Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam

75 604 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:27

MỞ ĐẦU “Học đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất” phương châm giáo dục đào tạo Đảng ta, nhà trường Xã hội chủ nghĩa Từ yêu cầu đó, sau học xong phần lý thuyết chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng lý luận học vào sản xuất, vừa nâng cao lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ công việc sau tốt nghiệp trường công tác quan, xí nghiệp nhanh chóng hoà nhập đảm đương nhiệm vụ phân công Sau thời gian thực tập Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam, em tìm hiểu, phân tích, đánh giá kết sản xuất kinh doanh Tổng công ty, đồng thời so sánh với lý thuyết học nhà trường để rút kết luận sản xuất kinh doanh lợi nhuận Muốn có lợi nhuận cao phải có phương án sản xuất hợp lý, phải có thị trường mở rộng, giá hợp lý đặc biệt phải có vốn đầu tư tiền phù hợp Trên sở đó, với hướng dẫn cô giáo Đặng Thi Loan em chọn đề tài “ Kế toán nghiệp vụ vốn tiền khoản phải toán” cho báo cáo tốt nghiệp Nội dung chuyên đề Lời mở đầu Kết luận, chuyên đề gồm chương : Chương 1: Cơ sở lý luận công tác kế toán “Vốn tiền khoản phải toán “ Chương 2: Thực trạng công tác kế toán “Vốn tiền khoản phải toán “ Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam Chương 3: Nhận xét kiến nghị công tác kế toán “Vốn tiền khoản phải toán “ Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam Với thời gian thực tập có hạn số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt kinh nghiệm phân tích đánh giá em chưa sâu sắc Vì báo cáo tránh khỏi sai lầm thiếu sót, kính mong thầy cô giáo nhà trường góp ý sửa chữa để em hoàn thành công việc cách tốt đẹp 1 Chương I: Cơ sở lý luận vốn tiền khoản toán I Kế toán vốn tiền Khái niệm, nhiệm vụ kế toán vốn tiền : a Khái niệm vốn tiền: Vốn tiền phận quan trọng vốn kinh doanh doanh nghiệp biểu hình thức tiền tệ bao gồm : Tiền mặt ( 111), TGNH( 112), Tiền chuyển (113) Cả ba loại đề có tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý Mỗi loại vốn tiền sử dụng vào mục đích khác có yêu cầu quản lý loại nhằm quản lý chặt chẽ tình hình thu chi đảm bảo an toàn cho loại sử dụng có hiệu tiết kiệm mục đích b Nhiệm vụ kế toán vốn tiền: Kế toán phải thực nhiệm vụ sau: - Phản ánh xác kịp thời khoản thu chi tình hình lại loại vốn tiền, kiểm tra quản lý nghiêm ngặt việc quản lý loại vốn tiền nhằm đảm bảo an toàn cho tiền tệ, phát ngăn ngừa tượng tham ô lợi dụng tiền mặt kinh doanh - Giám sát tình hình thực kế toán thu chi loại vốn tiền, kiểm tra việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý vốn tiền, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm có hiệu cao Vốn tiền doanh nghiệp bao gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng khoản tiền chuyển (kể nội tệ, ngoại tệ, ngân phiếu, vàng bạc, kim khí quý, đá quý) Kế toán vốn tiền phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Kế toán vốn tiền sử dụng đơn vị tiền tệ thống đồng Việt Nam ( VNĐ) - Các loại ngoại tệ phải quy đổi đồng Việt Nam theo tỷ giá mua ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán Để phản ánh giám sát chặt chẽ vốn tiền, kế toán phải thực nghiệp vụ sau : - Phản ánh xác, đầy đủ, kịp thời số có , tình hình biến động sử dụng tiền mặt , kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu chi quản lý tiền mặt - Phản ánh xác đầy đủ kịp thời số có, tình hình biến động tiền gửi, tiền chuyển, loại kim khí quí ngoại tệ, giám sát việc chấp hành chế độ quy định quản lý tiền chế độ toán không dùng tiền mặt Kế toán tiền mặt : 2.1 Nguyên tắc chế độ lưu thông tiền mặt: 2 Việc quản lý tiền mặt phải dựa nguyên tắc chế độ thể lệ nhà nước ban hành, phải quản lý chặt chẽ hai mặt thu chi tập trung nguồn tiền vào ngân hàng nhà nước nhằm điều hoà tiền tệ lưu thông, tránh lạm phát bội chi ngân sách, kế toán đơn vị phải thực nguyên tắc sau: - Nhà nước quy định ngân hàng quan để phụ trách quản lý tiền mặt Các xí nghiệp quan phải chấp hàng nghiêm chỉnh chế độ thể lệ quản lý tiền mặt nhà nước - Các xí nghiệp, tổ chức kế toán quan phải mở tài khoản ngân hàng để gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng để hoạt động - Mọi khoản thu tiền mặt từ nguồn thu phải nộp hết vào ngân hàng trừ trường hợp ngân hàng cho phép toạ chi đơn vị xa ngân hàng thiết phải thông qua toán ngân hàng Nghiêm cấm đơn vị cho thuê, cho mượn tài khoản 2.2 Kế toán tiền mặt Mỗi doanh nghiệp có số tiền mặt định quỹ Số tiền thường xuyên có quỹ ấn định tuỳ thuộc vào quy mô tính chất hoạt động doang nhiệp ngân hàng thoả thuận Để quản lý hạch toán xác, tiền mặt doanh nghiệp tập trung bảo quản quỹ Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi tiền mặt, quản lý bảo quản tiền mặt thủ quỹ chịu trách nhiệm thực Thủ quỹ giám đốc doanh nghiệp định chịu trách nhiệm gửi quỹ Thủ quỹ không nhờ người làm thay Không kiêm nhiệm công tác kế toán, không làm công tác tiếp liệu, mua bán vật tư hàng hoá Tất khoản thu chi tiền mặt phải có chứng từ thu chi hợp lệ, chứng từ phải có chữ ký giám đốc doanh nghiệp kế toán trưởng Sau kiểm tra chứng từ hợp lê, thủ quỹ tiến hành thu vào chi khoản tiền gửi lại chứng từ có chữ ký người nhận tiền nộp tiền Cuối ngày cứu vào chứng từ thu chi để ghi sổ quỹ lập báo cáo quỹ kèm theo chứng từ thu chi để ghi sổ kế toán Thủ quỹ người chịu trách nhiệm quản lý nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá quỹ quỹ Hàng ngày thủ quỹ phải thường xuyên kiểm kê số tiền quỹ thực tế, tiến hành đối chiếu với sỗ liệu sổ quỹ, sổ kế toán Nếu có chênh lệch, thủ quỹ kế toán phải tự kiểm tra lại để xác định nguyên nhân kiến nghị biện pháp xử lý Với vàng bạc, đá quý nhận ký cược, ký quỹ trước nhập quỹ phải làm đầy đủ thủ tục cân, đo, đếm số lượng, trọng lượng, giám định chất lượng tiến hành niêm phong có xác nhận người ký cược, ký quỹ dấu niêm phong Có thể sử dụng mẫu sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ sau: 3 Sổ quỹ tiền mặt ( kiêm báo cáo quỹ) Ngày tháng năm Số hiệu chứng từ Thu Chi Diễn giải Số hiệu TK Số dư đầu ngày Phát sinh ngày Cộng phát sinh Số dư cuối ngày Kèm theo chứng từ thu chứng từ chi Số tiền Thu Chi Ngày tháng năm 2000 Thủ quỹ ký Để phản ánh tình hình thu, chi tiền mặt kế toán sử dụng tài khoản 111 “Tiền mặt” * Nội dung kết cấu TK 111: - Bên nợ : + Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ + Số tiền mặt thừa quỹ phát kiểm kê - Bên có : + Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý xuất quỹ + Số tiền mặt quỹ thiếu hụt - Số dư bên nợ : Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý tồn quỹ tiền mặt Tài khoản 111 gồm có tài khoản cấp : TK 1111 : Tiền Việt Nam TK 1112 : Ngoại tệ TK 1113 : Vàng bạc, kim khí quý, đá quý Vàng bạc, kim khí quý, đá quý * Trình tự kế toán tiền mặt : a Kế toán khoản phải thu, chi tiền Việt Nam 4 - Các nghiệp vụ tăng : Nợ TK 111 (1111) : Số tiền nhập quỹ Có TK 511 : Thu tiền bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ Có TK 711 : Thu tiền từ hoạt động tài Có TK 721 : Thu tiền từ hoạt động bất thường Có TK 112 : Rút tiền từ ngân hàng Có TK 131,136 : Thu hồi khoản nợ phải thu Có TK 121, 128, 138,144,244 : Thu hồi khoản vốn ĐTNH Có TK 338 (3381) : Tiền thừa quỹ chưa xác định rõ nguyên nhân - Các nghiệp vụ Giảm : Nợ TK 112 : Gửi tiền vào TK NH Nợ TK 121,221 : Xuất quỹ mua chứng khoán ngắn hạn, dài hạn Nợ TK 144,244 : Xuất tiền để chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, dài hạn Nợ TK 211, 213: Xuất tiền mua TSCĐ để đưa vào sử dụng Nợ TK 241 : Xuất tiền dùng cho công tác ĐTXDCB tự làm Nợ TK 152,153,156 : Xuất tiền mua vật tư hàng hóa để nhập kho (theo phương pháp kê khai thường xuyên) Nợ TK 611 : Xuất tiền mua vật tư, hàng hóa nhập kho (theo phương pháp kiểm tra định kỳ) Nợ TK 311, 315 : Thanh toán nợ ngắn hạn đến hạn Nợ TK 331 : Thanh toán cho người bán Nợ TK 333 : Nộp thuế khoản khác cho ngân sách Nợ TK 334 :Thanh toán lương khoản cho người lao động Có TK 111(1111) : Số tiền mặt thực xuất quỹ b Kế toán khoản thu, chi ngoại tệ : Đối với ngoại tệ, việc quy đổi đồng Việt Nam, kế toán phải theo dõi nguyên tệ TK 007-Nguyên tệ loại Việc quy đổi ngoại tệ đồng Việt Nam phải tuân theo quy định sau đây: - Đối với loại TK thuộc chi phí, thu nhập, vật tư, hàng hoá, TSCCĐ dù doanh nghiệp có hay không sử dụng tỷ giá hạch toán Khi có phát sinh nghiệp vụ ngoại tệ phải luôn ghi sổ đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế - Các doanh nghiệp có nghiệp vụ ngoại tệ tài khoản tiền, tài khoản phải thu, phải trả ghi sổ đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào ngân hàng Việt Nam công bố thời điểm phát sinh nghiệp 5 vụ kinh tế Các khoản chênh lệch tỷ giá (nếu có) nghiệp vụ kinh tế phát sinhđược hạch toánvào TK 1113-Chênh lệch tỷ giá - Các doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ dụng tỷ giá hạch toán để ghi sổ tài khoản tiền, phải thu, phải trả Số chênh lệch tỷ giá hạch toán tỷ giá mua ngân hàng thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh hạch toán vào tài khoản 413-Chênh lệch tỷ giá Tỷ giá hạch toán tỷ giá mua tỷ giá thống kê ngân hàng sử dụng ổn định kỳ kế toán Cuối kỳ hạch toán, kế toán phải đánh gía lại số dư ngoại tệ tài khoản tiền, khoản phải thu, khoản nợ phải trả theo tỷ giá mua ngân hàng Việt Nam công bố thời điểm cuối kỳ để ghi sổ kế toán TK 413-Chênh lệch tỷ giá có kết cấu sau : - Bên nợ : + Chênh lệch tỷ giá phát sinh giảm vốn tiền, vật tư, hàng hóa nợ phải thu có gốc ngoại tệ + Chênh lệch tỷ giá phá sinh tăng khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ + Xử lý chênh lệch tỷ giá - Bên có : + Chênh lệch tỷ giá phát sinh tăng vốn tiền, vật tư, hàng hoá nợ phải thu có gốc ngoại tệ + Xử lý chênh lệch tỷ giá + Chênh lệch tỷ giá phát sinh giảm khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ Tài khoản cuối kỳ có số dư bên Có bên Nợ Số dư bên Nợ : Chênh lệch tỷ giá cần phải xử lý Số dư bên Có : Chênh lệch tỷ giá lại Số chênh lệch tỷ giá TK 413- Chênh lệch tỷ giá xử lý (ghi tăng giảm vốn kinh doanh, hạch toán vào lãi lỗ) Khi có định quan có thẩm quyền (Trường hợp tỷ giá hạch toán nhỏ tỷ giá thực tế số chênh lệch tỷ giá ghi bên Nợ TK 413) - Khi xuất quỹ ngoại tệ : + Mua vật tư, hàng hoá, tài sản cố định: Nợ TK 152-Nguyên liệu, vật liệu (tỷ giá thực tế) Nợ TK 153-Công cụ dụng cụ (tỷ giá thực tế) Nợ TK 156-Hàng hoá (tỷ giá thực tế) Nợ TK 211-Tài sản cố định hữu hình (tỷ giá thực tế) Có TK 111-Tiền mặt(1112)(tỷ giá hạch toán) Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (số chênh lệch tỷ giá thực tế lớn tỷ giá hạch toán) 6 (Nếu tỷ giá thực tế nhỏ tỷ giá hạch toán số chênh lệch ghi bên Nợ TK 413) + Chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý phát sinh ngoại tệ: ghi sổ theo dõi nguyên tắc + Xuất quỹ ngoại tệ trả nợ cho người bán ; Nợ TK 331-PTCNB (tỷ giá hạch toán) Có TK 111-Tiền Mặt(1112)(tỷ giá hạch toán) * Trường hợp doanh nghiệp không áp dụng tỷ giá hạch toán : - Khi nhập quỹ ngoại tệ : + Thu tiền bán hàng ngoại tệ : Nợ TK 111-Tiền mặt(1112)(theo tỷ giá thực tế) Nợ TK 131-PTCKH (theo tỷ giá thực tế) Có TK 511-Doanh thu bán hàng (theo tỷ giá thực tế) + Thu khoản nợ phải thu ngoại tệ nhập quỹ : Nợ TK 111-Tiền mặt(1112) (theo tỷ giá thực tế) Có TK 131-PTCKH (tỷ giá bình quân thực tế nợ) Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (số chênh lệch tỷ giá thực tế lớn giá thực tế lớn giá bình quân thực tế bên nợ) (Trường hợp tỷ giá thực tế nhỏ tỷ giá bình quân thực tế nợ số chênh lệch ghi vào TK 413) - Khi xuất quỹ ngoại tệ : + Xuất ngoại tệ mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, chi trả khoản chi phí: Nợ TK 152-Nguyên liệu, vật liệu (theo tỷ giá thực tế) Nợ TK 153-Công cụ dụng cụ (theo tỷ giá thực tế) Nợ TK 156-Hàng hoá (theo tỷ giá thực tế) Nợ TK 211-TSCĐHH (theo tỷ giá thực tế ) Nợ TK 611-Mua hàng (đối với phương pháp kiểm kê định kỳ) Nợ TK 627-Chi phí sản xuất (theo tỷ giá thực tế ) Nợ TK 641-Chi phí mua hàng (theo tỷ giá thực tế ) Nợ TK 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp (theo tỷ giá thực tế) Có TK 111-Tiền mặt(1112)(tỷ giá thực tế bình quân) (Nếu tỷ giá thực tế nhỏ tỷ giá thực tế bình quân số chênh lệch ghi vào bên Nợ TK 413) +Xuất ngoại tệ trả nợ cho người bán : Nợ TK 331-PTCNB (tỷ giá nhận nợ) Có TK 111-Tiền mặt(1112)(theo tỷ giá thực tế) Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (nhận nợ lớn tỷ giá thực tế) (Nếu tỷ giá nhận nợ nhỏ theo tỷ giá thực tế số chênh lệch ghi vào bên Nợ TK413) Đến cuối năm, cuối quý có biến động lớn tỷ giá phải đánh giá lại số ngoại tệ có quỹ theo tỷ giá thực tế thời điểm cuối năm, cuối quý ; +Nếu chênh lệch giảm : 7 Nợ TK 413-Chênh lệch tỷ giá Có TK 111-Tiền mặt(1112) +Nếu chênh lệch tăng : Nợ TK 111-Tiền mặt(1112) Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá c Kế toán nhập xuất vàng, bạc, kim loại quý, đá quý: Đối với doanh nghiệp kinh doanh, nghiệp vụ liên quan đến vàng, bạc, kim loại quý hạch toán TK 111Các nghiệp vụ tăng vàng, bạc, kim loại quý, đá quý ghi : Nợ TK 111- : Giá thực tế tăng Có TK 111(1111), Có TK 112(1121) : số tiền chi mua thực tế Có TK 511-Doanh thu bán hàng (bán hàng thu vàng, bạc ) Có TK 138,144-Thu hồi khoản cho vay, khoản chấp, ký cược, ký quỹ Có TK 411-NVKD: Nhận liên doanh, cấp phát vàng, bạc, đá quý Các nghiệp vụ ghi giảm theo bút toán ngược lại 8 Sơ đồ tổng quát kế toán tiền mặt TK 511,711,721 TK 111-TM TK 112, 113 Doanh thu bán hàng thu Gửi tiền vào ngân hàng nhập hoạt động khác Tiền chuyển TK 112 Rút tiền từ ngân hàng TK 152,153,156,211,213 Mua vật tư, hàng hoá, tài sản TK 131,136,138,141,144,144 TK141 ,161,627,641,642,811,821 Thu hồi khoản nợ, khoản ký cược, ký quỹ Sử dụng cho chi phí TK 121,128,221,222,228 TK 121,128,221,222,228 Thu hồi khoản đầu tư tài đầu tư tài TK311,315,333,33 4,336,338,341,342 TK 411,451,461 Nhận vốn, nhận liên doanh Thanh toán nợ phải trả liên kết, nhận kinh phí TK 338(3381) TK 138 (1381) Thiếu tiền quỹ chờ xử lý Thừa tiền quỹ chờ xử lý Kế toán tiền gửi ngân hàng Trong trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần thiết phải gửi tiền vào ngân hàng kho bạc Nhà nước công ty tài để thực nghiệp toán không dùng tiền mặt theo quy định hành pháp luật Chứng từ để hạch toán TGNH giấy báo Có, báo Nợ kê ngân hàng kèm theo chứng từ gốc (uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc bảo chi ) Khi nhận chứng từ ngân hàng gửi đến, kế toán đối chiếu với chứng từ gốc đính kèm, thông báo với ngân hàng để đối chiếu, xác minh xử lý kịp thời khoản chênh lệch (nếu có) Để theo dõi tình hình biến động khoản tiền gửi doanh nghiệp ngân hàng kho bạc công ty tài chính, kế toán sử dụng TK112TGNH 9 *Kết cấu tài khoản 112 : - Bên Nợ : Các tài khoản tiền gửi vào ngân hàng - Bên Có : Cá khoản tiền rút từ ngân hàng - Số dư bên Nợ : Số tiền gửi ngân hàng TK 112-Có tài khoản cấp TK 1121 : Tiền Việt Nam TK 1122-Ngoại tệ TK 1123-Vàng, bạc, lim loại quý * Phương pháp hạch toán TK 112-TGNH : tương tự TK 111-Tiền mặt Đồng thời cần lưu ý số nghiệp vụ sau : - Số lợi tức gửi hưởng : Nợ TK 111, 112 : Nếu thu tiền Nợ TK 138 : Phải thu khác-nếu chưc thu Có TK 711 : Thu nhập hoạt động tài - Số chênh lệch số liệu sổ doanh nghiệp so với số liệu ngân hàng vào cuối tháng chưa rõ nguyên nhân : + Trường hợp số liệu ngân hàng lớn số liệu sổ doanh nghiệp: Nợ TK 112-TGNH Có TK 338-Phải trả, phải nộp khác (3388) Sang tháng sau, xác định nguyên nhân ghi sổ theo trường hợp: Nợ TK 338 : Phải trả, phải nộp khác (3388) Có TK 112-TGNH (nếu ngân hàng ghi sổ nhầm lẫn) Hoặc Có TK 511-Doanh thu bán hàng ( doanh nghiệp ghi thiếu Có TK 711-Thu nhập hoạt động tài Có TK 721-Thu nhập bất thường + Trường hợp số liệu ngân hàng nhỏ số liệu sổ kế toán đơn vị: Nợ TK 138-Phải thu khác (1388) Có TK 112-TGNH Sang tháng sau xác định nguyên nhân ghi : Nợ TK 112 (nếu ngân hàng ghi thiếu ) Nợ TK 511, 811, 812 (nếu doanh nghiệp ghi thừa) Có TK138 (1388) : Số thừa xử lý 10 10 sổ chi tiết theo dõi TK 331 Tháng 2/2000 Đơn vị: đồng Tên Đ.vị người bán Số dư ĐT Số PS có TK 331 Nợ TK ≠ Có Cộng có TK 152 111 Bình 10.000.000 10.000.000 Bình 6.000.000 6.000.000 Dũng 5.000.000 5.000.000 Bình 3.000.000 3.000.000 Thanh 25.000.000 25.000.000 Hoà 25.000.000 25.000.000 Bình 30.000.000 30.000.000 Cộng Số PS nợ 112 Cộng nợ Số dư CT Nợ Có 104.000.000 104.000.000 Đơn vị: TCT Bưu Viễn Thông Việt nam sổ Tài khoản 331- Phải trả người bán Số dư đầu năm Nợ Có Đơn vị: đồng Ghi có TK đối ứng, nợ TK Tháng Tháng 1121 104.000.000 Cộng số phát sinh nợ 104.000.000 Tổng số phát sinh có Số dư cuối tháng Nợ 139.282.470 Có Ngày tháng năm 2000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 61 61 Hạch toán khoản phải trả nội Kế toán xí nghiệp sử dụng TK 336- Phải trả nội Tài khoản phản ánh khoản cấp, nọp nội TCT Riêng vốn cấp cấp cho cấp dưới, qui định đựoc ghi chép vào TK 136 – Phải thu nội (1361), đơn vị độc lập để phản ánh số vốn cấp cho đơn vị thành viên Cuối kỳ, kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu TK 136, 336 đơn vị theo nội dung toán nội để lập biên toán bù trừ làm hạch toán bù trừ TK Khi đối chiếu có chênh lệch, tìm nguyên nhân điều chỉnh kịp thời • đơn vị cấp trên: + Phát sinh tăng: Nợ TK 414 - Quĩ phát triển kinh doanh Nợ TK 415 – Quỹ dự trữ Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng phúc lợi Nợ TK 451 – Quỹ quản lý cấp Nợ TK 421 – phải trả nội Nợ TK (111,112,153….) – khoản đơn vị trực thuộc chi trả hộ Có TK 336 – phải trả nội + Phát sinh giảm: Nợ TK 336 – Phải trả nội Có TK (111,112…) Có TK 136 (1368) 62 62 sổ chi tiết TK 336 Tháng 2/2000 Số dư ĐT Nợ Ghi nợ TK 336 Số dư CT Diễn giải Có TK TK Tiền Quỹ PTKD 414 468.694 Quỹ dự trữ 415 1.500.000 Quỹ KTPL 431 135.890 Bù lỗ KD 421 600.000.000 Hà Nội 111 Tiền 444.164.321 Hà Tây 111 193.768.560 Thái Nguyên 112 88.504.482 Cộng 726.437.363 Từ sổ chi tiết kế toán lập NKCT số 10 63 Ghi có TK 336 63 602.104.584 Nợ Có Tổng cục: Đơn vị: TCT Bưu Viễn Thông Việt nam nhật ký chứng từ số 10 Ghi có TK 141, 336 Tháng 2/2000 CT Diễn giải TK nợ 141 336 Bù lỗ KD 421 600.000.000 Cấp quỹ dự trữ cho BĐ HT 415 1.500.000 TK 336 Cấp quỹ KTPL cho BĐ HT 431 135.890 Cấp quĩ PTKD BĐ HT 414 468.894 Sổ CT Cộng 64 602.104.584 64 Cộng Tổng cục: Đơn vị: TCT Bưu Viễn Thông Việt nam sổ Tài khoản 336- Phải trả nội Tháng năm 2000 Số dư đầu năm Nợ Có 2.1145.256.161 Đơn vị: đồng Ghi có TK đối ứng, nợ TK Tháng Tháng 131 726.437.363 Cộng số phát sinh nợ 726.437.363 Tổng số phát sinh có 602.104.584 Số dư cuối tháng Tháng 12 Nợ Có Ngày tháng năm 2000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Kế toán khoản phải trả công nhân viên, khoản phải trả, phải nộp khác, chi phí trả trước Để thực hạch toán khoản kế toán sử dụng TK 334, 338 (3382, 3383, 3384, 3388), 142 a Kế toán hạch toán phải trả công nhân viên, phải trả phải nộp khác Hàng tháng vào bảng tổng hợp toán tiền lương phân xưởng phòng ban phòng tổ chức thực hiện, kế toán tiến hành tổng hợp tiền lương phải trả kỳ theo đối tượng sử dụng tính toán trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 65 65 Công ty thực trích KPCĐ: 2% BHXH: 20% - Người sử dụng LĐ: 15% - Người LĐ: 5% BHYT: 3% - Người sử dụng LĐ: 2% - Người LĐ: 1% Từ bảng phân bổ lương BHXH kế toán viết phiếu kế toán Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam phiếu kế toán Số 3/11 Nợ 55.000.000 Nội dung Nợ TK 627 (1) Có TK 334 Trích lương theo sản phẩm hàng tháng Lập phiếu Có 55.000.000 Hà nội ngày tháng năm 2000 Cuối tháng phiếu kế toán, phiếu thu, NKCT bảng kê liên quan lập NKCT số Từ NKCT vào sổ 66 66 Sổ TK 334- Thanh toán với CNV Số dư đầu năm Nợ Có Ghi có TK đối ứng, nợ TK 131 Tháng Cộng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có Dư Nợ Cuối kỳ Có Tháng Đơn vị: đồng Tháng 12 55.000.000 Ngày tháng năm 2000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) b Kế toán chi phí trả trước Kế toán sử dụng TK 142 (1) Khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đến trả trước công ty thường phát sinh nghiệp vụ: Nợ TK 142(1) Có TK 111(1) Phân bổ chi phí: Nợ TK 642 (8), 641(8), 627(3), 627(8) Có TK 142 (1) Kế toán vào sổ theo dõi chi tiết TK 142(1) 67 67 sổ chi tiết tk 1421- chi phí trả trước Tháng năm 2000 Diễn giải Số dư đầu kỳ Phần ghi nợ TK 1421 1111 T K Tiền Cộng nợ Phần ghi có TK 1421 6428 TK Tiền Số dư cuối kỳ Cộng có Trang bị PCCC 574.280 0334.618 334.618 229.662 Sửa nhà 377.600 233.800 233.800 143.800 SP ăn lương 60.646.629 Mua tài liệu 1.066.828 Máy ép 8.427.000 Khám xe CC LĐ 60.646.629 533.418 533.418 6278 789.889 602.000 429.620 7.825.000 429.620 135.199.53 Mua lịch 62.634 Quét vôi 4.951.366 Thuế môn 141.550 Mua tủ hồ sơ 45.000 533.410 360.269 135.199.53 31.400 31.400 31.234 2.475.50 2.475.50 2.475.866 70.850 70.700 45.000 45.000 6418 70.850 Mua BH cháy 12.118.750 1.731.25 1.731.25 10.387.500 Mua báo quý I 1.458.469 729.232 729.232 729.236 Cộng 225.859.53 7.226.688 218.632.84 68 6.553.838 68 672.850 Bộ, tổng cục: Đơn vị: TCT Bưu Viễn Thông Việt nam sổ Tài khoản 1421- Chi phí trả trước Số dư đầu năm Nợ Có 281.842.279 Đơn vị: đồng Ghi có TK đối ứng, nợ TK Tháng Tháng Tháng 12 Cộng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có Số dư cuối tháng 7.226.688 Nợ 218.632.843 Có Ngày 31 tháng năm 2000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Kế toán khoản phải trả phải nộp ngân sách Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam phải nộp loại thuế thuế nhà đất, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế môn (các loại thuế khác) Công ty áp dụng phương pháp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ Hàng tháng sở bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán mở tháng, ghi theo trình tự thời gian kết hợp theo nhóm, loại hàng hoá dịch vụ theo hàng mức thuế suất thuế GTGT lập tờ khai thuế GTGT sau kế toán lập NKCT số 10 69 69 Bộ, tổng cục Đơn vị: TCT Bưu Viễn Thông Việt nam nhật ký chứng từ số 10 Ghi có TK 141, 3331, 336 Tháng 2/2000 TT 11 12 15 18 10 Diễn giải Thuế bán hàng Thuế kho Thuế bán hàng Thuế kho Thuế bán hàng K/T thuế T2 K/T thuế T2 Nộp thuế Cộng TK Nợ 1111 1111 1111 1111 1111 3331 11.999.280 25.228 3.833.016 91.168 1.124.467 3331 3331 3331 TK 1331 1332 1121 17.088.397 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Ngày Từ NKCT số 10 vào sổ TK 3331 70 70 Tiền 17.060.394 2.877.000 5.511.140 25.448.534 Cộng 11.999.280 25.228 3.833.016 91.168 1.124.467 17.060.394 2.877.000 5.511.140 42.536.931 tháng năm 2000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Bộ, tổng cục Đơn vị: TCT Bưu Viễn Thông Việt nam sổ Tài khoản 3331- Thuế GTGT phải nộp Số dư đầu năm Nợ Có Đơn vị: đồng Ghi có TK đối ứng, nợ TK Tháng Tháng 1331 17.060.394 1121 5.511.140 1332 2.877.000 Cộng số phát sinh nợ 25.448.534 Tổng số phát sinh có 17.088.397 Số dư cuối tháng Tháng 12 Nợ Có Ngày 31 tháng năm 2000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 71 71 Chương III: Nhận xét, kiến nghị công tác kế toán “Vốn tiền khoản phải toán “ Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam I Nhận xét : Bưu Viễn thông ngành kinh tế mũi nhọn, ngành sở hạ tầng kinh tế quốc dân Với qui mô lớn, cấu kinh doanh phức tạp, địa bàn kinh doanh lại rộng, phân tán nên việc phân cấp kinh doanh, quản lý hợp lý, phát huy nhiều ưu điểm như: Kế toán gắn với đạo chỗ hoạt động kinh doanh đơn vị trực thuộc, giảm bớt cồng kềnh máy nhân cấp trên; đảm bảo tốc độ truyền tin nhanh Sự điều hành đơn vị cấp thông qua điều chế thu, nộp tài qui chế ràng buộc tài khác; mặt khác, kiểm soát, tra nội bộ, phân cấp kế toán tương ứng với phân cấp quản lý, đơn vị cấp thực chế tự chủ cho đơn vị phụ thuộc hiệu tối đa hoạt động chung Doanh nghiệp sử dụng hình thức nhật ký chứng từ có nhiều ưu điểm đảm bảo tính chuyên môn hoá cao, tính chất đối chiếu, kiểm tra cao Tuy nhiên qui mô sổ lớn lượng, đa dạng loại nên khó vận dụng máy tính vào xử lý số liệu Do đội ngũ nhân viên kế toán nhiều (52 người) đòi hỏi trình độ chuyên môn kế toán cao II.Kiến nghị : a Về tài khoản sử dụng chung: - Khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán, đơn vị cần phải thống theo qui định tài nội dung phương pháp tài khoản - Tại tổng công ty phải mở tài khoản kế toán để ghi chép, phản ánh theo qui định, hàng quí phải lập bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán phản ánh tài sản, nguồn vốn TCT Bảng cân đối kế toán, tài sản toàn khối hạch toán tập trung - Căn hệ thống tài khoản TCT, đơn vị xác định cụ thể taì khoản kế toán áp dụng đơn vị cụ thể hoá chi tiết thêm từ tài khoản cấp 3, cấp 4…( Riêng đơn vị hạch toán phụ thuộc cụ thể hoá thêm từ tài khản cấp 4…) không trái với hệ thống TK TCT hệ thống TK kế toán doanh nghiệp chung Nếu có qui định cụ thể thêm phải báo cáo vể TCT theo dõi kiểm tra 72 72 b Vể công tác kế toán: * Tiền mặt: - Đối với tiền mặt, kế toán quỹ cần ghi chép hàng ngày, liên tục theo trình tự phát sinh, khoản thu, chi, nhập , xuất quỹ tiền mặt, ngân phiếu, vàng bạc đá quí tính số tồn quỹ tiền mặt thời điểm Riêng vàng bạc, kim khí quí, đá quí nhận ký cược, ký quỹ phải theo dõi riêng sổ phần sổ - Thủ quỹ hàng ngày phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế tiến hành đối chiếu với số hiêụ sổ quỹ tiền mặt sổ kế toán tiền mặt Nừu có chênh lệch, kế toán thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác đinh nguyên nhân kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch * Tiền gửi ngân hàng : - Khi nhận chứng từ ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra ,đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo Trường hợp có chênh lệch số liệu sổ kế toán đơn vị, số liệu chưng từ gốc với số liệu Ngân hàng phải thông báo cho Ngân hàng để đối chiếu, xác minh xử lý kịp thời - đơn vị có tổ chức, phận phụ thuộc, mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi mở tài khoản toán phù hợp để thuận tiện cho công tác giao dịch, toán kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết để giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng loại tiền gửi nói * Tài khoản 136: - Cần hạch toán chi tiết theo đơn vị có quan hệ theo dõi riêng khoản phải thu Từng đơn vị phải có biện pháp đôn đốc, giải dứt điểm khoản phải thu nội niên độ kế toán Cuối kỳ, kế toán phải kiểm tra, dối chiếu xác nhận số phát sinh, số dư TK 136, 336 với đơn vị có quan hệ theo nội dung toán Nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân điều chỉnh kịp thời c Về hình thức sổ kế toán: Doanh nghiệp sử dụng hình thức nhật ký chứng từ hợp lý.Tuy nhiên đội ngũ nhân viên kế toán nhiều đòi hỏi trình độ chuyên môn kế toán cao nên hàng năm cần tổ chức các lớp học nhằm nâng cao nghiệp vụ 73 73 kế toán Việc tuyển nhân viên cần người nắm vững chuyên môn đạo đức nghề nghiệp để đảm đương trách nhiệm công việc Việc tổ chức công tác kiểm soát, kiểm tra nội cần phải coi trọng, giúp nâng cao hiệu sản xuất hiệu quản lý Ngoài cần nghiên cứu, tìm hướng để sử dụng máy tính vào công tác kế toán làm giảm nhẹ máy, giúp nâng cao hiệu làm việc 74 74 Kết luận Trong thời gian trình độ có hạn, với doanh nghiệp lớn hàng trăm doanh nghiệp phụ thuộc với đa ngành nghề, tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh phức tạp Số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt kinh nghiệm phân tích đánh giá em chưa sâu sắc Em tìm hiểu vấn đề nêu báo cáo Chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, em mong đựơc bảo thầy cô Em cố gắng tìm hiểu, sâu vào chuyên đề thực tập Kết lời, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập Tổng công ty Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bác, cô, chú, anh chị Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ mặt thực tiễn cung cấp cho em tài liệu quan trọng làm sở nghiên cưú chuyên đề ,giúp em hoàn thành báo cáo Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đặng Thị Loan thày cô giáo giảng dạy khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, cán Kế toán, đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp 75 75 [...]... hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Tổ chức bộ máy kế toán hiện nay tại Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt nam như sau: Kế toán Trưởng (1) Huy động vốn và Kế toán Các khoản vay trong nước • (2) Kế toán các khoản vay nước ngoài và kết quả các liên doanh (3) Kế toán thu chi ngoại tệ (4) Kế toán Xây dựng cơ bản (5) Kế toán chuyên quản theo dõi các đơn vị (6) Kế toán tổng hợp, cấp phát, theo dõi công. .. nước chuyển Tổng cục Bưu điện thành Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành Bưu điện cho Bộ Giao thông Vận tải và bưu điện theo nghị định này, ngoài Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam là khối hạch toán phụ thuộc, còn 16 Công ty, Xĩ nghiệp ở các khối Công nghiệp, Xây lắp, cung ứng vật tư là các đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, là khỗi các xí nghiệp phụ... trực thuộc Tổng cục Bưu điện Từ ngày 29 tháng 04 năm 1995, thực hiện Quyết định 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các đơn vị dịch vụ, sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về Bưu chính Viễn thông thuộc Tổng cục Bưu điện Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam là một doanh nghiệp lớn của Nhà nước, được tổ chức và 28 28 hoạt... tài khoản người bán TK 311, 315, 341, 342 Tiền chuyển tới trả nợ ngươi cho vay II Các khoản thanh toán Các khoản phải thu trong doanh nghiệp bao gồm số phải thu của khách hàng, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác 1 Kế toán các khoản phải thu của khách hàng Phải thu của khách hàng là các khoản doanh nghiệp phải thu khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hoá cung cấp lao vụ và dịch vụ, hoặc phải. .. quyết các vướng mắc của cơ sở (6)- Kế toán tổng hợp, cấp phát và theo dõi thanh toán - Tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị phụ thuộc sau khi có đối chiếu giữa kế toán chuyên quản và các bộ phận kế toán khác - Tập hợp các khoản chi, các khoản thanh toán trong phạm vi toàn ngành, liên quan đến các đơn vị trong quan hệ thanh toán, hạch toán - Cấp phát, thanh toán khi có lệnh chi hoặc liên các. .. dịch vụ Bưu chính - Viễn thông là hạch toán toàn ngành do vậy tổ chức kế toán ở từng cấp có đặc điểm khác so với các doanh nghiệp hoặc tổng công ty khác, đặc biệt tổ chức và thực hiện công tác kế toán tại Văn phòng Tổng công ty chỉ thực hiện cho toàn ngành, không thực hiện với khối cơ quan Tổng Công ty vì do tổ chức bộ máy khối cơ quan Tổng công ty có Văn phòng Tổng Công ty - như một văn phòng các Bộ... quan hệ thanh toán phát sinh theo quy định - Lên báo cáo tài chính, kế toán của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam theo quy định của Bộ Tài chính - Theo dõi kế toán các nguồn quỹ tập trung của ngành (7)- Bộ phận chế độ và kiểm tra kế toán - Nghiên cứu trình Hội đồng quản trị của Tổng Công ty và các cơ quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền các quy định về chế 34 34 độ tài chính, kế toán. .. kiểm toán nội bộ để thực hiện việc kiểm toán đối với các đơn vị thành viên, và toàn tổng công ty; tổ chức hướng dẫn lực lượng kiểm toán viên tại các đơn vị thành viên (9)- Bên cạnh Các bộ phận nêu trên, Ngành Bưu điện có Hội kế toán ngành trợ giúp đắc lực cho công tác kế toán của Tổng Công ty và toàn ngành bưu điện Với chức năng, nhiệm vụ nêu trên, toàn bộ phận kế toán tại Tổng Công ty Bưu chính - Viễn. .. bổ dần cho các đối tượng TK 241(2413) Kết chuyển TK 911 TK 641,642 CFBH,CFQLDN chờ kết chuyển Kết chuyển CFBH, CFQLDN 26 26 27 27 Phần II thực trạng tổ chức hạch toán Tại tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam I Đặc điểm chung của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Từ trước năm 1990, ngành Bưu điện hoạt động theo Nghi định 68/CP và 390/CP... doanh Bưu điện Từ ngày 26 tháng 10 năm 1992, Chính phủ có Nghị 03 thành lập lại Tổng cục Bưu điện, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trực thuộc Tổng cục Bưu điện, quản lý Nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh trực tiếp Trong thời gian này Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã hoạt động tăng tốc và phát triển Ngành theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ là phấn đấu đến năm 1995, các
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam , Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam , Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam , II. Nội dung chuyên đề hạch toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, B. Thực tế thu hoạch tại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay