(Tóm tắt Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)

27 124 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:27

(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRẦN MINH CHÍNH SINH HO¹T V¡N HãA QUAN Hä LµNG (QUA TRƯỜNG HỢP LÀNG QUAN HỌ VIÊM XÁ) TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: VĂN HÓA HỌC Mã số: 62 31 06 40 HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM DUY ĐỨC GS TSKH PHAN ĐĂNG NHẬT Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dân ca Quan họ di sản văn hóa phi vật thể có giá trị to lớn không nhân dân vùng Kinh Bắc - nơi sản sinh nuôi dưỡng Quan họ - mà cộng đồng dân tộc Việt Nam toàn thể nhân loại Năm 2009, Ủy ban UNESCO Liên hợp quốc công nhận Quan họ Bắc Ninh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại dựa giá trị văn hóa, giá trị lưu trữ tập quán xã hội, nghệ thuật trình diễn, phong cách ứng xử văn hóa, ca từ trang phục Đó thực viên ngọc quý tỏa sáng nhiều kỉ dòng chảy văn hóa đa sắc màu loại hình dân ca Việt Nam Trải qua thời gian, dân ca Quan họ phát triển rực rỡ đến mức, tạo nên quanh sắc văn hóa riêng - văn hóa Quan họ, với biểu sinh hoạt phong phú, từ đời sống tâm linh, tín ngưỡng đến phong tục tập quán, trang phục lề lối giao tiếp ứng xử, ca hát… vừa độc đáo, vừa thấm đượm tính chất cộng đồng Và đến lượt mình, sinh hoạt văn hóa Quan họ nuôi dưỡng để dân ca Quan họ tồn phát triển Nhìn nhận từ mối quan hệ biện chứng, hữu ấy, thấy, sinh hoạt văn hóa Quan họ đổi thay phát triển dân ca Quan họ đổi thay phát triển Do đó, muốn bảo tồn, phát huy dân ca Quan họ, trước hết phải nghiên cứu thực trạng sinh hoạt văn hóa Quan họ kế thừa, tiếp nối liên tục với sinh hoạt Quan họ cổ truyền Ở sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (SHVHQHL) Nghiên cứu SHVHQHL nghiên cứu môi trường sống, môi trường phát triển dân ca Quan họ gắn với hạt nhân cốt lõi thân sinh hoạt ca xướng Mặt khác, nói, từ nửa cuối kỷ XX nay, đất nước ta có nhiều biến động lớn sâu sắc kinh tế, trị xã hội, đặc biệt thời kì đổi mới, đất nước chuyển sang chế thị trường, mở cửa hội nhập Văn hóa truyền thống, có dân ca Quan họ đứng trước thử thách, va đập mạnh mẽ với văn hóa ngoại nhập, với biến đổi lối sống, nếp sống đặc biệt xu hướng đô thị hóa làm thay đổi vùng ven đô thị mà vùng nông thôn rộng lớn, vùng Quan họ ngoại lệ Rõ ràng, nguy mai biến dạng Quan họ thật hữu Trong bối cảnh đó, đòi hỏi SHVHQHL cần phải bảo tồn để vừa bảo lưu tối đa giá trị truyền thống cốt; vừa phát huy, phát triển để đáp ứng nhu cầu người đại môi trường văn hóa Như vậy, đặt vấn đề nghiên cứu SHVHQHL cần thiết Tuy nhiên, điểm lại tình hình nghiên cứu dân ca Quan họ từ kỷ XX đến nay, có nhiều thành tựu; có số công trình in thành sách, nghiên cứu riêng có đề cập tới SHVHQHL cổ truyền chưa có công trình chuyên tâm nghiên cứu SHVHQHL, đặc biệt thời kỳ đổi Đây giai đoạn lịch sử đầy biến động giàu thành tựu bảo tồn, phát triển dân ca Quan họ vùng Kinh Bắc Xuất phát từ lí kể trên, lựa chọn đề tài: Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá) làm đề tài Luận án tiến sĩ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sinh hoạt văn hóa Quan họ làng 2.2 Phạm vi nghiên cứu - Về mặt nội dung: Nghiên cứu SHVHQHL xu hướng phát triển sinh hoạt văn hóa Quan họ làng tương lai - Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Làng thủy tổ Quan họ Viêm Xá mối quan hệ liên làng vùng Quan họ Kinh Bắc Khi xác định cách tiếp cận trường hợp để thực đề tài, lựa chọn làng Quan họ Viêm Xá số điểm sau: + Đây làng Quan họ gốc dân gian vùng Quan họ tôn vinh làng Thủy tổ Quan họ, nơi có đền thờ Vua Bà - vị nữ thần dân gian truyền tụng người sáng tạo dân ca Quan họ, gây dựng nên làng Viêm Xá xưa + Làng Viêm Xá làng Quan họ điển hình với không gian văn hóa Quan họ tiêu biểu cho 49 làng Quan họ Người ta tìm thấy diện mạo toàn vẹn sinh hoạt Quan họ từ lề lối, giao tiếp - ứng xử, hình thức diễn xướng, phong tục tập quán điều quan trọng khả giữ gìn văn hóa truyền thống người dân nơi Viêm Xá làng Quan họ có mối quan hệ kết nghĩa với làng Quan họ cổ điển hình khác Bịu Xim, Bịu Trung, Đống Cao sở quan hệ Kết chạ - phong tục cổ vùng + Viêm Xá hai trung tâm hội hát Quan họ lớn vùng Quan họ (cùng với Lim thuộc huyện Tiên Du) ngày Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, nhận diện nội dung văn hóa SHVHQHL vai trò đời sống dân ca Quan họ vùng Kinh Bắc, từ đề xuất phương hướng khuyến nghị bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa SHVHQHL bối cảnh đất nước đổi mới, mở cửa hội nhập 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu SHVHQHL vùng Kinh Bắc - Khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng SHVHQHL mối quan hệ hữu với SHVHQHL cổ truyền tình hình kinh tế - văn hóa xã hội vùng Kinh Bắc thông qua nghiên cứu trường hợp Làng thủy tổ Quan họ Viêm Xá mối quan hệ, giao lưu Quan họ làng Quan họ tiêu biểu với làng kết nghĩa, làng Quan họ khác vùng - Nghiên cứu, đề xuất quan điểm, phương hướng, chế sách khuyến nghị cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy SHVHQHL tình hình Ý nghĩa lý luận thực tiễn 4.1 Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần nhận thức sâu sắc, toàn diện vấn đề lý luận chung bảo tồn, phát huy SHVHQHL Phát vấn đề phương diện lý luận SHVHQHL vai trò SHVHQHL giai đoạn 4.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu luận án giúp nhận diện SHVHQHL việc bảo tồn, phát huy SHVHQHL nói riêng, sinh hoạt văn hóa truyền thống nói chung, trước hết quê hương loại hình dân ca - Nội dung, kết nghiên cứu đề tài sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy hệ thống trường văn hóa nghệ thuật, khoa học xã hội nhân văn làm tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà quản lý văn hóa, đặc biệt quản lý văn hóa sở vùng Quan họ Kinh Bắc Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm 04 chương, 18 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Tổng quan tình hình nghiên cứu tập trung vào kết tiếp cận theo hướng bàn văn hóa Quan họ, thành tố (các mặt) sinh hoạt văn hóa Quan họ Từ thành chung giới nghiên cứu, kế thừa chọn cho đề tài nội dung nghiên cứu theo hướng tổng thể chuyên sâu Ở sinh hoạt văn hóa Quan họ làng - Nghiên cứu tác giả nước Cho đến nay, nghiên cứu tác giả nước Quan họ chưa nhiều Tuy nhiên, nghiên cứu này, cho thấy Quan họ độc đáo chỗ " kiểu thức sống" mà dường "tiểu văn hóa" không loại hình dân ca túy Nó "chứa đựng" sống sinh hoạt văn hóa làng xã - Nghiên cứu tác giả nước + Tình hình nghiên cứu trước năm 1945 Qua tìm hiểu, nghiên cứu, nhận biết khoảng nửa đầu kỷ XX tính đến trước Cách mạng Tháng Tám (1945), mảng đề tài Quan họ, bản, chưa thật giới khoa học xã hội quan tâm nghiên cứu Một số báo đăng tải thời kỳ thường tập trung vào việc giới thiệu cách khái lược loại hình thân sinh hoạt cụ thể Quan họ Tuy nhiên, có Luận án tiến sĩ “Hát đối đáp nam nữ niên” Nguyễn Văn Huyên công bố vào năm 1934 đề cập sâu sắc đến dân ca Quan họ hình thức hát đối sinh hoạt lễ hội Quan họ + Tình hình nghiên cứu sau 1945 đến Có thể thấy, từ 1945 đến 1954 giai đoạn kháng chiến chống Pháp Trong thời gian khoảng 10 năm này, chiến tranh, tình hình nghiên cứu chưa có dấu ấn đáng kể Từ hòa bình lập lại miền Bắc (1954) đến đầu kỷ XXI, công tác nghiên cứu Quan họ tiến hành liên tục có bước phát triển đáng kể Trên thực tế có công trình nghiên cứu công phu, dày dặn in thành sách, thành giáo trình dạy học cách toàn diện theo hướng nghiên cứu Quan họ tượng văn hóa tổng thể Từ đầu kỷ XX nay, với khoảng 600 công trình tài liệu nghiên cứu cho ta nhìn sâu tổng thể không gian văn hóa Quan họ, trình hình thành, tồn phát triển loại hình dân ca độc đáo Dân ca Quan họ Bắc Ninh có trình hình thành phát triển không nằm qui luật chung hình thành phát triển loại hình dân ca Việt Nam Nhưng Quan họ Bắc Ninh có độc đáo mà thân độc đáo nguyên nhân cốt lõi làm nên sức sống bền vững khả lan tỏa - với sinh hoạt ca hát (diễn xướng) Quan họ, người dân vùng Kinh Bắc, hình thành nên cách phong phú sinh hoạt văn hóa liên quan khác để kết hôm nhà khoa học khẳng định rằng, Quan họ hình thái sinh hoạt văn hóa, tượng văn hóa tổng thể bắt nguồn từ làng quê lâu đời vùng Kinh Bắc Kết công trình nghiên cứu cho thấy rằng, muốn bảo tồn, phát huy dân ca Quan họ xã hội đương đại không qua tâm đến bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa Quan họ phong tục tập quán, lề lối sinh hoạt, lễ hội, tín ngưỡng, hành vi ứng xử, trang phục truyền thống v.v…các sinh hoạt tạo nên môi trường sống, tồn phát triển dân ca Quan họ Như thế, dân ca Quan họ, vận động lan tỏa làm nên Văn hóa Quan họ không gian Văn hóa Quan họ hòa quyện vào sinh hoạt văn hóa làng xã vùng Kinh Bắc Tuy nhiên, hầu hết công trình nghiên cứu công bố, chưa có công trình nghiên cứu SHVHQHL cách hệ thống chuyên sâu, đặc biệt SHVHQHL thời kỳ đổi - thời kỳ mà văn hóa nghệ thuật truyền thống chịu tác động mạnh mẽ đổi thay, phát triển nhanh chóng đời sống kinh tế - xã hội Từ thực tế đó, cho cần phải có công trình nghiên cứu sâu sinh hoạt văn hóa Quan họ làng, giai đoạn 1986 đến Đây thời kỳ mà sinh hoạt văn hóa Quan họ có nhiều biến đổi sâu sắc Kết nghiên cứu bổ sung cho toàn diện việc nghiên cứu bảo tồn, phát huy di sản Văn hóa Quan họ truyền thống tương lai 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.2.1 Cơ sở lý luận - Các khái niệm công cụ + Sinh hoạt văn hóa Quan họ Làng: SHVHQHL với tư cách tượng văn hóa tổng thể mang tính chất cộng đồng bao gồm yếu tố (mặt) hợp thành sau: Không gian sinh hoạt văn hóa Quan họ; xã hội Quan họ làng; diễn xướng Quan họ; kết bạn Quan họ; văn hóa giao tiếp - ứng xử Quan họ; tạo nguồn nghệ nhân Quan họ Các mặt sinh hoạt tồn tại, vận động phát triển môi trường làng xã truyền thống, mà sinh hoạt ca xướng có vai trò trung tâm + Sinh hoạt văn hóa Quan họ cổ truyền sinh hoạt văn hóa Quan họ tồn hoạt động chủ yếu trước năm 1945 làng xã vùng Kinh Bắc, mà môi trường tự nhiên - văn hóa - xã hội cổ truyền trạng thái giữ độ ổn định cao, chưa chịu tác động mạnh hình thái kinh tế tư chủ nghĩa sóng đô thị hóa dâng cao + Xã hội Quan họ làng cụm từ đặt để mối quan hệ người với người Quan họ (gồm quan hệ, sinh hoạt có liên quan đến Quan họ) đơn vị làng Xã hội Quan họ làng tồn phát triển song trùng với văn hóa Quan họ làng mà bật sinh hoạt ca hát Quan họ vào "thời điểm mạnh" sinh hoạt văn hóa cộng đồng Với làng Quan họ dân cư làng, lứa tuổi, coi thành viên xã hội Quan họ làng với vai trò định + Nghệ nhân Quan họ: Người nghệ nhân, hay nói theo kiểu người Quan họ anh Hai - chị Hai, anh Ba - chị Ba có tiêu chí riêng để thừa nhận Điều đặc biệt tiêu chí không thành văn lại chặt chẽ, quán từ truyền thống Các tiêu chí là: Người hát phải thành viên thức bọn chơi Quan họ; người hát phải đủ lĩnh trình độ tham gia vào hát hình thức ca hát Quan họ; người hát phải dân làng bạn hát vùng Quan họ gọi anh Hai - chị Hai, anh Ba - chị Ba, anh Tư - chị Tư, phải có khả truyền dạy Quan họ cho hệ sau + Một số thuật ngữ Quan họ cổ truyền khác Lối chơi Quan họ thuật ngữ dùng để toàn sinh hoạt văn nghệ Quan họ người Quan họ thực theo trình tự niêm luật chặt chẽ Hay nói cách khác, khuôn lối chơi Quan họ vào hai nội dung bản: thứ là, lề lối ca hát Quan họ bao gồm hình thức trở nên quy củ, niêm luật chặt chẽ hát đối đáp, hát canh, hát hội, hát nghi lễ, hát mừng, v.v ; thứ hai là, phong tục tập quán giao du Quan họ tục kết bạn, tục rủ bọn - ngủ bọn, nét văn hóa giao tiếp - ứng xử, ẩm thực mang đặc trưng Quan họ có Bọn Quan họ cụm từ để nhóm người (có thể từ - người nữa) chơi Quan họ Chỉ có bọn Quan họ đồng giới - bọn Quan họ nam bọn Quan họ nữ Mỗi làng Quan họ có bọn Quan họ nam, nữ Các bọn Quan họ kết bạn với bọn Quan họ khác giới làng Quan họ vùng không kết bạn với bọn Quan họ làng Những người tham gia bọn Quan họ gọi Liền anh, Liền chị phân thứ bậc Anh Hai - Chị Hai, Anh Ba - Chị Ba, Anh Tư - Chị Tư Tục kết chạ tục kết ước, kết nghĩa làng với xuất phát từ lý liên quan đến chuyện giúp đỡ lẫn sống chống hạn, chống lụt, dựng đình, dựng chùa, thờ chung Thành hoàng v.v Các làng kết chạ tôn trọng nhau, có quan hệ khăng khít gọi "chạ anh, chạ em" Không thiết làng kết chạ phải kết nghĩa, kết bạn Quan họ với nhau, hai làng kết nghĩa kết bạn với sở kết chạ thường bền vững thấy nam nữ kết hôn với Tục kết bạn Quan họ sinh hoạt có tính chất tảng để tạo nên kết nối sinh hoạt Quan họ khác lối chơi Quan họ Kết bạn Quan họ bọn Quan họ làng với bọn Quan họ làng theo nguyên tắc "âm dương tương cầu" - nghĩa kết bạn khác giới Hát canh hình thức diễn xướng chủ đạo sinh hoạt ca xướng Quan họ Hát canh hát bọn Quan họ làng sở với bọn Quan họ làng kết nghĩa, kết bạn nhà chứa dịp hội, lệ làng Hát canh chia làm 03 chặng hát: chặng đầu hát Quan họ giọng lề lối (giọng cổ) Hừ La, La rằng, Đường bạn, Tình tang, Cây gạo, Cái ả ; chặng hát giọng Vặt chiếm đa số kho tàng dân ca Quan họ như: Tiên xa, Thiết tha, Tuấn Khanh, Hạnh Nguyên, Tìm người hội v.v ; Chặng cuối gọi chặng "giã bạn" hát thể tình cảm lưu luyến, níu giữ phút chia tay để Quan họ bạn hết canh hát như: Rẽ phượng, Chia loan, Nhạn xanh, Chia rẽ đôi nơi, Người đừng v.v Hát đối đáp Quan họ nhiều dân ca khác đối đáp nam nữ Bên nam hát bài, tiếp bên nữ hát lặp lặp lại hết hát Trong Quan họ chủ yếu hát đối giọng, nghĩa bên hát trước giọng (làn điệu) bên hát sau phải đối lại giọng phải có phần lời ca đối lại Ví dụ Đường bạn đối lại Kim lan, Tưởng nhớ người đối lại Gió mát giăng v.v - Các lý thuyết nghiên cứu + Lý thuyết hệ thống - chức năng: Lý thuyết hướng vào việc nghiên cứu văn hóa chế toàn vẹn, hoàn chỉnh (chỉnh thể) tạo từ yếu tố, phận làm nên toàn vẹn chỉnh thể Theo nhà nghiên cứu văn hóa B.Malinowski, văn hóa có nhiều chức năng, nhiên để phục vụ cho nghiên cứu Luận án, lựa chọn, vận dụng số chức liên quan vào nghiên cứu SHVHQHL với tư cách chỉnh thể, gồm: Chức sinh tồn, chức thích nghi thích ứng, chức thông tin, quan trọng chức bảo tồn tái sinh giá trị di sản truyền thống Mặt khác, lý thuyết hệ thống - chức rằng, ranh giới thành tố (yếu tố) văn hóa rạch ròi bất biến mà đan xen vào nhau, tác động tương hỗ với để chuyển động phát triển Trong luận án vận dụng lý thuyết hệ thống - chức để nhận diện SHVHQHL vai trò chỉnh thể văn hóa Quan họ Làng với tư cách hệ thống, tiểu văn hóa + Lý thuyết biến đổi văn hóa: Biến đổi văn hóa trình vận động văn hóa, mà vận động có tiếp nối, kế thừa phát sinh hình thành Trong giới rộng lớn chúng ta, xã hội chịu chi phối quy luật phát triển mà biến đổi văn hóa nội dung cốt lõi Năm 2010, viết mình, GS Roger Janelli, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, Cố vấn ủy ban UNESCO bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tóm lược quan điểm nhiều nhà nghiên cứu tính liên tục văn hóa, cho rằng: thay đổi thuộc tính văn hóa dân gian truyền thống Cùng có quan điểm trên, GS.Deborah Wong Đại học California, Riverside, tham luận Hội thảo: Bảo tồn phát huy dân ca xã hội đương đại (qua trường hợp Quan họ Bắc Ninh) Hà Nội năm 2016 bàn Quan họ cho rằng: thay đổi dân ca theo dòng thời gian quy luật Quan họ cần phải lưu trữ, trao truyền Tuy nhiên, quan trọng nhất, cần thiết phải hoạt động, vận hành đời sống xã hội để chứng tỏ diện Đặc điểm chủ yếu di sản văn hóa phi vật thể "được cộng đồng nhóm tái tạo không ngừng" ông khẳng định Quan họ tồn thay đổi có tính đương đại Trong trình thực Luận án, vận dụng lý thuyết biến đổi văn hóa quan điểm nhà nghiên cứu văn hóa nói biến đổi văn hóa để nhận diện thay đổi SHVHQHL đối chiếu với SHVHQHL cổ truyền 1.2.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu, nhiệm vụ đặt cho Luận án, lựa chọn phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể cần đến phương pháp liên ngành SHVHQHL liên quan đến nhiều lĩnh vực khác âm nhạc, ngôn ngữ, kinh tế, dân tộc học, xã hội học, lịch sử, tôn giáo - tín ngưỡng, tâm lý học, triết học, phong tục tập quán… Để nhận diện văn hóa Quan họ làng chỉnh thể, hình thái ý thức xã hội không tiếp cận theo phương pháp nghiên cứu liên ngành với tham gia nhiều chiều nhằm đạt tới kết nghiên cứu toàn diện sâu sắc - Phương pháp lịch sử: Trong nghiên cứu văn hóa nói chung, phương pháp lịch sử số phương pháp thường lựa chọn, đặc biệt nghiên cứu văn hóa dân gian, mà đối tượng nghiên cứu lại đề cập đến xu hướng kế thừa biến đổi - Phương pháp nghiên cứu thành tố văn hóa: Để nghiên cứu theo phương pháp hệ thống hóa yếu tố (thành tố) cấu thành nên SHVHQHL, chọn yếu tố để không bị sa lầy vào dàn trải phương hướng thực mục tiêu nghiên cứu Từ đó, vào nghiên cứu làm rõ mặt sinh hoạt SHVHQHL vận động, tương tác mối dây liên hệ chúng tổng thể văn hóa SHVHQHL - Phương pháp nghiên cứu phân tích - tổng hợp: Khi nghiên cứu SHVHQHL không phân tích, tổng hợp, đánh giá so sánh, đối chiếu với SHVHQHL cổ truyền để qua rút kết luận cần thiết giúp làm sở cho khuyến nghị, đề xuất nhằm tiếp tục bảo tồn phát huy dân ca Quan họ trước mắt lâu dài Tiểu kết chương Về Tổng quan tình hình nghiên cứu, sau trình bày phân tích cho thấy tranh toàn cảnh kết qủa nghiên cứu phương diện SHVHQHL Kết công trình nghiên cứu suốt kỷ qua cho ta thấy Quan họ không ca hát túy nhiều dân ca khác Việt Nam mà tượng văn hóa tổng thể với nhiều sinh hoạt văn hóa khác mà thân sinh hoạt diễn xướng thành tố dù cốt lõi loại hình dân ca độc đáo Tuy nhiên nghiên cứu công bố chủ yếu tập trung vào SH VHQHL cổ truyền tản mạn, chưa có công trình chuyên khảo vấn đề này, đặc biệt nghiên cứu SHVHQHL mối quan hệ hữu cơ, kế thừa với SHVHQHL cổ truyền Đó khoảng trống nghiên cứu cần bổ sung để có nhìn toàn diện đầy đủ sâu sắc dân ca Quan họ sinh hoạt văn hóa Chương Luận án trình bày việc vận dụng lý thuyết lý thuyết hệ thống - chức năng, lý thuyết biến đổi văn hóa v.v…để phục vụ công tác nghiên cứu SHVHQHL Cùng với việc vận dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể phương pháp liên ngành, phương pháp lịch sử, phương pháp thành tố văn hóa, phương pháp phân tích, tổng hợp, để thực nhiệm vụ nghiên cứu cho đạt mục tiêu đặt cho Luận án Chương SINH HOẠT VĂN HÓA QUAN HỌ LÀNG CỔ TRUYỀN Ở LÀNG VIÊM XÁ 2.1 LÀNG VIÊM XÁ - KHÔNG GIAN SINH HOẠT VĂN HÓA QUAN HỌ TIÊU BIỂU Viêm Xá hay Viêm Ấp có tên nôm làng Diềm, thuộc xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Từ lịch sử, Viêm Xá tôn vinh 11 thuộc vào khung cảnh, bối cảnh ngày hội hát vào ban ngày Còn hát thờ hát ngày hội diện giao lưu hẹp hơn, trang trọng hơn, gắn với tâm linh nơi thờ tự Riêng hát canh ngày hội thường hát ban đêm hình thức diễn xướng chủ đạo, trung tâm nghệ thuật diễn xướng Quan họ Giờ phút chia tay kết thúc lễ hội (dã đám, đóng cửa đình, cửa đền) diễn thông qua hát giã bạn, thể lưu luyến, tình cảm sâu nặng người Quan họ 2.5 VĂN HÓA GIAO TIẾP, ỨNG XỬ VÀ TỤC KIÊNG HÈM - Văn hóa giao tiếp, ứng xử: Người vùng Quan họ, đặc biệt Viêm Xá, thường mở đầu giao tiếp với khách thập phương câu nói: “Người Quan họ chúng em…" Có thể thấy, từ kiểu xưng hô cho ta hiểu cảm nhận định danh, định vị người Quan họ - “kiểu” người văn hóa có tính sắc riêng Bản sắc văn hóa hội tụ muôn mặt đời sống vật chất tinh thần mà người nơi trải qua với thời gian hàng kỷ, có góp mặt quan trọng văn hóa giao tiếp ứng xử Phong cách, thái độ người Quan họ thể qua hành vi giao tiếp, ứng xử đời thường lẫn ca hát Quan họ trở thành phong mỹ tục vùng đất Có thể nói nề nếp Quan họ đòi hỏi người phải lịch sự, trang nhã từ trang phục, cử chỉ, ngôn ngữ, ăn, nói, lúc đứng ngồi… miếng trầu, chén nước - Tục kiêng hèm: Về đặc điểm kiêng hèm Viêm Xá, phải nói văn hóa làng tục thờ Thành hoàng để lại nhiều dấu ấn đời sống dân làng Viêm Xá sinh hoạt Quan họ Người Viêm Xá từ xa xưa kiêng nói "hát Quan họ" mà nói "ca Quan họ" Thành hoàng làng có tên Trương Hát Viêm Xá có kiêng hèm khác mà chưa giải thích được, song bảo lưu bền vững Điểm đáng lưu ý tục kiêng hèm mà Viêm Xá làng kết nghĩa (kết chạ) thực phần lớn vùng Quan họ làng thực theo Rõ ràng tầm ảnh hưởng làng thủy tổ Viêm Xá sinh hoạt văn hóa Quan họ toàn vùng lớn, không ca hát mà văn hóa ứng xử, đời sống tâm linh người Quan họ 2.6 TẠO NGUỒN NGHỆ NHÂN QUAN HỌ Ở Viêm Xá, anh Hai, chị Hai Quan họ bắt đầu cảm thấy cần có lớp trẻ để thay hoạt động Quan họ có tính chất "túc trực" họ thực việc lựa chọn nhiều em nam, em nữ lứa tuổi 13 - 14, lấy số em có khiếu thật say mê Quan họ tập hợp lại nhằm kèm cặp hướng dẫn Những anh Hai, chị Hai chịu trách nhiệm dạy dỗ, kèm cặp em bé Quan họ gọi anh Nhớn, chị Nhớn Các anh nhớn, chị nhớn phải xin phép gia đình em cho ngủ bọn để học hát "học ăn, học nói, học gói, học mở" Ngủ bọn tục lệ mà theo em bé rủ đến nhà chứa đến nhà nghệ nhân để học hát vào buổi tối sau ngủ lại Trong trình học đó, có hội làng chuyến kết bạn, bọn Quan họ thường 12 cho em bé theo giao tiếp, hát với em bé làng kết nghĩa (Bịu, Đống Cao) Khi em trưởng thành "mọi nhẽ"1 thay anh nhớn, chị nhớn sinh hoạt Quan họ Tiểu kết chương Để làm sở khoa học thực tiễn cho việc đối chiếu với Chương luận án thực trạng SHVHQHL tập trung vào nghiên cứu, trình bày toàn SHVHQHL cổ truyền (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá) với nội dung bản: Làng cổ Viêm Xá; xã hội Quan họ làng người nghệ nhân; kết bạn Quan họ; diễn xướng Quan họ; văn hóa giao tiếp, ứng xử Quan họ; tạo nguồn nghệ nhân Quan họ Trong phần làng cổ Viêm Xá, phân tích làm rõ Viêm Xá không “làng cổ làng cổ” mà làng dân gian vùng tôn vinh làng thủy tổ Quan họ với không gian sinh hoạt văn hóa Quan họ tiêu biểu vùng Khi trình bày XHQHL cổ truyền làng Viêm Xá trọng vào thành phần nghệ nhân Quan họ - đội ngũ tinh hoa xã hội Quan họ làng Bên cạnh nêu đặc điểm vai trò thành phần khác xã hội Quan họ làng thành phần "đa số cư dân làng" thành phần "hậu thuẫn trực tiếp" cho nghệ nhân Quan họ.Về nội dung sinh hoạt kết bạn Quan họ chương nhìn nhận tục chơi có tính chất khởi nguồn tảng tinh thần toàn lối chơi Quan họ với nhiều sinh hoạt văn hóa khác Tục kết bạn gắn liền với hai điều kiện phải có bọn Quan họ làng Nhà chứa Quan họ Trong phần nội dung sinh hoạt diễn xướng Quan họ tập chung nghiên cứu thang bậc người nghệ nhân Quan họ số diễn xướng gồm: Hát canh, Hát hội, Hát nghi lễ… đó, Hát canh hình thức diễn xướng chủ đạo lối chơi Quan họ Phần nghiên cứu văn hóa giao tiếp, ứng xử tục kiêng hèm đặc điểm lớn, riêng có sắc văn hóa Quan họ mà không loại hình dân ca có thể chủ nghĩa nhân văn tính cách người Quan họ Người Quan họ thường danh xưng giản dị mà tự hào: "Người Quan họ chúng em" Cuối phần nghiên cứu sinh hoạt tạo nguồn nghệ nhân Quan họ Viêm Xá thể phương thức chung nghệ thuật dân gian "truyền khẩu" Chương SINH HOẠT VĂN HÓA QUAN HỌ LÀNG Ở LÀNG VIÊM XÁ HIỆN NAY 3.1 KHÔNG GIAN SINH HOẠT VĂN HÓA QUAN HỌ LÀNG - Khái quát cảnh quan đời sống xã hội: Năm 2007 xã Hòa Long (trong có làng Viêm Xá) thuộc huyện Yên Phong sáp nhập vào Cách nói người vùng Quan họ hiểu "trưởng thành mặt" - TG 13 thành phố Bắc Ninh Đây thay đổi tác động mạnh đến trình đô thị hóa biến đổi nhanh chóng kinh tế - văn hóa - xã hội Viêm Xá có địa hình đa dạng bao gồm đồi, núi, ao, hồ, sông nước (sông Cầu) Địa hình xưa liên quan chặt chẽ đến địa điểm hát hội Quan họ làng Ngày nay, Viêm Xá hai làng Bịu kết nghĩa phần lớn làng vùng Quan họ tỉ lệ người dân, niên làm việc khu công nghiệp tăng lên hàng năm Đội ngũ với tác phong công nghiệp, điều kiện tiếp thu sống đại tư hướng ngoại làng ảnh hưởng không nhỏ đến nếp sống, lối sống dân làng vốn xưa khép kín bốn lũy tre làng Điều tác động đến xã hội Quan họ làng, làm phận dân làng, lớp trẻ có suy nghĩ theo chiều hướng quan tâm đến sinh hoạt Quan họ - Các di tích truyền thống thiết chế văn hóa làng quyền nhân dân sở trùng tu, tôn tạo xây (như đền Vua Bà) Xen vào di tích truyền thống nhà Trụ sở thôn, nhà Văn hóa khang trang với chợ làng hệ thống hàng quán dịch vụ tạo nên quần thể liên hoàn ôm lấy mặt sân làng hồ nước hình thành khu trung tâm văn hóa - thương mại đông đúc sầm uất làng Ngày nay, không gian cảnh quan làng Viêm Xá chế thị trường biến đổi nhanh chóng làm cho khuôn mẫu, mô tuýp làng Việt xưa dường phai nhạt nhường chỗ cho tương lai “phố hóa” xã hội cư dân với phương thức sống mang màu sắc thị dân, kẻ chợ - Lễ hội: Viêm Xá làng Quan họ nay, nhìn tổng thể giữ trình tự quy trình truyền thống: có phần lễ, phần hội (tuy hai phần thực chất đan xen, qua hệ hữu với - lễ có hội mà hội có lễ) Tuy nhiên, thay đổi đời sống kinh tế - xã hội mà lễ hội gắn với Quan họ thay đổi Những thay đổi bao gồm thay đổi không gian sinh hoạt; quy mô, thành phần, nội dung mục đích lễ hội Như vậy, mục đích, quy mô, thành phần lễ hội thay đổi dẫn tới cách thức tổ chức, sinh hoạt lễ hội tâm (tinh thần) người tham dự lễ hội thay đổi điều tránh khỏi - Về vai trò trung tâm hội hát Viêm Xá có đổi thay theo thay đổi phát triển xã hội Nhờ thay đổi kinh tế - xã hội, Viêm Xá không trì vai trò trung tâm hội hát truyền thống mà có bước phát triển mạnh mẽ, quy mô khả thu hút khách thập phương Lễ hội Viêm Xá - lõi trung tâm hội hát không lễ hội làng mà có tiếng vang, tầm vùng miền quốc tế Tuy nhiên, với phát triển mạnh mẽ trung tâm hội hát nói, xuất vấn đề dường nghịch lý, biểu liên quan trực tiếp đến bảo tồn dân ca Quan họ cần lưu tâm nghiên cứu đánh giá Như vấn đề Hát canh phải thay đổi địa điểm tính chất ca hát không 14 Sinh hoạt nhà chứa tổ chức bọn Quan họ; chất lượng vị nghệ nhân Quan họ không xưa 3.2 XÃ HỘI QUAN HỌ LÀNG - Thành phần đa số cư dân làng: Lớp người già (từ 55 tuổi trở lên) vô yêu quý Quan họ đời sống tinh thần họ giữ ấm dù không vẹn nguyên dân ca Quan họ truyền thống nửa đầu kỷ XX với tính chất chân mộc lề lối Tuy nhiên, trước sâm lấn hình thức văn hóa nghệ thuật mới, trao truyền thay đổi giá trị văn hóa nhuốm màu pha tạp làm cho họ bị sốc thường xuyên phải sống với trạng thái tình cảm, hành vi lo lắng Lớp người trung niên ( khoảng từ 40 đến 55 tuổi) lớp người có nhìn thận trọng truyền thống đại, cũ Họ thuộc lớp người đào luyện mái trường xã hội chủ nghĩa có mặt dân trí cao so với lớp cũ Họ tiếp cận sinh hoạt văn hóa Quan họ ngày với tinh thần kế thừa, tiếp thu truyền thống đánh giá, chọn lọc Lớp người trẻ tuổi, tác động thay đổi đời sống kinh tếxã hội, lớp người có đặc điểm trân trọng giá trị truyền thống Quan họ cổ truyền không háo hức, hành vi sinh hoạt thực tế để tham gia vào giữ gìn, phát huy giá trị Họ háo hức qua tâm đến hoạt động có tính chất sân khấu ca nhạc (mà Quan họ phận), hoạt động thể thao, du lịch đại… - Thành phần giữ vị trí hậu thuẫn trực tiếp: Đội ngũ người có hiểu biết sâu Quan họ đặc biệt họ có tình yêu Quan họ thật sự, khát vọng giữ gìn vốn cổ Những người trải, có kiến thức có uy tín làng, thường hay góp nhiều ý kiến hay dung hòa hai xu hướng bảo tồn, cách tân Quan họ Điều quan trọng việc trì phát triển dân ca Quan họ Không người số họ chịu khó tìm tòi sách sách nghiên cứu Quan họ cổ truyền để phổ biến, nhắc nhở hệ liền anh, liền chị trẻ làng giữ gìn vốn cổ cách tân để “đổi mới” Quan họ mà không làm truyền thống - Thành phần nghệ nhân Quan họ: Ở Chương Luận án, có dịp trình bày quan niệm người nghệ nhân quan họ cổ truyền với tiêu chí Về tiêu chí ngày có giá trị, nhiên, nhiều thay đổi diễn Về tiêu chí thứ nhất, "Người hát phải thành viên thức bọn chơi Quan họ", ngày không sở để áp dụng cho việc ghi nhận nghệ nhân hình thức tổ chức sinh hoạt bọn chấm dứt từ năm 50 kỷ trước, mà hình thức đội văn nghệ quần chúng đời Về tiêu chí thứ hai, thứ ba "Người hát phải có khả tham gia tất hình thức ca hát Quan họ vùng Quan họ gọi anh Hai, chị Hai, anh Ba, chị Ba " nghệ nhân Quan họ cổ truyền trì Tuy nhiên tính niêm luật, khắc khe giảm bớt lẽ năm gần việc trì lề lối ca 15 hát, khả thuộc nhiều hát Quan họ cổ truyền, hiểu biết lối chơi Quan họ cổ truyền bị mai nhiều tác động thời kỳ đổi - Tổ chức đội Quan họ, câu lạc Quan họ nay: Có thể thấy, sau 1954 miền Bắc giải phóng, Nhà nước chủ trương xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa miền Bắc, có việc xây dựng chế sách mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng sở (xã, thôn) Mô hình sinh hoạt "Bọn Quan họ" không mà chuyển sang mô hình tổ chức "Đội Quan họ gần "Câu lạc Quan họ" đặt đạo trực tiếp quyền sở, có nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu đóng vai trò hạt nhân để tổ chức sinh hoạt Quan họ lớp dạy Quan họ cho "lớp Măng non” Mối quan hệ kết bạn xưa thông qua sinh hoạt Bọn Quan họ Viêm Xá với Bịu ngày thay sinh hoạt hai đội Quan họ (câu lạc Quan họ) đạo bảo trợ quyền hai làng tổ chức đoàn thể Hiện Câu lạc Quan họ Viêm Xá làng Quan họ nói chung mở rộng quan hệ ca hát sinh hoạt Quan họ khỏi mối quan hệ khép kín bọn Quan họ xưa khuôn khổ hai làng kết nghĩa, kết bạn 3.4 DIỄN XƯỚNG QUAN HỌ - Thang bậc nghệ nhân Quan họ: Về thang bậc trình độ người nghệ nhân Quan họ truyền thống đến có nhiều thay đổi, chẳng hạn, trình độ “ca đủ lối, đủ câu” Viêm Xá làng kết nghĩa với Viêm Xá thưa nhiều so với trước Cách mạng tháng Tám người xếp vào hàng ngũ đại thể danh nghĩa lý thuyết Với trình độ “đặt câu bẻ giọng” có giọng hát “vang - rền - - nảy” nghệ nhân ngày bộc lộ xu hướng ngại học Quan họ cổ vốn có tiết tấu, giai điệu chậm, dài dòng lại khó thuộc (các Quan họ cổ nhiều hư từ, luyến láy) Các nghệ nhân tuổi sung sức, hát nhiều trình độ ngấp nghé “đặt câu, bẻ giọng” thường có tâm lý vừa muốn giữ gìn học hỏi vốn cổ vừa muốn cách tân thật nhiều để phù hợp với đối tượng thưởng thức trẻ thỏa mãn sở thích Còn thang bậc trình độ xuất sắc bật vượt xa nghệ nhân truyền thống dân gian gọi “Quan họ cựu” đến Viêm Xá chưa thấy có thêm nghệ nhân đạt trình độ cụ Bánh, cụ Tập, cụ Hừu, cụ Ruộng năm đầu kỷ XX - Hát canh: Quan họ khác xưa nhiều: khác không gian diễn xướng; khác chủ thể thực (xét phương diện tổ chức người); khác mục đích diễn xướng; khác thời gian diễn xướng; khác địa điểm diễn xướng Do vậy, tính chất lề lối chất lượng ca hát có nhiều thay đổi - Hát nghi lễ (cầu đảo, lễ thờ, hát mừng): Hát Quan họ cầu đảo đơn giản, ngắn gọn nhiều so với trước thực vào 16 năm làng gặp hạn, cối, đồng ruộng khô nẻ Đối với Hát thờ, giữ lề lối hát thờ phải hát đối đáp nam nữ hai làng Tuy nhiên, ngày hát thờ nhiều Quan họ dùng micro điện tử với mục đích cho người nhà lẫn sân, hội nghe Như việc hành lễ vốn đậm chất linh thiêng thành kính đượm mầu giao lưu, biểu diễn; đồng thời với việc giao lưu trời đất, thần thánh giao lưu với người dự hội bạn hát Còn Hát mừng ngày tiếp nối sinh hoạt hát mừng trước tính phóng khoáng không chặt chẽ lề lối phần lớn hát giọng Vặt có giai điệu mượt mà, dìu dặt vui vẻ để tôn vinh không khí tưng bừng kiện đám cưới, đám khao, lên nhà mới, sinh trai, đỗ đạt, thăng quan tiến chức…Tuy nhiên thấy hát mừng nay, màu sắc Quan họ cổ truyền nhạt phai nhiều - Hát Hội: Hiện hình thức ca hát ngày hội Viêm Xá, làng kết nghĩa với Viêm Xá vùng Quan họ nói chung phong phú lên nhiều Trong ngày hội, hình thức diễn xướng truyền thống nói thấy diện ca nhạc Quan họ (hát có nhạc đệm) sân khấu, ca nhạc tổng hợp (trong có hát Quan họ) hệ thống loa phóng phát hát, chương trình Quan họ từ băng, đĩa…Nhìn chung, không khí Hát hội ngày ồn tạp so với không khí Hát hội xưa 3.5 VĂN HÓA GIAO TIẾP, ỨNG XỬ VÀ TỤC KIÊNG HÈM - Văn hóa giao tiếp, ứng xử: Trong chục năm đổi mới, tác động CCTT, nếp sống, lối sống cộng đồng cá nhân có nhiều thay đổi Trong thay đổi có thay đổi văn hóa giao tiếp, ứng xử người Quan họ Người dân làng Quan họ sống đời sống đại, sô bồ, quan hệ giao tiếp, ứng xử tuyệt đại đa số người dân không cần kiêng kỵ, hành vi thoải mái, đơn giản nhiều Cái ý thức “người Quan họ lịch", không biểu thường trực nếp nghĩ hành vi xưa - Trang phục: Hiện nay, Viêm Xá không liền anh liền chị đội Quan họ làng, người có hai trang phục đẹp cố gắng may trang phục truyền thống mà nhiều người làng may để mặc ngày hội, đám rước, đám tế Viêm Xá vốn làng canh cửi nên dân chúng sành chọn vải để may trang phục Họ thường chọn vải chất liệu tơ tằm truyền thống - Tục kiêng hèm: Tục mờ nhạt nhiều, dường nằm ký ức người già trang ghi chép sưu tầm nhà nghiên cứu Trong tâm thức người Quan họ xã hội Quan họ làng đại không nặng nề niêm luật cách thể tôn kính bậc thần linh kiểu kiêng hèm Có lẽ mà ảnh hưởng tục kiêng hèm Viêm Xá - làng thủy tổ Quan họ với làng vùng không đậm nét trước 17 3.6 TẠO NGUỒN NGHỆ NHÂN QUAN HỌ Ngày nay, trình độ dân trí, học vấn phát triển nhanh khoa học công nghệ, việc tạo nguồn nghệ nhân Viêm Xá làng Quan họ có thay đổi đáng ý mặt tổ chức, cách thức truyền dạy phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc truyền dạy, cách truyền dạy truyền thống truyền trì phận tách rời Việc tổ chức truyền dạy Quan họ ngày không tự phát “thói quen” bọn Quan họ xưa mà Nhà nước, quyền cấp từ trung ương đến địa phương quan tâm đạo thực theo kế hoạch Tiểu kết chương Trong chương luận án, trình bày biểu SHVHQHL kế thừa, tiếp nối đối chiếu với SHVHQHL cổ truyền (về trước năm 1945) SHVHQHL kế thừa truyền thống tác động nhiều đổi thay mạnh mẽ tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thời kỳ đổi nên thay đổi toàn diện Sự thay đổi tư duy, cách nhìn nhận giá trị văn hóa có dịch chuyển làm cho người dân làng Quan họ mà hạt nhân thành phần nghệ nhân có thay đổi hành vi cách thức sinh hoạt; cách thức sáng tạo nội dung nghệ thuật tổ chức tham gia sinh hoạt văn hóa Quan họ Ngày nếp sống, lối sống thay đổi theo xu hướng xã hội đại, hội nhập mạnh với giới bên làm cho người Quan họ cảm nhận rõ ràng cần thiết phải đổi thay sinh hoạt văn hóa, có SHVHQHL để phù hợp với nhu cầu tinh thần khác người hôm Tuy nhiên, người Quan họ coi trọng giá trị cổ truyền – truyền thống tìm cách kế thừa để giữ lấy cốt cách, chất loại hình dân ca độc đáo Chương BẢO TỒN, PHÁT HUY SINH HOẠT VĂN HÓA QUAN HỌ LÀNG HIỆN NAY 4.1 NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SINH HOẠT VĂN HÓA QUAN HỌ LÀNG - Tác động kinh tế thị trường: Có thể thấy chục năm qua vận hành kinh tế theo chế thị trường đất nước ta phát triển toàn diện vượt bậc, đời sống vật chất tinh thần nhân dân cải thiện đáng kể, mức đầu tư cho phát triển văn hóa mức hưởng thụ văn hóa nhân dân nâng cao số lượng chất lượng, hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt văn hóa nghệ thuật truyền thống thị vùng nông thôn coi trọng, tôn vinh phát triển Tuy nhiên, tác động tiêu cực 18 kinh tế thị trường đến văn hóa nghệ thuật có Quan họ diễn hàng ngày phức tạp Hiện tượng thương mại hóa, tư thực dụng, lấy lợi ích trước mắt làm trọng chuộng mới, chuộng lạ, coi nhẹ văn hóa truyền thống xu cần ngăn chặn điều chỉnh - Tác động khoa học công nghệ: Khoa học công nghệ với chế thị trường góp phần quan trọng hình thành nếp sống lối sống văn minh đại dựa ứng dụng thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ vào đời sống người Một xã hội tiêu thụ, tiêu dùng có mức sống ngày cao đòi hỏi hưởng thụ cao đời sống tinh thần liên quan chặt chẽ đến văn hóa nghệ thuật, có Quan họ Dưới tác động khoa học công nghệ người sống “thế giới phẳng” không ngăn cách thông tin, tri thức Sự ảnh hưởng yếu tố văn hóa ngoại lai đến Quan họ dường diễn trực tiếp hàng ngày, hàng Mặt khác, khoa học công nghệ phát triển khả ứng dụng nhanh chóng thành tựu vào sống có vấn đề đặt cách tân tiếp biến văn hóa Về bản, di sản văn hóa tồn hàng kỷ không hấp thu, tiêu thụ nhanh chóng xâm nhập đổi thay vội vã Do vậy, vận dụng, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào đời sống văn hóa nghệ thuật cần có bước thận trọng, sáng suốt hợp lý - Tác động loại hình nghệ thuật giải trí: Những thông tin đa dạng, sống động hoạt động văn hóa nghệ thuật giải trí đến với người dân vùng Quan họ tác động mạnh mẽ đến đời sống tư tưởng tình cảm họ cung cấp cho tư duy, kiến thức họ hiểu biết, cảm nhận đời sống văn hóa nghệ thuật bên đời sống văn hóa nghệ thuật quê hương họ Sự tác động, ảnh hưởng biểu số phương diện bản: + Trình độ dân trí văn hóa nghệ thuật hoạt động giải trí người dân vùng Quan họ nâng cao nhanh chóng + Từ trình tiếp xúc nhận thức người ta có điều kiện so sánh đối chiếu loại hình văn hóa nghệ thuật để thấy hay, đẹp, phê phán quan trọng thẩm thấu, tiếp thu để bổ xung, bồi đắp, hoàn thiện cho dân ca Quan họ + Việc tiếp nhận cách dễ dàng ạt với mật độ thông tin cao văn hóa nghệ thuật dịch vụ giải trí nhân loại dẫn đến tượng phận người dân vùng Quan họ hướng tới mới, lạ mà nhãng tình yêu dân ca quê hương Sự nôn nóng, vội vã ý tưởng đổi thay có phù hợp với qui luật phát triển văn hóa nghệ thuật truyền thống (?!) - Mặt khác, tác động có tính chất xâm nhập loại hình nghệ thuật, hình thức vui chơi giải trí Quan họ dẫn đến việc xuất 19 với sinh hoạt Quan họ truyền thống sinh hoạt loại hình văn hóa nghệ thuật giải trí khác du nhập vào làng quê Quan họ, có làng Viêm Xá Đến nay, loại hình văn hóa nghệ thuật “chung sống hòa bình” với sinh hoạt văn hóa Quan họ làng Tuy nhiên tình hình ảnh hưởng đến không gian tinh thần vai trò chủ đạo dân ca Quan họ nguồn cội (!) 4.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG SINH HOẠT VĂN HÓA QUAN HỌ LÀNG HIỆN NAY - Đánh giá chung: Thứ nhất, SHVHQHL đổi thay nhiều so với SHVHQHL cổ truyền Đó qui luật khách quan biến đổi xã hội Thứ hai, "trăn trở, vật lộn" với thay đổi để thích nghi phát triển ấy, Quan họ đứng trước lựa chọn không dễ dàng Nhiệm vụ đặt nặng nề: làm để vừa phù hợp với xã hội tại, đáp ứng nhu cầu người hôm mà giữ cốt làm nên Dân ca Quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa đặc sắc dân tộc (!) Và ngẫu nhiên mà thân đổi thay SHVHQHL hôm chứa đựng yếu tố tích cực tiêu cực Vấn đề để "gạn đục, khơi trong" tiến tới xu hướng thay đổi phát triển hợp lý, lành mạnh Thứ ba, thực SHVHQHL rằng, trình bảo tồn phát triển Quan họ, số sinh hoạt nội dung loại hình dân ca bị mai một, chí Điều rằng, đào thải tự nhiên có tính quy luật trình phát triển tượng vật Tuy nhiên, trình rà soát, nghiên cứu sâu vốn cổ Quan họ nhà quản lý học giả văn hóa cho cần nên khôi phục lại số sinh hoạt nội dung văn hóa Quan họ cổ truyền Nhưng khôi phục lại việc khác, chọn "nhầm" dù có dụng công khôi phục chết yểu với thời gian Vấn đề chỗ đời sống dân gian chấp nhận hay không - Những vấn đề đặt ra: Một là, vào đổi mới, Việt Nam đón nhận giới muôn màu từ kinh tế, khoa học, công nghệ tiên tiến đến văn hóa nghệ thuật thông qua hội nhập mở cửa Con người xã hội Quan họ làng, lớp trẻ bắt đầu lúng túng với tình cảnh " bâng khuâng đứng đôi dòng nước" Một mặt họ muốn phải có riêng mình, Việt Nam mình, sắc; mặt, họ lại muốn có thật mới, thật hợp với họ họ mơ hồ cảm thấy nguy giống người khác, đánh Vậy vấn đề bảo tồn, cách tân SHVHQHL đặt song hành cấp bách Nhưng bảo tồn nào, cách tân nào, vấn đề lớn 20 Hai là, thay đổi môi trường tự nhiên môi trường văn hóa xu đô thị hóa chế thị trường đem lại Liệu tăng trưởng kinh tế thay đổi tất yếu lối sống, nếp sống có đem lại trường tồn SHVHQHL? Đây toán khó giải đáp lại đáp số muốn Quan họ tiếp tục tồn phát triển Ba là, vấn đề không tính đến xu thương mại hóa sinh hoạt văn hóa Quan họ Thực tế mà Luận án dụng công phân tích có ca hát Quan họ trở thành hàng hóa mà sinh hoạt văn hóa Quan họ khác trở thành hàng hóa.Vậy thương mại có xấu mà thương mại nuôi sống Quan họ truyền bá Quan họ nữa? Đó vấn đề lớn cần giải quyết, cần làm rõ Bốn là, mặt khoa học lý luận, tất vấn đề trình bày trên, phải đối mặt với nhiều câu hỏi lớn Nhưng có câu hỏi lớn bao trùm, làm làm để dân gian vùng Quan họ, làng Quan họ bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa Quan họ làng tương lai 4.3 PHƯƠNG HƯỚNG BẢO TỒN, PHÁT HUY SINH HOẠT VĂN HÓA QUAN HỌ LÀNG - Bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa Quan họ làng đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa người Việt Nam - Bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa Quan họ làng cần tôn trọng đa dạng văn hóa - Bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa Quan họ làng gắn với không gian truyền thống Quan họ - Bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa Quan họ làng cần đề cao vai trò chủ thể người dân - Bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa Quan họ làng gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương sở - Bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa Quan họ làng cần phải ý đến bối cảnh hội nhập quốc tế 4.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN - Về nghệ nhân Quan họ Cần phải làm tất để tôn vinh nghệ nhân Quan họ, họ "báu vật sống" văn hóa truyền thống dân tộc - Về bảo tồn phát huy Về mặt tư duy, để xây dựng chiến lược bảo tồn phát huy văn hóa Quan họ lâu dài, cần phải tiếp tục kết hợp hài hòa việc bảo tồn văn hóa Quan họ truyền thống với việc kế thừa, phát triển văn hóa Quan họ để phù hợp với nhu cầu đòi hỏi người đương đại 21 - Về quy hoạch tập hợp tư liệu Tranh thủ hỗ trợ Bộ Văn hóa, thể thao Du lịch quan Trung ương hữu quan, tỉnh Bắc Ninh cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bắc Giang xây dựng đề án qui hoạch tổng thể chi tiết bảo tồn, phát huy không gian văn hóa Quan họ (nằm hữu ngạn tả ngạn sông Cầu), Trong làng Quan họ phải tổ chức khảo sát, nghiên cứu toàn diện (liên ngành từ kinh tế, địa lý, dân tộc học, xã hội học, văn hóa, nghệ thuật, lịch sử ) tiểu dự án - Về đội ngũ nghiên cứu Xây dựng tập hợp đội ngũ cán nghiên cứu chuyên sâu, người địa phương có khả nghiên cứu đa ngành văn hóa Kinh Bắc văn hóa Quan họ - Về không gian văn hóa Quan họ Suy nghĩ không gian văn hóa Quan họ mở rộng hai loại là: không gian văn hóa Quan họ thân vùng Quan họ không gian rộng lớn toàn quốc (và giới Quan họ UNESCO công nhận) Không gian vùng Quan họ không gian yếu vận hành việc bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa Quan họ Không gian lại không gian hưởng thụ góp phần quan trọng vào tôn vinh, quảng bá Quan họ - Về Nhà hát Quan họ Tỉnh Bắc Ninh có Nhà hát Quan họ dành cho hoạt động nghệ thuật Quan họ chuyên nghiệp Nhà hát cần phải đầu tư vật chất trí tuệ để làm tốt hai chức năng, nhiệm vụ Nhà hát: chức biểu diễn nghệ thuật Quan họ chức nghiên cứu Quan họ (cả Quan họ dân gian truyền thống Quan họ chuyên nghiệp) - Về làng Quan họ Viêm Xá Chính quyền quan chức tỉnh Bắc Ninh nên chọn làng cổ Viêm Xá, với tư cách làng Quan họ tiêu biểu để lập dự án bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Quan họ với phương châm bảo tồn, phát huy tối đa di sản Vvăn hóa Quan họ cổ truyền di sản văn hóa làng nói chung liên quan đến Quan họ - Về mối quan hệ với UNESCO Trong bối cảnh Quan họ công nhận Di sản văn hóa đại diện nhân loại cần có kế hoạch lâu dài để kết nối quan tâm trách nhiệm Ủy ban UNESCO việc đầu tư mặt khoa học tài cho việc bảo tồn, phát huy Quan họ Tiểu kết chương Trước hết, xác định phân tích nhân tố tác động đến SHVHQHL dẫn đến đổi thay đáng kể Quan họ chục năm thời kỳ đổi mới, mở cửa Trên sở đó, với kết 22 nghiên cứu luận án, đặc biệt nội dung Chương đánh giá tình hình SHVHQHL Trên sở đó, đề cập vấn đề đặt cho nghiệp bảo tồn, phát huy SHVHQHL Những vấn đề đặt bảo tồn, phát huy SHVHQHL bao gồm nội dung: làm để cách tân, phát triển SHVHQHL đáp ứng người đương đại mà bảo tồn giá trị cốt truyền thống, để không mà cha ông để lại qua nhiều hệ Người ta yêu quí Quan họ Quan họ nằm im giá trị cổ truyền, cần phải cách tân, phát triển để phù hợp với sống đòi hỏi có tính qui luật Trên sở vấn đề đặt đề xuất phương hướng bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa Quan họ làng Với phương hướng đề xuất, đưa khuyến nghị cụ thể số giải pháp để bảo tồn, phát huy SHVHQHL KẾT LUẬN Trong 49 làng Quan họ vùng Kinh Bắc, làng cổ Viêm Xá làng quê điển hình, phương diện làng xã thực hành dân ca Quan họ Với khoảng 27 tổng số 49 làng Quan họ xếp vào hàng "làng Quan họ cổ" Viêm Xá dân gian vùng suy tôn cách tự nhiên "làng cổ làng cổ Quan họ" nơi có đền thờ Vua Bà - người coi thủy tổ dân ca Quan họ thông qua hệ thống truyền thuyết dày đặc ngưỡng mộ tâm linh dân gian bền chặt Như vậy, lựa chọn làng Viêm Xá mối quan hệ liên làng Viêm Xá với vùng Quan họ để phân tích, nghiên cứu biến đổi SHVHQHL cho thấy vai trò đại diện Viêm Xá trình bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa Quan họ làng bối cảnh mà Viêm Xá làng Quan họ vùng chịu tác động biến đổi kinh tế - văn hóa - xã hội thời kỳ mở cửa, hội nhập Ở làng Quan họ mà điển hình Viêm Xá làng kết nghĩa với Viêm Xá từ bao đời hình thành nên "xã hội Quan họ làng" với ba thành phần gồm nghệ nhân, thành phần hậu thuẫn trực tiếp đa số cư dân làng Trong nghệ nhân thành phần cốt lõi, yếu trì sinh hoạt văn hóa Quan họ để làm nên sắc riêng - văn hóa Quan họ làng Dân ca Quan họ vùng Kinh Bắc loại hình nghệ thuật trở thành di sản văn hóa phi vật thể lớn, đặc sắc không quê hương đồng Bắc Bộ - Việt Nam mà trở thành di sản văn hóa "đại diện nhân loại" UNESCO công nhận vinh danh Có điều Quan họ, ca hát (diễn xướng) loại hình dân ca khác, với thời gian, tạo dựng nên văn hóa riêng có với thành tố (mặt) 23 sinh hoạt văn hóa bao gồm: không gian SHVHQHL; xã hội Quan họ làng, kết bạn Quan họ; diễn xướng Quan họ; văn hóa giao tiếp, ứng xử; tạo nguồn nghệ nhân Quan họ trở thành tượng văn hóa tổng thể, hình thái văn hóa nghệ thuật với đầy đủ tiêu chí cần thiết mà sinh hoạt ca hát thành tố, dù thành tố trung tâm cốt lõi Những sinh hoạt văn hóa Quan họ làng với biểu phong phú đặc sắc trì xã hội Quan họ làng quê hương vùng đất văn hiến Kinh Bắc - nôi văn hóa Việt, văn hóa làng xã đảm bảo bền vững cho tồn tại, phát huy, phát triển loại hình dân ca Thời kỳ đất nước thực công đổi với xu hướng toàn cầu hóa, đại hóa, đô thị hóa chuyển đổi xã hội ngày mạnh mẽ làm cho Quan họ có nhiều biến đổi Tuy nhiên phát triển để vừa kế thừa truyền thống cốt Quan họ cổ truyền, vừa cách tân, làm giàu Quan họ để đáp ứng nhu cầu văn hóa người đương đại nghiệp không đơn giản Thực tiễn bảo tồn, phát huy Quan họ cho thấy tự thân vận động Quan họ cần định hướng đắn Nhà nước, vận dụng khả thi kết nghiên cứu, giá trị văn hóa nghệ thuật phổ biến theo hướng chân - thiện - mỹ để Quan họ đứng vững tảng văn hóa truyền thống tiếp tục phát huy, phát triển Quan họ cần phải giữ gìn sắc vốn có lý cốt lõi để tồn phát triển mà không bị trộn lẫn Có thể thấy, kinh tế thị trường, Quan họ sinh hoạt trở thành loại hàng hóa Tuy nhiên Quan họ phải loại hàng hóa chứa đựng hàm lượng văn hóa cao độc vừa mang lại giá trị tinh thần đậm đà sắc vốn có, vừa mang lại giá trị giao lưu kinh tế to lớn để góp phần phát triển đất nước, hội nhập sâu vào giới đa sắc màu nhân loại Sự thay đổi mô hình, phương thức sinh hoạt Quan họ làng tác động biến đổi không gian, xã hội, chế sách, thể chế quản lý mà điển hình việc thay sinh hoạt bọn Quan họ sinh hoạt Đội (câu lạc bộ) Quan họ có đạo trực tiếp quyền cấp với qui mô nhiều vượt khỏi tính chất làng xã xu hướng hoạt động tổng hợp thời điểm với loại hình nghệ thuật khác làm cho Quan họ biến đổi không ngừng Tuy nhiên, kết cấu sinh hoạt Quan họ bọn Quan họ, nhà chứa Quan họ, v.v với vai trò to lớn khứ có cần phải khôi phục hay không vấn đề cần quan tâm giải Trong lịch sử phát triển văn hóa nghệ thuật nhân loại có nhiều tượng, hình thái văn hóa bị biến cố xã hội khôi phục, lại phát triển mạnh mẽ góp phần quan trọng vào đời sống tinh thần nhân dân Quan phương hóa, quyền hóa hay hành hóa Quan họ (vai trò quản lý nhà nước thay phần lớn vai trò tự quản dân gian) làm cho tính "sân 24 khấu hóa" Quan họ tăng lên so với tính "sinh hoạt văn hóa đa dạng" vốn có từ dân gian truyền thống Sự can thiệp dường khác thể chế, thiết chế xã hội đương đại làm cho Quan họ gặp "nguy hiểm" đường cố gắng trì đời sống tự nhiên - hồn nhiên" đầy sắc Thực tiễn đời sống văn hóa nghệ thuật Quan họ Luận án phân tích, lý giải rằng, muốn bảo tồn, phát huy loại hình dân ca cách liên tục bền vững nhà nước, cụ thể quyền sở phải với người dân Quan họ quan tâm, chăm sóc, gây dựng, nuôi dưỡng tôn vinh đội ngũ nghệ nhân Quan họ - hạt nhân, nòng cốt SHVHQHL Thực tiễn tiếp tục cho thấy mai số lượng chất lượng đội ngũ nghệ nhân Quan họ trình bày Luận án nguyên nhân quan trọng dẫn đến nguy mai một, biến dạng loại hình dân ca độc đáo Nhìn từ góc độ văn hóa học, Quan họ phải bảo tồn, phát huy, phát triển trước hết hết môi trường truyền thống sinh nuôi dưỡng trưởng thành Môi trường cảnh quan thiên nhiên làng xã vùng Kinh Bắc, xã hội Quan họ làng sinh hoạt văn hóa với phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng tồn tự ngàn đời Như phần "Phương hướng " đề cập Có lý luận cho xu đô thị hóa liệu đến lúc có SHVHQHL không? Từ thực tiễn nghiên cứu, cho rằng, Việt Nam làng thiết chế xã hội bền vững, số làng đô thị hóa cao độ cộng đồng dân cư với truyền thống văn hóa làng từ ngàn đời hoàn toàn Do văn hóa Quan họ làng có biến đổi xu hướng kế thừa, tiếp nối truyền thống để phát triển đáp ứng người thời đại khác lịch sử Đó thực sống động người dân quê hương Kinh Bắc khẳng định, gìn giữ nuôi dưỡng Mặt khác, Quan họ phải sống vận hành trước hết chủ nhân thật cộng đồng dân cư vùng Kinh Bắc Quan họ kết sáng tạo họ, đứa tinh thần họ khứ Những phân tích, đánh giá khoa học cảm nhận Luận án cho niềm tin trường tồn Quan họ, cho dù phía trước nhiều biến đổi gian khó./ DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trần Chính (2000), Nghệ nhân Quan họ làng Viêm Xá, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Trần Chính (2005), Văn hóa nghệ thuật từ góc nhìn báo chí, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội Trần Minh Chính (2006), " Suy nghĩ thực trạng số kiến nghị bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Quan họ", sách: Quan họ Bắc Ninh, thực trạng giải pháp bảo tồn, Sở Văn hóa Thông tin Bắc Ninh xuất bản, Bắc Ninh Trần Minh Chính (2015), "Về quan niệm sinh hoạt văn hóa Quan họ", Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (9), tr 74 -77 Trần Minh Chính (2015), "Xã hội nghệ nhân làng thủy tổ Quan họ ", Tạp chí Làng Việt, (11), tr 16 -20 Trần Minh Chính (2015), "Xã hội Quan họ làng người nghệ nhân làng thủy tổ Quan họ Viêm Xá - Bắc Ninh", Tạp chí Dân tộc thời đại, (9), tr.56-60 Trần Minh Chính (2015), "Tìm hiểu quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam văn hóa di sản văn hóa", Tạp chí Dân tộc thời đại, (9), tr 6-10 Trần Minh Chính (2015), "Văn hóa giao tiếp, ứng xử xã hội Quan họ làng Viêm Xá - Bắc Ninh", Tạp chí Dân tộc thời đại, (3+4), tr.9 -13
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá), (Tóm tắt Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá), (Tóm tắt Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay