cô đọng các chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn toán

84 170 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:25

Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) NGUYN HU HIU https://www.facebook.com/BoiduongtoanTHCS Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) MC LC LI NểI U PHN I I S CHUYấN RT GN BIU THC CHA CN CHUYấN H PHNG TRèNH BC NHT HAI N 22 CHUYấN PHNG TRèNH BC HAI MT N 28 CHUYấN HM S V TH 38 CHUYấN GII TON BNG CCH LP H PHNG TRèNH 48 PHN II HèNH HC 64 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) LI NểI U Vo THPT l mt bc ngot ln ca cuc i v cú l bt kỡ cng hiu cm giỏc cng thng cn k kỡ thi chuyn cp: No l thy õu dy tt, no l trung tõm no luyn thi gii v khụng th khụng k n l ti liu no tuyt vi ụn õy? Tuy nhiờn chn c mt b ti liu phự hp vi bn thõn mỡnh thc s rt khú bi l trờn thc t cú muụn sỏch tham kho; Ni dung, lng bi tng ti liu li quỏ di dũng v khụng cú chn lc nờn ch phự hp vi s ớt cỏc bn hc sinh thc s chm ch Thy Nguyn Hu Hiu vi hn mi nm kinh nghim ging dy bi dng toỏn cho hc sinh trung hc c s (THCS) L giỏo viờn tiờu biu nht chng trỡnh Mathplus ti trung tõm hocmai Xó n, c phng v lờn súng i truyn hỡnh H Ni, l giỏo viờn nht chng trỡnh c phõn cụng dy lp "siờu gii" giỳp hc sinh phỏt trin t duy, gii nhanh c nhng dng toỏn khú chng trỡnh toỏn THCS nhm t im tuyt i (im 10) cỏc k thi kim tra, thi hc sinh gii v c bit l k thi chuyn cp (vo lp 10) hoc vo cỏc trng chuyờn toỏn Cú nn tng kin thc THCS vng vng vi Tiu s: Gii Nhỡ HSG Tnh Toỏn 7; Gii Nht HSG cp Tnh Toỏn 8, l mt hc sinh ton Tnh t 19,75/20 im kỡ thi HSG cp Tnh mụn Toỏn ca tnh Thỏi Bỡnh; Gii Nhỡ HSG cp Tnh Toỏn 9; gúp mt i hỡnh ụn thi HSG Quc Gia toỏn THPT trng THPT Chuyờn Thỏi Bỡnh khúa 2001-2004; l mt s ớt hc viờn thi Toỏn Cao Cp t im ti u kỡ thi tuyn hc viờn cao hc ca HBK H Ni khúa 2011B Thy ó c gng cho i b ti liu ny vi mc ớch to mt b ti liu chuyờn cụ ng, sỳc tớch m tng i y kin thc giỳp cho i a s cỏc em hc sinh cú th nhanh chúng t c - im mụn toỏn thi lờn cp Chỳc cỏc trũ thnh cụng! Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) PHN I I S CHUYấN RT GN BIU THC CHA CN Bi Tớnh: a b c = = = = = = e 2 f = = = = = = = = = = = h 15 i = = = = = = = = = = = = d g j 2a vi a2 x x (a b) 2a b (a b) 2a b k 28 10 (a b) ab l (a b) ab = = = = = = = = = Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) (a b) 2a b (a b) ab = = = = = = m 29 12 n 62 = 12 18 = = = = = = = = = = = = = = = = =1 = = = = 3 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) Bi 2a Mt s hng ng thc ỏng nh hay s dng cỏc bi toỏn bin i cỏc biu thc cha cn: HT gc p dng A B A2 AB B A B A2 AB B 11 2.3 x4 A B A B A B x A B A B A AB B x 2 x 2 x x x x A B A B A AB B 2 x x x x x xy y 22 x 32 3 x y x x xy y 3 x y x xy y xy y x x x x y x x x x y x Bi 2b Bi toỏn bt ng thc: STT Tỡm GTNN x x KX: Ta thy Tỡm GTLN KX: x x Ta thy x x Du = xy x (tha KX) Du = xy x (tha KX) GTNN ca GTLN ca x l ; t c ti x = x l ; t c ti x = Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) x x x x 2x 2x 2x 2x Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) 10 x 2x 2x 3x 10 x x Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) x x x x KX: 1 Ta có: x x x x 4 x Mà x x x Dấu " "xảy x x x (thỏa mãn ĐKXĐ) Vậy giá trị nhỏ x x ; đạt x P x x x KX: p dng bt ng thc Cụ si cho hai s dng x x v ta c: x x x x x Du = xy x x x (tha KX) Vy GTNN ca P l 2, t c ti x = Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) x x x x x x x ; x x x x2 x ; x x Gi ý: x 1 x x x x2 x x x x Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) Bi Cho ng trũn (O) ng kớnh AB c nh v mt ng kớnh EF bt kỡ (E khỏc A, B) Tip tuyn ti B vi ng trũn ct cỏc tia AE, AF ln lt ti H, K T A k ng thng vuụng gúc vi EF ct HK ti M Chng minh: a T giỏc AEBF l hỡnh ch nht b T giỏc EFKH ni tip ng trũn c AM l trung tuyn ca tam giỏc AHK 68 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) 69 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) Bi Cho tam giỏc ABC cõn ti A ( A 900 ), mt cung trũn BC nm tam giỏc ABC v tip xỳc vi AB, AC ti B v C Trờn cung BC ly mt im M ri h ng vuụng gúc MI, MH, MK xung cỏc cnh tng ng BC, CA, AB Gi P l giao im ca MB, IK v Q l giao im ca MC, IH Chng minh: a T giỏc BIMK, CIMH ni tip b Tia i ca tia MI l phõn giỏc ca gúc HMK c T giỏc MPIQ ni tip d PQ / / BC 70 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) 71 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) Bi Cho tam giỏc ABC ( AB AC; BAC 900 ) I, K th t l trung im ca AB, AC Cỏc ng trũn ng kớnh AB, AC ct ti im th hai D; tia BA ct ng trũn (K) ti im th hai E, tia CA ct ng trũn (I) ti im th hai F a Chng minh ba im B, C, D thng hng b Chng minh t giỏc BFEC ni tip c Chng minh ba ng thng AD, BE, CF ng quy 72 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) 73 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) Bi Cho ng trũn (O) bỏn kớnh R v mt dõy BC c nh Gi A l im chớnh gia ca cung nh BC Ly im M trờn cung nh AC, k tia Bx vuụng gúc vi tia MA I v ct tia CM ti D a Chng minh gúc AMD = gúc ABC v MA l tia phõn giỏc ca gúc BMD b Chng minh A l tõm ng trũn ngoi tip tam giỏc BCD v gúc BDC cú ln khụng ph thuc vo tr trớ im M c Tia DA ct tia BC ti E v ct ng trũn (O) ti im th hai F, chng minh AB l tip tuyn ca ng trũn ngoi tip tam giỏc BEF d Chng minh tớch AE AF khụng i M di ng 74 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) 75 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) Bi Cho ng trũn (O; R), ng thng d khụng qua O ct ng trũn ti hai im phõn bit A, B T mt im C trờn d (C nm ngoi ng trũn) k hai tip tuyn CM, CN ti ng trũn Gi H l trung im ca AB, ng thng OH ct tia CN ti K a Chng minh im C, O, H, N thuc mt ng trũn b Chng minh KN.KC KH KO c on thng CO ct (O) ti I, chng minh I cỏch u CM, CN, MN d Mt ng thng i qua O v song song vi MN ct cỏc tia CM, CN ln lt ti E v F Xỏc nh v trớ ca im C trờn d cho din tớch tam giỏc CEF nh nht 76 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) 77 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) Bi Cho ng trũn (O) v mt im A nm ngoi ng trũn K tip tuyn AB vi ng trũn (O) (B l tip im) v ng kớnh BC Trờn on thng CO ly im I (I khỏc C, I khỏc O) ng thng AI ct (O) ti hai im D v E (D nm gia A v E) Gi H l trung im ca on thng DE a Chng minh bn im A, B, O, H cựng nm trờn mt ng trũn b Chng minh AB BD AE BE c ng thng d i qua im E song song vi AO, d ct BC ti im K Chng minh HK song song DC d Tia CD ct AO ti im P, tia EO ct BP ti im F Chng minh t giỏc BECF l hỡnh ch nht 78 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) B F A O P D I T E C 79 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) Bi Cho na ng trũn tõm O cú ng kớnh AB Ly im C trờn on thng AO (C khỏc A, C khỏc O) ng thng i qua C v vuụng gúc vi AB ct na ng trũn ti K Gi M l im bt kỡ trờn cung KB (M khỏc K, M khỏc B) ng thng CK ct cỏc ng thng AM, BM ln lt ti H v D ng thng BH ct na ng trũn ti im th hai N 1) Chng minh t giỏc ACMD l t giỏc ni tip CH CD 2) Chng minh CACB 3) Chng minh ba im A, N, D thng hng v tip tuyn ti N ca na ng trũn i qua trung im ca DH 4) Khi M di ng trờn cung KB, chng minh ng thng MN luụn i qua mt im c nh D M K N H I A C O B 80 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) 81 Giỏo viờn: Nguyn Hu Hiu (0988.643.463) 82 [...]... ĐS: a 5 4 x 2 x 1 b c 0  x  4 Bài 11 (2,5 điểm) (trích đề Hà Nội năm 2012, ngày thi 21/6/2012) a Cho biểu thức A  x 4 Tính giá trị của biểu thức A khi x = 36 x 2  x 4  x  16 b Rút gọn biểu thức B   (với x  0; x  16 )  : x  4  x  2  x 4 c Với các biểu thức A và B nói trên, hãy tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức B( A  1) là số nguyên ... ĐS: a x 5 x 5 b  1 4 c 0  x  100 ; x  25 21 Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu (0988.643.463) CHUYÊN ĐỀ 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài 1 Giải các hệ phương trình sau: 4 x  3 y  2 a)  7 x  3 y  5 8 x  7 y  5 b)  12 x  13 y  8 ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………... ĐS: 1 2 b x 1 x c x  1 4 16 Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu (0988.643.463) Bài 10 (2 điểm) (trích đề thi Hà Nội năm 2013) Với x  0 , cho hai biểu thức A  2 x và B  x x 1 2 x 1  x x x a Tính giá trị của biểu thức A khi x = 64 b Rút gọn biểu thức B c Tìm x để A 3  B 2 ... ĐS: a x  2 x x  0 b  x  4 c P  1 12 Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu (0988.643.463) Bài 7 (2 điểm) (trích đề Hà Nội năm 2016, ngày thi 08/6/2016) Cho biểu thức A  7 và B  x 8 x 2 x  24  với x  0, x  9 x 9 x 3 a Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25 b Chứng minh B  x 8 x 3 c Tìm x để biểu thức P  A.B có... 13 Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu (0988.643.463) 7 ĐS: a 13  x  16 c  1 x   4 Bài 8 (2 điểm) (trích đề Hà Nội năm 2015, ngày thi 11/06/2015) Cho hai biểu thức P  x3 và Q  x 2 x 1 5 x  2  với x  0, x  4 x4 x 2 a Tính giá trị của biểu thức P khi x = 9 b Rút gọn biểu thức Q c Tính giá trị của x để biểu thức... ĐS: a 5 4 b x 2 x  16 c x 14;15;17;18 19 Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu (0988.643.463) Bài 12 (2,5 điểm) (trích đề Hà Nội năm 2011) Cho A  x 10 x 5   với x  0; x  25 x  5 x  25 x 5 a Rút gọn biểu thức A b Tìm giá trị của A khi x =9 1 3 c Tìm x để A  ... ĐS: a 12 b x x 2 c x  3 Bài 9 (2 điểm) (trích đề Hà Nội năm 2014) 1) Tính giá trị của biểu thức A   x2 x 1 khi x  9 x 1 1  x 1 2) Cho biểu thức P   với x  0; x  1   x  2  x 1  x2 x a Chứng minh rằng P  x 1 x b Tìm các giá trị của x để 2P  2 x  5 ... ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 27 Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu (0988.643.463) CHUYÊN ĐỀ 3 PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN A Lý thuyết Xét phương trình ax2  bx  c  0 với a khác 0, biệt thức   b2  4ac  Hệ thức Vi-ét với phương trình bậc hai: x1  x2   b c ; x1 x2  a a  Nếu ac... ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 4 x  2 y  3 c)  2 x  4  0  x  y  10  d)  x 2 y 3 0  ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 22 Giáo viên: Nguyễn Hữu... ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 23 Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu (0988.643.463)  1 x2   g)   2   x  2 1 2 y 1 3 1 y 1  3 x y   h)   5   x y 10 1 x y 6  1 x y ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: cô đọng các chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn toán, cô đọng các chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn toán, cô đọng các chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay