(LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

181 175 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:15

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Dengyang KONGCHI vấn đề phát huy nguồn lực niên trình công nghiệP hóa, đại hóa cộng hòa dân chủ nhân dân lào LUN N TIN S CHUYấN NGNH: CH NGHA DUY VT BIN CHNG V CH NGHA DUY VT LCH S H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Dengyang KONGCHI vấn đề phát huy nguồn lực niên trình công nghiệP hóa, đại hóa cộng hòa dân chủ nhân dân lào LUN N TIN S CHUYấN NGNH: CH NGHA DUY VT BIN CHNG V CH NGHA DUY VT LCH S Mó s: 62 22 03 02 NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS V HNG SN H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu nờu lun ỏn l trung thc Nhng kt lun khoa hc ca lun ỏn cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc TC GI LUN N Dengyang KONGCHI MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI 1.1 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ngun nhõn lc, phỏt huy ngun lc niờn v vai trũ ca nú quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa 1.2 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n thc trng phỏt huy ngun nhõn lc v ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa 1.3 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n gii phỏp phỏt huy ngun nhõn lc v ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa 1.4 ỏnh giỏ kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc ó cụng b v lun ỏn cn tip tc nghiờn cu Chng 2: PHT HUY NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA CNG HềA DN CH NHN DN LO HIN NAY - MT S VN Lí LUN 2.1 Phỏt huy ngun lc niờn v nhng nhõn t tỏc ng n vic phỏt huy ngun lc niờn 2.2 Cụng nghip húa, hin i húa v vai trũ ca vic phỏt huy ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo Chng 3: PHT HUY NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA CNG HềA DN CH NHN DN LO HIN NAY - THC TRNG V NHNG VN T RA 3.1 Thc trng ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo hin 3.2 Thc trng phỏt huy ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo hin 3.3 Nhng t i vi vic phỏt huy ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo hin Chng 4: MT S GII PHP CH YU NHM PHT HUY NGUN LC THANH NIấN TRONG QU TRèNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA CNG HềA DN CH NHN LO TRONG THI GIAN TI 4.1 y mnh cụng tỏc giỏo dc o to nhm nõng cao cht lng ngun lc niờn ỏp ng yờu cu ca quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa 4.2 Phõn b, s dng hp lý ngun lc niờn, gii quyt vic lm v to iu kin cho niờn lm vic quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa 4.3 Hon thin c ch, chớnh sỏch nhm phỏt huy cú hiu qu ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa 4.4 M rng dõn ch, dy s n lc ca bn thõn niờn v y mnh hp tỏc quc t nhm phỏt huy cú hiu qu ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa KT LUN DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 13 17 23 26 26 56 78 78 85 102 115 115 126 138 143 148 151 152 164 DANH MC CC CH VIT TT CHDCND Lo : Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa CNXH : Ch ngha xó hi DNNN : Doanh nghip nh nc DNTN : Doanh nghip t nhõn KDTN : Kinh doanh t nhõn KT-XH : Kinh t - xó hi LLL : Lc lng lao ng NDCM Lo : Nhõn dõn Cỏch mng Lo NLCN : Ngun lc ngi NLTN : Ngun lc niờn TTL : Th trng lao ng XHCN : Xó hi ch ngha DANH MC CC BNG TRONG LUN N Trang Bng 2.1: Quy mụ, tc tng trng GDP ca Lo 49 Bng 2.2: Quy mụ, tc tng trng GDP/ngi ca Lo 49 Bng 3.1: Bng so sỏnh hc sinh, sinh viờn cỏc ngnh kinh t 106 Bng 3.2: Bng nng sut lao ng cỏc ngnh 110 M U Tớnh cp thit ca ti Lch s nhõn loi ó v ang chng kin s tỏc ng mnh m ca khoa hc v cụng ngh n vic phỏt trin kinh t - xó hi (KT-XH); ng thi, cng ó chng kin s tht nghip ỏng lo ngi s phỏt trin ca khoa hc v cụng ngh ó thay th sc lao ng sng ca ngi T ú nhõn loi ó ghi nhn nhng thnh tu, bi hc ln i vi cỏc quc gia, cỏc chớnh ph lnh vc qun lý v vic xỏc lp mụ hỡnh phỏt trin núi chung m mt nhng bi hc ú l bi hc v s dng, phỏt huy v phỏt trin ngun lc niờn (NLTN) v xó hi Do vy, ng nhõn dõn cỏch mng Lo (NDCM Lo) xỏc nh cụng nghip húa, hin i húa (CNH, HH) l nhim v trung tõm sut thi k quỏ lờn ch ngha xó hi (CNXH) Lo: Chỳng ta cn phi coi CNH, HH t nc l u tiờn hng u chin lc phỏt trin t nc, vỡ CNH, HH v xõy dng xó hi ch ngha (XHCN) cú cựng mt ý ngha [113, tr.50] ng thi cng cho rng CNH, HH ũi hi phi phỏt huy sc mnh tng hp ton dõn tc, k c ni lc v ngoi lc, huy ng v s dng cú hiu qu mi ngun lc cựng hng vo mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh ng NDCM Lo ó khng nh, ngun lc ngi (NLCN) núi chung, NLTN núi riờng l ngun lc c bn, cú ý ngha quyt nh i vi quỏ trỡnh CNH, HH Vỡ NLTN l mt ngun lc lng lao ng hng hỏi, cú sc khe tt v cú vai trũ quan trng ú l NLTN l lc lng c bn, xung kớch v i u quỏ trỡnh CNH, HH õy chớnh l "ngun lc ca mi ngun lc", l "ti nguyờn ca mi ti nguyờn", l nhõn t bo m quan trng bc nht a t nc Lo tỡnh trng kộm phỏt trin Trong quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin t nc theo nh hng xó hi ch ngha, ng NDCM Lo ó nhn thc c ngy cng y hn v vai trũ ca NLTN s nghip CNH, HH phỏt trin t nc iu ny c khng nh i hi i biu ton quc ln th IX ca ng NDCM Lo Phỏt trin ngun nhõn lc, c bit v mt xõy dng v bi dng trỡnh ca cỏn b cho phự hp vi yờu cu ca s phỏt trin [114, tr.19] i hi i biu ton quc ln th X ca ng NDCM Lo tip tc khng nh: Phỏt trin ngun nhõn lc l yu t then cht nõng cao trỡnh lc lng sn xut v tip tc trung phỏt huy nhng kt qu ci cỏch giỏo dc cng nh phỏt trin ngun nhõn lc theo tớnh cht, nguyờn tc giỏo dc quc gia [115, tr.23] KT-XH cng phỏt trin thỡ cng cn phi cú i ng cỏn b lónh o, qun lý, cụng nhõn k thut cú trỡnh cao v tri thc, k nng, k xo lm ch khoa hc cụng ngh s phỏt trin nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo (CHDCND Lo), NLTN ang tr thnh mt nhng yu t then cht, cú vai trũ c bit s nghip xõy dng KT-XH núi chung v quỏ trỡnh CNH, HH núi riờng Trong lch s dng nc v gi nc ca nhõn dõn cỏc b tc Lo, bit bao th h niờn ó phỏt huy lũng yờu nc v nhng truyn thng quý bỏu ca dõn tc, lm nờn nhng chin cụng hin hỏch c bit, hai cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp v quc M, di s lónh o ca ng NDCM Lo, niờn Lo ó nờu cao tinh thn anh hựng cỏch mng, lm rng r hn truyn thng ca dõn tc v truyn thng ca niờn thi i mi Cng chớnh niờn nc CHDCND Lo vi trớ thụng minh, ti sỏng to, lũng dng cm v tinh thn lao ng cn cự ó cú nhng cng hin to ln vo s nghip xõy dng t nc v bo v T quc T vic nhn thc rừ vai trũ quan trng ca NLTN, nhng nm qua CHDCND Lo cng ó n lc o to v s dng NLTN nhm phc v s nghip CNH, HH t nc ú l ó xõy dng h thng giỏo dc - o to t mu giỏo cho n i hc v sau i hc cht ch hn, chỳ trng m rng xõy dng cỏc c s o to, to in kin cho niờn nụng thụn cú c hi c i hc ngy cng nhiu; vic phõn b v s dng NLTN cng ang c chuyờn mụn húa v hp lý hn; to mụi trng cho niờn lm vic, ban hnh nhiu chớnh sỏch u ói niờn nụng thụn nghốo i hc khụng phi np hc phớ Tuy nhiờn, quỏ trỡnh phỏt huy NLTN c bit l NLTN cht lng cao cũn nhiu bt cp nh: s lng cũn ớt, cht lng cha ỏp ng c yờu cu ca s nghip i mi, cha thc s l ng lc y mnh CNH, HH, nht l iu kin hi nhp kinh t khu vc v quc t hin Chng hn, mt b phn nh niờn thiu ý thc rốn luyn, ý t lc t cng, phong cỏch lao ng ca xó hi cụng nghip v th lc cũn thp; iu kin lao ng ca niờn cũn kộm; nhiu niờn cũn tht nghip, thiu vic lm hoc vic lm khụng n nh; tỡnh trng tht hc, mự ch niờn khỏ cao, nht l nỳi, vựng sõu, vựng xa, Bi vy, hn ht, NLTN rt cn s tip sc ca ton xó hi v ca cỏc t chc on cng c nim tin vo cuc sng hin ti v tng lai, rốn luyn v trng thnh Do vy, vic nghiờn cu lý lun v phõn tớch thc trng phỏt huy NLTN nc CHDCND Lo cú nhng gii phỏp hu hiu, to s chuyn bin v cht nhm phỏt huy NLTN ỏp ng yờu cu thc t tr thnh nhim v cp thit Chớnh vỡ vy vic nghiờn cu: "Vn phỏt huy ngun lc niờn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo hin nay" tr nờn cp bỏch v c chn lm ti lun ỏn tin s trit hc ca tỏc gi Mc ớch v nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch Trờn c s nghiờn cu lý lun v NLTN, phỏt huy NLTN, CNH, HH v ỏnh giỏ thc trng phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH, t ú xut mt s gii phỏp ch yu nhm phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDCND Lo hin 2.2 Nhim v thc hin mc ớch trờn, lun ỏn trung gii quyt nhng nhim v sau õy: - Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan n ti lun ỏn - Lm rừ quan nim v ngun nhõn lc, NLTN, phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH Phõn tớch vai trũ ca vic phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH - ỏnh giỏ thc trng phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDND Lo thi gian qua - xut mt s gii phỏp ch yu phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH CHDCND Lo thi gian ti i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu nhng lý lun v thc tin v phỏt huy NLTN CHDCND Lo hin 3.2 Phm vi nghiờn cu - V khụng gian: Lun ỏn nghiờn cu CHDCND Lo - V thi gian: Lun ỏn trung nghiờn cu phỏt huy NLTN quỏ trỡnh CNH, HH t nm 1986 n nay; gii phỏp ca lun ỏn cú giỏ tr n 2025 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun ca lun ỏn Lun ỏn da trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, quan im ca ng NDCM Lo, Nh nc Lo v ngun nhõn lc núi chung, NLTN núi riờng, v CNH, HH, k tha kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh ó cụng b v nhng lý lun hin i ph bin hin v phỏt huy NLTN 161 108 Cc Giỏo dc cao ng, B Giỏo dc v o to (2014), Bỏo cỏo tng kt nm hc 2012 -2013, Viờng Chn 109 ng Nhõn dõn cỏch mng Lo (1986), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IV ca ng Nhõn dõn cỏch mng Lo, Nxb Quc gia, Viờng Chn 110 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (1991), Vn kin i hi i biu ton quc ln th V ca ng Nhõn dõn cỏch mng Lo, Nxb Quc gia, Viờng Chn 111 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (1996), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI ca ng Nhõn dõn cỏch mng Lo, Nxb Quc gia, Viờng Chn 112 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2000), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII ca ng Nhõn dõn cỏch mng Lo, Nxb Quc gia, Viờng Chn 113 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb Quc gia, Viờng Chn 114 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Quc gia, Viờng Chn 115 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2016), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Quc gia, Viờng Chn 116 Khmphn Sớtthmpha (2012), S lónh o ca ng Nhõn dõn cỏch mng Lo vi cụng tỏc phỏt trin niờn hin nay, Lun thc s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr v Hnh chớnh quc gia Lo, Viờng Chn 117 Phũng Thng kờ (2014), Niờn giỏm thng kờ, Viờng Chn 118 Quc hi (2010), Lut v on niờn cỏch mng Lo, Viờng Chn 119 Smmỏt Phụnsờna (2011), Chin lc o to v phỏt trin ngun nhõn lc ỏp ng cho cụng cuc phỏt trin kinh t - xó hi ti Lo, K yu hi tho khoa hc, Viờng Chn 162 120 Smphavn Xỳtthiphụng (2011), Nõng cao cht lng i ng cỏn b tũa ỏn nhõn dõn Th ụ Viờng Chn, Lun thc s, chuyờn ngnh Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia Lo, Viờng Chn 121 Trung tõm Thng kờ Quc gia, B K hoch v u t Lo (2014), Bỏo cỏo thng kờ Lo nm 2013, Viờng Chn 122 Trung tõm Thng kờ, B Giỏo dc v th thao (2015), Bng s liu thng kờ nm 2014-2015, tr.28, 31, 34 123 Trung ng on Thanh niờn Nhõn dõn cỏch mng Lo (1989), Vn kin i hi i biu ton quc ln th II, Nxb Thanh niờn, Viờng Chn 124 Trung ng on Thanh niờn Nhõn dõn cỏch mng Lo (1995), Vn kin i hi i biu ton quc ln th III, Nxb Thanh niờn, Viờng Chn 125 Trung ng on Thanh niờn Nhõn dõn cỏch mng Lo (2000), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IV, Nxb Thanh niờn, Viờng Chn 126 Trung ng on Thanh niờn Nhõn dõn cỏch mng Lo (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IV, Nxb Tr, Viờng Chn 127 Trung ng on Thanh niờn Nhõn dõn cỏch mng Lo (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th V, Nxb Tr, Viờng Chn 128 Trung ng on Thanh niờn Nhõn dõn cỏch mng Lo (2007), Chin lc phỏt trin niờn giai on 2010 n nm 2020, V Giỏo dc Phong tro, Viờng Chn 129 Trung ng on thnh niờn Nhõn dõn cỏch mng Lo v Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2008), Ti liu Giỏo dc niờn, Viờng Chn 130 Trung ng on Thanh niờn Nhõn dõn cỏch mng Lo (2010), Thng kờ niờn ton quc, Viờng Chn 131 Trung ng on Thanh niờn Nhõn dõn cỏch mng Lo (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, Nxb Thanh niờn, Viờng Chn 163 132 Trung ng on Thanh niờn Nhõn dõn cỏch mng Lo (2015), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Nxb Thanh niờn, Viờng Chn 133 y ban K hoch - u t (2002), Chin lc Cụng nghip húa, hin i húa t nc, Viờng Chn 134 Vnxay Xaynhabt (2011), Nõng cao cht lng xõy dng cỏn b Th ụ Viờng Chn giai on hin nay, Lun thc s chuyờn ngnh Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia Lo, Viờng Chn 135 Vthao Phialung (2011), "Phỏt huy vai trũ ca niờn phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bo Li Khm Xay hin nay", Tp Lý lun Chớnh tr - Hnh chớnh, (2), tr.14-16 164 PH LC Ph lc BN NC CNG HềA DN CH NHN DN LO Ph lc 2: Ph lc DIN TCH, DN S V S HUYN TRC THUC CC TNH, TH ễ VIấNG CHN CHDCND LO NM 2014 Số Din tớch Dõn s tnh huyn Phụng S Ly 16,270 181.607 Bo Ko 6,196 178.140 tỉnh Ha Phn miền Luang Nm Tha Bắc U ụm Xay Lào Xay Nha Bu Ly 16,500 341.972 Miền Tờn ca tnh 9,325 175.785 15,370 321.542 16,389 396.331 11 Xiờng Khong 14,660 269.600 Luang Pha Bang 16,875 471.390 12 10.727 456.228 11 3,920 810.846 Viờng Chn tỉnh miền Thủ đô Viờng Chn Trung Lào Bo Ly Khm Xay Kham Mun Dân số miền 112,525 km 2.336.367 2.992.713 14,863 289.936 16,315 398.304 10 S Vn Na Kht 21,774 953.511 15 Xay Sm Bun 6.480 83,888 15,415 678.841 10 10,691 393.485 7,665 106.092 10,330 136.711 tỉnh Chm Pa Sc miền S La Vn Nam Sờ Kong Lào t T P Din tớch 74.079 km 51,196 km Ngun: B K hoch v u t [97, tr.23] 1.315.129 Ph lc NH MY CễNG NGHIP CH BIN TRONG C NC NM 2013 (Xp theo tnh) TT 10 11 12 13 14 15 16 17 Tnh Th ụ Viờng Chn Tnh Phụng Xa Ly Tnh Luụng Nm Tha Tnh U ụm Xay Tnh Bo Keo Tnh Lung Ph Bang Tnh Hũa Phn Tnh Xay Nha Bu Ly Tnh Xiờng Khong Tnh Viờng Chn Tnh Bo Li Khm Xay Tnh Khm Moan Tnh Xa Vn N Kt Tnh X La Vn Tnh Xờ Koong Tnh Chm Pa Xc Tnh t Ta P Tng cng Cp nh mỏy S nh I ln II va III nh mỏy 138 12 63 46 15 30 33 85 28 19 20 517 172 20 28 32 65 21 40 14 32 52 59 56 14 13 16 646 2.247 79 181 164 177 99 91 230 119 149 1.998 135 1.048 131 121 1.051 8.027 Vn u t (kớp) S lao ng Nh mỏy cp nh h gia ỡnh Vn Vn bt bin LNN N Tng s 2.557 4.539.351.714.000 3.468.116.051.000 378 30.632 50.246 89 102.653.347.000 89.263.434.000 213 186.284.486.000 164.294.706.000 195 210.462.789.000 120.654.343.000 218 66.620.998.000 33.289.119.000 227 71493307.000 62.162.794.000 115 196.460.340.000 168.702.400.000 316 744.658.239.000 587.035.317.000 148 174.911.000.000 109.016.000.000 211 883280155.000 670.924.160.000 2.083 668.125.530.000 482.073.250.000 279 3.405.872.887.000 2.958.834.555.000 1.132 248.022.820.000 272837232,000 164 82.749.9649.000 696.799.132.000 134 71.226.395.100 35.731.017.000 1.079 817.427.601.000 448.391.855.000 30 18.540.215.000 11.857.215.000 9.190 13.232.891.472.100 10.379.982.580.000 Tng cng tt c s nh mỏy I + II + III ca h gia ỡnh = 39.872 nh mỏy Ngun: B Cụng nghip v Nng lc [90, tr.2-3] 33 404 258 225 213 266 294 327 118 348 732 823 446 443 94 5.406 18 313 909 936 312 878 1.872 2.359 2.388 1.872 302 1.684 1.973 1.852 2.087 2.188 4.476 2.094 4.064 9.230 8.696 5.684 2.606 1.140 1.966 41 100.339 242 88 285 6.676 7.851 5.801 1.726 439 3.476 1.161 279 575 157 22 1.177 727 30.682 Ph lc DN S CHIA THEO TUI TC V V TR C TR Dõn s chia theo khu vc Tui Dõn s Thnh th Nụng thụn cú ng giao thụng Nụng thụn khụng cú ng giao thụng S % S % S % S % 0-4 576.504 9,9 120.193 7,2 392.905 10,9 63.406 12,0 5-9 623.760 10,7 130.197 7,8 421.411 11,6 72.152 13,6 10-14 731.565 12,6 173.546 10,4 484.637 13,4 73.383 13,8 15-19 664.509 11,4 196.152 11,7 407.268 11,3 61.099 11,5 20-24 524.039 9,0 179.405 10,7 305.409 8,4 39.214 7,4 25-29 463.164 8,0 147.140 8,8 276.392 7,6 39.632 7,5 30-34 355.214 6,1 111.654 6,7 211.966 5,9 31.594 6,0 35-39 372.870 6,4 115.112 6,9 227.999 6,3 29.760 5,6 40-44 312.688 5,4 107.069 6,4 183.322 5,1 22.297 4,2 45-49 322.181 5,5 108.322 6,5 190.068 5,3 23.792 4,5 50-54 259.803 4,5 89.600 5,4 148.238 4,1 21.965 4,1 55-59 201.521 3,5 64.195 3,8 119.931 3,3 17.396 3,3 60-64 122.423 2,1 41.232 2,5 70.856 2,0 10.335 2,0 65-69 123.991 2.1 36.733 2,2 74.166 2,0 13.091 2,5 70-74 66.769 1.1 21.977 1,3 39.731 1,1 5.061 1,0 75-79 47.785 0.8 13.435 0,8 31.453 0,9 2.897 0,5 80+ 49.650 0.9 14.402 0,9 32.450 0,9 2.797 0,5 Tng 5.818.447 100 1.670.365 100 3.618.212 100 529.870 100 Ngun: B K hoch v u t Lo [91, tr.49] Ph lc S LAO NG 15 NM TR LấN, CHIA THEO NGNH NGH V V TR CA LAO NG, NM 2010 V trớ ca lao ng Cỏn b nh nc S % 25.944 55,17 115.377 79,47 S 2.280 5.201 DN t nhõn % S % 4,85 667 1,42 3,58 1.566 1,08 52,92 1.664 4,38 50,51 C hai gii CB cp cao v ngi QL Cỏn b chuyờn 20.089 nghip Th cụng ngh v 10.360 ngh liờn quan Dch v v buụn bỏn, 17.835 ch CN, NN v thy sn 1.311 cú chuyờn nghip CN th cú tay ngh 1.977 v ngh liờn quan Ngi ch huy v 2.211 ngi ch mỏy múc Ngh c s 1.398 Bo v an ninh 27.568 Khụng tr li 110 Tng cng 224.181 DNNN KD t nhõn Ch thuờ S % 2.293 4,88 19.475 13,41 S % 2.880 6,12 257 0,18 731 1,93 6.863 18,08 857 2,26 3.397 16,56 301 1,47 5.343 26,05 260 1,27 10,05 1.754 660 0,37 27.738 15,63 760 0,43 0,06 411 2,03 2,78 0,99 5.247 13,82 Võn võn S 281 % 0,60 0,00 47.028 145.181 2.509 6,61 0,00 37,961 373 1,82 200 0,98 20.511 95.564 53,85 33.149 18,68 0,00 177.459 1.191 0,06 1.161.468 54,83 936.005 44,19 0,00 2.118.213 276 1,35 0,02 1.299 0,06 16.528 2.927 3,00 576 0,59 44.059 45,15 4.932 5,05 36.516 37,42 6.603 6,77 0,00 97.590 4.497 5,66 1.157 1,46 29.014 36,54 1.004 1,26 31.777 40,02 9.751 12,28 0,00 79.411 0,53 2.269 99,03 2,27 7,42 24.402 0,78 Lm vic cho Lm vic cho gia mỡnh ỡnh khụng tin S % S % 8.967 19,07 3.716 7,90 2.074 1,43 1.231 0,85 S lao ng tui t 15 nm tr lờn 0,86 1.352 0,51 63.516 23,95 2.765 0,00 98 0,35 95 0,34 0,00 0,00 380 7,84 0,81 8.407 0,28 215.304 7,13 14.906 1,04 137.040 51,68 56.833 21,43 0,00 265.173 0,00 75 0,27 0,00 0,00 27.837 0,00 979 20,20 776 16,01 2.602 53,68 4.847 0,49 1.479.983 48,99 1.050.946 34,79 3.083 0,10 3.021.212 Ngun: B K hoch v u t Lo [91, tr.72] Ph lc S NGI LAO NG (15 NM TR LấN) CHIA THEO TRèNH HC VN CA NGNH KINH T QUC DN C hai gii NN, lõm nghip v thy sn CN m v khai thỏc m Cụng nghip ch bin Dch v in, ga DV nc, chm súc MT Xõy dng Bỏn buụn, bỏn l, cha ụ tụ Vn ti v kho hng húa Dch v tm trỳ v thc n Thụng tin v truyn thụng DV ti chớnh v bo him DV bt ng sn H chuyờn nghip v KH Hot ng DV v qun lý P.v qun chỳng v bo v QP Giỏo dc Hot ng y t Ngh thut, ngh ngi Hot ng dch v khỏc Ch thuờ, SX hng húa v DV khụng phõn chia c H ca t chc quc t Khụng tr li Tng cng Khụng c hc Mu giỏo Tiu hc 608.590 1.409 13.879 235 85 2.946 19.584 1.152 438 219 96 908 365 1.718 383 179 236 1.886 9.027 1.009 258 308 2.129 399 99 263 696 0 3.705 1.005 115 278 947.280 4.968 42.603 945 340 16.946 78.000 8.621 4.684 484 397 312 863 1.767 11.533 936 632 1.094 4.922 4.483 634 654.942 78 350 19.718 198 1.148 1.133.158 Trỡnh hc Ph Ph thụng Bi H c thụng c trung hc dng s s 397.750 118.176 9.221 10.867 3.914 3.409 204 42.619 31.439 560 2.322 912 1.377 382 549 971 101 21.918 16.117 208 1.097 66.196 59.616 770 6.378 9.479 6.959 152 743 3.158 4.375 88 756 1.918 1.642 187 284 281 1.124 192 93 0 644 752 100 99 2.177 2.238 435 12.327 23.427 249 8.914 3.206 5.440 9.258 1.235 2.299 2.475 2.034 1.287 96 166 6.495 6.921 395 1.754 1.127 93 580 579.238 78 470 289.245 0 11.630 104 45.264 Ngun: B K hoch v u t Lo [91, tr.87] Trung cp 16.945 571 8.921 871 470 4.689 19.320 1.822 1.503 1.706 379 96 668 1.126 28.099 27.420 4.305 1.112 2.158 231 306 122.717 709 735 72 108 167 1.161 72 199 580 371 309 72 6.043 2.361 89 96 94 27.029 184 2.169 95 108 514 2.258 646 91 114 0 0 1.539 394 203 191 345 Tng s ngi lao ng 15 nm tr lờn 2.155.111 15.826 153.003 7.619 3.188 71.085 267.426 31.595 17.595 11.361 7.210 580 5.377 10.412 132.661 72.219 13.570 6.846 22.826 9.920 386 194 277 115.351 13.514 555 36.435 1.046 4.313 3.021.212 Cao ng Sau i Khụng v i hc hc bit 9.517 1.168 6.777 2.473 455 6.175 12.016 1.944 2.203 3.964 3.674 79 1.035 2.232 35.107 21.815 2.036 961 1.138 Ph lc DN S LO LM VIC CHIA THEO NGNH KINH T V KHễNG KINH T, CHIA THEO TUI, 2010 Tui Dõn s (15 nm tr lờn) Ngnh kinh t (s ngi lao ng) L lao ng S % Tht nghip S % Tng cng S % Khụng phi kinh t S % Khụng tr li S % 15-19 664.519 316.212 47,59 8.690 1,31 324.901 48,89 339.441 51,08 177 0,03 20-24 524.039 423.509 80,82 15.325 2,92 438.834 83,74 85.097 16,24 108 0,02 25-29 463.164 428.740 92,57 7.229 1,56 435.968 94,13 26.607 5,74 588 0,13 30-34 355.214 334.304 94,11 5.143 1,45 339.447 95,56 15.767 4,44 0 35-39 372.870 354.202 94,99 4.592 1,23 358.794 96,22 14.076 3,78 0 40-44 312.688 296.029 94,67 3.405 1,09 299.433 95,76 13.255 4,24 0 45-49 322.181 301.722 93,65 3.080 0,96 304.803 94,61 17.293 5,37 85 0,03 50-54 259.803 233.276 89,79 2.261 0,87 235.538 90,66 24.265 9,34 0 55-59 201.521 168.390 83,56 3.259 1,62 171.649 85,18 29.872 14,82 0 60-64 122.423 82.091 67,06 2.523 2,06 84.614 69,12 37.809 30,88 0 65-69 123.991 54.346 43,83 1.055 0,85 55.401 44,68 68.369 55,14 221 0,18 70-74 66.769 16.987 25,44 682 1,02 17.670 26,46 48.878 221 0,33 75-79 47.785 8.238 17,24 899 1,88 9.138 19,12 38.648 80,88 0 80+ 49.650 3.165 6,37 497 3.662 7,38 0 73,2 45.988 92,62 Tng 3.886.618 3.021.212 77,73 58.640 1,51 3.079.852 79,24 805.366 20,72 1.399 0,04 Ngun: B K hoch v u t Lo [91, tr.72 ] Ph lc V QUY HOCH, B TR, SP XP NGI LAO NG LO NM 2013 Nm 2011-2012 TT Tng s Nm 2012-2013 Ni dung N Tng s N Yờu cu ca TTL 49.229 - 56.008 21.654 - Yờu cu nc 18.354 - 31.040 13.031 - Yờu cu nc ngoi 30.875 - 20.564 8.614 Dy ngh cho ngi L Lo 50.423 26.947 39.815 19.116 Lnh vc NN 13.342 7.483 10.246 4.335 Lnh vc CN 18.774 10.621 14.262 7.679 Lnh vc DV 18.307 8.843 17.307 7.102 Tỡm vic lm cho ngi L 57.480 33.763 43.670 19.469 3.1 nc 50.066 30.371 21.133 9.428 Lnh vc NN 8.322 4.801 10.459 4.530 Lnh vc CN 26.512 16.267 6.413 2.902 Lnh vc DV 15.232 9.303 4.261 1.996 7.414 3.392 22.537 10.041 Lnh vc NN 682 345 1.471 558 Lnh vc CN 4.114 2.102 5.326 2.163 Lnh vc DV 2.618 945 3.942 1.681 3.1 i nc ngoi Ngun: B K hoch v u t [97, tr.28] Ph lc S TRNG, LP, GING VIấN, HC SINH, SINH VIấN CC CP LO NM 2013 TT Ni dung S hc sinh n v Ngi Nm 2012 1.394.878 Nm 2013 1.421.572 Tiu hc Ngi 883.938 878.283 Trung hc c s Ngi 361.875 385.552 Trung hc ph thụng Ngi 149.065 157.737 S ging viờn Ngi 61.719 64.573 Tiu hc Ngi 34.453 33.847 Trung hc c s v Trung hc ph thụng Ngi 27.266 30.726 S trng hc Trng 10.321 10.421 Tiu hc Trng 8.912 8.927 Trung hc c s Trng 860 908 Trung hc ph thụng Trng 34 33 Trung hc c s v Trung hc ph thụng Trng 515 553 S lp hc Lp 44.693 46.551 Tiu hc Lp 31.957 32.745 Trung hc c s Lp 9.217 9.946 Trung hc ph thụng Lp 3.519 3.860 S trng i hc Trng 5 S sinh viờn Ngi 77.803 87.963 S ging viờn i hc Ngi 7.658 8.397 S trng cao ng Trng 108 111 S sinh viờn Ngi 48.351 50.453 S ging viờn i hc Ngi 2.719 2.637 S trng trung hc chuyờn nghip Trng 48 47 S sinh viờn Ngi 15.867 16.481 S ging viờn i hc Ngi 482 285 S trng chuyờn nghip c s Trng - S sinh viờn Ngi - 100 S ging viờn i hc Ngi - - Ngun: B K hoch v u t [97, tr.31-32] Ph lc 10 S LAO NG NC NGOI TRONG CC LNH VC V CHIA THEO MT S QUC GIA NM 2013 2011-2012 TT 2012-2013 Ni dung Tng s N Tng s N Lao ng nc ngoi 39.127 13.608 45.706 15.716 Lnh vc NN 13.950 4.250 15.930 5.318 Lnh vc CN 11.825 3.574 12.855 4.972 Lnh vc DV 13.352 5.784 16.920 5.606 Lao ng nc ngoi chia theo mt s quc gia 39.127 16.702 45.706 19.991 Lao ng ngi Trung Quc 13.250 4.782 15.859 5.236 Lao ng ngi Thỏi Lan 8.836 3.580 10.836 4.850 Lao ng ngi Vit Nam 12.571 5.465 12.041 6.045 Lao ng ngi cỏc nc khỏc 4.470 2.875 6.970 3.860 Ngun: B K hoch v u t [97, tr.29] Ph lc 11 S LIU V KT QU SN XUT NễNG NGHIP, CễNG NGHIP V DCH V NM 2012-2013 TT Ni dung 10 11 12 Lỳa nc Lỳa chiờm Lỳa cao nguyờn Ngụ Cỏc loi khoai Lc u Cỏc loi rau Lc xanh Thuc lỏ Bụng Chố 13 14 15 16 17 Chõu Bũ Ln Vt, g Dờ 18 19 Cỏ t nhiờn Cỏ nuụi Din tớch trng (ha) 2012 2013 711.134 728.635 108.037 92.340 119.840 118.125 196.815 212.030 67.155 65.995 21.620 24.595 3.885 8.900 121.595 144.735 3.345 2.940 6.975 6.025 1.890 2.885 3.395 3.895 Con Con 1.188 1.190 1.692 1.714 2.794 2.948 28.779 30.727 444 470 Tn Tn 34.106 38.946 101.895 103.896 Din tớch thu hoch (ha) 2012 2013 706.028 683.125 107.967 92.340 119.772 115.725 196.815 212.030 67.155 65.995 21.620 24.595 3.885 8.900 121.595 144.735 3.345 2.940 6.975 6.025 1.890 2.885 2.705 3.440 Nng sut (tn/ha) 2012 2013 3,91 4,00 4,72 4,76 1,80 2,80 5,72 5,73 19,59 22,39 2,13 2,23 1,64 1,56 7,48 9,08 1,29 1,14 10,83 9,24 1.01 1.10 1,47 1,77 Ngun: B K hoch v u t [97, tr.63-83] Kt qu (tn) 2012 2013 2.763.150 2.734.970 509.920 439.150 216.140 240.440 1.125.485 1.214.085 1.315.750 1.477.948 46.020 54.805 6.360 13.902 910.085 1.313.705 4.325 3.365 75.560 56.755 1.905 3.160 3.975 6.105 [...]... đã công bố có liên quan đến luận án để phục vụ mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 26 Chương 2 PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 2.1 PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN 2.1.1 Quan niệm về nguồn nhân lực, nguồn lực thanh. .. niệm phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH 2 Vai trò phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH ở CHDCND Lào 3 Đánh giá thực trạng phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH ở nước CHDCND Lào 4 Đề xuất giải pháp đảm bảo việc phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH ở nước CHDCND Lào hiện nay Tóm lại, trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế việc phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH ở nước CHDCND Lào. .. trọng phát triển hơn 1.3 NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI PHÁP PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA - Phạm Văn Mợi, “Giải pháp phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở Hải Phòng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa [55] Luận án có 4 chương, gồm các nội dung: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Cơ sở lý... sống vật chất và tinh thần của nhân dân" [112, tr.72] là vấn đề cấp bách hiện nay Có thể nói đây là công trình đầu tiên nghiên cứu vấn đề: NLTN trong quá trình CNH, HĐH ở nước CHDCND Lào hiện nay Tiểu kết chương 1 Nhìn chung đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực và phát huy NLTN trong quá trình CNH, HĐH, góp phần làm rõ vai trò của nguồn nhân lực. .. phát huy NLTN để đáp ứng yêu cầu của quá trình CNH, HĐH trong từng giai đoạn cách mạng hiện nay ở Lào Sau đây là một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài: 1.1 NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN NHÂN LỰC, PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA - Nguyễn Định Luận, “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp. .. ích giúp tác giả luận án này nghiên cứu sâu hơn về thanh niên 1.2 NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TRẠNG PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA - Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm, "Luận cứ khoa học của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" [74] Trong cuốn sách này, theo... sống của thanh niên Việt Nam trong những thập kỷ tới 17 - Nguyễn Hải Hữu, “Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào [39] Cuốn sách đã nêu quan điểm về phát triển nguồn nhân lực ở CHDCND Lào; nhấn mạnh những thay đổi cơ bản về nhận thức và tư duy đối với phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới (1986 2009) Bài viết nhấn mạnh công cuộc đổi mới ở CHDCND Lào đã... Quang Vinh, Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” [84] Luận án gồm 3 chương, Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực cho CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực cho CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam Chương 3: Quan điểm và một số giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực cho CNH,... Hoàng, Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Đà Nẵng” [36] Cuốn sách tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản như: Một là, phân tích và làm rõ lý luận phát triển nguồn nhân lực và những đặc điểm quan trọng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đà Nẵng; Hai là, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở Đà Nẵng, bao gồm cả thành tựu và những... giải pháp chủ yếu đảm bảo nguồn nhân lực cho phát triển KT-XH ở Thủ đô Viêng Chăn đến năm 2020; kiến nghị về tổ chức thực hiện các giải pháp, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho phát triển KT-XH ở Thủ đô Viêng Chăn đến năm 2020 - Nguyễn Thị Tú Oanh, Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay [63] Luận án làm rõ vai trò của NLTN trên cơ sở phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ) Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay