(Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

158 154 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:22

(Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nguyễn văn tuấn HOàN THIệN CƠ CHế KIểM TRA VĂN BảN QUY PHạM PHáP LUậT CủA CáC CƠ QUAN HàNH CHíNH NHà NƯớC VIệT NAM luận án tiến sĩ luật học Hà nội - 2016 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nguyễn văn tuấN HOàN THIệN CƠ CHế KIểM TRA VĂN BảN QUY PHạM PHáP LUậT CủA CáC CƠ QUAN HàNH CHíNH NHà NƯớC VIệT NAM Chuyên ngành : Lý luận lịch sử nhà n-ớc pháp luật Mã số : 62 38 01 01 luận án tiến sĩ luật học Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS Trần Đình Thắng TS Đặng Vũ Huân Hà nội - 2016 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận án Nguyn Vn Tun mục lục Trang mở đầu Ch-ơng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI V NHNG VN CN TIP TC NGHIấN CU 1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti 1.2 Nhng cn tip tc nghiờn cu 22 Ch-ơng 2: C S Lí LUN V C CH KIM TRA VN BN QUY PHM 25 PHP LUT CA CC C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM 2.1 Khỏi nim, c im v vai trũ ca c ch kim tra bn quy 25 phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam 2.2 Cỏc yu t v mi quan h gia cỏc yu t ca c ch kim tra 45 bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam 2.3 Tiờu hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp 58 lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam Ch-ơng 3: TèNH HèNH, KT QU KIM TRA VN BN QUY PHM PHP 66 LUT TRONG THI GIAN QUA V THC TRNG C CH KIM TRA VN BN QUY PHM PHP LUT CA CC C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM HIN NAY 3.1 Tỡnh hỡnh, kt qu kim tra bn quy phm phỏp lut 66 thi gian qua 3.2 Thc trng c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca 73 cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam Ch-ơng 4: QUAN IM, GII PHP HON THIN C CH KIM TRA 100 VN BN QUY PHM PHP LUT CA CC C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM 4.1 Quan im hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam 100 4.2 Gii phỏp hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp 115 lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam KT LUN 142 CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN 144 N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO 145 M U Tớnh cp thit Xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam gn vi xõy dng Nh nc phỏp quyn, phỏt huy dõn ch, ch ng hi nhp quc t l nhng quyt sỏch quan trng ó c ng ta xỏc nh v khng nh nhiu kin quan trng Tinh thn ny tip tc c khng nh Hin phỏp nm 2013 Th ch húa ch trng, ng li ca ng, nhng nm qua, cỏc c quan nh nc cú thm quyn ó ban hnh mt s lng rt ln bn quy phm phỏp lut, gúp phn hon thin h thng phỏp lut quc gia, to c s phỏp lý vng chc cho cụng cuc i mi t nc Bờn cnh nhng kt qu tớch cc ó t c, nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, h thng phỏp lut ca nc ta bc l nhng hn ch, khim khuyt, cha ỏp ng y c yờu cu ca cụng cuc i mi v tin trỡnh hi nhp quc t ca t nc, nht l iu kin Vit Nam ó tr thnh thnh viờn chớnh thc ca T chc Thng mi Th gii (WTO) v ang m phỏn, tham gia mt lot hip nh thng mi t th h mi Cựng vi vic nõng cao cht lng v k thut lp phỏp, chỳng ta ó cú nhiu n lc v thc hin nhiu hot ng khỏc nhm loi tr ti a nhng khim khuyt, bt cp ca h thng phỏp lut Mt nhng hot ng quan trng ú chớnh l, kim tra bn quy phm phỏp lut T nhim v kim tra bn c chuyn giao cho Chớnh ph, cỏc b, c quan ngang B, Hi ng nhõn dõn v y ban nhõn dõn cỏc cp (nm 2003), cụng tỏc ny ó cú nhng chuyn bin nht nh; th ch phỏp lut tng bc c hon thin; t chc, b mỏy, nhõn s lm cụng tỏc kim tra bn bc u c quan tõm cng c, kin ton; cỏc iu kin bo m khỏc i vi hot ng kim tra bn ngy cng c hon thin Mc dự vy, quy nh ca phỏp lut v kim tra, x lý bn quy phm phỏp lut cũn bc l nhng hn ch, bt cp; vic kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc b, ngnh v a phng cha c tin hnh thng xuyờn; thm quyn, trỏch nhim ca cỏc c quan nh nc kim tra, x lý bn quy phm phỏp lut cha thc s rừ rng, rnh mch v cha theo mt c ch thng nht, n nh C ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam ó c hỡnh thnh, i vo hnh t nm 2003 v t c nhng kt qu quan trng, song quỏ trỡnh hnh c ch ny thi gian qua cng ó bc l nhng hn ch, tn ti, cn phi cú gii phỏp khc phc Hn na, bi cnh Lut Ban hnh bn quy phm phỏp lut nm 2015 (hp nht Lut Ban hnh bn quy phm phỏp lut nm 2008 v Lut Ban hnh bn quy phm phỏp lut ca Hi ng nhõn dõn, y ban nhõn dõn nm 2003) c Quc hi khúa XII, k hp th thụng qua ngy 22 thỏng nm 2015, cú hiu lc thi hnh k t ngy 01 thỏng nm 2016 v cựng vi ú, mt lot o lut mi c ban hnh hoc sa i, b sung, phỏt sinh theo nú l cỏc quy nh mi (gm c cỏc quy nh c sa i, b sung) v s lng ln bn quy nh chi tit, hng dn thi hnh Bi cnh v thc trng nờu trờn ó lm cho tip tc hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut, ú cú bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc tr nờn vụ cựng cn thit ú cng l lý m nghiờn cu sinh la chn ti "Hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam" lm Lun ỏn tin s Lut hc Mc ớch, nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Mc tiờu ca lun ỏn l nghiờn cu cỏc lý lun v thc tin nhm ch nhng mt tớch cc, nhng cũn hn ch, bt cp v nguyờn nhõn ca nhng hn ch, bt cp ca c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam, t ú, xut cỏc quan im, gii phỏp hon thin c ch ny 2.2 Nhim v nghiờn cu - Thc hin tng quan cỏc nghiờn cu cú liờn quan n ti lun ỏn nhm ch cỏc m lun ỏn cú th k tha, cn tip tc trin khai cỏc ni dung nghiờn cu - Lm sỏng t nhng lý lun v c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam, nh khỏi nim, c im, vai trũ, cỏc yu t, tiờu hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam - ỏnh giỏ thc trng c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam; ch nhng mt tớch cc, nhng cũn hn ch, bt cp v nguyờn nhõn - xut quan im, gii phỏp hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn c xỏc nh l cỏc lý lun v thc tin v c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam v cỏc yu t nh hng; kinh nghim ca mt s nc trờn th gii liờn quan n c ch kim tra bn quy phm phỏp lut 3.2 Phm vi nghiờn cu Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn l cỏc lý lun v thc tin v c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam giai on t nm 2003 n ht nm 2015 Vn bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam cp lun ỏn c xỏc nh l bn quy phm phỏp lut B, c quan ngang b v y ban nhõn dõn cỏc cp ban hnh C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun ti c nghiờn cu da trờn c s lý lun ca ch ngha MỏcLờnin, t tng H Chớ Minh v nh nc v phỏp lut; cỏc quan im, ng li ca ng Cng sn Vit Nam v xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn, tt c vỡ mc tiờu dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn c tip cn trờn c s phng phỏp lun ca hc thuyt Mỏc - Lờnin v t tng H Chớ Minh v nh nc v phỏp lut; cỏc quan im ca ng v Nh nc v i mi t chc v hot ng ca nh nc theo yờu cu xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam xó hi ch ngha; cỏc quan im ca ng v Nh nc v xõy dng v hon thin h thng phỏp lut giai on hin Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, tỏc gi s dng cỏc phng phỏp nh: phng phỏp phõn tớch; phng phỏp thng kờ; phng phỏp tng hp; phng phỏp so sỏnh; phng phỏp quy np v din dch C th: - Phng phỏp phõn tớch ti liu: Phng phỏp ny c ỏp dng phõn tớch cỏc ti liu s cp v ti liu th cp Ti liu s cp bao gm: cỏc bn phỏp lut v kin ca ng cú liờn quan, cỏc cụng trỡnh khoa hc, s liu thng kờ chớnh thc ca c quan nh nc cú thm quyn Ti liu th cp bao gm: cỏc bi bỏo, chớ, kt lun, phõn tớch ó c cỏc tỏc gi khỏc thc hin - Phng phỏp thng kờ: Thng kờ s liu, phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam - Phng phỏp tng hp: Phng phỏp ny c s dng tng hp cỏc s liu, tri thc cú c t hot ng phõn tớch ti liu Vic tng hp nhm mc ớch a nhng lun gii, nhn xột v xut ca tỏc gi lun ỏn cỏc chng v thc trng v quan im, gii phỏp - Phng phỏp lut hc so sỏnh: Phng phỏp ny c s dng nghiờn cu mụ hỡnh, kinh nghim ca nc ngoi, t ú rỳt nhng giỏ tr tham kho, dng phự hp iu kin, hon cnh Vit Nam - Phng phỏp quy np v din dch: Thc hin khỏi quỏt húa hoc c th húa i tng, ni dung, nghiờn cu, m bo chớnh xỏc, khỏch quan v cú lý xõy dng cỏc cú tớnh lý lun Nhng im mi ca lun ỏn - Trờn c s k tha cỏc kt qu nghiờn cu trc ú, lun ỏn phõn tớch v lm sỏng t cỏc khỏi nim cú liờn quan, xõy dng khỏi nim v ch c im, vai trũ ca c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam; ch cỏc yu t, mi quan h gia cỏc yu t ca c ch kim tra v tiờu hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam - Lm sõu sc s cn thit phi hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam, ú, lm rừ v mt lý lun cng nh nhu cu thc tin ca mt s cn nghiờn cu hon thin, nh: quy nh ca phỏp lut (th ch phỏp lut) v kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam; ch th (t chc, b mỏy, nhõn s) kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam; cỏc iu kin bo m ca c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam 139 theo thm quyn, t kim tra kim tra bn theo lnh vc ph trỏch thụng qua cụng tỏc theo dừi, ụn c ca c quan u mi l t chc phỏp ch, S T phỏp, Phũng T phỏp; tham gia on cụng tỏc liờn ngnh v kim tra bn cú yờu cu; to iu kin cho cụng chc tham gia lm cng tỏc viờn kim tra bn; phi hp cỏc hot ng khỏc theo Ngh nh s 40/2010/N-CP Gia c quan cú thm quyn kim tra bn v cỏc c quan cú liờn quan cn cú s phi hp cht ch, chia s thụng tin kp thi cụng tỏc kim tra bn: phi hp kim tra bn (kim tra bn liờn tch, hp trao i, tho lun v bn cú du hiu trỏi phỏp lut, c i din tham gia on kim tra bn liờn ngnh ), thm tra kt qu kim tra, tin hnh cỏc hot ng nhm tham mu cho c quan, ngi cú thm quyn x lý bn trỏi phỏp lut Ngoi ra, cú mt s phi hp khỏc khỏ quan trng, ú l phi hp gia cỏc c quan kim tra bn vi cỏc phng tin thụng tin i chỳng hot ng kim tra bn khai thỏc hiu qu tỏc ng ca cỏc phng tin thụng tin i chỳng vi cụng tỏc kim tra bn, cỏc c quan kim tra bn phi cú quy nh c th nhm tng cng hn na mi quan h phi hp vi cỏc phng tin thụng tin i chỳng trong: cung cp thụng tin v bn cú du hiu trỏi phỏp lut; a tin v tỡnh hỡnh, kt qu x lý bn trỏi phỏp lut; ph bin, tuyờn truyn quy nh ca phỏp lut v kim tra bn v thc hin phng thc kim tra bn theo cỏc ngun thụng tin Cựng vi vic thc hin ng b cỏc gii phỏp nờu trờn, hon thin c ch kim tra bn kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam khụng th khụng cp n gii phỏp rt quan trng khỏc ú l, tng cng qun lý nh nc i vi cụng tỏc ny tng cng hiu qu qun lý nh nc v kim tra bn trc ht, B T phỏp cn nghiờn cu, tham mu Th tng Chớnh ph ban hnh 140 h tiờu ỏnh giỏ kt qu kim tra bn quy phm phỏp lut núi chung, ú cú bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam Theo ú, cỏc tiờu ny phi l thc o ỏnh giỏ c mc hon thnh nhim v kim tra bn trờn cỏc phng din nh: t l bn c t kim tra/kim tra theo thm quyn so vi s lng bn ó ban hnh; t l bn phỏt hin trỏi phỏp lut so vi s lng bn ó c kim tra v s lng bn ó ban hnh; t l cỏc dng trỏi phỏp lut (v ni dung, thm quyn, th thc) so vi s lng bn phỏt hin trỏi phỏp lut; t l bn quy phm phỏp lut trỏi phỏp lut c x lý (t x lý hoc c quan cú thm quyn x lý) so vi s lng bn quy phm phỏp lut trỏi phỏp lut Mc kinh phớ c b trớ phc v kim tra bn so vi nhu cu H tiờu ny s ỏnh giỏ c khỏch quan, ton din, chớnh xỏc hn cỏc kt qu kim tra bn quy phm phỏp lut, t ú cú cỏi nhỡn tng th v giỳp cho c quan cú thm quyn tip tc cú gii phỏp hoc kin ngh cỏc gii phỏp nhm nõng cao nng lc, hiu lc, hiu qu ca kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam trờn thc tin Trong iu kin hin nay, nhim v kim tra bn quy phm phỏp lut ó c chuyn giao sang cho Chớnh ph, thỡ vic bo m cỏc iu kin nờu trờn l ht sc quan trng v cn thit Cỏc iu kin bo m ny cn phi c chun b ng b õy cng l cỏc ni dung bo m quan trng i vi cụng tỏc kim tra bn núi chung ó c quy nh cỏc bn phỏp lut hin hnh v kim tra bn KT LUN CHNG Quan im v gii phỏp hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam l kt qu nghiờn cu c kt tinh ca quỏ trỡnh nghiờn cu v tng quan nhng liờn 141 quan n ti,t nghiờn cu v c s lý lun v thc trng ca c ch ny, ng thi, vic xut quan im, gii phỏp hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam cng l mc tiờu cao nht ca ti lun ỏn Mun cú gii phỏp phự hp, kh thi cn phi xỏc nh c cỏc quan im, nh hng ln Vic hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam phi c thc hin trờn c s cỏc quan im ó c xỏc nh Bỏm sỏt cỏc quan im hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam s a c cỏc gii phỏp hon thin c ch ny mt cỏch ton din, khoa hc v kh thi Vic xut v quỏ trỡnh trin khai cỏc gii phỏp hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam phi c tin hnh ng b, ng thi, cú tớnh n tm quan trng ca tng gii phỏp a l trỡnh t chc thc hin phự hp 142 KT LUN Kim tra, x lý bn quy phm phỏp lut l thit ch mi, cú ý ngha quan trng i vi hot ng qun lý nh nc bng phỏp lut v yờu cu xõy dng nh nc phỏp quyn Vit Nam ca Nhõn dõn, Nhõn dõn, vỡ Nhõn dõn Kim tra bn quy phm phỏp lut, ú cú kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam l mt cỏc hot ng nhm hon thin h thng phỏp lut bng cỏch loi b nhng quy nh mõu thun, khụng hp hin, khụng hp phỏp ca bn thuc i tng kim tra, lm cho h thng phỏp lut thng nht, ng b, minh bch bo m hiu lc, hiu qu ca cụng tỏc ny, gúp phn nõng cao cht lng v hon thin h thng phỏp lut, ỏp ng yờu cu xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam xó hi ch ngha, cng nh tin trỡnh i mi v hi nhp ca t nc, t l phi cú mt c ch hu hiu hnh v t chc thc hin cú hiu qu nhim v ny Trờn thc t, vic nghiờn cu v hon thin c ch kim tra bn quy phm lut khụng nhiu, c bit l hon thin c ch kim tra bn quy phm lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam dng nh cha cú, vỡ th, rt cn thit phi cú nghiờn cu mt cỏch ton din, tng th cỏc v hon thin c ch kim tra bn ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam, t ú ỏnh giỏ, a c nhng gii phỏp khoa hc, phự hp vi thc tin, bo m cho hot ng ny ngy cng t hiu qu, gúp phn c lc vo vic xõy dng, hon thin h thng phỏp lut thng nht, ng b, minh bch v kh thi Vi mc tiờu trờn, trờn c s k tha cú chn lc nhng kt qu nghiờn cu trc õy, lun ỏn nghiờn cu, gii quyt nhng sau: Mt l, v mt lý lun, lun ỏn lm sỏng t: (i) Khỏi nim, c im v vai trũ ca c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan 143 hnh chớnh nh nc Vit Nam; (ii) Cỏc yu t v mi quan h gia cỏc yu t ca c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam; (iii) Tiờu hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam Hai l, v mt thc tin, lun ỏn trung nghiờn cu, ỏnh giỏ thc trng c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam, bao gm: thc trng quy nh ca phỏp lut (th ch phỏp lut) v kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam; thc trng ch th (t chc, b mỏy, nhõn s) thc thi nhim v kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam; thc trng cỏc iu kin bo m khỏc Bờn cnh ú, lun ỏn cũn nghiờn cu, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh, kt qu kim tra bn quy phm phỏp lut Vit Nam thi gian qua Ba l, t lý lun v thc tin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam, trờn c s lý lun ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v ng li, ch trng ca ng, phỏp lut ca Nh nc v xõy dng nh nc phỏp quyn Vit Nam xó hi ch ngha ca nhõn dõn, nhõn dõn v vỡ nhõn dõn, lun ỏn lun chng, xut quan im v gii phỏp hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam 144 CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N Nguyn Vn Tun (2013), "Kim tra, x lý bn quy phm phỏp lut, mt s sai sút thng gp v khú khn, vng mc", Dõn ch v phỏp lut, (4), tr 49-51 Nguyn Vn Tun (2013), "Kim tra bn quy phm phỏp lut - Tớnh c thự, c ch v nhng iu kin bo m", Dõn ch v phỏp lut, (6), tr 32-36 Nguyn Vn Tun (2013), "Bn v khỏi nim kim tra v mt s khỏi nim liờn quan n kim tra", Thanh tra, (4), tr 9-11 Nguyn Vn Tun (2013), "Mt s quan im hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut", Nghiờn cu lp phỏp, (10), tr 51-54 Nguyn Vn Tun (2015), "C ch kim tra bn quy phm phỏp lut", Dõn ch v phỏp lut, (6), tr 37-40 Nguyn Vn Tun (2015), "Mt s c trng c bn ca kim tra bn quy phm phỏp lut", Ngh lut, (6), tr 41-44 145 DANH MC TI LIU THAM KHO Nguyn Quang Anh (2015), Hon thin c ch phỏp lý nhõn dõn kim soỏt quyn lc nh nc Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni Ban Biờn D tho sa i hin phỏp nm 1992 (2013), Mt s c bn ca hin phỏp cỏc nc trờn th gii, (Sỏch chuyờn kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Nguyn Mnh Bỡnh (2009), "C ch thc thi giỏm sỏt quyn lc nh nc", Nghiờn cu lp phỏp, 12 (149), tr 12-15 Nguyn Mnh Bỡnh (2010), Hon thin c ch phỏp lý giỏm sỏt xó hi i vi vic thc hin quyn lc nh nc Vit Nam hin nay; Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni B T phỏp (2008), Bỏo cỏo s 205/BC-BTP ngy 26/12/2008 v s kt 05 nm thc hin Ngh nh s 135/2003/N-CP ngy 14/11/2003 ca Chớnh ph v kim tra, x lý bn quy phm phỏp lut, H Ni B T phỏp (2014), Bỏo cỏo s 24/BC-BTP ngy 23/01/2014 v tng kt 10 nm thc hin cụng tỏc kim tra, x lý bn quy phm phỏp lut (2003-2013), H Ni B T phỏp (2015), Bỏo cỏo s 183/BC-BTP ngy 06/7/2015 v cụng tỏc kim tra, x lý bn quy phm phỏp lut; r soỏt, h thng húa, hp nht bn quy phm phỏp lut; phỏp in h thng quy phm phỏp lut nm 2014, H Ni B T phỏp (2016), Bỏo cỏo s 106/BC-BTP ngy 16/5/2016 v cụng tỏc kim tra, x lý, r soỏt, h thng húa bn quy phm phỏp lut nm 2015 v giai on 2011-2015; nh hng cụng tỏc giai on 2016-2021 v phng hng, nhim v nm 2016, H Ni Lờ Vn Cm v Dng Bỏ Thnh (2010), "C ch kim soỏt quyn lc nh nc (v c quyn lp phỏp) nh nc phỏp quyn", Nghiờn cu lp phỏp, 1(162), tr 8-14 146 10 Chớnh ph (2003), Ngh nh s 135/2003/N-CP ngy 14/11/2003 v kim tra v x lý bn quy phm phỏp lut, H Ni 11 Chớnh ph (2010), Ngh nh s 40/2010/N-CP ngy 12/4/2010 v kim tra v x lý bn quy phm phỏp lut, H Ni 12 Chớnh phự (2013), Ngh nh s 16/2013/N-CP ngy 06/02/2013 v r soỏt, h thng húa bn quy phm phỏp lut, H Ni 13 Chớnh ph (2014), Bỏo cỏo s 126/BC-CP ngy 15/10/2014 v tỡnh hỡnh ban hnh bn quy nh chi tit thi hnh lut, phỏp lnh, ngh quyt ca Quc hi, y ban Thng v Quc hi, H Ni 14 Nguyn ng Dung (2002), Hin phỏp v b mỏy nh nc, Nxb Giao thụng ti, H Ni 15 Nguyn ng Dung (2006), Nh nc v trỏch nhim ca Nh nc, Nxb T phỏp, H Ni 16 Nguyn ng Dung (2008), Chớnh ph nh nc phỏp quyn, (Sỏch chuyờn kho), Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 17 Nguyn Chớ Dng (2009), C ch phỏp lý giỏm sỏt hot ng t phỏp Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh, H Ni 18 Nguyn Tun Dng, Minh Hp (2002), T in Qun lý xó hi, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 19 Chu Dng (2005), Th ch nh nc ca cỏc quc gia trờn th gii, Nxb T phỏp, H Ni 20 Mai Th Dng (2013), Tng cng cụng tỏc giỏm sỏt ca ng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 21 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 22 ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni 147 23 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 24 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 25 ng Cng sn Vit Nam (2005), Vn kin ca ng v Nh nc v ci cỏch hnh chớnh, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 26 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 27 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 28 Bựi Th o (2010), "Tớnh hp hin v hp phỏp ca bn quy phm phỏp lut", K yu hi tho quc t v bo hin, H Ni 29 Bựi Th o (2010), Tớnh hp phỏp v tớnh hp lý ca quyt nh hnh chớnh, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni 30 Bựi Th o (Ch nhim) (2010), Kim tra, r soỏt, x lý, h thng húa bn quy phm phỏp lut, ti nghiờn cu khoa hc cp Trng, mó s LH-09-08/HL-HN, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 31 Lu Vn t (2006), "Tng cng hot ng giỏm sỏt ca Mt trn T quc i vi hot ng ca c quan nh nc, cỏn b, cụng chc" Mt trn, (31), tr 4-9 32 Nguyn Minh oan (2010), "Vn bn quy phm phỏp lut v quy nh ca lut thc nh Vit Nam v bn quy phm phỏp lut", Nghiờn cu lp phỏp, (7), tr 5-10 33 Nguyn Vn ng (2006), Cỏc quyn Hin nh v chớnh tr ca cụng dõn Vit Nam, Nxb T phỏp, H Ni 34 Nguyn Vn ng (2010), Xõy dng v hon thin phỏp lut nhm bo m phỏt trin bn vng Vit Nam hin nay, (Sỏch chuyờn kho), Nxb T phỏp, H Ni 148 35 Bựi Xuõn c (2007), i mi, hon thin b mỏy nh nc giai on hin nay, Nxb T phỏp, H Ni 36 Trn Ngc ng (2011), Mt s v phõn cụng, phi hp v kim soỏt quyn lc xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, (Sỏch chuyờn kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 37 Trn Ngc ng (2011), Quyn ngi, quyn cụng dõn nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, (Sỏch chuyờn kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 38 Trn Ngc ng, Chu Vn Thnh (1994), Mi quan h phỏp lý gia cỏ nhõn cụng dõn vi nh nc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 39 Trn Ngc ng, Bựi Ngc Sn (2013), Mt s lý lun v thc tin v vic xõy dng v ban hnh hin phỏp, (Sỏch chuyờn kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 40 Nguyn Duy Gia (1995), Ci cỏch nn hnh chớnh quc gia nc ta, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 41 Trng Th Hng H (2007), Hon thin c ch phỏp lý bo m chc nng giỏm sỏt ca Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh 42 Trng Th Hng H (2009), Hon thin c ch phỏp lý bo m chc nng giỏm sỏt ca Quc hi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 43 Tụ T H, Nguyn Hu Tr, Nguyn Hu c (1998), ci cỏch hnh chớnh a phng - lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 44 Lờ Hng Hnh (1999), "Mt s v lý lun v thc tin son tho bn phỏp lut", Lut hc, (6), tr 20-28 45 H Th Mai Hiờn (2003), C ch kim tra, giỏm sỏt Nh nc phỏp quyn, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 46 Hc vin Hnh chớnh Quc gia (1999), Nõng cao quyn lc - nng lc hiu lc qun lý nh nc, nõng cao hiu lc phỏp lut, Nxb Lao ng, H Ni 47 Hc vin Hnh chớnh Quc gia (2001), Cỏc gii phỏp thỳc y ci cỏch hnh chớnh Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 149 48 Hc vin Hnh chớnh quc gia (2002), Thut ng hnh chớnh, H Ni 49 Hc vin Hnh chớnh Quc gia (2002), Ti liu bi dng v qun lý nh nc chng trỡnh chuyờn viờn cao cp, Tp 2, Quyn 2, H Ni 50 Hc vin Hnh chớnh quc gia (2005), Ti liu bi dng v qun lý hnh chớnh nh nc, (chng trỡnh chuyờn viờn chớnh), phn II, Nxb Giỏo dc, H Ni 51 Trn ỡnh Hoan (Ch biờn) (2008), Quan im v nguyờn tc i mi h thng chớnh tr Vit Nam giai on 2005 - 2020, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 52 Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni (2007), Giỏo trỡnh Lý lun chung v nh nc v phỏp lut, Nxb i hc quc gia H Ni, H Ni 53 Trng Th Phng Lan (2007) Kim tra v x lý bn quy phm phỏp lut chớnh quyn a phng ban hnh nc ta hin nay; Lun thc s Lut hc, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni, H Ni 54 Hong Th Liờn (Ch biờn) (2011), S tay k thut son tho, thm nh, ỏnh giỏ tỏc ng ca bn quy phm phỏp lut, Nxb T phỏp, H Ni 55 Uụng Chu Lu (Ch biờn) (2005), Bỡnh lun Lut Ban hnh bn quy phm phỏp lut, Nxb T phỏp, H Ni 56 Martin Lombard v Gilles Dumont (2007), Phỏp lut hnh chớnh ca Cng hũa Phỏp, Nxb T phỏp, H Ni 57 Meng Sheng (2008), Ci cỏch c ch kim tra tớnh hp phỏp ca cỏc bn hnh chớnh Trung Quc, (do inh Vn Minh v Nguyn Vn Ton biờn dch), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 58 H Chớ Minh (2002), Ton tp, 5, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 59 H Chớ Minh (2002), Ton tp, 6, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 60 H Chớ Minh (2002), Ton tp, 7, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 61 Montesquieu (2005), Bn v tinh thn phỏp lut, Nxb Giỏo dc, H Ni 62 Hong Th Ngõn (2003), "Trỏch nhim v ban hnh bn quy phm phỏp lut sai trỏi", Nh nc v phỏp lut, (5), tr 25-28 150 63 Lờ Hu Ngha, Hong Chớ Bo, Bựi ỡnh Bụn (ng ch biờn) (2008), i mi quan h gia ng, Nh nc v cỏc t chc chớnh tr - xó hi h thng chớnh tr Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 64 Nguyn Huy Phng (2012), Giỏm sỏt xó hi i vi cỏc c quan t phỏp theo yờu cu xõy dng nh nc phỏp quyn, Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 65 Quc hi (1946), Hin phỏp, H Ni 66 Quc hi (1959), Hin phỏp, H Ni 67 Quc hi (1980), Hin phỏp, H Ni 68 Quc hi (1992), Hin phỏp, H Ni 69 Quc hi (1996), Lut Ban hnh bn quy phm phỏp lut, H Ni 70 Quc hi (2001), Hin phỏp (sa i, b sung), H Ni 71 Quc hi (2001), Lut T chc Quc hi, H Ni 72 Quc hi (2001), Lut T chc Chớnh ph, H Ni 73 Quc hi (2002), Lut Ban hnh bn quy phm phỏp lut (sa i, b sung), H Ni 74 Quc hi (2003), Lut Hot ng giỏm sỏt ca Quc hi, H Ni 75 Quc hi (2003), Lut Ban hnh bn quy phm phỏp lut ca Hi ng nhõn dõn v y ban nhõn dõn, H Ni 76 Quc hi (2004), Lut t chc Hi ng nhõn dõn v y ban nhõn dõn, H Ni 77 Quc hi (2008), Lut Ban hnh bn quy phm phỏp lut, H Ni 78 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 79 Quc hi (2014), Lut T chc Quc hi, H Ni 80 Quc hi (2015), Lut Ban hnh bn quy phm phỏp lut, H Ni 81 Quc hi (2015), Lut T chc Chớnh ph, H Ni 82 Quc hi (2015), Lut T chc Tũa ỏn nhõn dõn, H Ni 83 Quc hi (2015), Lut T chc chớnh quyn a phng, H Ni 84 Quc hi (2015), Lut Hot ng giỏm sỏt ca Quc hi v Hi ng nhõn dõn, H Ni 151 85 Nguyn Th Quyn (2007), X lý bn qun lý hnh chớnh nh nc khim khuyt, Nxb T phỏp, H Ni 86 J.J Rousseau (2004), Bn v kh c xó hi, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 87 S tay v phỏt trin, thng mi v WTO (2004), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 88 Lờ Hng Sn (Ch biờn) (2007), R soỏt, h thng húa bn quy phm phỏp lut, (Sỏch nghip v), Nxb T phỏp, H Ni 89 Lờ Hng Sn (Ch nhim ti) (2014), Gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng kim tra, r soỏt, h thng húa bn quy phm phỏp lut, ti nghiờn cu khoa hc cp B, B T phỏp, H Ni 90 ng ỡnh Tõn (Ch biờn) (2006), Nhõn dõn giỏm sỏt cỏc c quan dõn c Vit Nam thi k i mi, (Sỏch chuyờn kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 91 T Ngc Tn (2006), "Giỏm sỏt xó hi nh mt gii phỏp phũng, chng tham nhng, lóng phớ", Tp Cng sn, (16), tr.23-29 92 Phm Hng Thỏi (2011), "Vn bn quy phm phỏp lut v phỏp lut v bn quy phm phỏp lut", Dõn ch v phỏp lut, (232), tr.3-9 93 Lờ Minh Thụng (Ch biờn) (2007), C s lý lun v t chc v hot ng ca h thng chớnh tr quỏ trỡnh xõy dng ch ngha xó hi Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 94 V Th (2003), "Tớnh hp phỏp v hp lý ca bn phỏp lut v cỏc bin phỏp x lý khim khuyt ca nú", Nh nc v phỏp lut, (01), tr 8-15 95 Trung tõm T in hc (1998), T in ting Vit, Nxb Nng, Nng 96 Trng i hc Lut H Ni (2001), Giỏo trỡnh Xõy dng bn phỏp lut, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 97 Trng i hc Lut H Ni (2014), Giỏo trỡnh Lý lun nh nc v phỏp lut, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 98 Nguyn Vn Tun (2005), Hi - ỏp v kim tra v x lý bn quy phm phỏp lut, (Sỏch nghip v), Nxb T phỏp, H Ni 99 Nguyn Vn Tun (2006) Tỡnh nghip v kim tra bn quy phm phỏp lut, I v II (Sỏch nghip v), Nxb T phỏp, H Ni 152 100 Nguyn Vn Tun (2007), "Mt s v thao tỏc kim tra, phỏt hin v xut hng x lý bn cú du hiu trỏi phỏp phỏp lut", Dõn ch v phỏp lut, (S chuyờn ), tr 67-84 101 Nguyn Vn Tun (2009), "Mt s v kim tra bn theo chuyờn , theo lnh vc", Dõn ch v phỏp lut, (S chuyờn ), tr 83-93 102 Nguyn Vn Tun (2010) Hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan nh nc cp b Vit Nam hin nay; Lun thc s Lut hc, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 103 Nguyn Vn Tun (2013), "Bn v khỏi nim kim tra v mt s khỏi nim liờn quan n kim tra", Thanh tra, (4), tr 9-11 104 Nguyn Vn Tun (2013), "Mt s quan im hon thin c ch kim tra bn quy phm phỏp lut Vit Nam hin nay", Nghiờn cu lp phỏp, (10), tr 51-54 105 Nguyn Vn Tun (2015), "C ch kim tra bn quy phm phỏp lut", Dõn ch v phỏp lut, (6), tr 37-40 106 Nguyn Vn Tun (2015), "Mt s c trng c bn ca kim tra bn quy phm phỏp lut", Ngh lut, (6), tr 41-44 107 o Trớ c (Ch biờn) (2007), Mụ hỡnh t chc v hot ng ca nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb T phỏp, H Ni 108 o Trớ c, Phm Hu Ngh (ng ch biờn) (2009), Xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam giai on hin Mt s lý lun v thc tin, Nxb T in bỏch khoa, H Ni 109 y ban Kim tra Trung ng (2007), Cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt v thi hnh k lut ng, Nxb Lao ng - Xó hi, H Ni 110 Vin Chớnh sỏch cụng v phỏp lut (2013), Cỏc thit ch hin nh c lp - Kinh nghim quc t v trin vng Vit Nam, (Sỏch chuyờn kho), Nxb i hc quc gia H Ni, H Ni 111 Vin Khoa hc phỏp lý - B T phỏp (2003), C ch kim tra bn quy phm phỏp lut - Thc trng v gii phỏp hon thin, ti khoa hc cp B, H Ni 153 112 Vin Khoa hc phỏp lý - B T phỏp (2006), T in Lut hc, Nxb T in Bỏch khoa - Nxb T phỏp, H Ni 113 Vin Ngụn ng (2003), T in ting Vit, Nxb Nng, Nng 114 Trnh Th Xuyn (2009), Kim soỏt quyn lc nh nc - mt s lý lun v thc tin Vit Nam hin nay, (Sỏch chuyờn kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 115 Nguyn Nh í (Ch biờn) (1998), i T in ting Vit, Nxb Vn húa thụng tin, H Ni 116 on Th T Uyờn (2012), Kim tra v x lý bn quy phm phỏp lut Vit Nam hin nay, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni 117 World Trade Organization (2006), Cỏc nc ang phỏt trin vi c ch gii quyt tranh chp ca T chc thng mi th gii, Nxb Lao ng xó hi, H Ni [...]... chính nhà nước ở Việt Nam - Các yếu tố của cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; mối quan hệ giữa các yếu tố của cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam 23 - Tiêu chí hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam Về mặt thực tiễn, luận án tập trung... Việt Nam 25 Chƣơng 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM 2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA CƠ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM 2.1.1 Khái niệm cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nƣớc ở Việt Nam Để làm rõ khái niệm cơ chế kiểm tra văn bản. .. vào các vấn đề sau đây: - Nghiên cứu thực trạng cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, bao gồm: thực trạng các quy định của pháp luật về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; thực trạng chủ thể (tổ chức, bộ máy và nhân sự) kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; ... chính nhà nước ở Việt Nam Chương 3: Tình hình, kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua và thực trạng cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay Chương 4: Quan điểm, giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam 7 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN. .. bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, trước tiên cần luận giải, làm rõ khái niệm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam Đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quy n là thượng tôn pháp luật Pháp luật được ban hành không chỉ nhằm làm cơ sở cho tổ chức và hoạt động của các thiết chế nhà nước, ... kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam là một đặc thù Luận án nghiên cứu đề tài cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn một cách hệ thống, toàn diện, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt. .. những văn bản quy phạm pháp luật do chính quy n địa phương ban hành "Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp bộ ở Việt Nam hiện nay" của Nguyễn Văn Tuấn [102], tác 14 giả đã tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cũng như thực tiễn về cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của. .. Đưa ra bức tranh tổng thể về cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân - Trên cơ sở phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện 6 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án - Kết... những vấn đề liên quan đến cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước Bên cạnh đó, việc đề xuất các quan điểm, giải pháp riêng cho việc hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng của luận án và là một trong những điểm mới, một trong những đóng góp quan trọng của luận án 1.2 NHỮNG VẤN... dụng văn bản trái pháp luật Mặc dù cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt, song, dường như chưa có đề tài nghiên cứu về vấn đề này Công trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến đề tài luận án đó là, Luận văn thạc sĩ luật học của chính tác giả luận án "Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, (Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, (Luận án tiến sĩ luật học) Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay