(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

27 157 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:18

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH KIM OAN QUảN Lý VốN NHà NƯớC TạI CáC DOANH NGHIệP NHà NƯớC TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Đà NẵNG TểM TT LUN N TIN S Mó s: 62 34 04 10 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Kim Vn Chớnh Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti Th vin Quc gia v Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Cựng vi quỏ trỡnh sp xp, i mi t chc qun lý v nõng cao hiu qu hot ng ca doanh nghip nh nc (DNNN), qun lý nh nc ti cỏc DNNN cng ó tng bc i mi Theo ú, Nh nc ch thc hin cỏc quyn v trỏch nhim i vi DNNN vi t cỏch l ch u t, ch s hu doanh nghip v ch yu thc hin cỏc quyn ca ch s hu i phn gúp vo DNNN, ng thi quyn, trỏch nhim ca ch s hu nh nc v mi quan h gia ngi i din ch s hu nh nc vi ngi qun lý, iu hnh doanh nghip cng c xỏc nh rừ rng Nhng i mi ny ó to iu kin phỏt huy tớnh t ch, t chu trỏch nhim, gii phúng cỏc ngun lc ca doanh nghip Mc dự ó cú nhng i mi ỏng k vic qun lý nh nc ti cỏc DNNN, nhng nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, cú th nhn thy rng cũn khỏ nhiu t qun lý nh nc ti DNNN: mụ hỡnh qun lý cha thng nht v cha c th ch húa rừ rng; tỡnh trng vụ ch DNNN; tớnh vụ trỏch nhim qun lý nh nc ti cỏc DNNN dn n tỡnh trng u t kộm hiu qu, tht thoỏt, lóng phớ, mt vn, mt kh nng toỏn Trc yờu cu tỏi cu trỳc nn kinh t v nhng ang t qun lý nh nc ti cỏc DNNN, thỡ vic tỏi cu trỳc DNNN tr nờn cp thit hn bao gi ht Cựng vi tỏi cu trỳc v t chc v hỡnh thc phỏp lý ca doanh nghip, vic i mi, hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN l yờu cu cp bỏch ang t c cp ton quc v cp cỏc a phng, nht l cỏc a phng quan trng cú nhiu DNNN v c y quyn trc tip qun lý nhiu DNNN i vi Nng, thnh ph trng im khu vc Trung - Tõy Nguyờn cng ang quỏ trỡnh i mi qun lý DNNN theo yờu cu ca Nh nc v tỏi cu trỳc DNNN Song, õy l cụng vic cũn ang rt bn b v cha tỡm li gii tha ỏng Nhng ni dung qun lý nh nc ti DNNN cũn ang c nhn thc, trin khai thc hin cỏc gii phỏp ca Trung ng vi nhng bc i ban u; cha cú s thng nht v phi hp gia cỏc c quan qun lý cú trỏch nhim qun lý vn, nhiu ni dung qun lý cha c nhn thc ỳng, thc hin cng cha theo quy nh v chun mc Chớnh vỡ vy, nghiờn cu sinh chn ti: Qun lý Nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng lm lun ỏn tin s chuyờn ngnh Qun lý kinh t Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch ti nghiờn cu c s lý lun v thc tin v qun lý nh nc ti cỏc DNNN ti cỏc a phng iu kin nn kinh t th trng nh hng XHCN; kho sỏt, phõn tớch thc trng qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng t 2010 n 2014; trờn c s ú, xut cỏc gii phỏp nhm hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng n nm 2020 2.2 Nhim v nghiờn cu - H thng húa v lm rừ nhng lý lun c bn v thc tin v qun lý nh nc ti cỏc DNNN Vit Nam núi chung v DNNN a phng núi riờng nn kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam - Trờn c s kho sỏt kinh nghim cỏc nc qun lý nh nc ti cỏc DNNN, lun ỏn rỳt nhng bi hc kinh nghim cho thnh ph Nng - Thụng qua nghiờn cu v ỏnh giỏ thc tin qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng, lun ỏn rỳt nhng thnh cụng, hn ch v yu kộm qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng, lm c s cho vic xut cỏc gii phỏp chng - Trờn c s d bỏo s phỏt trin DNNN cng nh xỏc nh rừ nhng yờu cu i vi qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng, lun ỏn xut cỏc gii phỏp hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng ti nm 2020 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu: i tng nghiờn cu ca lun ỏn l hot ng qun lý nh nc ca cỏc c quan qun lý nh nc a phng vi t cỏch l ch s hu i vi nh nc ti cỏc DNNN y ban nhõn dõn (UBND) thnh ph Nng qun lý v i din ch s hu 3.2 Phm vi nghiờn cu - Gii hn gúc tip cn nghiờn cu: Lun ỏn ch nghiờn cu qun lý nh nc ti cỏc DNNN vi t cỏch l qun lý ca ngi i din ch s hu nh nc ti cỏc DNNN Vic qun lý nh nc c gii hn ni dung chớnh: thc hin u t vn, qun lý quỏ trỡnh s dng gii hn thm quyn tỏc ng ca ch s hu doanh nghip, qun lý phõn phi kt qu s dng v giỏm sỏt nh nc ti DNNN - Gii hn i tng kho sỏt: Lun ỏn gii hn kho sỏt loi hỡnh DNNN theo nh ngha ca Lut Doanh nghip 2014, tc l ch bao gm cỏc doanh nghip 100% nh nc tn ti di hỡnh thc cụng ty TNHH mt thnh viờn nh nc thuc UBND thnh ph Nng qun lý - Gii hn khụng gian nghiờn cu: Lun ỏn kho sỏt vic qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng vi ngha c hiu l cỏc doanh nghip thuc UBND thnh ph Nng, khụng nghiờn cu cỏc DNNN Trung ng trờn a bn thnh ph - V thi gian kho sỏt: T nm 2010 n nm 2014 nh hng, gii phỏp c lun chng cho giai on n nm 2020 v cỏc nm tip theo Phng phỏp nghiờn cu Nhm m bo tớnh khoa hc v thc tin tng ni dng nghiờn cu, lun ỏn ó s dng kt hp cỏc phng phỏp khỏc phự hp vi tng ni dung nghiờu cu Cỏc phng phỏp nghiờn cu c th: Phng phỏp thu thp, thng kờ, phõn tớch, so sỏnh, tng hp v x lý s liu Nhng úng gúp mi v khoa hc - V lý lun: Lun ỏn ó lm sỏng t hn khỏi nim, ni dung qun lý nh nc ti cỏc DNNN vi t cỏch l i din ch s hu c bit, iu kin hi nhp, lun ỏn ó lm rừ nhng yờu cu i vi qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng - V thc tin: Phõn tớch, ỏnh giỏ quỏ trỡnh qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng giai on 2010 - 2014, t ú xut cỏc gii phỏp hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng ú cú gii phỏp mang tớnh t phỏ Mt l, i mi chớnh sỏch tuyn dng cỏn b qun lý DNNN theo ch thi tuyn hoc c tuyn cnh tranh kt hp vi c ch tin lng theo hp ng Hai l, b sung cỏc tiờu ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh ca DNNN, ú l tiờu v tc phỏt trin di hn v tiờu ỏnh giỏ mc hon thnh nhim v ca ngi thc hin quyn ch s hu Ba l, xut c ch kim tra, giỏm sỏt, ỏnh giỏ hot ng ca i din ch s hu nh nc i vi DNNN cp a phng Nng theo hng chỳ trng hot ng giỏm sỏt ti chớnh DNNN vi cỏc ch tiờu kt qu ti chớnh c kim toỏn hng nm Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung lun ỏn c kt cu thnh chng, 14 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC 1.1 NGHIấN CU TRONG NC - Cỏc nghiờn cu v DNNN v qun lý DNNN: Cú th k n cỏc cụng trỡnh tiờu biu nh: Sỏch Quỏ trỡnh i mi doanh nghip nh nc Vit Nam giai on 1986-2000 (2003) ca Lee Kang Woo; Sỏch: i mi, tng cng thnh phn kinh t nh nc - Lý lun, chớnh sỏch v gii phỏp (2001) ca V ỡnh Bỏch; Sỏch: "Kinh t nh nc v quỏ trỡnh i mi doanh nghip nh nc" (2003) ca Ngụ Quang Minh, Kim Vn Chớnh, ng Ngc Li; Sỏch: S hu nh nc v doanh nghip nh nc nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam (2006) ca Nguyn Cỳc v Kim Vn Chớnh - Cỏc nghiờn cu v qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nuc Cú th k n cỏc cụng trỡnh nghiờn cu tiờu biu: Lun ỏn: Qun lý nh nc ti doanh nghip sau c phn húa doanh nghip nh nc (2009) ca tỏc gi Nguyn Th Thu Hng; Lun ỏn: Nhng tn ti, vng mc chớnh sỏch qun lý nh nc ti doanh nghip sau c phn húa v mt s gii phi khc phc (2009) ca tỏc gi Trn Xuõn Long; Lun ỏn: i mi c ch qun lý v ti sn i vi tng cụng ty 91 phỏt trin theo mụ hỡnh on kinh doanh Vit Nam (2005) ca tỏc gi Nguyn Xuõn Nam; Lun ỏn: C ch qun lý phn nh nc ti doanh nghip nh nc Vit Nam (2006) ca tỏc gi Trn Th Mai Hng; ti nghiờn cu khoa hc cp B: Chớnh sỏch v c ch qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip giai on n 2020 (2010) ca B Ti chớnh; Bi vit: Bn cht ca c ch thc thi quyn i din ch s hu nh nc ti doanh nghip cú nh nc (2009) ca Nguyn Th Dung; Bi vit: Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu u t t ngun nh nc (2007) ca tỏc gi Trn Ngc Dng - Di gúc nõng cao hiu qu qun lý nh nc c cỏc tỏc gi nghiờn cu v tip cn di rt nhiu gúc nh vi cỏc bi vit nh: Qun lý cn l trỡnh (2009) ca tỏc gi Lờ ng Doanh; ỏnh giỏ thc trng qun lý nh nc u t vo doanh nghip (2008) ca tỏc gi Phan Hoi Hip; Qun lý s dng ti cỏc doanh nghip - Mt s kin ngh (2006) ca tỏc gi Ngụ Vn Khoa; Tng cng kim tra, giỏm sỏt ti chớnh DNNN (2008) ca tỏc gi Trn Vn Hin; C ch giỏm sỏt ti chớnh doanh nghip nh nc: Thc trng v nhng khuyn ngh (2001) ca tỏc gi Trn c Chớnh; C ch giỏm sỏt ti chớnh, u t nh nc ti doanh nghip: Nhng t (2012) ca tỏc gi Nguyn Duy Long; Kinh nghim cỏc nc v qun lý, giỏm sỏt nh nc ti doanh nghip (2012) ca tỏc gi Phm Th Tng Võn; Qun lý, giỏm sỏt nh nc ti doanh nghip nh nc hin (2012) ca tỏc gi Nguyn Th Minh Hng; Giỏm sỏt ti chớnh doanh nghip: Mc tiờu quan trng hng u (2012) ca tỏc gi V Nh Thng; Kim soỏt ti chớnh on kinh t, tng cụng ty nh nc (2012) ca nhúm tỏc gi Hong Xuõn Hũa, Nguyn Lờ Hoa; Kinh nghim cỏc nc v qun lý, giỏm sỏt nh nc ti doanh nghip (2012) ca nhúm tỏc gi Phm Th Tng Võn, Nguyn Th Hi Bỡnh 1.2 NGHIấN CU NC NGOI - Nghiờn cu chung v kinh t nh nc (KTNN) v DNNN Vit Nam Tiờu biu mt s nghiờn cu nh: United Nations Development Programme, C phn húa, t nhõn húa v chuyn i DNNN Vit Nam (2006); Worl Bank, i mi lõm trng quc doanh Vit Nam (2004); Worl Bank, ỏnh giỏ qun tr cụng ty ca Vit Nam (2006); Nguyn Vn Thng, Are State Owned Enterprises Crowding out the Private Sector (2006) Cỏc nghiờn cu ny ó xut nhng gii phỏp thc tin cú giỏ tr cú th ỏp dng i mi DNNN v KTNN - Nghiờn cu v s hu DNNN Trung Quc cú cỏc cụng trỡnh nh: Dong Wei Su, Corporate Finance and State Enterprise in China (Ti chớnh doanh nghip v ci cỏch DNNN Trung Quc) (2003), P Belser & M Rama, State Enterprise Reform: Estimates Based on Enterprise (2004); J Hassard, Privatization, Politics and State Owned Enterprise Reform in China (2004); H.G Broadman, Ci cỏch DNNN Trung Quc (2003); Bch Vnh T v Nghiờm Hỏn Bỡnh, Nhng thay i v ng rỳt lui ca kinh t nh nc thi k chuyn i (2003); Cỏc nghiờn cu ny ó phn ỏnh qỳa trỡnh i mi khu vc kinh t nh nc/ kinh t cụng hu/ DNNN Trung Quc qua nhiu giai on khỏc - Nghiờn cu v qun tr DNNN, cú khỏ nhiu cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, cú th k n nh: OECD, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises (Hng dn ca OECD v Qun tr Cụng ty Doanh nghip Nh nc (2005); Mako, William P., v Chulin Zhang, State Equity Ownership and Management in China: Issues and lessons from International Experiences (Quyn ch s hu v qun lý nh nc Trung Quc: Vn v bi hc kinh nghim t quc t) (2004) cp n ch s hu nh nc, ch s hu nh nc ti cỏc doanh nghip Trung Quc; Maria Vagliasindi, Governance Arrangements for State owned enterprises (Qun tr DNNN), Policy Reseacrh Working Paper No 4542, The World Bank Sustainable Development Network (2008) cp n qun tr DNNN; Dominique Pannier, Corporate governance of public enterprises in transitional economics (Qun tr doanh nghip ca cỏc doanh nghip cụng cỏc nn kinh t ang chuyn i) , The Wold Bank (1996) - Nghiờn cu v qun lý ti chớnh DNNN, cú ti liu ca Mathiesen H., Managerial Ownership and Financial Performance (Qun lý quyn s hu v hiu qu ti chớnh), Ph.D Dissertation, series 18.2002, Copenhagen Business School, Denmark (2002) 1.3 NHNG VN TIP TC NGHIấN CU T cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn cho thy, cha cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu qun lý nh nc ti cỏc DNNN, cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu y v hot ng qun lý nh nc ti DNNN Vit Nam trờn gúc qun lý ca ch s hu nh nc Chớnh vỡ vy, lun ỏn s trung nghiờn cu qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn gúc qun lý ca ch s hu cỏc khớa cnh qun lý u t, qun lý s dng vn, qun lý phõn phi li ớch kinh t, giỏm sỏt v hỡnh thc thc hin quyn ch s hu nh nc cp a phng gn vi c thự a phng l mt thnh ph trc thuc trung ng C th, nhng sau cn tip tc c nghiờn cu: - Cn lm rừ khỏi nim nh nc ti cỏc DNNN - Cn tỏch bch qun lý nh nc di hai vai trũ l ch s hu v c quan cụng quyn - Xỏc nh rừ ngi i din phn nh nc ti DNNN v c ch hot ng ca ngi i din - Lm rừ ni dung qun lý nh nc ti cỏc DNNN vi t cỏch l ch s hu ti DNNN - i mi c ch giỏm sỏt v ỏnh giỏ vic s dng nh nc ti cỏc DNNN v i din ch s hu nh nc ti cỏc DNNN Chng C S Lí LUN V THC TIN V QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC TRONG NN KINH T TH TRNG 2.1 KHI NIM QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC 2.1.1 Khỏi nim doanh nghip nh nc nn kinh t th trng Ti khon 8, iu 4, Lut Doanh nghip 2014 ghi rừ: Doanh nghip nh nc l doanh nghip Nh nc nm gi 100% iu l Doanh nghip nh nc cú nhng c trng c bn sau õy: - Do Nh nc thnh lp v u t - Thc hin cỏc ngha v Nh nc giao - DNNN Nh nc s hu 100% - V mt qun lý, cỏc DNNN chu s qun lý trc tip ca c quan i din quyn s hu - c quan ch qun t khõu chin lc, k hoch di hn n cỏc quyt nh u t, cỏc quyt nh ngn hn, b nhim cỏn b lónh o v phng ỏn phõn phi li nhun 2.1.2 Khỏi nim nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc Vn nh nc ti cỏc DNNN l c u t, cp phỏt hoc phỏt trin t ngõn sỏch nh nc, tip nhn t cỏc ngun cú ngun gc t ngõn sỏch nh nc, phỏt trin t qu u t phỏt trin ti doanh nghip, qu h tr sp xp doanh nghip, tớn dng vay ca cỏc t chc ti chớnh Chớnh ph bo lónh, tớn dng u t phỏt trin ca Nh nc Vn nh nc ti cỏc DNNN cú cỏc c im c bn sau õy: - Vn thuc s hu nh nc, l s hu ton dõn, Nh nc lm i din ch s hu - Vn nh nc ti cỏc DNNN cng ging nh ca cỏc doanh nghip núi chung, l yu t lng húa thnh giỏ tr tt c cỏc ti sn ca doanh nghip - Vn nh nc cỏc DNNN va l mang tớnh kinh doanh vi mc ớch sinh li, va l ca Nh nc cú mc ớch li ớch cụng cng 2.1.3 Qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc Qun lý nh nc ti cỏc DNNN l s tỏc ng bng cỏc quyt nh ca cỏc c quan qun lý nh nc i vi quỏ trỡnh hỡnh thnh, huy ng, s dng phn ca Nh nc giao cho DNNN nhm t cỏc mc tiờu ca Nh nc bo ton, phỏt trin v bo m hiu qu kinh t - xó hi ca tng DNNN núi riờng v ton b h thng DNNN núi chung i tng qun lý c xỏc nh l ca Nh nc ti cỏc DNNN Vn õy tn ti nh mt yu t ti chớnh m bo cho quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin doanh nghip Ch th qun lý nh nc ti DNNN ú chớnh l Nh nc Ch th ny gm nhiu c quan v cp qun lý khỏc Tựy theo tng DNNN vi nhng c im v quy mụ, tm quan trng, phm vi hot ng m ngi ta cú th xỏc nh ch th qun lý khỏc i vi DNNN a phng, c quan c y quyn qun lý chớnh l chớnh quyn a phng bao gm UBND a phng v cỏc s ban ngnh trc thuc Vit Nam, cỏc DNNN a phng c y quyn cho cỏc UBND cp tnh qun lý, ú cú qun lý Cỏc chớnh quyn cp thp hn l huyn v xó khụng cú chc nng ny 2.2 NI DUNG QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC - Qun lý u t nh nc vo cỏc DNNN - Qun lý s dng nh nc ti cỏc DNNN - Phõn phi li nhun v thu nhp ca DNNN - Kim tra, giỏm sỏt nh nc ti DNNN 2.3 NHN T NH HNG N QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC - Mụ hỡnh phỏt trin kinh t - xó hi - H thng phỏp lut v c ch, chớnh sỏch qun lý ca Nh nc i vi cỏc doanh nghip nh nc - T chc b mỏy qun lý ca nh nc v nng lc b mỏy - Mc m ca, hi nhp ca nn kinh t - o c, trỏch nhim v nng lc ca ngi qun lý 2.4 KINH NGHIM CC NC V BI HC RT RA TRONG QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC TRấN A BN THNH PH NNG 2.4.1 Kinh nghim cỏc nc: Bao gm kinh nghim ca cỏc quc gia nh Trung Quc, Maroc, Hungary v Singapo tng ng vi cỏc mụ hỡnh qun lý DNNN: C quan ngang b; c quan thuc B Ti chớnh; c quan qun lý hot ng theo mụ hỡnh doanh nghip 2.4.2 Bi hc kinh nghim rỳt cho vic qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng - Cn xõy dng mụ hỡnh i din ch s hu thng nht, tỏch bch gia chc nng i din ch s hu nh nc v chc nng qun lý nh nc i vi DNNN - Cn xỏc nh rừ u mi chu trỏch nhim, tin ti trung húa vic thc hin chc nng ch s hu nh nc - i vi chớnh quyn a phng nh Nng, cn cú quy nh phỏp lý y hn phõn cp qun lý bng lut i vi cỏc DNNN - Vic la chn mụ hỡnh qun lý nh nc ti cỏc DNNN cp mt a phng ph thuc rt ln vo c im, tỡnh hỡnh v s lng, quy mụ, u mi, a bn v mc tiờu qun lý DNNN - C quan thc hin chc nng i din ch s hu nh nc cú trỏch nhim gii trỡnh c lp, cú ngun lc v nng lc thc hin nhim v ny - Vic i mi mụ hỡnh t chc thc hin chc nng i din ch s hu nh nc nu c thc hin cp a phng cn phi thc hin mt cỏch ng b vi cỏc bin phỏp, va phi c cu li khu vc DNNN, c cu li chc nng, nhim v v cỏc mi quan h phi hp ca cỏc c quan nh nc liờn quan Chng THC TRNG VN V QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC TRấN A BN THNH PH NNG 3.1 KHI QUT CHUNG V DOANH NGHIP NH NC V VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC TRấN A BN THNH PH NNG 3.1.1 Khỏi quỏt quỏ trỡnh t chc, sp xp li v i mi doanh nghip nh nc thnh ph Nng Cỏc DNNN Nng c hỡnh thnh v phỏt trin quỏ trỡnh ci to cụng thng nghip v nụng nghip sau nm 1975 cng vi nhiu doanh nghip c thnh lp mi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t sau gii phúng Cựng vi quỏ trỡnh ci cỏch DNNN núi chung, s lng DNNN trờn a bn thnh ph Nng ó gim ỏng k Tớnh n cui nm 2013 trờn a bn thnh ph cũn doanh nghip 100% nh nc thuc thnh ph qun lý T 2001 n 2013 ó thc hin 88 lt sp xp, ú, c phn húa l hỡnh thc ch yu, chim 42% Cũn li l cỏc hỡnh thc khỏc nh: bỏn cho ngi lao ng doanh nghip (3,4%); sỏp nhp, hp nht 17 doanh nghip (19,3%); gii th 11 doanh nghip (12,5%); phỏ sn doanh nghip (8%); chuyn cho Trung ng doanh nghip (6,8%); chuyn thnh cụng ty trỏch nhim hu hn thnh viờn doanh nghip (8,0%) Qua kho sỏt cho thy, DNNN a bn thnh ph Nng thng kinh doanh a ngnh ngh, song ngnh ngh ch yu l xõy dng, cụng nghip; mt s n v hot ng lnh vc cú tớnh cht c thự nh: qun lý cụng trỡnh thy li, x s kin thit, cp nc, xut bn, v sinh mụi trng ụ th 3.1.2 Tỡnh hỡnh v s dng ca cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng V tng vn, qua s liu cho thy, nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph ó tng lờn C th, tng ó tng lờn 750 t vo nm 2013, bỡnh quõn doanh nghip trờn 102 t ng (nm 2001 ch 8,34 t ng); li nhun t 33 t ng (nm 2001 l gn 15 t ng); doanh thu bỡnh quõn l 158,4 t ng/1doanh nghip (nm 2001 l 63,11 t ng/1doanh nghip), tng 2,5 ln so vi nm 2001 T sut li nhun trờn t 4,4% Trong ú, doanh nghip cú lói, doanh nghip lm n thua l nhiu nm lin So vi nm 2001, s 61 doanh nghip thỡ ch cú 47 doanh nghip cú lói, song mc lói 11 doanh nh Nng, Cụng ty TNHH thnh viờn Mụi trng ụ th Th hai, li nhun v t sut li nhun thc hin ca cỏc doanh nghip - Li nhun thc hin: Qua s liu cho thy, tng li nhun ca cỏc DNNN thnh ph qua cỏc nm khụng n nh Nm 2010 tng li nhun trc thu l 20.736,9 triu ng, nm 2012 tng lờn 54.541,8 triu ng, nhng n 2013 li gim xung cũn 32.832,2 triu Phn li nhun gim i l cỏc DNNN hot ng kinh doanh cỏc lnh vc nh xõy dng, kinh doanh nh v khai thỏc thy li Trong tng s DNNN, thỡ n v lm n cú hiu qu qua cỏc nm, bo ton v phỏt trin c vn, lm n cú lói Cũn n v kinh doanh kộm hiu qu, lói l, hũa - V kh nng sinh li ca v ti sn Bng 3.11: Kh nng sinh li ca cỏc doanh nghip nh nc thuc thnh ph Nng qun lý t 2010-2013 n v tớnh: Triu ng TT Cỏc tiờu Li nhun trc thu Vn ch s hu bỡnh quõn Tng ti sn T sut LN/Vn CSH (ROE) T sut LN/Tng TS (ROA) 2010 2011 2012 2013 20.736,9 41.295,4 54.541,8 32.832,2 755.506,1 790.185,7 767.736,6 766.211,1 1.675.831,7 1.614.344,4 1.674.409,0 1.705.688,6 0,03 0,05 0,07 0,04 0,01 0,03 0,03 0,02 Ngun: S Ti chớnh thnh ph Nng Qua bng s liu cho thy, giai on 2010-2013, t sut li nhun trờn nh nc bỡnh quõn qua cỏc nm l khỏ cao, mc 4,75% Nhng ch yu trung vo cỏc doanh nghip hot ng lnh vc x s kin thit v dch v in, lnh vc cung cp nc Nu so sỏnh t sut li nhun trờn ch s hu (ROE) v t sut li nhun trờn tng ti sn (ROA) cú th thy h s ROE ln hn ROA iu ny cú ngha l cỏc doanh nghip ó thnh cụng vic huy ng v s dng tỡm kim li nhun cho doanh nghip Th ba, n phi tr v kh nng toỏn n n hn ca doanh nghip Qua bng s liu 3.12 cho thy, n cỏc DNNN tng lờn qua cỏc nm, tc tng khụng ỏng k Trong ú ch yu l n ngn hn, chim trờn 90% tng n H s n phi tr trờn ch s hu bỡnh quõn l 1,13 ln i vi cỏc DNNN Nng, h s n trờn ch s hu l khỏ cao v cú xu hng tng lờn t 2010-2013 Do ú, kh nng tr n ca doanh nghip ngy cng khú khn hn Cng t s liu tớnh toỏn cho thy, h s toỏn n n hn qua cỏc nm u ln hn 1, iu ny chng t doanh nghip cú kh nng toỏn n n hn v kh nng ny l khỏ cao 12 Bng 3.12: H s toỏn n n hn ca doanh nghip giai on 2010-2013 n v tớnh: Triu ng TT Ch tiờu 2010 2011 20112 2013 A Tng ti sn 1.675.831,7 1.614.344,4 1.674.409,0 1.705.688,6 Ti sn ngn hn 683.380,4 602.679,2 872.061,2 910.494,3 B N phi tr 804.652,4 827.121,2 873.881,7 954.577,1 N ngn hn 582.668,4 628.442,4 772.330,1 863.438,6 C Vn ch s hu 755.506,1 790.185,7 767.736,6 766.211,1 * D H s kh nng toỏn 1,17 0,96 1,13 1,05 E H s n phi tr/Vn CSH 1,07 1,05 1,14 1,25 F H s n phi tr/Tng TS 0,48 0,51 0,52 0,56 Ngun: Tng hp v tớnh toỏn t Bỏo cỏo ti chớnh ca cỏc doanh nghip nh nc qua cỏc nm * H s kh nng toỏn = Ti sn ngn hn / n ngn hn 3.2.3 Thc trng qun lý phõn phi li nhun ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng Vic phõn phi li nhun sau thu ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng t 2001 n ó cú nhng thay i v tuõn th theo nhng quy nh tng giai on Giai on 2001-2003, vic phõn phi li nhun c thc hin theo Lut DNNN 1995 T sau nm 2003 n nm 2009, vic phõn phi li ớch kinh doanh cỏc DNNN c thc hin theo Ngh nh s 199/2004/N-CP ngy 3/12/2004 T nm 2009 n gia nm 2010 (6/2010), vic phõn phi li nhun sau thu cỏc DNNN c thc hin theo Ngh nh s 09/2009/N-CP ngy 5/2/2009 T gia nm 2010 (1/7/2010) n nm 2013, vic phõn phi li nhun sau thu c thc hin theo quy nh ti Thụng t 138/2010/TT-BTC ngy 17/9/2010 ca B Ti chớnh V t nm 2013 n nay, vic qun lý doanh thu, thu nhp khỏc v chi phớ ca doanh nghip c iu chnh theo Ngh nh s 71/2013/N-CP ngy 1/7/2013 Trong nhng nm qua, vic phõn phi li ớch kinh doanh DNNN trờn a bn thnh ph m bo thc hin ỳng theo quy nh ca Nh nc Hng nm, cn c vo kt qu hot ng sn xut kinh doanh v nhu cu b sung ca doanh nghip, doanh nghip tin hnh vic trớch lp cỏc qu m bo hot ng kinh doanh ca doanh nghip C th: Trớch b sung u t ca ch s hu; Trớch lp qu u t phỏt trin; Trớch lp qu d phũng ti chớnh; Trớch lp qu khen thng, phỳc li; phn li nhun sau thu cha phõn phi thc hin vic chi tr cỏc khon khỏc doanh nghip 3.2.4 Thc trng kim tra, giỏm sỏt nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng i vi thnh ph Nng, giai on 2001-2003, vic kim tra, giỏm sỏt ca ch s hu nh nc i vi cỏc doanh nghip 100% nh nc c 13 thc hin ch yu thụng qua ch bỏo cỏo ti chớnh doanh nghip, nhng cha bt buc thc hin kim toỏn c lp i vi bỏo cỏo ti chớnh DNNN T nm 2003 n nay, trờn c s quy nh chung ca Nh nc, thnh ph ó thc hin ch kim toỏn c lp i cỏc bỏo cỏo ti chớnh hng nm ca DNNN - V ni dung giỏm sỏt: Giỏm sỏt vic qun lý, s dng v ti sn nh nc, phõn phi li nhun DNNN; giỏm sỏt bo ton v phỏt trin ca doanh nghip; giỏm sỏt hot ng kinh doanh ca doanh nghip; giỏm sỏt vic thc hin cỏc chớnh sỏch i vi ngi lao ng - V ch th giỏm sỏt: UBND thnh ph cựng vi cỏc S (S Ti chớnh, S K hoch - u t, S Lao ng - Thng binh v Xó hi), Tng Giỏm c, Giỏm c cỏc DNNN cựng phi hp thc hin vic giỏm sỏt v ỏnh giỏ kt qu hot ng ca cỏc DNNN theo quy nh v nhng ni dung nờu trờn - V phng thc kim tra, giỏm sỏt: UBND thnh ph thc hin vic giỏm sỏt thụng qua bỏo cỏo ti chớnh ca cỏc c quan v cỏ nhõn liờn quan nh: Tng Giỏm c hoc Giỏm c v HTV, ngi i din phn nh nc ti DNNN, ngi i din theo y quyn v thc hin chc nng, nhim v; hoc cú th thụng qua cỏc c quan chc nng giỏm sỏt trc tip - Thc hin kim toỏn cỏc DNNN trờn a bn: Thụng qua cỏc n v kim toỏn c lp: Chi nhỏnh Cụng ty TNHH Kim toỏn v Dch v Tin hc Tp.H Chớ Minh (AISC); Cụng ty TNHH Kim toỏn v K toỏn AAC; Cụng ty TNHH Kim toỏn AVN Vit Nam; Cụng ty TNHH Kim toỏn v T thu ATAX 3.3 NH GI THC TRNG QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC TRấN A BN THNH PH NNG 3.3.1 Nhng kt qu t c - V qun lý u t nh nc ti cỏc doanh nghip Th nht, mc tiờu u t nh nc vo cỏc DNNN ó dn c xỏc nh rừ rng, phự hp hn nhm thc hin vic nh hng, iu tit, n nh kinh t v mụ mang tớnh chin lc tng thi k, thỳc y phỏt trin kinh t - xó hi ca thnh ph Th hai, vic u t nh nc vo DNNN thnh ph Nng ch yu l nhm trỡ, phỏt trin doanh nghip 100% nh nc thụng qua vic cp b sung nhm gia tng ngun nh nc ti doanh nghip Th ba, vic u t tuõn th ỳng quy nh ca phỏp lut v u t, v quy nh ca Nh nc v u t nh nc ti cỏc DNNN UBND thnh ph thnh lp v qun lý Th t, trỏch nhim, quyn hn ca ch s hu - ngi u t ó c xỏc nh rừ rng, c th l ch s hu phi u t y iu l cho doanh nghip, thay vỡ trc õy ch u t mt phn hoc ton b iu l cho doanh nghip mi thnh lp - V qun lý s dng ti doanh nghip nh nc Th nht, c ch qun lý, s dng nh nc Nng ó dn c 14 i mi: quyn s dng ca DNNN c m rng, c ch bo ton gn vi kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip gúp phn nõng cao trỏch nhim ca ngi s dng Th hai, cỏc DNNN s dng cú hiu qu hn, kh nng sinh li trờn mt ng ó tng lờn Th ba, trỏch nhim v quyn ca ngi nhn v s dng c quy nh rừ rng hn, gn cht quyn li v trỏch nhim qun lý, s dng v ti sn ca doanh nghip - V phõn phi li nhun sau thu Th nht, c ch phõn phi li nhun sau thu khu vc DNNN trờn a bn thnh ph Nng cú nhiu thay i theo hng tớch cc, to ng lc, khuyn khớch, ng viờn cỏc doanh nghip quỏ trỡnh hot ng; to iu kin tỏi u t m rng quy mụ; m bo li ớch ca doanh nghip, ch s hu v ngi lao ng Th hai, phõn phi kt qu kinh doanh ó gn cú s gn kt gia li ớch ca ngi qun lý, iu hnh doanh nghip v ngi lao ng vi li nhun ca doanh nghip; khc phc c tỡnh trng co bng v mc thng gia cỏc doanh nghip - V kim tra, giỏm sỏt s dng Th nht, h thng c ch, chớnh sỏch v kim tra, giỏm sỏt nh nc ti DNNN trờn a bn thnh ph Nng thi gian qua ó c ban hnh ng b, kp thi iu chnh v sa i phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin Th hai, phng thc qun lý, giỏm sỏt nh nc c i mi t qun lý hnh chớnh sang quan h u t, kinh doanh vn; xỏc nh rừ mi quan h gia ch s hu vn, ngi qun lý iu hnh doanh nghip; tng cng tớnh t ch cho doanh nghip cú nh nc Th ba, vi h thng tiờu ỏnh giỏ qua bỏo cỏo ti chớnh cú kim toỏn, cụng khai thụng tin v kt qu kinh doanh v tỡnh hỡnh ti chớnh doanh nghip, cụng tỏc qun lý, giỏm sỏt ti chớnh doanh nghip ó c th, chi tit, rừ rng da trờn cỏc tiờu ỏnh giỏ, xp loi 3.3.2 Nhng hn ch, yu kộm - V qun lý u t nh nc ti cỏc doanh nghip Th nht, vic quyt nh u t hoc b sung nh nc vo DNNN UBND thnh ph qun lý c thc hin thụng qua nhiu cp tham mu khỏc nhau, nờn ụi cha m bo tớnh kp thi, hn ch tớnh ch ng ca cỏc doanh nghip vic huy ng thờm cho hot ng SXKD Th hai, phng thc u t cũn nhiu vng mc cũn tn ti nhiu u mi i din ch s hu nh nc phõn tỏn nh hin - V qun lý s dng nh nc ti doanh nghip nh nc Th nht, cỏc DNNN cha thc s c ch ng vic s dng vn, cha rừ rng trỏch nhim vic m bo cỏc mc tiờu kinh doanh Th hai, nhiu doanh nghip cha i mi v qun tr vn, cha ỏp dng nguyờn tc qun tr doanh nghip nn kinh t th trng 15 Th ba, trỏch nhim ca ch s hu cha cao v cha c thc hin nghiờm nờn ụi vỡ li ớch cỏ nhõn hn li ớch ca ch s hu, hnh ng theo nhng mc tiờu i ngc li li ớch ca ch s hu - V phõn phi li nhun v thu nhp Th nht, vic phõn phi hin cha thc s linh hot, phự hp vi tng doanh nghip v tng giai on phỏt trin ca doanh nghip, cũn mang tớnh bt buc, ú cha phỏt huy c vai trũ ca chớnh sỏch phõn phi li nhun sau thu n giỏ tr ca doanh nghip Th hai, c ch phõn phi li nhun sau thu hin ang khuyn khớch cỏc doanh nghip vay n Thc cht ny l, li nhun sau thu c chia cho ch s hu l Nh nc v cho doanh nghip theo t l vay ca doanh nghip, ú, nu doanh nghip vay bờn ngoi nhiu thỡ s li nhun sau thu trớch li s nhiu hn Th ba, chớnh sỏch tin lng cỏc DNNN ca thnh ph cũn nhiu bt cp, gõy khụng ớt khú khn vic thu hỳt, lu gi v phỏt trin ngun nhõn lc nh: Phng ỏn tr lng cũn mang tớnh cht hnh chớnh; chớnh sỏch lng mang tớnh bỡnh quõn ch ngha cha gn vi kt qu, hiu qu lm vic ca lao ng doanh nghip; nguyờn tc xp bc lng v thng tin tin lng ch yu da trờn thõm niờn v bng cp m cha da trờn ỏnh giỏ nng lc, k c kt qu hon thnh cụng vic thc t; t chc, phõn cụng v mụ t cụng vic cha hp lý; cha dng phng phỏp v k nng qun tr nhõn s hin i vo thc tin - V kim tra, giỏm sỏt Th nht, h thng tiờu giỏm sỏt cha y , mi ch thiờn v cỏc ch tiờu ti chớnh, cha phn ỏnh c y thc trng v ti chớnh, v ri ro ca doanh nghip, cỏc giao dch vi ngi cú liờn quan, lng thng ca cỏn b qun lý cao cp, giao dch ni b Th hai, vic kim tra, giỏm sỏt ch yu da trờn bỏo cỏo ti chớnh nh k hng nm ca doanh nghip; cha hỡnh thnh h thng kờnh thụng tin, bỏo cỏo v liờn lc nh k nm bt tỡnh hỡnh ti chớnh doanh nghip Th ba, cỏc ch ti rng buc trỏch nhim ca kim toỏn viờn, cụng ty kim toỏn c lp cng nh cht lng i ng kim toỏn viờn cũn thp; cụng tỏc tra, kim tra cũn mang tớnh k hoch nờn tớnh phũng nga ri ro cha cao; vic chp hnh ch bỏo cỏo ca cỏc cỏc DNNN cha tht s nghiờm tỳc, kp thi v cht ch nờn tỏc dng cnh bỏo cũn hn ch Th t, hot ng kim tra, giỏm sỏt mi ch trung n cỏc doanh nghip s dng nh nc, cha chỳ trng n vic kim tra, giỏm sỏt quỏ trỡnh thc thi chc nng ch s hu Th nm, giỏm sỏt ni b doanh nghip cha c chỳ trng Th sỏu, kt qu kim tra, giỏm sỏt hin mi ch dng vic tng hp, ỏnh giỏ v tỡnh hỡnh ti chớnh doanh nghip, cha phõn tớch sõu thc t cỏc tn ti, cựng nhng nguy c ri ro t hot ng ca cỏc DNNN 16 3.4 NGUYấN NHN CA NHNG HN CH, YU KẫM Nhúm nguyờn nhõn th 1: H thng phỏp lut, c ch, chớnh sỏch iu chnh hot ng qun lý nh nc ti cỏc DNNN cha y , rừ rng v thiu ng b C th: Cha tỏch bch c chc nng qun lý ca ch s hu vi chc nng qun lý hnh chớnh ca nh nc; c ch kim tra, giỏm sỏt nh nc ti DNNN cũn lng lo; cha phõn nh rừ chc nng qun lý v phõn cp rừ rng giỏm sỏt Nhúm nguyờn nhõn th 2: Yu kộm ca b mỏy v i ng cỏn b thc hin chc nng ch s hu nh nc ti DNNN Hin cỏc cỏn b thc hin chc nng qun lý ch yu l kiờm nhim, thiu chuyờn sõu, cha m bo cỏc iu kin m nhim vai trũ ca nh u t chuyờn nghip trờn th trng iu ny dn n vic thc hin vai trũ, chc nng ca ch s hu nh nc hiu qu khụng cao Nhúm nguyờn nhõn th 3: Thiu cỏc ch ti x lý cỏc vi phm ca cỏc c quan, t chc, cỏ nhõn qun lý nh nc ti cỏc DNNN H qu l vic qun lý giỏm sỏt ca i din ch s hu nh nc cha nghiờm v tớnh tuõn th phỏp lut v ch ti chớnh, cụng khai thụng tin, bỏo cỏo ca DNNN cha cao, cha c chỳ trng v quan tõm Nhúm nguyờn nhõn th 4: Thiu mt h thng c s d liu thng nht v cụng khai, minh bch v DNNN Cho n nay, khung phỏp lý v cụng b thụng tin ca DNNN cha thc s ng b; trỏch nhim, trỡnh t, th tc cụng b thụng tin ca doanh nghip v cỏc bờn liờn quan cng cha c quy nh y , thng nht; mi quan h thụng tin gia DNNN vi ch s hu nh nc khụng din thng xuyờn, liờn tc v mi ch trung vo vic bỏo cỏo hng nm Nhúm nguyờn nhõn th 5: Vn cũn nhng u ói ginh cho cỏc DNNN S phõn bit i x ny ang lm phõn b kộm hiu lc, hiu qu cỏc ngun lc, nht l t v ti chớnh nh nc, gõy mộo mú mụi trng kinh doanh, mt cụng bng v c hi u t ca cỏc ch th kinh t, lm mt i tớnh t ch, nng ng, sỏng to ca khu vc DNNN vic nm bt v xỏc nh yu t mang tớnh quy lut ca th trng Nhúm nguyờn nhõn th 6: Nng lc cỏn b v b mỏy cha ỏp ng c yờu cu ca quỏ trỡnh m ca v hi nhp kinh t quc t, iu ny dn n nhng hn ch ỏng k qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng 17 Chng NH HNG V GII PHP HON THIN QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC TRấN A BN THNH PH NNG 4.1 D BO S PHT TRIN V NH HNG QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC TRấN A BN THNH PH NNG 4.1.2 D bỏo v s phỏt trin cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng - V phm vi hot ng ca DNNN trờn a bn thnh ph Trong thi gian ti, phm vi hot ng v u t nh nc vo cỏc DNNN s trung vo nhng nhúm ngnh thc s cn thit tn ti s hu nh nc theo nh hng chung ca ng v Nh nc - V s lng DNNN Trong thi gian ti, nhng doanh nghip hot ng lnh vc x s kin thit, in n; xut bn; cp thoỏt nc; khai thỏc thy li; mụi trng ụ th s tn ti di hỡnh thc Cụng ty TNHH thnh viờn 100% nh nc a phng Cỏc doanh nghip lnh vc khỏc nh xõy dng, xõy lp v h tng ụ th s c chuyn i hỡnh thc s hu - V tỏi c cu DNNN y nhanh tin sp xp, i mi DNNN ca thnh ph Nng, i vi doanh nghip thuc i tng gi nguyờn 100% nh nc s tip tc thc hin v b sung k hoch v tm nhỡn n 2020; i vi cỏc DNNN thuc din CPH v nhng doanh nghip ó CPH mt phn, thnh ph tip tc bỏm sỏt, ch o kp thi nhm thỏo g vng mc khú khn 4.1.1 nh hng phỏt trin doanh nghip nh nc v i mi qun lý nh nc - Tip tc sp xp, i mi nõng cao hiu qu hot ng i vi DNNN thuc thnh ph qun lý, ú, kiờn quyt thoỏi nhng doanh nghip v lnh vc khụng cn gi DNNN, m bo cỏc mc tiờu ca tỏi cu trỳc, khụng tht thoỏt nh nc, ng thi thu hp phm vi, nõng cao nng lc ti chớnh cho cỏc DNNN cũn gi, nõng cao hiu qu kinh t cng nh hon thnh nhng nhim v c UBND thnh ph giao mt s lnh vc trng im ó xỏc nh nh dch v cụng cng thit yu - Gi nguyờn hỡnh thc phỏp lý cụng ty TNHH mt thnh viờn nh nc i vi cỏc DNNN cỏc lnh vc hot ng cụng ớch, sn xut cỏc sn phm thit yu nh: mụi trng ụ th, cp thoỏt nc, cụng viờn, m bo giao thụng nhm thc hin nhim v chớnh tr cú nh hng n cụng tỏc an sinh xó hi ca thnh ph Sau ú s tng bc thc hin sp xp theo ch o ca Chớnh ph Nu nhng doanh nghip ny hot ng kộm hiu qu thỡ tin ti s tin hnh xó hi húa theo l trỡnh V mụ hỡnh qun lý, hon thin mụ hỡnh qun lý qua Hi ng thnh viờn 18 - i vi cỏc DNNN ó CPH, s tip tc i mi qun lý chung v qun lý núi riờng thụng qua vic c nhng cỏn b cú nng lc gi cng v i din nh nc ti doanh nghip, thỳc y doanh nghip thu hỳt u t, tng sn xut, nõng cao hiu qu, i mi cụng ngh, a dng hoỏ ngnh ngh kinh doanh - Tng cng s lónh o ca ng i vi vic sp xp, i mi, phỏt trin v nõng cao hiu qu DNNN; i mi v nõng cao vai trũ lónh o ca t chc ng DNNN v cỏc doanh nghip CPH cũn nh nc - V mụ hỡnh qun lý nh nc ti cỏc DNNN, thi gian ti, qun lý nh nc ti cỏc DNNN cú hiu qu, s ch yu thc hin theo mụ hỡnh th hai (b qun lý ngnh thc hin chc nng i din ch s hu nh nc thuc cỏc on kinh t, tng cụng ty nh nc v cỏc DNNN cụng ớch hoc nh hn UBND cp tnh, Tng Cụng ty u t v Kinh doanh nh nc thc hin chc nng i din ch s hu) 4.1.3 Nhng nguyờn tc i mi qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng - Qun lý nh nc ti DNNN phi m bo li ớch ca ch s hu i vi v ti sn nh nc ti DNNN - Qun lý nh nc ti cỏc DNNN phi m bo yờu cu tỏch bch chc nng qun lý nh nc i vi DNNN v chc nng qun lý ca ch s hu nh nc ti DNNN - Qun lý nh nc ti DNNN phi gúp phn nõng cao hiu qu hot ng ca doanh nghip kinh t th trng v hi nhp quc t, bo ton v phỏt trin nh nc ti DNNN - Qun lý nh nc ti DNNN phi m bo tớnh ng b v phự hp vi tng th ci cỏch DNNN núi riờng, ci cỏch th ch kinh t th trng núi chung, gúp phn nõng cao vai trũ ch o ca kinh t nh nc - Qun lý nh nc ti DNNN phi phự hp vi cỏc thụng l, chun mc quc t, vi trỡnh phỏt trin ca nn kinh t v yờu cu hi nhp kinh t quc t 4.2 NHNG GII PHP C BN NHM HON THIN QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC TRấN A BN THNH PH NNG 4.2.1 Nhúm gii phỏp hon thin th ch qun lý nh nc ti doanh nghip 4.2.1.1 Hon thin c ch phõn b u t ca Nh nc i vi doanh nghip nh nc Th nht, xỏc nh rừ mc tiờu u t nh nc ti DNNN - u t nh nc vo cỏc DNNN nhm thc hin mc tiờu mang tớnh chớnh tr - xó hi, an ninh quc phũng i vi nhng DNNN hin ang thc hin mc tiờu ny, s tip tc trỡ v u t b sung tn ti v phỏt trin 19 - u t nh nc vo cỏc DNNN nhm mc tiờu thu li nhun i vi mc tiờu ny, cn xỏc nh rừ nhng ngnh, lnh vc no mang tớnh cht cnh tranh nhng ũi hi u t ln, ri ro cao, ũi hi cụng ngh cao, vt quỏ kh nng ca t nhõn thỡ mi u t vo - u t nh nc thnh lp doanh nghip 100% iu l hot ng vỡ mc tiờu xó hi ú l nhng DNNN c thự quy mụ khụng ln nhng gn vi cỏc mc tiờu xó hi, ly hiu qu xó hi lm chớnh, khụng vỡ mc tiờu li nhun kinh t Th hai, tip tc xỏc nh rừ nhng ngnh ngh, lnh vc m thnh ph cn u t DNNN thuc thnh ph qun lý ch gi mt s lnh vc thit yu nht, nhng ngnh ngh, lnh vc ũi hi quy mụ ln m cỏc thnh phn kinh t khỏc khụng th lm c, nhng lnh vc mang tớnh xó hi, cụng ớch, cũn li giao cho xó hi lm, giao cho doanh nghip t nhõn v ngoi nc lm Th ba, cn xỏc nh rừ phng thc u t nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc phỏt huy hiu qu ng nh nc ti cỏc DNNN, vi t cỏch l ch s hu Nh nc s ỏp t ch ti i vi DNNN, nhng mt khỏc, DNNN cng cn cú t ch thỡ mi ci thin c hiu qu hot ng ti chớnh Do vy, cn phi quy nh rừ ranh gii, sõn chi, lut chi, ch ti c th, tc phi tỏch bch c chc nng s hu v chc nng qun lý nh nc i vi vic cp b sung iu l cho DNNN thuc UBND thnh ph qun lý, nu doanh nghip cha cú nhu cu cp b sung iu l thỡ trng hp ny nờn cho phộp cỏc DNNN ch ng huy ng cỏc ngun khỏc b sung cho hot ng kinh doanh 4.2.1.2 Hon thin qun lý s dng nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc - V phớa i din ch s hu nh nc ti DNNN, cn tip tc trao quyn ch ng s dng cho DNNN trờn c s bo ton v phỏt trin nh nc ti cỏc DNNN - Cú chớnh sỏch khuyn khớch DNNN u t theo chiu sõu, u t m rng i mi cụng ngh hin i nõng cao kh nng cnh tranh Mun vy, Nh nc cn phi cú c ch rng buc gn lin vi trỏch nhim l cỏc doanh nghip cn phi cú l trỡnh i mi mỏy múc thit b cụng ngh - Khuyn khớch cỏc DNNN xõy dng ngun kinh phớ cho o to v o to li ngun nhõn lc 4.2.1.3 Hon thin c ch phõn phi li nhun sau thu v tr lng cho ngi lao ng doanh nghip nh nc - Chm dt vic quyt nh phõn phi li nhun sau thu theo t l gia nh nc v doanh nghip t huy ng - Li nhun sau thu li DNNN s tip tc c phõn chia vo cỏc qu (qu u t phỏt trin, qu d phũng ti chớnh, qu khen thng ) Cn cú quy 20 nh c th v cú s cõn i gia khon: trớch li tỏi u t; trớch lp qu khen thng, qu phỳc li ca ngi lao ng, qu thng ngi qun lý v trớch np vo ngõn sỏch - V phng thc thc hin c ch phõn phi li nhun sau thu, cn ban hnh c ch chớnh sỏch phõn phi li nhun sau thu v s dng cỏc qu doanh nghip i vi tin lng, thự lao, tin thng ca ngi lao ng DNNNN, vic chi tr phi cn c mc hon thnh mc tiờu, ch tiờu k hoch hng nm ca doanh nghip C th cn gii quyt mt s sau õy: - Tng cng nng lc ca ch s hu v qun lý tin lng - C ch tr lng cho i ng cỏn b qun lý iu hnh DNNN theo hng tim cn th trng lao ng v gn vi kt qu kinh doanh - Cn cú chớnh sỏch tin thng i vi i ng cỏn b qun lý DNNN v ngi lao ng DNNN Chớnh sỏch tin thng phi i ụi vi tng hiu qu sn xut kinh doanh 4.2.1.4 Hon thin c ch giỏm sỏt, ỏnh giỏ hiu qu qun lý nh nc ti doanh nghip nh nc Th nht, xỏc nh rừ cỏc c quan, t chc, cỏ nhõn thc hin vic giỏm sỏt, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh s dng v hot ng sn xut kinh doanh ca DNNN - giỏm sỏt, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh s dng v hot ng ca DNNN, cn cú mt c quan giỏm sỏt c lp Bờn cnh vic giao cho cỏc c quan qun lý vi t cỏch l ch s hu DNNN, cn phi cú mt c quan giỏm sỏt c lp ca UBND thnh ph hoc c quan qun lý ti sn cụng - i vi vic ỏnh giỏ DNNN, tng tớnh khỏch quan, c lp ỏnh giỏ, cn hỡnh thnh mt t chc riờng, c lp nht nh v chuyờn mụn vi S Ti chớnh, cú y cỏc lnh vc v chuyờn mụn cn ỏnh giỏ v DNNN, m rng thnh phn tham gia ỏnh giỏ DNNN Th hai, quy nh rừ ni dung giỏm sỏt nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc V hot ng giỏm sỏt DNNN núi chung, nh nc ti cỏc DNNN núi riờng trờn a bn thnh ph, cn trung vo cỏc sau: - Ngoi giỏm sỏt, ỏnh giỏ ca ch s hu i vi kt qu hot ng ca nhng ngi qun lý v kt qu u t kinh doanh ca doanh nghip, cn phi tng cng giỏm sỏt ch s hu - Coi trng giỏm sỏt hot ng ti chớnh DNNN, t d ỏn u t, cõn i ngun lc u t, ti chớnh ca doanh nghip nh vay vn, s dng vn, giỏm sỏt kt qu kinh doanh - Giỏm sỏt phi bao gm giỏm sỏt k hoch, chin lc, phi hp ngun lc v giỏm sỏt hot ng ti chớnh, bao gm: c cu vn, h s n, ngun ti tr Th ba, phõn nh rừ mi quan h gia cỏc ch th thc hin giỏm sỏt ti chớnh - Doanh nghip cú trỏch nhim t chc vic t giỏm sỏt ni b mang tớnh cht thng xuyờn, t xut theo ngy, tun, thỏng, quý, nm tựy theo tớnh cht 21 hot ng ca doanh nghip - Ch s hu doanh nghip hỡnh thnh mt quy trỡnh c th cú th nm bt kp thi cỏc thụng tin ti chớnh ca doanh nghip - C quan qun lý ti chớnh doanh nghip phi t chc vic kim tra, giỏm sỏt doanh nghip v ch s hu vic chp hnh cỏc quy nh, c ch, chớnh sỏch ti chớnh doanh nghip Th t, cn thng nht quy nh v ỏnh giỏ, xp loi DNNN - B sung ni dung quan trng ỏnh giỏ DNNN: ỏnh giỏ hot ng kinh doanh ca DNNN (m rng ngnh ngh, lnh vc kinh doanh, chp hnh quyt nh ca ch s hu nh nc, thc hin cỏc d ỏn u t, u t vo lnh vc ri ro, thnh lp doanh nghip vt kh nng qun lý ) v ỏnh giỏ cụng tỏc t chc ca DNNN (b nhim, u quyn, giao nhim v, ỏnh giỏ nng lc v trỏch nhim ca ngi i din ch s hu ) - B sung tiờu v phỏt trin di hn ỏnh giỏ kt qu hot ng kinh doanh ca DNNN v tiờu ỏnh giỏ mc hon thnh nhim v ca ngi thc hin quyn ch s hu, ú xỏc nh rừ cỏc ch tiờu chớnh cho mi chc danh 4.2.2 Nhúm gii phỏp t chc qun lý v phớa Nh nc 4.2.2.1 Xỏc nh v tỏch bch rừ chc nng ch s hu nh nc v chc nng qun lý nh nc i vi doanh nghip nh nc Trờn c s cỏc mc tiờu, yờu cu giai on mi, xut phỏt t ch trng, ng li ca ng v Nh nc v i mi phng thc thc hin chc nng s hu nh nc i vi DNNN cú th xỏc nh cỏc gii phỏp cn thit nh sau: - Xỏc nh rừ t chc hoc cỏ nhõn chớnh thc c giao quyn v trỏch nhim lm u mi thc hin chc nng i din ch s hu ti cỏc DNNN - Xỏc nh rừ cỏc chc nng c bn ca ch s hu nh nc v qun lý nh nc v mc tiờu, yờu cu; chc nng, nhim v; phng phỏp, cụng c; t chc b mỏy thc hin - Tip tc gim thiu tỡnh trng nhiu cp i din ch s hu nh nc, tin ti mi DNNN ch cú mt u mi thc hin trung v thng nht hu ht cỏc quyn, ngha v ca ch s hu nh nc - Xỏc nh ỳng phm vi, i tng qun lý ca ch s hu nh nc - Xỏc nh quan h gia c quan thc hin chc nng i din ch s hu nh nc vi ngi i din theo u quyn l quan h hp ng l ch yu thc hin nhim v u quyn - Cú c ch kim tra, giỏm sỏt, ỏnh giỏ kt qu hot ng ca c quan thc hin chc nng i din ch s hu nh nc 4.2.2.2 i mi mụ hỡnh thc hin quyn ch s hu nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc qun lý cú hiu qu nh nc ti cỏc DNNN, s nghiờn cu thnh lp mt c quan chuyờn trỏch lm i din ch s hu i vi DNNN õy l 22 bc t phỏ lm thay i c bn qun lý DNNN, tỏch bit chc nng qun lý nh nc v chc nng ch s hu doanh nghip Trong thi gian ti cn cú s nghiờn cu v thnh lp mụ hỡnh ny, nhng cn thc hin thớ im vi thi gian v l trỡnh hp lý 4.2.2.3 Tng cng cụng khai v minh bch húa thụng tin ca cỏc doanh nghip nh nc - C th húa cỏc quy nh v cụng khai thụng tin, nht l cỏc ch ti v x lý vi phm cụng khai, minh bch thụng tin - C quan iu phi nh nc hoc s hu DNNN cn phỏt trin h thng bỏo cỏo nht quỏn v tng hp v cỏc doanh nghip - Cỏc doanh nghip cn xõy dng quy trỡnh kim toỏn ni b, thc hin c ch c lp ca b phn kim toỏn ni b - i mi v hin i húa trang thit b, cụng ngh mt cỏch ng b cỏc DNNN cú th cụng khai, minh bch thụng tin mt cỏch cú hiu qu theo hng d s dng - Nõng cao vai trũ ca kim toỏn c lp Hng nm, S Ti chớnh phi phờ duyt danh mc cỏc doanh nghip kim toỏn c lp cú nng lc kim toỏn cỏc DNNN trờn a bn thnh ph 4.2.3 Nhúm gii phỏp v phớa doanh nghip nh nc 4.2.3.1 Phỏt trin v nõng cao cht lng, nõng cao ý thc, nhn thc, tinh thn trỏch nhim ca i ng cỏn b tham gia qun lý doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng - Tng cng, o to, bi dng cú i ng cỏn b qun lý, iu hnh DNNN cú trỡnh chuyờn mụn gii - i mi cụng tỏc iu phi, b trớ v s dng cỏn b tham gia vo qun lý DNNN; ng thi cn cú c ch ỏnh giỏ v ói ng tha ỏng i vi i ng cỏn b ny - Nghiờn cu thay i ch tuyn chn v b nhim cỏn b qun lý DNNN t c ch b nhim hin sang c ch thu hỳt, tuyn chn thụng qua th trng nhõn lc qun tr kinh doanh - Chớnh ph cn sm ban hnh quy ch thi tuyn i vi giỏm c DNNN v coi ú l mt bc thớ im cú tớnh t phỏ cụng tỏc cỏn b qun lý DNNN, to iu kin tuyn chn nhõn ti cho t nc 4.2.3.2 Tng cng giỏm sỏt ni b doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng - Hon thin mụi trng giỏm sỏt ni b DNNN, xõy dng c ch qun lý phự hp, thit lp c s iu hnh v s giỏm sỏt ton b doanh nghip, khụng b sút, khụng chng chộo gia cỏc b phn - Hon thin cỏc yu t ca hot ng k toỏn, ti chớnh nh: h thng cỏc chớnh sỏch, ti khon k toỏn ỏp dng chung phm vi ton h thng DNNN 23 - Giỏm sỏt ni b phi m bo nguyờn tc phõn cụng, phõn nhim, khụng nờn kiờm nhim, y quyn v phờ chun m bo tớnh chuyờn mụn húa cụng vic v trỏnh nhng sai sút - p dng tin hc qun lý, nht l qun lý vn, ti sn m bo tớnh thng nht, hiu qu, giỳp nh qun lý cú th nhỡn xuyờn sut hot ng ca doanh nghip - Thit lp quy ch giỏm sỏt ngang, dc hay kim tra chộo gia h thng cỏc b phn DNNN - Cn to lp vũng kim soỏt bo v ti sn, v li ớch kinh t ca Nh nc theo nguyờn tc t chc v qun tr ti chớnh cụng ty KT LUN Tri qua mt thi k khỏ di i mi c t chc v qun lý DNNN, bc tranh DNNN trờn ton quc núi chung v Nng núi riờng ó cú nhiu bin chuyn theo hng tớch cc Theo ú, qun lý nh nc ti DNNN cng ngy cng hon thin hn Tuy nhiờn, n nay, DNNN ang nm gi nhiu ngnh kinh t ch cht vi lng v ti sn quc gia rt ln, hot ng cũn kộm hiu qu, qun lý v ti sn cũn nhiu yu kộm, gõy tht thoỏt ti sn nh nc, thm nhiu doanh nghip cũn tr thnh gỏnh nng cho ngõn sỏch nh nc, tr thnh mt lc cn i vi s nghip i mi Vỡ vy, i mi DNNN núi chung, i mi qun lý nh nc ti DNNN núi riờng tr thnh ũi hi cp thit nhm tip tc y mnh cụng cuc i mi nn kinh t t nc núi chung, thnh ph Nng núi riờng Nhm gúp phn thc hin yờu cu ú, mt a phng nh Nng, vi phm vi, s lng v quy mụ cỏc DNNN khụng ln, cn mnh dn v quyt tõm trit ỏp dng cỏc gii phỏp i mi, cú th i trc cỏc a phng khỏc i mi DNNN núi chung v qun lý nh nc ti DNNN núi riờng Ngoi vic cn phi trit v h thng thc hin cỏc gii phỏp ln, cng cn trung trc ht gii quyt nhng bt cp, yu kộm v qun lý cũn tn ti trờn a bn thnh ph Nng hin Lun ỏn ó khỏi quỏt nhng cụng trỡnh nghiờn cu v i mi DNNN v qun lý cỏc DNNN Vit Nam, t ú xỏc nh c cỏc cn phi tip tc c lm rừ thc hin qun lý nh nc ti cỏc DNNN ỏng chỳ ý l tỏch bch qun lý nh nc vi t cỏch ch s hu nh nc vi qun lý nh nc vi t cỏch b mỏy hnh chớnh cụng quyn; mụ hỡnh qun lý cho phự hp vi iu kin c th a phng Lun ỏn cng ó k tha, h thng hoỏ c s lý lun, t ú a quan nim v qun lý nh nc ti cỏc DNNN ú l mt khỏi nim bao hm s tng hũa cỏc hot ng qun lý ca Nh nc i vi phn gúp ca Nh nc ti cỏc DNNN nhm m bo nh nc c u t, s dng cú hiu qu v c bo ton, phỏt trin thc hin qun lý nh nc ti cỏc 24 DNNN cn thc hin nhúm ni dung hũa quyn vi nhau: qun lý u t nh nc; qun lý s dng nh nc; qun lý phõn phi li nhun sau thu; kim tra, giỏm sỏt nh nc ti cỏc DNNN Trờn c s nghiờn cu nhng kinh nghim mt s nc v qun lý nh nc ti doanh nghip, lun ỏn ó rỳt nhng bi hc cú ý ngha i vi thnh ph Nng Da trờn nhng cn c lý lun v thc tin ó xỏc lp, lun ỏn i sõu phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng, ch nhng thnh cụng, hn ch, yu kộm v c ch chớnh sỏch, v t chc qun lý ca chớnh quyn a phng vi t cỏch l ch th ch s hu nh nc Trờn c s d bỏo v nh hng i mi t chc qun lý DNNN trờn a bn, lun ỏn ó lun chng h thng gii phỏp hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn Nng theo ba nhũm gii phỏp: nhúm hon thin th ch, nhúm hon thin t chc qun lý v phớa Nh nc v nhúm gii phỏp i vi cỏc DNNN T kt qu nghiờn cu trờn, lun ỏn bc u gúp phn giỳp cỏc c quan chớnh quyn a phng cú th lp v thc hin cỏc ỏn hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng DANH MC CC CễNG TRèNH TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N Nguyn Th Kim oan (2015), Thỏch thc ca doanh nghip nh nc trc cng ng kinh t ASEAN, Tp Con s v S kin, (12) Nguyn Th Kim oan (2015), Qun lý s dng nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc thnh ph Nng, Tp Sinh hot lý lun, (6) [...]... nước tại các DNNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17 Chương 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 4.1 DỰ BÁO SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 4.1.2 Dự báo về sự phát triển các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Về phạm vi hoạt... Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu) 4.1.3 Những nguyên tắc đổi mới quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Quản lý vốn nhà nước tại DNNN phải đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu đối với vốn và tài sản nhà nước tại DNNN - Quản lý vốn nhà nước tại các DNNN phải đảm bảo yêu cầu tách bạch chức năng quản lý nhà nước đối với DNNN... tra, giám sát vốn nhà nước tại các DNNN Trên cơ sở nghiên cứu những kinh nghiệm ở một số nước về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, luận án đã rút ra những bài học có ý nghĩa đối với thành phố Đà Nẵng Dựa trên những căn cứ lý luận và thực tiễn đã xác lập, luận án đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn nhà nước tại các DNNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chỉ ra những thành công, hạn... trò chủ đạo của kinh tế nhà nước - Quản lý vốn nhà nước tại DNNN phải phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, với trình độ phát triển của nền kinh tế và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 4.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 4.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 4.2.1.1... toán và Dịch vụ Tin học Tp.Hồ Chí Minh (AISC); Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.3.1 Những kết quả đạt được - Về quản lý đầu tư vốn nhà nước tại các doanh nghiệp Thứ nhất, mục tiêu đầu tư vốn nhà nước vào các. .. là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng hoặc doanh nghiệp thực hiện các dự án) chiếm khoảng 7-10%, các khoản nợ phải trả khác cho hoạt động kinh doanh chiếm khoảng 33-40% 3.2.2 Thực trạng quản lý sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2.2.1 Về tăng trưởng vốn Qua số liệu tổng hợp cho thấy, giá trị tài sản, vốn nhà nước trong DNNN 100% vốn nhà nước do thành. .. nước tại các DNNN Đó là một khái niệm bao hàm sự tổng hòa các hoạt động quản lý của Nhà nước đối với phần vốn góp của Nhà nước tại các DNNN nhằm đảm bảo vốn nhà nước được đầu tư, sử dụng có hiệu quả và được bảo toàn, phát triển Để thực hiện quản lý vốn nhà nước tại các 24 DNNN cần thực hiện 4 nhóm nội dung hòa quyện với nhau: quản lý đầu tư vốn nhà nước; quản lý sử dụng vốn nhà nước; quản lý phân phối... Thực trạng quản lý đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Từ năm 2001 đến nay, việc đầu tư vốn nhà nước vào các DNNN theo hướng Nhà nước chỉ đầu tư vốn vào những doanh nghiệp kinh doanh trong những ngành nghề mà Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ Chỉ đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho DNNN mới thành lập; không đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đang... chưa phân phối để thực hiện việc chi trả các khoản khác trong doanh nghiệp 3.2.4 Thực trạng kiểm tra, giám sát vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối với thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2001-2003, việc kiểm tra, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được 13 thực hiện chủ yếu thông qua chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp, nhưng... được các vấn đề cần phải tiếp tục được làm rõ trong thực hiện quản lý vốn nhà nước tại các DNNN Đáng chú ý là vấn đề tách bạch quản lý nhà nước với tư cách chủ sở hữu nhà nước với quản lý nhà nước với tư cách bộ máy hành chính công quyền; mô hình quản lý vốn sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương Luận án cũng đã kế thừa, hệ thống hoá cơ sở lý luận, từ đó đưa ra quan niệm về quản lý vốn nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay