(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

208 170 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:32

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MINH HÀ CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MINH HÀ CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Xây dựng Đảng quyền nhà nước Mã số : 62 31 02 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS DƯƠNG TRUNG Ý TS CAO THANH VÂN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả luận án Lê Thị Minh Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các công trình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Các công trình nghiên cứu nước 17 1.3 Kết nghiên cứu công trình khoa học có liên quan vấn đề luận án tập trung giải 21 Chương 2: CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Tỉnh, tỉnh ủy, quyền tỉnh đồng sông Hồng 25 25 2.2 Các tỉnh ủy vùng đồng sông Hồng lãnh đạo quyền tỉnh - Khái niệm, nội dung, phương thức 44 Chương 3: TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH QUYỀN TỈNH VÀ CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 55 3.1 Thực trạng tổ chức hoạt động quyền tỉnh vùng đồng sông Hồng 55 3.2 Các tỉnh ủy vùng đồng sông Hồng lãnh đạo quyền tỉnh - Thực trạng, nguyên nhân kinh nghiệm 75 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TỈNH ĐẾN NĂM 2025 113 4.1 Dự báo nhân tố tác động phương hướng tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy đồng sông Hồng quyền tỉnh 113 4.2 Các giải pháp chủ yếu tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh vùng đồng sông Hồng đến năm 2025 KẾT LUẬN 125 159 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 162 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 163 PHỤ LỤC 178 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN BCH Ban Chấp hành BCSĐ Ban cán đảng BTV Ban thường vụ CB, CC, VC Cán bộ, công chức, viên chức CCHCNN Cải cách hành nhà nước CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CT - XH Chính trị - xã hội CQT Chính quyền tỉnh ĐBSH Đồng sông Hồng HĐND Hội đồng nhân dân HTCT Hệ thống trị KT - XH Kinh tế - xã hội MTTQ Mặt trận Tổ quốc PTLĐ Phương thức lãnh đạo UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ trở thành đảng cầm quyền (năm 1945) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam nỗ lực hoàn thành chức trách đảng cầm quyền, bảo đảm tính đáng cầm quyền Với vai trò đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hóa cương lĩnh, đường lối Đảng thành sách, pháp luật Nhà nước Năng lực cầm quyền Đảng thể chủ yếu, trước hết lực lãnh đạo Nhà nước, có lực lãnh đạo cấp ủy địa phương quyền cấp Cấp tỉnh giữ vị trí, vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội (KT XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định trị - xã hội (CT - XH) địa phương, góp phần thực thắng lợi nghiệp đổi đất nước Để phát huy tốt vai trò cấp tỉnh, vừa phải nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tỉnh ủy, vừa phải xây dựng tổ chức máy quyền tỉnh (CQT) sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu đồng thời coi trọng vai trò Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đoàn thể CT- XH Muốn vậy, cần tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy CQT mà mấu chốt tỉnh ủy phải xác định nội dung lãnh đạo sử dụng hiệu phương thức lãnh đạo (PTLĐ) CQT Trong 30 năm lãnh đạo nghiệp đổi mới, tỉnh ủy đồng sông Hồng (ĐBSH) tích cực lãnh đạo CQT, đạt số kết tiêu biểu như: lãnh đạo CQT thực tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo kiện toàn tổ chức máy CQT, lãnh đạo CQT phối hợp công tác với tổ chức khác hệ thống trị tỉnh (HTCT) tốt; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa sau đại hội đại biểu đảng tỉnh; xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc, cải tiến chế độ công tác, lề lối, phong cách làm việc tỉnh ủy; bước đầu phân định rõ chức năng, nhiệm vụ tỉnh ủy với chức năng, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; tăng cường chất lượng công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát… Bên cạnh ưu điểm, tỉnh ủy vùng ĐBSH có số hạn chế, lúng túng trình lãnh đạo CQT, cụ thể là: chậm đổi mới, cải tiến số khâu công tác; vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng tái diễn nơi này, nơi khác, thời điểm này, thời điểm khác; thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu tỉnh ủy, CQT chưa quy định rõ đầy đủ Một mặt, tỉnh ủy lấn sân, bao biện, làm thay can thiệp sâu vào công việc CQT, mặt khác, tình trạng tỉnh ủy buông lỏng lãnh đạo CQT lĩnh vực Năng lực lãnh đạo tỉnh ủy CQT chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, tác động tiêu cực đến nghiệp xây dựng phát triển địa phương Vấn đề đặt tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo như: phân định rõ chức năng, nhiệm vụ tỉnh ủy với chức năng, nhiệm vụ CQT; làm rõ chế độ trách nhiệm người đứng đầu tỉnh ủy, CQT; khắc phục hai xu hướng: lấn sân, bao biện, làm thay buông lỏng lãnh đạo; vừa nâng cao lực lãnh đạo tỉnh ủy vừa nâng cao hiệu lực, hiệu điều hành quản lý CQT… Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn vấn đề: “Các tỉnh ủy vùng đồng sông Hồng lãnh đạo quyền tỉnh giai đoạn nay” làm luận án tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng quyền nhà nước, nhằm góp phần giải vấn đề cấp bách nêu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT, luận án đề xuất phương hướng giải pháp tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT đến năm 2025 2.2 Nhiệm vụ - Tổng quan công trình khoa học nước liên quan đến đề tài luận án, đánh giá khái quát kết công trình nội dung luận án tiếp tục nghiên cứu; - Làm rõ vấn đề lý luận tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT giai đoạn nay; - Khảo sát, đánh giá thực trạng CQT vùng ĐBSH thực trạng tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT từ năm 2005 đến nay, rõ nguyên nhân, khái quát kinh nghiệm lãnh đạo CQT tỉnh ủy vùng ĐBSH; - Đề xuất phương hướng giải pháp tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT đến năm 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Luận án nghiên cứu lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT (HĐND tỉnh, UBND tỉnh) nhằm xây dựng CQT sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu - Thời gian: Luận án nghiên cứu lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH CQT từ năm 2005 đến nay; đề xuất phương hướng giải pháp có giá trị đến năm 2025 - Không gian: Luận án khảo sát lãnh đạo tỉnh ủy CQT vùng ĐBSH, bao gồm tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước, xây dựng tổ chức máy hoạt động Nhà nước 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành chuyên ngành như: khảo sát, tổng kết thực tiễn; lịch sử - lôgíc; phân tích - tổng hợp; điều tra xã hội học; vấn sâu; phương pháp chuyên gia Đóng góp khoa học luận án - Khái niệm tỉnh ủy lãnh đạo CQT giai đoạn nay; - Một số kinh nghiệm lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT từ năm 2005 đến nay; - Các giải pháp tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy vùng ĐBSH CQT đến năm 2025 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Kết nghiên cứu luận án cung cấp luận khoa học cho tỉnh ủy nghiên cứu, tham khảo để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo CQT 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Nội dung luận án tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập trường trị tỉnh, thành phố Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Kết cấu luận án Luận án gồm phần mở đầu, chương, tiết, kết luận, danh mục công trình khoa học tác giả công bố liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trong năm gần đây, vấn đề đảng cầm quyền, vai trò lãnh đạo Đảng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng, đổi PTLĐ Đảng Nhà nước, đổi lãnh đạo cấp ủy quyền cấp,… giành quan tâm giới nghiên cứu khoa học nước với phương diện, mức độ mục tiêu khác Trên sở tham khảo cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu kết công trình khoa học có liên quan đến vấn đề tỉnh ủy vùng ĐBSH lãnh đạo CQT giai đoạn nay, tác giả xác định nội dung mà luận án cần tập trung nghiên cứu 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA VIỆT NAM 1.1.1 Các sách chuyên khảo tham khảo - Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng thời kỳ mới, Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa Trần Khắc Việt đồng chủ biên [150] Công trình dành phần bàn đổi PTLĐ Đảng Các tác giả nhận định: tiến rõ rệt đổi PTLĐ Đảng tổ chức, cấp ủy đảng giảm bớt can thiệp, áp đặt cách không cần thiết, vụn vặt vào công việc quan nhà nước, đoàn thể, lãnh đạo chuyên môn, thực lãnh đạo theo chức năng, trách nhiệm Bên cạnh đó, việc đổi PTLĐ Đảng nhiều hạn chế, PTLĐ cấp ủy, tổ chức đảng cấp (địa phương, ngành) quan quyền, đoàn thể cấp chưa thật rõ chưa thống Các cấp ủy chưa thoát hẳn khỏi hai khuynh hướng bao biện, làm thay buông lỏng lãnh đạo; nhiều khắc phục khuyết điểm lại rơi vào khuyết điểm cách không tự giác Trong khuyết điểm buông lỏng lãnh đạo có biểu số nơi là: cấp ủy không đủ lực để lãnh đạo Các tác giả rõ vấn đề đòi hỏi phải tiếp tục tháo gỡ để nâng cao hiệu lãnh đạo Đảng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng thời kỳ 189 Câu 10: Theo đồng chí, hạn chế trình lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh nguyên nhân nào? Xếp thứ tự theo chiều quan trọng giảm dần? TT Các nguyên nhân Đồng ý Xếp thứ tự Tỉnh ủy bao biện, làm thay, can thiệp sâu vào công việc chuyên môn quyền tỉnh Bộ máy quan tham mưu tỉnh ủy có chồng chéo chức năng, nhiệm vụ Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa cao Tổ chức máy quyền tỉnh cồng kềnh Chế độ trách nhiệm người đứng đầu chưa quy định rõ Chính quyền tỉnh có biểu thụ động, dựa dẫm, ỷ lại vào lãnh đạo tỉnh ủy Tình trạng quan liêu, tham nhũng Việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, quản lý chậm, chưa hiệu Chưa phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng quyền tỉnh Ý kiến khác: ………………………………………………………… …….… ………… ………………………………………………………… ……… ……… ………………………………………… ………… …….… 190 Câu 11: Theo đồng chí, để tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh cần thực giải pháp nào? TT Các giải pháp Đồng ý Xếp thứ tự Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ tỉnh ủy, quyền tỉnh Đổi phương thức lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu tỉnh ủy quyền tỉnh Kiện toàn nâng cao chất lượng quan tham mưu tỉnh ủy Kiện toàn tổ chức máy Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thực phân cấp hợp lý Trung ương cấp tỉnh nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo cấp tỉnh Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Tăng cường lãnh đạo, đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Trung ương cấp tỉnh Phát huy vai trò MTTQ đoàn thể CT - XH thực phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng quyền tỉnh - Các giải pháp khác: ………………………………………………………… ……… …… ………………………………………………………… ……… … ………………………………………………………… ……… …… … …… … 191 Câu 12: Theo đồng chí, để tăng cường vai trò lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh, cần đề xuất với Trung ương? - Nghiên cứu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm củaTỉnh ủy  - Tăng thẩm quyền trách nhiệm cho Bí thư Tỉnh ủy  - Tổng kết việc thực Quy định 51- QĐ/TW mối quan hệ công tác Thường trực tỉnh, thành ủy  - Tỉnh ủy thí điểm sáng kiến đổi lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh  - Lãnh đạo thực nghiêm chủ trương luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý  - Lãnh đạo, đạo tỉnh ủy, thành ủy sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực thí điểm mô hình quyền đô thị  - Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin cá nhân:  a Giới tính - Nam  - Nữ  b Tuổi - Dưới 30  - Từ 31 - 50  - Từ 51 trở lên  c Trình độ chuyên môn - Trung cấp  - Đại học - Sau đại học  d Đồng chí công tác quan nào? - Cơ quan đảng  - Cơ quan nhà nước  - Đoàn thể CT - XH  - Cơ quan khác Xin trân trọng cảm ơn tích cực tham gia ý kiến đồng chí! 192 Phụ lục TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TỈNH (Dành cho cán quan tỉnh) Trong trình nghiên cứu đề tài luận án, tác giả xây dựng tiến thành phát phiếu trưng cầu ý kiến cán quan tỉnh vùng đồng sông Hồng (Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh) nhằm thu thập thông tin cần thiết làm sở đánh giá thực trạng lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh năm qua đề xuất giải pháp tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh Tổng số phiếu phát 500 phiếu, tổng số phiếu thu 419 phiếu, đạt tỷ lệ: 83,80%, kết cụ thể sau: Câu 1: Đồng chí cho biết kết tỉnh ủy lãnh đạo quyền tỉnh (HĐND tỉnh, UBND tỉnh) nào? TT Nội dung lãnh đạo Lãnh đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức máy quyền tỉnh Lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán máy quyền tỉnh Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh phát triển kinh tế Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh giữ vững ổn định trị Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh phát triển văn hóa - xã hội Tốt Đạt yêu Yếu cầu 48% 49% 2% 39% 54% 5% 47% 45% 6% 61% 35% 2% 41% 54% 3% 29% 62% 8% Lãnh đạo phát huy phận khác HTCT cấp tỉnh, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng quyền tỉnh Các nội dung lãnh đạo khác: Không trả lời 193 Câu 2: Theo đồng chí, thực trạng tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nào? TT Nội dung Tốt Khá Yếu Chất lượng nghị Hội đồng nhân dân 57% 37% 3% Chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri 42% 51% 5% Hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm chức danh 34% 56% 8% Hội đồng nhân dân bầu Chất lượng công tác giám sát Hội đồng nhân dân 36% 55% 6% Chất lượng hoạt động chất vấn Hội đồng nhân dân 21% 61% 16% Chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân 26% 65% 5% Hoạt động tiếp dân Thường trực Hội đồng nhân dân 57% 37% 3% Chất lượng hoạt động Ban Hội đồng nhân dân 42% 51% 5% - Ý kiến khác: Không trả lời Câu 3: Đồng chí đánh thực trạng tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh? TT Nội dung Tốt Khá Yếu UBND tổ chức thực nghị HĐND kinh tế - xã 57% 37% 3% hội, quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội… Công tác thi hành pháp luật 42% 51% 5% Công tác cải cách hành 34% 56% 8% Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 36% 55% 6% Công tác giải khiếu nại, tố cáo 21% 61% 16% Trình độ, lực đội ngũ cán bộ, công chức 26% 65% 5% quan thuộc UBND - Ý kiến khác: Không trả lời Câu 4: Trong lĩnh vực Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, lĩnh vực có nhiều khó khăn, yếu kém? Xếp thứ tự yếu theo chiều giảm dần? TT Các lĩnh vực Khó khăn, Thứ tự yếu Kinh tế 63% Giáo dục - đào tạo 71% 3 Tài nguyên môi trường 76% Giao thông vận tải 66% Xây dựng 64% Y tế 74% Văn hóa - xã hội 58% - Lĩnh vực khác: Không trả lời 194 Câu 5: Với tư cách công dân, làm việc với sở, ngành tỉnh, đồng chí không hài lòng với quan nào? Tại sao? Đối với câu hỏi này, có 104 người trả lời (trong tổng số 500 phiếu phát ra, số phiếu thu 419 phiếu), có 28,85% tổng số người trả lời không hài lòng làm việc với Sở Tài nguyên môi trường, 22,12 % tổng số người trả lời không hài lòng làm việc với ngành Y tế, 14,42% tổng số người trả lời không hài lòng làm việc với công an tỉnh; 8,6% tổng số người trả lời không hài lòng làm việc với Sở Xây dựng Câu 6: Đồng chí cho biết ý kiến mức độ thực nội dung sau địa phương mình? TT Các tiêu chí Tốt Khá Bình Yếu thường Hoạt động máy quyền 33% 41% 22% 2% Năng lực lãnh đạo tổ chức đảng máy 29% 43% 23% 3% quyền Tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương 27% 41% 26% 4% Tình hình CT - XH địa bàn tỉnh 37% 43% 17% 2% Văn hóa - xã hội phát triển 32% 43% 21% 3% Quốc phòng, an ninh giữ vững 50% 35% 11% 2% - Ý kiến khác: Không trả lời Câu 7: Đồng chí cho biết lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh phương diện sau đây? TT Các biểu Rất rõ Rõ nét nét Chủ trương, biện pháp lãnh đạo quyền phù hợp với tình hình 32% 53% đặc thù địa phương Biện pháp hiệu thúc đẩy trình tổ chức thực nghị 23% 53% Nắm bắt, xử lý thông tin chậm 9% 49% Can thiệp sâu vào công việc chuyên môn quyền 13% 46% Phong cách làm việc số tỉnh ủy viên quan liêu, xa dân 13% 45% Thực công tác kiểm tra, giám sát cách hình thức, qua loa, 12% 41% chiếu lệ Chưa coi trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm lãnh đạo 16% 39% quyền - Biểu khác: Không trả lời Chưa rõ nét 12% 21% 38% 36% 39% 43% 41% 195 Câu 8: Theo đồng chí, yếu tố sau ảnh hưởng đến kết lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh? TT Các yếu tố Đồng Không Khó xác ý đồng ý định Các quy định Quy chế làm việc Ban chấp hành 63% 10% 16% Đảng tỉnh, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Các quy định Quy chế phối hợp công tác Ban Chấp hành Đảng tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 57% 16% 15% nhân dân tỉnh Điều kiện, phương tiện làm việc cho đội ngũ cán 66% 19% 10% quan đảng , quyền, đoàn thể CT - XH Chất lượng hoạt động tham mưu cho tỉnh ủy 73% 10% 11% Vai trò người đứng đầu tỉnh ủy 74% 9% 11% Phong cách, lề lối làm việc đội ngũ cán đảng viên 71% 11% 11% cán lãnh đạo, quản lý Điều kiện đặc thù tỉnh 50% 19% 16% - Ý kiến khác: Không trả lời Câu 9: Xin đồng chí cho biết tình hình thực phương thức lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh ? TT Các phương thức Thành Không Không công thành rõ công Bằng việc đề nghị quyết, chương trình, kế hoạch, 79% 8% 10% thị tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy Bằng công tác tư tưởng 64% 13% 19% Bằng công tác tổ chức, cán 69% 14% 13% Bằng công tác kiểm tra, giám sát 67% 12% 17% Bằng quy chế, quy định, lề lối làm việc, phong cách lãnh 65% 15% 15% đạo tỉnh ủy quyền tỉnh Thông qua tính tiền phong, gương mẫu đảng viên, 59% 19% 17% đảng viên cán chủ chốt cấp tỉnh Thông qua vai trò, trách nhiệm Bí thư Tỉnh ủy đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu 64% 16% 15% quan thuộc quyền tỉnh Thông qua việc phát huy vai trò tổ chức CT - XH cấp tỉnh vai trò nhân dân tham gia xây dựng 59% 16% 20% quyền tỉnh Các phương thức khác: Không trả lời 196 Câu 10: Theo đồng chí, hạn chế trình lãnh đạo tỉnh ủy quyền tỉnh nguyên nhân nào? Xếp thứ tự theo chiều quan trọng giảm dần? TT Các nguyên nhân Đồng ý Xếp thứ tự Tỉnh ủy bao biện, làm thay, can thiệp sâu vào công 54% việc chuyên môn quyền tỉnh Bộ máy quan tham mưu tỉnh ủy có chồng 64% chéo chức năng, nhiệm vụ Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa cao 76% Tổ chức máy quyền tỉnh cồng kềnh 67% Chế độ trách nhiệm người đứng đầu chưa quy 63% định rõ Chính quyền tỉnh có biểu thụ động, dựa dẫm, ỷ lại vào 50% lãnh đạo tỉnh ủy Tình trạng quan liêu, tham nhũng 74% Việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, quản lý chậm, 64% chưa hiệu Chưa phát huy vai trò nhân dân tham gia xây 62% dựng quyền tỉnh Ý kiến khác: Không trả lời Câu 11: Theo đồng chí, để tăng cường lãnh đạo Tỉnh ủy quyền tỉnh cần thực giải pháp nào? TT Các giải pháp Đồng Xếp ý thứ tự Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ Tỉnh ủy, quyền tỉnh 72% Đổi phương thức lãnh đạo Tỉnh ủy quyền 74% tỉnh Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu Tỉnh ủy 69% quyền tỉnh Kiện toàn nâng cao chất lượng quan tham mưu 82% Tỉnh ủy Kiện toàn tổ chức máy Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, 72% Ủy ban nhân dân tỉnh Thực phân cấp hợp lý Trung ương cấp tỉnh nhằm 65% phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo cấp tỉnh Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 85% Tăng cường lãnh đạo, đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 74% Trung ương cấp tỉnh Phát huy vai trò MTTQ đoàn thể CT - XH thực phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng 73% quyền tỉnh - Các giải pháp khác: Không trả lời 197 Câu 12: Theo đồng chí, để tăng cường vai trò lãnh đạo Tỉnh ủy quyền tỉnh, cần đề xuất với Trung ương? TT Nội dung đề xuất Tỷ lệ Nghiên cứu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 69% hạn, trách nhiệm củaTỉnh ủy Tăng thẩm quyền trách nhiệm cho Bí thư Tỉnh ủy 44% Tổng kết việc thực Quy định 51- QĐ/TW mối quan hệ 47% công tác Thường trực tỉnh, thành ủy Tỉnh ủy thí điểm sáng kiến đổi lãnh đạo Tỉnh 52% ủy quyền tỉnh Lãnh đạo thực nghiêm chủ trương luân chuyển cán 73% lãnh đạo, quản lý Lãnh đạo, đạo Tỉnh ủy, thành ủy sơ kết, tổng kết việc tổ 52% chức thực thí điểm mô hình quyền đô thị Ý kiến khác: Không trả lời Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin cá nhân: a Giới tính b Tuổi c Trình độ chuyên môn d Đồng chí công tác quan nào? - Nam 52% - Nữ 38% - Dưới 30 21% - Từ 31 - 50 62% - Từ 51 trở lên 10% - Trung cấp 6% - Đại học 69% - Sau đại học 14% - Cơ quan đảng 31% - Cơ quan nhà nước 31% - Đoàn thể CT - XH 19% - Cơ quan khác 11% 198 Phụ lục TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA CÁC TỈNH Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (2010-2014) Đơn vị tính: % TT TỈNH 2010 2011 2012 2013 2014 Bắc Ninh 17.86 16.20 12.30 10.20 16.20 Hà Nam 17.70 14.50 15.00 12.00 13.15 Ninh Bình 15.60 11.50 10.90 11.00 9.80 Hải Dương 12.70 9.80 6.80 9.20 7.70 Quảng Ninh 12.60 11.90 7.00 7.10 8.80 Hưng Yên 12.50 12.40 8.20 7.30 7.55 Nam Định 12.50 8.30 10.70 11.50 12.50 Thái Bình 7.50 7.20 7.30 8.20 7.83 Vĩnh Phúc 6.78 5.89 5.03 7.60 6.11 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh vùng đồng sông Hồng, năm2014) Phụ lục CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC TỈNH Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (2009 - 2014) Năm 2009 Địa phương Gia nhập thị trường Tiếp cận đất đai Tính minh bạch Chi phí thời gian Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hưng Yên Quảng Ninh Hải Dương Ninh Binh Ha Nam Thái Bình Nam Định 8.38 9.13 8.29 7.53 7.72 8.6 8.38 8.16 7.54 6.93 6.46 7.03 4.76 6.04 6.6 6.42 5.59 5.96 6.78 7.03 6.25 6.32 6.36 2.99 5.41 5.22 5.18 6.65 6.96 7.05 6.9 7.19 8.93 5.66 6.66 6.77 Địa phương Gia nhập thị trường Tiếp cận đất đai Tính minh bạch Chi phí thời gian Bắc Ninh Quảng Ninh Ninh Binh Vĩnh Phúc Thái Bình Hải Dương Nam Định Ha Nam Hưng Yên 7.29 7.28 6.77 6.6 6.54 6.51 5.66 5.98 5.81 5.42 5.19 5.57 6.02 6.08 5.94 6.31 5.37 6.14 6.37 6.48 5.61 5.61 5.88 5.37 5.28 5.56 5.42 7.68 7.42 8.31 6.91 7.43 6.68 6.88 4.81 7.47 Chi phí không thức 7.03 6.83 6.49 5.28 6.41 5.99 5.05 4.88 Tính động 7.97 5.04 5.66 5.9 4.51 5.62 4.17 3.44 2.57 Chi phí không thức 5.88 6.66 6.2 5.84 6.09 6.24 6.75 5.55 5.3 Tính động 7.09 6.42 5.49 8.08 5.01 5.06 4.14 4.08 3.27 Hỗ trợ doanh nghiệp 4.31 3.97 4.73 4.86 4.85 6.18 6.78 5.18 5.4 Đào tạo lao động Thiết chế pháp lý PCI 5.62 5.91 4.45 5.2 4.99 4.8 5.12 4.73 4.69 5.78 5.89 5.36 5.41 5.03 4.65 4.42 5.31 4.04 66.65 65.7 61.31 60.81 58.96 58.31 56.89 54.58 52.6 Xếp hạng nước 10 24 26 29 32 40 50 55 Nhóm xếp hạng 199 Năm 2010 Hỗ trợ doanh nghiệp 5.81 5.76 6.98 5.17 6.92 6.22 5.99 5.26 4.66 Đào tạo lao động Thiết chế pháp lý PCI 5.76 5.94 5.79 5.69 5.35 5.27 5.3 5.35 2.96 5.64 5.23 5.66 5.29 4.61 4.62 2.92 4.42 4.09 64.48 64.41 62.85 61.73 60.04 57.51 55.63 52.18 49.77 Xếp Nhóm xếp hạng hạng nước Tốt Tốt 11 Tốt 15 Tốt 22 Tốt 35 Khá 45 Khá 56 Trung bình 61 Tương đối thấp Năm 2011 Tiếp cận đất đai Tính minh bạch Chi phí thời gian Bắc Ninh Quảng Ninh Vĩnh Phúc Ninh Binh Hưng Yên Hải Dương Nam Định Thái Bình Ha Nam 8.84 8.59 8.72 8.85 8.11 8.26 8.33 8.65 7.44 7.12 6.3 5.41 7.22 6.83 6.06 6.03 6.46 6.24 5.84 6.01 6.44 4.67 6.13 4.97 5.9 5.51 5.67 7.88 6.75 7.15 7.41 6.48 7.13 6.21 5.21 3.81 Địa phương Gia nhập thị trường Tiếp cận đất đai Tính minh bạch Chi phí thời gian Bắc Ninh Quảng Ninh Ninh Binh Thái Bình Hưng Yên Hải Dương Vĩnh Phúc Nam Định Ha Nam 9.11 8.42 8.63 8.63 8.55 8.26 9.05 8.4 9.09 5.88 5.19 6.37 6.34 6.16 5.98 5.78 8.02 5.85 6.07 5.99 5.02 4.7 5.64 5.09 4.8 4.49 5.62 6.47 5.66 6.61 6.81 6.22 6.27 6.1 5.87 4.25 Chi phí không thức 7.3 6.73 7.12 8.06 6.16 7.46 6.07 7.71 6.82 Tính động 7.74 5.94 6.39 5.89 4.68 4.85 2.53 2.27 3.71 Hỗ trợ doanh nghiệp 4.33 4.59 3.78 2.42 3.45 4.3 4.1 2.09 3.5 Chi phí không thức 7.24 6.16 6.95 7.02 7.14 6.83 7.22 6.23 6.49 Tính động 6.62 5.74 6.39 5.75 4.25 2.93 1.39 4.14 Hỗ trợ doanh nghiệp 3.7 4.43 3.52 4.9 3.53 4.26 4.14 3.95 2.5 Đào tạo lao động Thiết chế pháp lý PCI 5.45 5.8 4.59 5.48 5.05 4.44 4.63 4.3 4.81 6.42 5.1 5.15 4.13 5.98 5.23 5.65 5.75 3.96 67.27 63.25 62.57 61.12 59.29 58.41 55.48 53.69 51.58 Đào tạo lao động Thiết chế pháp lý PCI 5.55 5.19 5.82 4.72 5.33 5.33 5.07 4.57 3.1 3.87 3.26 3.71 3.33 3.18 3.17 4.63 2.56 62.26 59.55 58.87 58.37 58.01 56.29 55.15 52.23 51.92 Xếp Nhóm xếp hạng hạng nước Rất tốt 12 Tốt 17 Tốt 21 Tốt 33 Khá 35 Khá 48 Khá 55 Khá 62 Trung bình Năm 2012 Xếp Nhóm xếp hạng hạng nước 10 Tốt 20 Khá 23 Khá 25 Khá 28 Khá 33 Khá 43 Khá 56 Trung bình 58 Trung bình 200 Địa phương Gia nhập thị trường Năm 2013 Địa phương Gia nhập thị trường Tiếp cận đất đai Tính minh bạch Chi phí thời gian Quảng Ninh Bắc Ninh Thái Bình Vĩnh Phúc Ninh Binh Hà Nam Hải Dương Nam Định Hưng Yên 8.09 7.73 8.12 7.67 7.31 7.27 7.82 6.76 6.66 5.89 6.7 6.74 6.41 7.36 7.55 6.93 7.19 5.87 6.36 6.22 5.53 6.28 5.49 5.08 4.64 5.48 4.68 5.72 6.14 7.18 6.62 5.91 6.75 5.95 6.87 5.24 Địa phương Gia nhập thị trường Tiếp cận đất đai Tính minh bạch Chi phí thời gian Quảng Ninh Vĩnh Phúc Bắc Ninh Ninh Binh Hải Dương Nam Định Thái Bình Hà Nam Hưng Yên 8.48 8.59 8.13 8.15 8.35 8.42 8.18 8.59 8.21 5.51 5.11 5.38 6.05 5.53 6.25 5.53 5.79 4.79 6.24 6.56 6.35 5.93 5.83 5.89 6.46 5.81 5.69 6.27 6.61 7.13 6.79 6.39 6.57 6.76 7.1 5.26 Chi phí không thức 8.1 7.37 6.83 5.76 6.74 7.01 6.23 5.58 6.82 Tính động 7.11 5.47 5.78 5.38 5.16 5.92 4.9 3.56 4.07 Hỗ trợ doanh nghiệp 5.81 5.69 5.13 5.15 4.24 4.99 5.54 5.34 5.34 Chi phí không thức 4.89 5.67 5.4 5.55 5.28 5.23 5.37 5.5 4.37 Tính động 4.83 5.16 5.26 5.09 4.3 4.38 5.46 5.06 4.51 Hỗ trợ doanh nghiệp 6.72 5.35 5.74 5.06 5.78 5.45 4.59 4.66 5.51 Đào tạo lao động Thiết chế pháp lý PCI 6.21 6.04 5.75 5.94 6.75 5.65 5.61 5.36 5.63 4.41 4.97 6.9 5.49 6.24 6.37 6.61 6.08 5.83 63.51 61.07 59.1 58.86 58.71 57.81 56.37 56.31 53.91 Đào tạo lao động Thiết chế pháp lý PCI 7.15 7.05 6.73 7.18 6.18 5.88 5.7 6.02 6.18 5.28 6.03 5.23 5.45 5.8 5.68 6.31 5.59 4.82 62.16 61.81 60.92 60.75 58.63 58.52 57.37 56.57 55.14 Xếp Nhóm xếp hạng hạng nước Rất tốt 12 Tốt 21 Khá 26 Khá 28 Khá 32 Khá 41 Trung bình 42 Trung bình 53 Tương đối thấp Năm 2014 201 (Nguồn pci.com.vn) Xếp Nhóm xếp hạng hạng nước Rất tốt Tốt 10 Tốt 11 Tốt 31 Khá 33 Khá 40 Khá 45 Trung bình 51 Tương đối thấp Phụ lục KÉT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH- PAR INDEX CỦA CÁC TỈNH Ở ĐBSH QUA NĂM (2012-2014) Đơn vị tính % Tỉnh Vĩnh Phúc Quảng Ninh Bắc Ninh Thái Bình Ninh Bình Hưng Yên Hải Dương Nam Định Hà Nam Giá trị trung bình nước PAR INDEX 2014 84.97 84.89 82.87 81.95 80.43 80.18 79.26 79.20 69.44 81.21 PAR INDEX 2013 84.90 79.59 77.63 80.99 79.15 75.53 74.18 73.80 73.97 77.56 PAR INDEX 2012 79.16 80.21 78.29 81.95 80.73 69.40 74.87 75.29 73.53 76.08 Trung bình số CCHC- PAR INDEX qua năm 83.01 81.56 79.60 81.63 80.10 75.04 76.10 76.10 72.31 (Nguồn: Bộ nội vụ, năm 2014) Giá trị tăng/giảm năm 2014 so với 2013 0.07 5.3 5.24 0.96 1.28 4.65 5.08 5.4 -4.53 Giá trị tăng/giảm năm 2014 so với 2012 5.74 -0.62 -0.66 -0.96 -1.58 6.13 -0.69 -1.49 0.44 202 TT 203 Phụ lục 10 Tổng hợp số PAPI 2014 (có trọng số) phân theo cấp độ hiệu (Nguồn: papi.vn)
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay