(Tóm tắt Luận án tiến sĩ văn hóa học) Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát trường hợp xã Cổ Loa huyện Đông Anh và xã Thụy Hương huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

27 131 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:30

(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát trường hợp xã Cổ Loa huyện Đông Anh và xã Thụy Hương huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát trường hợp xã Cổ Loa huyện Đông Anh và xã Thụy Hương huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát trường hợp xã Cổ Loa huyện Đông Anh và xã Thụy Hương huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát trường hợp xã Cổ Loa huyện Đông Anh và xã Thụy Hương huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LƯU KHƯƠNG HOA LèI SèNG THANH NI£N N¤NG TH¤N NGO¹I THµNH Hµ NéI HIÖN NAY (QUA KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP XÃ CỔ LOA HUYỆN ĐÔNG ANH VÀ XÃ THỤY HƯƠNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI) TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: VĂN HÓA HỌC Mã số: 62 31 06 40 HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN DUY BẮC TS NGUYỄN THỊ TUYẾN Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thủ đô Hà Nội trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục giao dịch quốc tế lớn nước Từ sau Đại hội VII (năm 1991), với nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, trình đô thị hóa (ĐTH) Hà Nội diễn sôi động nhiều so với thời gian trước đây, đặc biệt nhanh so với mặt chung nước Từ năm 2008, sau mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hà Nội có thuận lợi bản, song đồng thời phải đối mặt trước khó khăn, thách thức không nhỏ trình phát triển Một thách thức vấn đề lối sống niên nông thôn ngoại thành trình CNH, HĐH ĐTH thành phố Hà Nội Trong công đổi nay, mặt nông thôn ngoại thành Hà Nội có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh, đại Tuy nhiên, khu vực chậm phát triển mặt chung kinh tế - xã hội thủ đô Thu nhập người nông dân dù cải thiện khoảng cách xa so với khu vực nội thành Sản xuất nông nghiệp mang nặng tính chất sản xuất nhỏ, manh mún dẫn đến gây lãng phí nhiều nguồn lực quý giá, đặc biệt nguồn nhân lực người, chủ yếu niên Thanh niên cần phải đặc biệt quan tâm chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn lực người Có thể nói, vấn đề lối sống niên nói chung năm gần giới nghiên cứu quan tâm nhiều Tuy nhiên, công trình nghiên cứu lối sống niên nông thôn trình CNH, HĐH ĐTH mạnh mẽ chưa nhiều, có số công trình nghiên cứu biến đổi tâm lý cư dân ven đô, lối sống làng xã vùng châu thổ Bắc Bộ mà chưa có công trình nghiên cứu lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội công bố Do đó, việc nghiên cứu lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội giai đoạn vấn đề cấp thiết không mặt lý luận, mà hoạt động thực tiễn quản lý, giáo dục, xây dựng phát huy sức mạnh, tiềm đội ngũ niên nông thôn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu, nhận diện lối sống niên (qua khảo sát trường hợp xã Cổ Loa huyện Đông Anh Thụy Hương huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) nhằm dự báo xu hướng vận động, phát triển lối sống niên niên nông thôn ngoại thành Hà Nội năm Từ đó, xác định vấn đề đặt xây dựng lối sống niên - với tư cách chủ thể tích cực lối sống, đề xuất số khuyến nghị niên tổ chức trị - xã hội nhằm phát huy tốt sức mạnh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội năm 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ khái niệm lối sống, lối sống niên, lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội từ góc nhìn văn hóa học - Khảo sát biểu lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội qua trường hợp xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ) lĩnh vực hoạt động chủ yếu: hoạt động thực hóa giá trị văn hóa vật chất; hoạt động thực hóa giá trị văn hóa tinh thần; hoạt động thực hóa giá trị văn hóa xã hội Từ đó, luận án nhận diện, đánh giá chiều sâu giá trị văn hóa biểu lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội - Phân tích nhân tố tác động bản, dự báo xu hướng vận động, phát triển lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội năm tới - Xác định vấn đề đặt thân niên đưa số đề xuất, kiến nghị với cấp, tổ chức trị - xã hội niên Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Luận án giới hạn phạm vị nghiên cứu nông thôn ngoại thành Hà Nội (qua khảo sát xã Cổ Loa huyện Đông Anh Thụy Hương huyện Chương Mỹ, ngoại thành Hà Nội) - Phạm vi thời gian: Luận án lấy mốc thời gian nghiên cứu từ Hà Nội mở rộng địa giới hành (năm 2008) Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận: Nghiên cứu lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội dựa khái niệm công cụ như: lối sống, lối sống niên, lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội lý thuyết hoạt động, lý thuyết giá trị, lý thuyết chức 4.2 Phương pháp nghiên cứu: Luận án thực dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử để khảo sát, tìm hiểu trình thực hóa giá trị văn hóa lối sống niên; phân tích đặc điểm xu hướng vận động lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Để phù hợp với mã số chuyên ngành, Luận án trọng sử dụng phương pháp tiếp cận văn hóa học lối sống, tìm hiểu chiều sâu văn hóa lối sống niên Với cách tiếp cận vậy, Luận án sử dụng số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Phương pháp liên/đa ngành Nghiên cứu lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội thu thập, tổng hợp kết nghiên cứu nhiều lĩnh vực khoa học chuyên ngành xã hội học, tâm lý học, sử học, khoa học trị nghiên cứu văn hóa Ở chừng mực định, Luận án có áp dụng cách nhìn nhận, phân tích kinh tế học khoa học quản lý - Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu Luận án tổng hợp, phân tích nguồn thông tin khoa học từ nghiên cứu công bố Việt Nam nước để bước đầu nắm vững vấn đề liên quan đến mục đích nghiên cứu Ngoài ra, Luận án sử dụng số liệu thống kê sẵn có ban ngành đoàn thể cấp trung ương, thành phố, huyện xã phục vụ cho đề tài nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu trường hợp Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu vào số huyện ngoại thành có vị trí giáp ranh với nội thành, vậy, xã Cổ Loa huyện Đông Anh xã Thụy Hương huyện Chương Mỹ Luận án chọn để làm trường hợp nghiên cứu Cổ Loa xã nông có bề dày lịch sử truyền thống văn hóa xã Thụy Hương 1/11 xã chọn để thực hện triển khai Chương trình xây dựng nông thôn nước - Phương pháp điều tra xã hội học Đây khảo sát chuyên biệt, tập trung vào mục tiêu khám phá thực trạng, đo lường mức độ phạm vi ảnh hưởng, tìm hiểu nhân tố tác động trực tiếp, dự báo xu vận động xu hướng lối sống chủ yếu niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Cuộc khảo sát chuẩn bị tiến hành vào khoảng tháng cuối năm 2014 Luận án tiến hành điều tra trực tiếp 317 nam nữ niên sở phiếu điều tra thiết kế xây dựng theo mục đích nghiên cứu Để mang lại tính khách quan cho khảo sát, bảng hỏi anket, Luận án tiến hành vấn sâu số cá nhân, nhóm thuộc độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, địa vị xã hội khác nhằm đánh giá trung thực lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội giai đoạn Những kết điều tra từ bảng hỏi vấn cá nhân, nhóm sở để Luận án đưa đề xuất, kiến nghị ngành, cấp liên quan - Phương pháp điền dã thực địa Phương pháp điền dã thực địa giúp cho Luận án có tài liệu xác thông qua việc quan sát thực tế, ghi chép, ghi âm, ghi hình thực tiễn sinh động sống sinh hoạt lao động hàng ngày niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Qua đó, nhận thức sâu sắc đầy đủ nhiều chiều cạnh thực trạng biểu lối sống niên Trên sở đó, có phân tích, đánh giá nhận xét mang tính khách quan, khoa học nhằm góp phần đưa ý kiến đề xuất, kiến nghị có giá trị khả thi thực tiễn - Phương pháp dự báo Luận án kết hợp phương pháp định tính định lượng để dự báo xu hướng vận động phát triển lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội thời gian tới Ý nghĩa lý luận thực tiễn 5.1 Ý nghĩa lý luận Luận án đóng góp số vấn đề lý luận cho chuyên ngành văn hóa học nghiên cứu lối sống niên lối sống niên nông thôn Luận án coi lối sống hình thức biểu cụ thể văn hóa, trình thực hóa giá trị hệ giá trị văn hóa thực tiễn sống hàng ngày niên Điều giải thích nghiên cứu văn hóa niên, người ta bắt buộc phải nghiên cứu lối sống niên, ngược lại, nghiên cứu lối sống niên để tìm chiều sâu giá trị văn hóa niên Ngoài ra, luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học viên, sinh viên chuyên ngành văn hóa học, xã hội học, tâm lý học, triết học nghiên cứu vấn đề lối sống, mối quan hệ văn hóa lối sống, vấn đề người với phát triển bền vững v.v 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận án chiều sâu văn hóa lối sống; thực hóa giá trị hệ giá trị văn hóa lối sống; nhân tố tác động xu hướng vận động lối sống niên Đồng thời, từ phân tích đánh giá đó, Luận án rõ vấn đề đặt đề xuất số khuyến nghị giải pháp xây dựng lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội trình CNH, HĐH ĐTH nhằm phát huy tốt giá trị văn hóa lối sống lành mạnh, đồng thời hạn chế đến mức tối đa mặt trái bối cảnh đất nước đổi mới, mở hội nhập giới ngày sâu rộng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, Kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án kết cấu thành 04 chương, tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỐI SỐNG THANH NIÊN 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ LỐI SỐNG THANH NIÊN Cho đến nay, công trình nghiên cứu lối sống niên nói chung lối sống niên nông thôn nói riêng có khoảng vài chục đầu tài liệu Mặc dù số khiêm tốn đặt tầm quan trọng việc nghiên cúu vấn đề này, đặc biệt giai đoạn đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế Trên sở tư liệu tác giả trình bày, Tổng quan chia theo nhóm tư liệu: 1.1.1 Nghiên cứu lối sống niên giới 1.1.2 Nghiên cứu lối sống niên Việt Nam Điểm lại công trình nghiên cứu trên, Luận án rút số nhận xét sau: 1.1.3 Nhận xét chung nghiên cứu lối sống niên vấn đề đặt Luận án cần tiếp tục bàn luận Trên giới, bước vào kỷ nguyên văn minh trí tuệ toàn cầu hóa, vấn đề lối sống, lối sống niên lên đòi hỏi cần quan tâm đặc biệt xã hội, với hệ vấn đề phức hợp có liên quan đến tương lai nhân loại thân niên Ở Việt Nam, thay đổi sâu sắc kinh tế, trị, văn hóa, xã hội dẫn đến thay đổi rõ lối sống niên Các công trình nghiên cứu cho thấy động thái biến đổi lớn niên từ việc làm, mối quan hệ xã hội, đời sống văn hóa tinh thần, đời sống tâm linh biểu đa dạng, phong phú phức tạp Về góc độ tiếp cận, từ thập niên cuối kỷ XX nay, nghiên cứu lối sống niên ngày theo hướng chuyên sâu hơn, bắt đầu chuyển sang xu hướng nghiên cứu thực nghiệm xã hội (các quan hệ xã hội, vị thế, vai trò xã hội, v.v ) Càng ngày xu hướng tiếp cận vấn đề lối sống niên mang tính liên ngành, đa chiều, đa góc cạnh Tuy nhiên, việc nghiên cứu lối sống niên từ góc độ văn hóa học, nhà khoa học quan tâm khoảng trống lớn, với đối tượng niên sinh sống khu vực nông thôn nói chung nông thôn ngoại thành Hà Nội nói riêng Luận án tiếp cận nghiên cứu lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội từ góc nhìn văn hóa học Điều có nghĩa, từ việc khảo sát, đánh giá thực trạng biểu cụ thể hoạt động sống để tìm hiểu tảng văn hóa lối sống niên, xác định xem biểu dựa thực hóa thực tiễn giá trị hệ giá trị văn hóa Trên sở việc tìm mối liên hệ có tính chất biểu lối sống thực với chiều sâu văn hóa nó, Luận án dự báo xu hướng vận động phát triển lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội thập niên - Vấn đề đặt Luận án cần tiếp tục bàn luận Trân trọng kế thừa thành tựu công trình trước, Luận án tiếp tục nghiên cứu vấn đề cụ thể sau: Từ góc độ tiếp cận văn hóa học, làm rõ khái niệm công cụ như: lối sống, lối sống niên, lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Trên sở đó, có đóng góp cụ thể phương diện lý luận cách tiếp cận văn hóa học nghiên cứu lối sống niên Đánh giá thực trạng biểu lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội qua khảo sát trường hợp xã Cổ Loa, huyện Đông Anh xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội nhằm thu thập liệu, kiện để phân tích giá trị văn hóa lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Trên sở nhân tố tác động đến lối sống niên, dự báo xu hướng vận động lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội thập niên Rút vấn đề đặt số khuyến nghị giải pháp nhằm xây dựng lối sống tiên tiến, đại, mang đậm sắc văn hóa niên nông thôn ngoại thành Hà Nội 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU VỀ LỐI SỐNG THANH NIÊN 1.2.1 Quan niệm lối sống từ góc nhìn văn hóa học - Quan niệm lối sống: Tiếp cận lối sống từ góc nhìn văn hóa học nghiên cứu chiều sâu văn hóa lối sống để hiểu rõ giá trị xu hướng vận động, biến đổi lối sống Theo đó, có vấn đè cần lưu ý: + Lối sống hệ thống dạng hoạt động sống, phương thức tiến hành hoạt động sống ổn định, lặp lặp lại nhiều lần, trở thành thói quen, thành nếp + Con người tiến hành hoạt động sống cách có ý thức, có tính hướng đích Lối sống trình thực hóa giá trị văn hóa thông qua hoạt động sống người điều kiện sống xác định + Chỉ giá trị văn hóa người chấp nhận thực hóa sống hàng ngày tạo nên hoạt động sống làm nên lối sống Những giá trị chiều cạnh chủ quan văn hóa, trùng khớp với hoạt động sống lối sống Như vậy, lối sống phận đời sống xã hội, bao gồm toàn hoạt động người phương thức tiến hành hoạt động xã hội định Lối sống bao gồm nội dung bản: lao động sản xuất; tính tích cực trị - xã hội, sinh hoạt tinh thần, văn hóa giáo dục, cách nhận thức ứng xử với mối qua hệ tự nhiên, xã hội tư - Cơ cấu lối sống: lối sống người thể thông qua hoạt động chính: hoạt động sản xuất vật chất - tương ứng với văn hóa vật chất; hoạt động văn hóa tinh thần - tương ứng với văn hóa tinh thần; hoạt động văn hóa xã hội - tương ứng với văn hóa xã hội Hay nói cách khác, văn hóa (vật chất, tinh thần, xã hội) hoạt động sống - lối sống (sản xuất vật chất, tinh thần, xã hội) người tạo nên Từ mối 11 vấn đề công ăn việc làm, giáo dục đào tạo, định hướng giá trị ý thức hệ, v.v ngày nay, trình nghiên cứu, giải vấn đề đó, vai trò niên với tư cách chủ thể lối sống ngày đề cao Như thế, lối sống định hướng lối sống vấn đề gốc, bao trùm lại trọng yếu nóng bỏng có liên quan đến tất vấn đề khác, quan tâm ngày mạnh mẽ Ở Việt Nam, xu hướng tiếp cận vấn đề nghiên cứu lối sống, lối sống niên ngày mang tính liên ngành, đa chiều, đa góc cạnh Tuy nhiên, công trình nghiên cứu trước hầu hết thường tập trung nhiều vào nghiên cứu, nhận diện đánh giá biến đổi lối sống xã hội chuyển từ nông thôn sang đô thị mà ý đến lối sống đối tượng niên khu vực nông thôn Cho đến thời điểm nay, công trình nghiên cứu chuyên khảo lối sống niên, lối sống niên nông thôn nước ta khiêm tốn Đặc biệt, nông thôn gắn với ngoại thành Hà Nội bỏ ngỏ, khoảng trống lớn cần nhà khoa học nghiên cứu, phân tích mổ xẻ nhiều bình diện khác Về sở lý luận, Luận án cách tiếp cận văn hóa học nghiên cứu lối sống, lối sống niên, lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Chúng cho rằng, lối sống trình thực hóa giá trị hệ giá trị văn hóa diễn thực tiễn sống hàng ngày Tìm hiểu lối sống niên có nghĩa phân tích chiều sâu văn hóa lối sống, xem biểu cụ thể lối sống niên dựa thực hóa thực tiễn giá trị hệ giá trị văn hóa nào? Luận án quan niệm lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội cách thức, phương pháp hình thức hoạt động sống bản, tiêu biểu, tương đối ổn định cá nhân cộng đồng niên, thể lĩnh vực hoạt động sản xuất văn hóa vật chất, hoạt động văn hóa tinh thần hoạt động văn hóa xã hội để trì tồn phát triển niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Trên sở làm rõ khái niệm công cụ trên, Luận án đưa khung lý thuyết tiếp cận để thực bước nhằm hoàn thành mục tiêu mà Luận án đặt 12 Chương THỰC TRẠNG LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI HIỆN NAY 2.1 KHẢO SÁT LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI HIỆN NAY (qua trường hợp xã Cổ Loa, huyện Đông Anh xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội xã Cổ Loa, huyện Đông Anh xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ 2.1.2 Thực trạng lối sống niên xã Cổ Loa, huyện Đông Anh xã Thụy Hương - Hoạt động thực hóa giá trị văn hóa vật chất - Hoạt động thực hóa giá trị văn hóa tinh thần - Hoạt động thực hóa giá trị văn hóa xã hội 2.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 2.2.1 Hình thành dần lối sống động, biết tiếp nhận giá trị sống phù hợp Trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH, ĐTH hội nhập quốc tế nhanh, mạnh thành phố Hà Nội, nhịp sống khu vực nông thôn diễn hối hả, động hơn, thông tin cập nhật nhanh hơn, giao thông tấp nập hơn, hội thách thức phong phú, đa dạng Bối cảnh khiến cho niên nông thôn ngoại thành Hà Nội biết đề cao yếu tố mà ta coi thứ " vốn văn hóa", chẳng hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng, mở rộng mạng lưới xã hội để tìm kiếm hội việc làm phát triển.v.v Sự thay đổi hình thành nên lối sống động, chủ động tiếp nhận, điều chỉnh giá trị sống phù hợp 2.2.2 Trình độ học vấn, kỹ nghề nghiệp lực tâm lý xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Vấn đề cộm niên nông thôn ngoại thành Hà Nội nay, là: trình độ học vấn, kỹ nghề nghiệp lực tâm 13 lý xã hội, khả ứng phó với thách thức sống Thực tế cho thấy, trình độ học vấn kỹ nghề nghiệp vấn đề bản, quan trọng xúc niên nông thôn ngoại thành Hà Nội liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo định hướng cho tương lai niên, phát triển ổn định bền vững toàn xã hội Một số kỹ sống khác lực tâm lý xã hội, khả ứng phó cách có hiệu với yêu cầu thách thức sống, hay nói cách khác khả trì đời sống vật chất tinh thần ( biểu qua hành vi, tương tác với người khác, với văn hóa môi trường xung quanh) vấn đề gây xúc, nhức nhối xã hội năm gần 2.2.3 Ngày gia tăng pha trộn lối sống nông thôn lối sống thành thị Cho đến (năm 2015), ngoại thành Hà Nội khu vực nông dân với đa số dân cư sống nông thôn dựa vào kinh tế nông nghiệp ngành kinh tế khác có liên quan đến nông nghiệp Dù đặt bối cảnh trình đại hóa toàn cầu hóa, lối sống niên nông thôn dựa tảng nông dân- nông thônnông nghiệp Thanh niên phận hữu cộng đồng, dân tộc; đó, lối sống niên mang đặc trưng lối sống nông thôn - nông dân Trong trình CNH, HĐH, ĐTH TCH nay, văn minh thành thị với giá trị văn hóa lối sống đặc trưng thành thị tác động mạnh mẽ vào đời sống cư dân nông thôn, làm biến đổi nhanh chóng, toàn diện sâu sắc toàn đời sống xã hội nông thôn, đặc biệt văn hóa lối sống niên Thông qua đó, trình tương tác thành thị - nông thôn diễn song hành, hai nhóm cư dân, với tính cách cá nhân cộng đồng chủ thể văn hóa Biểu rõ pha trộn đồng thời với việc tiếp nhận nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa hóa trẻ trung, sôi động, phù hợp với xã hội đại việc giữ gìn sắc văn hóa truyền thống làng xã, phát triển 14 hoạt động tâm linh tham gia hoạt động lễ hội, thờ cúng; tôn trọng giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trọng đạo lý, đề cao gia đình; v.v 2.2.4 Các quan hệ xã hội chưa có thay đổi rõ rệt Về bản, mối quan hệ xã hội hệ thống giá trị chuẩn mực truyền thống định hướng chủ yếu cho khuôn mẫu ứng xử niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Bản chất nhân văn hình thái biểu lối sống tương đối quán so với truyền thống, kết cấu xã hội trì, có số biến đổi Ở góc độ định, bình đẳng mối quan hệ vợ chồng khẳng định so với truyền thống Xu hướng thống giá trị chung gia đình không giành quyền phủ định giá trị riêng Ý thức niên giá trị gia đình theo chiều hướng tích cực, bắt nhịp với xã hội đại Tiểu kết chương Từ khảo sát phân tích chương này, nhận diện đặc điểm niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Trước hết, đặc điểm qui mô tỷ trọng nhóm xã hội - dân cư niên cấu dân cư xã, sau đặc điểm điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã Cổ Loa xã Thụy Hương Cùng với tốc độ phát triển công CNH, HĐH, ĐTH thủ đô Hà Nội, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cảnh quan môi trường niên nông thôn ngoại thành Hà Nội thay đổi nhiều Chính điều đặt niên nông thôn Cổ Loa Thụy Hương trước thay đổi cần thiết lối sống Tiếp đó, Luận án trình bày kết khảo sát, đánh giá biểu lối sống niên xã Cổ Loa, huyện Đông Anh xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội lĩnh vực: hoạt động thực hóa giá trị văn hóa vật chất, hoạt động thực hóa giá trị văn hóa tinh thần hoạt động thực hóa giá trị mối quan hệ xã hội Từ 15 nhận diện, đánh giá đặc điểm lối sống niên niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Có thể thấy, lối sống động, sáng tạo, biết chủ động tiếp nhận, điều chỉnh giá trị lao động phù hợp dần hình thành Tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu giai đoạn đẩy mạnh nghiệp xây dựng Nông thôn mới, CNH, HĐH, ĐTH Ở khía cạnh khác, quan hệ xã hội chưa có thay đổi rõ rệt, trình tương tác, tiếp biến văn minh, văn hóa nông thôn thành thị bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin TCH ngày gia tăng nay, văn hóa lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội bị pha trộn lối sống nông thôn lối sống thành thị Chương NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI HIỆN NAY 3.1 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 3.1.1 Sự nghiệp đổi đất nước trình công nghiệp hóa, đại hóa, đô thị hóa thành phố Hà Nội Đây yếu tố tác động có tính chất bao trùm, tạo nên định hướng toàn diễn biến đời sống dân tộc Việt Nam, có nông thôn ngoại thành Hà Nội, bao gồm trình biến đổi giá trị văn hóa, tư lối sống tất nhóm, giai tầng xã hội, đặc biệt niên 3.1.2 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Đây yếu tố tác động có vai trò định hướng trình biến đổi lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội khoảng vài năm trở lại 16 3.1.3 Phương tiện truyền thông đại chúng Đây yếu tố tác động hàng ngày đến niên thông qua phương tiện truyền thông đại chúng như: sách, báo, phim ảnh, tivi, đài, phương tiện điện tử, truyền hình, báo chí, online, trang web 3.1.4 Môi trường giáo dục gia đình tổ chức trị - xã hội niên Đây yếu tố tác động trực tiếp, có vai trò chủ yếu trình phát triển nhân cách định hướng lối sống niên Những yếu tố thường xuyên, liên tục, lồng ghép, hòa quyện với tác động lên đời sống tạo nên chuyển biến nhận thức, tình cảm, thái độ, động giá trị, v.v niên, có vai trò chi phối hành vi lựa chọn lối sống, định hướng xu vận động phát triển lối sống niên 3.2 XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 3.2.1 Trân trọng giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cộng đồng dân tộc Việc niên ngày tham gia đóng góp nhiều vào phục hồi lễ hội truyền thống nhiều sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng khác minh chứng cho xu hướng lối sống lành mạnh, tích cực quan trọng niên tôn trọng phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc, bao gồm giá trị văn hóa gia đình cộng đồng làng xã Điều có nghĩa, giá trị truyền thống phát huy tác động, góp phần quan trọng vào việc định hướng lối sống hành vi ứng xử niên nông thôn ngoại thành Hà Nội 3.2.2 Quan tâm đến vấn đề thiết thực sống Có thể nói, xu hướng quan tâm nhiều đến vấn đề thiết thực sống nay, mặt bắt nguồn từ văn hóa truyền thống xã hội nông thôn cổ truyền, mặt khác sản phẩm chủ yếu xã hội đại ngày Vì vậy, lối sống quan tâm vấn đề 17 thiết thực xu hướng tất yếu, phù hợp với yêu cầu khách quan sống, đất nước thời đại 3.2.3 Năng động, sáng tạo, khả thích nghi cao Tính động, sáng tạo niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hướng mạnh vào việc đẩy mạnh ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất kinh doanh; phát triển ngành nghề mới, khôi phục mở rộng nghề truyền thống địa phương; tham gia xây dựng phát triển thị trường mới, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Chính nhờ có " phong trào mới" mà niên nông thôn nâng cao nhận thức ý nghĩa, vai trò nông nghiệp, nông thôn nông dân thời kỳ CNH, HĐH Thủ đô 3.2.4 Chủ động tham gia hội nhập nước quốc tế Thanh niên ngày có điều kiện thuận lợi việc biểu lộ ý kiến, bộc lộ thân tham gia tích cực, trực tiếp đời sống xã hội Do đó, hội giao lưu, hội nhập với dân tộc thời đại ngày nâng cao Các phương tiện truyền thông đại chúng năm gần giúp niên nông thôn tiếp cận nhanh với tiến khoa học công nghệ, thông qua mà không ngừng mở rộng giao lưu, hội nhập với đất nước thời đại, mà cần nâng cao lực chủ động tham gia hội nhập nước quốc tế 3.2.5 Thiếu trách nhiệm, buông thả thân xem nhẹ luật pháp Những biểu xu hướng lối sống đa dạng, dễ dàng quan sát khó khái quát hóa phân tích, đặc trưng chung có tính chất, dù hàng ngày gây lo ngại sâu sắc nỗi nhức nhối xã hội Tuy xu hướng ảnh hưởng phận niên nông thôn ngoại thành Hà Nội nay, song xu hướng lối sống nguy hiểm, gây nhiều tượng, cách hành xử phản cảm, tạo nên xúc, phẫn nộ dư luận xã hội mà trực tiếp đe dọa phong mỹ tục dân tộc tương lai niên 18 Tiểu kết chương Trong chương Luận án phân tích cách hệ thống nhân tố tác động trực tiếp đến trình hình thành phát triển xu hướng lối sống chủ yếu tồn lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Sự nghiệp đổi đất nước trình công nghiệp hóa, đại hóa, đô thị hóa thành phố Hà Nội; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; phương tiện truyền thông đại chúng; môi trường giáo dục gia đình tổ chức trị - xã hội niên có vai trò định hướng chi phối hành vi lựa chọn sống, tức tạo nên chuyển biến lối sống niên Trên sở đó, luận án dự báo xu hướng vận động lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội nét lớn sau: Trân trọng giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cộng đồng dân tộc xu hướng mang tính qui luật Bởi lẽ, trình HĐH, gia tăng tiếp xúc với giá trị văn hóa, văn minh đại cộng đồng người có nhu cầu khẳng định sắc riêng mình, kiểm chứng, thủ thách hành trang văn hóa truyền thống để chắt lọc, củng cố phát huy giá trị phù hợp Quan tâm đến vấn đề thiết thực sống xu hướng tất yếu, phù hợp với yêu cầu khách quan sống, đất nước thời đại Hơn nữa, đặc điểm bật lối sống niên nước tiên tiến, đại Năng động sáng tạo, khả thích nghi cao xu hướng hệ niên thời kỳ CNH, HĐH hội nhập quốc tế Đây thành tựu có ý nghĩa quan trọng đường lối đổi Đảng, Nhà nước ta thời kỳ đổi Chủ động tham gia hội nhập nước quốc tế xu hướng phát triển phẩm chất hệ "công dân toàn cầu" Đây xu hướng có tác động tích cực đến trình định hướng lối sống tích cực chuẩn bị hành trang tới tương lai hệ niên nông thôn ngoại thành Hà Nội 19 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỚI LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 4.1 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI Một là, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp lối sống dân tộc, có niên, vốn hình thành chắt lọc qua hàng ngàn năm xây dựng bảo vệ đất nước Những giá trị truyền thống cước, hành trang cốt lõi để niên nông thôn ngoại thành Hà Nội nhập cuộc, lập thân, lập nghiệp công đổi hội nhập quốc tế Hai là, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh Chính lối sống với chuẩn mực tốt đẹp đối trọng có tác dụng ngăn chặn đẩy lùi tốt nhất, hiệu lối sống phản văn hóa, ích kỷ thực dụng có nguy ngày gia tăng đời sống xã hội ta Ba là, kiên trì xây dựng lối sống mà đó, văn hóa ứng xử phải đề cao, pháp luật phải tôn trọng Một xã hội mà văn hóa ứng xử pháp luật không coi trọng xã hội hỗn loạn, vô đạo lý, vô phủ tồn tại, phát triển bền vững Bốn là, xây dựng hệ thống giá trị, chuẩn mực lối sống phù hợp với định hướng phát triển nông thôn công nghiệp hóa, đại hóa thủ đô Năm là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực niên nông thon ngoại thành Hà Nội thông qua việc trang bị kỹ sống, kỹ nghề nghiệp để thích ứng với biến đổi nhanh chóng đất nước thời đại Chúng cho rằng, năm vấn đề vấn đề nóng bỏng, thiết thân niên nay, vấn đề sống không giải trước mắt lâu dài Vấn đề đặt để người nông dân thích nghi câu hỏi lớn đòi hỏi giải pháp nỗ lực lớn hệ thống trị với sách phù hợp 20 4.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI HIỆN NAY Với tư cách chủ thể tích cực lối sống, thời gian tới, thân niên cần tập trung vào số điểm mấu chốt định hướng lối sống sau: 4.2.1 Cần tích cực, chủ động việc lựa chọn giá trị, hành vi, lối sống Với tư cách lực lượng xã hội đặc thù, chủ nhân tương lai đất nước, chế độ, ngày niên cần hoàn toàn có đủ khả chủ động việc chuẩn bị hành trang đời, tích cực chuẩn bị cho tương lai thân, cộng đồng dân tộc Trong đó, việc tích cực, chủ động lựa chọn lối sống vấn đề quan trọng Tuy nhiên, chủ động nghĩa niên có quyền từ chối tất kiểm soát, quản lý, chăm lo, tư vấn định hướng gia đình, nhà trường xã hội, mà lúc hết, giai đoạn niên cần hướng dẫn, giám sát hỗ trợ tích cực từ phía gia đình, nhà trường tổ chức trị - xã hội 4.2.2 Cần tăng cường học tập để chuẩn bị tốt hành trang tri thức khoa học, tri thức văn hóa kỹ sống Hiện nay, vấn đề đặt di chuyển lực lượng lao động (chủ yếu niên) theo hướng chủ đạo từ nông thôn thành phố dịch chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế phi nông nghiệp không diễn cách hài hòa, hợp lý, chưa có chuẩn bị kỹ lưỡng Thực chất cách mạng công nghiệp lôi kéo niên từ nông thôn vào thành phố, mà niên nông thôn, việc làm mảnh đất quê hương buộc phải tìm đến thành phố đến với phương thức mưu sinh Song, điều đáng nói họ với hành trang lớn sức lao động túy bắp sẵn có Đây vấn đề nan giải đã, trở nên thiết nông thôn ngoại thành Hà Nội nay, giải pháp can thiệp kịp thời hữu hiệu 21 Hơn nữa, thời đại hội nhập ngày tương tác địa phương, vùng, miền, quốc gia, dân tộc tất yếu Để niên nông thôn nhận thức hay, dở nỗ lực điều chỉnh cho phù hợp với dòng chảy chung dân tộc thời đại, để thành phố Hà Nội thành công phát triển bền vững tương lai, điều phụ thuộc lớn vào khả chuẩn bị tốt hành trang tri thức khoa học, tri thức văn hóa kỹ sống niên - lực lượng xã hội to lớn cốt yếu Thủ đô 4.2.3 Cần nâng cao lực hội nhập xu đổi toàn cầu hóa Trong bối cảnh nay, xã hội nông thôn nơi lưu giữ đậm giá trị văn hóa lối sống truyền thống tốt đẹp dân tộc, song hỗn dung văn hóa diễn sâu rộng Cho nên, cần định hướng cho hạn chế đến mức tối đa tình trạng lai căng, xâm thực yếu tố văn hóa ngoại lai; chắt lọc tinh túy giá trị chuẩn mực bên để làm nên lối sống đại mà đậm đà sắc dân tộc Có nhiều giải pháp, biện pháp khác để nâng cao lực hội nhập cho niên, giúp họ biến trình hội nhập xã hội bị động thành trình hội nhập chủ động tích cực Nâng cao lực hội nhập giúp niên nông thôn có khả thành công sống, biết cách vượt qua thất bại, khủng hoảng sống, hướng tới lối sống tích cực, lành mạnh 4.2.4 Cần tăng sức đề kháng trước mặt trái internet phương tiện truyền thông đại Sở dĩ đề cập đến khuyến nghị bởi, internet phương tiện truyền thông đại phương tiện truyên truyền, góp phần cổ vũ làm cho hành vi, xu hướng lối sống tiêu cực lây lan, phát triển nhanh chóng xã hội nói chung niên nói riêng Liên quan đến vần đề này, việc tự thân niên phải tăng sức đề kháng trước mặt trái internet phương tiện truyền thông đại vấn đề quản lý định hướng quan chức 22 Nhiệm vụ đặt cấp bách quy mô toàn quốc thành phố Hà Nội Tuy nhiên, vấn đề nan giải phức tạp "lỗ hổng" quản lý khiến cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có nhiều khả "lách" luật, quan chức đùn đẩy trách nhiệm cho Rõ ràng điều kiện vậy, việc nâng cao trình độ, lực nhận thức, tăng cường khả tự kiểm soát, tự bảo vệ niên sử dụng tiếp nhận ảnh hưởng từ truyền thông đại vô cần thiết cấp bách Trên sở khuyến nghị số giải pháp thân niên nông thôn ngoại thành Hà Nội giai đoạn nay, đưa số kiến nghị Đảng, Nhà nước quyền cấp sau: Thứ nhất, cần bổ sung số nội dung đường lối, sách Đảng Nhà nước niên bối cảnh đất nước thời đại nhiều biến đổi Thứ hai, thành phố Hà Nội cần có chủ trương, sách phù hợp với đặc thù nông thôn ngoại thành Hà Nội để phát huy tốt gắn kết hài hòa CNH, HĐH, ĐTH với việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa lối sống truyền thống tốt đẹp nông thôn Hà Nội Thứ ba, cần tiếp tục đổi mạnh mẽ hoạt động tổ chức, đoàn thể niên Tiểu kết chương Trước hết, Luận án tiếp cận niên với tư cách chủ thể xã hội tích cực, chủ động lối sống Dù nhiều phương diện, họ chưa thực người lớn trưởng thành, niên không trẻ em, mà việc phát huy cao độ vai trò chủ động, tích cực niên trình chuẩn bị hành trang vào đời vô cần thiết cấp bách, mà đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò chủ thể niên Đối với nông thôn ngoại thành Hà Nội, cho có vấn đề đặt ra: phải giữ gìn phát huy giá trị lối sống tốt đẹp Hà Nội; phải xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh; lối sống văn 23 hóa ứng xử phải đề cao, pháp luật phải tôn trọng; tạo dựng hệ thống giá trị, chuẩn mực lối sống phù hợp với định hướng phát triển nông thôn CNH, HĐH thủ đô nay; trang bị tốt kỹ sống, kỹ nghề nghiệp để thích ứng với biến đổi nhanh chóng đất nước thời đại Trên sở đó, Luận án đưa số khuyến nghị liên quan trực tiếp thân niên - với tư cách chủ thể tích cực lối sống số đề xuất kiến nghị với tổ chức trị - xã hội niên KẾT LUẬN Từ góc nhìn văn hóa học, lối sống cách người thực hóa giá trị văn hóa thực tiễn sống thông qua hoạt động sống (lối sống) Nghiên cứu lối sống niên có nghĩa tìm hiểu chiều sâu văn hóa niên, phân tích biểu cụ thể lối sống niên dựa thực hóa thực tiễn giá trị hệ giá trị văn hóa nào? Trong bối cảnh đổi đất nước nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, đô thị hóa thành phố Hà Nội nay, niên nông thôn ngoại thành Hà Nội đối tượng có biến đổi nhanh rõ lối sống, đặc biệt biến đổi cấu nghề nghiệp Tuy nhiên, vấn đề nghề nghiệp diễn cách tự do, thiên bị động lựa chọn chuẩn bị kỹ lưỡng Do vậy, công việc họ thường bấp bênh không ổn định, thu nhập thấp kéo theo nhiều hệ lụy mặt văn hóa - trị - xã hội, ảnh hưởng không nhỏ tới sống thân niên địa phương Dù đặt bối cảnh trình CNH, HĐH, ĐTH, "thế giới phẳng" nay, văn hóa lối sống ngoại thành Hà Nội dựa tảng nông dân - nông thôn - nông nghiệp Do đó, lối sống niên nói chung mang đặc trưng văn hóa lối sống nông thôn - nông dân Tuy nhiên, thay đổi điều kiện hoàn cảnh sống, phương thức sinh sống nhân tố tác động khác, niên hình thành nên lối sống 24 động, sáng tạo, biết chủ động tiếp nhận, điều chỉnh giá trị lao động phù hợp Nhu cầu văn hóa tinh thần khuôn mẫu ứng xử, hành vi niên nông thôn nông thôn ngoại thành Hà Nội bị pha trộn, " thành thị hóa" lên nhiều Các quan hệ xã hội nông thôn ngoại thành Hà Nội chưa có thay đổi rõ rệt Mối quan hệ gia đình dòng họ giữ vị trí quan trọng việc tổ chức xây dựng mối quan hệ xã hội Ở góc độ định, mối quan hệ gia đình, nhìn từ bình diện chung có biến đổi theo chiều hướng tích cực Sự bình đẳng quan hệ vợ chồng khẳng định so với truyền thống Ý thức niên giá trị gia đình theo chiều hướng tích cực, bắt nhịp với xã hội đại Trên sở phân tích xu hướng vận động lối sống, Luận án xác định năm vấn đề đặt niên nông thôn ngoại thành Hà Nội nay, từ đề xuất bốn khuyến nghị Trung ương, thành phố Hà Nội, tổ chức trị - xã hội niên nhằm phát huy sức mạnh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội thập niên Trên sở nhận thức vậy, cho nghiên cứu lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội công việc có tầm quan trọng đặc biệt chiến lược phát triển thành phố Hà Nội trình công nghiệp hóa, đại hóa, đô thị hóa hội nhập quôc tế DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Lưu Khương Hoa (2012), "Bước đầu nhận diện đánh giá phản ứng xã hội xuất phát từ xung đột văn hóa", Tạp chí Giáo dục lý luận, (10) Lưu Khương Hoa (2014), "Định hướng lựa chọn việc làm niên ngoại thành Hà Nội nay", Tạp chí Lao động & Công đoàn, (574) Lưu Khương Hoa (2015), "Nhu cầu giải trí niên nông thôn ngoại thành Hà Nội nay", Tạp chí Giáo dục lý luận, (6) Lưu Khương Hoa (2015), "Quan niệm lối sống niên từ góc nhìn văn hóa học", Tạp chí Giáo dục lý luận, (8) Lưu Khương Hoa (2015), "Suy nghĩ văn hóa lối sống niên nông thôn ngoại thành Hà Nội nay", Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (12) Lưu Khương Hoa (2015), "Về chất lượng nguồn nhân lực niên nông thôn ngoại thành Hà Nội nay", Tạp chí Dân tộc thời đại, (183) [...]... NỘI HIỆN NAY 2.1 KHẢO SÁT LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI HIỆN NAY (qua trường hợp xã Cổ Loa, huyện Đông Anh và xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Cổ Loa, huyện Đông Anh và xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ 2.1.2 Thực trạng lối sống thanh niên tại 2 xã Cổ Loa, huyện Đông Anh và xã Thụy Hương - Hoạt động hiện thực hóa. .. như hiện nay, văn hóa lối sống của thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội đã và đang bị pha trộn giữa lối sống nông thôn và lối sống thành thị Chương 3 NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI HIỆN NAY 3.1 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 3.1.1 Sự nghiệp đổi mới đất nước và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ... đô Hà Nội, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và cảnh quan môi trường của thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội đã thay đổi rất nhiều Chính điều đó đã đặt thanh niên nông thôn Cổ Loa và Thụy Hương trước những sự thay đổi cần thiết về lối sống Tiếp đó, Luận án trình bày kết quả khảo sát, đánh giá những biểu hiện của lối sống thanh niên xã Cổ Loa, huyện Đông Anh và xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành. .. của thế hệ thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay 19 Chương 4 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỚI LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 4.1 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI Một là, giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của lối sống dân tộc, trong đó có thanh niên, vốn đã được hình thành và chắt lọc qua hàng ngàn năm... cấu lối sống cũng được chia (một cách tương đối) thành ba lĩnh vực: hoạt động hiện thực hóa giá trị văn hóa vật chất; hoạt động hiện thực hóa giá trị văn hóa tinh thần và hoạt động hiện thực hóa giá trị văn hóa xã hội 1.2.2 Quan niệm về lối sống thanh niên Lối sống thanh niên là tổng hòa những hoạt động sản xuất văn hóa vật chất; văn hóa tinh thần và văn hóa xã hội của thanh niên Tìm hiểu lối sống thanh. .. luận, (6) 4 Lưu Khương Hoa (2015), "Quan niệm về lối sống thanh niên từ góc nhìn văn hóa học", Tạp chí Giáo dục lý luận, (8) 5 Lưu Khương Hoa (2015), "Suy nghĩ về văn hóa và lối sống của thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay" , Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (12) 6 Lưu Khương Hoa (2015), "Về chất lượng nguồn nhân lực thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay" , Tạp chí Dân tộc và thời đại,... xuất văn hóa vật chất, hoạt động văn hóa tinh thần và hoạt động văn hóa xã hội Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội là sự thể hiện phẩm chất, đạo đức, trình độ, thế giới quan, nhân sinh quan của thanh niên trước cuộc đời 1.2.4 Lý thuyết tiếp cận nghiên cứu lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội - Lý thuyết hoạt động nhìn lối sống thanh niên như một hệ thống những dạng hoạt động sống. .. động sống cơ bản, tiêu biểu, tương đối ổn định của cá nhân và cộng đồng thanh niên nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của chính bản thân thanh niên 1.2.3 Quan niệm về lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội Trên cơ sở các quan niệm về lối sống, lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội như đã trình bày ở trên, chúng tôi có thể đưa ra ý kiến 10 về quan niệm lối sống thanh niên nông thôn. .. trị văn hóa vật chất - Hoạt động hiện thực hóa giá trị văn hóa tinh thần - Hoạt động hiện thực hóa giá trị văn hóa xã hội 2.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 2.2.1 Hình thành dần một lối sống năng động, biết tiếp nhận các giá trị sống phù hợp Trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH, ĐTH và hội nhập quốc tế nhanh, mạnh như hiện nay ở thành phố Hà Nội, nhịp sống ở khu vực nông. .. của lối sống nông thôn - nông dân Trong quá trình CNH, HĐH, ĐTH và TCH hiện nay, nền văn minh thành thị cùng với các giá trị văn hóa và lối sống đặc trưng của thành thị đang tác động mạnh mẽ vào đời sống cư dân nông thôn, làm biến đổi nhanh chóng, toàn diện và sâu sắc toàn bộ đời sống xã hội nông thôn, đặc biệt là văn hóa và lối sống của thanh niên Thông qua đó, quá trình tương tác thành thị - nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ văn hóa học) Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát trường hợp xã Cổ Loa huyện Đông Anh và xã Thụy Hương huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), (Tóm tắt Luận án tiến sĩ văn hóa học) Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát trường hợp xã Cổ Loa huyện Đông Anh và xã Thụy Hương huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), (Tóm tắt Luận án tiến sĩ văn hóa học) Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát trường hợp xã Cổ Loa huyện Đông Anh và xã Thụy Hương huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay