Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội

88 154 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:27

LỜI NÓI ĐẦU Cùng với phát triển xã hội loài người, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngày mở rộng phát triển không ngừng kéo theo thay đổi hoạt động quản lý chế quản lý kế toán luôn tồn gắn liền với quản lý Do ngày có nhiều cải tiến đổi mặt Để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao phát triển sản xuất xã hội Trong tiền lương coi hàng đầu sách kinh tế xã hội Nó liên quan trực tiếp đến sống lao động Tiền lương tác động đến sản xuất không từ phía sức lao động mà chi phối tình cảm, nhiệt tình người lao động Chính mà công tác tổ chức tiền lương doanh nghiệp vấn đề quan trọng, đòi hỏi phải giải hài hoà loại lợi ích sau Nhà nước, doanh nghiệp người lao động nhằm tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất Trong chế quản lý kinh tế, tiền lương đòn bẩy quan trọng với đổi chế kinh tế đòi hỏi tiền lương không ngừng đổi cho phù hợp để thực đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ doanh nghiệp Đổi công tác tiền lương không yêu cầu quan cấp mà yêu cầu sở sản xuất, doanh nghiệp Việc chi trả lương hợp lý cho người lao động kích thích người lao động quan tâm đến sản xuất, tạo điều kiện phát triển sản xuất toàn kinh tế quốc dân Tổ chức tốt công tác hạch toán tiền lương giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, bảo đảm việc chi trả lương trợ cấp bảo hiểm xã hội nguyên tắc, chế độ Vì hạch toán kinh doanh trở thành vấn đề cấp thiết có tầm quan trọng toàn sản xuất nước ta nói chung doanh nghiệp nói riêng Việc toán lấy thu bù chi có lãi vừa động lực vừa mục tiêu nhà sản xuất đòi hỏi phải quan tâm tới khâu trình sản xuất, đặc biệt chi phí lao động phải ý quan tâm nhiều Bởi chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm Việc sử dụng lao động hợp lý tiết kiệm chi phí lao động sống, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, củng cố tinh thần cho người lao động Kết hợp kiến thức học nhà trường qua thời gian thực tập, với hướng dẫn cán phòng kế toán công ty TNHH Dệt may Thái Sơn Hà Nội em mạnh dạn chọn chuyên đề: Hạch toán tiền lương bảo hiểm xã hội làm đề tài nghiên cứu Nội dung chuyên đề gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận chung tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Chương II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội Chương III: Một số ý kiến kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I.1 Khái niệm, vai trò chức tiền lương I.1.1 Khái niệm chất tiền lương Lao động hoạt động chân tay trí óc người nhằm biến đổi tác động cách tự nhiên thành vật phẩm đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt người Trong chế độ xã hội, việc sáng tạo cải vật chất gắn liền với lao động Do lao động cần thiết cho tồn phát triển xã hội loài người, yếu tố nhất, định trình sản xuất Sản xuất dù hình thức người lao động, tư liệu sản xuất đối tượng lao động nhân tố thiếu để đảm bảo tiến hành liên tục trình tái sản xuất xã hội nói chung trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng vấn đề thiết yếu phải tái sản xuất sức lao động Vì họ tham gia lao động sản xuất doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải trả thù lao cho họ Trong kinh tế thị trường việc trả thù lao cho người lao động biểu thước đo giá trị gọi tiền lương Như tiền lương biểu tiền hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, theo khối lượng công việc mà người lao động cống hiến cho doanh nghiẹp Về chất tiền lương biểu tiền giá sức lao động Mặt khác tiền lương đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần làm việc hăng hái người lao động, kính thích tạo mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ Nói cách khác tiền lương nhân tố thúc đẩy tăng suất lao động I.1.2 Vai trò chức tiền lương Tiền lương phạm trù kinh tế, gắn liền với lao động sản xuất hàng hoá Trong điều kiệ tồn sản xuất hàng hoá tiền tệ thu tiền lương yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, doanh nghiệp thường sử dụng tiền lương làm đòn bẩy để khuyế khích tinh thần tích cực lao động nhân tố thúc đẩy để tăng suất lao động Vì tiền lương có chức sau: I.1.2.1 Chức tái sản xuất sức lao động Cùng với trình tái sản xuất cải vât chất, sức lao động cần phải tái tạo Trong hình thái kinh tế xã hội khác việc tái sản xuất sức lao động có khác Sự khác thể quan hệ sản xuất thống trị Song nhìn chung trình tái sản xuất sức lao động diễn lịch sử thể rõ tiến xã hội Sự tiến gắn liền với tác động mạnh mẽ sâu sắc thành tựu khoa học - kỹ thuật mà nhân loại sáng tạo Chính làm cho sức lao động tái sản xuất ngày tăng số lượng chất lượng Quá trình tái sản xuất sức lao động thực việc trả công cho người lao động thông qua tiền lương Sức lao động sản phẩm chủ yếu xã hội, luôn hoàn thiện phát triển nhờ thường xuyên trì khôi phục Như chất tái sản xuất sức lao động nghĩa đảm bảo cho người lao động có số lượng tiền lương sinh hoạt định để họ có thể: - Duy trì phát triển sức lao động - Sản xuất sức lao động - Tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ để hình thành kỹ lao động, tăng cường chất lượng lao động I.1.2.2 Chức đòn bẩy kinh tế Các Mác viết: "Một tư tưởng tách rời lợi ích kinh tế định làm nhục nó" Thực tế cho thấy trả công xứng đáng người lao động làm việc tích cực, không ngừng hoàn thiện ngược lại, người lao động không trả lương xứng đáng với công sức họ bỏ có biểu tiêu cực không thuận lợi cho lợi ích doanh nghiệp Thậm chí có đình công xảy ra, bạo loạn gây nên xáo trộn trị, ổn định xã hội Ở mức độ định tiền lương chứng thể giá trị, địa vị uy tín người lao động gia đình, doanh nghiệp xã hội Do cần thực đánh giá lực công lao động người lao động phát triển doanh nghiệp, để tính tiền lương trở thành công cụ quản lý khuyến khích vật chất động lực thúc đẩy sản xuất phát triển I.1.2.3 Chức điều tiết lao động Trong trình thực kế hoạch phát triển cân đối ngành, nghề vùng toàn quốc, nhà nước thường thông qua hệt thống thang bảng lương, chế độ phụ cấp cho ngành nghề, vùng để làm công cụ điều tiết lao động Nhờ tiền lương góp phần tạo cấu hợp lý tạo điều kiện cho phát triển xã hội I.1.2.4 Chức thước đo hao phí lao động xã hội Khi tiền lương trả cho người lao động ngang với giá trị sức lao động mà họ bỏ trình thực công việc xã hội xác định xác hao phí lao động toàn thể cộng đồng thông qua tổng quỹ lương cho toàn thể người lao động Điều có nghĩa công tác thống kê, giúp nhà nước hoạch định sách điều chỉnh mức lương tối thiểu để đảm bảo hợp lý thực tế phù hợp với sách nhà nước I.1.2.5 Chức công cụ quản lý nhà nước Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh người sử dụng lao động đứng trước hai sức ép chi phí sản xuất kết sản xuất Họ thường tìm cách để làm giảm thiểu chi phí có tiền lương trả cho người lao động Bộ luật lao động đời, có chế độ tiền lương, bảo vệ quyền làm việc, lợi ích quyền khác người lao động đồng thời bảo vệ quyền lợi người lao động lợi ích hợp pháp người lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động hài hoà ổn định góp phần phát huy trí sáng tạo tài người lao động nhằm đạt suất, chất lượng tiến xã hội lao động, sản xuất, dịch vụ, tăng hiệu sử dụng quản lý lao động Với chức ta thấy tiền lương đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy sản xuất phát triển phát huy tính chủ động, sáng tạo người lao động, tăng suất lao động tăng hiệu sản xuất kinh doanh I.2 Mục đích, nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương - Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu số lượng lao động, thời gian kết lao động Tính lương trích khoản theo lương, phân bổ chi phí nhân công đối tượng sử dụng lao động - Hướng dẫn, kiểm tra nhân viên hạch toán phận sản xuất kinh doanh, phòng ban thực đầy đủ chứng từ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương, mở sổ cần thiết hạch toán nghiệp vụ lao động tiền lương chế độ, phương pháp - Tính toán phân bổ xác đối tượng chi phí tiền lương, khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất kinh doanh phận, đơn vị sử dụng lao động - Lập báo cáo lao động, tiền lương thuộc phần việc phụ trách - Định kỳ tiến hành phân tích tình hình quản lý, sử dụng thời gian lao động, chi phí nhân công, suất lao động, đề xuất biện pháp nhằm khai thác sử dụng triệt để, có hiệu tiềm lao động sẵn có doanh nghiệp I.3 Phân loại tiền lương Do có nhiều hình thức tiền lương với tính chất khác nhau, chi trả cho đối tượng khác nên cần phân loại tiền lương theo tiêu thức phù hợp Trên thực tế có nhiều cách phân loại tiền lương như: Phân loại tiền lương theo cách thức trả lương (lương sản phẩm, lương thời gian), phân theo đối tượng trả lương (lương gián tiếp, lương trực tiếp), phân loại theo chức lao động tiền lương (lương sản xuất, lương bán hàng, lương quản lý)… Mỗi cách phân loại có tác dụng định quản lý Về mặt hạch toán tiền lương chia làm hai loại là: Tiền lương tiền lương phụ - Tiền lương chính: Bộ phận tiền lương trả cho người lao động thời gian thực tế có làm việc, bao gồm tiền lương cấp bậc, tiền thưởng khoản phụ cấp có tính chất lương Tiền lương công nhân sản xuất hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm, có quan hệ trực tiếp với khối lượng sản phẩm sản xuất gắn với suất lao động I.4 Nguyên tắc hạch toán Trong chế độ xã hội chủ nghĩa phân phối theo lao động nguyên tắc - Trong điều kiện nhau, làm việc ngang trả công ngang nhau, lao động khác trả công khác - Trong điều kiện khác lao động trả công khác nhau, lao động khác trả công Hiện việc tính toán toán tiền lương từ phía doanh ghiệp, cho người lao động chủ yếu đưa vào nghị định điều khoản, điều lệ Bộ luật lao Động nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 05/07/1994 Điều 55 Bộ luật lao động có quy định: "Tiền lương người lao động hai bên thoả thuận hợp đồng lao động trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc Mức lương người lao độg không thấp mức lương tối thiểu nhà nước quy định" Điều Nghị định 26/CP ngày 23/05/1993 phủ quy định: - Làm công việc gì, chức vụ hưởng lương theo công việc thông qua hợp đồng lao động thoả ước lao động tập thể Đối với công nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh, sở để xếp lương tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, viên chức tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, quản lý doanh nghiệp tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp theo độ phức tạp quản lý hiệu sản xuất kinh doanh - Việc trả lương phải theo kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải bảo đảm nghĩa vụ nhà nước không thấp quy định hành, nhà nước không hỗ trợ ngân sách để thực chế độ tiền lương Tất quy định điều phục vụ cho việc: + Đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao đồi sống vật chất, tinh thần cho người lao động + Làm cho suất lao động không ngừng nâng cao + Đảm bảo tính đơn giản dễ hiểu Xét mối liên hệ với giá thành sản phẩm, tiền lương phận quan trọng chi phí, việc toán, phân bổ xác tiền lương vào giá thành sản phẩm, tính đúng, tính đủ toán kịp thời tiền lương cho người lao động góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng suất lao động, tăng tích luỹ cải thiện đời sống người lao động Nhìn chung, doanh nghiệp tồn kinh tế thị trường, lợi nhuận coi mục tiêu hàng đầu nên việc tiết kiệm chi phí tiền lương nhiệm vụ quan trọng Trong cách thức trả lương lựa chọn sau nghiên cứu thực tế loại công việc doanh nghiệp biện pháp nhất, có hiệu cao để tiết kiệm khoản chi phí Thông thường doanh nghiệp phần việc phát sinh đa dạng với quy mô lớn nhỏ khác Vì hình thức trả lương doanh nghiệp áp dụng linh hoạt, phù hợp với trường hợp, hoàn cảnh cụ thể để có hiệu kinh tế cao I.5 Hình thức trả lương, nội dung quỹ tiền lương khoản trích theo lương I.5.1 Các hình thức trả lương Tiền lương thu nhập người lao động, phải đảm bảo bù đắp sức lao động người lao động bỏ đáp ứng nhu cầu thiết yếu họ Trong doanh nghiệp thành phần kinh tế khác kinh tế thị trường có nhiề loại lao động khác nhau, tính chất vai trò loại lao động trình sản xuất kinh doanh lại khác Vì doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức trả lương cho người lao động cho phù hợp với đặc điểm công nghệ, với trình độ lực quản lý Mặt khác việc lựa chọn hình thức trả lương đắn có tác dụng thoả mãn lợi ích người lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động nâng cao suất lao động giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân công hạ giá thành sản phẩm Trong doanh nghiệp nước ta chủ yếu áp dụng hình thức trả lương sau: Hình thức trả lương theo thời gian - Hình thức trả lương theo sản phẩm - Hình thức trả lương khoán I.5.1.1 Hình thức trả lương theo thời gian Hình thức trả lương theo thời gian thực việc tính trả lương cho người lao động theo thời gian làm việc thực tế, theo ngành nghề trình độ thành thạo nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn người lao động Tuỳ theo tính chất lao động khác nhau, ngành nghề cụ thể có tháng lương riêng Trong tháng lương lại tuỳ theo trình độ thành thạo nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn mà chi làm nhiều bậc lương, bậc lương có mức tiền lương định Tiền lương theo thời gian tính theo: Tháng, tuần, ngày, 10 Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội SỔ CÁI Tháng 09 năm 2003 Tên TK: Tiền mặt Số hiệu TK: 111 CTGS TK đối Diễn giải Số Ngày tháng 01 02 25/09 30/09 ứng Số tiền Nợ Có Số dư đầu kỳ Thanh toán tiền BHXH cho chị 3383 105.404 Tuyết Thanh toán tiền BHXH cho chị 3383 1.999.940 Nga Thanh toán lương cho 334 5.866.199 phòng Phòng TC-HC Phòng KT-TH Tổ bảo vệ Nhà ăn Tổ kỹ thuật … 15 Tổ may V Tổng tiền lương 7.035.769 3.292.315 3.617.153 2.134.433 2.266.322 … 15.459.496 136.546.140 Cộng phát sinh tháng Tổng cộng 20.481.921 20.481.921 Ngày 30 tháng 09 năm 2003 Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) 74 CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN HÀ NỘI I NHỮNG ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN HÀ NỘI Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội trải qua năm trưởng thành phát triển, nhờ cố gắng Ban giám đốc công ty nên đến danh tiếng Công ty dần khẳng định thị trường bước bắt tay ký kết với thị trường nước Điều thể chiến lược kinh doanh đắn Công ty giai đoạn phát triển Cùng với tăng nhanh doanh thu quĩ lương công ty ngày lớn mạnh Nhờ thu nhập người lao động cải tạo yếu tố quan trọng giúp cho công ty ngày phát triển Đồng thời Công ty bước đẩy mạnh kinh doanh theo phương thức mua bán trực tiếp để tăng doanh thu lợi nhuận Theo phương thức công ty chủ động sản xuất kinh doanh mặt hàng theo yêu cầu Đây coi mục tiêu chiến lược công ty thời gian tới Bên cạnh đó, công ty không ngừng hoàn thiện máy quản lý nâng cao máy sản xuất, phát triển tay nghề công nhân để sản phẩm ngày đứng vững thị trường I.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.1.1 Ưu điểm Thực tế Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội có quản lý, điều hành tốt công tác tiền lương ảnh hưởng to lớn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hình thức trả lương áp dụng công ty gắn với người lao động với kết lao động sản xuất họ kết 75 sản xuất kinh doanh Công ty gắn liền với người lao động với kết sản xuất họ kết sản xuất kinh doanh công ty Hình thức trả lương có tác dụng khuyến khích người lao động làm đầy đủ họ phải có trách nhiệm phấn đấu tăng quĩ tiền lương chung cho toàn đơn vị Đồng thời khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề hình thức trả lương phản ánh phân biệt mức lương đơn vị loại trừ chủ nghĩa bình quân phân phối tiền lương Chính có tinh thần ý thức cao vậy, cộng với không ngừng đổi mới, đầu tư chiều sâu, nâng cấp thiết bị, đổi kỹ thuật áp dụng cho tổng thể người công ty gắn bó với công việc - Với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty áp dụng hình thức kế toán, chứng từ ghi sổ Bởi lẽ hình thức áp dụng toàn yêu cầu công ty việc ghi chép, đối chiếu, kiểm tra Bên cạnh công ty lại có đội ngũ kế toán có hình thức trình độ nghiệp vụ vững vàng với phân công công việc cách hợp lý tạo nhịp nhàng quản lý, đem lại hiệu cao công việc Việc thực khoản trích theo lương công ty BHYT, BHXH, KPCĐ thực đầy đủ theo qui định Nhà nước Từ tạo cho người lao động tin tưởng sâu sắc vào công ty để họ yên tâm làm việc I.1.2 Những nhược điểm Công ty có nhiều ưu điểm nhiên ưu điểm đó, công ty có số điểm theo chưa thật tốt việc chi trả lương, công ty chi trả lương lần vào cuối tháng với hình thức dễ dàng cho việc nghi chép, tính lương gặp vấn đề tháng công nhân có việc cần tiền chi trả có lúc phải ngừng việc để vay tiền Trong việc tính toán hình thức lương thưởng theo sản phẩm công ty chưa đưa hạch toán công nhân làm việc đạt nhiều sản phẩm, sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao công ty chưa dựa vào bình chọn, xếp loại… 76 Từ dễ dẫn tới thái độ mặc cảm, bi quan người làm việc có trình độ tay nghề cao II MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY BẮC NINH Quá trình thực tập công ty May Bắc Ninh thực tiễn công việc công ty em xin đưa số ý kiến sau II.1 Về công tác quản lý Phát huy vai trò tích cực công cụ hạch toán kinh tế, nhằm phát huy sức mạnh đòn bẩy tiền lương, việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty nói chung, đòi hỏi công ty không ngừng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương cho phù hợp với yêu cầu quản lý công ty cần quan tâm đến vấn đề sau: - Tổ chức bố trí lao động xí nghiệp cho phù hợp hơn, với trình độ lặc người; Tiến hành đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán công nhân viên, để kịp thời nắm bắt khoa học kỹ thuật đại, phục vụ cho công tác quản lý công ty tốt hơn; Từ nâng cao hiệu lao động nhằm tăng suất lao động - Căn vào quy trình công nghệ sản xuất xí nghiệp, mà ban lãnh đạo công ty cần phải xây dựng định mức lao động, để từ giảm thiểu chi phí nhân công góp phần hạ giá thành sản phẩm nâng cao sức cạnh thị trường - Định mức lao động để xác định số lao động cần thiết cho nhu cầu kế hoạch hao phí mức lao động cần thiết Để tính tính đơn giá tiền lương đơn vị sản phẩm hợp lý cần có định mức lao động xác Hao phí lao động không phép vượt để hoàn thành đơn vị sản phẩm, khối lượng công việc theo tiêu chuẩn, chất lượng quy định, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm công ty Cán làm công tác định mức lao động, cần kiêm nhiệm vụ thống kê kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm phân xưởng Vì công tác có liên 77 quan đến việc kiểm tra theo dõi việc thực định mức công nhân Các nguyên nhân khách quan chủ quan trình sản xuất tình hình máy móc thiết bị, dụng cụ sản xuất, nguyên vật liệu… dẫn đến việc hoàn thành hay không hoàn thành định mức, để từ điều chỉnh cho hợp lý Tất định mức lao động dù xây dựng theo phương pháp phát huy khoảng thời gian định, sau trở nên lạc hậu không phù hợp với tình hình thực tế Vì sau khoảng thời gian (thường năm) cần rà soát lại toàn định mức ban hanh để tổ chức phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh công ty ngày phát triển - Bảng chấm công công ty đưa vào để kiểm tra thời gian làm việc cán công nhân viên Tuy nhiên việc chấm công xong kế toán tổng hợp công làm việc thực tế công nhân lại phải ngồi tập hợp số công làm việc thực tế, số công nghỉ việc, số công nghỉ hưởng BHXH… thời gian Cần đưa bảng chấm công thống nhất, cuối tháng người chấm công thực công việc quy đổi số công thời gian, công nghỉ không lương, công nghỉ hưởng BHXH… 78 Cụ thể xin nêu mẫu Bảng chấm công sau: Đơn vị………………… BẢNG CHẤM CÔNG Bộ phận……………… Tháng … năm… Số Họ Chức Ngày tháng TT tên Quy công vụ … 31 Số Số công Số Số Số công hưởng công công công hưởng lương nghỉ nghỉ hưởng lương sản phẩm việc việc BHXH thời hưởng hưởng gian 100% …% lương lương … … Ngày … tháng… năm… Người chấm công (Ký tên) Kế toán PX (Ký tên) Quản đốc PX (Ký tên) Kế toán công ty cần quy đinh bắt buộc bảng chấm công là: trước gửi lên phòng kế toán phải tính toán ghi chép số liệu vào cột quy đổi theo quy định Nếu có sai sót tính toán phần người chấm công người có trách nhiệm cần kiểm tra hoàn chỉnh lại II.2 Về công tác hạch toán Mỗi doanh nghiệp xã hội có hình thức, quan niệm cách thức trả lương khác Tuy nhiên doanh nghiệp mong muốn có cách thức tính, cách thức chi trả hạch toán tiền lương phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp Một chế trả lương đảm bảo 79 phần lớn đời sống cán công nhân viên xứng đáng với sức lao động mà phải bỏ công việc Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương công việc công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh xí nghiệp Do hoàn thiện công tác tiền lương khoản trích theo lương cần thiết công tác kế toán công ty - Trong việc tính toán lương cho cán công nhân viên công ty tương đối phù hợ với chế độ hành Trước lập bảng toán lương cho cán công nhân viên, phòng kế toán nên lập bảng chia lương, để sau kèm theo bảng toán lương cho cán công nhân viên hiểu rõ khoản mà nhận được, có phù hợp với công sức bỏ hay không Dựa vào phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành mà lập bảng chia lương sau: 80 Đơn vị ……………… Bảng chi lương (mẫu) Bộ phận ……………… Tháng …… năm…… Sản phẩm hoàn thành ………… 1Số TT Tổ trưởng tổ tổng số ngày giá trị sản phẩm Đơn giá công hoàn thành ngày công Cộng Ngày …tháng… năm… Người lập biểu (Ký tên) Kế toán trưởng (Ký tên) Giám đốc xí nghiệp (Ký tên) - Trong quy kế hoạch công ty có đề cập đến vấn đề tiền thưởng cho phần trực tiếp sản xuất việc chi trả không thấy hạch toán đến khoản Công ty nên đề kế hoạch sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch tuỳ theo mức cao thấp để phân mức hoàn thành xuất sắc hay khá, từ phân loại A, B, C để xét cho phận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Loại A: Thưởng 60% lương Loại B: Thưởng 40% lương Loại C: Thưởng 20% lương Loại A: Thưởng 40% lương Loại B: Thưởng 30% lương Loại C: Thưởng 10% lương Cụ thể công ty nên tổ chức đợt xét thưởng tháng công nhân phận với tiến hành bình bầu: 81 DANH SÁCH XÉT THƯỞNG (mẫu) Tháng …… Năm……… Số Họ tên Lương T Xuất sắc A B C Khá A B Tiền thưởng C Cộng Ngày … tháng… năm… Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc XN (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên) Khi toán tiền thưởng cho cán công nhân viên lập bảng toán tiền thưởng theo mẫu quy định Bộ Tài Chính Theo quy định nhà nước khoản phụ cấp gồm có: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực… Tại xí nghiệp tính lương cho cán công nhân viên khoản phụ theo ca, khoản phụ cấp tính theo ngày công làm việc thực tế theo ca đơn giá phụ cấp ca Công ty tính khoản phụ cấp khác phụ làm ca, khoản phụ cấp khác cần tính cán công nhân viên số phận - Theo đề xuất bảng toán tiền lương cần sửa đổi sau (trang sau) 82 bảng ngang *************************** 83 Trên số phương pháp hoàn thiện cho công tác quản lý, kế toán tiền lương khoản trích theo lương có thẻ thực công ty may Bắc Ninh Công tác hạch toán kế toán ngày phải hoàn thiện để thực tính đúng, tính đủ bảo đảm cho cán công nhân phát huy tính sáng tạo công việc từ hạ giá thành sản phẩm tăng tích luỹ cho xí nghiệp cải thiện đời sống cán công nhân viên toàn xí nghiệp 84 KẾT LUẬN Tiền lương vấn đề quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong điều kiện kinh tế ngày phát triển, khoa học kỹ thuật công nghệ ngày đại, doanh nghiệp cần phải không ngừng hoàn thiện công tác trả lương để vừa khoa học, khách quan hợp lý, phù hợp với thực tế, từ góp phần khuyến khích người lao động hăng say làm việc nhằm tăng suất lao động thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển Qua thời gian thực tập công ty may Bắc Ninh, sâu vào lĩnh vực tiền lương, em thấy công ty vận dụng cách linh hoạt chế độ tiền lương hành nhà nước có bổ sung tình hình thực tế đơn vị cách phù hợp hiệu quả, Điều thể rõ qua công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty Vì chưa có kinh nghiệm thực tế trình độ có hạn nên chuyên đề khó tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến cô, chú, anh chị phòng kế toán, giám đốc xí nghiệp thầy giáo cô giáo để trau dồi kiến thức nhằm phục vụ cho công tác sau Sinh viên 85 MỤC LỤC Lời nói đầu Chương : Cơ sở lý luận chung tiền lương khoản trích theo lương I Những vấn đề chung tiền lương khoỉan trích theo lương I.1 Khái niệm, vai trò chức tiền lương I.1.1 Khái niệm chất tiền lương I.1.2 Vai trò chức tiền lương I.2 Mục đích, nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương I.3 Phân loại tiền lương I.4 Nguyên tắc hạch toán I.5 Hình thức trả lương, nội dung quỹ tiền lương khoản trích theo lương I.5.1 Các hình thức trả lương I.5.2 Nội dung quỹ lương I.5.3 Nội dung khoản trích theo lương I.6 Tiền thưởng vai trò tiền thưởng II Công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp sản xuất II.1 Khái niệm nguyên tắc hạch toán tiền khoản trích theo lương II.1.1 Khái niệm hạch toán tiền lương khoản trích theo lương II.1.2 Nguyên tắc hạch toán tiền lương khoản trích theo lương II.2 Hạch toán lao động II.2.1 Hạch toán số lương thời gian lao động II.2.2 Hạch toán kết lao động II.3 Hệ thống chứng từ luân chuyển chứng từ 86 II.4 Kế toán tiền lương II.4.1 Kế toán chi tiết tiền lương II.4.2 Kế toán tổng hợp tiền lương Chương II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I Giới thiệu chung Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.2 Chức nhiệm vụ chủ yếu công ty I.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.3.1 Nguồn vốn Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.3.2 Lao động công ty I.3.3 Cơ cấu quản lý tổ chức sản xuất Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.3.4 Tình hình sản xuất kinh doanh năm qua định hướng phát triển công ty I.4 Công tác tổ chức kế toán Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.4.1 Đặc điểm máy kế toán I.4.2 Hình thức sổ kế toán công ty I.5 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.5.1 Về công tác quản lý I.5.2 Về công tác kế toán II Thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty may Bắc Ninh II.1 Sổ sách chứng từ hạch toán II.1.1 Bảng chấm công 87 II.1.2 Giấy nghỉ ốm II.1.3 Bảng toán bảo hiểm xã hội II.1.4 Biên ngừng việc, làm thêm II.1.5 Biên bản, phiếu xác nhận công việc hoàn thành II.1.6 Bảng tính lương II.1.7 Phiếu chi II.1.8 Chứng từ nghi sổ II.2 Tình hình tổ chức tiền lương Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội II.2.1 Hình thức trả lương công ty II.2.2 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty Chương III: Một số ý kiến đánh giá, đề xuất hoạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I Những đánh giá, nhận xét hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.1.1 Ưu điểm I.1.2 Những nhược điểm II Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạchh toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội II.1 Về công tác quản lý II.2 Về công tác hạch toán Kết luận 88 [...]... KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN CHÍNH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT II.1 Khái niệm về nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương II.1.1 Khái niệm về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là việc thu thập chứng từ có liên quan để tiền hành tính toán và phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương. .. phân bổ tiền lương và BHXH, phiếu chi tiền mặt, bảng thanh toán các khoản trợ cấp II.4 Kế toán tiền lương II.4.1 Kế toán chi tiết tiền lương II.4.1.1 Tính lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội Việc tính lương, trợ cấp BHXH và các khoản phải trả cho người lao động được thực hiện phòng kế toán của doanh nghiệp Hàng tháng, căn cứ vào các tài liệu hạch toán về thời gian, kết quả lao động và chính sách xã hội về... dụng sức lao động II.1.2 Nguyền tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tiền lương có một vai trò rất quan trọng trong việc hạch toán chi phí sản xuất Viêc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo không được kịp thời và chính xác sẽ làm cho việc tính toán giá thành có phần không được chính xác Trước tầm quan trọng đó việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo nó phải thực... ổn định mang và mang tính thời vụ c Lương ngày: Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc Tiền lương ngày = Lương ngày thường được áp dụng để trả lương cho người lao động trong những ngày hội họp, học tập và làm các nghĩa vụ khác hoặc cho người lao động ngắn hạn d Lương giờ: Tiền lương giờ là tiền lương trả cho 1 giờ làm việc Tiền lương giờ = Lương giờ được áp dụng để trả lương cho người... khoản tiền lương tiền thưởng, BHXH và các khoản khác còn phải trả cho công nhân viên Trường hợp cá biệt tài khoản 334 có thể có số dư bên nợ phản ánh số tiền đã trả quá số phải về tiền lương, tiền thưởng và các khoản khác còn phải trả cho công nhân viên II.4.2.2 Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương (1) - Khi xác nhận được số tiền lương phải trả, phải thanh toán cho công nhân viên và phân bổ vào... thanh toán tiền lương" , "Bảng thanh toán BHXH" để chi trả lương và các khoản khác cho công nhân viên Công nhân viên khi nhận tiền phải ký tên vào "Bảng thanh toán lương" Trong tháng với lý do nào đó công nhân viên chưa nhận lương, thủ quỹ phải lập danh sách ghi chuyển họ, tên, số tiền của họ từ "Bảng thanh toán tiền lương" sang "Bảng kê thanh toán với công nhân viên chưa nhận lương" 21 II.4.2 Kế toán. .. tai nạn lao động"… Kế toán tính trợ cấp BHXH phải trả CNV và phản ánh vào "Bảng thanh toán BHXH" Đối với các khoản tièn thưởng của công nhân viên, kế toán cần tính toán và lập bảng "thanh toán tiền thưởng" để theo dõi và chi trả đúng quy định Căn cứ vào "Bảng thanh toán tiền lương" của từng bộ phận để chi trả, thanh toán tiền thưởng cho công nhân viên, đồng thời tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ... và quản lý tốt lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương - Thông qua ghi chép kế toán mà kiểm tra việc tuân thủ kế hoạch quỹ lương và kế hoạch lao động, kiểm tra việc tuân chế độ tiền lương, tuân thủ các định mức lao động và kỷ luật về thanh toán tiền lương với người lao động - Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp các số liệu về số lượng lao động, thời gian và kết quả lao động Tính lương và. .. dư có: - Số tiền còn phải trả, phải nộp hay giá trị tài sản thừa chờ xử lý Số dư bên nợ: - Phản ánh số tiền thừa, nộp thừa, vượt chi chưa được thanh toán Khi hạch toán các khoản trích theo lương kế toán cần sử dụng 3 tài khoản chi tiết sau: TK 3382 Kinh phí công đoàn TK 3383 Bảo hiểm xã hội TK 3384 Bảo hiểm y tế II.5.2 Trình tự và phương pháp hạch toán (1) - Trích BHXH, BHYT, KPCĐ để tính vào chi phí...a Lương tháng Tiền lương tháng là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động Lương tháng thường được áp dụng để trả lương cho nhân viên làm công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính và các nhân viên thuộc các ngành hoạt động không có tính chất sản xuất b Lương tuần: Tiền lương tuần là tiền lương trả cho 1 tuần làm việc Tiền lương tuần = Lương tuần thường được
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội , Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội , Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay