Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

38 445 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:27

Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUA BÁN HÀNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHÊ TOÀN CẦU Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng 1.1 Khái niệm bán hàng Bán hàng là khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại Đây là trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá người mua và doanh nghiệp thu tiền quyền thu tiền Xét góc độ kinh tế: Bán hàng trình hàng hoá doanh nghiêp được chuyển từ hình thái vật chất (hàng) sang hình thái tiền tê (tiền) Quá trình bán hàng doanh nghiêp nói chung doanh nghiêp thương mại nói riêng có đặc điểm sau đây: + Có trao đổi thoả thuận người mua người bán, nguời bán đống ý bán, người mua đồng ý mua, họ trả tiền chấp nhận trả tiền + Có thay đổi quyền sở hữu hàng hoá: người bán quyền sở hữu, người mua có quyền sở hữu hàng hoá mua bán Trong trình tiêu thụ hàng hóa, doanh nghiêp cung cấp cho khách hàng khối lượng hàng hoá nhận lại khách hàng khoản gọi doanh thu bán hàng Số doanh thu sở để doanh nghiêp xác định kết kinh doanh 1.2 Khái niệm xác định kết bán hàng Xác định kết bán hàng là việc so sánh chi phí bỏ và thu nhập thu kỳ Nếu thu nhập lớn chi phí thi kết bán hàng là lãi, ngược lại thu nhập nhỏ chi phí kết bán hàng là lỗ Việc xác định kết bán hàng tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào đặc điểm hàng hóa và yêu cầu quản lý doanh nghiệp 1.3 Mối quan hệ bán hàng xác định kết bán hàng Bán hàng khâu cuối trình kinh doanh doanh nghiêp xác định kết kinh doanh quan trọng để đơn vị định tiêu thụ hàng hoá hay không Do nói bán hàng xác định kết GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị kinh doanh có mối quan mật thiết Kết bán hàng mục đích cuối doanh nghiêp bán hàng phương tiên trực tiếp để đạt được mục đích 1.4 Vai trò kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Bán hàng xác định kết bán hàng có vai trò vô quan trọng không doanh nghiêp mà toàn kinh tế quôc dân Đối với thân doanh nghiêp có bán được hàng có thu nhập để bù đắp chi phí bỏ ra, có điều kiên để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động, tạo nguồn tích luỹ cho kinh tế quốc dân Viêc xác định xác kết bán hàng sở xác định xác hiêu hoạt động cuả doanh nghiêp đối vối nhà nước thông qua viêc nộp thuế, phí, lê phí vào ngân sách nhà nước, xác định cấu chi phí hợp lý sử dụng có hiêu cao số lợi nhuận thu được giải hài hoà lợi ích kinh tế: Nhà nước, tập thể cá nhân người lao động 1.5 Yêu cầu kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Như khẳng định, bán hàng xác định kết bán hàng có ý nghĩa sống doanh nghiêp Kế toán doanh nghiêp với tư cách công cụ quản lý kinh tế, thu nhận xử lý cung cấp toàn thông tin tài sản vận động tài sản doanh nghiêp nhằm kiểm tra, giám sát toàn hoạt động kinh tế, tài doanh nghiêp, có vai trò quan trọng viêc phục vụ quản lý bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiêp Quản lý bán hàng quản lý kế hoạch thực hiên kế hoạch tiêu thụ thời kỳ, khách hàng, hợp đồng kinh tế Yêu cầu kế toán bán hàng phải giám sát chặt chẽ hàng hoá tiêu thụ tất phương diên: số lượng, chất lưọng… Tránh hiên tưọng mát hư hỏng tham ô lãng phí, kiểm tra tính hợp lý khoản chi phí đồng thời phân bổ xác cho hàng bán để xác định kết kinh doanh Phải quản lý chặt chẽ tình hình toán khách hàng yêu cầu toán hình thức thời gian tránh mát ứ đọng vốn Doanh thu bán hàng khoản làm giảm trừ doanh thu 2.1 Doanh thu bán hàng 2.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng là toàn số tiền thu từ hoạt động giao dịch từ hoạt động giao dịch bán sản phẩm hàng hoá cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị 2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu - Doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thoả mãn tất điều kiên sau: + Doanh nghiêp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua + Doanh nghiêp không nắm giữ quyền quản lý hàng hoá người sở hữu hàng hoá quyền kiểm soát hàng hoá + Doanh thu được xác định tương đối chắn + Doanh nghiêp thu được thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng + Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 2.1.3 Nguyên tắc hoạch toán doanh thu bán hàng - Đối với sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, viết hoá đơn bán hàng phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, khoản phụ thu, thuế GTGT phải nộp tổng giá toán Doanh thu bán hàng được phản ánh theo số tiền bán hàng chưa có thuế GTGT - Đối với hàng hoá chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp doanh thu được phản ánh tổng giá toán - Đối với hàng hoá thuôc diên chịu thuế tiêu thụ đặc biêt, thuế xuất nhập doanh thu tính tổng giá mua bán - Doanh thu bán hàng (kể doanh thu nội bộ) phải được theo dõi chi tiết theo loại sản phẩm nhằm xác định xác, đầy đủ kết kinh doanh mặt hàng khác Trong doanh thu nội doanh thu sản phẩm hàng hoá cung cấp lẫn đơn vị trực thuộc môt thống tổ chức (cùng tổng công ty cấp: Tổng công ty-Công ty-Xí nghiêp) như: Giá trị loại sản phẩm, hàng hóa được dùng để trả lương cho cán công nhân viên, giá trị sản phẩm đem biếu, tặng tiêu dùng nội doanh nghiêp 2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu - Các khoản giảm trừ doanh thu theo quy định bao gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 2.2.1 Khái niệm GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị - Chiết khấu thương mại: khoản doanh nghiêp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn - Giảm giá hàng bán: khoản giảm trừ cho người mua hàng hoá phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu - Giá trị hàng bán bị trả lại: gia trị khối lưọng hàng bán xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối toán 2.2.2 Nguyên tắc hạch toán khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu phải được hạch toán riêng: khoản: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán đươc xác định sau: - Doanh nghiêp phải có quy chế quản lý công bố công khai khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán - Các khoản chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán cho số hàng bán kỳ phải đảm bảo doanh nghiêp kinh doanh có lãi - Phải ghi rõ hợp đồng kinh tế hoá đơn bán hàng 2.3 Cách xác định kết bán hàng Kết bán hàng Doanh thu Giá vốn CPBH, CPQLDN = Doanh thu bán hàng - Giá vốn hàng bán CPBH, CPQLDN - phân bổ cho số bán hàng Trong đó: Doanh thu Tổng bán hàng = doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ doanh thu theo quy định - Thuế XK, thuế TTĐB, phải nộp NSNN, thuế GTGT phải nộp (áp dụng PP trực tiếp) Các phương thức tính trị giá vốn hàng xuất kho để bán 3.1 Phương pháp nhập trước - xuất trước Phương pháp dựa giả thuyết hàng hoá nhập trước được xuất trước Do đó, giá trị hàng hóa xuất kho được tính hết theo giá nhập kho lần trước tính tiếp giá nhập kho lần sau.Như giá trị hàng hóa tồn được phản ánh với giá trị hiên được tính giá lần nhập kho 3.2 Phương pháp nhập sau- xuất trước Phương pháp dựa giả thuyết hàng hoá nhập kho sau được xuất sử dụng trước Do đó, giá trị hàng hoá xuất kho được tính hết theo giá nhập kho nhất, tính giá nhập kho sau Như giá trị hàng hoá tồn kho được tính theo giá tồn kho cũ GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị 3.3 Phương pháp bình quân gia quyền Là phương pháp vào giá trị hàng tồn kho đầu kỳ giá trị hàng nhập kỳ để tính giá binh quân đơn vị hàng hoá Sau tính giá trị hàng hoá xuất kho cách lấy số lượng hàng hoá xuất kho nhân với giá đơn vị bình quân Nếu giá đơn vị bình quân được tính theo lần nhập hàng gọi bình quân gia quyền liên hoàn Nếu giá đơn vị bình quân được được tính lần lúc cuối tháng gọi bình quân gia quyền lúc cuối tháng 3.4 Phương pháp gia thực tế đích danh Phương pháp được sử dụng trường hợp doanh nghiêp quản lý hàng hoá theo lô hàng nhập Hàng xuất kho thuộc lô hàng lấy đơn giá lô hàng để tính Phương pháp thường sử dụng với loại hàng có giá trị cao, thường xuyên cải tiến mẫu mã chất lượng Các phương thức bán hàng Phương thức bán hàng cách thức doanh nghiêp chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho khách hàng thu được tiền quyền thu tiền số lượng hàng hoá tiêu thụ Các phương thức bán hàng: Hoạt động mua bán hàng hoá doanh nghiêp thương mại thực hiên qua hai phương thức: bán buôn bán lẻ Trong đó, bán buôn bán hàng cho đơn vị sản xuất kinh doanh để tiếp tục trình lưu chuyển hàng hoá bán lẻ bán hàng cho người tiêu dùng, chấm dứt trình lưu chuyển hàng hoá Hàng hoá bán buôn bán lẻ thực hiên theo nhiều phương thức khác 4.1.Đối với bán buôn (Sơ đồ 01) Có hai phương thức bán hàng bán hàng qua kho bán hàng vận chuyển thẳng ● Phương thức bán hàng qua kho Theo phương thức này, hàng hoá mua được nhập kho từ kho xuất bán Phương thức bán hàng qua kho có hai hinh thức giao nhận ● Hình thức nhận hàng: Theo hình thức bên mua nhận hàng kho bên bán đến địa điểm hai bên thoả thuận theo hợp đồng, thường bên bán quy định ● Hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, bên bán chuyển hàng hoá đến kho bên mua đến địa điểm bên mua quy định để giao hàng ● Phương thức bán hàng vận chuyển Theo phương thức này, hàng hoá được chuyển thẳng từ đơn vị cung cấp đến đơn vị mua hàng không qua kho đơn vị GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị trung gian Phương thức bán hàng vận chuyển thẳng có hai hình thức toán + Vận chuyển có tham gia toán: Theo hình thức này, hàng hoá được vận chuyên thẳng mặt toán, đơn vị trung gian làm nhiêm vụ toán tiền hàng với đơn vị cung cấp thu tiền đơn vị mua + Vận chuyển thẳng không tham gia toán: Theo hình thức hàng hoá được vận chuyển thẳng, toán, đơn vị trung gian không làm nhiêm vụ toán tiền với đơn vị cung cấp, thu tiền đơn vị mua Tuỳ hợp đồng, đơn vị trung gian được hưởng số phí định bên mua bên cung cấp 4.2 Đối với bán lẻ (Sơ đồ 02) Có ba phương thức bán hàng là: Bán hàng thu tiền tập trung bán hàng không thu tiền tập trung bán hàng tự động ● Phương thức bán hàng thu tiền tập trung Theo phương thức này, nhân viên bán hàng phụ trách viêc giao hàng, viêc thu tiền có người chuyên trách làm công viêc Trình tự được tiến hành sau: Khách hàng xem xong hàng hoá đồng ý mua, người bán viết “hóa đơn bán lẻ” giao cho khách hàng đưa đến chỗ thu tiền đóng dấu “đã thu tiền”, khách hàng mang hoá đơn đến nhận hàng Cuối ngày, người thu tiền tổng hợp số tiền thu để xác định doanh số bán Định kỳ kiểm kê hàng hoá quầy, tính toán lượng hàng bán để xác định tình hình bán hàng thừa thiếu quầy ● Phương thức bán hàng không thu tiền tập trung Theo phương thức này, nhân viên bán hàng vừa làm nhiêm vụ giao hàng, vừa làm nhiêm vụ thu tiền Do đó, hàng bán lẻ viêc thu tiền bán hàng phân tán nhiều điểm Hàng ngày định kỳ tiến hành kiểm kê hàng hoá lại để tính lượng bán ra, lập báo cáo bán hàng, đối chiếu doanh số bán theo báo cáo bán hàng với số tiền thực nộp để xác định thừa thiếu tiền bán hàng ● Phương thức bán hàng tự động Theo phương thức này, người mua tự chọn hàng hoá sau mang đến phận thu ngân kiểm hàng, tính tiền, lập hoá đơn bán hàng thu tiền Cuối ngày nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ Định kỳ kiểm kê, xác định thừa, thiếu tiền bán hàng 4.3 Đối với trả chậm (Sơ đồ 03) Bán hàng theo trả chậm, trả góp phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua toán lần đầu thời điểm mua Số tiền lại, người mua chấp nhận trả dần kỳ phải chịu mặt tỷ lê lãi xuất định Xét GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị chất, hàng bán trả chậm trả góp được quyền sở hữu đơn vị bán, quyền kiểm soát tái sản lợi ích kinh tế thu được tài sản được chuyển giao cho người mua Vì vậy, doanh nghiêp thu nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài phần lãi trả chậm tính khoản phải trả trả chậm, phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác nhận 4.4 Đối với kế toán bán hàng đại lý ký gửi (Sơ đồ 04) Phương thức bán hàng gửi đại lý, ký gửi bán giá hưởng hoa hồng phương thức bên giao đại lý, ký gửi bên (bên đại lý) để bán hàng cho doanh nghiêp Bên nhận đại lý, ký gửi người bán hàng theo giá quy định được hưởng thù lao hình thức hoa hồng Theo luật thuế GTGT, bên đại lý bán theo giá quy định bên giao đại lý toàn thuế GTGT đầu cho bên giao đại lý phải tính nộp NSNN, bên nhận đại lý nộp thuế GTGT phần hoa hồng được hưởng 4.5 Kế toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng (Sơ đồ 05) Phương thức hàng đổi hàng phương thức bán hàng doanh nghiêp đem sản phẩm, vật tư, hàng hoá để đổi lấy hàng hoá khác không tương tự giá trao đổi giá hiên hành hàng hoá , vật tư tương ứng thị trường 4.6 Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp (Sơ đồ 06) Bán hàng trực tiếp phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp kho (hoặc trực tiếp phân xưởng không qua kho) doanh nghiêp Khi giao hàng cung cấp dịch vụ cho người mua, doanh nghiêp nhận được tiền có quyền thu tiền người mua, giá trị hàng hoá hoàn thành, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ được ghi nhận 4.7 Các phương thức toán ● Thanh toán tiền mặt: hàng hoá công ty sau giao cho khách hàng, khách hàng toán tiền mặt ● Thanh toán không dùng tiền mặt: Theo phương thức này, hàng hoá công ty sau giao cho khách hàng, khách hàng toán séc chuyển khoản Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Để đáp ứng kịp thời yêu cầu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phải thực hiên tốt nhiêm vụ sau GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị - Ghi chép đầy đủ, kịp thời biến động (nhập_xuất) loại hàng hoá hai mặt hiên vật giá trị - Theo dõi, phản ánh giám sát chặt chẽ trình bán hàng, ghi chép kịp thời, đầy đủ khoản chi phí ,thu nhập bán hàng xác định kết qua kinh doanh thông qua doanh thu bán hàng cách chinh xác - Cung cấp thông tin xác, kịp thời, trung thực, đầy đủ tình hình bán hàng xác định kết kinh doanh loại hàng hoá phục vụ hoạt động quản lý doanh nghiêp Chứng từ kế toán sử dụng Các chứng từ kế toán chủ yếu được sử dụng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh − Hoá đơn bán hàng; − Hoá đơn giá trị gia tăng; − Phiếu xuất kho; − Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; − Phiếu thu, phiếu chi; − Bảng kê bán lẻ hàng hoá; − Chứng từ toán khác Kế toán tổng hợp trình bán hàng * Tài khoản sử dụng ● Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu Để hoạch toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu kế toán sử dụng tài khoản chủ yếu sau: ● TK 511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ”.(Sơ đồ 07, Sơ đồ 08) Tài khoản dùng để phản ánh doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thực tế phát sinh kỳ ● TK 512 “Doanh thu nội bộ”.( Sơ đồ 09) - TK phản ánh doanh thu số sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội doanh nghiêp hoạch toán ngành Ngoài ra, TK sử dụng để theo dõi số nội dung được coi tiêu thụ khác sử dụng sản phẩm hàng hóa để biếu, tặng quảng cáo, chào hàng… Hoặc để trả lương cho người lao động sản phẩm, hàng hoá GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị - Nội dung TK 512 tương tự tài khoản 511và được chi tiết thành TK cấp hai ● TK 521 “Chiết khấu thương mại” (Sơ đồ 10) TK dùng để phản ánh khoản doanh nghiêp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với lượng lớn ● TK 531 “Hàng bán bị trả lại”.(Sơ đồ 10) TK dung để phản ánh doanh thu số sản phẩm hàng hoá tiêu thụ bị khách hàng trả lại nguyên nhân (kém phẩm chất, quy cách…” được doanh nghiêp chấp nhận ● TK 532 “Giảm giá hàng bán”.(Sơ đồ 12) TK dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán phát sinh kỳ hoạch toán được người bán chấp nhận giá thoả thuận Kế toán giá vốn hàng bán (Sơ đồ 16) Trị giá vốn hàng xuất bán Chi phí thu mua phân bổ cho hàng bán Trị giá mua hàng xuất bán = = Chi phí thu mua phân bổ cho hàng bán + Chi phí thu mua hàng tồn đầu kỳ + Chi phí thu mua phát sinh kỳ + Chi phí thu mua phân bổ cho hàng tồn cuối kỳ Trị giá thu mua Chi phí thu mua cần phân Chi phí thu + Trị giá mua hàng tồn đầu kỳ bổ phát sinh kỳ mua phân = x hàng bổ cho hàng Trị giá mua hàng tồn Trị giá mua hàng nhập tồn cuối kỳ + bán đầu kỳ kỳ - Để hoạch toán giá vốn hàng bán kế toán sử dụng TK 632- TK dùng để theo dõi trị giá vốn hàng xuất kho kỳ Kế toán xác định kết bán hàng 9.1 Chi phí bán hàng (Sơ đồ 13) 9.1.1 Khái niệm: Chi phí bán hàng phận chi phí thời kỳ, chi phí bán hàng biểu hiên tiền chi phí mà doanh nghiêp bỏ phục vụ cho tiêu thụ sản phẩm hàng hoá kỳ hoạch toán − Phân loại chi phí bán hàng theo nội dung chi phí chi phí bán hàng gồm: Chi phí nhân viên, chi phí vật liêu bao bì, chi phi dụng cụ đồ dùng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, chi phí mua ngoài, chi phí tiền khác GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị − Phân bổ chi phí bán hàng cho hàng hoá bán kỳ CPBH phân bổ cho hàng = bán kỳ CPBH lại đầu kỳ + CPBH phát sinh kỳ - CPBH phân bổ cho số hàng lại cuối kỳ CPBH lại CPBH phát sinh + CPBH phân đầu kỳ kỳ bổ cho số hàng = x Trị giá hàng xuất Trị giá hàng còn lại cuối kỳ + bán kỳ lại cuối kỳ Trị giá hàng lại cuối kỳ 9.1.2 Hoạch toán chi phí bán hàng Để hoach toán CPBH kế toán sử dụng TK 641 “Chi phí bán hàng” Tài khoản phản ánh chi phí liên quan phục vụ cho trình tiêu thụ theo nội dung gắn liền với đặc điểm tiêu thụ loại hình sản phẩm 9.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp (Sơ đồ 14) * Khái niệm: Chi phí quản lý doanh nghiệp là biểu tiền hao phí mà doanh nghiệp bỏ cho hoạt động chung toàn doanh nghiệp kỳ hoạch toán − Phân loại chi phí quản lý doanh nghiêp theo nội dung chi phí chi phí quản lý doanh nghiêp bao gồm: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liêu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ: thuế, phí, lê phí, chi phí dự phòng, chi phí tiền khác ● Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiêp (CPQLDN) CPQLDN phân bổ cho hoạt động = kinh doanh thương mại Chi phí quản lý doanh nghiêp Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh doanh nghiêp x Doanh thu bán hàng hoạt động kinh doanh thương mại ● Kế toán chi phí quản lý doanh nghiêp Để hoạch toán chi phí quản lý doanh nghiêp kế toán sử dụng TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiêp” TK dùng để phản ánh chi phí mà doanh nghiêp bỏ cho hoạt động chung toàn doanh nghiêp kỳ hoạch toán 9.3 Xác định kết bán hàng (Sơ đồ 15) Để họach toán kết kinh doanh kế toán sử dụng TK 911 “Xác định kết kinh doanh” TK dùng để tính toán, xác định kết hoạt động kinh doanh phụ, hoạt động khác GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 10 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị - Khi doanh nghiêp chấp nhận giảm giá cho khách hàng kế toán ghi: Nợ TK 532 Có TK 111, 112, 131 - Cuối kỳ hạch toán vào phát sinh nợ TK 532 kế toán ghi bút toán kết chuyển giảm giá hàng bán : Nợ TK 511, 512 Có TK 532 Vídụ: Ngày 05/11/2009 theo hợp đồng số 15 Công ty giảm giá cho Công ty Thiên Trí 2% tổng doanh thu viêc chạy thử gặp phải lỗi nhỏ phần mềm so với cam kết hợp đồng Tổng doanh thu chưa thuế sản phẩm 11.25.000 VND, thuế GTGT 10% Số tiền mà Công ty Thiên Trí được giảm là: 11.250.000 x 2% = 225.000 VND Kế toán định khoản sau: Nợ TK 532 : 225.000 VND Nợ TK 3331: 22.500 VND Có TK 131: 247.500 VND Cuối tháng, kế toán thực hiên kết chuyển giảm giá doanh thu: Nợ TK 511 : 225.000 VND Có TK 532 : 225.000 VND 2.2.3 Hạch toán chiết khấu thương mại - Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh kỳ Nợ TK 521 – Chiết khấu thương mại Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp Có TK 111,112, 131 - Cuối kỳ, kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại chấp thuận cho người mua sang tài khoản doanh thu: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng Có TK 521 – Chiết khấu thương mại Ví dụ: Ngày 02/12/2009 Công ty bán số mặt hàng cho Công ty Thiên Trí giá vốn 7.060.000 VND, giá bán là: 7.450.000 VND, khách hàng thường xuyên GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 24 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị nên được hưởng chiết khấu thương mại 2% giá mua chưa thuế trừ vào nợ phải thu, kế toán định khoản sau: - Phản ánh doanh thu: Nợ TK 131 : 8.195.000 VND Có TK 511 : 7.450.000 VND Có TK 333(11): 745.000 VND - Phản ánh giá vốn: Nợ TK 632 : 7.060.000 VND Có TK 156 : 7.060.000 VND - Khoản chiết khấu thương mại khách hàng được hưởng: Nợ TK 521 : 149.000 VND Nợ TK 33311 14.900 VND Có TK 131 : 163.900 VND - Kết chuyển chiết khấu thương mại: Nợ TK 511 : 149.000 VND Có TK 521 : 149.000 VND 2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 2.3.1 Tài khoản kế toán sử dụng: Để phản ánh giá vốn hàng xuất bán, trình tiêu thụ Công ty CP Phát Triển Công Nghê Toàn Cầu, kế toán Công ty sử dụng TK 632 “giá vốn hàng bán” Tài khoản được mở chi tiết cho hàng hóa Ngoài kế toán sử dụng TK liên quan TK 157, TK 156… 2.3.2 Phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán Trị giá thực tế hàng xuất bán kỳ được xác định theo phương pháp “Bình quân kỳ dựu trữ” Ví dụ: Tháng 10/2009 số tồn kho đầu tháng tổng số phần mềm có kho Công ty phần mềm với tổng số tiền 36.000.00 VND Trong tháng phát sinh thêm Ngày 10/10/2009, Công ty nhập thêm 15 phần mềm, thành tiền 72.000.000 VND phí vận chuyển 2.000.000 VND Ngày 12/10/2009 xuất 12 phần mềm GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 25 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị Khi phát sinh nghiêp vụ xuất tháng, kế toán tính đơn giá bình quân cho lô hàng xuất bán: 36.000.000 + (72.000.000 + 2.000.00) + 15 Sau xác định giá trị xuất kho: Đơn giá bình quân = = 4.583.333 VND Trị giá xuất kho = 12 x 4.583.333 = 55.000.000 VND Kế toán định khoản; Nợ TK 632 : 55.000.000 VND Có TK 156 : 55.000.000 VND Cuối tháng vào chứng từ lập kế toán tổng hợp vào sổ TK 632 2.4 Kế toán chi phí bán hàng Chi phí bán hàng Công ty được quản lý hạch toán theo yếu tố chi phí sau: Chi phí nhân viên, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, chi phí dịch vụ mua phục vụ cho công tác bán hàng Tài khoản kế toán sử dụng: TK 641 TK liên quan khác TK 111, TK 112, TK 131, TK 338… Chứng từ kế toán sử dụng: Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho, Biên kiểm kê chứng từ có liên quan khác Phương pháp kế toán: Kế toán dựa vào chứng từ gốc có liên quan đến trình bán hàng để tập hợp chi phí bán hàng phản ánh chi tiết vào sổ tài khoản 641 sổ Nhật ký chứng từ, cuối tháng vào để kết chuyển sang TK 911 xác định kết kinh doanh 2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Nội dung chi phí QLDN Công ty Cổ Phần Phát triển Công nghê Toàn cầu gồm: Tiền lương, khoản trích theo lương cán công nhân viên máy quản lý, chi phí vật liêu, công cụ dụng cụ, đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí khác Chứng từ kế toán sử dụng: Bảng phân bổ tiền lương, bảng trích BHXH, BHYT, KPCĐ, bảng trích khấu hao TSCĐ, hóa đơn GTGT, chứng từ liên quan Tài khoản kế toán sử dụng: TK 642 TK liên quan khác như: TK 111, TK 112… GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 26 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị Phương pháp kế toán: Dựa vào tất chứng từ phát sinh trình quản lý doanh nghiêp để tập hợp chi phí quản lý doanh nghiêp vào sổ TK 642 Nhật ký chứng từ, cuối tháng vào để kết chuyển sang tài khoản 911 xác định kết kinh doanh 2.6 Kế toán xác định kết bán hàng Công ty Song song với viêc tổ chức bán hàng, viêc xác định kết kinh doanh vấn đề quan trọng lãnh đạo Công ty, qua kết bán hàng, lãnh đạo Công ty biết được thị trường miền Bắc có phải thị trường tiềm Công ty hay không để từ đưa chiến lược bán hàng thích hợp Tại Công ty, kết bán hàng được xác định sau: Kết bán hàng = DTT – Giá vốn hàng bán – Chi phí BH – Chi phí QLDN Trong đó: DTT = Tổng doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu Viêc xác định kết bán hàng được thực hiên vào cuối tháng, vào kết bán hàng kế toán tính được kết bán hàng tháng lãi hay lỗ Ví dụ: Cuối tháng 12/2009, xác định kết kinh doanh Kế toán kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu phát sinh kỳ trừ vào doanh thu thực tế để xác định doanh thu thuần, kế toán ghi; - Doanh thu tiền mặt: Nợ TK 111 : 76.575.000 VND Có TK 511 : 76.575.000 VND - Doanh thu tiền gửi ngân hàng: Nợ TK 112 : 65.020.000 VND Có TK 511 : 65.020.000 VND - Doanh thu trả chậm: Nợ TK 131 : 57.352.000 VND Có TK 511 : 57.352.000 VND - Kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu: Nợ TK 511 : 778.572 VND Có TK 531 : GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy 778.572 VND Trang 27 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị - Kết chuyển doanh thu thuần: Nợ TK 511 : 343.125.508 VND Có TK 911 : 343.125.508 VND - Kết chuyển giá vốn hàng bán tiêu thụ: Nợ TK 911 : 257.085.992 VND Có TK 632 : 257.085.992 VND - Kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK 911 : 2.478.927 VND Có TK 641 : 2.478.927 VND - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiêp: Nợ TK 911 : 5.061.660 VND Có TK 642 : 5.061.660 VND - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính: Nợ TK 911 : 107.251.530 VND Có TK 515 : 107.251.530 VND  = 343.125.508 - 257.085.992 - 2.478.927 - 5.061.660 = 78.498.929 VND - Kế toán định khoản: Nợ TK 911 : 78.498.929 VND Có TK 421 : 78.498.929 VND - Như vậy, kết bán hàng Công ty tháng 12 năm 2009 có lãi Kế toán phản ánh tổng hợp tình hình bán hàng hóa, tình hình toán với người mua kết lãi Công ty tháng 12 năm 2009 sổ TK 911 “Xác định kết kinh doanh.” GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 28 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIÊN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHÊ TOÀN CẦU GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 29 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị Nhận xét chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Toàn Cầu Sau thời gian thực tập phòng kế toán Công ty CP Phát Triển Công Nghê Toàn Cầu, được tìm hiểu, tiếp xúc với thực tế công tác quản lý nói chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty, em nhận thấy công tác quản lý công tác kế toán tương đối hợp lý song bên cạnh số vấn đề chưa được phù hợp Với mong muốn hoàn thiên công tác kế toán công ty, em mạnh dạn nêu số nhận xét thân tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng sau: 1.1 Những ưu điểm công tác kế toán Công ty Thứ nhất: Hình thức tổ chức công tác kế toán máy kế toán công ty nhìn chung phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh công ty Công ty CP Phát Triển Công Nghê Toàn Cầu công ty cổ phần có quy vừa Vì viêc áp dụng hình thức tổ chức máy kế toán tập trung - phân tán hợp lý, đảm bảo được hiêu hoạt động phòng kế toán Các nhân viên kế toán được phân công công viêc khoa học, luôn hoàn thành tốt nhiêm vụ Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ đơn giản dễ ghi chép, thuận tiên cho viêc phân công lao động kế toán Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp bình quân kỳ dự trữ phù hợp với tình hình kinh doanhở công ty, tạo điều kiên thuận lợi cho công tác kế toán bán hàng Hê thống tài khoản thống giúp kế toán ghi chép, phản ánh xác nghiêp vụ kinh tế phát sinh Thứ hai: Hê thống chứng từ kế toán dùng để phản ánh nghiêp vụ kinh tế liên quan đến bán hàng được sử dụng đầy đủ chế độ chứng từ kế toán nhà nước Trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý tạo điều kiên hạch toán đúng, đủ, kịp thời trình bán hàng Thứ ba: Công ty chủ yếu dùng vốn vay ngắn hạn ngân hàng để mua hàng hoá Sở dĩ vậy, công ty vay ngân hàng với khối lượng lớn công ty làm ăn có hiêu tạo được uy tín với ngân hàng Thứ tư: Các chứng từ kế toán liên quan đến hàng xuất uỷ thác theo chế độ kế toán, số ngày chứng từ, bên tham gia mua bán, số lượng, phẩm chất hàng xuất giá GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 30 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị Thứ năm: Công tác kế toán xác định kết bán hàng công ty dễ thực thi, cách tính đơn giản tổng kết tính toán cách xác, giúp cho ban lãnh đạo công ty thấy được xu hướng kinh dơnh thời gian tới, để đầu tư vào thị trường nào, mặt hàng nào, có cần thay đổi phương thức bán hàng không Bên cạnh ưu điểm công ty số tồn cần khắc phục 1.2 Những mặt hạn chế Thứ nhất: Hê thống danh điểm hàng tồn kho: Tuy thủ kho sử dụng thẻ kho để theo dõi hàng ngày tình hình nhập xuất tồn kho hàng hoá công ty chưa xây dựng được thống danh điểm hàng tồn kho thống toàn công ty Khi đối chiếu loại hàng nhóm, thủ kho kế toán phải đối chiếu tên hàng, chủng loại quy cách, nguồn gốc, thời gian công sức Vậy, xấy dựng được thống danh điểm hàng tồn kho thống toàn công ty giảm được khối lượng công viêc cho thủ kho, kế toán, công viêc quản lý hàng tồn kho đạt hiêu cao Thứ hai: Lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Trong trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, công ty không sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Từ chứng từ gốc, sổ chi tiết, báo cáo chi tiết, cuối tháng kế toán lập phiều ghi sổ kiêm luân chuyển chứng từ gốc, chuyển cho kế toán tổng hợp ghi sổ tài khoản Mặc dù công ty không xảy hiên tượng bỏ sót hay thất lạc chứng từ ghi sổ không sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Nhưng theo em nên lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để quản lý chặt chẽ phiếu ghi sổ kiêm luân chuyển chứng từ gốc, làm sơ đối chiếu, kiểm tra số liêu với bảng cân đối số phát sinh Thứ ba: Ghi sổ kế toán chưa cụ thể: Sổ chi tiết TK511 - Doanh thu bán hàng đơn giản thể hiên mặt tổng số lần tiêu thụ mà hiên được đơn giá, số lượng lần tiêu thụ Công ty hiên thực hiên kế toán thủ công chưa áp dụng kế toán máy mà có chương trình kiểm kê hàng hoá được đưa vào máy nối mạng để quan cấp kiểm tra tình hình nhập - xuất - tồn hàng hoá công ty GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 31 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị Thứ tư: Công ty CP Phát Triển Công Nghê Toàn Cầu công ty có số lượng xuất nhập hàng hoá kỳ nhiều Mà viêc phân bổ chi phí BH CPQLDN lại định theo tỷ lê từ đầu kỳ viêc không hợp lý số lượng hàng nhập xuất kỳ không đơn vị không đồng Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ Phần Phát triển Công nghệ Toàn cầu Thứ nhất: Cần tách rời nghiêp vụ giao hàng nghiêp vụ thu tiền hàng khách thủ kho, thực hiên thống viêc bán hàng qua kho theo trình tự chế độ quy định Người mua đề nghị mua hàng kế toán trưởng lập hoá đơn GTGT, lập phiếu thu sau có kiểm duyêt kế toán trưởng Giám đốc công ty, thủ quỹ phiếu thu, thu tiền nhập quỹ, thủ kho phiếu xuất kho xuất hàng giao cho khách Nhằm tăng cường công tác đối chiếu nội giảm bớt nhầm lẫn cho thủ kho, tạo điều kiên thuận lợi cho viêc quản lý tiền hàng cách chặt chẽ chế độ - Quá trình bán hàng phát sinh công nợ phải thu, không thu được khách hàng làm ăn thua lỗ, phá sản….Hàng năm công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi nhằm tạo khoản dự phòng giải công nợ phải thu không được ảnh hưởng đến kết kinh doanh toàn công ty Thứ hai: Cần thực hiên viêc trích lập dự phòng chế độ cho phép, khoản trích lập dự phòng không vượt số lợi nhuận đơn vị đạt được ghi vào chi phí quản lý doanh nghiêp sở dự tính khoản phải thu khó đòi khả đòi được năm toán cuối năm trích lập đơn vị ghi Nợ TK 642(6426) “chi phí dự phòng” Có TK 139 “dự phòng phải thu khó đòi” Trong kỳ hạch toán phát sinh khoản phải thu khó được sử lý, kế toán ghi Nợ TK 642 (số tiền phải thu khó đòi được sử lý) Có TK131, 138 “phải thu khách hàng, phải thu khác” Đồng thời mở sổ theo dõi khoản vào tài khoản 004 bảng Nợ TK 004 Cuối niên độ kế toán hoàn nhập toàn khoản dự phòng trích cuối năm trước trích lập dự phòng cho năm sau Nợ TK139 (Hoàn nhập toàn khoản dự phòng khó đòi) GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 32 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị Có Tk 711 “thu nhập khác” Nợ TK 642 “trích lập dự phòng cho năm sau” Có TK139 Trường hợp khoản công nợ được xử lý mà thu hồi được kế toán vào số tiền thu được ghi Nợ TK 111,112 (số tiền thu được công nợ khó đòi xử lý) Ba là: Hoàn thiên tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phần viêc định đến chất lượng toàn công tác kế toán doanh nghiêp cần thường xuyên kiểm tra tiêu mua bán hàng hoá, chí phí phát sinh trình bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiêp kết bán hàng, phản ánh tình hình biến động vốn hàng hoá cách đầy đủ tổ chức sổ kế toán chi tiết , tổng hợp khoa học để theo dõi, xác định doanh thu, kết quả, ứng dụng phương pháp hạch toán công cụ hiên đại quản lý Đồng thời hoàn thiên viêc lập kiểm tra va lưu chuyển chứng từ kế toán sở tổ chức đắn kế toán ban đầu trình tiêu thụ hàng hoá kết tiêu thụ hàng hoá Cần tăng cường vai trò công tác hạch toán quản lý sản xuất kinh doanh biêt lập, tăng cường vai trò công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hóa phục vụ cung cấp thông tin làm sở để định quản lý kinh doanh đắn Để phát huy vai trò chủ đạo không để thị trường đột biến thi công tác tài kế toán phải vừa công cụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh vừa phải người giám sát nâng cao tính hiêu kinh tế cân đối kế hoạch kinh doanh mặt hàng Để làm tốt viêc kế toán phải tham gia từ khâu đầu đến khâu cuối, làm chức tham mưu giá mua, giá bán chênh lêch, giúp Giám đốc đạo đơn vị công ty kinh doanh chuyên sâu theo ngành nhóm hàng nhằm phát huy mạnh đơn vị, chiếm lĩnh thị trường kinh doanh Trên sở thực hiên tốt viêc tiết kiêm chi phí lưu thông, hạch toán trung thực kết giám sát kế hoạch tài chính, tiêu thụ, đồng thời tham gia vào khâu nghiên cứu nhu cầu thị trường, quản lý vốn có hiêu tránh sơ hở không để đơn vị khác chiếm dụng vốn GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 33 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị Quá trình bán hàng công ty cần phải được tính toán khoa học, cân nhắc vào tiềm tàng sẵn có vốn, mạng lưới tiêu thụ, đồng thời làm tốt công tác Markettinh kinh doanh, giá bán phải linh hoạt thời điểm, có sách khuyến mại, thưởng hợp lý nhằm kích thích khách hàng tiêu thụ hàng hoá thường xuyên cho công ty, có công ty có thị trường tiêu thụ hàng hoá cách vững bền, lâu dài sâu rộng Mục tiêu viêc xác định kế hoạch mua hàng với số lượng đủ tối thiểu mà đảm bảo đến chủng loại hàng, mùa vụ… Trong điều kiên điều cần quan tâm giúp công ty sử dụng vốn linh hoạt tránh được tồn đọng hàng hoá Trên sở mà cần phải đẩy mạnh phương thức bán hàng chuyển thẳng, giảm được chi phí vận chuyển, kho bãi… - Áp dụng phương pháp công ty cần tăng cường công tác thông tin kinh tế, nắm nguồn hàng, bạn hàng lâu dài, thực lâu dài công ty cần nâng cao trình độ cán cán làm công tác kinh doanh xuất nhập khẩu, tích cực tìm kiếm thị trường nước nước Tăng cường quản lý kinh doanh khâu bán hàng khoán thực hiên phương pháp hạch toán hợp lý để đạt được mục tiêu yêu cầu tối đa - Biên pháp thời gian tới Công ty cần sâu đánh giá, phân loại điểm bán hàng có lợi để xây dựng định mức khoán cho phù hợp Viêc làm phải được dựa sở khoa học thực tế thay đổi không ngừng hình thành dần tụ điểm bán hàng để có kế hoạch điều chỉnh thường xuyên Đồng thời Công ty có kế hoạch khai thác giao hàng nội nhằm phát huy mạng lưới bán lẻ công ty, hạn chế viêc khoán trắng hiên Mà khoán theo thực tế đơn giá hoa hồng được hưởng doanh thu (công ty có kế hoạch cung cấp đầy đủ theo yêu cầu khách bán lẻ) - Công tác hạch toán khâu Công ty thực hiên hình thức hạch toán toàn trình kinh doanh chế độ Tuy khâu xác định mặt hàng kinh doanh, doanh thu, chênh lêch giá bán báo cáo bán hàng người nhận khoán chưa trung thực người nhận khoán doanh số định báo cáo số mặt hàng cho đủ định mức doanh thu, chênh lêch…mà thực tế hoàn toàn khác , hay nói cách khác kế toán cần kiểm tra, giám sát thực tế doanh thu bán hàng để từ làm sở hạch toán xác xây dựng tiêu khoán cho phù hợp, sát thực tế để tăng cường hiêu khâu GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 34 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị - Tăng cường công tác kế toán công nợ toán, với mô hình quản lý công ty viêc theo dõi đôn đốc công nợ toàn Công ty gặp nhiều khó khăn Cụ thể đơn vị trực thuộc phát sinh Công ty trực tiếp gửi báo cáo phòng kế toán công ty bảng kê, nhật ký tổng hợp chi tiết công nợ kèm theo khoảng thời gian định Hơn thay đổi tổ chức đơn vị công ty dẫn đến đơn vị phát sinh công nợ chưa thấy hết trách nhiêm ghi chép theo dõi dẫn đến thời gian gần khoản công nợ dây dưa lớn gây ảnh hưởng đến công tác tài toàn công ty Thứ tư: Cần khắc phục tình trạng công nợ tồn đọng dây dưa, công ty cần có sách cứng rắn cá nhân, đơn vị có phát sinh khoản công nợ trên, tích cực đôn đốc toán thu hồi, có hạn chế thất thoát vốn Nhà nước công ty Do công ty áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ, trình độ kế toán chưa đồng xuất phát từ mô hình công ty tương đối lớn trình ghi chép mở loại sổ sách để theo dõi nhiều Điều ảnh hưởng lớn đến trình tổng hợp phòng kế toán công ty, kiểm toán nội ngược lại phòng kế toán công ty không tham gia vào hạch toán chứng từ ban đầu toàn trình hạch toán đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Do có sai sót khâu hạch toán đơn vị sở mà trình kiểm toán nội chưa phát hiên Thứ năm: Tăng cường kiểm soát nội thường xuyên để phát hiên sai sót hạch toán Tổ chức hợp lý khoa học công tác kế toán phụ thuộc vào viêc hoàn thiên tổ chức hợp lý khoa học lao động nâng cao trình độ công cụ lao động quản lý Bộ máy kế toán Công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang hiên tương đối lớn, chế độ báo cáo kế toán chưa đồng dẫn đến viêc thực hiên hạch toán, chế độ báo cáo kế toán chưa đạt được mục tiêu Song phần đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, chế độ sổ kế toán áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ, hình thức có ưu điểm tính đối chiếu cao phù hợp với lao động thủ công,chi phí lớn Tổ chức đào tạo thêm cán để nâng cao trình độ người làm công tác kế toán, để thực công cụ quản lý hữu hiêu sản xuất kinh doanh Công ty GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 35 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị Cần thay đổi công cụ lao động quản lý tức là: Sử dụng lao động có hiểu biết công nghê lao động hiên đại GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 36 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị KÊT LUÂN Xu hội nhập mở thị trường rộng lớn với nhiều hội mà doanh nghiêp nắm bắt để thành công, đồng thời mở cho doanh nghiêp môi trường cạnh tranh rộng rãi gay gắt Trong điều kiên đó, kế toán được doanh nghiêp sử dụng công cụ khoa học để tiếp cận cách khách quan, thong hiểu tường tận liêu tài từ ghi nhận, phân tích trình bày cách thích hợp Kế toán bán hàng nhân tố đóng vai trò quan trọng định tồn phát triển doanh nghiêp Qua trình học tập thời gian tìm hiểu thực tế Công ty Cổ Phần Phát triển Công nghê Toàn cầu, em nhận thấy công tác hạch toán kế toán nói chung công tác hạch toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng vấn đề mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn cao Để hạch toán thực nghê thuật đo lường, mô tả giải thích hoạt động kinh tế có liên quan đến tài sản, nguồn vốn doanh nghiêp, viêc theo sát chế độ kế toán hiên hành, vận dụng chế độ kế toán mà Bộ Tài Chính ban hành cách sáng tạo, khoa học, phù hợp với điều kiên doanh nghiêp điều kiên vô khó khăn mà nhà Quản lý phải thực hiên Viêc hoàn thành công tác kế toán nói chung kế toán bán hàng nói riêng yêu cầu cần thiết để giúp cho kế toán thực phát huy tác dụng trở thành công cụ sắc bén phục vụ quản lý kinh tế Có thể nói công tác kế toán Công ty hoàn thiên khoa học song không tránh khỏi hạn chế định Vì em mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm hoàn thiên công tác kế toán Công ty Tuy nhiên trình độ thời gian có hạn nên đề tài ngiên cứu em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận được ý kiến đóng góp bảo thầy cô giáo anh chị phòng kế toán Công ty để viết em hoàn thiên Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn bảo, góp ý tận tình thầy giáo Th.S Nguyễn Đăng Huy anh chị phòng kế toán Công ty Cổ Phần Phát triển Công nghê Toàn cầu giúp đỡ em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Nguyễn Đắc Dũng GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 37 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng Luận văn tốt nghiệp: Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nôị DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHAO Giáo trình Kế toán tài - Trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghê HN Giáo trình Kế toán Quản trị - Trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghê HN Hê thống chuẩn mực Kế toán ban hành 31/12/2001 Hê thống Kế toán doanh nghiêp - Hướng dẫn chứng từ Kế toán sổ kế toán Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán - NXB thống kê 2000 Tài liêu đặc điểm hình thành phát triển Công ty CP PTCN Toàn Cầu Thuế Kế toán (8/1998) Kế toán Thương mại - Trường ĐH Thương mại Hà Nội Phân tích tài 10.Một số báo cáo Internet Tài liêu kế toán Công ty… GVHD: ThS Nguyễn Đăng Huy Trang 38 SVTT: Nguyễn Đắc Dũng [...]... và Công Nghệ Hà Nôị Sơ đồ hoạch toán tổng hợp nghiêp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiêp thương mại ● Sơ đồ hoạch toán tổng hợp nghiêp vụ bán hàng và xác định kết qủa bán hàng trong doanh nghiêp thương mại hoạch toán bán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX,tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ● Sơ đồ hoạch toán tổng hợp nghiêp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng. .. Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nôị Phương pháp kế toán: Dựa vào tất cả các chứng từ phát sinh trong quá trình quản lý doanh nghiêp để tập hợp chi phí quản lý doanh nghiêp vào sổ TK 642 và Nhật ký chứng từ, cuối tháng căn cứ vào đó để kết chuyển sang tài khoản 911 và xác định kết quả kinh doanh 2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty Song song với viêc tổ chức bán hàng, viêc xác định kết quả kinh... kết quả bán hàng, lãnh đạo tại Công ty sẽ biết được thị trường miền Bắc có phải là thị trường tiềm năng đối với Công ty hay không để từ đó đưa ra chiến lược bán hàng thích hợp Tại Công ty, kết quả bán hàng được xác định như sau: Kết quả bán hàng = DTT – Giá vốn hàng bán – Chi phí BH – Chi phí QLDN Trong đó: DTT = Tổng doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu Viêc xác định kết quả bán hàng. .. hoạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Kế toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9.3.1 Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng - Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng được tiến hành theo yêu cầu quản lý của doanh nghiêp như kế toán chi tiết doanh thu bán hàng theo từng địa điểm bán hàng (quầy hàng, của hàng, chi nhánh, đại diên …) kế. .. …) kế toán chi tiết doanh thu bán hàng theo từng loại theo từng ngành hàng, nhóm hàng, trong đó từng ngành hàng có thể theo dõi chi tiết được - Kế toán mở sổ (thẻ) theo dõi chi tiết doanh thu theo từng địa đúng tiêu thụ, từng ngành hàng, tưng nhóm hang 9.3.2 Kế toán chi tiết kết quả bán hàng - Kết quả bán hàng được theo dõi chi tiết theo yêu cầu của kế toán quản trị, thông thường kết quả bán hàng. .. doanh thu Viêc xác định kết quả bán hàng được thực hiên vào cuối mỗi tháng, căn cứ vào kết quả bán hàng đó kế toán sẽ tính được kết quả bán hàng của tháng đó là lãi hay lỗ Ví dụ: Cuối tháng 12/2009, xác định kết quả kinh doanh Kế toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ trừ vào doanh thu thực tế để xác định doanh thu thuần, kế toán ghi; - Doanh thu bằng tiền mặt: Nợ TK 111 : 76.575.000... kết quả bán hàng được chi tiết theo ngành hàng, mặt hàng tiêu thụ: kết quả bán hàng nông sản, kết quả bán hàng đứng máy, kết quả bán hàng công nghê phẩm - Có thể kết hợp được một phần kế toán chi tiết với kế toán tổng hợp ngay trong các Nhật Ký_Chứng Từ - Cuối tháng không cần lập bảng cân đối tài khoản vì có thể kiểm tra tính chính xác của viêc ghi chép kế toán tổng hợp ngay ở dòng sổ cộng cuối tháng... đơn GTGT, Phiếu xuất kho, Biên bản kiểm kê và các chứng từ có liên quan khác Phương pháp kế toán: Kế toán dựa vào các chứng từ gốc có liên quan đến quá trình bán hàng để tập hợp chi phí bán hàng phản ánh chi tiết vào sổ tài khoản 641 và sổ Nhật ký chứng từ, cuối tháng căn cứ vào đó để kết chuyển sang TK 911 và xác định kết quả kinh doanh 2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Nội dung chi phí QLDN... hồi được kế toán căn cứ vào số tiền thu được ghi Nợ TK 111,112 (số tiền thu được của công nợ khó đòi đã xử lý) Ba là: Hoàn thiên tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là phần viêc cơ bản nhất bởi vì nó quyết định đến chất lượng toàn bộ công tác kế toán trong doanh nghiêp vì vậy cần thường xuyên kiểm tra các chỉ tiêu mua bán hàng hoá, chí phí phát sinh trong quá trình bán hàng, chi... thực tập tại phòng kế toán của Công ty CP Phát Triển Công Nghê Toàn Cầu, được tìm hiểu, tiếp xúc với thực tế công tác quản lý nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty, em nhận thấy công tác quản lý cũng như công tác kế toán đã tương đối hợp lý song bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề chưa được phù hợp Với mong muốn hoàn thiên hơn nữa công tác kế toán ở công ty, em
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng , Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng , Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay