(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)

176 149 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:27

(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)(Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá) HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN MINH CHNH SINH HOạT VĂN HóA QUAN Họ LàNG (QUA TRNG HP LNG QUAN H VIấM X) LUN N TIN S CHUYấN NGNH: VN HểA HC Mó s: 62 31 06 04 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS PHM DUY C GS TSKH PHAN NG NHT H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo qui nh Tỏc gi Trn Minh Chớnh MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU, C S Lí LUN V PHNG PHP NGHIấN CU 1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu 1.2 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 5 22 Chng 2: SINH HOT VN HểA QUAN H LNG C TRUYN LNG VIấM X 2.1 Lng Viờm Xỏ - khụng gian sinh hot húa Quan h tiờu biu 2.2 Xó hi Quan h lng 2.3 Kt bn Quan h 2.4 Din xng Quan h 2.5 Vn húa giao tip, ng x v tc kiờng hốm 2.6 To ngun ngh nhõn Quan h 37 37 46 48 52 61 68 Chng 3: SINH HOT VN HểA QUAN H LNG LNG VIấM X HIN NAY 3.1 Khụng gian sinh hot húa Quan h lng 3.2 Xó hi Quan h lng 3.3 Kt bn Quan h 3.4 Din xng Quan h 3.5 Vn húa giao tip, ng x v tc kiờng hốm 3.6 To ngun ngh nhõn Quan h 72 72 81 89 91 101 108 Chng 4: BO TN, PHT HUY SINH HOT VN HểA QUAN H LNG HIN NAY 4.1 Nhng nhõn t c bn tỏc ng n sinh hot húa Quan h lng 4.2 ỏnh giỏ chung v nhng t sinh hot húa Quan h lng hin 4.3 Phng hng bo tn, phỏt huy sinh hot húa Quan h lng 4.4 Mt s gii phỏp c bn KT LUN DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 112 112 121 126 134 139 143 144 153 DANH MC CH VIT TT CLBQH : Cõu lc b Quan h CCTT : C ch th trng CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa DSVHPVT : Di sn húa phi vt th DSVHVT : Di sn húa vt th DCQH : Dõn ca Quan h QH : i Quan h TH : ụ th húa KT-XH : Kinh t - xó hi KTTT : Kinh t th trng NXB : Nh xut bn SHVHQHL : Sinh hot húa Quan h lng TCH : Ton cu húa TG : Tỏc gi lun ỏn UBND : y ban nhõn dõn VHQHL : Vn húa Quan h lng VHTT : Vn húa thụng tin VHTT&DL : Vn húa, Th thao v Du lch XHQHL : Xó hi Quan h lng DANH MC CC BNG Trang Bng 2.1: Ngun gc ca Quan h 43 Bng 3.1: So sỏnh i Quan h v bn Quan h 88 Bng 3.2: Bng so sỏnh gia bi hỏt Quan h hỏt "" v mt bi Quan h hỏt tt" 93 M U Tớnh cp thit ca ti Dõn ca Quan h l mt nhng di sn húa phi vt th cú giỏ tr to ln khụng ch i vi nhõn dõn vựng Kinh Bc - ni ó sn sinh v nuụi dng Quan h m cũn i vi c cng ng cỏc dõn tc Vit Nam v ton th nhõn loi Vo lỳc 16h55' ngy 30 thỏng nm 2009, ti th ụ Abu habi ca cỏc Tiu Vng quc Rp thng nht, y ban UNESCO ca Liờn hp quc ó cụng nhn Quan h Bc Ninh l Di sn húa phi vt th i din ca nhõn loi da trờn cỏc giỏ tr húa, giỏ tr lu tr quỏn xó hi, ngh thut trỡnh din, phong cỏch ng x húa, ca t v trang phc ú thc s l mt viờn ngc quý ó ta sỏng nhiu th k dũng chy húa a sc mu ca cỏc loi hỡnh dõn ca Vit Nam Tri qua thi gian, dõn ca Quan h phỏt trin rc r n mc, ó to nờn quanh nú c mt bn sc húa riờng - ú l Vn húa Quan h, vi nhng biu hin sinh hot phong phỳ, t i sng tõm linh, tớn ngng n nhng phong tc quỏn, trang phc v l li giao tip ng x, ca hỏt va c ỏo, va thm m tớnh cht cng ng V n lt mỡnh, cỏc sinh hot húa Quan h ó nuụi dng dõn ca Quan h tn ti v phỏt trin Nhỡn nhn t mi quan h bin chng, hu c y, cú th thy, sinh hot húa Quan h i thay v phỏt trin thỡ dõn ca Quan h cng i thay v phỏt trin Do ú, mun bo tn, phỏt huy dõn ca Quan h, trc ht phi nghiờn cu thc trng ca sinh hot húa Quan h s k tha, tip ni liờn tc ca nú vi sinh hot Quan h c truyn õy l sinh hot húa Quan h lng Nghiờn cu sinh hot húa Quan h lng chớnh l nghiờn cu mụi trng sng, mụi trng phỏt trin ca dõn ca Quan h gn vi ht nhõn ct lừi ca nú l bn thõn cỏc sinh hot ca xng Mt khỏc, cú th núi, t na cui th k XX cho n nay, t nc ta cú nhiu bin ng ln v sõu sc c v kinh t, chớnh tr v xó hi, c bit l thi kỡ i mi, t nc chuyn sang c ch th trng, m ca v hi nhp Vn húa truyn thng, ú cú dõn ca Quan h ó ng trc nhng th thỏch, va p mnh m vi húa ngoi nhp, vi nhng bin i v li sng, np sng v c bit l xu hng ụ th húa lm thay i khụng ch nhng vựng ven ụ th m c nhng vựng nụng thụn rng ln, ú vựng Quan h khụng phi l mt ngoi l Rừ rng, nguy c mai mt hoc bin dng ca Quan h l mt s tht hin hu Trong bi cnh ú, ũi hi sinh hot húa Quan h lng cn phi c bo tn nh th no va bo lu ti a nhng giỏ tr truyn thng cn ct; va phỏt huy, phỏt trin ỏp ng nhu cu ca ngi hin i v mụi trng húa hin Nh vy, t nghiờn cu sinh hot húa Quan h lng l ht sc cn thit Tuy nhiờn, im li tỡnh hỡnh nghiờn cu dõn ca Quan h t th k XX n nay, mc dự ó cú nhiu thnh tu; ú cú mt s cụng trỡnh in thnh sỏch, cỏc bi nghiờn cu riờng ó cú cp ti sinh hot húa Quan h lng c truyn nhng cha cú cụng trỡnh no chuyờn tõm nghiờn cu v sinh hot húa Quan h lng, c bit l thi k i mi õy chớnh l giai on lch s y bin ng v cng giu thnh tu ca s bo tn, phỏt trin dõn ca Quan h vựng Kinh Bc Xut phỏt t nhng lớ k trờn, tụi la chn ti: Sinh hot húa Quan h lng (qua trng hp lng Quan h Viờm Xỏ) lm ti Lun ỏn tin s ca mỡnh i tng v phm vi nghiờn cu 2.1 i tng nghiờn cu ti nghiờn cu sinh hot húa Quan h lng 2.2 Phm vi nghiờn cu - V mt ni dung: Nghiờn cu sinh hot húa Quan h lng v xu hng phỏt trin ca sinh hot húa Quan h lng tng lai - Gii hn a bn nghiờn cu: Lng thy t Quan h Viờm Xỏ v mi quan h liờn lng vựng Quan h Kinh Bc Khi xỏc nh cỏch tip cn trng hp thc hin ti, chỳng tụi ó la chn lng Quan h Viờm Xỏ bi mt s im sau: + õy l lng Quan h gc v c dõn gian vựng Quan h tụn vinh l lng Thy t ca Quan h, ni nht cú n th Vua B - v n thn c dõn gian truyn tng l ngi ó sỏng to dõn ca Quan h, gõy dng nờn lng Viờm Xỏ xa + Lng Viờm Xỏ l lng Quan h in hỡnh vi mt khụng gian húa Quan h tiờu biu cho 49 lng Quan h Ngi ta cú th tỡm thy õy mt din mo ton ca cỏc sinh hot Quan h t l li, giao tip - ng x, cỏc hỡnh thc din xng, phong tc quỏn v iu quan trng l kh nng gi gỡn húa truyn thng ca ngi dõn ni õy Viờm Xỏ cũn l lng Quan h cú mi quan h kt ngha vi cỏc lng Quan h c in hỡnh khỏc l Bu Xim, Bu Trung ng Cao trờn c s ca quan h Kt ch - mt phong tc rt c vựng + Viờm Xỏ l mt hai trung tõm hi hỏt Quan h ln nht vựng Quan h (cựng vi Lim thuc huyn Tiờn Du) cho n ngy Mc ớch v nhim v nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu, nhn din cỏc ni dung húa ca sinh hot húa Quan h lng v vai trũ ca nú i vi i sng dõn ca Quan h vựng Kinh Bc, t ú xut phng hng v khuyn ngh bo tn, phỏt huy giỏ tr húa ca sinh hot húa Quan h lng bi cnh t nc i mi, m ca v hi nhp 3.2 Nhim v nghiờn cu - Lm rừ c s lý thuyt v phng phỏp nghiờn cu v sinh hot húa Quan h lng vựng Kinh Bc hin - Kho sỏt, nghiờn cu ỏnh giỏ thc trng ca sinh hot húa Quan h lng hin mi quan h hu c vi sinh hot húa Quan h lng c truyn v tỡnh hỡnh kinh t - húa - xó hi vựng Kinh Bc thụng qua nghiờn cu trng hp Lng thy t Quan h Viờm Xỏ cựng mi quan h, giao lu Quan h gia lng Quan h tiờu biu ny vi cỏc lng kt ngha, cỏc lng Quan h khỏc vựng - Nghiờn cu, xut nhng quan im, phng hng, c ch chớnh sỏch v cỏc khuyn ngh c th nhm bo tn, phỏt huy sinh hot húa Quan h lng tỡnh hỡnh hin í ngha lý lun v thc tin 4.1 í ngha lý lun Lun ỏn gúp phn nhn thc sõu sc, ton din hn nhng lý lun chung v bo tn, phỏt huy sinh hot húa Quan h lng Phỏt hin nhng mi v phng din lý lun ca sinh hot húa Quan h lng v vai trũ ca sinh hot húa Quan h lng giai on hin 4.2 í ngha thc tin - Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn s giỳp nhn din sinh hot húa Quan h lng v vic bo tn, phỏt huy sinh hot húa Quan h lng núi riờng, sinh hot húa truyn thng núi chung, trc ht l trờn chớnh quờ hng ca loi hỡnh dõn ca ny - Ni dung, kt qu nghiờn cu ca ti cú th s dng lm ti liu nghiờn cu, ging dy h thng cỏc trng húa ngh thut, khoa hc xó hi v nhõn v lm ti liu tham kho hu ớch cho cỏc nh qun lý húa, c bit l qun lý húa c s vựng Quan h Kinh Bc Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ni dung lun ỏn gm 04 chng, 18 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU, C S Lí LUN V PHNG PHP NGHIấN CU 1.1 TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU Xut phỏt t mc tiờu, nhim v nghiờn cu ca ti , phn Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu, chỳng tụi trung vo nhng kt qu tip cn theo hng bn v Vn húa Quan h, v cỏc thnh t (cỏc mt) ca sinh hot húa Quan h T nhng thnh qu chung ú ca gii nghiờn cu, chỳng tụi k tha v chn cho ti ca mỡnh mt ni dung nghiờn cu mi theo hng tng th v chuyờn sõu hn õy l sinh hot húa Quan h lng (SHVHQHL) 1.1.1 Nghiờn cu ca cỏc tỏc gi nc ngoi Cho n ó cú lun ỏn tin s v Quan h v liờn quan n Quan h c bo v ti Hp chng quc Hoa K ú l cỏc lun ỏn: - Hỏt Quan h Bc Vit Nam: "Khao khỏt khỏm phỏ ngh thut Quan h" ca Lờ Ngc Chõn [22] ó ch rừ mi quan h gia quan h vi cỏc mụn ngh thut Chốo, Chu v cỏc sinh hot húa cng ng lng xó Lun ỏn cng quan tõm nh hng ca húa Chm n mt s tc húa lng Viờm Xỏ nh tc ci, vai trũ ca ngi ph n gia ỡnh cng nh quan h tớnh giao giao du kt bn Quan h - "S chuyn ti õm nhc: õm nhc dõn gian, s iu chnh v quỏ trỡnh hin a húa Bc Vit Nam" ca L.Meeker [69] ó dng cụng nghiờn cu v cỏc chớnh sỏch ca nh nc Vit Nam i vi vic bo tn, phỏt huy di sn húa dõn tc Ni dung lun ỏn ca B cng cp sõu sc quan im ca ng Cng sn Vit Nam i vi vic gi gỡn truyn thng B cho rng Vit Nam, vic bo tn di sn húa c nh nc húa C hai lun ỏn trờn u l lun ỏn trit hc v bn v Quan h ch yu t gúc õm nhc, dõn ca - Hi tho khoa hc quc t: "Bo tn v phỏt huy dõn ca xó hi ng i (qua trng hp Quan h Bc Ninh Vit Nam)" ca B Vn húa Thụng tin 157 20 Nguyn Th Lờnh 1951 21 Ngụ Th Lch 1923 22 Nguyn Th Liờn 1961 23 Ngụ Th Linh 1923 24 Nguyn Th L 1954 25 Nguyn Th Li 1948 26 Nguyn Vn Lý 1955 27 Ngụ Th Mn 1948 28 Nguyn Th M 1941 29 Ngụ Th Mng 1963 30 Nguyn c Nhn 1958 31 Ngụ Th Nhi 1923 32 Trn Th Phng 1923 33 Trn Th Phng 34 Nguyn Vn Phng 1955 35 Trn Minh Quyt 1975 36 Nguyn Th Sang 1954 37 Nguyn Vn Sỏng 1943 38 Nguyn Th S 1964 39 ng Th Thỏi 1938 40 Lờ Th Thỏi 1954 41 Nguyn Th Thanh 1975 42 Nguyn Th Tho 1942 i phú i Quan h ó mt 2013 i trng i Quan h 158 43 Ngụ Vn Tho 1985 44 Nguyn Th Thm 1959 45 Nguyn Th Thm 1959 46 Trn Th Thu 1986 47 Nguyn c Thỳc 1952 48 Nguyn c Thc 1945 49 Nguyn Th Thc 1963 50 Nguyn c Thc 1957 51 Nguyn Vn Thng 1976 52 Ngụ Vn Thng 1983 53 Ngụ Th Tiờn 1975 54 Nguyn Vn Tin 1952 55 Nguyn Vn Ton 1972 56 Nguyn c T 1965 57 Ngụ Th Tuyt 1965 58 Nguyn Vn Tý 1980 59 Nguyn Th Vinh 1931 60 Trn Th Yn 1981 Nguyờn Trng thụn Nguyờn Ch nhim hp tỏc xó Nguyờn Trng thụn Trng thụn (Ngun: NCS chn phng sõu i vi tng cỏ nhõn, cú th phng 01 ln, cú th nhiu ln vi cỏc cõu hi khỏc c ghi õm hoc ghi chộp li.) 159 Ph lc CU HI V NI DUNG TR LI PHNG VN SU Mt s chỳ ý - Ni dung cuc phng ó c tinh lc v biờn cho phự hp vi ti nghiờn cu v th loi phong khoa hc Vic ny c thc hin trờn c s s ng thun v giỏm sỏt ca cỏc cỏ nhõn tham gia phng - Nhng ni dung c trớch dn m bo tớnh chõn thc ca thụng tin m phng viờn thu thp c - Th t cỏc cõu hi bng ny khụng trựng khp vi s th t cõu hi trờn phng thc a - Mt cõu hi cú th c hi vi nhiu ngi, vỡ vy chỳng tụi tng hp túm lc phn tr li di dng thụng tin c bn Thụng tin chung v cỏc cuc phng - Thi gian phng vn: T 2012-2015 - i tng phng vn: Ngi dõn s ti, cỏc ngh nhõn, cỏc nh qun lý, cỏc nh nghiờn cu - Phng viờn: Trn Minh Chớnh v cỏc cng s - a im phng vn: Ti lng Quan h Viờm Xỏ, lng Quan h Bu kt ngha (khi cỏc ngh nhõn giao lu Quan h) v mt s a im liờn quan Cõu hi v ni dung phng - Phng s 01: Cõu hi: Theo ễng/B, ngoi hc hỏt Quan h, ngi hc cũn c hc gỡ na khụng? Tr li: lng chỳng tụi t lõu lm ri, cỏc Em (ngi hc hỏt Quan h nh tui - TG) cựng vi vic hc hỏt l hc n, hc núi, hc gúi, hc m; tc l hc 160 giao tip, ng x na Gii hỏt ri, phi gii giao tip, ng x na Nhng bn tr bõy gi thng ch quan tõm hc hỏt thụi - Phng s 02: Cõu hi: Theo ễng/B, l hi lng ta hin cú gỡ khỏc xa khụng? Tr li: Bõy gi chớnh quyn thụn h t chc l hi th no chỳng tụi ch thy loa i, c qut m , ngi thp phng nhiu lờn nhng ton trung trc lng (ý ch khu vc trung tõm lng) cũn cỏc xúm, nh ch thy lm gỡ, c vng lng Ngy xa chỳng tụi lm hi õu cng thy vui, ngi tr ó nh, i u i chi nhng ngi gi chng tụi cng vic lm Nht l hỏt canh, xúm no cng cú, ớt n o nhng say lm, vui na! Bõy gi trc lng m u trũ thỡ lng cng coi l ht hi Cỏnh tr bõy gi ngi ta ch thớch mt tin thụi - Phng s 03: Cõu hi: Theo ễng/B cú phi lng ta bõy gi Hi to hn v ụng ngi d hn khụng? Tr li: Vai trũ ca Quan h Viờm Xỏ vi ton vựng l rt to ln, nhng vo dp hi, l xa thỡ ngi n d ch yu l dõn lng s ti, dõn cỏc lng kt ngha v cỏc lng lõn cn m gii cng c ụi trm ngi Nhng ngy nay, nht l k t Quan h c vinh danh l di sn th gii thỡ s lng ngi n l hi vi chỳng tụi mi nm cú n hng ngi, thm ú cú ngi n d cho n ht thi gian l hi (thng l 2-3 ngy) ụng ngi nht l l hi n Vua B S lng ngi n d rt ụng, ngi thỡ n n gin l chi hi, ngi thỡ i l cu ti cu lc, ngi i vón cnhcng cú ngi n tỡm hiu nh cỏc anh 161 - Phng s 04: Cõu hi: Theo ễng/B mi quan h gia chớnh quyn v dõn lng t chc v hot ng l hi hin nh th no? Tr li: Cng khỏc nhiu Bõy gi chớnh quyn thụn (lng - TG) h ng ch huy ht H mi khỏch, tip khỏch, phõn cụng, cm trch mi vic Dõn chỳng tụi lm theo l chớnh ụi lỳc cp trờn cng xung ch o na - Phng s 05: Cõu hi: L lónh o a phng, theo ễng/B mc ớch ca l hi bõy gi cú khỏc xa khụng? Tr li: L hi c truyn trc õy c dõn lng m ch tụn vinh húa, tha i sng tõm linh, vui chi gii trớ ch yu l cho mỡnh, t tha mỡnh t sn t tiờu Cũn i vi l hi ngy nay, ngoi mc ớch truyn thng thỡ cũn cú nhng mc ớch khỏc nh mc ớch v kinh t, lm du lch, mc ớch qung bỏ húa, thm c mc ớch chớnh tr liờn quan n tuyờn truyn, t tụn giỏo, tớn ngng, dõn ch, v.v - Phng s 06: Cõu hi: Theo ễng/B l hi Quan h hin cú lm kinh t khụng? Tr li: L hi ca ngi Quan h hụm khụng ch thc hnh cỏc sinh hot húa thun tỳy nh trc õy na m cũn phi gỏnh vỏc c nhim v ca ngi lm kinh t v nhiu th khỏc na Vic hỏt Quan h nhn tin ngy hi cỏc lng Quan h, ú cú Viờm Xỏ, l cú tht Thnh phn, mc ớch ca l hi thay i dn ti cỏch thc t chc, cỏc sinh hot l hi v c bit l cỏi tõm th (tinh thn) ca ngi tham d l hi thay i l iu khụng th trỏnh 162 - Phng s 07: Cõu hi: Vai trũ ca ngi ngh nhõn xut sc i vi Quan h trc õy v ngy cú gỡ khỏc nhau? Tr li: Ngy nay, nhng lin anh, lin ch xut sc thng c gi l anh Hai - ch Hai, anh Ba - ch Ba theo nhng tiờu xa ó vng i rt nhiu so vi trc õy, ngh l trỡnh kộm i Vỡ th s "sựng kớnh" ca ngi dõn Viờm Xỏ cng nh ton vựng Quan h i vi h nh xa cú l khụng cũn na Ngi ngh nhõn hụm coi nh ngi din viờn nghip d ch xut hin hot ng ca hỏt khụng chuyờn theo quan nim ca i sng húa c s di ch mi - Phng s 08: Cõu hi: Theo ễng/B, Quan h nờn lm kinh t nh th no? Tr li: Phi thng thỡ bt phỳ Bõy gi Quan h phi va lm húa va lm kinh t na Hi An, h hỏt Bi Chũi thu rt nhiu tin m li vui Mỡnh õy, giao thụng thun tin, t l quờ thúi, li sỏt nỏch th ụ H Ni, mỡnh khụng lm c nh h - Phng s 09: Cõu hi: Mụ hỡnh t chc i Quan h cú gỡ khỏc vi Bn Quan h? Tr li: Bõy gi mụ hỡnh sinh hot "Bn Quan h" khụng cũn na, m chuyn sang mụ hỡnh t chc "i Quan h ,v gn õy l "Cõu lc b Quan h", t di s ch o trc tip ca chớnh quyn c s Cỏc lin anh lin ch u l thnh viờn ca QH hoc CLBQH hot ng theo k hoch v phõn cụng nhim v nhm ỏp ng yờu cu v chớnh tr v húa ca a phng, c i ni v i ngoi CLBQH khụng sinh hot nh cha nh bn Quan 163 h m ch ỡnh, chựa, n, nh húa Cũn bn Quan h t nhúm li vi nhau, cú im khỏc bn khỏc v sinh hot theo truyn thng vi cỏc bn Quan h lng kt ngha - Phng s 10: Cõu hi: Trỡnh ngh nhõn phi c rốn luyn nh th no? Tr li: Ngi ngh nhõn Viờm Xỏ thng rốn luyn ớt nht khong 10 nm (t 1314 tui n 23-24 tui) c Th - mt c Thng ca lng k rng c hc hỏt t nm 14-15 tui n ngoi 30 tui khụng thuc c trờn 100 bi C núi: Thuc l mt chuyn nhng lỳc hỏt cũn ngõn nga, nhn nhỏ na ch, phi thuc lm mi th c Vi trỡnh t cõu b ging v cú ging hỏt vang, rn, nn, ny thỡ ngha l va phi cú trỡnh sỏng tỏc cỏc bi ca mi, (k c bi c) va phi cú trỡnh ca hỏt t tiờu chun theo nhng yờu cu ca õm nhc dự l õm nhc dõn gian t n trỡnh ny vo nhng nm cui th k XX, u th k XXI Viờm Xỏ cú cỏc ngh nhõn Nguyn Th Cỏc, Ngụ Th Lch, Nguyn Th Nhi, Ngụ Th Trch - Phng s 11: Cõu hi: Tha ễng/B, cỏc ngh nhõn bõy gi h hỏt nh th no? Tr li: Cỏc ngh nhõn khong 10 nm tr li õy ang bc l xu hng ngi hc cỏc bi Quan h quỏ c cú tit tu, giai iu chm, di dũng li khú thuc (cỏc bi Quan h c rt nhiu h t, luyn lỏy) Cỏc ngh nhõn tui ang sung sc, hỏt nhiu nh Nguyn Th Sang, Nguyn Th Thm, Nguyn Vn Hng, Nguyn c Nhn vv ó trỡnh ngp nghộ t cõu, b ging thỡ thng cú tõm lý l va mun gi gỡn hc hi c va mun cỏch tõn tht nhiu cú th phự hp vi cỏc i tng thng thc tr v tha chớnh s thớch ca mỡnh 164 - Phng s 12: Cõu hi: Tha ễng/B? Viờm Xỏ, vic hỏt mng cỏc s kin vui gia ỡnh, dũng h cú nhiu khụng? Tr li: T chỳng tụi ó thy lng Viờm Xỏ cỏc nh cú vic vui ớt thy mi ngi n hỏt Quan h Lỳc ú chỳng tụi cng khụng bit vỡ Khi ln lờn mi bit rng, cú l c lng l Quan h ri nờn rt ớt nh mi Quan h n hỏt m thng c cỏc lng khỏc mi i hỏt thỡ nhiu - Phng s 13: Cõu hi: Theo ễng/B, húa giao tip, ng x ca ngi Quan h xa th no? Tr li: Ngy xa ng n, ý ca cỏc anh Hai, ch Hai vi bn hỏt chng qua cng l ng n, ý ca c lng Cú chng l hỏt, ún bn ngi ta nn nút hn m thụi Ngi Quan h chỳng tụi thỡ lng no cng th ó khụng núi thỡ thụi, núi l phi n o, nhu mỡ, khụng b bó c B bó, xung xó Quan h bn chờ ci, du mt vo õu - Phng s 14: Cõu hi: Tc kiờng hốm ca Quan h hin cũn c trỡ nh th no? Tr li: Lng Viờm Xỏ:"Chỳng tụi cng khụng rừ lm, ch núi theo truyn thng lng thụi Dõn lng núi th no chỳng tụi núi th" Lng ng Cao: Khi chỳng tụi hi mt s ngi dõn i xem hỏt Quan h ỡnh l ti anh li núi anh ụi, ch ụi m khụng núi anh Hai, ch Hai thỡ anh tr li: khụng bit, ch l núi theo lng núi thụi - Phng s 15: Cõu hi: ễng/B cho bit giao tip, ng x Quan h bõy gi cú khỏc xa khụng? 165 Tr li: Khỏc nhiu ri Ngy xa lch s, ý nh lm, nht l ún tip Quan h bn, nh cha, hỏt canh, hỏt mng Lch s, ý nh t n, núi, ng ngi Cỏc c núi, hc hỏt l mt chuyn, cũn "hc n, hc núi, hc gúi, hc m" na mi thnh ngi Quan h Cũn bõy gi b bó, thụ thin lm - Phng s 16: Cõu hi: Theo ễng/B lng Quan h thng hỏt vo lỳc no? Tr li: Quan h t xa n hỏt nhiu nht vo lỳc cú s, l nh hi ỡnh, n, chựa, xuõn, thu v c cỏc ỏm khao, ci, nh mi, sinh con, bõy gi thờm c liờn hoan, hi din, sinh nht - Phng s 17: Cõu hi: Theo ễng/B, ngi hỏt Quan h cú phõn bit giu, nghốo khụng? Tr li: Khụng Ai hỏt hay thỡ ngi y c tụn vinh, c n trng, rt bỡnh ng Cú iu nh nghốo thỡ i hỏt khú hn, vt v hn Trc õy, nh giu nu khụng hỏt thỡ cng hay lm nh cha cho "vui ca, vui nh" - Phng s 18: Cõu hi: ễng /B cho bit, tui i hỏt thng t bao nhiờu tr i? Tr li: Viờm Xỏ chỳng tụi, ch t 10 tui l hỏt ri Ngi ham Quan h cú hỏt ti "cht thỡ thụi" Nhng thnh anh Hai - ch Hai, anh Ba - ch Ba thỡ thng phi 25, 27 tui tr lờn Hỏt m gii, gi l "Quan h cu" 166 - Phng s 19: Cõu hi: Theo ễng/B, mt bn Quan h lng thng cú bao nhiờu ngi? Tr li: Viờm Xỏ, mt bn cú t n 12 ngi Bn nam riờng, bn n riờng C vựng Quan h u th H quớ nh rut tht v rt hp vi hỏt - Phng s 20: Cõu hi: Theo ễng/B, Quan h Viờm Xỏ xa cú thi hỏt hi khụng? Tr li: Chỳng tụi thõy núi khụng thi, nhng cú sỏch nghiờn cu li núi cú Cũn bõy gi thỡ Viờm Xỏ i thi nhiu, c tnh c huyn, v hay git gii Nhng Viờm Xỏ hỏt Quan h i ỏp c hay hn hỏt Quan h mi (cú nhc m - TG) - Phng s 21: Cõu hi: Theo ễng/B, ngi dõn Viờm Xỏ thớch nghe Quan h c hay Quan h mi? Tr li: Chỳng tụi thy ngi gi, ngi trung tui thớch nghe Quan h c (tc l l li) v cng thy nghe Quan h mi Cũn ngi tr, nht l hc sinh thớch nghe Quan h mi hn Hỏt canh thỡ bõy gi ớt thy ngi tr xem c lõu - Phng s 22: Cõu hi: ễng/B cho bit cú thớch cho ngi nh tham gia i Quan h, cõu lc b Quan h khụng? Tr li: lng chỳng tụi phn ln u thớch nhng bn tr phi i hc, i lm xa nhiu, gi gic cht ch nờn cng khú Nhng ngi no ó hỏt hay thỡ say lm 167 - Phng s 23: Cõu hi: ễng/B cho bit ti lng hin ngi tr hỏt Quan h li ớt hn ngi gi? Tr li: Vỡ khụng nh ngy xa, bõy gi tr h "thoỏt ly" ht, i lm khu cụng nghip, i hc chuyờn nghip ri khụng v lng na nờn ch lng lm rung hoc cac ngh ti gia mi tham gia i Quan h c - Phng s 24: Cõu hi: Theo ễng/B, ngi chi Quan h Viờm Xỏ hin cú tng lờn khụng? Tr li: Khụng tng m gim i Nhng nm 1990 s lng i viờn QH nhiu hn bõy gi Nhng ngi thớch hỏt kiu "vi cõu cho vui" thỡ nhiu lm Thi th trng, nh cng bn rn - Phng s 25: Cõu hi: Quan h bõy gi phi qung bỏ, ễng/B cho bit vai trũ ca bỏo i nh th no? Tr li: Bỏo i cng c vic Cú truyn tin, truyn hỡnh rt nhanh v hin i y, nhng cng cú im phi tớnh li Vỡ nh bỏo khụng phi cng hiu bit Quan h truyn thng, nờn thụng tin h a v Quan h nhiu khụng chớnh xỏc tỡm hiu kiu "ci nga xem hoa" Nhiu lm cho ngi dõn cỏc ni, c quc t hiu sai v Quan h Vớ d h núi: "ngi Quan h khụng ly nhau" Vic y cú, nhng ch mt s lng cú kt ch, kt ngha thụi v cng l t ngy xa, cũn bõy gi khụng th na 168 - Phng s 26: Cõu hi: Bõy gi Quan h c tụn vinh l Di sn húa th gii, ngi Viờm Xỏ cú t ho khụng? Tr li: Chỳng tụi rt t ho nhng cng lo Lo vỡ bõy gi cuc sng hin i: ngi thay i, mụi trng thay i, s thớch thay i S khụng gi c Quan h c truyn vỡ lai - Phng s 27: Cõu hi: L nh nghiờn cu, theo ễng/B trang phc Quan h bõy gi cú gi c truyn thng? Tr li: Riờng trang phc, ngi hỏt Quan h bõy gi rt thớch mc nh ngy xa vỡ nú p, nh c, duyờn dỏng v uyn chuyn - Phng s 28: Cõu hi: L ngi dõn Quan h, ễng/B mun Quan h bõy gi phi nh th no? Tr li: Mun Quan h va gi gỡn truyn thng va i mi t phự hp vi bõy gi, nht l nhng ngi tr tui Nu ch Quan h c truyn nh xa ngi ta s chỏn, khụng hp dn - Phng s 29: Cõu hi: L nh nghiờn cu húa a phng, ễng/B cho bit tc kt bn cú phi l c s quan trng hỡnh nờn cỏc sinh hot húa Quan h, ú cú sinh hot ca hỏt? 169 Tr li: ỳng l nh vy Tc kt bn em n cho cỏc lng Quan h khụng ch l cỏc giao lu v ngh thut Quan h m cũn em li giao lu v húa Quan h Quan h c ỏo l ch ú 170 Ph lc BI Vẩ V 36 GING QUAN H C Bi vố c truyn v 36 ging ca Quan h ny cú tờn: Bi vố 36 ging c c Ty Vn húa Bc Ninh su tm v ó c in cun sỏch Dõn ca Quan h Bc Ninh (Lu Hu Phc, Nguyn Vn Phỳ, Nguyn Viờm, Tỳ Ngc; NXB Vn húa, H Ni 1962) v cun Ngh nhõn Quan h lng Viờm Xỏ (Trn Chớnh; NXB Khoa hc xó hi, H Ni 2000) Viờm Xỏ hin ang lu truyn mt bi tng t nh bi vố núi trờn, cú khỏc v tờn bi v mt vi ch nhng u ging s lng 36 ging ca Bi ny thng c ngõm trc vo mt canh hỏt n Vua B Hin vựng Quan h ch cũn hỏt mi, mi lm ging tng s 36 ging Di õy chỳng tụi gii thiu ton bi vố ny Nhng ch in m bi vố l tờn cỏc ging ca c Vua bà thơ cổ truyền Quan họ* Vốn xa Quan họ Bắc Ninh Muốn tìm tích cũ đến làng Diềm thôn Thủy tổ Quan họ làng ta Những lời ca xng Vua Bà đặt Xa nam nữ trẻ già Ai mà ca đợc hiển vinh Ngẫm xem giọng cho tinh Ai mà ca c hiển vinh đời Hừ la kính chúc lời La xếp đặt nơi ý Tình tang, Bạn lan ố tình Gạo ngang, Gạo dọc thêm xinh Cái hừng Cơm vàng, chiền chiện 171 Thơ đúm, Đàn đúm tin mừng Phong th Cầm bằng, Tình thờ Lên giọng Đi cấy, Ngâm thơ Năm canh, Phú đọc hữu tình Đàm ngọc, Đàn lẫy, nhớ mong Hãm Quỳnh Đào nơng ý thức Tính tình Năm cung lẩy lót Mời cung dãi lòng Tả lý, Giọng Huế đờng Du già giọng Huế lại thêm Xanh tiền Buôn bông, Con Mắm thề nguyền Dang tay Bẻ quạt chẳng phiền Ông Luyện chênh, Luyện mán ca rằng1 Còn Giọng Lá2 nói *Ghi theo lời đọc cụ Ngô Thị Nhi (tức cụ Ký), sinh năm 1923, đợc coi nghệ nhân nhớ nhiều Quan họ nhì làng Có ngời hát là: Liên trang, Mờng mán ca rằng" Giọng Lá giọng Vặt [...]... xã hội Quan họ làng mang tính xã hội hóa rộng rãi và toàn thể "Xã hội Quan họ làng" là cụm từ do chúng tôi đặt ra khi cụng b cun sỏch "Nghnhõn Quan h lng Viờm Xỏ" [27] để chỉ mối quan hệ giữa ngời với ngời về Quan họ (gồm cả những quan hệ, những sinh hoạt có liên quan đến Quan họ) tại một đơn vị làng, mà ở đây là Viêm Xá Xã hội Quan họ làng tồn tại và phát triển song trùng với văn hóa Quan họ mà trong... bật là các sinh hoạt ca hát Quan họ vào những "thời điểm mạnh" của sinh hoạt văn hóa cộng đồng Với một làng Quan họ gốc nh Viêm Xá thì dân c trong làng, hầu nh ở mọi lứa tuổi, đều có thể đợc coi là thành viên của xã hội Quan họ làng với những vai trò nhất định của mình; thậm chí có ngời chỉ đóng vai trò ngời xem để cổ vũ cho một sinh hoạt Quan họ nào đó cũng là đủ, nếu nh năng lực Quan họ của bản thân... nim sinh hot Quan h tng ng vi khỏi nim chi Quan h Theo B, chi Quan h gn vi mt h thng quy c v hnh ng xó hi v cuc chi Quan h khụng cú khỏn gi nh hỏt Quan h trờn sõn khu Nh th, chi Quan h l mt hin tng vn húa tng th - l vn húa Quan h B nhn nh sinh hot xó hi 25 rt quan trng vi cỏch chi Quan h B cng s dng khỏi nim Quan h lng gn vi xó hi lng [90, tr.481-495] T nhng ý kin nh vy ca gn mt th k nghiờn cu v Quan. .. n sõn khu: Sinh hot Quan h Vit Nam hin nay, b bn v quan h gia Quan h v ngh thut din xut ó thay i nh th no; v sõn khu trung gian gia loi Quan h c v Quan h mi nh th no õy cng l mt trong nhng ni dung chớnh c nghiờn cu trong Lun ỏn tin s ca b, nh chỳng tụi ó nờu trờn ỏng chỳ ý l b t "Quan h c" gn vi "Lng" - sinh hot vn húa Quan h lng, "Quan h mi" gn vi "hin i" c bit, b t khỏi nim "sinh hot Quan h" tng... tớnh cht cng ng bao gm cỏc yu t (mt) hp thnh c bn sau: Khụng gian sinh hot vn húa Quan h; xó hi Quan h lng; din xng Quan h; kt bn Quan h; vn húa giao tip - ng x Quan h; to ngun ngh nhõn Quan h Cỏc mt sinh hot ú tn ti, vn ng v phỏt trin trong mụi trng ca lng xó truyn thng, m ú sinh hot ca xng cú vai trũ trung tõm Quan nim v sinh hot vn húa Quan h lng nh vy nờn khi xem xột nú vi t cỏch l mt i tng nghiờn... Quan h" tng ng vi khỏi nim "chi Quan h" v "biu din Quan 7 h" tng ng vi "hỏt Quan h" Theo b , "chi Quan h" gn vi mt h thng quy c v hnh ng xó hi v cuc chi Quan h khụng cú khỏn gi nh "hỏt Quan h" trờn sõn khu Nh th, "chi quan h" l mt hin tng vn húa tng th - l vn húa Quan h B nhn nh "Sinh hot xó hi rt quan trng i vi cỏch chi Quan h" õy, trong tham lun ny, b cng s dng khỏi nim "Quan h lng" gn vi xó hi lng... cú ta : Trờn ng tỡm v Quan h do Hi Vn ngh Dõn gian Vit Nam v Nh xut bn Vn húa Thụng tin xut bn, tỏc gi Trn Linh Quý ó s dng cm t "Sinh hot vn húa Quan h" thay th cm t "Sinh hot vn ngh Quan h", hoc coi Quan h l mt "hỡnh thỏi sinh hot vn húa" bao hm nhiu sinh hot vn húa gn lin vi sinh hot trng tõm l ca hỏt Quan h V cng trong cun sỏch ny ụng vit: Giỏ tr nhiu mt ca sinh hot vn húa quan h trc ht õm nhc,... bn v li chi quan h cỏc tỏc gi vit: Li chi l ting cỏc ngh nhõn Quan h thng dựng ch ton b sinh hot vn ngh Quan h m mỡnh tham gia Núi cỏch khỏc, li chi l ton b nhng mi quan h gia ngi v ngi trong sinh hot vn ngh Quan h v ton b nhng gỡ lm nờn,nhng gỡ gúp phn vo mi quan h y Li chi Quan h y th hin trong õm nhc, trong li ca; mt khỏc khụng kộm phn quan trng, cũn th hin nhng quy c v nhng l li sinh hot (vớ... cỏc ngh nhõn Quan h thng dựng ch ton b sinh hot vn ngh Quan h m mỡnh tham gia Núi cỏch khỏc li chi l ton b nhng mi quan h gia ngi v ngi trong sinh hot vn ngh Quan h, v ton b nhng gỡ lm nờn, nhng gỡ gúp phn vo mi quan h y Quan h y mt phn th hin trong õm nhc, trong li ca; mt khỏc, khụng kộm phn quan trng, cũn th hin nhng quy c v l li sinh hot (vớ d l li hỏt, l li kt bn, s giao tip gia cỏc Quan h), th... li chi Quan h c truyn ó cho rng: "Nh cỏc nh nghiờn cu ó thng nht: Quan h c truyn c " gii hn" l " Quan h ca u th k 20" [78, tr.73] Nh vy, cựng vi nhng kt qu nghiờn cu k trờn, chỳng tụi nhn thy: Quan h v c bn c " tớnh" theo mc thi gian l t nm 1945 tr v trc c coi l Quan h c truyn * Xó hi Quan h lng T thc tin nghiờn cu v kho sỏt, chỳng tụi nhn thy Viờm Xỏ thông qua đời sống sinh hoạt Quan họ của làng mà
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá), (Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá), (Luận án tiến sĩ văn hóa học) Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay