(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

27 191 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:15

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Dengyang KONGCHI vấn đề phát huy nguồn lực niên trình công nghiệp hóa, đại hóa cộng hòa dân chủ nhân dân lào TểM TT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: CH NGHA DUY VT BIN CHNG V CH NGHA DUY VT LCH S Mó s: 62 22 03 02 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS V Hng Sn Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Lch s nhõn loi ó v ang chng kin s tỏc ng mnh m ca khoa hc v cụng ngh n vic phỏt trin kinh t - xó hi (KT-XH); ng thi, cng ó chng kin s tht nghip ỏng lo ngi s phỏt trin ca khoa hc v cụng ngh ó thay th sc lao ng sng ca ngi T ú nhõn loi ó ghi nhn nhng thnh tu, bi hc ln i vi cỏc quc gia, cỏc chớnh ph lnh vc qun lý v vic xỏc lp mụ hỡnh phỏt trin núi chung m mt nhng bi hc ú l bi hc v s dng, phỏt huy v phỏt trin ngun lc niờn (NLTN) v xó hi Do vy, ng nhõn dõn cỏch mng Lo (NDCM Lo) xỏc nh cụng nghip húa, hin i húa (CNH, HH) l nhim v trung tõm sut thi k quỏ lờn ch ngha xó hi (CNXH) Lo: Chỳng ta cn phi coi CNH, HH t nc l u tiờn hng u chin lc phỏt trin t nc, vỡ CNH, HH v xõy dng xó hi ch ngha (XHCN) cú cựng mt ý ngha ng thi cng cho rng CNH, HH ũi hi phi phỏt huy sc mnh tng hp ton dõn tc, k c ni lc v ngoi lc, huy ng v s dng cú hiu qu mi ngun lc cựng hng vo mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh ng NDCM Lo ó khng nh, ngun lc ngi (NLCN) núi chung, NLTN núi riờng l ngun lc c bn, cú ý ngha quyt nh i vi quỏ trỡnh CNH, HH Vỡ NLTN l mt ngun lc lng lao ng hng hỏi, cú sc khe tt v cú vai trũ quan trng ú l NLTN l lc lng c bn, xung kớch v i u quỏ trỡnh CNH, HH õy chớnh l "ngun lc ca mi ngun lc", l "ti nguyờn ca mi ti nguyờn", l nhõn t bo m quan trng bc nht a t nc Lo tỡnh trng kộm phỏt trin Trong quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin t nc theo nh hng xó hi ch ngha, ng NDCM Lo ó nhn thc c ngy cng y hn v vai trũ ca NLTN s nghip CNH, HH phỏt trin t nc iu ny c khng nh i hi i biu ton quc ln th IX ca ng NDCM Lo Phỏt trin ngun nhõn lc, c bit v mt xõy dng v bi dng trỡnh ca cỏn b cho phự hp vi yờu cu ca s phỏt trin i hi i biu ton quc ln th X ca ng NDCM Lo tip tc khng nh: Phỏt trin ngun nhõn lc l yu t then cht nõng cao trỡnh lc lng sn xut v tip tc trung phỏt huy nhng kt qu ci cỏch giỏo dc cng nh phỏt trin ngun nhõn lc theo tớnh cht, nguyờn tc giỏo dc quc gia KT-XH cng phỏt trin thỡ cng cn phi cú i ng cỏn b lónh o, qun lý, cụng nhõn k thut cú trỡnh cao v tri thc, k nng, k xo lm ch khoa hc cụng ngh s phỏt trin nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo (CHDCND Lo), NLTN ang tr thnh mt nhng yu t then cht, cú vai trũ c bit s nghip xõy dng KT-XH, núi chung v quỏ trỡnh CNH, HH núi riờng Trong lch s dng nc v gi nc ca nhõn dõn cỏc b tc Lo, bit bao th h niờn ó phỏt huy lũng yờu nc v nhng truyn thng quý bỏu ca dõn tc, lm nờn nhng chin cụng hin hỏch c bit, hai cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp v quc M, di s lónh o ca ng NDCM Lo, niờn Lo ó nờu cao tinh thn anh hựng cỏch mng, lm rng r hn truyn thng ca dõn tc v truyn thng ca niờn thi i mi Cng chớnh niờn nc CHDCND Lo vi trớ thụng minh, ti sỏng to, lũng dng cm v tinh thn lao ng cn cự ó cú nhng cng hin to ln vo s nghip xõy dng t nc v bo v T quc T vic nhn thc rừ vai trũ quan trng ca NLTN, nhng nm qua CHDCND Lo cng ó n lc o to v s dng NLTN nhm phc v s nghip CNH, HH t nc ú l ó xõy dng h thng giỏo dc - o to t mu giỏo cho n i hc v sau i hc cht ch hn, chỳ trng m rng xõy dng cỏc c s o to, to iu kin cho niờn nụng thụn cú c hi c i hc ngy cng nhiu; vic phõn b v s dng NLTN cng ang c chuyờn mụn húa v hp lý hn; to mụi trng cho niờn lm vic, ban hnh nhiu chớnh sỏch u ói niờn nụng thụn nghốo i hc khụng phi np hc phớ Tuy nhiờn, quỏ trỡnh phỏt huy NLTN c bit l NLTN cht lng cao cũn nhiu bt cp nh: s lng cũn ớt, cht lng cha ỏp ng c yờu cu ca s nghip i mi, cha thc s l ng lc y mnh CNH, HH, nht l iu kin hi nhp kinh t khu vc v quc t hin Chng hn, mt b phn nh niờn thiu ý thc rốn luyn, ý t lc t cng, phong cỏch lao ng ca xó hi cụng nghip v th lc cũn thp; iu kin lao ng ca niờn cũn kộm; nhiu niờn cũn tht nghip, thiu vic lm hoc vic lm khụng n nh; tỡnh trng tht hc, mự ch niờn khỏ cao, nht l nỳi, vựng sõu, vựng xa, Bi vy, hn ht, NLTN rt cn s tip sc ca ton xó hi v ca cỏc t chc on cng c nim tin vo cuc sng hin ti v tng lai, rốn luyn v trng thnh Do vy, vic nghiờn cu lý lun v phõn tớch thc trng phỏt huy NLTN nc CHDCND Lo cú nhng gii phỏp hu hiu, to s chuyn bin v cht nhm phỏt huy NLTN ỏp ng yờu cu thc t tr thnh nhim v cp thit Chớnh vỡ vy, vic nghiờn cu: "Vn phỏt huy ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo hin nay" tr nờn cp bỏch v c chn lm ti lun ỏn tin s trit hc ca tỏc gi Mc ớch v nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch Trờn c s nghiờn cu lý lun v NLTN, phỏt huy NLTN, CNH, HH v ỏnh giỏ thc trng phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH, t ú xut mt s gii phỏp ch yu nhm phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDCND Lo hin 2.2 Nhim v thc hin mc ớch trờn, lun ỏn trung gii quyt nhng nhim v sau õy: - Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan n ti lun ỏn - Lm rừ quan nim v ngun nhõn lc, NLTN, phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH Phõn tớch vai trũ ca vic phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH - ỏnh giỏ thc trng phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDND Lo thi gian qua - xut mt s gii phỏp ch yu phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDCND Lo thi gian ti i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu nhng lý lun v thc tin v phỏt huy NLTN CHDCND Lo hin 3.2 Phm vi nghiờn cu - V khụng gian: Lun ỏn nghiờn cu CHDCND Lo - V thi gian: Lun ỏn trung nghiờn cu phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH t nm 1986 n nay; gii phỏp ca lun ỏn cú giỏ tr n 2025 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun ca lun ỏn Lun ỏn da trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, quan im ca ng NDCM Lo, Nh nc Lo v ngun nhõn lc núi chung, NLTN núi riờng, v CNH, HH, k tha kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh ó cụng b v nhng lý lun hin i ph bin hin v phỏt huy NLTN 4.2 Phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn s dng phng phỏp vt bin chng v vt lch s ca ch ngha Mỏc-Lờnin, phng phỏp tip cn v nghiờn cu h thng, kt hp phng phỏp lụgớc v lch s, phng phỏp thng kờ, phõn tớch so sỏnh, s dng cỏc kt qu nghiờn cu iu tra xó hi hc t cỏc cụng trỡnh ó cụng b nc CHDCND Lo cú liờn quan trc tip ti ti úng gúp mi v mt khoa hc ca lun ỏn - Gúp phn lm rừ c s lý lun v phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDCND Lo - Phõn tớch thc trng phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDCND Lo - xut mt s gii phỏp ch yu cú tớnh kh thi nhm phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDCND Lo n nm 2025 í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn - Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cú th c s dng lm ti liu tham kho vic nghiờn cu v ging dy nhng lý lun v thc tin v NLTN cỏc trng i hc v cao ng - Nhng quan im, nhng kt lun khoa hc ca lun ỏn cú th c cỏc ngnh, cỏc cp y ng CHDCND Lo dng vo thc tin cụng tỏc niờn Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi ó cụng b liờn quan n lun ỏn, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, 13 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI Vn nhõn lc, ngun nhõn lc v phỏt huy NLTN ó tng thu hỳt s chỳ ý ca cỏc nh lónh o, qun lý, ca gii lý lun nc v nc ngoi ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v chin lc ngi núi chung v NLTN núi riờng t cỏc gúc , cỏc lnh vc khỏc Nhiu tỏc gi ó cp n vai trũ ca ngun nhõn lc chin lc phỏt trin KT-XH, tớnh tớch cc xó hi ca nhõn lc v ng nõng cao vai trũ ngun nhõn lc cng nh NLTN quỏ trỡnh CNH, HH Vit Nam, s nghip CNH, HH t nc v hi nhp kinh t quc t, Vit Nam luụn luụn coi ngi l ng lc quan trng, yu t quyt nh quỏ trỡnh tng trng v phỏt trin kinh t - xó hi Chớnh vỡ vy, m Vit Nam cú khỏ nhiu cỏc cụng trỡnh nghiờn cu di nhiu gúc v khớa cnh khỏc cú liờn quan ti vic phỏt trin v phỏt huy ngun nhõn lc v NLTN CHDCND Lo, phỏt huy ngun niờn ỏp ng yờu cu quỏ trỡnh CNH, HH ó c cp kin, cỏc cụng trỡnh v ý kin ca cỏc lónh t ó gúp phn lm rừ thờm c s lý lun v nhng c th v NLTN tỡnh hỡnh mi hin T ú ó a phng hng, mc tiờu, nhim v v gii phỏp phỏt huy ngun niờn ỏp ng yờu cu quỏ trỡnh CNH, HH tng giai on cỏch mng hin Lo Sau õy l mt s cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ti: 1.1 NHNG CễNG TRèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N NGUN NHN LC, PHT HUY NGUN LC THANH NIấN V VAI TRề CA Nể TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA Nguyn nh Lun, Chin lc phỏt trin ngun nhõn lc nhm ỏp ng yờu cu cụng nghip húa, hin i húa nụng thụn ng bng sụng Cu Long n nm 2010; Phm Minh Hc, Phỏt trin giỏo dc, phỏt trin ngi phc v phỏt trin kinh t - xó hi; Bựi Vn Nhn (2006), Qun lý v phỏt trin ngun nhõn lc xó hi; o Quang Vinh, Phỏt trin ngun nhõn lc cho cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn; Phm Minh Hc, Phỏt trin húa, ngi v ngun nhõn lc thi k cụng nghip húa, hin i húa t nc; Phm Vn Mi, "Phỏt trin ngun nhõn lc cht lng cao Hi Phũng"; Dng Anh Hong, Phỏt trin ngun nhõn lc phc v cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Thnh ph Nng; Trn Kim Hi, S dng ngun lc quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nc ta; Nguyn Ngc Tỳ, Nhõn lc cht lng cao ca Vit Nam hi nhp kinh t quc t; Trn Khỏnh c, Giỏo dc v phỏt trin ngun nhõn lc th k XXI;Xtha Lnkhmphuvụng, Vai trũ ca chớnh sỏch xó hi i vi vic phỏt huy nhõn t ngi Lo hin nay; Smmỏt Phụnsờna, Chin lc o to v phỏt trin ngun nhõn lc ỏp ng cho cụng cuc phỏt trin kinh t - xó hi ti Lo; Slao Sụtuky, Ngun nhõn lc cho phỏt trin kinh t - xó hi Th ụ Viờng Chn; Nguyn Th Tỳ Oanh, Phỏt huy ngun lc niờn s nghip cụng nghip húa, hin i húa Vit Nam hin nay; Khmphn Sớtthmpha, S lónh o ca ng Nhõn dõn cỏch mng Lo vi cụng tỏc phỏt trin niờn hin 1.2 NHNG CễNG TRèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N THC TRNG PHT HUY NGUN NHN LC V NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA Nguyn Phỳ Trng, Trn Xuõn Sm, "Lun c khoa hc ca vic nõng cao cht lng i ng cỏn b thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc"; on Vn Khỏi, Ngun lc ngi quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Vit Nam; Nguyn Hu Dng, S dng hiu qu ngun lc ngi Vit Nam; on Vn Thỏi, "Nhim v c bn ca niờn Vit Nam thi k cụng nghip húa, hin i húa t nc"; Phm Cụng Nht, Nõng cao cht lng ngun nhõn lc ỏp ng yờu cu i mi v hi nhp kinh t; Phm Hng Tung, Thanh niờn v li sng ca niờn Vit Nam quỏ trỡnh i mi v hi nhp quc t; Nguyn Hi Hu, Mt s v phỏt trin ngun nhõn lc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo; 1.3 NHNG CễNG TRèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N GII PHP PHT HUY NGUN NHN LC V NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA Phm Vn Mi, Gii phỏp phỏt trin nhõn lc khoa hc v cụng ngh Hi Phũng phc v cụng nghip húa, hin i húa; V Th Phng Mai, Phỏt trin ngun nhõn lc cht lng cao qua thc tin cụng nghip húa, hin i húa mt s nc; Lờ Vn Phc, Kinh nghim phỏt trin ngun nhõn lc cht lng cao ca mt s nc trờn th gii; Trn Vn Tựng, o to, bi dng v s dng ngun nhõn lc ti nng - kinh nghim ca th gii; Tng Minh Lc, Nõng cao cht lng ngun nhõn lc nụng thụn; Nguyn Trng Bo, "Xõy dng i ng cỏn b v cỏn b qun lý kinh doanh thi cụng nghip húa, hin i húa t nc"; Nguyn ỡnh C, Nhng gii phỏp gúp phn thc hin t phỏ: Phỏt trin ti nguyờn ngi nhm thỳc y s phỏt trin nhanh v bn vng nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo; Trn ỡnh Hoan, "ỏnh giỏ, quy hoch, luõn chuyn cỏn b lónh o, qun lý thi k cụng nghip húa, hin i húa t nc"; Ban T chc Trung ng ng, Cụng tỏc phỏt trin ngun nhõn lc i vi tnh Bc v tnh Trung, Nam nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo; Smphavn Xỳtthiphụng, "Nõng cao cht lng i ng cỏn b tũa ỏn nhõn dõn Th ụ Viờng Chn"; Vnxay Xaynhabt, "Nõng cao cht lng xõy dng cỏn b Th ụ Viờng Chn giai on hin nay"; ttkon Philaphnt, Xõy dng i ng cỏn b lónh o ch cht cỏc ban, ngnh thnh ph Viờng Chn thi k cỏch mng hin nay; Khmph Phimmasn, Xõy dng i ng cụng chc qun lý Nh nc v kinh t Tnh BoLyKhmSay Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 1.4 NH GI KT QU NGHIấN CU CA CC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B V NHNG VN LUN N CN TIP TC NGHIấN CU 1.4.1 ỏnh giỏ kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc ó cụng b - V mt lý lun Nhỡn chung cỏc tỏc gi ó nghiờn cu sõu, cú h thng v tng i k mt s khớa cnh quỏ trỡnh phỏt trin ngun nhõn lc, NLTN, nh: khỏi nim ngun lc, ngun nhõn lc, NLTN, phỏt trin v phỏt huy ngun nhõn lc, NLTN; c im, vai trũ ngun nhõn lc v NLTN phỏt trin kinh t - xó hi cng nh quỏ trỡnh CNH, HH; thu hỳt, tuyn dng, s dng, o to, bi dng, xõy dng tiờu xỏc nh, cỏc yu t cu thnh, quy hoch, iu ng v ch chớnh sỏch i vi ngun nhõn lc v NLTN cho phỏt trin t nc ng thi, cỏc cụng trỡnh trờn ó a mt s kinh nghim vic phỏt trin ngun nhõn lc ca mt s nc khu vc v quc t Cỏc cụng trỡnh a cỏc gii phỏp phỏt huy v phỏt trin ngun nhõn lc, NLTN hng ti s phỏt trin ca kinh t tri thc a s cỏc cụng trỡnh u c bit chỳ trng gii phỏp giỏo dc o to - V mt thc tin Cỏc cụng trỡnh ó phõn tớch sõu v thc trng ngun nhõn lc phm vi nghiờn cu ca mỡnh, ch yu l phõn tớch v thnh tu, hn ch v nhng t vic phỏt trin v phỏt huy ngun nhõn lc, NLTN nhm a c cỏc gii phỏp c th phự hp i vi CHDCND Lo phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH cũn l mi Qua nghiờn cu v tng hp cỏc cụng trỡnh khoa hc, sỏch, ó c cụng b, cú th khng nh cho n cha cú mt cụng trỡnh no nghiờn cu hon chnh v cú h thng v phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDCND Lo 1.4.2 Nhng cn tip tc nghiờn cu Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo Trong quỏ trỡnh a t nc tin lờn ch ngha xó hi, ng nhõn dõn cỏch mng Lo luụn luụn chỳ trng yu t ngi cng nh coi trng n niờn cú NLTN vi cht lng cao ỏp ng yờu cu ca quỏ trỡnh CNH, HH nc CHDCND Lo ỏp ng yờu cu ú Lun ỏn cn tip tc nghiờn cu nhng sau: Khỏi nim phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH Vai trũ phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDCND Lo ỏnh giỏ thc trng phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH nc CHDCND Lo xut gii phỏp m bo vic phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH nc CHDCND Lo hin Tiu kt chng Nhỡn chung ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ngun nhõn lc, phỏt trin ngun nhõn lc v phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH, gúp phn lm rừ vai trũ ca ngun nhõn lc núi chung, NLTN núi riờng i vi quỏ trỡnh CNH, HH, nhng yờu cu ca quỏ trỡnh CNH, HH Nhng kt qu nghiờn cu ú cú nhng giỏ tr nht nh lm cho vic phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH Vit Nam v Lo ngy cng hon thin Tỏc gi lun ỏn mong mun s gúp phn nghiờn cu nhm phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH Lo giai on hin Chớnh vỡ vy, nghiờn cu sinh trõn trng k tha, tip thu cú chn lc nhng kt qu nghiờn cu v mt lý lun ca cỏc nh khoa hc i trc ó cụng b cú liờn quan n lun ỏn phc v mc ớch, yờu cu v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn Chng PHT HUY NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA CNG HềA DN CH NHN DN LO HIN NAY - MT S VN Lí LUN 2.1 PHT HUY NGUN LC THANH NIấN V NHNG NHN T TC NG N VIC PHT HUY NGUN LC THANH NIấN 2.1.1 Quan nim v ngun nhõn lc, ngun lc niờn, phỏt huy ngun lc niờn - Quan nim v ngun nhõn lc Ngun nhõn lc l tng hũa th lc, trớ lc v tõm lc tn ti ton b lc lng (s lng) cú kh nng lao ng xó hi (cht lng) ca mi quc gia ó, ang v s c dng sn xut ca ci vt cht v tinh thn cho xó hi Vy, ngun nhõn lc l s lng dõn s, c bit l dõn s tui lao ng, cú th lc, trớ lc v tõm lc tt - Quan nim v ngun lc niờn, phỏt huy ngun lc niờn + Thanh niờn l mt b phn ca lc lng xó hi hựng hu v th lc, trớ lc v tõm lc, cú tui nht nh tựy theo qui nh ca mi quc gia v cú tim nng sc mnh to ln vic ci to t nhiờn v xó hi Cht lng ca niờn l bao hm c trỡnh hc rng, kin thc chuyờn mụn cao, cú tay ngh vng vng v c bit l cú phm cht, bn lnh chớnh tr, cú th lc tt v li sng lnh mnh + Ngun lc niờn l mt b phn quan trng ca ngun nhõn lc, cú tui nht nh ó, ang v s c tham gia sn xut ca ci vt cht v tinh thn cho xó hi NLTN l mt hp cỏc ch s phỏt trin ngi, c to lp nờn nh s h tr ca cng ng xó hi cng nh ca s kt hp sc mnh th lc, trớ lc v tõm lc cỏ nhõn tng ngi niờn + Phỏt huy ngun lc niờn chớnh l s chm lo, to nhng iu kin cn thit cho phỏt trin, phõn b s dng, to mụi trng lm vic mi niờn th hin ti a nng lc ca mỡnh hot ng thc tin nhm y mnh quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi vỡ hnh phỳc quc gia õy cng chớnh l quỏ trỡnh lm cho mi niờn tr thnh ch th cú ý thc sỏng to lch s v ci to th gii Núi n phỏt huy NLTN cú th nhn mnh ti nhng ni dung nh: Mt l, y mnh giỏo dc - o to, bi dng, s n lc bn thõn Giỏo dc - o to cú vai trũ trc tip, quyt nh vic nõng cao cht lng, cung cp NLTN chớnh cho mi lnh vc hot ng ca i sng xó hi Hai l, phõn b s dng NLTN: Trong ni dung phõn b s dng NLTN cn chỳ ý n vic phõn b theo sn xut vt cht v phi vt cht, theo cỏc ngnh kinh t v theo thnh th - nụng thụn Ba l, to mụi trng lm vic cho NLTN (bao gm xõy dng c ch, chớnh sỏch v to vic lm cho niờn): ng, Nh nc phi chỳ ý xõy dng h thng c ch, chớnh sỏch phự hp, mụi trng lm vic dõn ch nhm dy tinh thn tớch cc, ch ng, sỏng to ca niờn 2.1.2 Nhng yu t tỏc ng n vic phỏt huy ngun lc niờn - Tỏc ng ca iu kin t nhiờn Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo cú din tớch 236.800 km2, cú tim nng thiờn nhiờn u ói lm cho dõn s cng nh NLTN tng rt nhanh ng thi t v trớ a lý rt a dng, cú nhiu a hỡnh khỏc nhau, cú nỳi non him tr, cú cao nguyờn, thung lng v ng bng, khú khn xõy dng ng giao thụng, c s o to iu ny ó lm cho vic phỏt huy NLTN trỡ tr, khụng ng b, chm phỏt trin - Tỏc ng ca trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc Trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi gúp phn quan trng nõng cao mc sng, sc khe, th lc, trớ lc, tõm lc ca NLTN Bờn cnh ú, cht lng tng trng v trỡnh phỏt trin kinh t cha cao, tc tng trng chm, ny sinh nhng gõy khú khn cho niờn tỡm vic lm - Tỏc ng ca giỏo dc - o to Thc hin tt vic gn o to vi s dng, trc tip phc v v chuyn i c cu lao ng, s lm cho vic phỏt huy NLTN m bo tt hn v c cu, s lng 11 2.2.2 Yờu cu ca quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa i vi vic phỏt huy ngun lc niờn Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo hin - Yờu cu phỏt huy ngun lc niờn v s lng v c cu: Quỏ trỡnh CNH, HH ũi hi cao v s lng v c cu ca NLTN Bi l s tng lờn v s lng NLTN l mt u th quan trng cho vic phỏt trin xó hi, l ng lc ln thỳc y quỏ trỡnh CNH, HH t nc - Yờu cu phỏt huy ngun lc niờn v cht lng:Phi phỏt huy tng hp nhng phm cht, nng lc, sc mnh ca NLTN tham gia vo quỏ trỡnh lao ng phỏt trin kinh t - xó hi, nh: th lc, trớ lc v tõm lc + Yờu cu phỏt huy ngun lc niờn v th lc: Phỏt huy th lc ca NLTN phi lm cho trng thỏi sc kho ca h, cỏc ch s sinh hc nh chiu cao, cõn nng, tui th, kh nng hot ng ca c bp nõng lờn mt bc mi + Yờu cu phỏt huy ngun lc niờn v trớ lc: Phi phỏt huy trỡnh hc v chuyờn mụn cao, lao ng cú k nng thnh tho, kinh nghim, + Yờu cu phỏt huy ngun lc niờn v tõm lc: Tc l phi to nhng iu kin tt nht NLTN c hon thin phong cỏch, thỏi lao ng, ý thc k lut lao ng, tinh thn trỏch nhim vi cụng vic, lũng yờu nc, yờu lao ng, lao ng cn cự, cú k thut, cú nng sut cao 2.2.3 c im, vai trũ ca vic phỏt huy ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Cng hũa dõn ch dhõn dõn Lo - c im ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo hin Mt l, ngun lc niờn Lo cú truyn thng cn cự, dng cm, gan d v mt lũng gn bú vi ng, vi s nghip i mi t nc Hai l, NLTN Lo l ngun lc cú tõm hn ho hip, trng ngha tỡnh, thớch t do, thớch cỏi p v cỏi tin b Ba l, ngun lc lao ng niờn Lo ch yu l lao ng ph thụng, cha qua o to, cũn chu nh hng nng n ca li t kinh nghim, trụng ch, li, da vo s u ói ca thiờn nhiờn - Vai trũ ca vic phỏt huy ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo hin + Phỏt huy ngun lc niờn s lm cho niờn tht s l lc lng c bn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa: Phỏt huy NLTN sez giỳp niờn Lo tr thnh lc lng cú kh nng a t nc vt lờn cnh nghốo, lc hu; tớch cc tham gia vo xúa gim nghốo; tham gia lao ng trờn cỏc cụng trỡnh trng im 12 + Phỏt huy ngun lc niờn s thỳc y niờn tr thnh lc lng xung kớch thc hin mc tiờu nh hng xó hi ch ngha quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa: Thc hin tt cỏc nhim v nh: Chng li thiờn tai, xõy dng h tng c s, lm thy in; gi gỡn an ninh chớnh tr v trt t an ton xó hi + Phỏt huy ngun lc niờn s gúp phn lm cho niờn cú sc khe, trớ tu v phong cỏch tt i u ỏp dng khoa hc-cụng ngh vo quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa: Lm cho NLTN cú kh nng tham gia vo quỏ trỡnh c khớ húa, in khớ húa nụng nghip v nụng thụn Tiu kt chng thc hin thnh cụng quỏ trỡnh CNH, HH, phi cú cỏc ngun lc cn thit nh ngun nhõn lc, NLTN ú NLTN gi vai trũ quyt nh S khng nh ny xut phỏt t v trớ, c im v sc mnh ca NLTN quan h hu c vi cỏc ngun lc khỏc i vi ton b quỏ trỡnh CNH, HH Cỏc ngun lc cho quỏ trỡnh CNH, HH u quan trng v cn thit, song nu cú cỏc ngun lc khỏc m khụng cú nhng niờn cú phm cht v nng lc tng xng, kh nng khai thỏc cỏc ngun lc ú thỡ s giu cú ca cỏc ngun lc khỏc cng khụng phỏt huy c tỏc dng Vỡ vy, vic phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH ũi hi trc ht phi tỡm cỏch nuụi dng, kớch thớch sc sỏng to ca h, khai thỏc tt ngun tim nng trớ tu to ln ca NLTN Chng PHT HUY NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA CNG HềA DN CH NHN DN LO HIN NAY THC TRNG V NHNG VN T RA 3.1 THC TRNG NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA NC CNG HềA DN CH NHN DN LO HIN NAY - Thc trng c cu ngun lc niờn Cho n lao ng cụng nghip, xõy dng nc CHDCND Lo mi ch chim 6,9%, dch v 23,4%, cũn li 69% l lao ng nụng nghip V c cu ngh nghip nc CHDCND Lo, lao ng trớ úc ch chim 7,42% cũn li l lao ng c bp Gn õy s phõn b ngun lc lao ng niờn ang c iu chnh theo cỏc hng chuyn dch c cu kinh t nụng thụn, nhng h cha cú trỡnh ngh nghip vng chc Trỡnh húa ca lc lng lao ng 13 niờn nụng thụn ph bin l trỡnh tiu hc v trung hc c s, trỡnh ngh nghip thp Qua kho sỏt cho thy, s lao ng khụng bit ch 2,1%, s cú trỡnh cp I, cp II v III l 56%, s cú trỡnh cao ng, i hc tr lờn l 4,3% - Thc trng s lng ngun lc niờn Hin nc CHDCND Lo cú khong hn triu ngi lao ng, ú cú hn triu l niờn ( tui t 15 - 35), chim 51,63% lao ng xó hi v gn 34,5% dõn s Trong ú, NLTN nụng thụn chim 23,6%, NLTN l hc sinh, sinh viờn khong 698.286 ngi Theo cỏc s liu iu tra, t l ca nhúm ngun lao ng niờn so vi tng dõn s c nc cú xu hng gim i, nhng tng thờm v s lng tuyt i t l tng dõn s cao Nu nh cỏc nc phỏt trin s dõn thuc nhúm 14 tui tr xung ch chim 16-17%, thỡ nc CHDCND Lo, t l ny l 33,20% (khong 1,9 triu) n nm 2015 cú thờm hn 0,4 triu ngi na, a ngun lao ng niờn lờn ti 2,4 triu - Thc trng cht lng ngun lc niờn + Cht lng ca NLTN th hin th lc: Th trng, th lc ca ngi Lo c xp vo loi trung bỡnh thp trờn th gii (c tớnh: nam gii cao 1m60 - 1m70, n gii cao 1m50 - 1m65) iu ú nh hng khụng nh n th lc ca lao ng núi chung, lao ng niờn núi riờng + Cht lng ngun lc niờn biu hin trớ lc: Cụng tỏc xó hi húa giỏo dc c ton xó hi quan tõm, úng gúp v xõy dng v sa cha trng hc m bo cho vic hc - ging dy t hiu qu cao + Cht lng ngun lc niờn biu hin tõm lc: NLTN Lo cú truyn thng yờu nc, u tranh anh dng, yờu chung hũa bỡnh, c lp, t do, lm ch; cú tinh thn trung thnh, tng tr giỳp ln nhau, cn cự lao ng, sỏng to iu ú ó tr thnh truyn thng húa tt p c kt tinh, k tha qua nhiu th h, tr thnh nim t ho m th h tr phi sc bo v v phỏt huy 3.2 THC TRNG PHT HUY NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA CNG HềA DN CH NHN DN LO HIN NAY 3.2.1 Thc trng giỏo dc - o to, bi dng v s n lc ca bn thõn niờn nhm phỏt huy ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo hin - Thc trng giỏo dc - o to trung hc c s v trung hc ph thụng ng v Nh nc Lo cng ó trung xõy dng c s vt cht phc v giỏo dc - o to C th l n nm 2014-2015 ó cú 1.651 trng ph thụng, vi 14 16.341 phũng hc, 860 trng Trung hc c s, vi 11.631 phũng hc, 34 trng Trung hc ph thụng v 682 trng (Trung hc c s+Trung hc ph thụng) 4.710 phũng hc, 34.011 ging viờn, ú 17.122 ging viờn n, 442.806 hc sinh trung hc c s, ú cú 210.816 hc sinh n, 187.870 hc sinh trung hc ph thụng, ú cú 86.784 hc sinh n - Thc trng giỏo dc - o to cỏc trng dy ngh Cho n nay, CHDCND Lo xõy dng c 22 Trng dy ngh, ú cú Trung tõm dy ngh, Trng cao ng, Trng k thut dy ngh, Trng k thut dy ngh phi hp v Trng dy ngh phi hp v 80 Trng dy ngh t nhõn cỏc trng dy ngh ny s cỏn b ging dy 1.884 ngi, ú n 669 ngi, cỏn b qun lý 499 ngi, ú n 170 ngi, ú trỡnh tin s ngi, thc s 60 ngi, c nhõn 585 ngi, cao ng 891 ngi, trung cp 312 ngi, s cp 30 ngi v khụng cú bng ngi Nm hc 2012 - 2013 cú 20.886 hc sinh, sinh viờn, ú cú 7.895 n (so vi nm hc 2011 - 2012 cú 18.389 hc sinh, sinh viờn, ú cú 6.961 n, tng 1,08%) - Thc trng giỏo dc - o to cỏc trng Cao ng, i hc n nm hc 2014-2015 ó nõng cp cỏc trung tõm dy ngh, trng s cp, trung cp, cao ng v i hc, cú 938 ging viờn, ú 456 ging viờn n, cú 22.049 sinh viờn, ú 14.248 sinh viờn n; xõy dng c s o to h c nhõn, thc s v tin s, cú 22 nghiờn cu sinh, ú nghiờn cu sinh n, 1.244 hc viờn, ú 460 hc viờn n, cú 42.723 sinh viờn, ú 18.329 sinh viờn n, cú 3.703 ging viờn, ú 1.608 ging viờn n; xõy dng c s o to h cao ng thuc cỏc b c 39 trng, cú 31.193 sinh viờn, ú 14.116 sinh viờn n, cú 2.478 ging viờn, ú 997 ging viờn n; xõy dng c s o to h trung cp c 32 trng, cú 18.236 sinh viờn, ú 6.928 sinh viờn n, cú 542 ging viờn, ú 226 ging viờn n - Thc trng bi dng ngun lc niờn Nm 2011-2012 ó hun, dy ngh s cp cho ngi lao ng ni cú iu kin vi s lng 50.423 ngi, n 26.947 ngi, ú ngh nụng nghip 13.342 ngi, n 7.483 ngi; ngh cụng nghip 18.774 ngi, n 10.162 ngi, ngh dch v 18.307 ngi, n 8.843 ngi; Nm 2012-2013 ó hun, dy ngh cho 39.815 ngi, n 19.116 ngi, ú ngh nụng nghip 10.246 ngi, n 4.335 ngi; ngh cụng nghip 14.262 ngi, n 7.679 ngi; ngh dch v 15.307 ngi, n 7.102 ngi (xem ph lc 8) nhm o to ngun lao ng cú cht lng phc v xó hi cng nh phc v s nghip xõy dng v phỏt trin t nc 15 - Thc trng phỏt huy s n lc ca bn ngun lc niờn Qua phong tro on kt, tt, phỏt trin ca Trung ng on niờn nhõn dõn cỏch mng Lo, ó cú nhiu tm gng tr xut hin lao ng sn xut kinh doanh nh: Gia ỡnh ca ng Kov Xeyang huyn Xay nh bu ly tnh Xay nh bu ly gii v nuụi ln, g v vt, cú thu nhp bỡnh quõn 792 triu kớp/nm, gia ỡnh ca ng Xaynhat bn May, huyn Tn phng, tnh Bo ko gii v dch v sa cha ụ tụ, cú thu nhp bỡnh quõn 500 triu kớp/nm, gia ỡnh ca ng Nang Amphon huyn Lung ph bng, tnh Lung ph bng gii v dt may, cú thu nhp bỡnh quõn 168 triu kớp/nm, 3.2.2 Thc trng phõn b s dng ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo hin - V cụng tỏc quy hoch ngun lc niờn ng, Nh nc v cỏc t chc t nhõn ó coi trng cụng tỏc quy hoch NLTN xem xột cỏc nhu cu v NLTN cỏc c quan nh nc v doanh nghip, t ú vch k hoch tuyn dng, o to, phỏt trin NLTN hp lý, hiu qu hn - V cụng tỏc tuyn chn ngun lc niờn + Cỏc c quan cụng quyn: T nm 2012 tr v trc, vic tuyn chn NLTN cụng chc tuõn theo Ngh nh s 82/CP, ngy 19-5-2003 ca Chớnh ph v quy ch cỏn b cụng chc Nh nc Lo T 2013 tr li õy vic tuyn chn nhõn viờn cụng chc ó tuõn theo Thụng t s 03/TT-BNV ngy 03/2013 ca B Ni v v hng dn thc hin mt s quy nh v thi cụng chc v Thụng t s 02/TT-BNV ngy 03/2014 ca B Ni v v hng dn thc hin mt s quy nh v thi cụng chc + Cỏc c quan t nhõn: Trong thi gian qua tuyn dng NLTN ca cỏc cụng ty, doanh nghip luụn luụn thc hin theo cỏc quy trỡnh tuyn dng, ú l chun b tuyn dng, thụng bỏo tuyn dng, thu nhn v chn lc h s, phng s b, kim tra, trc nghim, phng tuyn chn, s th vic, nh tuyn dng luụn, quyt nh tuyn dng - V b trớ, sp xp, s dng ngun lc niờn Cựng vi quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t theo hng CNH, HH thỡ lc lng lao ng cng tng bc chuyn i, phõn b theo hng tng dn t l lao ng khu vc cụng nghip, v dch v, gim t l lao ng nụng nghip C th l c cu lao ng nụng nghip l 65,3%, cụng nghip l 11,4 % v dch v l 23,3% 16 - V cụng tỏc ỏnh giỏ, bt ngun lc niờn + Cỏc c quan cụng quyn: Cỏc quy nh v ỏnh giỏ NLTN v cụng chc thi gian qua cú Ngh nh s 01/ BCT ngy 07-07/2003 ca B Chớnh tr v vic ỏnh giỏ, bt cỏn b; Ngh nh s 04/ BCT ngy 22-07/2003 ca B Chớnh tr v tiờu chun cỏn b mi loi, õy l c hi tt NLTN c phn u, rốn luyn + Cỏc c quan t nhõn: Trong ỏnh giỏ nhõn viờn, doanh nghip thng chỳ trng gúc : kt qu cụng vic v nng lc (thỏi , k nng v tớnh cam kt ca tng ngi) 3.2.3 Thc trng to mụi trng lm vic cho ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa - Thc trng c ch, chớnh sỏch ca ng, Nh nc i vi phỏt huy ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo hin + V c ch: ng v Nh nc Lo ó ban hnh c ch i vi i tng c trng l niờn; l quỏ trỡnh tỏc ng ca h thng cỏc c quan nh nc i vi niờn bng chớnh sỏch, lut phỏp, c ch hnh v t chc b mỏy, bng kim tra, giỏm sỏt - V chớnh sỏch Trong thi gian qua, Chớnh ph CHDCND Lo ó cú nhiu Quyt nh, Quy nh, Ngh nh v chớnh sỏch i vi vic phỏt huy NLTN, ch yu l chớnh sỏch v o to, bo m vic phỏt huy NLTN tt hn Chng hn, Ch th s 1293/GD-TT, ny 06-9-2012 ca B trng B giỏo dc v th thao v vic xúa thu hc phớ ca hc sinh mu giỏo, tiu hc, ph thụng c s v trung hc ph thụng; Ngh nh s 036/CP, ngy 08-09-2009 ca Chớnh ph v vic o to v phỏt trin tay ngh lao ng Nh vy, cú th núi CHDCND Lo ó trin khai ng b h thng chớnh sỏch phỏt trin NLTN - Thc trng to lm vic cho ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo hin Do thy rừ vai trũ ca NLTN, thi gian qua ng v Nh nc Lo ó chỳ trng tỡm v gii thiu vic lm cho trờn 56.000 ngi, ú 48.000 ngi c gii thiu lm vic nc, 8.000 ngi gii thiu i nc ngoi 17 3.3 NHNG VN T RA I VI VIC PHT HUY NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA NC CNG HềA DN CH NHN DN LO HIN NAY 3.3.1 Mõu thun gia yờu cu cao v s lng v cht lng ca ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa vi hn ch v s lng, cht lng hin cú ca ngun lc niờn Lo s lng niờn chim t l ln lc lng lao ng (LLL), nhng v c bn cha tng xng vi tim nng v th mnh ca lc lng ny phc v s nghip CNH, HH t nc iu ny cú nguyờn nhõn mt phn l cht lng ca NLTN cũn hn ch, m hn ch ln nht l s lng niờn tng i ụng, nhng trỡnh hc cũn rt thp Do ú, gõy tỡnh trng thiu vic lm vỡ khụng ỏp ng c yờu cu ca cỏc doanh nghip cú nhu cu s dng lao ng cú tay ngh cao nờn cỏc doanh nghip ó phi nhp lao ng t nc ngoi 3.3.2 Mõu thun gia yờu cu cao v giỏo dc - o to nõng cao cht lng ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa vi s yu kộm ca cụng tỏc giỏo dc - o to hin cú Thc t Lo dự ó tri qua nhiu nm ci tin cụng tỏc giỏo dc - o to, nhng cũn mt s bt cp, th hin nh: Th nht, vic biờn son giỏo trỡnh cỏc mụn khoa hc cũn nhiu hn ch ; Th hai, ni dung chng trỡnh thng nng v trỡnh by nhng nguyờn lý, coi nh vic i kin tp, thc tp; Th ba, cụng tỏc giỏo dc - o to cha c quan tõm u t ng b, t o to mm non, n cỏc cp tiu hc, trung hc c s, trung hc ph thụng cho ti i hc v sau i hc 3.3.3 Mõu thun gia yờu cu cao v mụi trng lm vic lnh mnh cho ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa vi s trỡ tr ca c ch chớnh sỏch, to vic lm cha hp lý - Mõu thun gia yờu cu cao v mụi trng lm vic lnh mnh cho ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa vi s trỡ tr ca c ch chớnh sỏch Nhỡn chung, cỏc chớnh sỏch thng ch quan tõm n vic huy ng v s dng NLTN m cha chỳ ý ỏp ng v gii quyt kp thi, tha ỏng nhng nhu cu v li ớch thit thõn cng nh s phỏt trin ton din ca NLTN Mt khỏc cỏc Ngh quyt, chớnh sỏch mi dng li tớnh nh hng v thiu mt chng trỡnh, k hoch u t cú tớnh chin lc cho phỏt trin niờn Chớnh sỏch o to v nh hng ngh nghip cho niờn cũn nhiu hn ch 18 - Mõu thun gia yờu cu cao v mụi trng lm vic lnh mnh cho ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa vi mụi trng to vic lm cha hp lý Hin nay, nhiu NLTN khụng hi lũng vi ngh nghip ang lm hoc ang hc Ti cỏc trng cao ng v i hc cú nhiu sinh viờn núi rng sau ny tt nghip h khụng mun lm ngh mỡnh hc iu ú chng t ngh nghip m NLTN ang theo ui khụng tha yờu cu ca h v ni dung, ý ngha v v thu nhp tha ỏng iu ú tt yu s nh hng n s hng thỳ, say mờ cụng vic 3.3.4 Mõu thun gia yờu cu cao v s hp lý phõn b, s dng tớnh linh hot nng ng ca ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa vi s bt hp lý phõn b s dng ngun lc niờn v s th ng li ca bn thõn niờn - Mõu thun gia yờu cu cao v s hp lý phõn b, s dng ngun lc niờn vi s bt hp lý phõn b, s dng ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa S dng NLTN l quỏ trỡnh sp t NLTN vo cỏc v trớ, khai thỏc v phỏt huy ti a nng lc lm vic ca NLTN nhm t hiu qu cao cụng vic Mi n lc ca cụng tỏc tuyn dng NLTN s to cho c quan cụng quyn v doanh nghip mt i ng lao ng cú kh nng thớch ng vi nhim v c giao Song hiu qu ca vic s dng i ng lao ng c quan cụng quyn v doanh nghip li ph thuc ch yu vo cụng tỏc b trớ v s dng NLTN cú hp lý hay khụng - Mõu thun gia yờu cu cao v tớnh linh hot, nng ng ca ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa vi s th n, li ca ngun lc niờn Quỏ trỡnh CNH, HH luụn ũi hi NLTN phi ch ng nõng cao i sng tinh thn, phỏt trin ton din, y mnh cỏc hot ng ngh, th thao, rốn luyn sc kho c bit, NLTN phi bit t nuụi dng c m, hoi bóo, xung kớch, Nhng thc t CHDCND Lo mt b phn nh NLTN thiu ý thc rốn luyn, cú khuynh hng sng thc dng, coi thng cỏc giỏ tr nhõn vn, k cng o lý, thiu ý t lc t cng, ngi tham gia cỏc sinh hot on th, xó hi Tiu kt chng Qua trỡnh by trờn õy cú th khng nh l NLTN CHDCDN Lo s cú nhiu chuyn bin mi m c v s lng v cht lng Lao ng tr c b sung liờn tc hng nm, ú, trờn tng th, nú s tip tc b d tha S d tha ú 19 trung ch yu nụng thụn Cht lng NLTN cha th ỏp ng kp vi nhp phỏt trin CNH, HH Nhỡn chung, NLTN cú u th v th lc, trỡnh hc vn, kh nng tip thu nhanh nhy cỏc kin thc, k nng lao ng mi, tớnh c ng cao Song NLTN cũn thiu nhiu phm cht c trng ca xó hi cụng nghip nh tớnh t chc k lut, tinh thn trỏch nhim v hp tỏc S tt hu v quy mụ v cht lng o to ngy cng xa, ũi hi phi cú bc tin vt tri mi ỏp ng c yờu cu CNH, HH Vỡ vy, mc tiờu nõng cao cht lng NLTN phi tr thnh yờu cu hng u nhng nm ti, c bit l t n nm 2020, ú, ni bt lờn l o to ngh Vic to NLTN cú trỡnh hc v k nng ngh nghip cao, cú sc khe tt, lao ng gii l mt quan trng, nhng quan trng hn l qun lý v s dng NLTN phỏt huy cỏc kh nng to ln ca nú Vy, vic nghiờn cu thc trng, s giỳp chỳng ta tỡm nhng gii phỏp ỳng lm tng cỏc yu t tớch cc v hn ch n mc ti a nhng mt tiờu cc, gúp phn nõng cao cht lng v s dng hu hiu NLTN Chng MT S GII PHP CH YU NHM PHT HUY NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA CNG HềA DN CH NHN LO TRONG THI GIAN TI 4.1 Y MNH CễNG TC GIO DC O TO NHM NNG CAO CHT LNG NGUN LC THANH NIấN P NG YấU CU CA QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA nõng cao cht lng v hiu qu giỏo dc - o to niờn cn phi thc hin mt s bin phỏp c th sau: 4.1.1 i mi v phỏt trin giỏo dc trung hc c s v trung hc ph thụng - i mi v phỏt trin giỏo dc trung hc c s Tp trung phỏt trin trớ tu, th cht, hỡnh thnh phm cht, nng lc cụng dõn, phỏt hin v bi dng nng khiu, nh hng ngh nghip cho hc sinh Nõng cao cht lng giỏo dc ton din, chỳ trng giỏo dc lý tng, truyn thng, o c, li sng, ngoi ng, tin hc, nng lc v k nng thc hnh, dng kin thc vo thc tin Nõng cao cht lng ph cp giỏo dc, thc hin giỏo dc bt buc - y mnh phỏt trin giỏo dc trung hc ph thụng Nh nc phi xõy dng mng li cỏc trng ni trỳ, h tr tr em cỏc dõn tc nghốo nụng thụn i hc khụng phi úng hc phớ Phỏt ng phong tro ton dõn hc tp, cỏc on th, cỏc t chc xó hi, mi gia ỡnh u cú trỏch nhim chm lo giỏo dc, kt hp cht ch gia gia ỡnh, cng ng v nh trng giỏo dc 20 cho hc sinh Phn u n nm 2020, cú 80% niờn tui t trỡnh giỏo dc trung hc ph thụng v tng ng 4.1.2 y mnh o to ngh v trung hc chuyờn nghip Nh nc phi iu chnh s phõn b c cu ngõn sỏch theo hng u tiờn hn cho lnh vc dy ngh so vi o to i hc, cao ng Cn u t mnh vo cỏc trng dy ngh v huy ng rng rói cỏc ngun úng gúp ca xó hi cho lnh vc dy ngh Cn c bit khuyn khớch cỏc doanh nghip m lp, trng dy ngh ti doanh nghip Nh nc cú th dựng nhng chớnh sỏch u ói v thu, cho vay thc hin cỏc chng trỡnh ny 4.1.3 i mi ton din giỏo dc i hc, sau i hc Hon thin mng li cỏc c s giỏo dc i hc, c cu ngnh ngh v trỡnh o to phự hp vi quy hoch phỏt trin nhõn lc quc gia; ú, cú mt s trng v ngnh o to ngang tm khu vc a dng húa cỏc c s o to phự hp vi nhu cu phỏt trin cụng ngh v cỏc lnh vc, ngnh ngh i mi ni dung, chng trỡnh ging dy theo hng hin i, nhm o to phc v s nghip CNH, HH Ci cỏch ni dung sỏch giỏo khoa cho phự hp vi iu kin mi 4.1.4 y mnh u t cho giỏo dc - o to - u t cho vic nõng cao nghip v giỏo viờn Vic gii quyt thu ỏo nhng khú khn i sng giỏo viờn cú th s khc phc c tỡnh trng thiu giỏo viờn v gúp phn nõng cao cht lng i ng nh giỏo, nh: tin lng mnh s nõng cao tinh thn trỏch nhim, ngha v v lng tõm ca cỏc nh giỏo trc xó hi i vi bn thõn ngnh giỏo dc phi chỳ trng c cụng tỏc o to, bi dng, s dng giỏo viờn, tng bc chun húa giỏo viờn, thit lp trt t, k cng, chm dt nhng hin tng tiờu cc lm gim sỳt cht lng v uy tớn ca ngi thy - u t trang b c s vt cht phc v cụng tỏc giỏo dc - o to Vic u t trang thit b c s vt cht cho cụng tỏc giỏo dc - o to cú ý ngha ht sc quan trng tỡnh hỡnh hin C s vt cht, iu kin, phng tin dy v hc cú liờn quan n t chc v qun lý cỏc quỏ trỡnh dy v hc C s vt cht bao gm h thng ging ng, hi trng, phũng lm vic cho cỏn b, ging viờn, khu ký tỳc xỏ ca hc sinh, sinh viờn, nh hoỏ, th thao; th vin, phũng c v cỏc phng tin thit b dy v hc 21 4.2 PHN B, S DNG HP Lí NGUN LC THANH NIấN, GII QUYT VIC LM V TO IU KIN CHO THANH NIấN LM VIC TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA 4.2.1 Phõn b, s dng hp lý ngun lc niờn - V quy hoch ngun lc niờn m bo quy hoch NLTN ỳng vi thc t, ng v Chớnh ph nc CHDCND Lo cn trung thc hin tt mt s nhim v v gii phỏp trng tõm sau: Mt l, tip tc nõng cao nhn thc ca cp y, th lónh o c quan, n v, ng viờn v cụng tỏc quy hoch NLTN; Hai l, xõy dng k hoch, hng dn thc hin quy hoch niờn gn vi xõy dng quy hoch cỏn b lónh o, qun lý cỏc ngnh, on th; Ba l, xõy dng k hoch o to, bi dng gn vi quy hoch NLTN; Bn l, thc hin tt vic luõn chuyn gn vi quy hoch, b trớ, sp xp, s dng v thc hin chớnh sỏch i vi niờn; Nm l, tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt; s kt, tng kt, rỳt kinh nghim, biu dng khen thng nhng n v thc hin tt cụng tỏc - V tuyn chn ngun lc niờn Tuyn chn NLTN phi chun b tht k lng cho tng khõu quy trỡnh tuyn chn nh: Mt l, chun b tuyn chn NLTN; Hai l, Thụng bỏo tuyn chn NLTN; Ba l, Thu nhn v chn lc h s NLTN; Bn l, Phng s b NLTN; Nm l, kim tra, trc nghim NLTN; Sỏu l, phng tuyn chn NLTN; By l, s th vic NLTN; Tỏm l, quyt nh tuyn dng NLTN, - V sp xp, b trớ, s dng ngun lc niờn Tựy theo trỡnh , kh nng ca tng ngi m s dng nhõn ti; phõn cụng, b trớ cụng vic cho ỳng ngi, ỳng vic, m bo cú s dn dt, kốm cp v h tr, c bit l lỳc ban u Vic phõn cụng hp lý s to ng lc cho h lm vic hiu qu hn, cht lng cụng vic s tt hn v h s phỏt huy c th mnh, nim am mờ cỏ nhõn ca h 4.2.2 Gii quyt vic lm v to iu kin cho niờn lm vic quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa gii quyt vic lm cho niờn cn chỳ trng nhng sau õy: - Phi xõy dng mt chng trỡnh gii quyt vic lm ton din, ng b v mang tớnh xó hi sõu sc, mang tm chin lc quc gia Xõy dng chng trỡnh gii quyt vic lm phi da trờn c s nhng mc tiờu ca s nghip CNH, HH t nc, nhng quy lut ca kinh t th trng, xu th phỏt trin ca th trng lao ng v c im ca cỏc vựng, dõn c ca t nc v m rng quan h quc t i ngoi 22 - gii quyt vic lm cho niờn cn phi bt u t mt quan nim tớch cc v vic lm Ngy nay, iu kin mi vi s phỏt trin nn kinh t hng húa nhiu thnh phn ng theo c ch th trng cú s qun lý ca Nh nc, mt quan nim tớch cc v vic lm cú th hiu l lao ng phi tuõn theo phỏp lut, to thu nhp chớnh ỏng nuụi bn thõn, gia ỡnh v gúp phn thc hin s nghip CNH, HH - Tng cng cỏc chng trỡnh cho vay vn, xõy dng qu h tr giỳp niờn lp nghip Trong iu kin KT-XH hin ca nc CHDCND Lo, cỏc ngnh cn dnh t l thớch ỏng v cú u tiờn cho vic lp cỏc d ỏn vay u t t cỏc ngun cho NLTN, Mt khỏc, phi phỏt trin hn na qu xó hi v h tr ti nng tr i vi cỏc c s sn xut cn mua bo him xó hi, bo him y t cho lao ng niờn Cú qu bo him xó hi ca niờn, lm cho qu ny c n nh phc v lõu di cho niờn lao ng 4.3 HON THIN C CH, CHNH SCH NHM PHT HUY Cể HIU QU NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA 4.3.1 Hon thin c ch nhm phỏt huy cú hiu qu ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa ng v Nh nc phi cú c ch phự hp nh hng giỏ tr v iu chnh vic la chn giỏ tr ca NLTN theo nhu cu thc t ca t nc v kh nng ca tng ngi, th hin c li ớch, nhu cu ca tng lp niờn thụng qua phỏp lut, thụng qua cỏc chớnh sỏch v c ch qun lý Nh nc, cn tng cng qun lý vic phỏt huy NLTN, xõy dng cỏc chng trỡnh, d ỏn cú tm quc gia v phỏt trin NLTN 4.3.2 Hon thin chớnh sỏch nhm phỏt huy cú hiu qu ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Chớnh sỏch xó hi i vi NLTN phi nhm phỏt huy mi kh nng v phỏt trin nhõn cỏch ca th h tr Chớnh sỏch niờn phi cao trỏch nhim ca NLTN v chm lo n cỏc xó hi ca h; quan tõm y n li ớch v to vic lm cho h; o to v s dng tt NLTN; mnh dn giao vic cho NLTN, a NLTN tham gia vo cỏc hot ng iu hnh v qun lý xó hi, thc hin s k tha cỏc th h, ng viờn tui tr ni tip truyn thng ca cha anh phỏt trin 23 4.4 M RNG DN CH, KHI DY S N LC CA BN THN THANH NIấN V Y MNH HP TC QUC T NHM PHT HUY Cể HIU QU NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA 4.4.1 M rng dõn ch nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa S ng ca xó hi phi hng ti dõn ch trờn cỏc mt kinh t, chớnh tr, húa, tinh thn nhm to iu kin, mụi trng phỏt huy nhng nng lc bn cht ca niờn, dn ti s phỏt trin cht lng niờn, cht lng ngun nhõn lc tr, thc hin cụng bng xó hi, trc ht v ch yu l cụng bng phõn phi v li ớch l trng tõm ca vic gii quyt cỏc xó hi ú l s cụng bng v quyn li v ngha v 4.4.2 Khi dy s n lc ca bn thõn niờn nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Tng cng rốn luyn bn thõn thụng qua lao ng cựng vi cụng tỏc giỏo dc th cht, a dng hoỏ cỏc mụn th dc th thao, thng xuyờn rốn luyn cú sc kho tt v thõn th cng 4.4.3 y mnh hp tỏc quc t nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa M rng v tng cng hp tỏc ton din vi cỏc nc khu vc v trờn th gii, ú u tiờn cỏc lnh vc giỏo dc v o to, khoa hc v cụng ngh, y t, kinh nghim qun lý ụ th; thng xuyờn ci thin mụi trng u t, to lp nhng iu kin thun li thu hỳt mnh cỏc ngun quc t, thu hỳt cỏc nh u t ln, cú cụng ngh cao vo CHDCND Lo, t ú nõng cao vai trũ t giỏc hc tp, rốn luyn ca chớnh bn thõn niờn tr thnh iu kin tt cho phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDCND Lo Tiu kt chng Mun bo v v phỏt trin t nc cn phi cú lc lng NLTN kh nng i phú vi mi thỏch thc ca thi i Do ú giỏo dc v o to l mt nhng ni dung, gii phỏp quan trng nm chin lc phỏt trin NLTN ca tng lai, giỳp NLTN cú c cỏc k nng, kin thc v phm cht cn thit cho cụng vic Nú úng vai trũ ch o s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ca tui tr Gii quyt vic lm, tng thu nhp, ci thin i sng vt cht i ụi vi ci thin hng th húa, tinh thn cho cỏc th h niờn l mt u tiờn hng u ca ng v Nh nc CHDCND Lo 24 KT LUN Xột n cựng nhõn t ngi (ngun nhõn lc) l cỏi quyt nh quỏ trỡnh phỏt trin KT-XH ca mi thi i, ú NLTN l ngun lc quan trng nht Vỡ th, CHDCND Lo cỏc chin lc phỏt trin KT-XH cng ó hng vo phỏt trin ngun nhõn lc, chuyn i tng khai thỏc vo chớnh bn thõn ngi, t ngi vo v trớ trung tõm ca s phỏt trin Vic u t cho ngi tr thnh hng u t cú li nht i vi s tng trng kinh t v tin b xó hi Thc cht ca vic phỏt huy NLTN CHDCND Lo hin l nõng cao cht lng NLTN v phỏt huy vai trũ ca nú S phỏt trin th h tr c phn ỏnh v th hin cht lng cao ca NLTN hot ng lao ng sỏng to vỡ s tin b v phỏt trin, l gia tng giỏ tr cho h (th lc, trớ lc v tõm lc) Vic phỏt huy NLTN trc ht phi nõng cao cht lng cuc sng ca niờn, phỏt trin tim lc ca h Cht lng phỏt trin ca th h tr chớnh l iu kin phỏt huy vai trũ nng ng, sỏng to ca nú trờn mi lnh vc ca i sng xó hi Cú th núi, NLTN phn ln ó cú u th v th lc, trỡnh hc vn, kh nng tip thu nhanh nhy cỏc kin thc, k nng lao ng mi, tớnh c ng cao Song mt b phn NLTN cũn thiu phm cht c trng ca xó hi cụng nghip nh tớnh t chc k lut Vn ngh nghip, vic lm, thu nhp ang l ni lo thng xuyờn ca h, S tt hu v quy mụ v cht lng o to ngy cng xa, ũi hi phi cú bc tin vt tri mi ỏp ng c yờu cu CNH, HH Cn cú s thay i c cu lao ng theo hng tng lờn v s lng lao ng cụng nghip v dch v, khc phc tỡnh trng lc hu c cu ngh nghip v bi dng phm cht o c cho lp tr lao ng xó hi cụng nghip NLTN Lo th k XXI s phỏt trin nhng iu kin mi, hin i cú nhng c hi may mn, thun li phỏt trin, ng thi cng phi bit vt qua nhng th thỏch, nguy c mi, khỏc vi nhng c im v yờu cu ca nhiu th h ngi Lo trc Cỏc tiờu v minh v húa ca xó hi hin i cựng nhng bin i sõu sc, mnh m ca quỏ trỡnh phõn cụng li lao ng xó hi, s chuyn dch c cu kinh t s tỏc ng v in du n lờn c cu cht lng v s lng ngun nhõn lc tr CHDCND Lo Giỏo dc húa, c bit l húa lao ng, húa o c, li sng s giỳp cho th h tr bit cỏch thc, cú bn lnh tip thu nhng giỏ tr tinh hoa ca th gii v thi i, gi vng truyn thng v phỏt huy bn sc dõn tc DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N Dengyang KONGCHI (2015), "Chớnh sỏch niờn ca Nh nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo", Tp ca Ban Tuyờn giỏo Trung ng, (9), tr.55-58 Dengyang KONGCHI (2015), "Vai trũ ca gia ỡnh vi vic phỏt huy ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Lo hin nay", Tp Vn húa, (11), tr.6-10 Dengyang KONGCHI (2016), "Gii phỏp phỏt huy vai trũ niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Lo", Tp Thanh niờn, (7), tr.6-7 Dengyang KONGCHI (2016), "Phỏt huy vai trũ ngun lc niờn iu kin cụng nghip húa, hin i húa Lo", Tp Lý lun chớnh tr - hnh chớnh, (1), tr.30-36 [...]... việc phát huy nguồn lực thanh niên 2.2 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.2.1 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc trưng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại. .. NLTN Chương 3 PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY - Thực trạng cơ cấu nguồn lực thanh niên Cho đến nay lao động công nghiệp, xây dựng ở nước CHDCND Lào mới chỉ... trở thành niềm tự hào mà thế hệ trẻ phải ra sức bảo vệ và phát huy 3.2 THỰC TRẠNG PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 3.2.1 Thực trạng giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng và sự nỗ lực của bản thân thanh niên nhằm phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay. .. quả công việc và năng lực (thái độ, kỹ năng và tính cam kết của từng người) 3.2.3 Thực trạng tạo môi trường làm việc cho nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Thực trạng cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay + Về cơ chế: Đảng và Nhà nước Lào. .. thanh niên Lào chủ yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo, còn chịu ảnh hưởng nặng nề của lối tư duy kinh nghiệm, trông chờ, ỷ lại, dựa vào sự ưu đãi của thiên nhiên - Vai trò của việc phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay + Phát huy nguồn lực thanh niên sẽ làm cho thanh niên thật sự là lực lượng cơ bản trong quá. .. dân chủ dhân dân Lào - Đặc điểm nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Một là, nguồn lực thanh niên Lào có truyền thống cần cù, dũng cảm, gan dạ và một lòng gắn bó với Đảng, với sự nghiệp đổi mới đất nước Hai là, NLTN Lào là nguồn lực có tâm hồn hào hiệp, trọng nghĩa tình, thích tự do, thích cái đẹp và cái tiến bộ Ba là, nguồn lực. .. thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự bất hợp lý trong phân bổ sử dụng nguồn lực thanh niên và sự thụ động ỷ lại của bản thân thanh niên - Mâu thuẫn giữa yêu cầu cao về sự hợp lý trong phân bổ, sử dụng nguồn lực thanh niên với sự bất hợp lý trong phân bổ, sử dụng nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Sử dụng NLTN là quá trình sắp đặt NLTN vào các... và hạn chế đến mức tối đa những mặt tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng và sử dụng hữu hiệu NLTN Chương 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN LÀO TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC THANH NIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI... hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Do thấy rõ vai trò của NLTN, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước Lào đã chú trọng tìm và giới thiệu việc làm cho trên 56.000 người, trong đó 48.000 người được giới thiệu làm việc ở trong nước, 8.000 người giới thiệu đi nước ngoài 17 3.3 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA... HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 3.3.1 Mâu thuẫn giữa yêu cầu cao về số lượng và chất lượng của nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với hạn chế về số lượng, chất lượng hiện có của nguồn lực thanh niên Ở Lào số lượng thanh niên chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động (LLLĐ), nhưng về cơ bản chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của lực lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay