Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

34 585 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:28

LỜI MỞ ĐẦU Bước vào trình đổi đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức việc công nghiệp hoá đại hoá Một khó khăn trước mắt hội nhập kinh tế giới nói chung hội nhập kinh tế khu vực nói riêng Trên đường hội nhập kế toán đóng vai trò quan trọng Kế toán ta phải phù hợp với kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc chung kế toán vừa đáp ứng yêu cầu có tính quốc tế vừa phải thích hợp với hoàn cảnh nước ta Chỉ có khuyến khích nhà đầu tư nước vào ta, làm cho họ an tâm đầu tư vào Việt Nam Hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh phần quan trọng trình hạch toán, phương pháp sử dụng để hoạch toán ảnh hưởng đến kết kinh doanh kỳ, đến việc nộp thuế khuyến khích đầu tư vào doanh nghiệp (như đầu tư chứng khoán, mở rộng sản xuất, tạo uy tín cho doanh nghiệp ) Chính cần phải đổi cho phù hợp với giai đoạn Có đổi thích hợp tạo tiền đề vững cho hội nhập quốc tế phát triển bền vững lâu dài tương lai Đó lý em chọn đề tài này, với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng, nghiên cứu kế toán Đề án trình bày gồm hai phần: Phần 1: Cơ sở lý luận Phần 2: Thực trạng giải pháp Phần 3: Kết luận PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN I Một số khái niệm chung + Thành phẩm: Là sản phẩm hoàn thành giai đoạn cuối công nghệ sản xuất doanh nghiệp, kiểm điểm đủ tiêu chuẩn nhập kho + Doanh thu: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu + Doanh thu bán hàng: Là tổng giá trị thực việc bán hàng hóa sản phẩm, sản phẩm, cung cấp dịch vụ, lao động cho khách hàng + Doanh thu thuần: Là số chênh lệch doanh thu bán hàng khoản giảm giá, chiết khấu bán hàng, doanh thu số hàng bán bị trả lại, thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất + Chiết khấu bán hàng: Là số tiền tính tổng số doanh thu trả cho khách hàng Nó bao gồm: - Chiết khấu toán: Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, người mua toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng - Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn + Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua hàng hóa phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu + Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối toán + Lãi gộp: Là số chênh lệch doanh thu với giá vốn hàng bán + Kết tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ: Là số chênh lệch doanh thu với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp + Giá trị hợp lý: Là giá trị tài sản trao đổi giá trị khoản nợ dược toán cách tự nguyện bên có đầy đủ hiểu biết trao đổi ngang giá + Tiền lãi: Là số tiền thu phát sinh từ khoản cho người khác sử dụng tiền, khoản tương đương tiền khoản nợ doanh nghiệp, như: Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu tín phiếu, chiết khấu toán + Cổ tức lợi nhuận chia: Là số tiền lợi nhuận chia từ việc nắm giữ cổ phiếu góp vốn II Hạch toán trình tiêu thụ 1.Hạch toán giá vốn hàng bán: Doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để hạch toán hàng tồn kho khác nghiệp vụ hạch toán giá vốn hàng bán, nghiệp vụ khác giống Như hạch toán giá vốn chia làm hai phần sau 1.1 Tại doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hoạch toán hàng tồn kho 1.1.1 Tài khoản sử dụng: Dưới số tài thường sử dụng trình hạch toán kết cấu chúng + TK 632- Giá vốn hàng bán: Tài khoản dùng để theo dõi trị giá vốn hàng hoá, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ xuất bán kỳ Giá vốn hàng bán giá thành công xưởng thực tế sản phẩm xuất bán hay giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ cung cấp trị giá mua thực tế hàng hoá tiêu thụ Với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để xác định giá hàng tồn kho TK 632 có kết cấu sau: - Bên Nợ (PS tăng): Trị giá vốn thành phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ cung cấp theo hoá đơn (được coi tiêu thụ kỳ) - Bên Có (PS giảm): Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ kỳ vào tài khoản xác định kết - Dư cuối kỳ: Cuối kỳ TK 632 số dư + TK 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang: Được sử dụng để tổng hợp chi phí sản xuất Kết cấu sau: - Bên Nợ (PS tăng): Tập hợp chi phí sản xuất kỳ - Bên Có (PS giảm): Gồm khoản ghi giảm chi phí sản xuất tổng giá thành sản xuất thực tế hay chi phí thực tế sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành - Dư cuối kỳ: TK 154 cuối kỳ dư Nợ thể chi phí thực tế sản phẩm, lao vụ, dịch vụ dở danh, chưa hoàn thành + TK 155- Thành phẩm: Được sử dụng để hạch toán tình hình tăng, giảm tồn kho thành phẩm Kết cấu tài khoản sau: - Bên Nợ (PS tămg): Trị giá thực tế thành phẩm nhập kho (dùng kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho cuối kỳ) - Bên Có (PS giảm): Trị giá thực tế thành phẩm xuất kho (gồm trị giá thành phẩm thiếu hụt kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho đầu kỳ) - Dư cuối kỳ: TK 155 có số dư cuối kỳ bên Nợ (thể trị giá thực tế thành phẩm tồn kho) + TK 157- Hàng gửi bán: Tài khoản theo dõi sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ theo phương thức gửi bán Có kết cấu sau: - Bên Nợ (PS tăng): Thể giá trị hàng gửi bán tăng kỳ - Bên Có (PS giảm): Thể giá trị hàng gửi bán giảm kỳ (hàng tiêu thụ bị trả lại) - Dư cuối kỳ: TK 157 cuối kỳ dư Nợ thể số hàng gửi bán cuối kỳ 1.1.2 Trình tự hạch toán + Hạch toán giá vốn thành phẩm theo phương thức trực tiếp TK 154 TK 632 Xuất bán trực tiếp từ nơi sản xuất TK 155 Xuất bán kho + Hạch toán giá vốn thành phẩm theo phương thức gửi bán TK 155 TK 157 TK 632 Khi sản phẩm Xuất thành phẩm gửi bán gửi bán chấp nhận tiêu thụ + Trường hợp sản phẩm bị mát hao hụt, sau trừ phần bồi thường cá nhân gây phần lại hạch toán vào giá vốn hàng bán Nợ TK 632 Có TK 152, 153, 156, 138 (1381) + Hoạch toán hàng bán bị trả lại TK 632 TK 155 Nếu hàng nhập lại kho TK 154 Nếu chuyển hàng phân xưởng sửa chữa TK 157 Hàng gửi kho người mua TK 111, 112, 334 Bồi thường người làm hỏng sản phẩm TK 1381 Phần thiệt hại chờ xử lí 1.2 Tại doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để hoạch toán hàng tồn kho (gồm phản ánh giá vốn xác định kết quả) + TK 631- Giá thành sản xuất: Dùng xác định trị giá thành phẩm, lao vụ, dịch vụ sản xuất kỳ - Bên Nợ (PS tăng): Thể chi phí giá thành thực tế thành phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành - Bên Có (PS giảm): Kết chuyển trị giá thành phẩm, lao vụ, dịch vụ sản xuất kỳ - Dư cuối kỳ: TK 631 cuối kỳ số dư + Đầu kỳ, kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho TK 155 TK 632 TK 157 + Cuối kỳ tiến hành xác định trị giá thành phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành kỳ TK 631 TK 632 + Trường hợp hàng bán bị trả lại giá vốn hạch toán sau: Nợ TK 631 (Chuyển phân xưởng sửa chữa) Nợ TK 334, 111, 338.1 ( Xử lí thiệt hại) Có TK 632 ( Giá vốn hàng bán bị trả lại) Riêng trường hợp gửi lại kho khách hàng nhập lại kho khách hàng kế toán phản ánh giá vốn Hạch toán chi phí bán hàng 2.1 Tài khoản sử dụng: -TK 641- Chi phí bán hàng: Dùng để theo dõi chi phí bán hàng phát sinh kỳ - TK 641 có tài khoản chi tiết (TK641.1, TK641.2, , TK641.8) thể cụ thể khoản chi phí bán hàng chi tiết cho nhân viên, cho bao bì, dụng cụ, khấu hao Kết cấu: - Bên Nợ (PS tăng): Dùng tập hợp chi phí bán hàng phát sinh - Bên Có (PS giảm): Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, chi phí bán hàng phân bổ cho hàng tiêu thụ kỳ này, chi phí bán hàng để lại kỳ sau - Dư cuối kỳ: Tài khoản cuối kỳ số dư 2.2 Hạch toán + Chi phí bán hàng tập hợp TK liên quan TK 641 TK 133 ( Nếu có) + Chi phí bảo hành sản phẩm hạch toán vào chi phí bán hàng sản phẩm thời gian bảo hành trừ trường hợp doanh nghiệp hạch toán phận bảo hành độc lập TK 154 TK 641 Tính vào chi phí bán hàng TK 335 TK 155 Trích trước Trích chi phí bán hàng Xuất kho sản phẩm khác thay TK 641 Tài khoản liên quan Phần thu hồi từ sản phẩm hỏng Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp 3.1.Tài khoản sử dụng: TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp - Nội dung: Tài khoản dùng để theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ - Chi tiết: TK642 có tiểu khoản từ TK642.1, TK642.2, , đến TK642.8 thể chi tiết khoản chi phí quản lý cho nhân viên, cho văn phòng, cho vật liệu, khấu hao - Kết cấu: + Bên Nợ (PS tăng): Tập hợp chi phí quản lí doanh nghiệp phát sinh kỳ + Bên Có (PS giảm): Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp (Nếu có), chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng tiêu thụ kỳ này, chi phí quản lý doanh nghiệp để lại kỳ sau + Dư cuối kỳ: TK 642 cuối kỳ số dư 3.2 Hạch toán + Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp TK liên quan TK 642 Chi phí bán hàng TK 133 Thuế GTGT (Nếu có) Hạch toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 4.1.Tài khoản sử dụng 4.1.1 TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ + Nội dung: Tài khoản dùng để phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp kỳ kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh + TK 511 có tiểu khoản (511.1, 511.2, , 511.4) thể chi tiết doanh thu hàng hoá, thành phẩm, cung cấp dịch vụ thu từ trợ cấp, trợ giá + Kết cấu: 10 Trình tự hạch toán trình tiêu thụ theo hình thức NK - CT Giá vốn Bảng kê số Bảng kê số Chứng từ gốc liên quan nghiệp vụ bán hàng Chi phí Bảng kê số 5.6 Bảng kê số 10 Doanh thu Sổ CT BH Tổng hợp CT BH Sổ CT TK131 Bảng kê số 11 20 Nhật ký chứng từ số Các kí hiệu: → : Ghi hàng ngày ⇒ : Ghi định kỳ (3,5,10,15, ngày) cuối tháng : Đối chiếu PHẦN 2: THỰC TRẠNG, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP I Nhận xét chung Nhận xét chuẩn mực kế toán ban hành Do loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh có đặc điểm chung đặc điểm riêng nên để quản lý cách chặt chẽ, sát thực hoạt động sản xuất kinh doanh loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, Bộ Tài ban hành cho phép tồn song song hai chế độ kế toán khác nhau: Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/ 11/1995 chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 Quyết định 144/2001/QĐ/BTC ngày 21/12/2001 21 Tuy nhiên chế độ kế toán không tránh khỏi có sai sót phản ánh không chất số nghiệp vụ kinh tế Để khắc phục nhược điểm chế độ kế toán Việt Nam gần với chuẩn mực kế toán Quốc tế, Bộ Tài ban hành Quyết định 149/2001/BTC ngày 31/12/2001 việc ban hành công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31/12/2002 ban hành thêm sáu chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) Việc ban hành công bố chuẩn mực kế toán Việt Nam bước phát triển quan trọng lịch sử kế toán Việt Nam, đánh dấu hội nhập kế toán Việt Nam với kế toán quốc tế Chuẩn mực kế toán 14 “Doanh thu thu nhập khác” quy định chung nêu rõ kết tiêu thụ kết kinh doanh doanh nghiệp Chuẩn mực sửa đổi bổ sung số tài khoản như: chuyển TK 511 “Doanh thu bán hàng” thành TK 511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ”, chuyển TK 711 “Thu nhập hoạt động tài chính” thành TK 711 “Thu nhập khác”, chuyển TK 811 “Chi phí hoạt động tài chính” thành TK 811 “Chi phí khác”; đưa thêm TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”, TK 635 “Chi phí tài chính”, TK 521 “Chiết khấu thương mại”; bỏ TK 721 “Thu nhập bất thường”, TK 821 “Chi phí bất thường” Sự thay đổi góp phần sửa chữa sai sót hạch toán không chất số nghiệp vụ chiết khấu thương mại cho khách hàng khoản chi phí tài mà khoản giảm trừ doanh thu, hoàn nhập khoản dự phòng khoản thu nhập mà khoản ghi giảm chi phí Như việc ban hành chuẩn mực kế toán “Doanh thu thu nhập khác” giúp cho việc xác định hạch toán khoản thu nhập doanh 22 nghiệp dễ dàng thống nhất, đồng hơn, phản ánh cách nghiệp vụ kinh tế có liên quan Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành nhiều mẻ số doanh nghiệp, nhiều khác biệt so với chế độ tài chính,và chế độ thuế hành Chế độ tài hành có quy định gọi “lạc hậu”, không phản ánh trung thực số vụ việc, kiện Thực trạng doanh nghiệp Việc áp dụng chuẩn mực Kế toán nhiều khó khăn doanh nghiệp (đặc biệt vùng xa trung ương) Do trình độ kế toán viên, kiểm toán viên hạn chế số lượng chất lượng chưa thể áp dụng đổi đến tất doanh nghiệp Do dạng hình doanh nghiệp đa dạng dẫn đến kế toán khác nhau, chưa thống chung (như kế toán ngân hàng ) Việc áp dụng kế toán máy doanh nghiệp đến phổ biến có thay đổi chuẩn mực kế toán nên kế toán máy cần có phiên thay đổi kịp với yêu cầu 2.1.Thực trạng khác biệt chế độ tài xác định thu nhập với kế toán thu nhập: Hiện nay, Việt Nam trình chuyển sang kinh tế thị trường, chế, sách trình hoàn thiện có sửa đổi bổ sung chế tài chính, sách thuế chế độ kế toán phải sửa đổi theo cho phù hợp Bộ Tài Chính chờ có chế sách hoàn thiện làm sở xây dựng mà phải xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán cho phù hợp với thông lệ quốc tế phù hợp với kinh tế Việt Nam, sau có biện pháp sửa đổi, bổ sung chế, sách cho đồng điểm không phát sinh mâu thuẫn qui định chuẩn 23 mực với sách tài sách thuế hành chuẩn mực “doanh thu thu nhập khác” chuẩn mực có số điểm chưa thống với chế , sách hành Ông LẠI HỮU ƯỚC (bộ nông nghiệp phát triển nông thôn) nêu lên thực trạng mâu thuẫn chuẩn mực kế toán sách thuế nhà nước Do chuẩn mực kế toán có tính độc lập nên không phụ thuộc vào sách thuế nhà nước văn pháp quy chắn nội dung thống với nội dung không thống với việc tính doanh thu chi phí để xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Từ dẫn đến việc tính toán lợi nhuận khác quan thuế thu thuế khác với tính toán doanh nghiệp gây nhiều mâu thuẫn bất đồng khó khăn cho doanh nghiệp 2.2 Về cách phân loại doanh thu: Cơ chế tài Việt Nam qui định việc quản lý doanh thu - chi phí Thông tư số 63/ 1999/ TT-BTC ngày 7/6/1999 doanh thu gồm doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu từ hoạt động tài thu nhập từ hoạt động bất thường, tương ứng với doanh thu có chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính, chi phí hoạt động bất thường Tuy nhiên, chuẩn mực “doanh thu thu nhập khác” lại có qui định khác: thu nhập bao gồm doanh thu thu nhập khác đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh hoạt động tài Thu nhập khác từ lý tài sản cố định phản ánh báo cáo tài theo số (doanh thu trừ chi phí liên quan) ngược lại, chi phí khác phản ánh theo số (đã trừ thu nhập liên quan) Điều khác so với chế độ hành Việt Nam báo cáo kết kinh doanh phản ánh tách biệt thu nhập chi phí hoạt động tài hoạt động bất thường 24 2.3 Về chiết khấu bán hàng: Theo qui định Thông tư số 63/1999TT- BTC ngày 7/6/1999, chiết khấu bán hàng phản ánh vào chi phí tài Tuy nhiên, xét mặt chất khoản chi phí tài chính, chuẩn mực “doanh thu thu nhập khác” qui định khoản làm giảm trừ doanh thu 2.4 Về tính thuế hoạt động trao đổi hàng hoá - dịch vụ: Chế độ tài qui định hàng xuất kho đem đổi coi bán, hàng nhận đổi hàng coi mua Vì vậy, theo Thông tư số 122/2000/TT-CP ngày 29/12/2000 Chính phủ qui định : sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, dùng để trao đổi giá tính thuế giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ loại hạch tương đương thời điểm phát sinh hoạt động Qui định trường hợp trao đổi không tương tự chất trường hợp trao đổi tương tự chất giá trị thuế giá trị gia tăng đầu phải nộp với thuế giá trị gia tăng dầu vào khấu trừ chuẩn mực kế toán “doanh thu thu nhập khác” qui định: hàng hoá dịch vụ trao đổi để lấy hàng hoá hoặch dịch vụ tương tự chất giá trị việc trao đổi không coi giao dịch tạo doanh thu không ghi nhận doanh thu II Kiến nghị giải pháp + Theo ý kiến ông LẠI HỮU ƯỚC (bộ nông nghiệp phát triển nông thôn) có kiến nghị sau chuẩn mực kế toán ban hành nói chung chuẩn mực số 14 “Doanh thu thu nhập khác” nói riêng Chuẩn mực kế toán vấn đề chưa đầy đủ, nên chưa bắt buộc thi hành từ 01/01/2002 mà thực thí điểm số loại hình doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo định 1141 Sau ban hành đầy đủ hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia tiến hành tổng kết, 25 sửa đổi, bổ sung thi hành thống với tất loại hình doanh nghiệp nước Tăng cường tuyên truyền mở lớp bồi dưỡng kiến thức kế toán tài cho chức danh lãnh đạo, cán quản lý doanh nghiệp Báo cáo tài doanh nghiệp tổ chức kiểm toán hợp pháp xác nhận quan thuế vào kết kiểm toán để thực sách thuế Nếu phát kết kiểm toán có sai sót dẫn đến phải thu thêm thuế tổ chức kiểm toán phải có trách nhiệm giải trình nộp thay bồi thường cho doanh nghiệp khoản rủi + Có số ý kiến cho việc quy định tài khoản chi tiết cho tài khoản 511, 512 không cần thiết, nhà nước cần quy định tài khoản “mẹ” tài khoản “con” doanh nghiệp tự làm lấy phù hợp với dạng hình kinh doanh doanh nghiệp, phù hợp với quy mô doanh nghiệp Với vài doanh nghiệp cần chi tiết với tài khoản 531, 532 doanh nghiệp tự xây dựng tài khoản “con” cho nhà nước quản lý tài khoản “mẹ” + Thạc sĩ ĐẶNG ĐỨC SƠN (Đại học thương mại) có đề nghị cần có chứng hành nghề kế toán Ông viện nước phát triển từ lâu có việc cấp chứng hành nghề kế toán Công việc thường hiệp hội viện kế toán chuyên nghiệp đảm nhiệm Việt Nam có Hội kế toán Việt Nam thành lập năm 1994 có khoản 4700 người Tuy nhiên, tổ chức dừng lại mức gặp gỡ trao đổi thông tin hội viên mà chưa giao thực chức đánh giá chất lượng công tác kế toán hội viên Ông nêu lợi ích việc cấp chứng hành nghề Tạo tiêu chuẩn nghề nghiệp chất lượng công việc mà người có chứng có khả cung cấp, giảm nhẹ gánh nặng thi tuyển 26 cho người tuyển dụng, tạo mặt chất lượng công tác đáng tin cậy cho toàn xã hội Là sở để định hướng công tác đào tạo cho sở đào tạo chuyên nghành kế toán, nâng cao chất lượng đổi phương pháp giảng dạy kế toán Hướng mục tiêu giảng dậy vào chất lượng sinh viên đầu kiến thức khả áp dụng kiến thức công tác chuyên môn Góp phần nâng cao vị tổ chức người làm kế toán Việt Nam diễn đàn quốc tế Việc tổ chức quản lý, đánh giá thi tuyển cấp chứng cho kế toán viên giúp cho việc nâng cao vai trò tổ chức hội nghề nghiệp, góp phần phát triển bồi dưỡng nhân tài, đồng thời hội đại diện người làm kế toán Việt Nam để tham gia giải vấn đề liên quan đến nghề nghiệp kế toán phạm vi quốc tế Việc thu lệ phí cấp chứng hội phí góp phần vào việc tăng cường nguồn lực tài cho hoạt động hội + Bản thân em có vài kiến nghị sau đây: Bộ Tài nên nhanh chóng ban hành chuẩn mực kế toán lại để tạo thống đồng tài kế toán hệ thống lôgíc chặt chẽ Bộ Tài nên đưa hệ thống tài khoản kế toán sử dụng chung cho tất doanh nghiệp, bao gồm tài khoản cấp I số tài khoản cấp II Việc chi tiết thêm số tài khoản cấp II, cấp III tuỳ thuộc vào nhu cầu quản lý doanh nghiệp để doanh nghiệp tự mở tài khoản chi tiết cho phù hợp III So sánh kế toán học với chuẩn mực kế toán quốc tế So sánh với chuẩn mức kế toán quốc tế 27 Theo IAS 18: “ ghi nhận doanh thu” Chuẩn mực đề cập tới cách thức kế toán doanh thu phát sinh từ loại nghiệp vụ kiện chắn Chuẩn mực qui định doanh thu phát sinh kỳ thuộc kỳ kế toán sau không hạch toán phần thu nhập thuộc kỳ kế toán sau vào thu nhập kỳ hành; thu nhập thu kỳ kế toán sau thuộc kỳ phải ghi tăng phần thu nhập thuộc kỳ kế toán So sánh chế độ kế toán Việt Nam với chế độ kế toán số nước giới : 2.1 So với hệ thống kế toán Pháp Pháp quốc gia vận dụng chuẩn mực kế toán Quốc tế cách có chọn lọc.Cũng giống chế độ tài kế toán Việt Nam phù hợp với chuẩn mực với kế toán Quốc tế, Pháp qui định thu nhập năm thu nhập thuộc năm tài Những khoản thu nhập phát sinh năm thuộc năm sau không tính vào thu nhập năm hành, thu nhập thu ghi nhận Nhưng phương pháp kế toán kế toán thu nhập nước ta Pháp có số khác biệt: Thứ nhất: Đối với khoản doanh thu thu năm tới: Theo chế độ kế toán Việt Nam, phát sinh nghiệp vụ trao đổi, cung cấp hàng hoá, dịch vụ, doanh thu chưa thu ghi nhận khoản doanh thu thuộc năm tài phát sinh doanh thu Còn chế độ kế toán Pháp đến cuối kỳ khoản doanh thu hạch toán vào TK 468: “ thu nhập nhận” Thứ hai: Đối với khoản doanh thu thu năm thuộc năm sau: theo chế độ kế toán Việt Nam phát sinh nghiệp vụ kinh tế, 28 phần thu nhập thuộc năm sau đựơc ghi nhận vào TK 3387 “doanh thu ghi nhận trước” Còn theo chế độ kế toán Pháp phát sinh nghiệp vụ, toàn doanh thu ghi vào tài khoản doanh thu kỳ; đến cuối kỳ kế toán, xác định khoản thu nhập thuộc năm sau ghi vào TK 487 “ thu nhập ghi nhận trước” ghi giảm doanh thu kỳ Như xác định thu nhập kế toán Việt Nam kế toán Pháp có qui định giống cách thức hạch toán có số điểm khác 2.2 So với hệ thống kế toán Mỹ Mỹ quốc gia không áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, cách xác định thu nhập kỳ doanh nghiệp, chế độ kế toán Mỹ giống chuẩn mực kế toán quốc tế chuẩn mực kế toán Việt Nam Với khoản doanh thu liên quan đến kỳ kế toán kỳ kế toán sau phát sinh doanh thu toàn doanh thu ghi vào TK “doanh thu trả trước”, Đến cuối kỳ kế toán tính phần doanh thu kỳ ghi tăng doanh thu kỳ, ghi giảm doanh thu trả trước Đối với khoản doanh thu thực kỳ chưa thu tiền cuối kỳ tính phần doanh thu ghi tăng doanh thu kỳ 29 PHẦN 3: KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, thấy việc “tổ chức hạch toán xác định kết tiêu thụ” điều quan trọng, doanh nghiệp phải xác định kết hoạt động kinh doanh Chính cần phải bắt kịp với thay đổi chế độ tài kế toán hành Tuy nhiên, phức tạp Vì vậy, cần có nghiên cứu cụ thể, phân tích mặt lợi, mặt hạn chế, để từ giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt áp dụng phương pháp quản lí kế toán thích hợp 30 Bản thân em nhận thức rõ tầm quan trọng việc nghiên cứu so sánh chế độ tài chế độ kế toán hành Qua em thấy thành tựu mặt tồn chế độ tài việc hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp Tạp chí Kế toán Quyết định 149/2001/QĐ-BTC 31 32 MỤC LỤC Trang Lời mở đầu Phần 1: Cơ sở lí luận I Một số khái niệm chung II Hạch toán trình tiêu thụ 1.Hạch toán giá vốn hàng bán: .3 1.1 Tại doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hoạch toán hàng tồn kho .3 1.2 Tại doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để hoạch toán hàng tồn kho (gồm phản ánh giá vốn xác định kết quả) Hạch toán chi phí bán hàng 2.1 Tài khoản sử dụng: .8 2.2 Hạch toán Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp 3.1.Tài khoản sử dụng: 3.2 Hạch toán 10 Hạch toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 10 4.1.Tài khoản sử dụng 10 4.2 Trình tự hạch toán .12 5.Hạch toán kết tiêu thụ xác định kết kinh doanh .14 5.1 Tài khoản sử dụng .14 5.2 Hạch toán 14 III Các phương thức tiêu thụ 16 Tiêu thụ theo phương thức trao đổi hàng 16 Hàng tiêu thụ theo phương thức đại lý 16 Hàng bán với hình thức trả góp 17 IV.Tổ chức sổ sách kế toán 18 Trình tự hạch toán trình tiêu thụ theo hình thức NK - SC 19 Trình tự hạch toán trình tiêu thụ theo hình thức Chứng từ ghi sổ 19 Trình tự hạch toán trình tiêu thụ theo hình thức NK - CT .20 Phần 2: Thực trạng, kiến nghị giải pháp .21 I Nhận xét chung 21 Nhận xét chuẩn mực kế toán ban hành .21 Thực trạng doanh nghiệp 23 2.1.Thực trạng khác biệt chế độ tài xác định thu nhập với kế toán thu nhập: 23 2.2 Về cách phân loại doanh thu: 24 2.3 Về chiết khấu bán hàng: 25 33 2.4 Về tính thuế hoạt động trao đổi hàng hoá - dịch vụ: 25 II Kiến nghị giải pháp .25 III So sánh kế toán học với chuẩn mực kế toán quốc tế 27 So sánh với chuẩn mức kế toán quốc tế 27 So sánh chế độ kế toán Việt Nam với chế độ kế toán số nước giới : 28 2.1 So với hệ thống kế toán Pháp 28 2.2 So với hệ thống kế toán Mỹ 29 Phần 3: Kết luận .30 Tài liệu tham khảo .31 Mục lục 33 34 [...]... thanh toán TK 111, TK 112 TK811 13 Chấp nhận chiết khấu và đã thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng TK 131, TK 138.8 Chấp nhận chiết khấu nhưng chưa thanh toán 5.Hạch toán kết quả tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 5.1 Tài khoản sử dụng + TK 911- Xác định kết quả kinh doanh - Tài khoản 911 được sử dụng để xác định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của doanh. .. Doanh thu hoạt động tài chính - TK 711- Thu nhập khác - TK 635- Chi phí hoạt động tài chính - TK 811- Chi phí khác 5.2 Hạch toán + Xác định kết quả tiêu thụ 14 TK 632 TK 911 TK 511, TK 512 Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển doanh thu thuần TK 641, TK 642 Kết chuyển chi phí bán hàng, TK 421.2 chi phí quản lý doanh nghiệp TK 142.2 Lỗ Kết chuyển chi phí chờ kết chuyển TK 421.2 Lãi + Xác định kết quả. .. rất quan trọng trong lịch sử kế toán Việt Nam, nó đánh dấu sự hội nhập của kế toán Việt Nam với kế toán quốc tế Chuẩn mực kế toán 14 Doanh thu và thu nhập khác” là quy định chung nhất nêu rõ được về kết quả tiêu thụ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Chuẩn mực đã sửa đổi và bổ sung một số tài khoản như: chuyển TK 511 Doanh thu bán hàng” thành TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, chuyển... vốn và xác định kết quả) 6 2 Hạch toán chi phí bán hàng 8 2.1 Tài khoản sử dụng: .8 2.2 Hạch toán 8 3 Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp 9 3.1.Tài khoản sử dụng: 9 3.2 Hạch toán 10 4 Hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 10 4.1.Tài khoản sử dụng 10 4.2 Trình tự hạch toán .12 5.Hạch toán kết quả tiêu thụ và xác. .. phương pháp quản lí kế toán thích hợp 30 Bản thân em cũng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc nghiên cứu và so sánh chế độ tài chính và chế độ kế toán hiện hành Qua đó em đã thấy được những thành tựu và những mặt còn tồn tại trong chế độ tài chính về việc hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp 2 Tạp chí Kế toán 3... Nợ: Kết chuyển các loại chi phí và tính số lãi trước thuế của doanh nghiệp trong kỳ - Bên Có: Kết chuyển các loại doanh thu và tính số lỗ của hoạt động kinh doanh trong kỳ - Dư cuối kỳ: TK 911 cuối kỳ không có số dư + Ngoài ra còn một số tài khoản xác định doanh thu và chi phí thể hiện các khoản chi và thu trong quá trình hoạt động kinh doanh, các tài khoản này dùng cho việc xác định kết quả kinh doanh. .. hoạt động sản xuất, kinh doanh TK 632 TK 911 TK 511, TK 512 Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển doanh thu thuần TK 641, TK 642 Kết chuyển chi phí bán hàng, TK 515 chi phí quản lý doanh nghiệp TK 635 Kết chuyển thu nhập hoạt Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính động tài chính TK 711 TK 811 Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển thu nhập khác TK 142.2 TK 421.2 Kết chuyển chi phí chờ kết chuyển TK 421.2... Nam và kế toán Pháp có qui định giống nhau nhưng về cách thức hạch toán thì có một số điểm khác nhau 2.2 So với hệ thống kế toán Mỹ Mỹ là một quốc gia không áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, nhưng về cách xác định thu nhập trong kỳ của doanh nghiệp, chế độ kế toán Mỹ cũng giống như chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam Với những khoản doanh thu liên quan đến kỳ kế toán hiện tại và. .. vụ kinh tế, 28 phần thu nhập thuộc về năm sau đựơc ghi nhận ngay vào TK 3387 doanh thu ghi nhận trước” Còn theo chế độ kế toán Pháp thì khi phát sinh nghiệp vụ, toàn bộ doanh thu sẽ được ghi vào tài khoản doanh thu trong kỳ; đến cuối kỳ kế toán, xác định khoản thu nhập thuộc về năm sau và ghi vào TK 487 “ thu nhập ghi nhận trước” và ghi giảm doanh thu trong kỳ Như vậy về xác định thu nhập thì kế toán. .. việc “tổ chức hạch toán và xác định kết quả tiêu thụ là điều rất quan trọng, bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải xác định kết quả hoạt động kinh doanh của mình Chính vì vậy nó cần phải bắt kịp với những thay đổi của chế độ tài chính kế toán hiện hành Tuy nhiên, nó vẫn còn hết sức phức tạp Vì vậy, cần có những bài nghiên cứu cụ thể, phân tích mặt lợi, mặt còn hạn chế, để từ đó giúp các doanh nghiệp kịp
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh , Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh , Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay