(Tóm tắt Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

12 140 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:22

(Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam 1 MỞ ĐẦU bổ sung số lượng lớn văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bối cảnh thực trạng nêu làm cho vấn đề tiếp tục hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật, có văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước trở nên vô cần thiết Đó lý mà nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài "Hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam" để làm Luận án tiến sĩ Luật học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục tiêu luận án nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn nhằm mặt tích cực, vấn đề hạn chế, bất cập nguyên nhân hạn chế, bất cập chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam, từ đó, đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện chế 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Thực tổng quan vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án nhằm vấn đề mà luận án kế thừa, cần tiếp tục triển khai nội dung nghiên cứu - Làm sáng tỏ vấn đề lý luận chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam, khái niệm, đặc điểm, vai trò, yếu tố, tiêu chí hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam - Đánh giá thực trạng chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; mặt tích cực, vấn đề hạn chế, bất cập nguyên nhân - Đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án xác định vấn đề lý luận thực tiễn chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật Tính cấp thiết Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, chủ động hội nhập quốc tế sách quan trọng Đảng ta xác định khẳng định nhiều văn kiện quan trọng Tinh thần tiếp tục khẳng định Hiến pháp năm 2013 Những năm qua, quan nhà nước có thẩm quyền ban hành số lượng lớn văn quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia, tạo sở pháp lý vững cho công đổi đất nước Bên cạnh kết tích cực đạt, hệ thống pháp luật nước ta bộc lộ hạn chế, khiếm khuyết Cùng với việc nâng cao chất lượng kỹ thuật lập pháp, có nhiều nỗ lực thực nhiều hoạt động khác nhằm loại trừ tối đa khiếm khuyết, bất cập hệ thống pháp luật Một hoạt động quan trọng là, kiểm tra văn quy phạm pháp luật Từ nhiệm vụ kiểm tra văn chuyển giao cho Chính phủ, bộ, quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp (năm 2003), công tác có chuyển biến định Mặc dù vậy, công tác bộc lộ hạn chế, bất cập; thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra, xử lý văn chưa thực rõ ràng, rành mạch chưa theo chế ổn định Cơ chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành chính nhà nước Việt Nam hình thành, vào vận hành từ năm 2003 đạt kết quan trọng, song trình vận hành chế thời gian qua bộc lộ hạn chế, bất cập, cần phải có giải pháp khắc phục Hơn nữa, bối cảnh Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2016 với đó, loạt đạo luật ban hành sửa đổi, quan hành nhà nước Việt Nam yếu tố ảnh hưởng; kinh nghiệm số nước giới liên quan đến chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận án vấn đề lý luận thực tiễn chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2015 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật; quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án tiếp cận sở phương pháp luận học thuyết Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật; quan điểm Đảng Nhà nước đổi tổ chức hoạt động nhà nước theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quan điểm Đảng Nhà nước xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn Về phương pháp cụ thể, luận án sử dụng phương pháp sau đây: (i) Phương pháp phân tích: áp dụng để phân tích tài liệu sơ cấp tài liệu thứ cấp; (ii) Phương pháp chuyên gia: sử dụng để thu thập thông tin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam; (iii) Phương pháp thống kê: thống kê số liệu, đánh giá thực trạng chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; (iv) Phương pháp tổng hợp: sử dụng để tổng hợp số liệu, tri thức có từ hoạt động phân tích tài liệu; (v) Phương pháp luật học so sánh: sử dụng để nghiên cứu mô hình, kinh nghiệm nước ngoài, từ rút giá trị tham khảo Việt Nam; (vi) Phương pháp quy nạp diễn dịch: Thực để khái quát hóa cụ thể hóa đối tượng, nội dung, vấn đề nghiên cứu, đảm bảo xác, khách quan Những điểm luận án - Trên sở kế thừa kết nghiên cứu trước đó, luận án phân tích làm sáng tỏ khái niệm có liên quan, xây dựng khái niệm đặc điểm, vai trò chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; yếu tố, mối quan hệ yếu tố chế kiểm tra tiêu chí hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam - Làm sâu sắc cần thiết phải hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam, đó, làm rõ mặt lý luận nhu cầu thực tiễn số vấn đề cần nghiên cứu hoàn thiện, như: quy định pháp luật (thể chế pháp luật) kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; chủ thể (tổ chức, máy, nhân sự) kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; điều kiện bảo đảm chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam - Đưa tranh tổng thể chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam - Đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Kết nghiên cứu luận án góp phần vào việc nghiên cứu, hoàn thiện thể chế; tăng cường tổ chức, biên chế; bổ sung nguồn lực chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam - Kết nghiên cứu luận án công trình khoa học có giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm bốn chương, chín mục 5 Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU nội dung thực có ý nghĩa triển khai nghiên cứu hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Giáo trình Xây dựng văn pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội dành chương riêng đề cập đến kiểm tra xử lý văn Dù tiếp cận hoạt động kiểm tra xử lư văn pháp luật nói chung nội dung giáo trình đem lại ý nghĩa thiết thực để luận giải kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật Cuốn sách "Sổ tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động văn quy phạm pháp luật", Nxb Tư pháp phát hành năm 2011 Nhiều nội dung có giá trị mang tính tảng để tác giả luận án bàn luận lý giải sâu sắc hơn, logic chế kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật… Đề tài "Cơ chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật - Thực trạng giải pháp hoàn thiện" Bộ Tư pháp (năm 2003) Đề tài giới hạn phạm vi chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật, chưa đề cập đến xử lý văn quy phạm pháp luật - Luận án, luận văn báo Luận án tiến sĩ "Kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật Việt Nam nay" Đoàn Thị Tố Uyên, bảo vệ Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2012 Luận án có phạm vi nghiên cứu rộng phức tạp; luận án đưa giải pháp trao thẩm quyền cho Tòa án hành việc phán tính hợp pháp văn quy phạm pháp luật Luận văn thạc sĩ: "Hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp Việt Nam nay" tác giả luận án, bảo vệ năm 2010 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh Với quy mô luận văn thạc sĩ nên phạm vi hẹp, số vấn đề cần tiếp tục tranh luận, hoàn thiện thêm Bên cạnh đó, loạt viết có giá trị tham khảo cao, như: Bài viết "Văn quy phạm pháp luật quy định luật thực định Việt 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.1.1.1 Một số công trình nghiên cứu liên quan đến chế hoàn thiện chế có liên quan đến đề tài Tác giả Trương Thị Hồng Hà với Luận án tiến sĩ luật học "Hoàn thiện chế pháp lý bảo đảm chức giám sát Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Hà Nội, 2007) Một số vấn đề lý luận yếu tố cấu thành chế pháp lý có ý nghĩa tham khảo đề tài nghiên cứu sinh Luận án tiến sĩ luật học Nguyễn Quang Anh "Hoàn thiện chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam" (Hà Nội, 2015) Một số vấn đề lý luận khái niệm chế, hoàn thiện chế pháp lý có ý nghĩa tham khảo đề tài nghiên cứu sinh Bên cạnh đó, nhiều công trình, viết, như: "Cơ chế thực thi giám sát quyền lực nhà nước" ThS Nguyễn Mạnh Bình, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 12(149), tháng 6/2009; "Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước (và quyền lập pháp) nhà nước pháp quyền" GS.TSKH.Lê Văn Cảm ThS Dương Bá Thành, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1(162), tháng 01/2010 1.1.1.2 Các công trình nghiên cứu liên quan đến kiểm tra văn quy phạm pháp luật chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật - Sách đề tài khoa học Cuốn sách "Bình luận Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật" TS Uông Chu Lưu chủ biên Nxb Tư pháp xuất phát hành năm 2005 Tuy hoạt động kiểm tra xem xét, đánh giá tính hợp pháp tính hợp lý chưa đề cập đến sách Nam văn quy phạm pháp luật" TS Nguyễn Minh Đoan đăng tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 7/2010; GS.TS Phạm Hồng Thái thể quan điểm viết "Văn quy phạm pháp luật pháp luật văn quy phạm pháp luật" đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 7(232), năm 2011… 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước Những sở lý luận thiết kế mô hình tổ chức quyền lực nhà nước nhà nước tư đương đại, dựa sở học thuyết phân quyền Motesquieu Học thuyết chủ quyền nhân dân Rousseau Mặc dù học thuyết nêu chủ yếu đề cập đến xây dựng mô hình quyền lực nhà nước , song tham khảo có chọn lọc số giá trị trình nghiên cứu, đề xuất vấn đề liên quan đến thẩm quyền xử lý văn Cuốn sách "Pháp luật hành Cộng hòa Pháp" Martin Lombard, Giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Panthéon-Assas Gilles Dumont (Paris II), Giáo sư Trường Đại học Luật Kinh tế Limoges, NXB Tư pháp phát hành năm 2007 Cuốn sách tài liệu hữu ích để tác giả luận án có điều kiện so sánh, tham khảo luận giải vấn đề liên quan đến tiêu chí hoàn thiện chế kiểm tra văn Cuốn sách "Cải cách chế kiểm tra tính hợp pháp văn hành Trung Quốc", tác giả Meng Sheng Đinh Văn Minh Nguyễn Văn Toàn biên dịch Nxb Chính trị quốc gia xuất năm 2008 Tuy có quan niệm khác chế kiểm tra văn Việt Nam Trung Quốc, sách có giá trị tham khảo bổ ích liên quan đến đề tài luận án 1.1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Ở khía cạnh khác nhau, việc nghiên cứu kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật đề cập đến, nhiên, tác giả chưa có điều kiện để giải toàn diện sâu sắc khía cạnh kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật Các nghiên cứu chế pháp lý hoàn thiện chế pháp lý, phân tích, luận giải tương đối toàn diện số vấn đề liên quan, như: khái niệm chế pháp lý, yếu tố cấu thành mối quan hệ yếu tố tạo nên hệ thống chế pháp lý, có giá trị tham khảo bổ ích nghiên cứu chế yếu tố cấu thành chế định Các nghiên cứu kiểm tra văn quy phạm pháp luật không nhiều chưa mang tính hệ thống; thường phạm vi hẹp, tác giả thường nghiên cứu khía cạnh, hay một, số nội dung kiểm tra văn hình thức xử lý văn quy phạm pháp luật, điều kiện bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản, thực trạng kiểm tra văn quy phạm pháp luật nay… Mặc dù chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt, song, dường chưa có đề tài nghiên cứu vấn đề Công trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến đề tài luận án là, luận văn thạc sĩ luật học tác giả luận án "Hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp Bộ" bảo vệ năm 2010 Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiên, góc độ luận văn thạc sĩ, công trình số hạn chế, phạm vi hẹp, số nội dung cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện thêm Ở nước ngoài, phạm vi công trình mà tác giả tiếp cận được, thấy rằng, nghiên cứu chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật Như vậy, nói rằng, chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật Việt Nam đặc thù Trên sở sơ lược đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài luận án, tác giả luận án thấy rằng, việc kế thừa, tiếp thu số kết nghiên cứu trước như: đánh giá, phân tích khái niệm liên quan đến chế, yếu tố cấu thành chế, mối quan hệ yếu tố cấu thành chế; số vấn đề liên quan đến khái niệm, đặc điểm, vai trò kiểm tra văn quy phạm 10 pháp luật; thực trạng hệ thống pháp luật…, đồng thời, tiếp tục đánh giá, bình luận từ đưa nhận định riêng cần thiết 1.2 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Về mặt lý luận, luận án phải làm sáng tỏ: - Khái niệm, đặc điểm, vai trò chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; - Các yếu tố mối quan hệ yếu tố chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; - Tiêu chí hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Về mặt thực tiễn, luận án tập trung vào vấn đề sau đây: - Nghiên cứu thực trạng chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam, bao gồm: thực trạng quy định pháp luật; thực trạng chủ thể kiểm tra văn bản; điều kiện bảo đảm - Từ lý luận thực tiễn, sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, đề xuất quan điểm giải pháp hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Kết luận chƣơng Hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam vô cần thiết Trên sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài luận án cho thấy, công trình nghiên cứu kiểm tra văn quy phạm pháp luật đến chưa nhiều; nghiên cứu kiểm tra văn nói chung phạm vi hẹp rộng Riêng nghiên cứu chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam chưa nhắc đến Ở nước ngoài, nghiên cứu chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật với chế tương tự Việt Nam, vậy, nói rằng, chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật Việt Nam đặc thù Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM 2.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nƣớc Việt Nam 2.1.1 Khái niệm chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Kiểm tra hoạt động chủ thể có chức (có thẩm quyền) thực việc xem xét, đối chiếu đối tượng kiểm tra với tiêu chí định sẵn nhằm đánh giá, nhận xét, kết luận đắn, phù hợp đối tượng kiểm tra so với tiêu chí tương ứng đặt yêu cầu, phương án nhằm làm cho đối tượng kiểm tra trở nên đúng, phù hợp với tiêu chí Cơ quan hành nhà nước Việt Nam gồm: Chính phủ, Bộ, quan ngang Bộ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân đơn vị hành - kinh tế đặc biệt; Ủy ban nhân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Văn quy phạm pháp luật Chính phủ ban hành thuộc diện giám sát tối cao Quốc hội mà không thuộc đối tượng văn kiểm tra theo pháp luật kiểm tra văn quy phạm pháp luật, vậy, xác định văn quy phạm luật quan hành hành nhà nước Việt Nam nói văn quy phạm pháp luật Bộ trưởng, Thủ trưởng quan 11 12 ngang Ủy ban nhân dân cấp ban hành Theo Luật Ban hành thành pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho công tác thực mục đích, yêu cầu Hai là, chế đảm bảo cho hoạt động hệ thống quan nhà nước có thẩm quyền chuyên trách công tác kiểm tra tổ chức tương ứng với chức năng, nhiệm vụ quan nhà nước có thẩm quyền Ba là, chế thực hệ thống quan nhà nước có thẩm quyền đối tượng định, gắn với trình thực thi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn máy công quyền, công vụ công chức máy Bốn là, mục đích chế kiểm tra nhằm làm cho trình thực thi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn máy nhà nước, công vụ công chức máy đạt hiệu cao, phù hợp với nguyên tắc thừa nhận nhà nước pháp quyền đặt kiểm tra, giám sát quan nhà nước có thẩm quyền xã hội 2.1.3 Vai trò chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Cơ chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam với toàn yếu tố cấu thành vận yếu tố có vai trò quan trọng tác động trở lại cách mạnh mẽ, tích cực hoạt động xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam 2.2 Các yếu tố mối quan hệ yếu tố chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nƣớc Việt Nam 2.2.1 Các yếu tố chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Một là, quy định pháp luật kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam văn quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ ban hành thông tư thông tư liên tịch; Ủy ban nhân dân ban hành định Từ phân tích trên, rút định nghĩa kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam sau: Kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam hoạt động xem xét, đánh giá kết luận quan nhà nước có thẩm quyền tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống thông tư, thông tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang định Ủy ban nhân dân cấp, nhằm phát xử lý văn trái pháp luật, đồng thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm quan, người ban hành văn trái pháp luật Để công tác kiểm tra văn quy phạm pháp luật có hiệu lực, hiệu quả, đòi hỏi phải có chế kiểm tra hữu hiệu Cơ chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam toàn yếu tố vận hành yếu tố thể chế pháp luật, chủ thể điều kiện bảo đảm khác, quan nhà nước có thẩm quyền quy định vận hành để xem xét, đánh giá kết luận tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống thông tư, thông tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang định Ủy ban nhân dân cấp, nhằm phát xử lý văn trái pháp luật, đồng thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm quan, người ban hành văn trái pháp luật 2.1.2 Đặc điểm chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Một là, chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam bao gồm tổng thể yếu tố cấu 13 Hai là, chủ thể thực kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Ba là, điều kiện bảo đảm công tác kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam 2.2.2 Mối quan hệ yếu tố chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Mỗi yếu tố chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam đóng vai trò định, có mối quan hệ mật thiết tác động qua lại lẫn Quy định pháp luật kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam suy cho người (chủ thể kiểm tra) tạo lập tổ chức thực hiện; chất lượng quy định pháp luật về kiểm tra văn quy phạm pháp luật hiệu việc áp dụng khác, mà chủ thể tạo lập tổ chức thực thi định Pháp luật kiểm tra văn quy phạm pháp luật phải có "bổn phận" xác lập đầy đủ, rõ ràng, rành mạch thẩm quyền, trách nhiệm chủ thể kiểm tra Cứ vậy, yếu tố tác động qua lại lẫn nhau, bổ sung, hỗ trợ cho 2.3 Tiêu chí hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nƣớc Việt Nam 2.3.1 Khái lƣợc tiêu chí hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Tiêu chí hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam tiêu chuẩn dùng để đánh giá, kiểm định thể chế pháp luật, tổ chức, máy yếu tố khác chế kiểm tra 2.3.2 Các tiêu chí hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Một là, có đầy đủ quy định kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam 14 Hai là, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, không chồng chéo thẩm quyền, kiểm tra; đa dạng hóa phương thức kiểm tra Ba là, bảo đảm phối hợp công tác kiểm tra văn Bốn là, bảo đảm phán xử lý kịp thời, triệt để văn có sai sót Năm là, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu công tác kiểm tra văn quan hành nhà nước Việt Nam Kết luận chƣơng Cơ chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam tổng thể vận hành yếu tố tạo nên Mỗi yếu tố chế đóng vai trò định tác động qua lại lẫn Hoàn thiện chế kiểm tra văn quy pham pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam suy cho hoàn thiện yếu tố tạo nên chế Để trả lời câu hỏi phải tiếp tục hoàn thiện chế này, sở đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện, cần phải nghiên cứu, đánh giá thực trạng chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Chƣơng TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THỜI GIAN QUA VÀ THỰC TRẠNG CƠ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Tình hình, kết kiểm tra văn quy phạm pháp luật thời gian qua Về tự kiểm tra quan ban hành văn bản, từ năm 2003 đến hết tháng 3/2013, bộ, ngành địa phương tự kiểm tra 15 16 3.665.901 văn bản, phát 30.115 văn có dấu hiệu vi phạm 1.255.808 văn bản, phát 6.872 văn vi phạm quy định 3.2 Thực trạng chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nƣớc Việt Nam 3.2.1 Thực trạng quy định pháp luật kiểm tra văn quy Điều Nghị định số 40/2010/NĐ-CP Năm 2015, tự kiểm tra phạm pháp luật quan hành nhà nƣớc Việt Nam 232.550 văn bản, phát 2.894 văn vi phạm tính hợp hiến, hợp 3.2.1.1 Về đối tượng văn kiểm tra, nội dung thẩm quyền kiểm tra văn Về đối tượng văn kiểm tra, theo Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, không hình thức thông tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ; thị Ủy ban nhân dân cấp; bổ sung thêm hình thức văn quy phạm pháp luật quyền đơn vị hành - kinh tế đặc biệt ban hành, đó, cần có phương án giải vấn đề Về nội dung kiểm tra, quy định pháp luật hành nội dung kiểm tra văn bản: nội dung quy định kiểm tra trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật chưa thực chi tiết, cụ thể, thực tế, việc kiểm tra nội dung tiến hành phát văn quy phạm pháp luật thuộc đối tượng kiểm tra có dấu hiệu trái pháp luật; pháp luật hành chưa quy định kiểm tra tính hợp lý văn Về thẩm quyền kiểm tra văn bản, đối tượng văn kiểm tra có thay đổi, nên thẩm quyền kiểm tra văn cần điều chỉnh cho phù hợp Riêng hình thức xử lý văn trái pháp luật, pháp luật không quy định hình thức hủy bỏ văn nữa, quy định hình thức bãi bỏ văn phân biệt áp dụng sở kết rà soát văn hay kết kiểm tra văn bản, từ dẫn đến khó khăn việc việc xem xét, xử lý trách nhiệm người/cơ quan ban hành văn trái pháp luật 3.2.1.2 Về xử lý văn quy phạm pháp luật trái pháp luật Về hình thức xử lý văn trái pháp luật, pháp luật hành quy định hình thức sau đây: (i) Đình việc thi hành phần toàn nội dung văn bản; (ii) Hủy bỏ phần toàn nội dung văn bản; điều kiện tính hợp pháp văn Năm 2014, tự kiểm tra pháp văn Về kiểm tra văn theo thẩm quyền, từ năm 2003 đến hết tháng 3/2013, Bộ, ngành Trung ương địa phương kiểm tra theo thẩm quyền 2.353.490 văn bản, phát 63.277 văn có dấu hiệu vi phạm điều kiện tính hợp pháp văn Năm 2014, kiểm tra 495.737 văn bản, phát 1.642 văn sai thẩm quyền ban hành nội dung Năm 2015, kiểm tra 66.600 văn bản, phát 111 văn sai thẩm quyền ban hành nội dung Kết kiểm tra, xử lý văn thời gian qua góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân doanh nghiệp, dư luận xã hội đồng tình ủng hộ Bên cạnh kết đạt được, công tác kiểm tra văn luật số hạn chế, tồn tại, lên là: (i) Vẫn văn có nội dung trái pháp luật chưa kiểm tra, phát xử lý kịp thời; (ii) Cơ quan ban hành văn chưa chủ động xử lý văn trái pháp luật dẫn đến tình trạng văn trái pháp luật áp dụng; (iii) Việc kiểm tra văn theo yêu cầu, kiến nghị cá nhân, tổ chức phương tiện thông tin đại chúng chưa ý mức; (iv) Việc khắc phục hậu ban hành, áp dụng văn trái pháp luật hạn chế; (v) Việc xử lý trách nhiệm cá nhân tham mưu, ban hành văn trái pháp luật chưa nghiêm 17 18 (iii) Bãi bỏ phần toàn nội dung văn Ngoài ra, trình kiểm tra phát văn sai pháp lý viện dẫn, thể thức, kỹ thuật trình bày đính sai sót 3.2.1.3 Về xử lý trách nhiệm quan/người ban hành văn quy phạm pháp luật trái pháp luật Quy định xem xét, xử lý trách nhiệm quan/người ban hành văn quy phạm pháp luật trái pháp luật mang tính nguyên tắc, khó áp dụng; pháp luật chưa quy định trách nhiệm bồi thường trường hợp ban hành văn trái pháp luật Bên cạnh đó, pháp luật hành chưa quy định cụ thể thời hạn kiểm tra văn (bao gồm tự kiểm tra kiểm tra theo thẩm quyền), nên việc xem xét trách nhiệm chủ thể kiểm tra văn gặp khó khăn, vướng mắc; liên quan đến vai trò trách nhiệm Tòa án kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật, pháp luật chưa quy định, vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện (trường hợp triển khai phương án giao thẩm quyền kiểm tra văn cho Tòa án); số mức chi quy định văn hành kinh phí hỗ trợ cho hoạt động kiểm tra văn không phù hợp với tình hình thực tiễn, số khoản chi chưa pháp luật quy định 3.2.2 Thực trạng chủ thể kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam 3.2.2.1 Về tổ chức máy, cán chuyên trách kiểm tra văn Tổ chức, máy làm công tác kiểm tra văn bộ, quan ngang địa phương chưa thống nhất; thiếu biên chế; trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán chưa đồng 3.2.2.2 Về chủ thể khác Kiểm tra văn nay, dù có hoàn thiện đến mức nữa, song nội hệ thống quan hành nhà nước, nên có dấu hỏi, băn khoăn tính khách quan, minh bạch (ở đề cập đến vai trò Tòa án kiểm tra, xử lý văn bản) Về tổ chức hoạt động đội ngũ công tác viên kiểm tra văn bản, số nơi chưa quan tâm triển khai, phát triển; trình độ chuyên môn công tác viên chưa đồng đều, số trường hợp ý thức trách nhiệm, lực chuyên môn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu 3.2.3 Thực trạng điều kiện bảo đảm số vấn đề khác liên quan đến chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam 3.2.3.1 Kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra văn chưa đồng đều, nhiều nơi chưa bố trí (thậm chí không có) kinh phí hỗ trợ công tác này; trang thiết bị làm việc thiếu 3.2.3.2 Hệ sở liệu: nhiều nơi xây dựng sở liệu, chưa đáp ứng yêu cầu; số nơi chưa có hệ sở liệu 3.2.3.3 Một số vấn đề khác: vào tham gia quan, tổ chức, cá nhân có liên quan vào hoạt động kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu; ; kết kiểm tra, xử lý văn đăng tải phương tiện thông tin ít… Kết luận chƣơng Cơ chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật nói chung, có kiểm tra văn quan hành nhà nước hình thành vận hành từ năm 2003 đến Bên cạnh mặt tích cực, chế bộc lộ hạn chế, bất cập; quy định pháp luật chưa đồng bộ; việc kiểm tra, xử lý văn chưa đầy đủ, kịp thời; điều kiện bảo đảm nhiều khó khăn v.v Để nâng cao hiệu công tác kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam, cần phải khắc phục hạn chế, bất cập, có giải pháp đồng để làm thay đổi công tác 19 20 Chƣơng QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM kết luận, xử lý vụ việc, đưa kiến nghị để sửa chữa kịp thời, sớm khắc phục hậu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4.1.4 Bảo đảm tính độc lập tương đối chủ thể kiểm tra; phối hợp với hoạt động giám sát quan nhà nước có thẩm quyền giám sát trực tiếp nhân dân Việc đưa quan điểm việc tiếp tục khẳng định "tính quyền lực nhà nước" hoạt động kiểm tra văn quy phạm pháp luật Cả phương diện lý luận thực tiễn, quan chuyên trách công tác kiểm tra văn hoàn thành nhiệm vụ phối hợp Do đó, việc hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam cần bám sát quan điểm 4.1.5 Bảo đảm tham gia rộng rãi tổ chức, cá nhân vào trình kiểm tra, phát kiến nghị xử lý văn trái pháp luật Sự tham gia tổ chức đoàn thể trị, xã hội, phương tiện thông tin đại chúng tầng lớp nhân dân vào trình kiểm tra, phát xử lý văn có sai sót có chuyển biến; không văn có sai sót phát kiến nghị xử lý qua kênh này, nên việc trọng, khuyến khích quan tâm, phát kiến nghị văn quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật cần thiết 4.2 Giải pháp hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nƣớc Việt Nam 4.2.1 Hoàn thiện pháp luật kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Một là, loại bỏ số loại văn quy phạm pháp luật thuộc đối tượng kiểm tra Hai là, hoàn thiện quy định pháp luật nội dung kiểm tra trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành tính hợp lý văn 4.1 Quan điểm hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nƣớc Việt Nam 4.1.1 Gắn với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, tinh thần Hiến pháp 2013, bảo đảm quyền người, quyền công dân Trong năm tới, hệ thống pháp luật Việt Nam có bước đổi để phù hợp với Hiến pháp năm 2013 yêu cầu hội nhập quốc tế tình hình Vì vậy, giải pháp bảo đảm chất lượng hệ thống pháp luật cần xem xét, đánh giá từ nhiều phương diện, kết nối chặt chẽ khâu đoạn, có hoạt động giám sát, kiểm tra (hậu kiểm văn bản) 4.1.2 Gắn với cải cách thể chế hành chính; xác lập cụ thể, rõ ràng thẩm quyền, phạm vi đối tượng kiểm tra Kiểm tra, xử lý văn nhiệm vụ xuất phát từ yêu cầu xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ trực tiếp yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, chủ động hội nhập quốc tế Do vậy, hoàn thiện chế kiểm tra văn gắn với cải cách thể chế hành chính; xác lập cụ thể, rõ ràng thẩm quyền, phạm vi đối tượng kiểm tra 4.1.3 Bảo đảm tính hiệu lực, hiệu công tác kiểm tra văn tăng cường tự kiểm tra việc thực chức hệ thống quan hành nhà nước Hoạt động kiểm tra văn quan hành nhà nước Việt Nam mang tính quyền lực nhà nước, chủ thể quan công quyền có thẩm quyền riêng thực hiện, quan hành nhà nước; việc kiểm tra văn không dừng lại việc xem xét, đánh 21 22 Ba là, sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền, hình thức xử lý văn trái pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Bốn là, ban hành văn quy định cụ thể làm sở cho việc xem xét, xử lý trách nhiệm quan/người ban hành văn trái pháp luật Năm là, ban hành văn quy định cụ thể trách nhiệm bồi thường áp dụng văn quy phạm pháp luật trái pháp luật gây hậu Sáu là, quy định thời hạn kiểm tra văn (trong đó, quy định rõ thời hạn, trách nhiệm tự kiểm tra sau văn ký ban hành; quy định rõ thời hạn kiểm tra văn theo thẩm quyền) Bảy là, sửa đổi, bổ sung quy định kinh phí phục vụ công tác kiểm tra văn quy phạm pháp luật 4.2.2 Củng cố, kiện toàn chủ thể thực nhiệm vụ kiểm tra văn quan hành nhà nước Việt Nam 4.2.2.1 Củng cố kiện toàn tổ chức, máy, cán thực nhiệm vụ kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Vấn đề tổ chức, biên chế quan kiểm tra văn cần tiếp tục quan tâm củng cố, hoàn thiện Các Bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp cần có quan tâm thích đáng nhằm kiện toàn, bảo đảm thống tổ chức làm công tác này; củng cố, bố trí đủ công chức có lực, trình độ phẩm chất làm công tác kiểm tra văn 4.2.2.2 Nghiên cứu, giao Tòa hành xem xét, xử lý văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam có nội dung không hợp hiến, không hợp pháp Ở Việt Nam, việc đời Tòa hành nằm hệ thống Tòa án nhân dân bước tiến quan trọng trình phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa… Tuy nhiên, Tòa hành chưa đảm nhận chức phán tính hợp hiến, hợp pháp văn quy phạm pháp luật Kinh nghiệm quốc gia có ý nghĩa việc nghiên cứu, trao thẩm quyền cho Tòa hành xem xét, xử lý theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật 4.2.3 Tăng cường, bảo đảm nguồn lực điều kiện bảo đảm khác phục vụ vận hành chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật 4.2.3.1 Về kinh phí trang thiết bị làm việc Bảo đảm kinh phí bảo đảm cấp, ngành cần linh hoạt bổ sung kinh phí kịp thời cho công tác Bên cạnh đó, cần bố trí trụ sở, trang thiết bị làm việc… phục vụ công tác kiểm tra văn 4.2.3.2 Hoàn thiện hệ sở liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật Việc xây dựng, hoàn thiện sở liệu, thông tin, tư liệu sớm, hoàn chỉnh hiệu kiểm tra văn cao Căn vào trách nhiệm giao, tổ chức pháp chế Bộ, ngành địa phương có nhiệm vụ tổng hợp, biên tập, xây dựng hệ liệu hoàn chỉnh quan 4.2.3.3 Nâng cao hiệu công tác phối hợp kiểm tra văn Bất kỳ hoạt động liên quan đến tham gia nhiều chủ thể vai trò tổ chức, cá nhân chuyên trách (làm đầu mối) vô quan trọng, song đơn thương độc mã tổ chức, cá nhân chuyên trách khó khăn khó đạt kết quả, hiệu Việc phối hợp cần trọng thực tốt nội quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản; quan kiểm tra văn với nhau, với quan có văn kiểm tra với quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan (phương tiện truyền thông, người phản ánh văn có dấu hiệu trái pháp luật ) Kết luận chƣơng Quan điểm giải pháp hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam kết kết tinh trình nghiên cứu tổng quan vấn đề 23 24 liên quan đến đề tài, từ nghiên cứu sở lý luận thực trạng chế này, đồng thời, việc đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam mục tiêu cao đề tài luận án Với mục tiêu trên, sở kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu trước đây, luận án nghiên cứu, giải vấn đề sau: Một là, mặt lý luận, luận án làm sáng tỏ: (i) Khái niệm, đặc điểm vai trò chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; (ii) Các yếu tố mối quan hệ yếu tố chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; (iii) Tiêu chí hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Hai là, mặt thực tiễn, luận án tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam, bao gồm: thực trạng quy định pháp luật (thể chế pháp luật) kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; thực trạng chủ thể (tổ chức, máy, nhân sự) thực thi nhiệm vụ kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; thực trạng điều kiện bảo đảm khác Bên cạnh đó, luận án nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết kiểm tra văn quy phạm pháp luật Việt Nam thời gian qua Ba là, từ lý luận thực tiễn chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam, sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân, luận án luận chứng, đề xuất quan điểm giải pháp hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam KẾT LUẬN Kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật thiết chế mới, có ý nghĩa quan trọng hoạt động quản lý nhà nước pháp luật yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Kiểm tra văn quy phạm pháp luật, có kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam hoạt động nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật cách loại bỏ quy định mâu thuẫn, không hợp hiến, không hợp pháp văn thuộc đối tượng kiểm tra, làm cho hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch Để bảo đảm hiệu lực, hiệu công tác này, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến trình đổi hội nhập đất nước, vấn đề đặt phải có chế hữu hiệu để vận hành tổ chức thực có hiệu nhiệm vụ Trên thực tế, việc nghiên cứu hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm luật không nhiều, đặc biệt hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm luật quan hành nhà nước Việt Nam dường chưa có, thế, cần thiết phải có nghiên cứu cách toàn diện, tổng thể vấn đề hoàn thiện chế kiểm tra văn quan hành nhà nước Việt Nam, để từ đánh giá, đưa giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm cho hoạt động ngày đạt hiệu quả, góp phần đắc lực vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch khả thi
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay