07/7/2003 ban hnh Quy ch thc hin dõn ch xó, H Ni 12 Chớnh ph (2013), "Hin phỏp Vit Nam 2013", www.chinhphu.vn, [truy cp ngy 20/2/2015] 13 Nguyn Hng Chuyờn (2011), Thc hin phỏp lut v dõn ch cp xó iu kin xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam (t thc tin ca tnh Thỏi Bỡnh), Nxb T phỏp, H Ni 153 14 Nguyn Hng Chuyờn (2014), Thc hin phỏp lut v dõn ch cp xó theo yờu cu xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 15 inh Thnh Cụng (2010), "Kinh nghim ca Hi Phũng vic trin khai v thc hin quy ch dõn ch c s", Tp T chc Nh nc, (01) 16 Ngụ Huy Cng (2006), Dõn ch v phỏp lut dõn ch, Nxb T phỏp, H Ni 17 Cao Thin Cng (2013), "Kt qu bc u thc hin dõn ch xó, phng trờn a bn thnh ph Thanh Húa", Tp Thanh tra, (4) 18 D.N.Gorhunov (2006), Nhng yu t tõm lý thc thi phỏp lut, Tp Nghiờn cu Lp phỏp, (79) 19 Nguyn Chớ Dng (2009), C ch phỏp lý giỏm sỏt hot ng t phỏp Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 20 Vn Dng (2013), "Nhng gii phỏp phỏt huy vai trũ h thng chớnh tr c s nhm bo m thc hin dõn ch xó, phng, th trn trờn a bn cỏc tnh Tõy Nguyờn", Tp Lý lun chớnh tr v Truyn thụng, (7) 21 Vn Dng (2014), Thc hin phỏp lut v dõn ch xó, phng, th trn trờn a bn cỏc tnh Tõy nguyờn, Lun ỏn Tin s Lut hc, H Ni 22 Hunh m (2008), Nhỡn li 10 nm thc hin quy ch dõn ch xó, phng, th trn, Tp Cng sn, (789) 23 ng Cng sn Vit Nam (1987), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, Nxb S tht, H Ni 24 ng Cng sn Vit Nam (1989), Ngh quyt Hi ngh ln th VI, Ban Chp hnh Trung ng khúa VI, Nxb S tht, H Ni 25 ng Cng sn Vit Nam (1991), Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi, Nxb S tht, H Ni 26 ng Cng sn Vit Nam (1991), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Nxb S tht, H Ni 27 ng Cng sn Vit Nam (1996), Ngh quyt Hi ngh ln th III Ban Chp hnh Trung ng khúa VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 154 28 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb S tht, H Ni 29 ng Cng sn Vit Nam (1997), Vn kin Hi ngh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng khúa VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 30 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 31 ng Cng sn Vit Nam (2002), Ch th s 10 CT/TW ngy 28/3 ca Ban Bớ th Trung ng ng v tip tc y mnh vic xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s, H Ni 32 ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt Hi ngh ln th nm Ban Chp hnh Trung ng khúa IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 33 ng Cng sn Vit Nam (2004), Bỏo cỏo tng kt nm thc hin Ch th s 30 CT/TW ca B Chớnh tr (khúa VIII) v xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s, H Ni 34 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 35 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin Hi ngh ln th nm Ban Chp hnh Trung ng khúa X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 36 ng Cng sn Vit Nam (2009), Vn kin Hi ngh ln th chớn Ban Chp hnh Trung ng khúa X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 37 ng Cng sn Vit Nam (2010), Kt lun s 65-KL/TW ngy 04/3/2010 ca Ban Bớ th v tip tc thc hin Ch th s 30-CT/TW ca B Chớnh tr v xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s, H Ni 38 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 39 ng Cng sn Vit Nam (2012), Vn kin Hi ngh ln th 4, Ban Chp hnh Trung ng khúa XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 40 Trn Bch ng (2003), Dõn ch c s - mt sc mnh truyn thng ca dõn tc Vit Nam, Tp Cng sn, (35) 41 ng Vit t (2010), Phỏp lut v dõn ch nh nc phỏp quyn, Tp Lý lun chớnh tr v truyn thụng, (9), tr.35 155 42 Nguyn Minh oan (2007), Dõn ch vi phỏp lut, Tp Nh nc v Phỏp lut, (10) 43 Bựi Xuõn c (2004), Giỏo trỡnh Lut Hin Phỏp, Nxb T phỏp 44 Trn Ngc ng, Chu Vn Thnh (1994), Mi quan h phỏp lý gia cỏ nhõn cụng dõn vi nh nc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 45 Trn Ngc ng (2004), Bn v quyn ngi, quyn cụng dõn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 46 G.V Atamanchuc (2004), Lý thuyt qun lý nh nc, Nxb Omega, Mỏtxcva 47 Nguyn Th Thu H (2013), Thc hin Quy ch dõn ch h thng chớnh tr c s nụng thụn nc ta hin nay, Tp Lch s ng, (273) 48 Trng Th Hng H (2007), Hon thin c ch phỏp lý bo m chc nng giỏm sỏt ca Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 49 Lng ỡnh Hi (2006), Xõy dng Nh nc phỏp quyn v dõn ch húa xó hi nc ta hin nay, Tp Trit hc, (176) 50 Hong Vn Ho (2003), Vn dõn ch v cỏc c trng ca mụ hỡnh tng th Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, Tp Nh nc v Phỏp lut, (2) 51 Hong Vn Ho, Cỏc iu kin m bo quyn ngi, quyn cụng dõn, ti KX.07.16, H Ni 52 V Vn Hin (ch biờn) (2004), Dõn ch c s qua kinh nghim Thy in v Trung Quc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 53 V Vn Hin (2004), Quy ch Dõn ch c s - lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 54 Trung Hiu (2004), Mt s suy ngha v xõy dng nn dõn ch Vit Nam hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 55 Trn ỡnh Hoan (ch biờn) (2008), Quan im v nguyờn tc i mi h thng chớnh tr Vit Nam giai on 2005-2020, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 156 56 Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh (2004), "Xõy dng th ch kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam", K yu Hi tho khoa hc, H Ni 57 Nguyn Anh Hựng (2009), Nhng xu hng dõn ch húa cỏc nc M La tinh ngy nay, Tp Chõu M ngy nay, (10) 58 Quỏch S Hựng (2009), Vn xõy dng v hon thin phỏp lut dõn ch nc ta, Tp Dõn v ch phỏp lut, (6), tr.35-39 59 Nguyn Th Vit Hng (2009), Truyn thng chớnh tr - phỏp lý lng xó v kh nng thớch ng bi cnh xõy dng v hon thin Nh nc phỏp quyn Vit Nam, Tp Nh nc v Phỏp lut, (1), H Ni 60 Nguyn Th Vit Hng (ch nhim) (2013), Dõn ch trc tip v hon thin c ch phỏp lý thc thi dõn ch trc tip Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, ti cp B, H Ni 61 Trn Quc Huy (2005), Hon thin Quy ch thc hin dõn ch c s Vit Nam hin nay, Lun Thc s Lut, H Ni 62 Lờ Xuõn Huy (2007), Phỏp lut vi thc hin dõn ch nụng thụn Vit Nam hin nay, Tp Trit hc, 12 (199), tr.41-46 63 Jean - Jacques Rousseau (2004), Bn v kh c xó hi, Hong Thanh m dch thut, chỳ thớch v bỡnh gii, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 64 Joseph Stiglitz (2002), Tham gia v Phỏt trin: Quan im t mụ hỡnh phỏt trin ton din, World Bank xut bn 65 Nguyn Th Khang (2013), Thc hin dõn ch cp xó v t i vi bỏo nc ta hin nay, Tp Lý lun chớnh tr v Truyn thụng, (6) 66 Li Quc Khỏnh (2005), T tng H Chớ Minh v ch dõn ch nhõn dõn, Tp Trit hc, 7(170) 67 Minh Khụi (2006), Mi quan h gia dõn ch v phỏp lut iu kin Vit Nam hin nay, Lun ỏn tin s Lut hc, H Ni 68 Trn Ngc Khuờ (ch nhim) (2002), Mi quan h gia cỏc yu t tõm lý xó hi vi quỏ trỡnh thc hin quy ch dõn ch c s nụng thụn hin nay, Bỏo cỏo tng quan ti nghiờn cu cp b ca Khoa Tõm lý Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 157 69 m Vn Li (2010), "Nhỡn li 10 nm thc hin Quy ch dõn ch c s", http://www.mattran.org.vn, [truy cp ngy 15/8/2014] 70 Nguyn Khc Mai (1997), Dõn ch - di sn húa H Chớ Minh, Nxb S tht, H Ni 71 Nguyn Vn Mnh (1995), Xõy dng v hon thin m bo phỏp lý thc hin quyn ngi iu kin i mi nc ta hin nay, Lun ỏn Phú tin s Lut hc, H Ni 72 Nguyn Vn Mnh (2010), Xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam: lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 73 Nguyn Vn Mnh (ch biờn) (2010), Thc hin phỏp lut - nhng lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia - Hnh chớnh, H Ni 74 Matinne Lombard, Gille Dumont (2007), Phỏp lut hnh chớnh ca Cng hũa Phỏp, Nxb T phỏp, H Ni 75 inh Vn Mu (2000), T chc thc hin quyn lc nhõn dõn v mi quan h gia nh nc v cụng dõn, ti nghiờn cu khoa hc 96-98-043/T, H Ni 76 Lờ Quang Minh (2003), thc hin dõn ch s c s, Tp Cng sn, (11) 77 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 1, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 78 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 4, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 79 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 5, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 80 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 7, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 81 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 9, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 82 H Chớ Minh (1995), Ton tp, 10, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 83 H Chớ Minh (1996), Ton tp, 11, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 84 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 12, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 85 Montesquieu (2006), Bn v tinh thn phỏp lut, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 86 N.M.Voskresenskaia, N.B.Davletshina (2009), Ch dõn ch: Nh nc v xó hi, Nxb Tri thc, H Ni 87 Nguyn Vn Nam (2013), Lut tc v vic thc hin quy ch dõn ch c s Tõy Nguyờn thc trng v nhng t ra, Tp Sinh hot Lý lun, 1(116) 158 88 Neal Tate C (1997), V nn dõn ch v phỏp lut nhng bc tin mi lý lun v phõn tớch Thụng tin khoa hc xó hi, (10), tr.24-29 89 Nguyn Th Ngõn (ch nhim) (2003), Quỏ trỡnh thc hin quy ch dõn ch c s mt s tnh ng bng sụng Hng hin nay, Bỏo cỏo tng quan ti nghiờn cu cp B ca Vin Ch ngha xó hi khoa hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 90 Dng Xuõn Ngc (ch biờn) (2000), Quy ch thc hin dõn ch cp xó, mt s lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 91 Nh xut bn Xõy dng (2002), Vn bn hng dn xõy dng v thc hin Quy ch Dõn ch c s, Nxb Xõy dng, H Ni 92 Nh xut bn T in Bỏch khoa (2005), T in Bỏch khoa Vit Nam, H Ni 93 Ng Vn Nhõn (2008), V i mi ch dõn ch trc tip v dõn ch i din trờn a bn c s nc ta hin nay, Tp Trit hc, 5(204), H Ni 94 Phm Vn Nhun (2010), ng thc s l ht nhõn lónh o xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha nc ta hin nay, Tp Lý lun chớnh tr, (8) 95 V Th Nhung (2011), Hon thin t chc thc hin dõn ch cp xó trờn a bn tnh Bc Ninh, Lun thc s Qun lý hnh chớnh cụng, H Ni 96 Thỏi Ninh, Hong Chớ Bo (1991), Dõn ch t sn v dõn ch xó hi ch ngha, Nxb S tht, H Ni 97 Nguyn Th Hin Oanh (2005), Vai trũ Mt trn T quc Vit Nam i vi vic thc hin quyn lm ch ca nhõn dõn nc ta hin nay, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 98 Olivier Vidal (2011), Nc Cng hũa Phỏp v cỏc cng ng lónh th a phng: s tr li ca nhúm Girondins?, cun Phõn cp qun lý nh nc, Nguyn Hong Anh dch, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 159 99 Hong Phờ (Ch biờn) (1988), T in Ting Vit, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 100 Nguyn Tin Phn (2001), Dõn ch v trung dõn ch - lý lun v thc tin, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 101 Nguyn Hnh Phỳc (2007), "Thc hin Quy ch dõn ch Thỏi Bỡnh - thnh tu v kinh nghim", Tp Cng sn, (775) 102 Thang Vn Phỳc, Nguyn Minh Phng (ng ch biờn) (2007), i mi t chc v hot ng ca Mt trn T quc v cỏc t chc chớnh tr - xó hi nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 103 V ỡnh Quõn (2005), Kinh nghim, t vic thc hin th ch dõn ch c s (thụn t tr) Trung Quc, Thụng tin Chớnh tr hc, Vin Chớnh tr hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, (1) 104 Phm Ngc Quang (2004), Thc hin dõn ch c s quỏ trỡnh i mi - thnh tu, v gii phỏp, Tp Lý lun chớnh tr, (3) 105 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1999), B lut Hỡnh s (sa i nm 2009), H Ni 106 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1999), Lut Mt trn T quc Vit Nam, H Ni 107 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2002), Hin phỏp Vit Nam, Nm 1946, nm 1959, nm 1980, nm 1992 v Ngh quyt v vic b sung sa i mt s iu ca Hin phỏp nm 1992, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 108 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2011), Lut Khiu ni, Lut T cỏo, H Ni 109 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2012), Lut Ph bin, giỏo dc phỏp lut, H Ni 110 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Hin phỏp nm 2013 v tỡm hiu Hin phỏp Vit Nam qua cỏc thi k, Nxb Hng c, H Ni 160 111 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Lut Ho gii c s, H Ni 112 Nguyn Duy Quý (2004), Xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca dõn, dõn v vỡ dõn, ti KX 04, Hi tho ti Thnh ph H Chớ Minh 113 Rozdental M.M (1986), T in trit hc, Nxb Tin B, Matxcva 114 S.L Montesqieu (1990), Tinh thn phỏp lut, Nxb Giỏo dc, H Ni 115 Tin Sõm (2005), Vn thc hin dõn ch c s nụng thụn Trung Quc, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 116 Nguyn Vn Sỏu, H Vn Thụng (ng ch biờn) (2003), Thc hin quy ch dõn ch v xõy dng chớnh quyn cp xó nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 117 Nguyn Vn Sỏu, H Vn Thụng (ch biờn) (2005), Th ch dõn ch v phỏt trin nụng thụn Vit Nam hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 118 Nguyn Bc Son (2010), Hi ỏp v dõn ch c s - sỏch ca Hi ng ch o xut bn sỏch xó, phng, th trn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 119 Phan Xuõn Sn (2003), Cỏc on th nhõn dõn vi vic bo m dõn ch c s hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 120 Phan Xuõn Sn (ch biờn) (2010), Cỏc chuyờn bi ging chớnh tr hc (dựng cho cao hc chuyờn ngnh chớnh tr hc), Nxb Chớnh tr - Hnh chớnh, H Ni 121 Nguyn Chớnh Tõm (2007), "Phn bin xó hi v s phỏt trin ca Vit Nam", http://vietnamnet.vn/chinhtri/, [truy cp ngy 25/8/2015] 122 ng ỡnh Tõn, ng Minh Tun (2002), Tip tc thc hin tt Quy ch dõn ch c s, Tp Lý lun Chớnh tr, (7), H Ni 123 Tp Thụng tin nhng lý lun (2008), "ng Cng sn Trung Quc v dõn ch", Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 124 Tp Tõn Hoa xó (2007), "Xõy dng ch dõn ch chớnh tr Trung Quc theo tinh thn ca ch ngha Mỏc", dch ng trờn Thụng tin Nhng lý lun - Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, (22) 161 125 H Bỏ Thõm, Nguyn Tụn Th Tng Võn (ng ch biờn) (2010), Phn bin xó hi v phỏt huy dõn ch phỏp quyn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 126 Trn Gia Thng (2002), Hin phỏp Vit Nam, (t nm 1946 n nm 1992) v cỏc lut v t chc b mỏy nh nc, Nxb Lao ng - Xó hi, H Ni 127 Thỏi Vnh Thng (2011), Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca quyn tip cn thụng tin, Nxb i hc quc gia, H Ni 128 Kim Thanh, Phan Hiờn (2007), Nhng im mi ca Phỏp lnh Thc hin dõn ch xó, phng, th trn, Tp Dõn vn, (10) 129 Nguyn Kim Thanh (2009), Mt vi suy ngh v kt qu 10 nm xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s, Tp Dõn vn, (7) 130 Thanh tra Nh nc (2002), Phỏt huy dõn ch v gii quyt khiu t c s, H Ni 131 Nguyn Tin Thnh (2006), Kt hp dõn ch i din v dõn ch trc tip thc hin quy ch dõn ch xó trờn a bn thnh ph H Ni, Lun thc s Lut hc, H Ni 132 Tng c Tho, Bựi Vit Hng (ng ch biờn) (2011), Tro lu xó hi dõn ch mt s nc phng Tõy hin i, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 133 Nguyn Trng Thúc (2005), Nõng cao vai trũ lónh o ca ng i vi vic xõy dng nh nc phỏp quyn v nn dõn ch xó hi ch ngha nc ta hin nay, Tp Trit hc, 6(169) 134 Thomas Meyer, Nicole Breyer (2007), Tng lai ca nn dõn ch xó hi (Die Zukunft Sozialen Demokratie), Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 135 Lờ Minh Thụng (2000), Tng cng c s phỏp lut v dõn ch trc tip nc ta giai on hin nay, Tp Nh nc v phỏp lut, (1), tr.17-27 136 Lờ Minh Thụng (2000), Hon thin c ch phỏp lý bo m quyn ngi nc ta, Tp Nh nc v Phỏp lut, (8) 137 Th tng Chớnh ph (1998), Ch th s 24/1998 ngy 19/6 ca Th tng Chớnh ph v vic xõy dng v thc hin hng c, quy c ca lng, bn thụn, p, cm dõn c, H Ni 138 Trn Th Hng Thỳy, Ng Vn Nhõn (ng ch biờn) (2004), Tỏc ng ca d lun xó hi i vi ý thc phỏp lut ca i ng cỏn b cp c s, Nxb T phỏp, H Ni 162 139 Nguyn Trung Tớn (ch nhim) (2010), Vai trũ v quyn ca nhõn dõn vi t cỏch l ch th xõy dng v hon thin nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam nm 2011-2020, Bỏo cỏo tng hp ti cp B, i hc Lut H Ni 140 ng Hu Ton (2005), Xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha v thc thi quyn lm ch ca nhõn dõn, Tp Khoa hc xó hi, (9) 141 Nguyn Vn Ton (2008), Quy ch dõn ch xó, phng, th trn, kt qu sau 10 nm thc hin, Tp Qun lý nh nc, (155), tr.14-18 142 Tng Liờn on Lao ng Vit Nam (2013), Cụng s 1833/TL ngy 04/12/2013 v vic Cụng on tham gia thc hin Quy ch dõn ch c s, H Ni 143 Trung tõm Nghiờn cu quyn ngi, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh (2002), Cỏc kin quc t c bn v quyn ngi, H Ni 144 Trung tõm Nghiờn cu quyn ngi Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh v Hi nghiờn cu quyn ngi Trung quc (2003), Quyn ngi Trung Quc v Vit Nam (truyn thng, lý lun v thc tin), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 145 Trng i hc Lut H Ni (2004), Giỏo trỡnh Lut Hin phỏp Vit Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 146 Nguyn Minh Tun (2014), Cỏc hỡnh thc dõn ch v vic m rng dõn ch Vit Nam, Tp Nh nc v Phỏp lut, (6), tr.40 147 o Trớ c (1998), Cng c cỏc hỡnh thc dõn ch vỡ s vng mnh ca Nh nc ta, Tp Nh nc v Phỏp lut, (1) 148 o Trớ c, Vừ Khỏnh Vinh (ng ch biờn) (2003), Giỏm sỏt v c ch giỏm sỏt vic thc hin quyn lc nh nc nc ta hin nay, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 149 o Trớ c (ch biờn) (2009), C ch giỏm sỏt ca nhõn dõn i vi hot ng ca b mỏy ng v Nh nc - Mt s lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 163 150 o Trớ c v cỏc cng s (2014), Mt s lý lun, thc tin v dõn ch trc tip, dõn ch c s trờn th gii v Vit Nam, Nxb i hc Quc gia H Ni 151 U Ban Thng v Quc hi (2007), Phỏp lnh s 34/2007/PL-UBTVQH11 ngy 20/4 v thc hin dõn ch xó, phng, th trn, H Ni 152 U ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam (2013), Bỏo cỏo s 495/BCMTTW-CT ngy 18/10/2013 v Tng hp ý kin, kin ngh ca c tri v nhõn dõn, H Ni 153 V.I.Lờnin, Ton tp, 37, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 154 V.I.Lờnin, Ton tp, 42, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 155 Chu Th Trang Võn (2009), Mt s t quỏ trỡnh thc thi Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn, Tp Nh nc v Phỏp lut, (5), tr.51-59 156 Vin Khoa hc phỏp lý (2005), Thit ch chớnh tr v b mỏy nh nc mt s nc trờn th gii, Nxb T phỏp, H Ni 157 Vin Khoa hc phỏp lý (B T phỏp) (2013), Thc trng thi hnh Phỏp lnh Thc hin dõn ch xó, phng, th trn, H Ni 158 Virginia Beramandi, Andrew Elis v cỏc cng s (2014), Dõn ch trc tip: S tay IDEA Quc t (Ch biờn bn dch o Trớ c, V Cụng Giao), Nxb i hc Quc gia H Ni 159 m c V (2008), Phỏt trin dõn ch xó hi dõn ch xó hi ch ngha v xõy dng xó hi hi hũa, Thụng tin Nhng lý lun, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, (13) 160 Trnh Th Xuyn (2009), Kim soỏt quyn lc nh nc-mt s lý lun v thc tin Vit Nam hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 161 Nguyn Nh í (2011), i t in ting Vit, Nxb i hc Quc gia thnh ph H Chớ Minh, H Chớ Minh 164 * Ti liu ting Anh 162 Adam Przeworski, Michael Alvarez, Jose Antonio Chebub and Fernando Limongi (1996), What makes Democracies Endure? (iu gỡ to nờn cỏc nn dõn ch bn vng?), Journal of Democracy 7/January, pag 39-55 163 Harold Hongju Koh (2000), The right to Democracy, Towards a community of democracy (Quyn dõn ch, Hng ti mt cng ng dõn ch), Issue of Democracy, May, p 164 Harold Hongju Koh (2000), The right to democracy, Towards a community of democracy, Issue of Democracy, May, 2000, p.9 165 Przeworski, Alvarez, Cheibub, and Limongi (1996), What makes democracies endure? Journal of Democracy (January): 39-55 166 Robert Alan, Dalh (1991), Democracy and its Critics (Dõn ch v s phờ phỏn), New Haven: Yale University Press USA 167 Sorensen Georg (2007), Democracy and democractization processes and prospects in changing world (Dõn ch v quỏ trỡnh dõn ch húa v trin vng mt th gii chuyn i), Westview press
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay