(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

167 173 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:18

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH KIM OAN QUảN Lý VốN NHà NƯớC TạI CáC DOANH NGHIệP NHà NƯớC TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Đà NẵNG LUN N TIN S CHUYấN NGNH: QUN Lí KINH T Mó s: 62 34 04 01 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS KIM VN CHNH H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan bn lun ỏn ny l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc c lp ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu bn lun ỏn l trung thc cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh TC GI LUN N Nguyn Th Kim oan MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC 1.1 Nghiờn cu nc 1.2 Nghiờn cu nc ngoi 1.3 Nhng tip tc nghiờn cu 8 20 22 Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC TRONG NN KINH T TH TRNG 2.1 Khỏi nim qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc 2.2 Ni dung qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc 2.3 Nhõn t nh hng n qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc 2.4 Kinh nghim cỏc nc v bi hc rỳt qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng 24 24 39 55 60 Chng 3: THC TRNG VN V QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC TRấN A BN THNH PH NNG 3.1 Khỏi quỏt chung v doanh nghip nh nc v nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng 3.2 Thc trng qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng 3.3 ỏnh giỏ thc trng qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng 3.4 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch, yu kộm 69 69 76 98 107 Chng 4: NH HNG V GII PHP HON THIN QUN Lí VN NH NC TI CC DOANH NGHIP NH NC TRấN A BN THNH PH NNG 4.1 D bỏo s phỏt trin v nh hng qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng 4.2 Nhng gii phỏp c bn nhm hon thin qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng Kết luận DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO 118 118 128 150 152 153 DANH MC CC CH VIT TT CNH, HH : Cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ CPH : C phn húa CTCP : Cụng ty c phn DNNN : Doanh nghip nh nc HND : Hi ng nhõn dõn HQT : Hi ng qun tr KTNN : Kinh t nh nc KTTT : Kinh t th trng NSNN : Ngõn sỏch nh nc ROE : T sut sinh li ca ROA : T sut sinh li ca ti sn TCT : Tng cụng ty TTCK : Th trng chng khoỏn UBND : U ban nhõn dõn UNDP : Chng trỡnh phỏt trin liờn hp quc WB : Ngõn hng th gii WTO : T chc Thng mi th gii DANH MC CC BNG, HèNH Trang Bng 3.1: Bng 3.2: Bng 3.3: Bng 3.4: Bng 3.5: Bng 3.6: Bng 3.7: Bng 3.8: Bng 3.9: Bng 3.10: Bng 3.11: Bng 3.12: Bng 3.13: Hỡnh 1.1: Tỡnh hỡnh sp xp doanh nghip 100% nh nc n cui nm 2013 Ti sn c nh v u t di hn ca doanh nghip 100% nh nc trờn a bn thnh ph Nng n 2013 Mt s ch tiờu v ti chớnh cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng giai on 2001-2013 Vn u t ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng giai on 2010-2013 C cu ngun u t ti cỏc doanh nghip nh nc giai on 2010-2013 Ngun ca cỏc doanh nghip 100% nh nc trờn a bn thnh ph Nng Vn nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng qua cỏc nm Bin ng ngun tớn dng ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng qua cỏc nm 2010-2013 H s bo ton ca cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph giai on 2010-2013 Li nhun ca cỏc doanh nghip 100% nh nc thuc thnh ph Nng qun lý t 2010-2013 Kh nng sinh li ca cỏc doanh nghip 100% nh nc thuc thnh ph Nng qun lý t 2010-2013 H s toỏn n n hn ca doanh nghip giai on 2010-2013 Tỡnh hỡnh phõn phi li nhun sau thu ti doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph tớnh n nm 2013 S t chc y ban Giỏm sỏt v Qun lý Ti sn thuc s hu nh nc 71 73 74 79 79 81 83 84 85 86 88 89 93 61 M U Tớnh cp thit ca ti Cựng vi quỏ trỡnh sp xp, i mi t chc qun lý v nõng cao hiu qu hot ng ca doanh nghip nh nc (DNNN), qun lý nh nc ti cỏc DNNN ngy cng c cụng lun chỳ ý v c coi l lnh vc cp thit cn c nghiờn cu lm rừ v lý lun v thc hnh hiu qu trờn thc t Qun lý nh nc ti cỏc DNNN cng ó tng bc i mi theo hng chuyn t c ch hnh chớnh bao cp sang qun lý theo phng thc th trng vi cỏc mụ hỡnh nh u t, kinh doanh hoc thụng qua cỏc nh ch i din ch s hu phự hp vi cỏc quy lut v nguyờn tc th trng Theo hng i mi ny, Nh nc ch thc hin cỏc quyn v trỏch nhim i vi DNNN vi t cỏch l ch u t, ch s hu doanh nghip v ch yu thc hin cỏc quyn ca ch s hu i gúp vo DNNN, ng thi quyn, trỏch nhim ca ch s hu nh nc v mi quan h gia ngi i din ch s hu Nh nc vi ngi qun lý, iu hnh doanh nghip cng c xỏc nh rừ rng Quyn t ch ca doanh nghip nh mt phỏp nhõn c lp cỏc quyt nh kinh doanh v cỏc quyt nh v ti sn, v u t, v s dng c tụn trng Cỏc mụ hỡnh qun lý i vi cỏc loi hỡnh DNNN khỏc c th nghim v tng bc khng nh tớnh hiu qu Nhng i mi ny ó to iu kin phỏt huy sỏng kin, tớnh t ch, t chu trỏch nhim, gii phúng cỏc ngun lc ca doanh nghip Mc dự Nh nc ó cú nhng i mi ỏng k vic qun lý nh nc ti cỏc DNNN, c ch qun lý, s dng Nh nc u t vo DNNN ó c ban hnh v sa i theo tng giai on, ó cú khung kh phỏp lý t khõu u t n qun lý, giỏm sỏt quỏ trỡnh s dng, hỡnh thc bn cú c lut, ngh nh, thụng t; vic phõn cp cng c quy nh khỏ rừ rng , nhng nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, cú th nhn thy rng cũn quỏ nhiu t qun lý nh nc ti DNNN in hỡnh l mụ hỡnh qun lý cha thng nht v cha c th ch húa rừ rng; tỡnh trng vụ ch DNNN; tớnh vụ trỏch nhim qun lý nh nc ti cỏc DNNN Hu qu ca tỡnh trng ny l n cha rừ trỏch nhim ca cỏc bờn liờn quan i vi v ti sn ti DNNN, tỡnh trng u t kộm hiu qu, tht thoỏt, lóng phớ, mt vn, mt kh nng toỏn, thm nh nc b lm dng, trc li cỏ nhõn v cui cựng l nhiu DNNN tr thnh tỏc nhõn gõy tht thoỏt vn, lm n cụng tng cao m ngõn sỏch nh nc (NSNN) phi gỏnh chu Trc bi cnh kinh t hin nay, vic tỏi cu trỳc DNNN tr nờn cp thit hn bao gi ht Cựng vi tỏi cu trỳc v t chc v hỡnh thc phỏp lý ca doanh nghip, vic i mi, hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN l yờu cu cp bỏch ang t c cp ton quc v cp cỏc a phng, nht l cỏc a phng quan trng cú nhiu DNNN v c y quyn trc tip qun lý nhiu DNNN i vi Nng, thnh ph trng im khu vc Trung - Tõy Nguyờn cng ang quỏ trỡnh i mi qun lý DNNN theo yờu cu ca Nh nc v tỏi cu trỳc DNNN Song, õy l cụng vic cũn ang rt bn b v cha tỡm li gii tha ỏng Bi l, qun lý nh nc ti cỏc DNNN cp a phng khụng ch l vic Nh nc s dng cụng c phỏp lut hay cỏc mnh lnh hnh chớnh qun lý hot ng ca cỏc doanh nghip ny, cng khụng ch l vic thc hin quyn v trỏch nhim ca ch s hu Nh nc, m cũn l vic qun lý hot ng u t, hot ng s dng vn, thc hin quyn kim tra, giỏm sỏt, ỏnh giỏ hiu qu s dng vn, Nhng ni dung qun lý nh nc ti DNNN cũn ang c nhn thc, trin khai thc hin cỏc gii phỏp ca Trung ng vi nhng bc i ban u V tng th, Nng cũn li Trung ng v ny, cha ch ng tỡm tũi v th nghim nhng sỏng kin mang tớnh tớch cc Thm , thnh ph cũn cha kp thi trin khai thc hin cỏc quy nh lut phỏp mi nht, cha cú s thng nht v phi hp gia cỏc c quan qun lý cú trỏch nhim qun lý vn, nhiu ni dung qun lý cha c nhn thc ỳng, thc hin cng cha theo quy nh v chun mc Tỡnh hỡnh ú dn n tỡnh trng lỳng tỳng v cha ch ng thit lp c ch v cỏc bin phỏp qun lý nh nc ti cỏc DNNN, hiu qu kinh doanh cỏc DNNN ca Nng khỏ thp Chớnh vỡ vy, nghiờn cu sinh chn ti: Qun lý Nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc trờn a bn thnh ph Nng lm lun ỏn tin s chuyờn ngnh Qun lý kinh t Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu ca lun ỏn l lm rừ c s lý lun v thc tin v qun lý nh nc ti cỏc DNNN a phng iu kin nn kinh t th trng nh hng XHCN, trờn c s ú, xut cỏc gii phỏp nhm hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng n nm 2020 v cỏc nm tip theo 2.2 Nhim v nghiờn cu t c mc ớch ú, nhim v nghiờn cu ca lun ỏn trung vo nhng ch yu sau õy: - Trờn c s k tha nhng nghiờn cu liờn quan n qun lý nh nc ti cỏc DNNN, lun ỏn h thng húa v lm rừ nhng lý lun v thc tin v qun lý nh nc ti cỏc DNNN Vit Nam núi chung v DNNN a phng núi riờng nn kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng, lm rừ nhng thnh cụng, yu kộm, nguyờn nhõn v cỏc cn gii quyt nhm hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn Nng - xut cỏc gii phỏp c bn hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng thi gian ti i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu hot ng qun lý nh nc ca cỏc c quan qun lý nh nc a phng vi t cỏch l ch s hu i vi nh nc ti cỏc DNNN y ban nhõn dõn (UBND) thnh ph Nng qun lý v i din ch s hu i tng kho sỏt ca lun ỏn l cỏc c quan qun lý nh nc i vi DNNN núi chung v nh nc ti cỏc DNNN núi riờng Lun ỏn cũn kho sỏt chớnh nhng DNNN a phng UBND thnh ph Nng trc tip qun lý Cỏc DNNN kho sỏt l nhng doanh nghip t cỏc tiờu DNNN theo Lut Doanh nghip 2014 3.2 Phm vi nghiờn cu - Gii hn gúc tip cn nghiờn cu: Lun ỏn ch nghiờn cu qun lý nh nc ti cỏc DNNN vi t cỏch l qun lý ca ngi i din ch s hu nh nc ti cỏc DNNN, vy lun ỏn khụng nghiờn cu cỏc ni dung qun lý ca bn thõn doanh nghip vi t cỏch l ch th t ch kinh doanh Nh vy, gúc tip cn nghiờn cu l nhỡn qun lý nh nc ca cỏc c quan qun lý nh nc i vi i tng qun lý l ca nh nc giao cho cỏc DNNN Vic qun lý nh nc c gii hn ni dung chớnh: thc hin u t - giao vn, qun lý quỏ trỡnh s dng gii hn thm quyn tỏc ng ca ch s hu doanh nghip, qun lý phõn phi kt qu s dng v giỏm sỏt nh nc ti DNNN - Gii hn i tng kho sỏt: Trong lun ỏn gii hn kho sỏt loi hỡnh DNNN theo nh ngha ca Lut Doanh nghip 2014, tc l ch bao gm cỏc doanh nghip 100% nh nc tn ti di hỡnh thc cụng ty TNHH mt thnh viờn nh nc thuc UBND thnh ph Nng qun lý - Gii hn khụng gian nghiờn cu: Lun ỏn trung kho sỏt vic qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng vi ngha c hiu l cỏc doanh nghip thuc UBND Nng Nh vy lun ỏn khụng nghiờn cu cỏc DNNN Trung ng khụng UBND Nng qun lý - V thi gian kho sỏt t nm 2010 n nm 2014 nh hng, gii phỏp c lun chng cho giai on n nm 2020 v cỏc nm tip theo Phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 Phng phỏp nghiờn cu Trờn c s phng phỏp lun vt bin chng v vt lch s ca ch ngha Mỏc- Lờnin, lun ỏn s s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu chung khoa hc kinh t nh: phng phỏp phõn tớch nh tớnh, nh lng, so sỏnh, tng hp, phng phỏp thng kờ mụ t, thng kờ phõn tớch, Ngoi ra, lun ỏn cũn s dng cỏc phng phỏp c th thu thp thụng tin nghiờn cu v ỏnh giỏ tỡnh hỡnh qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng C th nh sau: - Phng phỏp h thng Phng phỏp h thng cho phộp lun ỏn lm rừ mi quan h bin chng gia c ch, chớnh sỏch v u t vn, c ch giỏm sỏt ca ch s hu vi hiu qu s dng, bo ton v phỏt trin DNNN T ú, chn lc k tha, h thng húa v b sung, phỏt trin c s lý lun, phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng, lm rừ nguyờn nhõn ng thi xut nhng gii phỏp ng b cho qun lý nh nc cỏc DNNN - Phng phỏp phõn tớch v tng hp Phng phỏp ny c s dng tt c cỏc chng, tit ca lun ỏn kho cu lý lun, phõn tớch, ỏnh giỏ v khỏi quỏt thc tin, a cỏc kt lun nhn nh v nhng cn c lý lun v thc tin trờn mi phng din v qun lý nh nc cỏc DNNN c bit phng phỏp ny c s dng nhiu nht v cú hiu qu cao phõn tớch, ỏnh giỏ cỏc quan im lý lun, cỏc t liu, s liu thu thp c - Phng phỏp lch s v lụgic Phng phỏp ny c s dng tip cn v i sõu nghiờn cu vic xỏc nh c ch, chớnh sỏch qun lý nh nc cỏc DNNN phự hp vi nhng iu kin lch s c th ng thi, phng phỏp ny cũn cú tỏc dng bo m cỏc lun im, lun c, lun chng nờu lun ỏn, tuõn theo trỡnh t logic, cht ch 148 b ca doanh nghip Xõy dng mt c cu qun lý phự hp, thit lp c s iu hnh v s giỏm sỏt ton b doanh nghip, khụng b sút, khụng chng chộo gia cỏc b phn Hai l, hon thin cỏc yu t ca hot ng k toỏn, ti chớnh nh: h thng cỏc chớnh sỏch, ti khon k toỏn ỏp dng chung phm vi ton h thng DNNN; thng xuyờn cp nht thụng tin mi v k toỏn, lp v s dng bỏo cỏo ti chớnh Ba l, giỏm sỏt ni b phi m bo nguyờn tc phõn cụng, phõn nhim, khụng nờn kiờm nhim, y quyn v phờ chun m bo tớnh chuyờn mụn húa cụng vic v trỏnh nhng sai sút Bn l, ỏp dng tin hc qun lý, nht l qun lý vn, ti sn m bo tớnh thng nht, hiu qu, giỳp nh qun lý cú th nhỡn xuyờn sut hot ng ca doanh nghip Nm l, thit lp quy ch giỏm sỏt ngang, dc hay kim tra chộo gia h thng cỏc b phn DNNN Cú th thit lp mt ban kim soỏt cú nhim v phỏt hin nhng sai sút ca ban iu hnh, kim tra hp ng cú ỳng th tc, ỳng iu kin khụng; hot ng ti chớnh, vic s dng cỏc qu cú ỳng, cú b chim dng khụng nhm ngn nga mt thp nht cỏc ri ro cú th xy Sỏu l, thc hin v trỡ ch kim toỏn ni b DNNN Trong tng DNNN, cn to lp vũng kim soỏt bo v ti sn, v li ớch kinh t ca Nh nc theo nguyờn tc t chc v qun tr ti chớnh cụng ty Vũng kim soỏt th nht chớnh l h thng kim soỏt ni b Phi l mt h thng kim soỏt hu hiu, cú hiu lc thc s thớch ng tng doanh nghip, kim soỏt cht ch th tc, quy trỡnh nghip v tng nghip v kinh doanh, tng hot ng kinh t, c bit l cỏc hot ng nghip v cú liờn quan trc tip n ti chớnh, n thu chi v luõn chuyn ca cỏc dũng tin, ca cỏc li ớch kinh t trc tip Mi doanh nghip cn thit lp v trỡ ni b n v cỏc quy trỡnh, th tc nghip v, trỏch nhim v quyn ca t chc, cỏ nhõn cỏc quyt nh kinh t, quyt nh ti chớnh 149 Vũng kim soỏt th hai l h thng kim soỏt v qun tr ri ro Tng doanh nghip, tựy theo lnh vc, tớnh cht ngnh ngh kinh doanh, nng lc v trỡnh qun lý, cn nhn dng v ỏnh giỏ cỏc ri ro cú th xy gm: ri ro tim tng, ri ro phỏt hin v ri ro kim soỏt Qun tr ri ro ũi hi k nng qun tr mang tớnh tiờn tin ca nn kinh t th trng cú s qun lý ca Nh nc vi c hai vai trũ: ch s hu v qun lý hnh chớnh nh nc Vũng kim soỏt th ba l kim toỏn ni b Cỏc DNNN cn v phi thit lp, trỡ h thng kim toỏn ni b Kim toỏn ni b DNNN s nõng cao tin cy ca thụng tin ti chớnh v quan trng hn l phỏt hin kp thi nhng tn ti, nhng sai phm kinh doanh cú nhng quyt nh iu chnh hot ng phự hp vi yờu cu th trng 150 KT LUN Tri qua mt thi k di i mi c t chc v qun lý DNNN, bc tranh DNNN trờn ton quc núi chung v Nng núi riờng ó cú nhiu bin chuyn theo hng tớch cc Theo ú, qun lý nh nc ti DNNN cng ngy cng hon thin hn Tuy nhiờn, n nay, DNNN ang nm gi nhiu ngnh kinh t ch cht vi lng v ti sn quc gia rt ln, hot ng cũn kộm hiu qu, qun lý v ti sn cũn nhiu yu kộm, gõy tht thoỏt ti sn nh nc, thm nhiu doanh nghip cũn tr thnh gỏnh nng cho ngõn sỏch nh nc, tr thnh mt lc cn i vi s nghip i mi Vỡ vy, i mi DNNN núi chung v i mi qun lý nh nc ti doanh nghip núi riờng tr thnh ũi hi cp thit nhm tip tc y mnh cụng cuc i mi nn kinh t t nc núi chung, thnh ph Nng núi riờng Nhm gúp phn thc hin yờu cu ú, mt a phng nh Nng, vi phm vi, s lng v quy mụ cỏc DNNN khụng ln, cn mnh dn v quyt tõm trit ỏp dng cỏc gii phỏp i mi, cú th i trc cỏc a phng khỏc i mi DNNN núi chung v qun lý ti DNNN núi riờng Ngoi vic cn phi trit v h thng thc hin cỏc gii phỏp ln, cng cn trung trc ht gii quyt nhng bt cp, yu kộm v qun lý cũn tn ti trờn a bn Thnh ph Nng hin Lun ỏn ó khỏi quỏt nhng cụng trỡnh nghiờn cu v i mi DNNN v qun lý cỏc DNNN Vit Nam, t ú xỏc nh c cỏc cn phi tip tc c lm rừ thc hin qun lý nh nc ti cỏc DNNN ỏng chỳ ý l tỏch bch qun lý nh nc vi t cỏch ch s hu nh nc viqun lý nh nc vi t cỏch b mỏy hnh chớnh cụng quyn; mụ hỡnh qun lý cho phự hp vi iu kin c th a phng Lun ỏn cng ó k tha, h thng hoỏ c s lý lun, t ú a quan nim v qun lý nh nc ti cỏc DNNN ú l mt khỏi nim bao hm s tng hũa cỏc hot ng qun lý ca Nh nc i vi phn gúp ca 151 Nh nc ti cỏc DNNN nhm m bo nh nc c u t, s dng cú hiu qu v c bo ton, phỏt trin thc hin qun lý nh nc ti cỏc DNNN cn thc hin nhúm ni dung hũa quyn vi nhau: qun lý u t nh nc; qun lý s dng nh nc; qun lý phõn phi li nhun sau thu; kim tra, giỏm sỏt nh nc ti cỏc DNNN Trờn c s nghiờn cu nhng kinh nghim mt s nc v qun lý nh nc ti doanh nghip, lun ỏn ó rỳt nhng bi hc cú ý ngha i vi thnh ph Nng Da trờn nhng cn c lý lun v thc tin ó xỏc lp, lun ỏn i sõu phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng, ch nhng thnh cụng, hn ch, yu kộm v c ch chớnh sỏch, v t chc qun lý ca chớnh quyn a phng vi t cỏch l ch th ch s hu nh nc Trờn c s d bỏo v nh hng i mi t chc qun lý DNNN trờn a bn, lun ỏn ó lun chng h thng gii phỏp hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn Nng theo ba nhũm gii phỏp: nhúm hon thin th ch, nhúm hon thin t chc qun lý v phớa Nh nc v nhúm gii phỏp i vi cỏc DNNN T kt qu nghiờn cu trờn, lun ỏn bc u gúp phn giỳp cỏc c quan chớnh quyn a phng cú th lp v thc hin cỏc ỏn hon thin qun lý nh nc ti cỏc DNNN trờn a bn thnh ph Nng 152 DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI LIấN QUAN N TI LUN N Nguyn Th Kim oan (2015), Thỏch thc ca doanh nghip nh nc trc cng ng kinh t ASEAN, Tp Con s v S kin, (12) Nguyn Th Kim oan (2015), Qun lý s dng nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc thnh ph Nng, Tp Sinh hot lý lun, (6) 153 DANH MC TI LIU THAM KHO V Lan Anh (2008), Qun lý phn nh nc ti doanh nghip Vit Nam thụng qua qun lý ti chớnh, Tp Qun lý kinh t, (3+4) Ban Chp hnh Trung ng ng (2012), Kt lun s 50-KL/TW, ngy 29/10/2012, Hi ngh ln th sỏu Ban Chp hnh Trung ng ng khúa XI v ỏn Tip tc sp xp, i mi v nõng cao hiu qu doanh nghip nh nc, H Ni V ỡnh Bỏch (2001), i mi, tng cng thnh phn kinh t nh nc - Lý lun, chớnh sỏch v gii phỏp, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni David Begg (2007), Kinh t hc, Nxb Thng kờ, H Ni B Ti chớnh (1999), Thụng t s 62/1999/TT-BTC ngy 7/6/1999 (Ban hnh kốm theo Ngh nh s 27/1999/N-CP ngy 20/4/1999 ca Chớnh ph v sa i, b sung Ngh nh s 59/CP ngy 3/10/1996), H Ni B Ti chớnh (2000), Bỏo cỏo kt qu kho sỏt v c ch qun lý, giỏm sỏt ti chớnh doanh nghip nh nc v gii phỏp ti chớnh quỏ trỡnh t nhõn húa v a dng húa s hu doanh nghip nh nc Hungari, H Ni B Ti chớnh (2000), Kt qu kho sỏt v trao i kinh nghim quc t v c ch qun lý v giỏm sỏt ti chớnh doanh nghip nh nc, cỏc gii phỏp ti chớnh quỏ trỡnh c phn húa, a dng húa s hu v qun lý phn ca Nh nc ti cỏc doanh nghip, Bỏo cỏo ca D ỏn VIE/97/028, H Ni B Ti chớnh (2010), Chớnh sỏch v c ch qun lý nh nc ti doanh nghip giai on n 2020, ti khoa hc cp B, H Ni B Ti chớnh (2013), nh hng v quan im xõy dng Lut Qun lý, s dng Nh nc u t vo doanh nghip, Hi tho B 154 Ti chớnh phi hp vi Ngõn hng Phỏt trin chõu (ADB) t chc thc hin vo ngy ngy 30/1/2013, H Ni 10 Trn c Chớnh (2011), C ch giỏm sỏt ti chớnh doanh nghip nh nc: Thc trng v nhng khuyn ngh, Tp Ti chớnh doanh nghip, (8), tr.13-15 11 Kim Vn Chớnh (2006), i mi c ch qun lý nh nc thc hin Lut Doanh nghip thng nht, Tp Ti chớnh, (7), tr.20-22 12 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1990), Quyt nh s 144/HBT ngy 10/5/1990 ca Hi ng B trng v chn chnh qun lý ti chớnh xớ nghip quc doanh, H Ni 13 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1996), Ngh nh s 59/CP ngy 3/10/1996 ban hnh Quy ch qun lý ti chớnh v hch toỏn kinh doanh i vi doanh nghip nh nc, H Ni 14 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2000), Ngh nh s 73/2000/N-CP ngy 6/12/2000 ca Chớnh ph v vic ban hnh Quy ch qun lý phn nh nc ti doanh nghip khỏc, H Ni 15 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2004), Ngh nh s 199/2004/N-CP ngy 03/12/2004 ban hnh Quy ch qun lý ti chớnh ca cụng ty nh nc v qun lý nh nc u t vo doanh nghip khỏc, H Ni 16 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2005), Ngh nh s 132/2005/N-CP ngy 20/10/2005 v thc hin cỏc quyn, ngha v ca ch s hu nh nc i vi cụng ty nh nc, H Ni 17 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2006), Ngh nh s 99/2012/N-CP ngy 15/11/2012 v phõn cụng, phõn cp thc hin cỏc quyn, trỏch nhim, ngha v ca ch s hu nh nc i vi doanh nghip nh nc v nh nc u t vo doanh nghip, H Ni 155 18 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2009), Ngh nh s 09/2009/N - CP ngy 5/2/2009 V Quy ch qun lý ti chớnh ca cụng ty nh nc v qun lý nh nc u t vo doanh nghip khỏc, H Ni 19 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2012), Ngh nh 99/2012/N-CP v phõn cụng, phõn cp thc hin cỏc quyn, trỏch nhim, ngha v ca ch s hu nh nc i vi doanh nghip nh nc v nh nc u t vo doanh nghip, H Ni 20 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Ngh nh 71/2013/N-CP, ngy thỏng 07 nm 2013 V u t nh nc vo doanh nghip v qun lý ti chớnh i vi doanh nghip Nh nc nm gi 100% iu l, H Ni 21 Ch tch nc (1948), Sc Lnh 104/SL, ngy 1/1/1948 ca Ch tch Chớnh ph Vit Nam Dõn ch Cng hũa, H Ni 22 Nguyn Cỳc v Kim Vn Chớnh (2006), S hu nh nc v doanh nghip nh nc nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 23 Cc Thng kờ Thnh ph Nng (2014), Kt qu iu tra doanh nghip qua cỏc nm 2001-2014, Nng 24 Trn Tin Cng (2005), Doanh nghip cú u t nh nc phỏp lut iu chnh v mụ hỡnh ch s hu theo kinh nghim quc t, Nxb Thng kờ, H Ni 25 Lờ ng Doanh (2009), "Qun lý nh nc cn l trỡnh", Bỏo in t Thanh niờn online, ngy 24/7/2009 26 Nguyn Th Dung (2009), Bn cht ca c ch thc thi quyn i din ch s hu nh nc ti doanh nghip cú nh nc, Tp Lut hc, (7), tr.10-13 27 Phm Phan Dng (2005), i mi phng thc qun lý phn nh nc ti doanh nghip, Tp Ti chớnh, (1), tr.6-7 156 28 Bựi Vn Dng (2005), ỏnh giỏ chớnh sỏch v thc trng u t nh nc vo kinh doanh, Ta m khoa hc, Hc vin Ti chớnh, H Ni 29 Trn Ngc Dng (2007), Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu u t t ngun nh nc, Kinh t v D bỏo, (4), tr.33-34 30 Nguyn Thnh & Nguyn Ngc Huyn (2007), Giỏo trỡnh Qun tr kinh doanh, Nxb Thng kờ, H Ni 31 Nguyn Phi H (2007), Hon thin c ch huy ng v s dng ca Tng Cụng ty Bu Chớnh Vin Thụng Vit Nam, Lun ỏn Tin s kinh t, Hc vin Ti chớnh, H Ni 32 Nguyn Th Minh Hng (2012), Qun lý giỏm sỏt nh nc ti doanh nghip nh nc hin nay, Ti chớnh, (9), tr.14-16 33 Trn Vn Hin (2008), Tng cng kim tra, giỏm sỏt ti chớnh doanh nghip nh nc, Ti chớnh doanh nghip, (9), tr.22-24 34 Phan Hoi Hip (2008), ỏnh giỏ thc trng qun lý nh nc u t vo doanh nghip, Ti liu phc v xõy dng Lut Qun lý nh nc u t vo doanh nghip, H Ni 35 Hong Xuõn Hũa, Nguyn Lờ Hoa (2012), Kim soỏt ti chớnh on kinh t, tng cụng ty nh nc, Ti chớnh, (9), tr.20-23 36 Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh (2004), Giỏo trỡnh Khoa hc qun lý, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 37 Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh (2005), Giỏo trỡnh Qun lý kinh t, Nxb Lý lun Chớnh tr, H Ni 38 Hc vin Ti chớnh (2003), Giỏo trỡnh qun lý ti chớnh nh nc, Nxb Ti chớnh, H Ni 39 Hc vin Ti chớnh (2004), Giỏo trỡnh lý thuyt ti chớnh, Nxb Ti chớnh, H Ni 40 Hi ng b trng (1991), Quyt nh s 332-HBT ngy 23/10/1991 ca Hi ng B trng (nay l Chớnh ph) V bo ton v phỏt trin kinh doanh i vi doanh nghip nh nc, H Ni 157 41 Phm Hu Huy (1997), Kinh t v t chc sn xut, i hc Kinh t quc dõn, H Ni 42 Lu Th Hng (2005), Giỏo trỡnh Ti chớnh doanh nghip, Nxb Thng kờ, H Ni 43 Lu Th Hng v V Duy Ho (ng ch biờn) (2006), Ti chớnh doanh nghip, Trng i hc Kinh t quc dõn, H Ni 44 Trn Th Mai Hng (2006), C ch qun lý phn nh nc ti doanh nghip nh nc Vit Nam, Lun ỏn Tin s Kinh t, Trng i hc Kinh t Quc dõn, H Ni 45 Nguyn Th Thu Hng (2009), Qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip sau c phn húa doanh nghip nh nc, Lun ỏn Tin s Kinh t, Hc vin Ti chớnh, H Ni 46 Nguyn Th Thu Hng (2009), Qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip sau c phn húa DNNN, Lun ỏn Tin s Kinh t, Hc vin Ti chớnh, H Ni 47 Ngụ Vn Khoa (2006), Qun lý s dng nh nc ti cỏc doanh nghip: Mt s kin ngh, Ti chớnh, (7), tr.26-27, 31 48 Lờ Song Lai (2006), s dng nh nc cú hiu qu nht, Ta m khoa hc Qun lý, s dng nh nc u t vo kinh doanh, Hc vin Ti chớnh, H Ni 49 Lee Kang Woo (2003), Quỏ trỡnh i mi doanh nghip nh nc Vit Nam giai on 1986 - 2006, H Ni 50 Liờn Hp quc (2006), C phn húa, t nhõn húa v chuyn i doanh nghip nh nc Vit Nam, Chng trỡnh phỏt trin Liờn Hp quc 51 Thanh Loan (2008), Qun lý nh nc ti cỏc doanh nghip nh nc: Nhng bi hc rỳt t kinh nghim quc t, Thụng tin ti chớnh, (21), tr.29-30 52 Nguyn Duy Long (2012), C ch giỏm sỏt ti chớnh, u t nh nc ti doanh nghip: Nhng t ra, Ti chớnh, (9) tr.6-9 158 53 Trn Xuõn Long (2009), Nhng tn ti, vng mc chớnh sỏch qun lý nh nc ti doanh nghip sau c phn húa v mt s gii phi khc phc, Lun ỏn Tin s, Hc vin Ti chớnh, H Ni 54 Trn Xuõn Long (2009), Chớnh sỏch qun lý nh nc ti doanh nghip sau c phn húa: cn mt hnh lang phỏp lý ng b, Ti chớnh doanh nghip, (10), tr.20-21 55 C.Mỏc v Ph.ngghen (1984), T bn, Quyn th nht, Tp I, Phn 1, Nxb S tht, Mỏtxcva 56 Ngụ Quang Minh, Kim Vn Chớnh, ng Ngc Li (2003), Kinh t nh nc v quỏ trỡnh i mi doanh nghip nh nc, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 57 Ngõn hng th gii (2005), i mi lõm trng quc doanh Vit Nam - ỏnh giỏ khung chớnh sỏch v thc hin Ngh nh 2000, Bỏo cỏo ca Ngõn hng th gii 58 Ngõn hng th gii (2006), ỏnh giỏ qun tr cụng ty ca Vit Nam, Bỏo cỏo ca Ngõn hng Th gii 59 Nguyn Xuõn Nam (2005), i mi c ch qun lý v ti sn i vi tng cụng ty 91 phỏt trin theo mụ hỡnh on kinh doanh Vit Nam, Lun ỏn Tin s Kinh t, Hc vin Ti chớnh, H Ni 60 Ngõn hng th gii (2009), Qun lý v ti sn nh nc ti doanh nghip nh nc, kinh nghim quc t v thc tin ti Vit Nam, Hi tho Ngõn hng Th gii (WB) v Tng Cụng ty u t v Kinh doanh nh nc (SCIC) t chc, ngy 21/04/2009, H Ni 61 Nguyn Tun Phong (2012), Gii phỏp giỏm sỏt hot ng ti chớnh doanh nghip sau c phn húa, Tp Ti chớnh, (9) 62 Dng Thu Phng (2012), Thc trng doanh nghip nh nc u t ngoi ngnh v gii phỏp thoỏi vn, Tp Ti chớnh, (9) 63 Rober S.Pindyck & Daniel L.Rubin Field (1994), Kinh t vi mụ, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 159 64 Nguyn Mnh Quõn (2013), Tỏi cu trỳc doanh nghip nh nc - Mt s v nguyờn tc v phng phỏp tip cn, Kinh t & Phỏt trin, (193), 7/2013 65 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1995), Lut Doanh nghip nh nc 1995, H Ni 66 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2003), Lut Doanh nghip nh nc 2003, H Ni 67 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2003), Lut K toỏn 2003, H Ni 68 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2005), Lut Doanh nghip 2005, H Ni 69 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2005), Lut u t 2005, H Ni 70 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2010), Ngh quyt s: 49/2010/QH12, V D ỏn, cụng trỡnh quan trng quc gia trỡnh Quc hi quyt nh ch trng u t, ngy 19/06/2010, H Ni 71 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Lut u thu 2013, H Ni 72 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Lut s 44/2013, QH13, Lut Thc hnh tit kim, chng lóng phớ, ngy 26/11/2013, H Ni 73 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2014), Lut Doanh nghip 2014, H Ni 74 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2014), Lut s 69/2014/QH13, Lut qun lý, s dng nh nc u t vo sn xut, kinh doanh ti doanh nghip, H Ni 75 P.A Samuelson v W.D Nordhaus (1989), Kinh t hc, Hc vin Quan h quc t, H Ni 76 S Ti chớnh thnh ph Nng (2013), Bỏo cỏo ti chớnh ca cỏc doanh nghip nh nc 100% thuc thnh ph qun lý t nm 160 2010-2013, Nng 77 S Ti chớnh thnh ph Nng (2014), Bỏo cỏo Kt qu thc hin tỏi c cu doanh nghip nh nc giai on 2011-2014, Nng 78 ng Vinh Sng (2005), Mt s qun lý nh nc ti cỏc cụng ty c phn, Kinh t phỏt trin, (91), tr.28-29 79 Nguyn Thy S (2011), C ch giỏm sỏt ti chớnh doanh nghip nh nc: Nhng t ra, Ti chớnh doanh nghip, (8), tr.16-17 80 Nguyn c Tng (2005), Thc trng v gii phỏp qun lý nh nc u t vo hot ng kinh doanh, Ta m khoa hc, Hc vin Ti chớnh, H Ni 81 Lờ Th Thanh (2006), Nguyờn tc v phng phỏp qun lý nh nc u t vo hot ng kinh doanh, Ti chớnh, (7), tr.23-25 82 Thnh y Nng (2009), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc hin Ngh quyt Trung ng (khúa 9) v Ngh quyt i hi X ca ng v tip tc sp xp, i mi, phỏt trin v nõng cao hiu qu doanh nghip nh nc, Nng 83 Thnh y Nng (2014), Bỏo cỏo s kt thc hin ch trng c cu li nn kinh t trờn a bn thnh ph Nng giai on 20112013, Nng 84 V Nh Thng (2012), Giỏm sỏt ti chớnh doanh nghip: Mc tiờu quan trng hng u, Ti chớnh, (9), tr.17-19 85 Th tng Chớnh ph (2003), Quyt nh s 271/2003/Q-TTg ngy 31/12/2003 ca Th tng Chớnh ph ban hnh Quy ch giỏm sỏt v ỏnh giỏ hiu qu doanh nghip nh nc, H Ni 86 Th tng Chớnh ph (2003), Quyt nh s 271/2003/Q-TTg ngy 31/12/2003 v Quy ch giỏm sỏt v ỏnh giỏ hiu qu ca doanh nghip nh nc, H Ni 87 Th tng Chớnh ph (2006), Quyt nh s 224/2006/Q-TTg v Quy ch giỏm sỏt v ỏnh giỏ hiu qu ca doanh nghip nh nc, H Ni 161 88 Lờ Vn Trung (2012), Hon thin phỏp lut v quyn v ngha v ca ch s hu nh nc i vi doanh nghip nh nc Vit Nam hin nay, Nxb Chớnh tr - Hnh chớnh, H Ni 89 Bch Vnh T, Nghiờm Hỏn Bỡnh (2003), Nhng thay i v ng rỳt lui ca kinh t nh nc thi k chuyn i, H Ni 90 y ban nhõn dõn Thnh ph Nng (2012), Bỏo cỏo tng kt 10 nm (2001-2011) sp xp, i mi, phỏt trin v nõng cao hiu qu doanh nghip nh nc, Nng 91 y ban nhõn dõn Thnh ph Nng (2012), Bỏo cỏo nhanh tỡnh hỡnh u t, sn xut kinh doanh ca doanh nghip trờn a bn thnh ph Nng nm 2011, Nng 92 y ban nhõn dõn Thnh ph Nng (2013), Thc hin phõn loi, sp xp doanh nghip Nh nc theo Quyt nh s 14/2011/Q-TTg, Nng 93 y ban nhõn dõn Thnh ph Nng (2013), Bỏo cỏo tng kt vic chuyn i v c phn húa doanh nghip nh nc, Nng 94 y ban nhõn dõn Thnh ph Nng (2014), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh sp xp, i mi doanh nghip nh nc thỏng u nm 2014, Nng 95 y ban nhõn dõn Thnh ph Nng (2014), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh doanh nghip nh nc thuc thnh ph qun lý n nm 2014, Nng 96 Phm Th Tng Võn, Nguyn Th Hi Bỡnh (2012), Kinh nghim cỏc nc v qun lý, giỏm sỏt nh nc ti doanh nghip, Ti chớnh, (9), tr.28-30 Ting Anh 97 Dong Wei Su (2003), Corporate Finance and State Enterprise in China, China Economic Review 16 98 Dominique Pannier (1996), Corporate governance of public enterprises in transitional economics, The Wold Bank 99 Gamant, Ross, Ligang Song, Stoyan Tenev and Yang You (2005), China's ownership transformation: process, outcomes, prospects, Washington DC: the World Bank 162 100 J Hassard (2004), Privatization, Politics and State Owned Enterprise Reform in China, BJM, Volume 13, Issue 101 Mako, William P., v Chulin Zhang (2004), State Equity Ownership and Management in China: Issues and lessons from International Experiences, Paper presented at the Policy Dialogue on Corporate Governance in China, Shanghai 102 Maria Vagliasindi (2008), Governance Arrangements for State owned enterprises, Policy Reseacrh Working Paper No 4542, The World Bank Sustainable Development Network 103 Mark Evans (2004), Embedding market reform through state craft - the case of equitization in Viet Nam, British Council Fundel Reseach Project, Political Studies Association 104 Mathiesen, H., (2002), Managerial Ownership and Financial Performance, Ph.D dissertation, series 18.2002, Copenhagen Business School, Denmark 105 Nguyen Van Thang (2006), Are State Owned Enterprises Crowding out the Private Sectori, Bỏo cỏo ca VNCI, s 106 OECD (2005), Corporate Governance of State Owned Enterprises: Survey of OECD Countries, Paris: OECD 107 Fredrik Sjoholm (2008), State Owned Enterprises and Equitization in Viet Nam, IDEAS working paper 228, August 2008 108 Rees Ray (1989), Public Enterprise Economics, 2nd Ed., Philip Allan, Deddington, Oxford 109 Tran Tien Cuong, Bui Van Dung, Nguyen Kim Anh (2002), Viet Nams equitized enterprprises: An expost study of performance, problems and implication for policy, Discusion draft, CIEM and MPI [...]... trên các khâu, từ quản lý đầu tư vốn, quản lý sử dụng vốn, quản lý phân phối lợi nhuận và kiểm tra, giám sát vốn nhà nước tại các DNNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý vốn nhà nước tại các DNNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có 3 giải pháp mang tính đột phá, tác động mạnh đến việc nâng cao hiệu quả quản lý DNNN nói chung, quản lý vốn nhà nước tại các. .. qua các năm từ 2009 đến năm 2014 5 Những đóng góp mới về khoa học Kết quả nghiên cứu của luận án có những đóng góp chủ yếu về mặt khoa học như sau: - Làm rõ lý luận về vốn nhà nước, quản lý vốn nhà nước tại các DNNN - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn nhà nước tại các DNNN ở thành phố Đà Nẵng - Phân tích đánh giá quá trình quản lý vốn nhà nước tại các DNNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. .. mô hình triển khai thực hiện quản lý vốn nhà nước tại DNNN; cơ chế phân công, phối hợp quản lý; làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của các DNNN trên địa bàn địa phương trong việc thực hiện cơ chế sử dụng vốn của Nhà nước; làm rõ cơ chế quản lý vốn nhà nước tại các DNNN, từ đó làm cơ sở cho việc đề ra cơ chế quản lý phần vốn của nhà nước tại các DNNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Làm gì để hoàn thiện cơ... sát và đánh giá việc sử dụng vốn nhà nước tại các DNNN 24 Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2.1 KHÁI NIỆM QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường Cho đến nay, trên thế giới đang tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về DNNN Ở Việt Nam hay trên. .. trong các công trình nghiên cứu về DNNN và quản lý vốn nhà nước trong DNNN của các tác giả, tập thể tác giả trong và ngoài nước; thông tin và số liệu thống kê từ các báo cáo của các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại DNNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và ở Trung ương, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. .. về hoạt động quản lý vốn nhà nước tại DNNN ở Việt Nam trên góc độ quản lý của chủ sở hữu nhà nước Chính vì vậy, luận án sẽ tập trung nghiên cứu quản lý vốn nhà nước tại các DNNN trên góc độ quản lý của chủ sở hữu ở các khía cạnh quản lý đầu tư, quản lý sử dụng vốn, quản lý phân phối lợi ích kinh tế, giám sát và hình thức thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước ở cấp địa phương gắn với đặc thù địa phương... luật được Nhà nước giao cho doanh nghiệp [20] Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, khái niệm vốn nhà nước được cụ thể như sau: Vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước, vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; vốn từ quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; vốn tín dụng... án mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá hiệu quả vốn nhà nước tại các DNNN sau CPH, chưa bao quát hết được toàn bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước và không đề cập đến cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp Quản lý vốn nhà nước dù bằng cách nào thì cũng theo khuôn khổ pháp luật Chính vì vậy, sự xuất hiện chính sách quản lý vốn nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý vốn nhà. .. Luận án của mình - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Chính sách và cơ chế quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp giai đoạn đến 2020” [8] đã hệ thống hóa và đánh giá các chính sách, cơ chế quản lý vốn tại các doanh nghiệp ở Việt Nam thời gian qua Tuy nhiên đề tài này mới chỉ đề cập chính sách quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên góc độ quản lý nhà nước mà không nghiên cứu trên góc độ quản lý. .. khác “Chính sách quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa” của tác giả Trần Xuân Long [54] đã khẳng định, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau CPH chưa có qui định cụ thể riêng nên dẫn đến công tác quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp sau CPH phát sinh nhiều vướng mắc trong đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, vấn đề người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau CPH Do
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ) Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay