(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

27 158 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:32

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MINH HÀ CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Xây dựng Đảng quyền nhà nước Mã số : 62 31 02 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Dương Trung Ý TS Cao Thanh Vân Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ trở thành đảng cầm quyền (năm 1945) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam nỗ lực hoàn thành chức trách đảng cầm quyền, bảo đảm tính đáng cầm quyền Với vai trò đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hóa cương lĩnh, đường lối Đảng thành sách, pháp luật Nhà nước Năng lực cầm quyền Đảng thể chủ yếu, trước hết lực lãnh đạo Nhà nước, có lực lãnh đạo cấp ủy địa phương quyền cấp Cấp tỉnh giữ vị trí, vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định trị - xã hội (CT - XH) địa phương, góp phần thực thắng lợi nghiệp đổi đất nước Để phát huy tốt vai trò cấp tỉnh cần tăng cường lãnh đạo Tỉnh ủy quyền tỉnh (CQT) mà mấu chốt Tỉnh ủy phải xác định nội dung lãnh đạo sử dụng hiệu phương thức lãnh đạo (PTLĐ) CQT Trong 30 năm lãnh đạo nghiệp đổi mới, tỉnh ủy đồng sông Hồng (ĐBSH) tích cực lãnh đạo CQT, đạt kết tiêu biểu như: lãnh đạo CQT thực tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo kiện toàn tổ chức máy CQT, lãnh đạo CQT thực phối hợp với tổ chức khác hệ thống trị (HTCT) tốt; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa sau đại hội đại biểu đảng tỉnh; xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc, cải tiến chế độ công tác, lề lối, phong cách làm việc Tỉnh ủy; bước đầu xác định chức năng, nhiệm vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; tăng cường chất lượng công tác tư tưởng; công tác tổ chức - cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát… Bên cạnh đó, tỉnh ủy vùng ĐBSH có số hạn chế, lúng túng trình lãnh đạo CQT như: chậm đổi mới, cải tiến số khâu công tác; vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng tái diễn nơi này, nơi khác, thời điểm này, thời điểm khác; thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Tỉnh ủy, CQT chưa quy định rõ đầy đủ Một mặt, Tỉnh ủy lấn sân, bao biện, làm thay can thiệp sâu vào công việc CQT, mặt khác, tình trạng Tỉnh ủy buông lỏng lãnh đạo CQT lĩnh vực Năng lực lãnh đạo Tỉnh ủy CQT chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, tác động tiêu cực đến nghiệp xây dựng phát triển địa phương Vấn đề đặt Tỉnh ủy lãnh đạo CQT vùng ĐBSH như: phân định rõ chức năng, nhiệm vụ Tỉnh ủy với chức năng, nhiệm vụ CQT; làm rõ chế độ trách nhiệm người đứng đầu Tỉnh ủy, CQT; khắc phục hai xu hướng: lấn sân, bao biện, làm thay buông lỏng lãnh đạo; vừa nâng cao lực lãnh đạo Tỉnh ủy vừa nâng cao hiệu lực, hiệu điều hành quản lý CQT… Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn vấn đề: “Các tỉnh ủy vùng đồng sông Hồng lãnh đạo quyền tỉnh giai đoạn nay” làm luận án tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng quyền nhà nước, nhằm góp phần giải vấn đề cấp bách nêu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT, luận án đề xuất phương hướng giải pháp tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT đến năm 2025 2.2 Nhiệm vụ Tổng quan công trình khoa học nước liên quan đề đến tài luận án, đánh giá khái quát kết công trình nội dung luận án tiếp tục nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT giai đoạn Khảo sát, đánh giá thực trạng CQT vùng ĐBSH thực trạng tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT từ năm 2005 đến nay, rõ nguyên nhân, nêu kinh nghiệm lãnh đạo CQT tỉnh ủy vùng ĐBSH Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT đến năm 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH (Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh) CQT (HĐND, UBND) từ năm 2005 đến nay; đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT có giá trị đến năm 2025 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước, xây dựng tổ chức máy hoạt động Nhà nước 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin đồng thời sử dụng phương pháp liên ngành chuyên ngành như: khảo sát, tổng kết thực tiễn; lịch sử - lôgíc; phân tích - tổng hợp; điều tra xã hội học; vấn sâu; phương pháp chuyên gia Đóng góp khoa học luận án - Khái niệm Tỉnh ủy lãnh đạo CQT giai đoạn nay; - Một số kinh nghiệm lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT từ năm 2005 đến nay; - Các giải pháp tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT đến năm 2025 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Kết nghiên cứu luận án cung cấp luận khoa học cho tỉnh ủy nghiên cứu, tham khảo để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo CQT 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Nội dung luận án tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập trường trị tỉnh, thành phố Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Kết cấu luận án Luận án gồm phần mở đầu, chương, tiết, kết luận, danh mục công trình khoa học tác giả công bố liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trong năm gần đây, vấn đề đảng cầm quyền, vai trò lãnh đạo Đảng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng, đổi PTLĐ Đảng Nhà nước, đổi lãnh đạo cấp ủy quyền cấp,… giành quan tâm giới nghiên cứu khoa học nước với phương diện, mức độ mục tiêu khác Đến nay, có nhiều công trình khoa học liên quan đến vấn đề tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT giai đoạn Có thể tham khảo cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu kết công trình khoa học có liên quan đến đề tài luận án Trên sở xác định nội dung mà luận án cần tập trung nghiên cứu 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA VIỆT NAM Luận án tổng quan công trình nghiên cứu nước về: vai trò lãnh đạo Đảng, Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước, PTLĐ Đảng Nhà nước, đổi PTLĐ Đảng Nhà nước cấp Trung ương, đổi PTLĐ Đảng quan máy nhà nước (Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân)… 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA NƯỚC NGOÀI Luận án nghiên cứu công trình khoa học Trung Quốc, Lào số nước khác về: vai trò lãnh đạo, lực lãnh đạo, lực cầm quyền Đảng, quy luật cầm quyền, cầm quyền khoa học, phòng chống tha hóa Đảng Các công trình gợi mở nhiều vấn đề cho hoạt động triển khai nghiên cứu tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CQT giai đoạn 1.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT 1.3.1 Khái quát kết nghiên cứu công trình khoa học có liên quan Một là, công trình khoa học nêu làm rõ lãnh đạo đảng, đảng lãnh đạo nhà nước điều kiện mới, hoàn cảnh Hai là, mức độ định, công trình khoa học kể bàn đến việc phân định rõ chức lãnh đạo Đảng với chức quản lý, điều hành xã hội Nhà nước Ba là, có số công trình đề cập đến vai trò, nội dung, PTLĐ tỉnh ủy số tổ chức HTCT số lĩnh vực đời sống xã hội Cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu hệ thống, chuyên sâu tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT giai đoạn kết đạt công trình khoa học liên quan đến đề tài luận án có giá trị định hướng phương pháp tiếp cận, giải vấn đề nghiên cứu 1.3.2 Những vấn đề luận án tập trung giải Thứ nhất, làm rõ số vấn đề như: đặc điểm tự nhiên, KT XH tỉnh ĐBSH; chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tỉnh ủy, CQT ĐBSH nay; khái niệm, nội dung, PTLĐ tỉnh ủy ĐBSH CQT Thứ hai, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức máy hoạt động CQT vùng ĐBSH thực trạng tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT từ năm 2005 đến nay, rõ nguyên nhân rút kinh nghiệm lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT Thứ ba, đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT đến năm 2025 Chương CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH HIỆN NAY NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 TỈNH, TỈNH ỦY, CHÍNH QUYỀN TỈNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY 2.1.1 Khái quát đặc điểm tỉnh vùng đồng sông Hồng Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, dân cư, quốc phòng, an ninh tỉnh vùng ĐBSH (Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) tác động đến lãnh đạo tỉnh ủy CQT 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tỉnh ủy vùng đồng sông Hồng 2.1.2.1 Chức Tỉnh ủy - ban chấp hành (BCH) Đảng tỉnh Đại hội đại biểu đảng tỉnh bầu ra, quan lãnh đạo đảng tỉnh hai kỳ đại hội Tỉnh ủy có chức năng: lãnh đạo tổ chức HTCT, lĩnh vực đời sống xã hội nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; lãnh đạo, đạo công tác xây dựng Đảng; tổng kết thực tiễn, đề xuất, kiến nghị với Trung ương bổ sung, hoàn thiện đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước 2.1.2.2 Nhiệm vụ Với chức xác định trên, Tỉnh ủy thực nhiệm vụ cụ thể sau: (1) Chấp hành đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, định chủ trương, giải pháp nhằm cụ thể hóa thực đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nghị Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng, nghị Trung ương Đảng, nghị đại hội đại biểu đảng tỉnh; (2) Quyết định chương trình làm việc toàn khóa Tỉnh ủy; chương trình kiểm tra, giám sát Tỉnh ủy; quy chế làm việc BCH, Ban thường vụ (BTV), Thường trực Tỉnh ủy quy chế làm việc Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; (3) Quyết định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu phát triển KT - XH năm; đề án quan trọng lĩnh vực KT - XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; định chủ trương, quan điểm đạo phát triển văn hóa, xây dựng Đảng HTCT, chăm lo đời sống nhân dân tỉnh; (4) Bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo bầu cử HĐND; định nhân chủ chốt giới thiệu ứng cử, đề cử vào quan nhà nước; nhân bổ sung vào Tỉnh ủy chức danh Tỉnh ủy bầu để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y, định; (5) Lãnh đạo quyền, MTTQ đoàn thể CT - XH tỉnh; lãnh đạo cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc thực thắng lợi thị, nghị quyết, chủ trương, phương hướng công tác Tỉnh ủy; (6) Quyết định kỷ luật đảng tỉnh ủy viên chức danh diện Tỉnh ủy quản lý theo quy định Điều lệ Đảng; (7) Thực việc sơ kết, tổng kết, báo cáo hoạt động thuộc thẩm quyền, trách nhiệm lãnh đạo, đạo Tỉnh ủy; (8) Xem xét, đạo công tác tài đảng theo quy định; (9) Chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng tỉnh 2.1.2.3 Đặc điểm tỉnh ủy vùng đồng sông Hồng Một là, tỉnh ủy vùng ĐBSH hoạt động môi trường có ảnh hưởng sâu sắc văn hóa lúa nước Hai là, tổ chức máy tỉnh ủy vùng ĐBSH bước củng cố, kiện toàn Ba là, chất lượng đội ngũ tỉnh ủy viên tỉnh ĐBSH nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu ngày cao hoạt động lãnh đạo Bốn là, tỉnh ủy ĐBSH gặp nhiều khó khăn thực nhiệm vụ, lãnh đạo phát triển KT - XH bền vững 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm quyền tỉnh vùng đồng sông Hồng CQT cấp quyền địa phương, tổ chức đơn vị hành tỉnh, gồm HĐND tỉnh UBND tỉnh 11 hiệu quả, minh bạch hóa; phát huy vai trò CQT cụ thể hóa tổ chức thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nghị Tỉnh ủy, nhân dân tín nhiệm 2.2.2 Nội dung lãnh đạo Tỉnh ủy quyền tỉnh đồng sông Hồng 2.2.2.1 Tỉnh ủy lãnh đạo quyền tỉnh thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật Một là, Tỉnh ủy lãnh đạo HĐND tỉnh thể chế hóa quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước nghị Tỉnh ủy thành nghị quyết, định HĐND tỉnh Hai là, Tỉnh ủy lãnh đạo HĐND tỉnh thực chức giám sát, chức đại diện cho nhân dân Ba là, Tỉnh ủy lãnh đạo UBND tỉnh chấp hành nghị HĐND tỉnh, cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước nghị Tỉnh ủy, nghị HĐND tỉnh Bốn là, Tỉnh ủy lãnh đạo UBND tỉnh thực nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội địa phương theo quy định pháp luật 2.2.2.2 Tỉnh ủy lãnh đạo xây dựng tổ chức máy đội ngũ cán bộ, công chức quyền tỉnh sạch, vững mạnh Một là, Tỉnh ủy lãnh đạo kiện toàn, củng cố tổ chức máy CQT theo quy định pháp luật Hai là, Tỉnh ủy lãnh đạo kiện toàn, củng cố tổ chức đảng máy CQT, đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh Ba là, Tỉnh ủy lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán máy CQT 2.2.2.3 Lãnh đạo quyền tỉnh phối hợp công tác với tổ chức hệ thống trị Tỉnh ủy lãnh đạo xây dựng thực nghiêm túc quy chế phối hợp công tác HĐND tỉnh, UBND tỉnh Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể CT - XH để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, thực chủ trương, thị, nghị Tỉnh ủy, nghị HĐND tỉnh, chương trình, kế hoạch, định 12 UBND tỉnh; vận động tầng lớp nhân dân tỉnh tham gia hoạt động quản lý Nhà nước thực nghĩa vụ Nhà nước Tỉnh ủy lãnh đạo CQT tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đoàn thể CT - XH hoạt động tham gia xây dựng máy CQT, tham gia hoạt động quản lý nhà nước, đóng góp ý kiến xây dựng CQT sạch, vững mạnh, thực chức giám sát, phản biện xã hội Tỉnh ủy lãnh đạo CQT mời chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam người đứng đầu tổ chức CT- XH tham dự kỳ họp HĐND, phiên họp UBND tỉnh bàn vấn đề có liên quan Tỉnh ủy lãnh đạo CQT tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng quyền Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đoàn thể CT - XH, lắng nghe, giải trả lời kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đoàn thể CT- XH xây dựng quyền phát triển KT - XH địa phương 2.2.3 Phương thức lãnh đạo Tỉnh ủy quyền tỉnh đồng sông Hồng 2.2.3.1 Khái niệm phương thức lãnh đạo Tỉnh ủy quyền tỉnh Phương thức lãnh đạo Tỉnh ủy quyền tỉnh hệ thống cách thức, phương pháp, hình thức, quy chế, quy định, quy trình, phong cách, lề lối làm việc… mà Tỉnh ủy sử dụng để tác động vào máy quyền nhằm xây dựng quyền tỉnh sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu cao 2.2.3.2 Các phương thức lãnh đạo Tỉnh ủy quyền tỉnh đồng sông Hồng Các tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CQT phương thức chủ yếu: Một là, nghị quyết, chủ trương, định hướng lớn, cho ý kiến đạo; Hai là, thông Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh, cấp ủy máy CQT; Ba là, công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên quan thuộc CQT; Bốn là, công tác tổ chức, cán bộ; Năm là, việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu cán bộ, đảng viên công tác tổ chức máy CQT; Sáu là, công tác kiểm tra, giám sát; tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo CQT; Bảy là, quy chế, phong cách, lề lối làm việc 13 Chương TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH QUYỀN TỈNH VÀ CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.1 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH QUYỀN TỈNH Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Về tổ chức máy hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Một là, tổ chức máy HĐND tỉnh vùng ĐBSH gọn nhẹ, động, linh hoạt Hai là, đại biểu HĐND tỉnh vùng ĐBSH có chất lượng tốt, thực tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động HĐND tỉnh Ba là, chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh vùng ĐBSH ngày nâng cao Bốn là, HĐND tỉnh thực tốt chức định chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng phát triển địa phương Năm là, chất lượng, hiệu giám sát HĐND tỉnh nâng lên rõ rệt Sáu là, hoạt động tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh ĐBSH thực theo quy định, có nhiều đổi Bảy là, HĐND tỉnh vùng ĐBSH thực tốt công tác tiếp công dân, nhận xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo 3.1.1.2 Về tổ chức máy hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh Một là, tổ chức máy UBND tỉnh vùng ĐBSH phù hợp với yêu cầu quản lý hành nhà nước tình hình thực tiễn địa phương Hai là, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) máy CQT có chuyển biến tích cực 14 Ba là, công tác đạo, điều hành UBND tỉnh vùng ĐBSH thể chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu Bốn là, UBND tỉnh vùng ĐBSH tích cực đổi phương thức quản lý theo hướng thiết thực, hiệu quả, bước ứng dụng công nghệ thông tin đạo, điều hành Năm là, UBND tỉnh vùng ĐBSH đạt số kết bật thực nhiệm vụ theo thẩm quyền số lĩnh vực chủ yếu - KT - XH có phát triển khởi sắc - Công tác CCHCNN đạt kết khả quan - Hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, thực hành tiết kiệm CQT ĐBSH có chuyển biến tích cực - Công tác tiếp công dân có cải tiến, đổi 3.1.1.3 Về thực phối hợp công tác với quan, tổ chức hữu quan Một là, CQT vùng ĐBSH chấp hành nghiêm chỉnh quy định, đạo quan nhà nước trung ương Hai là, CQT vùng ĐBSH bám sát lãnh đạo tỉnh ủy thông qua Đảng đoàn HĐND tỉnh BCSĐ UBND tỉnh Ba là, nội CQT có phối hợp chặt chẽ với thực chức năng, nhiệm vụ Bốn là, CQT đạo, lãnh đạo sâu sát quyền cấp huyện Năm là, CQT phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức CT - XH 3.1.2 Hạn chế, khuyết điểm 3.1.2.1 Về tổ chức máy hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Một là, cấu tổ chức HĐND tỉnh vùng ĐBSH chưa thật phù hợp với tình hình, nhiệm vụ, vận hành chưa thông suốt, gây ảnh hưởng định đến chất lượng hoạt động HĐND tỉnh Hai là, chất lượng đại biểu HĐND tỉnh vùng ĐBSH số mặt chưa đáp ứng yêu cầu Ba là, hoạt động kỳ họp số HĐND vùng ĐBSH tỉnh mang tính hình thức 15 Bốn là, số định HĐND tỉnh vùng ĐBSH vấn đề quan trọng địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn Năm là, chất lượng giám sát số HĐND vùng ĐBSH tỉnh chưa cao Sáu là, hoạt động tiếp xúc cử tri HĐND vùng ĐBSH tỉnh mang tính hình thức Bảy là, hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo số HĐND tỉnh vùng ĐBSH chưa thực vào nếp 3.1.2.2 Về tổ chức máy hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh Một là, quan chuyên môn UBND tỉnh tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy cồng kềnh Hai là, chất lượng phận CB, CC,VC chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Ba là, công tác đạo, điều hành số UBND tỉnh vùng ĐBSH bị động, chậm trễ, sai sót Bốn là, số UBND tỉnh có số yếu thực nhiệm vụ theo thẩm quyền số lĩnh vực chủ yếu, là: lĩnh vực điều hành, quản lý kinh tế, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, CCHCNN 3.1.2.3 Về thực phối hợp công tác với quan, tổ chức hữu quan Nhìn chung, thời điểm định, hoạt động cụ thể, số CQT vùng ĐBSH chưa giải tốt mối quan hệ công tác với quan, tổ chức hữu quan 3.2 CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.2.1 Thực trạng tỉnh ủy vùng đồng sông Hồng lãnh đạo quyền tỉnh 3.2.1.1 Ưu điểm * Trong thực nội dung lãnh đạo Một là, tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CQT thực tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật 16 - Lãnh đạo HĐND tỉnh thể chế hóa kịp thời quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước nghị Tỉnh ủy thành nghị quyết, định HĐND tỉnh - Lãnh đạo HĐND tỉnh thực tốt chức giám sát, chức đại diện cho nhân dân - Lãnh đạo UBND tỉnh chấp hành nghiêm nghị HĐND tỉnh phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng, an ninh địa phương - Lãnh đạo UBND tỉnh thực đầy đủ nhiệm vụ quản lý hành nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội địa phương theo pháp luật Hai là, tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo xây dựng tổ chức máy đội ngũ cán bộ, công chức CQT sạch, vững mạnh - Lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức máy CQT ngày hoàn thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu - Lãnh đạo kiện toàn, củng cố tổ chức đảng máy CQT, đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh - Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán CQT có chất lượng ngày cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Ba là, tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CQT thực tốt hoạt động phối hợp công tác với tổ chức HTCT * Trong thực phương thức lãnh đạo Một là, tỉnh ủy trọng lãnh đạo CQT nghị quyết, chủ trương, định hướng lớn cho ý kiến đạo Hai là, tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo CQT thông đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh, cấp ủy máy CQT Ba là, tỉnh ủy coi trọng lãnh đạo CQT công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên quan thuộc CQT Bốn là, tỉnh ủy ĐBSH tích cực đổi lãnh đạo CQT công tác tổ chức, cán Năm là, tỉnh ủy trọng lãnh đạo CQT việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu cán bộ, đảng viên công tác tổ chức máy CQT 17 Sáu là, tỉnh ủy tích cực lãnh đạo CQT hoạt động kiểm tra, giám sát; tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo CQT Bảy là, tỉnh ủy coi trọng lãnh đạo CQT quy chế, lề lối, phong cách làm việc 3.2.1.2 Hạn chế, khuyết điểm * Trong thực nội dung lãnh đạo Một là, tỉnh ủy vùng ĐBSH chưa sâu sát lãnh đạo CQT thực chức năng, nhiệm vụ Các biểu cụ thể hạn chế là: chưa kịp thời, chưa sâu sát lãnh đạo HĐND tỉnh thể chế hóa quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước nghị Tỉnh ủy thành nghị quyết, định HĐND tỉnh; chưa coi trọng lãnh đạo HĐND tỉnh thực chức giám sát, chức đại diện cho nhân dân; lãnh đạo UBND tỉnh chấp hành nghị HĐND tỉnh phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng, an ninh số hạn chế, yếu kém; có khuyết điểm, hạn chế lãnh đạo UBND tỉnh thực quản lý nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội địa phương theo quy định pháp luật Hai là, số tỉnh ủy ĐBSH chưa quan tâm mức đến lãnh đạo xây dựng tổ chức máy đội ngũ cán bộ, công chức CQT sạch, vững mạnh Hạn chế có biểu cụ thể như: việc lãnh đạo kiện toàn, củng cố tổ chức máy CQT theo quy định pháp luật chậm; lúng túng lãnh đạo kiện toàn, củng cố đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh, cấp ủy máy CQT; lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán CQT nhiều hạn chế, yếu Ba là, tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CQT phối hợp công tác với tổ chức HTCT số hoạt động chưa kịp thời hiệu chưa cao * Trong thực phương thức lãnh đạo Một là, lãnh đạo CQT nghị quyết, chủ trương, kế hoạch chưa số tỉnh ủy ĐBSH thực coi trọng Hai là, lãnh đạo CQT thông đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh, cấp ủy máy CQT chưa thực tốt 18 Ba là, nội dung phương pháp công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên công tác máy CQT chưa đổi Bốn là, lãnh đạo CQT công tác tổ chức, cán chưa thể rõ tầm nhìn xa, chí có biểu lúng túng Năm là, việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu đảng viên công tác máy CQT chưa coi trọng mức Sáu là, lãnh đạo CQT hoạt động kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, hiệu chưa cao; đạo tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo CQT chưa nghiêm túc Bảy là, lãnh đạo CQT quy chế, lề lối, phong cách làm việc chưa coi trọng 3.2.2 Nguyên nhân kinh nghiệm 3.2.2.1 Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm * Nguyên nhân ưu điểm - Nguyên nhân chủ quan: Một là, tỉnh ủy ĐBSH nhận thức đắn, quán triệt vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối Đảng Hai là, chất lượng đội ngũ tỉnh ủy viên, đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh ĐBSH tương đối cao Ba là, tỉnh ủy ĐBSH xác định nội dung lãnh đạo CQT, bước đầu sử dụng PTLĐ phù hợp - Nguyên nhân khách quan: Một là, CQT ĐBSH tích cực, chủ động, sáng tạo thể tinh thần trách nhiệm cao tổ chức thực nghị quyết, định lãnh đạo tỉnh ủy Hai là, tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CQT môi trường có nhiều thuận lợi * Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm - Nguyên nhân chủ quan: Một là, lực nhận thức lãnh đạo CQT số tỉnh ủy viên cán bộ, đảng viên hạn chế Hai là, vai trò quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chưa trọng phát huy trình Tỉnh ủy lãnh đạo CQT 19 Ba là, việc thực chức năng, nhiệm vụ đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh, cấp ủy máy CQT chưa chưa đầy đủ - Nguyên nhân khách quan: Một là, lực công tác phận CB,CC,VC CQT hạn chế, yếu Hai là, vai trò giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, quyền MTTQ Việt Nam, đoàn thể CT - XH nhân dân địa phương chưa phát huy tốt Ba là, nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH ngày diễn biến phức tạp đặt nhiều vấn đề tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CQT 3.2.2.2 Những kinh nghiệm chủ yếu Nghiên cứu thực tiễn lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH CQT thời gian qua, rút kinh nghiệm có giá trị đạo thực tiễn như: Một là, coi trọng lãnh đạo đẩy mạnh CCHCNN, đại hóa điều kiện hoạt động CQT Hai là, trọng lãnh đạo công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí nhằm xây dựng CQT sạch, vững mạnh Ba là, lãnh đạo CQT thực tốt phối hợp công tác với MTTQ Việt Nam đoàn thể CT - XH Bốn là, xây dựng thực nghiêm quy chế làm việc Tỉnh ủy, quy định chặt chẽ thẩm quyền, trách nhiệm lãnh đạo CQT Năm là, phát huy vai trò tổ chức đảng máy CQT, đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh; vai trò, trách nhiệm cán bộ, đảng viên công tác quan CQT Sáu là, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nghị Tỉnh ủy tổ chức đảng, đảng viên hoạt động CQT 20 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TỈNH ĐẾN NĂM 2025 4.1 DỰ BÁO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TỈNH 4.1.1 Dự báo nhân tố tác động đến lãnh đạo tỉnh ủy vùng đồng sông Hồng quyền tỉnh 4.1.1.1 Thuận lợi Một là, thành tựu bật có ý nghĩa lịch sử 30 năm đổi đất nước địa phương củng cố vai trò lãnh đạo Đảng nói chung, tỉnh ủy ĐBSH nói riêng Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu cấp ủy, tổ chức đảng Ba là, có hệ thống quy định pháp lý tương đối hoàn chỉnh bảo đảm cho hoạt động CQT Bốn là, xu hòa bình, hợp tác, phát triển tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT Năm là, cách mạng khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở hội cho tỉnh ủy ĐBSH vận dụng tiến khoa học, công nghệ vào hoạt động lãnh đạo CQT Sáu là, xu hướng dân chủ hóa hoạt động sống xã hội, đời sống trị nước giới tiếp tục phát triển 4.1.1.2 Khó khăn Một là, tỉnh ĐBSH phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh trình thực CNH, HĐH đô thị hóa 21 Hai là, lãnh đạo khắc phục yếu CQT, thiết kế mô hình quyền phù hợp trở thành đòi hỏi cấp thiết tỉnh ủy vùng ĐBSH Ba là, việc hợp quan đảng quan nhà nước có chức tương ứng đặt yêu cầu lãnh đạo tỉnh ủy CQT Bốn là, tình hình giới thay đổi nhanh, phức tạp khó lường tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn Năm là, nguy tiềm ẩn xuất từ xu hướng dân chủ hóa từ việc áp dụng tiến khoa học - công nghệ vào hoạt động lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH 4.1.2 Phương hướng tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy vùng đồng sông Hồng quyền tỉnh đến năm 2025 4.1.2.1 Phương hướng chung Trên sở định hướng lớn nâng cao lực lãnh đạo Đảng, xuất phát từ thực tế tỉnh vùng ĐBSH, phương hướng chung tăng cường lãnh đạo Tỉnh ủy CQT cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực Nghị Trung ương khóa XI, nâng cao lực lãnh đạo Tỉnh ủy CQT, tiếp tục đổi PTLĐ Tỉnh ủy CQT; khắc phục có hiệu quả, triệt để hạn chế, khuyết điểm Tỉnh ủy lãnh đạo CQT 4.1.2.2 Phương hướng cụ thể Một là, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Hai là, nâng cao lực lãnh đạo Tỉnh ủy CQT; tiếp tục đổi PTLĐ Tỉnh ủy CQT - Nâng cao chất lượng đội ngũ tỉnh ủy viên - Đổi công tác xây dựng đội ngũ cán CQT nhằm tăng cường lãnh đạo Tỉnh ủy CQT - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ba là, củng cố, kiện toàn tổ chức máy CQT vùng ĐBSH Bốn là, xây dựng thực chế để MTTQ, đoàn thể CT - XH nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng CQT 22 4.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TỈNH Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐẾN NĂM 2025 4.2.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm lực lãnh đạo tỉnh ủy vùng đồng sông Hồng quyền tỉnh 4.2.2 Xây dựng, hoàn thiện thực nghiêm quy chế làm việc Tỉnh ủy, đề cao trách nhiệm cá nhân Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; thực mô hình Bí thư Tỉnh ủy đồng thời Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 4.2.3 Tăng cường lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức máy, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quyền tỉnh 4.2.4 Lãnh đạo phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - xã hội nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền tỉnh 4.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết thực tiễn lãnh đạo quyền tỉnh 23 KẾT LUẬN Chính quyền tỉnh cấp quyền địa phương, có vai trò quan trọng đặc biệt việc điều hành, quản lý lĩnh vực đời sống xã hội địa bàn Chính quyền tỉnh trụ cột HTCT tỉnh, công cụ lãnh đạo sắc bén Tỉnh ủy Lãnh đạo CQT nhiệm vụ quan trọng tỉnh ủy ĐBSH giai đoạn lẽ lực lãnh đạo tỉnh ủy biểu tập trung nhất, rõ lực lãnh đạo CQT Tỉnh ủy lãnh đạo CQT tổng thể hoạt động có định hướng Tỉnh ủy CQT, từ việc đề chủ trương, nghị xây dựng tổ chức máy, cán đến hoạt động lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát CQT thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, nhằm xây dựng CQT sạch, vững mạnh, đủ lực quản lý điều hành lĩnh vực đời sống xã hội địa phương, nhân dân tín nhiệm Từ thực tiễn lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH CQT thời gian qua, rút kinh nghiệm cần thiết như: lãnh đạo đẩy mạnh CCHCNN, đại hóa điều kiện hoạt động CQT; tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí góp phần làm cho máy CQT sạch, vững mạnh; lãnh đạo CQT thực tốt quan hệ phối hợp công tác với MTTQ Việt Nam đoàn thể CT - XH; xây dựng thực nghiêm quy chế làm việc Tỉnh ủy, quy định chặt chẽ thẩm quyền, trách nhiệm lãnh đạo CQT; phát huy vai trò tổ chức đảng máy CQT, đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh; vai trò, trách nhiệm cán bộ, đảng viên công tác quan CQT; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nghị Tỉnh ủy tổ chức đảng, đảng viên hoạt động CQT 24 Trên sở định hướng lớn nâng cao lực lãnh đạo Đảng, xuất phát từ thực tế tỉnh vùng ĐBSH, phương hướng chung tăng cường lãnh đạo Tỉnh ủy CQT cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực Nghị Trung ương khóa XI, nâng cao lực lãnh đạo Tỉnh ủy CQT, tiếp tục đổi PTLĐ Tỉnh ủy CQT; khắc phục có hiệu quả, triệt để hạn chế, khuyết điểm Tỉnh ủy lãnh đạo CQT Các giải pháp chủ yếu cần thực để tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH CQT thời gian tới là: nâng cao nhận thức, trách nhiệm lực lãnh đạo Tỉnh ủy CQT; xây dựng, hoàn thiện thực nghiêm quy chế làm việc Tỉnh ủy, đề cao trách nhiệm cá nhân Bí thư Phó Bí thư Tỉnh ủy, thực mô hình Bí thư Tỉnh ủy đồng thời Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức máy, nâng cao chất lượng hoạt động CQT; lãnh đạo phát huy vai trò MTTQ đoàn thể CT - XH xây dựng đảng, xây dựng CQT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết thực tiễn lãnh đạo CQT./ 25 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Lê Thị Minh Hà (2013), “Tổng thuật Hội thảo Khoa học “Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội điều kiện - vấn đề lý luận thực tiễn””, Tạp chí Thông tin Chính trị - Hành chính, số (14), năm 2013, tr.78-80 Lê Thị Minh Hà (2014), “Một biện pháp phát huy dân chủ Đảng”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 10, năm 2014, tr.37-40 Lê Thị Minh Hà (2014), “Động lực đột phá cải cách hành tỉnh Quảng Ninh nay”, Tạp chí Cộng sản (chuyên đề sở), số số 96 (12- 2014), tr.75-78 Lê Thị Minh Hà (2015), “Phát huy tính tiền phong đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam theo quan điểm V.I Lênin”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số (129).2015, tr.9-12 Lê Thị Minh Hà (2015), “Sự lãnh đạo Đảng quyền cấp tỉnh nước ta nay”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 12-10-2015 Lê Thị Minh Hà (2015), (đồng tác giả), Bí thư huyện ủy giai đoạn nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Lê Thị Minh Hà (2015), “Kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện thực quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng cấp tỉnh nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 300 (11-2015), tr.77-80 Lê Thị Minh Hà (2015), “Tỉnh ủy Quảng Ninh lãnh đạo công tác giảm nghèo bền vững”, Tạp chí Cộng sản (chuyên đề sở), số 107 (11-2015), tr.58-61 Lê Thị Minh Hà (2015), “Đổi phương thức lãnh đạo tỉnh ủy Hội đồng nhân dân tỉnh qua thực tiễn Vĩnh Phúc”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 235 (2015), tr.138-139 10 Lê Thị Minh Hà (2016), “Tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy Thái Bình công tác phòng, chống tham nhũng”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 242(2016), tr.146-148 11 Lê Thị Minh Hà (2016), “Tỉnh ủy Hà Nam tăng cường lãnh đạo hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh”, Tạp chí Lý luận trị, số (2016), tr.70-74 [...]... chọn các mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động hiệu quả 2.2 CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH HIỆN NAY - KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC 2.2.1 Khái niệm Tỉnh ủy lãnh đạo chính quyền tỉnh Tỉnh ủy lãnh đạo chính quyền tỉnh là tổng thể hoạt động có định hướng của Tỉnh ủy đối với chính quyền tỉnh, từ việc đề ra các chủ trương, nghị quyết về xây dựng tổ chức bộ máy, cán... chung, ở những thời điểm nhất định, trong các hoạt động cụ thể, một số CQT ở vùng ĐBSH chưa giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức hữu quan 3.2 CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.2.1 Thực trạng các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông Hồng lãnh đạo chính quyền tỉnh 3.2.1.1 Ưu điểm * Trong thực hiện nội dung lãnh. .. TỈNH ỦY ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TỈNH Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐẾN NĂM 2025 4.2.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông Hồng đối với chính quyền tỉnh 4.2.2 Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Tỉnh ủy, đề cao trách nhiệm cá nhân của Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; thực hiện mô hình Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng. .. Nam tỉnh và các đoàn thể CT- XH về xây dựng chính quyền và phát triển KT - XH ở địa phương 2.2.3 Phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với chính quyền tỉnh ở đồng bằng sông Hồng 2.2.3.1 Khái niệm phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với chính quyền tỉnh Phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với chính quyền tỉnh là hệ thống các cách thức, phương pháp, hình thức, quy chế, quy định, quy trình, phong cách,... phong cách, lề lối làm việc 13 Chương 3 TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH QUYỀN TỈNH VÀ CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.1 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH QUYỀN TỈNH Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Về tổ chức bộ máy và hoạt động của các Hội đồng nhân dân tỉnh Một là, tổ chức bộ máy của các HĐND tỉnh. .. 23 KẾT LUẬN 1 Chính quyền tỉnh là một cấp của chính quyền địa phương, có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc điều hành, quản lý các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn Chính quyền tỉnh là trụ cột của HTCT tỉnh, là công cụ lãnh đạo sắc bén của Tỉnh ủy Lãnh đạo CQT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các tỉnh ủy ở ĐBSH giai đoạn hiện nay bởi lẽ năng lực lãnh đạo của các tỉnh ủy biểu hiện tập... kiến chỉ đạo Hai là, các tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo CQT thông đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ UBND tỉnh, cấp ủy trong bộ máy CQT Ba là, các tỉnh ủy coi trọng lãnh đạo CQT bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên trong các cơ quan thuộc CQT Bốn là, các tỉnh ủy ở ĐBSH tích cực đổi mới sự lãnh đạo CQT bằng công tác tổ chức, cán bộ Năm là, các tỉnh ủy chú trọng lãnh đạo CQT bằng việc... công nghệ vào các hoạt động lãnh đạo của các tỉnh ủy ở ĐBSH 4.1.2 Phương hướng tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông Hồng đối với chính quyền tỉnh đến năm 2025 4.1.2.1 Phương hướng chung Trên cơ sở những định hướng lớn về nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xuất phát từ thực tế các tỉnh ở vùng ĐBSH, phương hướng chung tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với CQT cần đẩy mạnh... chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, được nhân dân tín nhiệm 2.2.2 Nội dung lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với chính quyền tỉnh ở đồng bằng sông Hồng 2.2.2.1 Tỉnh ủy lãnh đạo chính quyền tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật Một là, Tỉnh ủy lãnh đạo HĐND tỉnh thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách,... mà Tỉnh ủy sử dụng để tác động vào bộ máy chính quyền nhằm xây dựng chính quyền tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao 2.2.3.2 Các phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với chính quyền tỉnh ở đồng bằng sông Hồng Các tỉnh ủy ở ĐBSH lãnh đạo CQT bằng các phương thức chủ yếu: Một là, bằng nghị quyết, chủ trương, định hướng lớn, cho ý kiến chỉ đạo; Hai là, thông Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay