(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

211 196 0
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:24

(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN VN LC Khu ủy Trị - Thiên - Huế kháng chiến chống Mỹ, cứu n-ớc từ năm 1966 đến năm 1975 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S NG CNG SN VIT NAM H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN VN LC Khu ủy Trị - Thiên - Huế kháng chiến chống Mỹ, cứu n-ớc từ năm 1966 đến năm 1975 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S NG CNG SN VIT NAM Mó s: 62 22 03 15 Ngi hng dn khoa hc: PGS,TS Nguyn Trng Phỳc PGS,TS Trnh Th Hng Hnh H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh Tỏc gi lun ỏn Trn Vn Lc MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn 1.2 Nhng lun ỏn k tha v nhng t lun ỏn cn trung nghiờn cu 20 Chng 2: KHU Y TR - THIấN - HU THNH LP, LNH O KHNG CHIN CHNG M, CU NC T NM 1966 N NM 1968 23 2.1 Thnh lp v kin ton t chc Khu y Tr - Thiờn - Hu 23 2.2 Khu y Tr - Thiờn - Hu lónh o khỏng chin t nm 1966 n nm 1968 38 Chng 3: KHU Y TR - THIấN - HU XY DNG T CHC V LNH O KHNG CHIN CHNG M, CU NC T NM 1969 N NM 1975 67 3.1 Cng c t chc v lc lng, lónh o khụi phc th trn, ch ng tin cụng, gii phúng Qung Tr (1969-1972) 67 3.2 Phỏt trin t chc, lónh o xõy dng vựng gii phúng, Tng tin cụng v ni dy Tr - Thiờn - Hu (1973-1975) 92 Chng 4: NHN XẫT V KINH NGHIM 111 4.1 Nhn xột 111 4.2 Mt s kinh nghim 126 KT LUN 149 DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI Cể LIấN QUAN N TI LUN N 151 DANH MC TI LIU THAM KHO 152 PH LC DANH MC CC CH VIT TT BCH Ban Chp hnh BCT B Chớnh tr CQVNCH Chớnh quyn Vit Nam Cng hũa CTND Chin tranh nhõn dõn CNXH Ch ngha xó hi CHMNVN Cng hũa Nam Vit Nam KCCMCN Khỏng chin chng M, cu nc LLCM Lc lng cỏch mng LSQSVN Lch s Quõn s Vit Nam MTDTGP Mt trn dõn tc gii phúng QND Quõn i nhõn dõn QVNCH Quõn i Vit Nam Cng hũa QGP Quõn Gii phúng QUTW Quõn y Trung ng TTH Tr - Thiờn - Hu VNDCCH Vit Nam Dõn ch Cng hũa XHCN Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti lun ỏn Cuc khỏng chin chng M, cu nc (KCCMCN) ca dõn tc Vit Nam lựi xa vo lch s hn bn thp niờn nhng luụn in m trang s vng ca dõn tc v luụn ngi sỏng cho cỏc th h hụm v mai sau ú l thng li ca bn lnh v trớ tu Vit Nam, ca ch ngha anh hựng cỏch mng, ca s on kt ton dõn, on kt quc t, ca cỏc lc lng v trang nhõn dõn v trờn ht l thng li ca ng li, phng phỏp cỏch mng ỳng n ca ng Mt nhng nột c ỏo, sỏng to ng li cỏch mng ca ng l lónh o cụng tỏc xõy dng t chc ng cỏc a phng, cỏc chin trng phự hp vi thc tin cuc KCCMCN Vic B Chớnh tr (BCT) quyt nh t chc li, thnh lp mi nhiu t chc ca ng, ú cú Khu y Tr - Thiờn - Hu (TTH) cng khụng ngoi mc ớch nờu trờn Theo quy nh ca Hip nh Ginev (21-7-1954), Vit Nam b chia ct lm hai min, V tuyn 17 l gii tuyn quõn s tm thi i vi Vit Nam Dõn ch Cng hũa (VNDCCH), TTH nm phớa Nam V tuyn 17, tr thnh u cu chin lc ni lin hai Nam - Bc; a bn trc tip bo v Bc xó hi ch ngha (XHCN), bo v vựng gii phúng Trung, H Lo; bn p tin cụng ch TTH v im xut phỏt tin cụng vo Nam; l hnh lang chin lc ca ba nc ụng Dng i vi quc M v chớnh quyn Vit Nam Cng hũa (CQVNCH), TTH l a bn t chc phũng ng, ngn chn s chi vin sc ngi sc ca t Bc i vi Nam, Lo v Campuchia; ngn chn s tin cụng, nh hng ca Bc i vi ch ca quc M Nam; l bỡnh phong, lỏ chn vng chc cho cn c Nng; lm bn p uy hip, tin cụng xõm lc Bc, trc ht l phớa Nam Quõn khu IV v vựng gii phúng Trung, H Lo; luụn coi trng v tng cng xõy dng TTH thnh khu vc trng im Trong cuc KCCMCN, TTH l a bn tin tiờu, mt hng chin lc quan trng v quõn s v chớnh tr; va l chin trng tỏc chin ca cỏc binh on ch lc, va l chin trng chin tranh nhõn dõn (CTND) a phng Cú thi im, TTH c chn lm hng tin cụng ch yu mt s cuc tin cụng chin lc ca ton Min; va cú nhim v tiờu dit, thu hỳt, kim ch quõn ch lc c ng ca M - ngy, va cú nhim v ginh dõn, ginh quyn lm ch trờn c ba vựng chin lc [125, tr.20] Chin trng TTH thc s l ni din cuc sc quyt lit ca hai ch , hai lc lng cỏch mng (LLCM) v phn cỏch mng Hn mi nm u ca cuc KCCMCN (t thỏng 3-1955 n thỏng 41966), Qung Tr v Tha Thiờn c t chc thnh Liờn Tnh y Bc (Liờn Tnh y Tr - Thiờn), trc thuc Khu y V Trong thi gian ny, Liờn Tnh y Tr - Thiờn thc hin nhim v khu m, hn ch u tranh v trang, kt qu u tranh thp so vi ton Nam Khi quc M trin khai chin lc Chin tranh cc b, cuc KCCMCN gay go, ỏc lit hn, chin trng TTH cng núng bng hn Tuy nhiờn, c quan lónh o Liờn Tnh y Tr Thiờn li bc l nhiu khuyt im, khú m bo thc hin tt nhim v mi n gia nm 1966, thc hin ch trng mi ca Trung ng ng, chin trng TTH cú s thay i ln v t chc B Chớnh tr quyt nh thnh lp Khu y Tr - Thiờn - Hu; ng thi Quõn y Trung ng (QUTW) quyt nh thnh lp Quõn khu Tr - Thiờn - Hu vo thỏng 4-1966 Khu y TTH t di s lónh o trc tip ca BCT v QUTW (khi c BCT y nhim) Quõn Khu y Khu y trc tip lónh o v chu s lónh o, ch huy v mi mt ca Quõn y Trung ng [218, tr.328] Sut nm hot ng, Khu y TTH th hin rừ quỏ trỡnh kin ton, xõy dng, phỏt trin v t chc v lónh o thc hin thng li nhiu nhim v quan trng ca CTND a phng, phi hp cht ch cựng cỏc n v v trang ch lc ca Trung ng tin cụng ch, ginh thng li ln chin dch ng - Khe Sanh nm 1968; Tng tin cụng v ni dy Mu Thõn 1968 Hu; chin dch phn cụng ng - Nam Lo nm 1971; chin dch tin cụng chin lc Tr - Thiờn nm 1972, gii phúng tnh Qung Tr; Tng tin cụng v ni dy Xuõn 1975, gii phúng hon ton TTH, gúp phn trc tip vo ỏnh thng cỏc chin lc chin tranh m quc M v CQVNCH ó tin hnh Nam Vit Nam t nm 1966 n nm 1975 Nghiờn cu mt cỏch ton din, h thng v t chc v quỏ trỡnh Khu y lónh o CTND chin trng TTH, mt nhng chin trng phc tp, ỏc lit nht l cn thit, gúp phn tng kt sõu sc hn v cuc KCCMCN; gúp phn tng kt cụng tỏc xõy dng ng; tng kt mt s kinh nghim cú ý ngha cụng cuc xõy dng v bo v T quc hin Vỡ vy, tỏc gi chn Khu y Tr - Thiờn - Hu cuc khỏng chin chng M, cu nc t nm 1966 n nm 1975 lm ti lun ỏn tin s lch s, chuyờn ngnh Lch s ng Cng sn Vit Nam Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Lm rừ quỏ trỡnh thnh lp, xõy dng t chc v lónh o CTND ca Khu y TTH cuc KCCMCN t nm 1966 n nm 1975; nhng thnh cụng, hn ch v tng kt mt s kinh nghim 2.2 Nhim v nghiờn cu - Khỏi quỏt tỡnh hỡnh v ch trng ca Trung ng ng v cuc KCCMCN t nm 1965 n nm 1975 - Phõn tớch c im chin trng TTH cuc KCCMCN, nht l t nm 1965 quc M m rng chin tranh, thc hin chin lc Chin tranh cc b; - Nờu rừ yờu cu khỏch quan thnh lp, chc nng, nhim v, c cu t chc ca Khu y TTH; - Trỡnh by quỏ trỡnh kin ton, xõy dng, phỏt trin v t chc v quỏ trỡnh lónh o ton din cuc KCCMCN ca Khu y t nm 1966 n nm 1975 trờn a bn TTH; - ỏnh giỏ thnh cụng, hn ch v tng kt mt s kinh nghim t quỏ trỡnh thnh lp, xõy dng Khu y; quỏ trỡnh lónh o cuc KCCMCN ca Khu y t nm 1966 n nm 1975 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu s thnh lp Khu y TTH; quỏ trỡnh xõy dng t chc v quỏ trỡnh lónh o CTND ca Khu y TTH cuc KCCMCN t nm 1966 n nm 1975 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung khoa hc: Lun ỏn nghiờn cu s thnh lp; quỏ trỡnh kin ton, xõy dng, phỏt trin t chc ca Khu y TTH; quỏ trỡnh Khu y lónh o nhõn dõn a phng tin hnh KCCMCN Do ngun t liu lu tr v cỏc ngun ti liu khỏc v cụng tỏc t chc, xõy dng Khu y ớt, khụng liờn tc theo trỡnh t thi gian nờn dung lng phn xõy dng t chc ca Khu y lun ỏn ch trỡnh by mc nht nh, m trung nhn mnh nhiu hn v quỏ trỡnh Khu y lónh o thc hin cỏc nhim v: u tranh quõn s, u tranh chớnh tr v cụng tỏc ng qun chỳng, u tranh binh vn, cụng tỏc xõy dng ng, cụng tỏc phỏt trin kinh t v xõy dng vựng gii phúng a bn TTH - V khụng gian: S lónh o ca Khu y trờn a bn TTH bao gm hai tnh Qung Tr, Tha Thiờn v thnh ph Hu, tri di t phớa Nam sụng Bn Hi (V tuyn 17) - Vnh Linh (Qung Tr) n phớa Bc ốo Hi Võn (Phỳ Lc - Tha Thiờn Hu); - V thi gian: T thỏng 4-1966 (Khu y TTH thnh lp) n thỏng 41975 (Khu y TTH gii th) C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Lun ỏn c thc hin da trờn c s lý lun ca nhng nguyờn lý c bn ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, cỏc quan im ca ng v CTND, v vai trũ ca qun chỳng nhõn dõn i vi lch s, v cụng tỏc xõy dng ng 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Trờn c s phng phỏp lun khoa hc ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, tỏc gi ch yu s dng phng phỏp lch s, phng phỏp lụgic nhm tỏi hin v Khu y TTH cuc KCCMCN t nm 1966 n nm 1975 Ngoi ra, tỏc gi cũn s dng kt hp vi cỏc phng phỏp khỏc: phng phỏp in dó, phng phỏp nghiờn cu bn hc, phng phỏp phõn tớch - tng hp, phng phỏp chng minh, phng phỏp so sỏnh nghiờn cu lm rừ ni dung cp mi chng ca lun ỏn Ngun t liu Lun ỏn c nghiờn cu v lun gii trờn c s tip cn nhiu ngun t liu: - Cỏc tỏc phm kinh in ca C.Mỏc, Ph.ngghen, V.I Lờnin, H Chớ Minh bn v chin tranh nhõn dõn, v vai trũ ca qun chỳng nhõn dõn lch s v v cụng tỏc xõy dng ng; - Cỏc ngh quyt, ch th, in vn, bỏo cỏo ca Trung ng ng, QUTW, Khu y, Quõn Khu y TTH, cỏc ng b a phng c lu tr ti Cc Lu tr phũng Trung ng ng, kho lu tr ca Vin Lch s ng, kho lu tr ca Vin Lch s quõn s Vit Nam (LSQSVN), Phũng lu tr ca Tnh y Tha Thiờn Hu v Tnh y Qung Tr; - Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v cuc KCCMCN núi chung v TTH núi riờng, nht l giai on 1966-1975 ca cỏc c quan nghiờn cu, cỏc ban ngnh on th t Trung ng n cỏc a phng v ca cỏc nh khoa hc, nh nghiờn cu v ngoi nc; - Cỏc bi vit, hi ký ca mt s tng lnh, ng lónh o, lóo thnh cỏch mng, nhõn chng lch s v cuc KCCMCN trờn chin trng TTH t nm 1966 n nm 1975 192 PH LC 16 HNG RO IN T MAC NA-MA-RA Tuyn hng ro in t Mac Na-ma-ra bt u thit lp t nhng thỏng cui nm 1966, chy dc theo ng s 9, t b bin kộo lờn biờn gii Vit - Lo, qua Sờ Pụn, Mng Phỡn, tng chiu di 100 ki-lụ-một, chiu rng 30 ki-lụ-một õy l sỏng kin ca Mac Na-ma-ra, B trng Quc phũng M v l cụng trỡnh s, thu hỳt nhiu tin, vt t - k thut v nhõn lc ca nc M Mac Na-ma-ra cho rng, cỏc chin dch nộm bom m rng khụng cú kh nng ngn chn s chi vin ca Bc cho Nam, cn cú gii phỏp thay th, ú l vic xõy dng mt hng ro in t, mt cuc chin tranh in t, mt chin trng t ng húa ngn chn trit ngun tip t i phng Hng ro c b trớ thnh hai h thng chng xõm nhp: h thng chng hnh quõn b v h thng chng hot ng ti Cỏc nh khoa hc M ó sỏng to mt h thng mỏy cm ng a chn, cm ng õm thanh, c mỏy bay th xung khp nỳi rng, mnh danh l nhng k gỏc ng tin cy v cũn c gi l cõy nhit i (loi thit b ny c ngy trang nh nhng mm cõy, dựng truyn bt õm v ting ng Cú loi cũn truyn bt c mựi ca m hụi ngi v nc tiu) Cng vo ú l mỏy bay tun tra sut 24 gi ngy, mỏy bay C.130 cũn th hng nghỡn tn húa cht trờn cỏc on ng lm nhóo t, nhm bin ng giao thụng thnh nhng sui bựn Cựng vi h thng trinh sỏt, ch huy ti tõn, l nhng loi v khớ git ngi rt tinh vi 193 - Bom WAARM l loi bom hỡnh trũn, cú rónh Cỏc trỏi bom cha bom m Bom m ri, bom t quay lờn cũ v ri u trờn mt t Ch cn chm nh bom s n v gõy sỏt thng - Bom MIG - bom m, cú 182 bom con; ri xung n ngay; cú kh nng sỏt thng hng trung i - Bom BLU31 - c nộm cm sõu vo lũng t, cú tỏc ng ca xe c gii, bom s n v cú sc cụng phỏ ln - Bom PAVE PALIL, l loi bom cú dự Khi nộm t mỏy bay xung, bom n cỏch mt t sỏu một, to mt ỏp sut ln, quột sch mi vt di mt t din tớch 1.000 vuụng - Bom rng rng, bom tỳi, bom lỏ cõy sỏt thng ngi - Bom in quang, t quay n mc tiờu tng kh nng sỏt thng - Bom dn bng la-de cũn gi l bom khụn ngoan xõy dng hng ro in t Mac Na-ma-ra, chớnh ph M ó chi trờn mt t ụ-la Cỏc phúng viờn, bỏo M phụ trng õy l Maginot phng ụng - mt chin tuyn bt kh xõm phm Thc t lch s khng nh: Khụng mt th on thõm c, khụng mt loi binh khớ k thut ti tõn no ca ch cú th ngn chn c sc mnh, ý ca ngi Vit Nam quyt ginh c lp, t do, thc hin thng nht T quc Tng M, Tay-lo ó cay ng thỳ nhn rng: Khụng cú cỏch gỡ cú th ngn cn ni s thõm nhp ngy cng tng ca i phng Hng ro in t Mac Na-ma-ra ó b vụ hiu húa bi trớ thụng minh, lũng qu cm ca nhng ngi Vit Nam [168, tr.498-500] 194 PH LC 17 V VN THM ST MU THN 1968 HU Núi n s kin Tt Mu Thõn 1968 Hu, M v CQVNCH luụn khuch i, bụi en s tht lch s v m chỳng gi l thm sỏt Mu Thõn v nhng h chụn ngi th chỳng phỏt hin v cụng kớch, kt ỏn, buc ti cho lc lng QGP õy l mt nhy cm chin tranh Cú nhiu nguyờn nhõn dn n hin tng lch s nờu trờn: Th nht, bom n M nộm o t xung thnh ph cỏc cuc phn kớch ó git cht hng nghỡn dõn thng, QGP v k c cỏc tự binh M, bi h thy ỏm ụng l chỳng bn khụng phõn bit [202, tr.75]; th hai, QGP rỳt lui, ch phn kớch quỏ mnh, s nhng ngi thuc ngy quõn ngy quyn b bt gi, hoc ó c phỏt sỳng ta v trang cho dõn, thỡ chớnh s ngi ú cng phn kớch ta ti ch [202, tr.75], ú anh em qun chỳng v trang ca ta ó khụng ngn ni nhng hnh ng thin cn tỡnh hỡnh ú [202, tr.76], khụng mt chớnh ph no cú th kim soỏt ni nhng hnh ng bc phỏt lũng cm thự ca qun chỳng t lõu b bc xỳc, hoc mt th ý thc dõn tc cú tớnh cht t phỏt ni mi ngi [202, tr.75]; th ba, qun chỳng nhõn dõn trng tr nhng ngi cú ti ỏc, cú n mỏu vi nhõn dõn, õy l iu khú trỏnh mt cuc u tranh qun chỳng ni dy Trong ú, nhng ngi cht trỳng bom n v s tn sỏt ca quõn M v tay sai l ch yu, nhng ngi cú n mỏu b qun chỳng v lc lng v trang t phỏt tiờu dit chim s ớt Tuy nhiờn, vi tinh thn phờ bỡnh v t phờ bỡnh thng thn, tớnh nhõn cao c ca ngi cỏch mng, bi vit Hu - Xuõn 1968 (9-1987), ng Lờ Minh, Phú Bớ th Khu y Tr - Thiờn - Hu (1966-1975), kiờm Bớ th Thnh y Hu, kiờm Ch huy trng chin dch Tng tin cụng v ni dy Xuõn 1968 ti Hu, nghiờm tỳc ỏnh giỏ: Rt cuc l ó cú ngi b x oan chin tranh [202, tr.76] vỡ lut phỏp cỏch mng cha h cú ý nh x h vo ti cht [202, tr.76]; ng thi, ng cho rng: Dự lý th no thỡ trỏch nhim thuc v lónh o, ú cú trỏch nhim ca tụi [202, tr.76] v nhim v bõy gi ca cỏch mng l phi minh oan cho gia ỡnh, cỏi ca nhng ngi ó cht [202, tr.76] Cỏc ng Khu y viờn v cỏn b ca Khu y Tr - Thiờn - Hu Hi ngh thnh lp Khu y (thỏng 4/1966) 195 PH LC 18 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu 196 PH LC 19 V 20 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu Thng v Tnh y Tha Thiờn v Thnh y Hu (Nm 1966) Thng v Khu y Tr - Thiờn - Hu (Nm 1968) B T lnh Quõn Khu Tr - Thiờn - Hu t nm 1967 n nm 1969 197 PH LC 21 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu 198 PH LC 22 V 23 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu B Ch huy Chin dch Hu Xuõn 1968 (T trỏi sang phi: /c Nam Long, Phú T lnh; /c Lờ Minh, T lnh; /c Lờ Chng, Chớnh y, /c ng Kinh, Phú T lnh kiờm Tham mu trng) ng Lờ Chng v cỏc v Liờn minh cỏc lc lng dõn tc, dõn ch v hũa bỡnh Thnh ph Hu (T trỏi sang phi: B Nguyn ỡnh Chi, giỏo s Lờ Vn Ho, Hũa thng Thớch ụn Hu, c Nguyn úa) 199 PH LC 24 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu Th ca Ch tch H Chớ Minh gi ng bo, cỏn b, chin s Tha Thiờn (Nm 1968) B Ch huy Quõn Khu y Tr - Thiờn - Hu hp bn k hoch cho Chin dch ng - Nam Lo (1971) 200 PH LC 25 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu B Ch huy Chin dch Tr - Thiờn - Hu hp bn k hoch gii phúng Tr - Thiờn - Hu (1975) 201 PH LC 26 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu 202 PH LC 27 V 28 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu Quõn Gii phúng tin vo Ng Mụn - Hu 1975 Quõn Gii phúng tip qun Thnh Ph Hu (1975) 203 PH LC 29 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu Thng tng Trn Vn Quang (1917-2013) - y viờn d khuyt BCH Trung ng ng khúa III, Th trng B Quc phũng (1977-1978), Bớ th Khu y Tr - Thiờn - Hu (1966-1968 v 1971-1973), Phú Bớ th Khu y Tr - Thiờn - Hu (1968-1971) 204 PH LC 30 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu ng Hong Anh (1912-2016), y viờn BCH Trung ng ng khúa II, III, IV, Bớ th Trung ng ng (1958-1976), Phú Th tng Chớnh ph (1971-1976), Bớ th Khu y Tr - Thiờn - Hu (1968-1971) 205 PH LC 31 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu ng Trn Hu Dc (1910-1993) - y viờn BCH Trung ng ng khúa I, II, III, IV, Phú Th tng Chớnh ph (1974-1976), Bớ th Khu y Tr - Thiờn - Hu (1973-1974) 206 PH LC 32 Ngun: Bo tng H Chớ Minh, Tnh Tha Thiờn Hu Trung tng Lờ T ng (1920-2011), Phú Bớ th Khu y, kiờm Chớnh y, kiờm Bớ th Quõn Khu y Tr - Thiờn - Hu (1972-1974), Bớ th Khu y Tr - Thiờn - Hu (1974-1975) [...]... nghiệm trong quá trình lãnh đạo cách mạng 8 Việt Nam của Đảng Ở các công trình này, chiến trƣờng TTH và Khu ủy TTH đƣợc đề cập trong tổng thể chung của cách mạng toàn miền Nam Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 -1975, Tập IV: Cuộc đụng đầu lịch sử [96]; Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 -1975, Tập V: “Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968” [97]; Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 -1975, ... về tổ chức của Khu ủy TTH; - Làm rõ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Khu ủy đối với địa bàn TTH giai đoạn 1966- 1975; - Đánh giá thành công, hạn chế và tổng kết một số kinh nghiệm từ quá trình thành lập, xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo của Khu ủy TTH từ năm 1966 đến năm 1975 23 Chƣơng 2 KHU ỦY TRỊ - THIÊN - HUẾ THÀNH LẬP, LÃNH ĐẠO KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƢỚC TỪ NĂM 1966 ĐẾN NĂM 1968 2.1 THÀNH... cuộc kháng chiến, giải phóng hoàn toàn miền Nam Đây là bộ sách nghiên cứu về cuộc KCCMCN, trong đó đề cập đến thực tiễn chiến trƣờng TTH và sự lãnh đạo của Khu ủy TTH ở mức độ nhất định Các công trình: Lịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam 1945 -1975, tập 2 [92]; Mấy vấn đề chỉ đạo chiến lược trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 -1975) [93]; Lịch sử quân sự Việt Nam, Tập 11, Cuộc kháng chiến chống. .. Hƣơng Trà, Huyện ủy Phú Vang xuất bản các công trình: Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ Thành phố Huế (1945 -1975) , tập 2 [201]; Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế 1930-2000 [59], Lịch sử Đảng bộ huyện A Lưới [3]; Lịch sử Đảng bộ huyện Nam Đông (1945-2000) [8]; Lịch sử Đảng bộ huyện Phong Điền (1930-1995) [9]; Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Lộc (1930 -1975) [10]; Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Trà (1930 -1975) [7]; Đảng bộ huyện... QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Khu ủy TTH là một trong những tổ chức Đảng cấp khu đặc biệt, trực thuộc Trung ƣơng Đảng, lãnh đạo địa bàn TTH từ năm 1966 đến năm 1975 Có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến Khu ủy TTH với nhiều cấp độ và từ nhiều cách tiếp cận khác nhau, trong đó, có thể chia thành các nhóm: 1.1.1 Các công trình nghiên cứu trong nƣớc 1.1.1.1 Nhóm công trình tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ,. .. TOÀN TỔ CHỨC KHU ỦY TRỊ - THIÊN - HUẾ 2.1.1 Đặc điểm chiến trƣờng Trị - Thiên - Huế và yêu cầu thành lập Khu ủy Trị - Thiên - Huế 2.1.1.1 Khái quát chung về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và truyền thống cách mạng ở Trị - Thiên - Huế Trị - Thiên - Huế trong cuộc KCCMCN gồm hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên và thành phố Huế có diện tích khoảng 10.300 km2 (Thừa Thiên Huế: 5.600 km2, Quảng Trị: 4.700... Nam những năm 1964 -1975, trong đó có sự chi viện cho chiến trƣờng TTH 11 Luận văn cao học lịch sử: Vùng giải phóng Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1972 -1975) [191] của tác giả Lê Thị Thu Thanh, phản ánh bối cảnh lịch sử, quá trình xây dựng vùng giải phóng Quảng Trị từ khi tỉnh Quảng Trị đƣợc giải phóng (01-5-1972) đến ngày 19-3 -1975; đánh giá thành tựu, hạn chế, ý nghĩa lịch sử và tổng... của Đảng Cộng sản Việt Nam (19302000) [218] của Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Thị Phƣơng Hồng (đồng chủ biên), trình bày khái quát và có hệ thống về công tác tổ chức của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000, trong đó có nhắc đến quá trình thay đổi từ Liên Tỉnh ủy Trị Thiên (sau năm 1954) đến khi thành lập Khu ủy TTH vào tháng 4 -1966 1.1.1.2 Nhóm công trình trực tiếp nghiên cứu về chiến trường Trị Thiên - Huế và Khu. .. Dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế xuất bản cuốn Tổng kết công tác binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 -1975) [211], phản ánh quá trình lãnh đạo của Trung ƣơng Đảng, Khu ủy TTH và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đối với công tác binh vận, những thành công và hạn chế, ý nghĩa và bài học trong công tác binh vận của Đảng Thừa Thiên - Huế tiến công - nổi dậy... Lăng, Huyện ủy Triệu Phong xuất bản các công trình: Lịch sử Đảng bộ thị xã Đông Hà (1930-1999) [60]; Lịch sử Đảng bộ thị xã Quảng Trị (1930-1995) [61]; Lịch sử Đảng bộ huyện Cam Lộ (1930-2000) [4]; Lịch sử Đảng bộ huyện Gio Linh (1930 -1975) [5]; Lịch sử Đảng bộ huyện Hải Lăng (1930 -1975) [6]; Lịch sử Đảng bộ huyện Triệu Phong (1930 -1975) [12] phản ánh bối cảnh ra đời, quá trình hoạt động của các Đảng bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975, (Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975, (Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay