(Tóm tắt Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

28 152 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:24

(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN VN LC Khu ủy Trị - Thiên - Huế kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975 TểM TT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S NG CNG SN VIT NAM H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Nguyn Trng Phỳc PGS.TS Trnh Th Hng Hnh Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti lun ỏn Mt nhng nột c ỏo, sỏng to ng li cỏch mng ca ng giai on 1954-1975 l lónh o cụng tỏc xõy dng t chc ng cỏc a phng, cỏc chin trng phự hp vi thc tin cuc khỏng chin chng M, cu nc (KCCMCN) Vic B Chớnh tr quyt nh t chc li, thnh lp mi nhiu t chc ca ng, ú cú Khu y Tr - Thiờn - Hu cng khụng ngoi mc ớch nờu trờn Trong cuc KCCMCN, Tr - Thiờn - Hu l a bn tin tiờu, mt hng chin lc quan trng v quõn s v chớnh tr; va l chin trng tỏc chin ca cỏc binh on ch lc, va l chin trng chin tranh nhõn dõn a phng; l ni din cuc sc quyt lit ca hai ch , hai lc lng cỏch mng v phn cỏch mng T thỏng 3-1955 n thỏng 4-1966, Qung Tr v Tha Thiờn c t chc thnh Liờn Tnh y Tr - Thiờn, trc thuc Khu y V Trong thi gian ny, Liờn Tnh y Tr - Thiờn thc hin nhim v khu m, hn ch u tranh v trang, kt qu u tranh thp so vi ton Nam Khi M thc hin chin lc Chin tranh cc b, cuc KCCMCN gay go, ỏc lit hn, chin trng Tr - Thiờn - Hu cng núng bng hn Tuy nhiờn, c quan lónh o Liờn Tnh y Tr - Thiờn li bc l nhiu khuyt im, khú m bo thc hin tt nhim v mi Thỏng 4-1966, B Chớnh tr quyt nh thnh lp Khu y Tr - Thiờn - Hu, t di s lónh o trc tip ca Trung ng ng Khu y Tr - Thiờn - Hu th hin rừ quỏ trỡnh kin ton, xõy dng t chc v lónh o khỏng chin thng li a phng, gúp phn trc tip vo ỏnh thng cỏc chin lc chin tranh m quc M ó tin hnh Nam Vit Nam t nm 1966 n nm 1975 Nghiờn cu mt cỏch ton din, h thng v t chc v quỏ trỡnh Khu y lónh o khỏng chin chin trng Tr - Thiờn - Hu l cn thit, gúp phn tng kt sõu sc hn v cuc KCCMCN; gúp phn tng kt cụng tỏc xõy dng ng; tng kt mt s kinh nghim cú ý ngha cụng cuc xõy dng v bo v T quc hin Vỡ vy, tỏc gi chn Khu y Tr - Thiờn - Hu cuc khỏng chin chng M, cu nc t nm 1966 n nm 1975 lm ti lun ỏn tin s lch s, chuyờn ngnh Lch s ng Cng sn Vit Nam 2 Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Lm rừ quỏ trỡnh thnh lp, xõy dng t chc v lónh o chin tranh nhõn dõn ca Khu y Tr - Thiờn - Hu cuc KCCMCN t nm 1966 n nm 1975; thnh cụng, hn ch v tng kt mt s kinh nghim 2.2 Nhim v nghiờn cu Khỏi quỏt tỡnh hỡnh v ch trng ca Trung ng ng v cuc KCCMCN (1965-1975); phõn tớch c im chin trng Tr - Thiờn Hu; nờu rừ yờu cu khỏch quan thnh lp, chc nng, nhim v, c cu t chc ca Khu y Tr - Thiờn - Hu; trỡnh by quỏ trỡnh kin ton, xõy dng, phỏt trin v t chc v quỏ trỡnh lónh o ton din cuc KCCMCN ca Khu y t nm 1966 n nm 1975 trờn a bn Tr - Thiờn - Hu; ỏnh giỏ thnh cụng, hn ch v tng kt mt s kinh nghim t quỏ trỡnh xõy dng t chc v lónh o chin tranh nhõn dõn ca Khu y i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu s thnh lp Khu y Tr - Thiờn - Hu; quỏ trỡnh xõy dng t chc v quỏ trỡnh lónh o chin tranh nhõn dõn ca Khu y Tr - Thiờn - Hu cuc KCCMCN t nm 1966 n nm 1975 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: Lun ỏn nghiờn cu s thnh lp; quỏ trỡnh kin ton, xõy dng, phỏt trin t chc ca Khu y Tr - Thiờn - Hu; quỏ trỡnh Khu y lónh o nhõn dõn a phng tin hnh khỏng chin Do ngun t liu cú hn nờn dung lng phn xõy dng t chc ca Khu y ch trỡnh by mc nht nh, m trung nhn mnh nhiu hn v quỏ trỡnh Khu y lónh o chin tranh nhõn dõn a bn Tr - Thiờn - Hu - V khụng gian: S lónh o ca Khu y trờn a bn Tr - Thiờn Hu bao gm hai tnh Qung Tr, Tha Thiờn v thnh ph Hu, tri di t phớa Nam sụng Bn Hi (V tuyn 17) - Vnh Linh (Qung Tr) n phớa Bc ốo Hi Võn (Phỳ Lc - Tha Thiờn Hu); - V thi gian: T thỏng 4-1966 (Khu y Tr - Thiờn - Hu thnh lp) n thỏng 4-1975 (Khu y Tr - Thiờn - Hu gii th) C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Lun ỏn c thc hin da trờn c s lý lun ca nhng nguyờn lý c bn ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, cỏc quan im ca ng v chin tranh nhõn dõn, v vai trũ ca qun chỳng nhõn dõn i vi lch s, v cụng tỏc xõy dng ng 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Trờn c s phng phỏp lun khoa hc ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, tỏc gi ch yu s dng phng phỏp lch s, phng phỏp lụgic v kt hp vi cỏc phng phỏp khỏc: phng phỏp in dó, phng phỏp nghiờn cu bn hc, phng phỏp phõn tớch tng hp, phng phỏp chng minh, phng phỏp so sỏnh nghiờn cu lm rừ ni dung cp lun ỏn Ngun t liu Cỏc Ngh quyt, Ch th, bỏo cỏo, in ca Trung ng ng, Quõn y Trung ng, Khu y, Quõn Khu y Tr - Thiờn - Hu, cỏc ng b a phng c lu tr ti Cc Lu tr phũng Trung ng ng, kho lu tr ca Vin Lch s ng, ca Vin Lch s quõn s Vit Nam, Phũng lu tr ca Tnh y Tha Thiờn Hu v Tnh y Qung Tr; cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v cuc KCCMCN núi chung v Tr - Thiờn - Hu núi riờng ca cỏc c quan nghiờn cu, cỏc ban ngnh on th v ca cỏc nh khoa hc v ngoi nc; cỏc bi vit, hi ký ca mt s tng lnh, ng lónh o, lóo thnh cỏch mng, nhõn chng lch s v cuc KCCMCN trờn chin trng Tr - Thiờn - Hu t nm 1966 n nm 1975 í ngha khoa hc v thc tin ca ti lun ỏn 6.1 í ngha khoa hc Lun ỏn gúp phn tỏi hin cú h thng quỏ trỡnh hỡnh thnh, xõy dng t chc v lónh o khỏng chin ca Khu y Tr - Thiờn - Hu (1966-1975); gúp phn tng kt sõu sc hn cuc KCCMCN núi chung v cụng tỏc xõy dng ng núi riờng Tr - Thiờn - Hu; bc u nờu lờn mt s nhn xột v tng kt mt s kinh nghim t quỏ trỡnh i, xõy dng t chc, lónh o khỏng chin ca Khu y dng vo thi k xõy dng v bo v T quc hin trờn a bn Tr - Thiờn - Hu 6.2 í ngha thc tin Lun ỏn cú th dựng lm ti liu tham kho, phc v nghiờn cu, ging dy Lch s ca ng núi chung, Lch s ng b ca hai tnh Qung Tr v Tha Thiờn Hu núi riờng Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc cụng trỡnh ca tỏc gi ó cụng b liờn quan n ti lun ỏn, danh mc ti liu tham kho, ph lc, ni dung lun ỏn gm chng, tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc 1.1.1.1 Nhúm cụng trỡnh tng kt cuc khỏng chin chng M, cu nc Mt s cụng trỡnh tiờu biu: Tng kt cuc khỏng chin chng M, cu nc - Thng li v bi hc ca Ban Ch o Tng kt chin tranh trc thuc B Chớnh tr, NXB CTQG, H Ni, 1995; Lch s ng Cng sn Vit Nam (1954-1975), II ca Vin Nghiờn cu ch ngha Mỏc - Lờnin v T tng H Chớ Minh, NXB CTQG, H Ni, 1995; V cuc khỏng chin chng M cu nc ca i tng Vn Tin Dng, NXB QND, H Ni, 2005; Di lỏ c v vang ca ng vỡ c lp t vỡ ch ngha xó hi tin lờn ginh nhng thng li mi ca ng Lờ Dun, NXB S tht, H Ni, 1970 Lun ỏn tin s lch s: ng b tnh Qung Bỡnh lónh o thc hin nhim v hu phng t nm 1964 n nm 1975 ca tỏc gi Trn Nh Hin, 2016 V cụng tỏc xõy dng ng, cú cỏc cụng trỡnh tiờu biu: Lch s cụng tỏc xõy dng ng (1930-2011) ca tỏc gi Nguyn Trng Phỳc, NXB CTQG, H Ni, 2012; Lch s cụng tỏc t chc ca ng Cng sn Vit Nam (1930-2000) ca Nguyn Hu Tri, Nguyn Th Phng Hng (ng ch biờn), NXB CTQG, H Ni, 2005 Cỏc cụng trỡnh trờn u cú cp n Khu y Tr - Thiờn - Hu 1.1.1.2 Nhúm cụng trỡnh trc tip nghiờn cu v chin trng Tr - Thiờn - Hu v Khu y Tr - Thiờn - Hu Cỏc cụng trỡnh tiờu biu: Quõn khu - Lch s khỏng chin chng M cu nc (1954-1975) ca tỏc gi Vừ Vn Minh lm ch biờn, NXB QND, H Ni, 1994; Chin trng Tr - Thiờn - Hu cuc khỏng chin chng M, cu nc ton thng (D tho) - Lu hnh ni b ca Ban Tng kt chin tranh chin trng Tr - Thiờn - Hu trc thuc B Quc phũng, NXB Thun Húa, Hu, 1985 Ban Chp hnh ng b Tha Thiờn Hu ch o biờn son Lch s ng b Tha Thiờn - Hu (19451975), 2, NXB CTQG, H Ni, 1995; ng y, B Ch huy Quõn s tnh Tha Thiờn Hu biờn son cun Tha Thiờn - Hu khỏng chin chng M cu nc (1954-1975), NXB CTQG, H Ni, 1999; Tnh y Tha Thiờn Hu ch o biờn son cỏc cụng trỡnh: Lch s cụng tỏc xõy dng ng v t chc ca ng b tnh Tha Thiờn Hu (1930-2010), NXB Thun Húa, Hu, 2015; Lch s Mt trn T quc Vit Nam tnh Tha Thiờn Hu (1930-2010), NXB Thun Húa, Hu, 2010 Ban Chp hnh ng b Qung Tr ch o biờn son Lch s ng b Qung Tr (1945- 1975), 2, NXB CTQG, H Ni, 1996; ng y, B Ch huy Quõn s tnh Qung Tr biờn son cun Qung Tr khỏng chin chng M cu nc (1954-1975), NXB CTQG, H Ni, 1998; Lch s Mt trn T quc Vit Nam tnh Qung Tr (1930-2005) ca y ban Mt trn T quc Vit Nam tnh Qung Tr, NXB Thun Húa, Hu, 2006; Tr Thiờn Hu xuõn 1975 ca Trung tng Lờ T ng, NXB QND, H Ni, 1983 Mt s bi vit ni bt v TTH: V cuc Tng tin cụng v ni dy Tt Mu Thõn 1968 Tr Thiờn - Hu ca Thng tng Trn Vn Quang; Chin cụng v nhng bi hc t cuc tin cụng Xuõn Mu Thõn - 1968 ti Hu ca Thng tng Lờ Kh Phiờu; ụi nột v Khu Tr - Thiờn - Hu khỏng chin chng M, cu nc ca tỏc gi Trn Vn Li, Tp Lch s quõn s (2015); Khu y Tr Thiờn - Hu cuc Tng tin cụng v ni dy Tt Mu Thõn 1968 ca tỏc gi V Quang Hin v V Tt t, Tp Lch s ng (2008) Cỏc cụng trỡnh, bi vit trờn, nhng mc khỏc u trc tip phn ỏnh v Khu y Tr - Thiờn - Hu t nm 1966 n nm 1975 1.1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi nc ngoi v chin tranh Vit Nam Cỏc cụng trỡnh: Nhỡn li quỏ kh - Tn thm kch v nhng bi hc v Vit Nam ca Robert S.Mcnamara, NXB CTQG, H Ni, 1995; Vit Nam - Cuc chin tranh mi nghỡn ngy ca nh s hc M Maicn Mỏclia, NXB S tht, H Ni, 1990; Cuc chin tranh di ngy nht nc M ca tỏc gi George C.Herring, NXB CTQG, H Ni, 1998; Gii phu mt cuc chin tranh ca nh s hc M Gabrriel Kolko, NXB QND, H Ni, 2003; Tng trỡnh ca mt quõn nhõn ca tng Westmoreland, NXB Tr, Thnh ph H Chớ Minh, 1988; The 25 - year war ca tng General Bruce Palmer, The university Press of Kentucky, 1984; Valley of dicision - The siege of Khe Sanh ca hai nh s hc M John Prados and Ray W.Stubbe, Houghton Mifflin Company, New York, 1991 u lun gii v quỏ trỡnh xõm lc ca Hoa K vo Vit Nam Di nhiu gúc nghiờn cu, cỏc cụng trỡnh nờu trờn ó: Lm rừ v cỏc chin lc chin tranh, nguyờn nhõn tht bi v bi hc v chin tranh Vit Nam ca M; nhng chung v s lónh o KCCMCN ca ng: xỏc nh ng li; xõy dng lc lng; xỏc nh phng phỏp cỏch mng; xõy dng cn c a khỏng chin v vựng gii phúng; cụng tỏc xõy dng ng v vai trũ, s ch ng ca cỏc ng b a phng; thng li, ý ngha lch s v bi hc kinh nghim lónh o khỏng chin ca ng, ú cú cp ti chin trng Tr - Thiờn - Hu; khỏi quỏt v trớ, vai trũ chin lc ca chin trng Tr - Thiờn - Hu; phn ỏnh mt s khớa cnh v t chc, lónh o ca Khu y Tr - Thiờn - Hu (1966-1975); nghiờn cu v lch s quõn s, ngh thut quõn s ca cỏc trn ỏnh, cỏc chin dch ln chin trng Tr - Thiờn - Hu; vai trũ, hot ng ca cỏc ng b a phng 1.2 NHNG VN LUN N K THA V NHNG VN T RA LUN N CN TP TRUNG NGHIấN CU 1.2.1 Nhng lun ỏn k tha t cỏc cụng trỡnh ó xut bn Phng phỏp lun nghiờn cu lónh o ca t chc ng c thự, kho cu ti liu, so sỏnh vi cỏc t chc ng khỏc; nhng lý lun v cụng tỏc xõy dng ng, v chin tranh nhõn dõn, v vai trũ lónh o ton din ca ng cuc KCCMCN; nhng kt qu nghiờn cu ban u v chin trng Tr - Thiờn - Hu v Khu y Tr - Thiờn - Hu, nht l lnh vc quõn s Nhng cụng trỡnh trờn tng i a dng, phong phỳ, ó cp n mt s khớa cnh v t chc v hot ng ca Khu y Tr - Thiờn - Hu, l ngun ti liu tham kho cho tỏc gi nghiờn cu ti lun ỏn Tuy nhiờn, n cha cú cụng trỡnh nghiờn cu chuyờn bit, h thng, ton din v quỏ trỡnh i, xõy dng t chc v quỏ trỡnh lónh o ca Khu y Tr - Thiờn - Hu 1.2.2 Nhng t lun ỏn cn trung nghiờn cu Nờu rừ c im, vai trũ, v trớ, nhim v ca chin trng Tr Thiờn - Hu; õm mu, th on ca quc M v tay sai i vi khu Tr Thiờn - Hu (1965-1975); trỡnh by cú h thng v yờu cu v quỏ trỡnh thnh lp; nguyờn tc t chc, hot ng; c cu t chc; chc nng, nhim v v quỏ trỡnh xõy dng, phỏt trin v t chc ca Khu y Tr Thiờn - Hu; lm rừ quỏ trỡnh lónh o, ch o ton din ca Khu y i vi a bn Tr - Thiờn - Hu giai on 1966-1975; ỏnh giỏ thnh cụng, hn ch v tng kt mt s kinh nghim Chng KHU Y TR - THIấN - HU THNH LP, LNH O KHNG CHIN CHNG M, CU NC T NM 1966 N NM 1968 2.1 THNH LP V KIN TON T CHC KHU Y TR - THIấN - HU 2.1.1 c im chin trng Tr - Thiờn - Hu v yờu cu thnh lp Khu y Tr - Thiờn - Hu 2.1.1.1 Khỏi quỏt chung v c im t nhiờn, kinh t - xó hi v truyn thng cỏch mng Tr - Thiờn - Hu Tr - Thiờn - Hu cuc KCCMCN gm hai tnh Qung Tr, Tha Thiờn v thnh ph Hu cú din tớch khong 10.300 km2 a bn Tr - Thiờn - Hu tri di t phớa Nam sụng Bn Hi (V tuyn 17) n phớa Bc ốo Hi Võn; phớa Bc giỏp Vnh Linh; phớa Nam giỏp tnh Qung Nam - Nng (nay l tnh Qung Nam v thnh ph Nng); phớa ụng giỏp bin ụng; phớa Tõy cú chung ng biờn gii vi nc Lo a hỡnh Tr - Thiờn - Hu chia lm ba vựng rừ rt: rng nỳi, nụng thụn ng bng v ụ th ven bin Tr - Thiờn - Hu cú ng v ng st Bc - Nam; ng 9, ng H Chớ Minh thuc tuyn ti chin lc 559 xuyờn qua Tõy Tr - Thiờn - Hu quc M v chớnh quyn Vit Nam Cng hũa xem õy l mt nhng mc tiờu chin lc, trung ỏnh phỏ thng xuyờn, quyt lit Vo nhng nm 60 ca th k XX, Tr - Thiờn - Hu l ni cú trỡnh sn xut kinh t thp; dõn s cú khong hn 80 dõn M v tay sai sc li dng, khuyn khớch v phỏt trin nhiu t chc tụn giỏo v nhiu t chc ng phỏi chớnh tr phn ng gn lin vi tụn giỏo Nhõn dõn Tr - Thiờn - Hu t ngc n xuụi, t ven bin n thnh ph giu truyn thng cỏch mng, kiờn cng anh dng, cú tinh thn yờu nc nng nn v lũng cm thự gic sõu sc 2.1.1.2 c im chin trng v yờu cu thnh lp Khu y Sau Hip nh Ginev (21-7-1954), Vit Nam tm thi b chia ct lm hai min, V tuyn 17 l gii tuyn quõn s tm thi i vi ta, Tr Thiờn - Hu l u cu ni lin hai Nam - Bc; a bn trc tip bo v Bc; bn p tin cụng chin trng Tr - Thiờn - Hu v im xut phỏt tn cụng vo Nam; hnh lang chin lc ca ba nc ụng Dng i vi M, Tr - Thiờn - Hu l a bn t chc phũng ng, ngn chn s chi vin t Bc vo Nam, Lo v Campuchia; l ngn chn ln súng t Bc vo Nam; l bỡnh phong, lỏ chn cho cn c phớa Nam ốo Hi Võn; lm bn p cú th Bc tin Chin trng Tr - Thiờn - Hu cú c trng: va l tin tuyn, va l hu phng; l ni sc gia hai ch , cuc chin u s din quyt lit, phc v cú tỏc ng ln n cc din chung trờn ton Nam v c nc n gia nm 1965, M chuyn sang thc hin chin lc Chin tranh cc b Hi ngh ln th 11 (3-1965) v ln th 12 (12-1965) ca ng, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh, nhim v mi lónh o nhõn dõn quyt tõm ỏnh thng gic M, gii phúng Nam, thng nht nc nh Quõn dõn Nam tin cụng k thự khp ni Tuy nhiờn, s trng thnh ca cỏc chin trng khụng u Tr - Thiờn, mc dự M khụng trung tỡm dit ln nh cỏc chin trng khỏc nhng vic u tranh phi hp vi ton Nam cha tt, chin trng cũn khỏ yờn ng Do ú, yờu cu bc thit t Tr - Thiờn - Hu l phi cú mt cp y ng c lp, tm lónh o phong tro cỏch mng a phng 11 Ngy 19-11-1967, B Chớnh tr v B Quc phũng ch trng Tng tin cụng, ni dy trờn ton Nam, ú xỏc nh: Chin trng Tr - Thiờn - Hu l mt hai chin trng trng im ca ton Min Thi gian bt u vo tt Mu Thõn nm 1968 (31-1-1968) Ngy 3-12-1967, Thng v Khu y hp v khng nh, Tr - Thiờn Hu tin hnh cụng kớch v ngha ỏnh chim thnh ph Hu Ngy 15-12-1967, Thng v Khu y hp thụng qua k hoch, thng nht ng lot Tng cụng kớch, tng ngha vo gi 30 ngy 31-1-1968 Tng tin cụng, tng ngha mt trn Hu v cỏc mt trn trờn ton b chin trng Tr - Thiờn - Hu n lỳc gi 33 phỳt ngy 31-11968 Sỏng 31-1-1968, lc lng cỏch mng ỏnh chim hu ht cỏc mc tiờu ch yu bờn v vũng ngoi thnh ph, lm ch phn ln thnh ph Tin cụng v ni dy ó cú s kt hp mc nht nh T ngy 8-2-1968, M phn kớch, gii võy cho Hu Ngy 24-21968, ta rỳt Hu sau 25 ngy ờm lm ch thnh ph Thỏng v thỏng 5-1968, Khu y lónh o quõn dõn Tr - Thiờn Hu tin cụng t nhng kt qu khụng cao Thỏng 8-1968, B Chớnh tr bn v vic tin cụng t nhng Khu y hp ỏnh giỏ tỡnh hỡnh v quyt nh: khụng tip tc tng cụng kớch, tng ngha õy l ch trng ỳng, sỏt hp vi tỡnh hỡnh thc tin, to iu kin quõn dõn Tr - Thiờn - Hu tng bc vt qua khú khn, khụi phc li phong tro cỏch mng Thng li Tng tin cụng v ni dy Tt Mu Thõn 1968 Hu cú ý ngha chin lc i vi Tr - Thiờn - Hu di s lónh o ca Khu y; ỏnh du bc phỏt trin quan trng i vi phong tro cỏch mng a phng chin trng Tr - Thiờn - Hu bc l mt s khuyt im: ỏnh giỏ tỡnh hỡnh v c bn l ỳng nhng tng lỳc tng ni cha rừ rng; ỏnh giỏ quỏ cao yu t chớnh tr, tinh thn, cha ỏnh giỏ ỳng vai trũ quyt nh chin tranh l tiờu dit quõn i ch lc; mt s cỏn b, ng viờn bc l t tng hu khuynh, mt mi, thiu kiờn quyt, thiu ch ng; t chc ch o, ch huy cũn nhiu hn ch, khụng kp thi lónh o thay i hng v phng chõm tin cụng * * * T thnh lp n cui nm 1968, Khu y Tr - Thiờn - Hu kin ton, xõy dng t chc ỏp ng yờu cu khỏng chin Tri qua hai nm ri trc tip lónh o phong tro cỏch mng, Khu y tng bc trng thnh v mi mt, a cuc khỏng chin Tr - Thiờn - Hu phỏt trin ngy cng mnh m theo kp vi cỏc chin trng khỏc, gúp phn ỏnh thng chin lc Chin tranh cc b T gia nm 1968, chin trng Tr - Thiờn - Hu gp nhiu khú khn, nhim v cỏch mng mi nng n t i vi Khu y 12 Chng KHU Y TR - THIấN - HU XY DNG T CHC V LNH O KHNG CHIN CHNG M, CU NC T NM 1969 N NM 1975 3.1 CNG C T CHC V LC LNG, LNH O KHễI PHC TH TRN, CH NG TIN CễNG, GII PHểNG QUNG TR (1969-1972) 3.1.1 Cng c t chc v lc lng, lónh o khụi phc th trn, tng bc ginh li th ch ng trờn chin trng (1969-1970) 3.1.1.1 Tỡnh hỡnh v ch trng ca ng T nm 1969, M thc hin chin lc Vit Nam húa chin tranh, tng bc rỳt quõn, cng c chớnh quyn Vit Nam Cng hũa; rỏo rit thc hin chng trỡnh bỡnh nh; tin hnh chin tranh phỏ hoi Bc; tha hip vi Trung Quc, hũa hoón vi Liờn Xụ chin trng Tr - Thiờn, sau Tt Mu Thõn 1968, ng trc th thỏch mi M trung phn kớch chim li thnh ph, th trn, ng bng, vựng giỏp ranh, ngn chn ng hnh lang chin lc Thỏng 11-1968, B Chớnh tr vch rừ phng hng ca nm 1969 l cụng kớch v ngha Ngy 10-5-1969, B Chớnh tr Ngh quyt v Tỡnh hỡnh v nhim v khng nh: tip tc y mnh tng cụng kớch, tng ngha Thỏng 1-1970, ti Hi ngh ln th 18, Trung ng ng nhim v: ỏnh bi õm mu kộo di chin tranh; lm tht bi chin lc phũng ng ca ch, ginh thng li tng bc i n ginh thng li quyt nh; y mnh cụng tỏc t chc v phỏt trin ng Quỏn trit ch trng ca Trung ng, cỏc Hi ngh (11-1968; 31969, 6-1969; 3-1970) ca Khu y xỏc nh nhim v: ỏnh bi chin lc quột v gi, gõy chuyn bin hn mt trn quõn s v chớnh tr Tr - Thiờn - Hu; tn cụng ch ton din, ỏnh bi k hoch phũng ng ca chỳng, buc M phi rỳt nhanh, gii phúng Tr - Thiờn - Hu, phỏt trin chin trng vo phớa Nam, phi hp vi khu V; quan tõm, chm lo sn xut v bo v sn xut; xõy dng i ng cỏn b; tng cng s lónh o ca Khu y, kin ton cỏc ban cỏn s theo nguyờn tc gn, nh v tinh Ch trng trờn l c s Khu y lónh o quõn dõn Tr - Thiờn Hu tng bc vt qua giai on khú khn, phỏt trin phong tro u khp, tng bc ginh li th ch ng trờn chin trng 3.1.1.2 Quỏ trỡnh lónh o thc hin ca Khu y Thc hin ch trng trờn, Khu y, Thnh y Hu, ng y Tõy Tr - Thiờn, Quõn Khu y ó ban hnh cỏc Ngh quyt, Ch th trin khai, thc hin ch trng ca Khu y 13 Khu y v Quõn Khu y trung lónh o khc phc khú khn, xõy dng li th trn rng nỳi, trc tip h tr phong tro u tranh ng bng, chỳ trng xõy dng, cng c lc lng v trang v u tranh v trang; phong tro u tranh chớnh tr ũi t do, dõn ch, hũa bỡnh, chng gom dõn, chng bỡnh nh, ũi tr v lng c, chng bt lớnh din liờn tc nhiu a phng; phỏt trin kinh t, xõy dng hu phng t nhiu thnh tớch; cụng tỏc xõy dng ng cú nhiu tin b Cỏch mng Nam t gia nm 1968 n u nm 1970 lõm vo th khú khn, phc mi, mt dõn, th v lc tin cụng suy gim n nm 1970, cũn nhiu khú khn nhng ta ginh c thng li nht nh, bc u to c th tin cụng ba vựng chin lc; chuyn dn t th khú khn, b ng thi k cui 1968 sang th tin cụng ch, gi vng nim tin cho ng viờn v qun chỳng, to tip tc phỏt trin tin cụng ch mnh hn nhng nm 1971-1972 3.1.2 Kin ton t chc, lónh o u tranh ton din, gii phúng tnh Qung Tr (1971-1972) 3.1.2.1 Kin ton t chc, lónh o u tranh ton din, gúp phn ỏnh thng chin dch ng - Nam Lo u nm 1971, M tip tc m cỏc cuc hnh quõn ln, m rng chin tranh ton ụng Dng nhm ginh thng li cú tớnh cht quyt nh, chuyn bin cc din chin trng, to th n nh cho chớnh quyn Vit Nam Cng hũa; rỳt thờm quõn M v nc chin trng Tr - Thiờn - Hu, M thc hin mc tiờu: trit phỏ kho tng d tr chin u; ct t ng hnh lang chuyn chi vin t Bc vo Nam; lp tuyn ngn chn cuc tin cụng ca lc lng cỏch mng; tng bc xung thang chin tranh, tin cụng hn ch phớa Nam Quõn khu IV, to th gõy sc ộp trờn mt trn ngoi giao u thỏng 8-1970, B Chớnh tr v Quõn y Trung ng ch th cho Khu y khn trng xõy dng cỏc phng ỏn tỏc chin, m chin dch phn cụng quy mụ, chớnh xỏc, quyt tõm ỏnh bi cuc hnh quõn ln ca quõn M v tay sai Khu y Tr - Thiờn - Hu hp (11-1970) quỏn trit Ngh quyt ca cp trờn, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh, nhim v: Tip tc y mnh tn cụng quõn s v chớnh tr, ỏnh bi mt bc quan trng k hoch bỡnh nh ca ch; bo v hu phng, bo v hnh lang; lm ch vựng rng nỳi, ng chõn giỏp ranh, tng bc lm ch ng bng; to iu kin cho b i ch lc tin cụng tiờu dit ch; xõy dng hu phng ti ch, bo m t cp t tỳc; chỳ trng cụng tỏc xõy dng ng Ngy 30-1-1971, M m cuc hnh quõn Lam Sn 719 ỏnh ng - Nam Lo Chp hnh ch trng ca Trung ng, qua 52 ngy 14 ờm (t ngy 30-1 n ngy 23-3-1971) chin u, ta ỏnh bi cuc hnh quõn Lam Sn 719, giỏng ũn quyt nh vo chin lc Vit Nam húa chin tranh Sau tht bi ca cuc hnh quõn Lam Sn 719, th v lc ca quõn M v quõn i Vit Nam Cng hũa suy sp v yu dn V cụng tỏc t chc, thỏng 4-1971, Ban Bớ th phõn cụng ng Trn Vn Quang lm Bớ th Khu y thay ng Hong Anh phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin ca chin trng v ỏp ng yờu cu ca cỏch mng mi tnh, cn c vo ngh ca Khu y Tr Thiờn - Hu, thỏng 6-1971, Ban Bớ th quyt thnh lp li Tnh y Tha Thiờn Hu v Tnh y Qung Tr; gii th ng y Tõy Tr - Thiờn v ng y cỏc on (Mt trn) Tnh y c lp li, ỏp ng nguyn vng ca nhõn dõn, th hin s thng nht cao, m bo lónh o chin tranh nhõn dõn tt hn Trong nm 1971, Khu y lónh o nhõn dõn khc phc khú khn, y mnh hot ng ton din, bc u hỡnh thnh th chin lc mi liờn hon trờn ba vựng, chin trng ngy cng n nh v cú tin cụng Phong tro Tr - Thiờn - Hu cũn nhc im, nụng thụn ng bng yu c v th v lc, ba th quõn phi hp yu 3.1.2.2 Khu y Tr - Thiờn - Hu cuc tin cụng chin lc Xuõn - Hố 1972, gii phúng tnh Qung Tr B Chớnh tr hp vo thỏng v thỏng 8-1971, tho lun v quyt nh m cuc tin cụng chin lc nm 1972 trờn cỏc hng ụng Nam B, Tr - Thiờn, Tõy Nguyờn v hỡnh thnh mt cuc tin cụng ton Nam tiờu dit ln quõn M v tay sai, m rng vựng gii phúng Hi ngh ln th 20 (2-1972) ca Trung ng ng nờu rừ phi tin cụng i phng bng ba ũn chin lc: ũn chin lc ca b i ch lc trờn nhng chin trng cú li; ũn chin lc tin cụng v ni dy vựng nụng thụn ng bng; ũn u tranh cỏch mng ca qun chỳng cỏc thnh th V thc cht, cỏc ũn chin lc núi trờn l ni dung c th ca chin tranh nhõn dõn Nam Vit Nam tỡnh hỡnh mi Hi ngh Khu y (2-1972) nhn nh: Th v lc ca ch khu suy yu nhanh chúng v ton din; th v lc ca ta ó v ang phỏt trin nhanh, tỡnh th cỏch mng khu cú bin i v cht; thi k trc tip cho cuc tng tin cụng v ni dy ó bt u Khu y ch trng: ỏnh bi v c bn k hoch bỡnh nh, tin lờn gii phúng ng bng; phỏt ng u tranh chớnh tr thnh th; xõy dng lc lng mi mt, thay i hn cc din chin trng; tớch cc chun b phỏt trin th tn cụng v phớa Nam, nu cú iu kin thun li thỡ gii phúng Tr - Thiờn - Hu 15 ng thi, Khu y cng chỳ trng n cụng tỏc cng c, xõy dng hu phng, cn c a cỏch mng v vựng mi gii phúng; phỏt trin kinh t, húa; sc xõy dng lc lng ton din; m bo an ninh; cng c t chc, tng cng lónh o, nht l tnh v huyn Ngy 11-3-1972, sau xem xột tỡnh hỡnh chin trng, Thng v Quõn y Trung ng quyt nh tin hnh cuc tin cụng chin lc nm 1972, hng ch yu l chin trng Tr - Thiờn - Hu, ch trng m hai chin dch k tip, hng chớnh l Mt trn Qung Tr, hng phi hp l Mt trn Tha Thiờn Khu y ch th cho cỏc lc lng v trang Qung Tr ch ng phi hp; ch o cỏc lc lng v trang v nhõn dõn Tha Thiờn Hu tớch cc ỏnh phỏ bỡnh nh ca quõn M trờn din rng, y mnh phong tro thnh ph, phỏt trin mnh th trn ba vựng ún thi c Cuc tin cụng chin lc nm 1972 Tr - Thiờn - Hu din hai t t th nht (t ngy 30-3 n 26-6-1972), tin cụng, gii phúng tnh Qung Tr vo ngy 01-5-1972 Qung Tr l tnh u tiờn c hon ton gii phúng cuc KCCMCN t th (t ngy 28-6-1972 n ngy 27-1-1973), ỏnh quõn M phn cụng, gi vng vựng gii phúng Trong nm 1972, Khu y lónh o xõy dng t chc ng v lc lng cỏch mng ngy cng phỏt trin; phi hp tỏc chin hiu qu vi b i ch lc Quõn dõn Tr - Thiờn - Hu ó úng gúp trớ tu, sc ngi, sc ca to ln vo cuc tin cụng chin lc Tr - Thiờn nm 1972, nht l s kin gii phúng tnh Qung Tr v cuc chin u 81 ngy ờm bo v Thnh c, gúp phn buc quc M phi tr li bn m phỏn v ký Hip nh v chm dt chin tranh, lp li ho bỡnh Vit Nam ngy 271-1973 ti Pari, chp nhn rỳt ht quõn Nam 3.2 PHT TRIN T CHC, LNH O XY DNG VNG GII PHểNG, TNG TIN CễNG V NI DY TR - THIấN - HU (1973-1975) 3.2.1 Phỏt trin t chc, lónh o u tranh thi hnh Hip nh Pari v xõy dng vựng gii phúng 3.2.1.1 Tỡnh hỡnh v ch trng ca Trung ng ng, Khu y sau Hip nh Pari Sau Hip nh Pari, Tr - Thiờn - Hu, so sỏnh lc lng gia ta v ch thay i sõu sc Trờn chin trng hỡnh thnh hai khu vc: vựng gii phúng bao gm mt phn ng bng Qung Tr v Tõy Tr - Thiờn Hu chim 83% din tớch, 15% dõn s Vựng ch tm thi kim soỏt b thu hp, cũn mt phn ng bng Qung Tr v ng bng Tha Thiờn Hu 17% din tớch t ai; quõn s ca ch cũn ụng V trớ chin trng Tr - Thiờn - Hu tr nờn quan trng hn v nhiu mt: quõn s, chớnh tr, ngoi giao, phỏp lý C ta v k thự u coi trng chin trng Tr - Thiờn - Hu, trung mi n lc ginh u th 16 Hi ngh ln th 21 (10-1973) ca Trung ng ng khng nh: Con ng ca cỏch mng Nam l ng bo lc cỏch mng; phi nm vng thi c, gi vng ng li chin lc tin cụng v ch o linh hot a cỏch mng Nam tin lờn Cụng tỏc xõy dng t chc c ng ch rừ: T chc ca ng phi bo m s lónh o trung, ton din v thng nht, dõn ch, linh hot, kp thi Thỏng 5-1973, Thng v Khu y nhim v: Nm vng chin lc tin cụng, ỏnh lựi k thự tng bc, ginh thng li tng phn tin lờn ginh thng li hon ton T ú bn cụng tỏc ln: y mnh u tranh chớnh tr; xõy dng lc lng v trang lm hu thun cho u tranh chớnh tr; xõy dng cn c a cỏch mng v vựng gii phúng; tng cng vai trũ lónh o ca ng phự hp vi tỡnh hỡnh nhim v mi Ch trng trờn ch phng hng hnh ng trc mt cho quõn dõn TTH, khc phc kp thi t tng chn ch, d, o tng trc bn cht ngoan c, õm mu, th on xo quyt ca k thự nhng cũn hn ch l cha vch rừ phng hng, phng chõm u tranh bo lc rừ rng trc hnh ng tip tc chin tranh, phỏ hoi Hip nh Pari ca k thự 3.2.1.2 Quỏ trỡnh thc hin phỏt trin t chc, lónh o u tranh thi hnh Hip nh Pari v xõy dng vựng gii phúng vựng ch tm chim, Khu y phỏt ng nhõn dõn tin cụng CQVNCH c quõn s v chớnh tr nhm phỏ õm mu bỡnh nh ca chỳng Cỏc c s ng v t chc qun chỳng dựng nhiu hỡnh thc phong phỳ: t chc hi tho, núi chuyn v Hip nh, mớttinh, biu tỡnh, tuyờn truyn vựng gii phúng, xõy dng vựng gii phúng vng mnh ton din, ú nhim v xõy dng v phỏt trin kinh t c coi trng, nhanh chúng khc phc hu qu chin tranh, n nh i sng xó hi Qung Tr l vựng gii phúng hon chnh nht ca ton Nam, ni c Chớnh ph Cỏch mng lõm thi Cng hũa Nam Vit Nam chn t tr s V cụng tỏc phỏt trin t chc v xõy dng ng, gia nm 1973, ng Trn Hu Dc lm Bớ th Khu y thay ng Trn Vn Quang Ngy 6-3-1974, Ban Bớ th phõn cụng ng Lờ T ng lm Bớ th Khu y thay ng Trn Hu Dc Sau c kin ton v t chc, Khu y ó ch o Tnh y Qung Tr, Tnh y Tha Thiờn Hu v cỏc t chc ng cp di khỏc cng c, sp xp li cụng tỏc t chc ỏp ng yờu cu, nhim v mi Cụng tỏc phỏt trin ng luụn c coi trng; phỏt trin i ụi vi cng c, va kt np mi nhng qun chỳng u tỳ, va kp thi a ng nhng ngi thoỏi húa, bin cht Di s lónh o trc tip ca Khu y, hn mt nm chin u v xõy dng trờn chin trng Tr - Thiờn - Hu sau Hip nh Pari, th v lc 17 ca ta nõng lờn mt bc Khú khn ln nht l i phng cũn kỡm kp mt b phn ln nhõn dõn, thc hin phõn tuyn, phõn vựng 3.2.2 Lónh o Tng tin cụng v ni dy Xuõn nm 1975, gii phúng Tr - Thiờn - Hu 3.2.2.1 Lónh o y mnh u tranh, chun b Tng tin cụng v ni dy Trong nm 1974, Khu y, Tnh y Tha Thiờn Hu, Tnh y Qung Tr, Quõn Khu y t chc nhiu cuc hp ch trng, bin phỏp lónh o nhõn dõn Tr - Thiờn - Hu y mnh u tranh, chun b th v lc Nm 1974, Quõn Gii phúng liờn tip tin cụng, quõn i Vit Nam Cng hũa thit hi nng, sc phn kớch gim sỳt, kh nng ln chim ớt i, hnh ng ln chim chng li Hot ng phớa sau (vựng gii phúng), cụng tỏc t chc chin trng, cụng tỏc m bo hu cn cng chun b sụi ni, khn trng thnh ph Hu, phong tro u tranh chớnh tr ngy cng phỏt trin mnh 3.2.2.2 Lónh o thc hin Tng tin cụng v ni dy, gii phúng hon ton Tr - Thiờn - Hu Thỏng 1-1975, B Chớnh tr k hoch tỏc chin trờn cỏc chin trng Nam B, khu V - Tõy Nguyờn, Tr - Thiờn; quyt tõm kt thỳc KCCMCN hai nm 1975-1976 Ngoi ra, B Chớnh tr cũn d kin kh nng quan trng khỏc: Chỳng ta phi c gng cao nht thng gn nm 1975 Thỏng 12-1974, Khu y hp nhim v: ỏnh bi v c bn k hoch bỡnh nh ca ch, cng c vựng gii phúng v xõy dng th liờn hon vng chc gia ba vựng, lm thay i cc din chin trng Nu cú thi c t xut thỡ tn dng cú hiu qu nht, ginh thng li nhy vt Ngy 8-3-1975, chin dch Xuõn - Hố nm 1975 Tr - Thiờn - Hu bt u Ngy 18-3-1975, B Chớnh tr h quyt tõm gii phúng Nam nm 1975 Chp hnh Ngh quyt ca B Chớnh tr, Quõn y Trung ng ch th cho B Tng T lnh khn trng t chc Chin dch Hu Nng - mt ba ũn quyt chin ca cuc Tng tin cụng v ni dy Xuõn nm 1975 Tr - Thiờn - Hu, Quõn Gii phúng thng ln, chớnh quyn Vit Nam Cng hũa ch trng rỳt Qung Tr co cm bo v Hu - Nng Ngy 17-3-1975, Thng v Khu y v Quõn Khu y nhn nh: Quõn i Vit nam Cng hũa Tr - Thiờn - Hu ang hoang mang, giao ng mnh, thi c mi xut hin, tin ti bao võy v cụ lp Hu, thi gian chm nht l ngy 19-3-1975, tt c cỏc lc lng phi tin cụng 18 ỳng gi ngy 19-3-1975, ta lm ch v cm c Thnh c Qung Tr, tip tc phỏt trin th tin cụng gii phúng cỏc khu vc cũn li ca tnh Thi c ó n, kh nng gii phúng Tha Thiờn Hu xut hin Sỏng 21-3-1975, chin dch tin cụng gii phúng thnh ph Hu v ton tnh Tha Thiờn Hu bt u 6h30 phỳt ngy 26-3-1975, lỏ c chin thng c cỏc chin s gii phúng cm trờn ct c Phu Vn Lõu tung bay giú, thnh ph Hu v ton tnh Tha Thiờn Hu c gii phúng Sau 22 ngy ờm chin u liờn tc khn trng, quõn dõn Tr Thiờn - Hu ginh thng li nhanh chúng v trn õy l thng li ln nht, trit nht ca quõn v dõn Tr - Thiờn - Hu, gúp phn cựng ton c nc ỏnh thng chin lc Vit Nam húa chin tranh ca M, ginh thng li hon ton cuc KCCMCN, gii phúng Nam Tr - Thiờn - Hu c gii phúng, nhim v thiờng liờng, cao c m Trung ng ng giao cho Khu y ó hon thnh xut sc B Chớnh tr quyt nh gii th Khu y Tr - Thiờn - Hu v cỏc ban, ngnh giỳp vic cho Khu y vo ngy 15-4-1975 Khu y hon thnh s mnh lch s sau nm (1966-1975) xõy dng t chc v lónh o chin tranh nhõn dõn trờn mt chin trng c bit, mt a bn tin tiờu, trng im, khc lit ca cuc KCCMCN * * * T u nm 1969, n gia thỏng 4-1975, Khu y Tr - Thiờn - Hu tng bc cng c, xõy dng, phỏt trin t chc ng v lónh o quõn dõn a phng vt qua khú khn, gian kh, ỏc lit, hy sinh, kiờn quyt bỏm tr chin trng, kiờn trỡ u tranh; gúp phn ginh chin thng cuc tin cụng chin lc Tr - Thiờn nm 1972 v cuc Tng tin cụng v ni dy Xuõn nm 1975, gii phúng hai tnh Qung Tr v tnh Tha Thiờn Hu, cựng ton Nam v c nc ỏnh thng chin lc Vit Nam húa chin tranh ca M, gii phúng Nam, thng nht T quc Chng NHN XẫT V KINH NGHIM 4.1 NHN XẫT 4.1.1 u im 4.1.1.1 Thnh lp Khu y Tr - Thiờn - Hu phự hp vi iu l ng v ỏp ng yờu cu thc tin ca cuc khỏng chin Thnh lp Khu y TTH l phự hp vi nguyờn tc t chc ca ng, da trờn c s ni dung iu l ng v cỏc Ngh quyt chuyờn v cụng tỏc xõy dng ng 19 n u nm 1966, chin trng Tr - Thiờn, phong tro cỏch mng cú thu c mt s kt qu song cũn tin trin chm a Tr - Thiờn - Hu phỏt trin tin kp v phi hp vi cỏc chin trng khỏc, gúp phn chia la, ngn chn ý M a s quõn ln vo ng bng sụng Cu Long v chin tranh trờn b Bc, B Chớnh tr ch trng tỏch Liờn Tnh y Tr - Thiờn Khu y V lp Khu y Tr - Thiờn Hu trc thuc Trung ng l quyt nh ỳng n, phự hp vi tỡnh hỡnh ca a phng õy l iu kin tiờn quyt a cuc KCCMCN Tr Thiờn - Hu lờn bc mi 4.1.1.2 Khu y xõy dng t chc v cú c ch hot ng phự hp, ỏp ng yờu cu lónh o khỏng chin mt a bn chin lc T thnh lp n gii th, Khu y Tr - Thiờn - Hu luụn quan tõm n cụng tỏc cng c, kin ton, phỏt trin t chc Khu y t c nhiu thnh tu ni bt, hon thnh xut sc nhim v ca mt t chc ng mang tớnh c thự Vi thng li cuc Tng tin cụng v ni dy Tt Mu Thõn 1968, ng b Thnh ph Hu c Trung ng ng biu dng: ng b kiờn cng v t tng, vng mnh v t chc, sch ni b, on kt nht trớ Khu y xõy dng c ch lm vic trờn c s tuõn th iu l ng khúa III, nhim v ca B Chớnh tr giao v phự hp vi thc tin cuc khỏng chin Khu y xỏc nh v x lý tt mi quan h gia Khu y vi cỏc cp y ng trc thuc, vi chớnh quyn v t chc on th cỏc cp; mi quan h ngang cp, phi hp gia Khu y vi cỏc cp y ng khỏc Khu y thng xuyờn quan tõm n cụng tỏc xõy dng ng a s cỏn b, ng viờn ca Khu y cú phm cht o c tt, anh dng, kiờn cng, sn sng hy sinh vỡ s nghip u tranh gii phúng quờ hng 4.1.1.3 Khu y lónh o t chc thng li chin tranh nhõn dõn trờn a bn, gúp phn bo v ng hnh lang chin lc, bo v Bc v phi hp, giỳp cỏch mng Lo cú hiu qu Quỏn trit ch trng ca Trung ng ng, Khu y trung lónh o, ch o quõn dõn Tr - Thiờn - Hu thc hin trit v dng sỏng to phng chõm u tranh hai chõn, ba mi giỏp cụng, ba vựng chin lc Khu y lónh o xõy dng cn c a cỏch mng v xõy dng hu phng khỏng chin Tr - Thiờn - Hu t c nhng tu nht nh Khu y lónh o quõn dõn a phng u tranh cựng b i ch lc, gúp phn ginh cỏc chin thng: Chin dch Khe Sanh (1968); Tng tin cụng v ni dy Tt Mu Thõn 1968; chin dch ng - Nam Lo (1971); 20 cuc tin cụng chin lc Tr - Thiờn nm 1972; cuc Tng tin cụng v ni dy Xuõn nm 1975, gii phúng hon ton tnh Qung Tr (19-31975) v tnh Tha Thiờn Hu (26-3-1975) 4.1.2 Hn ch 4.1.2.1 Xõy dng h thng t chc ng trờn mt s mt cha ỏp ng c yờu cu thc tin ca cuc khỏng chin T tng hu khuynh tn ti mt thi gian di, chm khc phc; cụng tỏc t chc lónh o cha tht n nh, cha phỏt huy ht sc mnh ca t chc ng (Thỏng 8-1967, gii th Tnh y dn n hn ch vic t chc lónh o ca cỏc ng b mt thi gian di, nh hng khụng tt n tõm t, tỡnh cm cỏn b, ng viờn, n on kt ni b); cụng tỏc phỏt trin ng viờn khụng u, cht lng ng viờn cha cao; cụng tỏc cỏn b cũn thiu sút, cỏch b trớ s dng, giỏo dc cỏn b cha phự hp vi yờu cu; chi b nhiu nhng cha xõy dng ỳng vai trũ, chc nng lónh o ca ng 4.1.2.1 Trong cụng tỏc lónh o, mt s ch trng, gii phỏp, Khu y cũn ch quan, b ng, cha sỏt vi tỡnh hỡnh ca chin trng mt s thi im, Khu y lónh o cũn ch quan, cha sõu sỏt, cha kp thi, biu hin: khụng nhn thc ht õm mu th on v sc mnh, tim lc ca M; khụng ỏnh giỏ ỳng n nhng nhc im ca i phng; cỏc Ngh quyt, Ch th, k hoch cha sỏt ỳng vi phong tro (trụng ch, li vo b i ch lc nờn xem nh ng qun chỳng u tranh, t chc lc lng chớnh tr; xem nh xõy dng lc lng v trang ba th quõn; xõy dng hu phng, xõy dng cn c a khỏng chin cha ỏp ng c yờu cu thc tin), iu ú nh hng khụng tt ti phong tro chung ca chin trng Tr - Thiờn - Hu Nhng hn ch trờn c Khu y kim im nghiờm tỳc; kp thi sa cha sai lm, khuyt im Nh ú, ó giỳp Khu y Tr - Thiờn - Hu lónh o chin tranh nhõn dõn a phng ngy cng phỏt trin, ginh nhiu thng li ln, hon thnh xut sc nhim v Trung ng giao phú 4.2 MT S KINH NGHIM 4.2.1 Cụng tỏc xõy dng t chc v lónh o khỏng chin phi phự hp vi tỡnh hỡnh, c im, v trớ chin lc ca chin trng Tr - Thiờn - Hu l mt chin trng nh hp so vi ton Nam; l a u ca gii tuyn Nam, tip giỏp Bc XHCN; cu ni chin lc hai Bc - Nam; a bn trc tip ng u vi k thự v bo v Bc, bo v ng hnh lang chin lc 559 v vựng 21 gii phúng Trung, H Lo Sau Hip nh Pari, v trớ chin trng Tr Thiờn - Hu tr nờn quan trng hn v c quõn s, chớnh tr, ngoi giao v phỏp lý C ta v ch u xem trng chin trng Tr - Thiờn - Hu Khu y luụn nhn thc rừ c im, v trớ chin lc ca a phng, tn dng yu t Thiờn thi, a li, nhõn hũa mi vựng, t ú ch trng xõy dng t chc v lónh o khỏng chin thớch hp, kiờn quyt da vo th trn, lc lng sn cú, tip tc xõy dng, b sung lc lng v th trn mi, gi vng v phỏt trin th tin cụng, u tranh hai chõn, ba mi, ba vựng quyt lit, liờn tc v mnh m ỏnh cho M cỳt, ỏnh cho ngy nho, gii phúng quờ hng 4.2.2 Quỏn trit s ch o ca Trung ng ng, phỏt huy tinh thn ch ng, sỏng to ca Khu y Khu y luụn tin tng, trung thnh, quỏn trit nghiờm tỳc ng li cỏch mng dõn tc dõn ch nhõn dõn, ng li quõn s ca ng cuc KCCMCN vo a phng mỡnh ph trỏch, m bo s lónh o thng nht, thụng sut, liờn tc v cú hiu qu ca Trung ng ng Khu y Tr - Thiờn - Hu th hin rừ vai trũ lónh o chin tranh nhõn dõn a phng cuc KCCMCN, hon thnh tt nhim v m B Chớnh tr v Quõn y Trung ng giao; ng thi, Khu y cũn th hin rừ s ch ng, sỏng to, linh hot thc hin nhim v chin lc ca Trung ng thụng qua vic cỏc ch trng u tranh c th, sỏt hp vi tỡnh hỡnh a phng, c bit l nhng thi im ỏc lit nht, mang tớnh bc ngot ca cuc khỏng chin 4.2.3 Phi hp u tranh cht ch gia lc lng a phng v lc lng ca Trung ng, gia u tranh chớnh tr v u tranh v trang Vic thnh lp Mt trn B4 v m Mt trn B5 vo gia nm 1966 cú ý ngha chin lc i vi ton Nam v c nc, l bc phỏt trin quan trng ca cuc KCCMCN trờn chin trng Tr - Thiờn - Hu; th hin ngh thut iu hnh chin tranh ch ng, sỏng to ca ng Tr Thiờn - Hu t mt chin trng tr thnh hai mt trn trờn cựng mt a bn chin lc, h tr chi vin cho thc hin mc ớch, nhim v chung ú l s phi hp, h tr gia mt trn phớa sau (B4) vi mt trn phớa trc (B5), gia mt trn ch lc (B5) v mt trn chin tranh nhõn dõn a phng (B4) u tranh v trang l mt hỡnh thc u tranh c bn Tr - Thiờn Hu cú tỏc dng quyt nh trc tip vic tiờu dit k thự Cựng vi u tranh v trang, u tranh chớnh tr ca qun chỳng, nht l thnh ph Hu cng l mt hỡnh thc u tranh c bn cú tỏc dng quyt nh i vi s thng li ca chin tranh nhõn dõn chin trng Tr - Thiờn - Hu 22 Thng li ca chin dch Khe Sanh 1968, Tng tin cụng v ni dy Tt Mu Thõn 1968, chin dch phn cụng ng - Nam Lo 1971, chin dch tin cụng Tr - Thiờn 1972, Tng tin cụng v ni dy Xuõn 1975 Tr - Thiờn - Hu, u l thng li ca s phi hp gia b i ch lc (Mt trn B5) vi b i a phng (Mt trn B4), gia u tranh v trang vi u tranh chớnh tr, gia tin cụng quõn s ca cỏc lc lng v trang phi hp vi s ni dy ca qun chỳng nhõn dõn to nờn sc mnh tng hp, ỏnh bi quõn M v quõn i Vit Nam Cng hũa chin trng Tr - Thiờn - Hu 4.2.4 Coi trng cụng tỏc ng qun chỳng v xõy dng Mt trn dõn tc thng nht Trong cuc KCCMCN, Khu y luụn quỏn trit t tng, bi hc ly dõn lm gc, thng xuyờn chm lo xõy dng i on kt ton dõn, m trc ht l lm tt cụng tỏc ng qun chỳng nhõn dõn thụng qua hot ng ca MTDTGP Tr - Thiờn - Hu v Liờn minh cỏc lc lng dõn tc, dõn ch v hũa bỡnh Vit Nam khu Tr - Thiờn - Hu v cỏc t chc qun chỳng khỏc cụng tỏc ng qun chỳng nhõn dõn t kt qu tt, Khu y luụn quỏn trit quan im xõy dng mi t chc ng phi l mt ht nhõn lónh o qun chỳng c s, on kt cht ch, liờn h mt thit vi qun chỳng, phỏt huy c trớ tu v lc lng v i ca qun chỳng nh ch dn ca Ch tch H Chớ Minh 4.2.5 Xỏc nh v phỏt huy hiu qu mi quan h gia Khu y vi cỏc cp y ng khỏc Mc dự tỡnh hỡnh chin trng Tr - Thiờn - Hu ỏc lit, lc lng cỏch mng v cỏc c quan ca ng cú nhiu thay i, bin ng nhng Khu y luụn tuõn th quy nh ca B Chớnh tr, Ban Bớ th v Quõn y Trung ng v vic xỏc nh, x lý tt v phỏt huy hiu qu mi quan h phc tựng, chp hnh vi cp trờn, mi quan h lónh o, ch o cp di v mi quan h mt thit, phi hp vi nhiu cp y ng ngang cp Vic xỏc nh rừ v x lý tng i tt cỏc mi quan h trờn gúp phn giỳp Khu y lónh o phong tro cỏch mng a phng ỳng hng v t hiu qu cao nht, to nờn mt kinh nghim quỏ trỡnh xõy dng t chc v lónh o thc hin nhim v chớnh tr ca Khu y 4.2.6 Thng xuyờn chỳ trng cụng tỏc t tng, phỏt huy vai trũ ca t chc ng c thự Khu y luụn quỏn trit quan im ng - ngi t chc v lónh o mi thng li ca cỏch mng Vit Nam nờn a phng khụng ngng chm lo xõy dng ng ln mnh v mi mt Cụng tỏc xõy dng ng 23 ca Khu y c tin hnh thng xuyờn, liờn tc, ton din c v chớnh tr, t tng, t chc, t trờn xung di, t Khu y n cp y cỏc cp v n tng ng viờn Thc tin lónh o khỏng chin chin trng Tr Thiờn - Hu cho thy, Khu y luụn t cụng tỏc t tng lờn hng u, xem õy l iu kin quan trng quyt nh n vic thc hin thng li cỏc ch trng, ng li ca Trung ng v ca Khu y * * * Hin thc quỏ trỡnh Khu y xõy dng t chc, lónh o khỏng chin cho thy, thnh lp Khu y nhng iu kin cn thit l mt ch trng ỳng n, sỏng to ca ng Nh ú, Khu y lónh o quõn dõn a Tr - Thiờn - Hu t nhiu thnh tớch cuc KCCMCN, gúp phn ỏnh thng cỏc chin lc chin tranh ca M v li mt s kinh nghim cú th dng vo thi k xõy dng v bo v T quc hin KT LUN Trong quỏ trỡnh lónh o cuc KCCMCN, cn c vo yờu cu ca cuc khỏng chin, Trung ng ng quyt nh thnh lp mi nhiu Khu y v Liờn tnh y lónh o phong tro khỏng chin cỏc a phng Ch trng ny ó c ghi vo iu l ng thụng qua ti i hi i biu ton quc ln th III (9-1960) ca ng v Ngh quyt V vic chuyn hng cụng tỏc t chc tỡnh hỡnh v nhim v mi ngy 7-71965 ca B Chớnh tr Trờn c s ú, Khu y Tr - Thiờn - Hu thnh lp vo thỏng 4-1966 S thnh lp Khu y xut phỏt t yờu cu thc tin chin trng Tr - Thiờn - Hu v trờn c s tuõn th nguyờn tc t chc ng ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh Trong quỏ trỡnh hot ng, lónh o phong tro khỏng chin trờn a bn trng yu TTH, t thnh lp n kt thỳc nhim v, Khu y Tr - Thiờn - Hu luụn chp hnh s lónh o ca Trung ng ng, ca Quõn y Trung ng; luụn tin tng, trung thnh, quỏn trit nghiờm tỳc ng li cỏch mng dõn tc dõn ch nhõn dõn, ng li quõn s ca ng KCCMCN vo a phng mỡnh ph trỏch ng thi, Khu y cng luụn nờu cao tớnh c lp, t ch v dng sỏng to ch trng, ng li ca ng vic cỏc ch trng u tranh c th, sỏt hp vi tỡnh hỡnh a phng thụng qua cỏc Ngh quyt, Ch th ca mỡnh Khu y Tr - Thiờn - Hu t chc b mỏy v c ch hot ng hp lý, phự hp, ỳng nguyờn tc t chc xõy dng ca ng, thớch hp vi hon cnh khỏng chin chng M, tớnh nng ng c cao, phỏt huy 24 tt vai trũ ca Quõn khu y v cỏc ng b trc thuc, t hiu qu cao lónh o phong tro cỏch mng trờn a bn theo quy nh ca Trung ng ng Khu y Tr - Thiờn - Hu l c quan lónh o c bit trc thuc Trung ng ng, B Chớnh tr thnh lp, thc hin cỏc chc nng, nhim v m B Chớnh tr giao cho trờn phm vi a bn c th ti Tr Thiờn - Hu (tnh Qung Tr v tnh Tha Thiờn Hu) Trong nm xõy dng v hot ng, Khu y ó trc tip lónh o nhõn dõn a phng tng bc ỏnh thng cỏc chng trỡnh bỡnh nh, cỏc chin lc chin tranh m quc M v chớnh quyn Vit Nam Cng hũa ỏp dng trờn ton Nam núi chung v Tr - Thiờn - Hu núi riờng t nhiu thng li, gúp phn hon thnh cỏch mng dõn tc dõn ch nhõn dõn Nam, thng nht T quc Ni bt l nhng thnh cụng xõy dng, cng c t chc ng, lónh o chin tranh nhõn dõn, ỏp ng yờu cu khỏng chin; tng bc xõy dng lc lng khỏng chin, gi vng quyn ch ng trờn chin trng, gúp phn cựng ton Nam ỏnh thng cỏc chin lc Chin tranh cc b v Vit Nam húa chin tranh ca M vi cỏc thng li tiờu biu: chin dch Khe Sanh (1968), Tng tin cụng v ni dy Tt Mu Thõn 1968, chin dch phn cụng ng Nam Lo (1971), cuc tin cụng chin lc Tr - Thiờn nm 1972, Tng tin cụng v ni dy Xuõn nm 1975; gúp phn bo v Bc, lm nhim v hu phng trc tip cho chin trng Nam v phi hp, giỳp cuc khỏng chin ca nc Cng hũa Dõn ch nhõn dõn Lo Hin thc quỏ trỡnh thnh lp, xõy dng t chc v lónh o khỏng chin ca Khu y li nhiu kinh nghim quý: Cụng tỏc xõy dng t chc v lónh o khỏng chin phi phự hp vi tỡnh hỡnh, c im, v trớ chin lc ca chin trng; quỏn trit s ch o ca Trung ng ng, phỏt huy tinh thn ch ng, sỏng to ca Khu y; phi hp u tranh cht ch gia lc lng a phng v lc lng ca Trung ng, gia u tranh chớnh tr v u tranh v trang; coi trng cụng tỏc ng qun chỳng v cụng tỏc xõy dng Mt trn dõn tc thng nht; xỏc nh v phỏt huy hiu qu mi quan h gia Khu y vi cỏc cp y ng khỏc; thng xuyờn chỳ trng cụng tỏc t tng, phỏt huy vai trũ ca t chc ng c thự Nhng kinh nghim ny cú giỏ tr lý lun i vi quỏ trỡnh tng kt cuc KCCMCN núi chung, a phng núi riờng; cú giỏ tr thc tin i vi quỏ trỡnh hoch nh ng li xõy dng CNXH Qung Tr v Tha Thiờn Hu giai on hin DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI Cể LIấN QUAN N TI LUN N Trn Vn Lc (2011), Khu y Tr - Thiờn - Hu khỏng chin chng M, cu nc, Tp Lch s ng, (2), tr.66-70 Trn Vn Lc (Ch nhim) (2012), Khu y Tr - Thiờn giai on 1966-1968, ti khoa hc cp c s, Trng i hc S phm i hc Hu Mó s T.12-XH-07 Trn Vn Lc (Ch nhim) (2013), Khu y Tr - Thiờn - Hu giai on 1973-1975, ti khoa hc cp c s, Trng i hc S phm - i hc Hu Mó s T.13-XH-15 Trn Vn Lc (2015), Thnh lp Khu y Tr - Thiờn - Hu, mt ch trng ỳng n, sỏng to ca ng, Tp Lch s ng, (12), tr.20-23 Trn Vn Lc (2015), Khu y Tr - Thiờn - Hu cuc Tng tin cụng v ni dy Xuõn nm 1975, in i thng Xuõn 1975 - Sc mnh on kt thng nht non sụng (K yu Hi tho khoa hc K nim 40 nm gii phúng hon ton Nam, thng nht t nc), Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh, NXB Lý lun Chớnh tr, H Ni, tr.327-334 Trn Vn Lc (2016), a o Khe Trỏi, Tp Lch s quõn s, (290), tr.62-63 [...]... (Bảy Tiến) được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ làm Bí thư Khu ủy kiêm Tư lệnh Quân khu Trị - Thiên - Huế 9 Khu ủy trực tiếp lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên, Tỉnh ủy Quảng Trị, Thành ủy Huế, Quân Khu ủy Trị - Thiên - Huế và Đảng ủy các Ban chuyên môn Từ khi thành lập đến tháng 8-1967, Khu ủy xây dựng tổ chức chặt chẽ từ cấp Khu ủy đến cấp Tỉnh ủy - Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã 2.2 KHU ỦY TRỊ - THIÊN - HUẾ... LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1 Trần Văn Lực (2011), Khu ủy Trị - Thiên - Huế trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước , Tạp chí Lịch sử Đảng, (2), tr.66-70 2 Trần Văn Lực (Chủ nhiệm) (2012), Khu ủy Trị - Thiên trong giai đoạn 1966- 1968, Đề tài khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế Mã số T.12-XH-07 3 Trần Văn Lực (Chủ nhiệm) (2013), Khu ủy Trị - Thiên - Huế trong giai đoạn 1973 -1975, Đề... lập Khu ủy Trị - Thiên - Huế và kiện toàn tổ chức 2.1.2.1 Thành lập Khu ủy Trị - Thiên - Huế Sau Hiệp định Giơnevơ, Liên Khu ủy IV lãnh đạo Liên Tỉnh ủy Trị Thiên nhưng chỉ mang tính chất “tạm thời” Từ tháng 3-1955 đến tháng 41966, Liên Tỉnh ủy Trị - Thiên chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Khu ủy V Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của cuộc KCCMCN, tháng 41966, Bộ Chính trị quyết định tách Liên Tỉnh ủy Trị. .. mạng, Khu ủy từng bước trưởng thành về mọi mặt, đưa cuộc kháng chiến ở Trị - Thiên - Huế phát triển ngày càng mạnh mẽ theo kịp với các chiến trường khác, góp phần đánh thắng chiến lược Chiến tranh cục bộ” Từ giữa năm 1968, chiến trường Trị - Thiên - Huế gặp nhiều khó khăn, nhiệm vụ cách mạng mới nặng nề đặt ra đối với Khu ủy 12 Chương 3 KHU ỦY TRỊ - THIÊN - HUẾ XÂY DỰNG TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO KHÁNG CHIẾN... ương Đảng giao cho Khu ủy đã hoàn thành xuất sắc Bộ Chính trị quyết định giải thể Khu ủy Trị - Thiên - Huế và các ban, ngành giúp việc cho Khu ủy vào ngày 15-4 -1975 Khu ủy hoàn thành sứ mệnh lịch sử sau 9 năm (1966- 1975) xây dựng tổ chức và lãnh đạo chiến tranh nhân dân trên một chiến trường đặc biệt, một địa bàn tiền tiêu, trọng điểm, khốc liệt của cuộc KCCMCN * * * Từ đầu năm 1969, đến giữa tháng 4 -1975, ... THIÊN - HUẾ LÃNH ĐẠO KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1966 ĐẾN NĂM 1968 2.2.1 Khu ủy lãnh đạo chống kế hoạch “bình định” của đế quốc Mỹ từ năm 1966 đến năm 1967 2.2.1.1 Chủ trương của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương Thực hiện Nghị quyết 11 (3-1965) và 12 (12-1965) của Đảng, quân dân miền Nam liên tục phản công, giành chiến thắng trong chiến dịch mùa khô lần thứ nhất (1965 -1966) Mùa mưa năm 1966, Mỹ tăng thêm... Hè năm 1975 ở Trị - Thiên - Huế bắt đầu Ngày 18-3 -1975, Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975 Chấp hành Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương chỉ thị cho Bộ Tổng Tư lệnh khẩn trương tổ chức Chiến dịch Huế Đà Nẵng - một trong ba đòn quyết chiến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 Ở Trị - Thiên - Huế, do Quân Giải phóng thắng lớn, chính quyền Việt Nam Cộng. .. điểm Đảng - người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam nên địa phương không ngừng chăm lo xây dựng Đảng lớn mạnh về mọi mặt Công tác xây dựng Đảng 23 của Khu ủy được tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, từ trên xuống dưới, từ Khu ủy đến cấp ủy các cấp và đến từng đảng viên Thực tiễn lãnh đạo kháng chiến ở chiến trường Trị Thiên - Huế cho... - Đại học Huế Mã số T.13-XH-15 4 Trần Văn Lực (2015), “Thành lập Khu ủy Trị - Thiên - Huế, một chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng , Tạp chí Lịch sử Đảng, (12), tr.20-23 5 Trần Văn Lực (2015), Khu ủy Trị - Thiên - Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 , in trong “Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh đoàn kết thống nhất non sông” (Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 40 năm giải phóng... của Khu ủy, kiện toàn các ban cán sự theo nguyên tắc gọn, nhẹ và tinh Chủ trương trên là cơ sở để Khu ủy lãnh đạo quân dân Trị - Thiên Huế từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, phát triển phong trào đều khắp, từng bước giành lại thế chủ động trên chiến trường 3.1.1.2 Quá trình lãnh đạo thực hiện của Khu ủy Thực hiện chủ trương trên, Khu ủy, Thành ủy Huế, Đảng ủy miền Tây Trị - Thiên, Quân Khu ủy đã
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay