Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng

178 175 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGÔ SỸ TRUNG CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI – 2014     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGÔ SỸ TRUNG CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Quản lý công) Mã số: 62 34 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Lê Thị Anh Vân GS TS Bùi Thế Vĩnh HÀ NỘI – 2014     MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 12 Lý lựa chọn đề tài 12 Tổng quan công trình nghiên cứu 15 Mục tiêu nghiên cứu Luận án 15 Câu hỏi nghiên cứu Luận án 16 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận án 16 Phương pháp nghiên cứu 17 Những đóng góp Luận án 17 Kết cấu Luận án 18 Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu sách nguồn nhân lực chất lượng cao quan hành Nhà nước cấp tỉnh 19 1.1.1 Các công trình nghiên cứu nước 19 1.1.2 Các công trình nghiên cứu nước 22 1.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án 29 1.2.1 Khung lý thuyết nghiên cứu 29 1.2.2 Quy trình nghiên cứu 30 1.2.3 Phương pháp thu thập liệu 31 1.2.3.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 31 1.2.3.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 31 1.2.4 Phương pháp xử lý liệu 33 34 Kết luận Chương Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH 2.1 Cơ quan hành nhà nước cấp tỉnh 35 2.1.1 Khái niệm quan hành nhà nước cấp tỉnh 35 2.1.2 Đặc điểm quan hành nhà nước cấp tỉnh 36     2.2 Nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 38 2.2.1 Khái niệm nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 38 2.2.2 Vai trò nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 41 2.2.3 Phân loại nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 42 2.2.4 Tiêu chí nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 43 2.3 Chính sách nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 49 2.3.1 Khái niệm sách nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 49 2.3.2 Mục tiêu sách nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 51 2.3.3 Các sách sách nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 52 2.3.3.1 Chính sách quy hoạch nhân lực chất lượng cao 53 2.3.3.2 Chính sách tuyển dụng nhân lực chất lượng cao 56 2.3.3.3 Chính sách đánh giá nhân lực chất lượng cao 59 2.3.3.4 Chính sách đào tạo phát triển nhân lực chất lượng cao 62 2.3.3.5 Chính sách đãi ngộ nhân lực chất lượng cao 64 2.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sách nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 68 2.3.4.1 Nhóm yếu tố khách quan tác động đến sách nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 68 2.3.4.2 Nhóm yếu tố chủ quan tác động đến sách nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 70 2.4 Kinh nghiệm quốc tế sách nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 71 2.4.1 Kinh nghiệm thành phố Busan – Hàn Quốc 72 2.4.2 Kinh nghiệm thành phố Saint Petersburg – Liên bang Nga 73 2.4.3 Kinh nghiệm tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc 74 2.4.4 Bài học kinh nghiệm qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế sách nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh 76 77 Kết luận Chương     Chương THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH CỦA TP ĐÀ NẴNG 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội Tp Đà Nẵng 78 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 78 3.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 78 3.2 Nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 80 3.2.1 Thực trạng nhân lực quan hành nhà nước cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 80 3.2.2 Thực trạng nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 83 3.2.2.1 Tiêu chí nhân lực chất lượng cao Tp Đà Nẵng 82 3.2.2.2 Thực trạng nhân lực chất lượng cao Tp Đà Nẵng 86 3.3 Thực trạng sách nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 87 3.3.1 Mục tiêu sách nhân lực chất lượng cao Tp Đà Nẵng 87 3.3.2 Thực trạng sách quy hoạch nhân lực chất lượng cao 89 3.3.2.1 Mục tiêu sách 89 3.3.2.2 Đối tượng hình thức quy hoạch 90 3.3.2.3 Kết thực sách 92 3.3.3 Thực trạng sách tuyển dụng nhân lực chất lượng cao 93 3.3.3.1 Mục tiêu, nguồn tiêu chí tuyển dụng 93 3.3.3.2 Ngành nghề hình thức tuyển dụng 95 3.3.3.3 Kết thực sách 96 3.3.4 Thực trạng sách đánh giá nhân lực chất lượng cao 100 3.3.4.1 Mục tiêu sách 100 3.3.4.2 Tiêu chí phương pháp đánh giá 100 3.3.4.3 Kết thực sách 101 3.3.5 Thực trạng sách đào tạo phát triển nhân lực chất lượng cao 104 3.3.5.1 Mục tiêu, đối tượng đào tạo phát triển nhân lực chất lượng cao 105 3.3.5.2 Nội dung, hình thức đào tạo phát triển nhân lực chất lượng cao 106 3.3.5.3 Kết thực sách 107 3.3.6 Thực trạng sách đãi ngộ nhân lực chất lượng cao 110 3.3.6.1 Mục tiêu sách 110     3.3.6.2 Đối tượng hình thức đãi ngộ 110 3.3.6.3 Kết thực sách 111 3.4 Đánh giá thực trạng sách nhân lực chất lượng cao quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 115 3.4.1 Đánh giá theo mục tiêu tiêu chí 115 3.4.1.1 Đánh giá theo mục tiêu sách 115 3.4.1.2 Đánh giá theo tiêu chí nhân lực chất lượng cao 118 3.4.2 Đánh giá theo nội dung sách 119 3.4.2.1 Điểm mạnh nguyên nhân 119 3.4.2.2 Điểm yếu nguyên nhân 122 128 Kết luận Chương Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH CỦA TP ĐÀ NẴNG 4.1 Chiến lược nhân lực chất lượng cao quan nhà nước Tp Đà Nẵng đến năm 2020 129 4.1.1 Quan điểm phát triển nhân lực chất lượng cao Tp Đà Nẵng 129 4.1.2 Chiến lược nhân lực chất lượng cao Tp Đà Nẵng 130 4.2 Giải pháp hoàn thiện sách nhân lực chất lượng cao quan hành nhà nước cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 131 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện sách quy hoạch nhân lực chất lượng cao 133 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện sách tuyển dụng nhân lực chất lượng cao 135 4.2.3 Giải pháp hoàn thiện sách đánh giá nhân lực chất lượng cao 141 4.2.4 Giải pháp hoàn thiện sách đào tạo phát triển nhân lực chất lượng cao 146 4.2.5 Giải pháp hoàn thiện sách đãi ngộ nhân lực chất lượng cao 150 4.3 Điều kiện thực giải pháp sách 153 KẾT LUẬN 159 CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA NGHIÊN CỨU SINH 163 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 164 PHỤ LỤC 170 Phụ lục Mẫu Bảng khảo sát dành cho nhà quản lý Phụ lục Mẫu Bảng khảo sát dành cho đối tượng sách     DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CNH, HĐH : Công nghiệp hoá, đại hoá CĐ : Cao đẳng ĐH : Đại học GS : Giáo sư HĐND : Hội đồng nhân dân NCS : Nghiên cứu sinh NLCLC : Nhân lực chất lượng cao SĐH : Sau đại học PGS : Phó Giáo sư Thành phố Đà Nẵng : Tp Đà Nẵng ThS : Thạc sỹ THPT : Trung học phổ thông TS : Tiến sỹ UBND : Uỷ ban nhân dân     DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Tiêu chí NLCLC quan HCNN cấp tỉnh tiêu chí công chức Việt Nam 43 Bảng 3.1 Số lượng nhân lực quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 81 Bảng 3.2 Cơ cấu nhân lực quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 82 Bảng 3.3 Chất lượng nhân lực quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng thể qua tiêu chí trình độ chuyên môn 82 Bảng 3.4 Tiêu chí nhân lực chất lượng cao Tp Đà Nẵng 83 Bảng 3.5 Tỷ lệ NLCLC quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 86 Bảng 3.6 Tỷ lệ NLCLC tổng số nhân lực số quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 87 Bảng 3.7 Mục tiêu sách NLCLC Tp Đà Nẵng 88 Bảng 3.8 Dự báo dân số cầu lao động Tp Đà Nẵng đến năm 2020 90 Bảng 3.9 Đánh giá đối tượng sách việc quy hoạch NLCLC Đà Nẵng 91 Bảng 3.10 Đánh giá nhà quản lý việc quy hoạch NLCLC Tp Đà Nẵng 91 Bảng 3.11 Quy hoạch NLCLC máy nhà nước Tp Đà Nẵng đến năm 2020 92 Bảng 3.12 Quy hoạch NLCLC máy HCNN Tp Đà Nẵng đến năm 2020 92 Bảng 3.13 Tiêu chí tuyển dụng NLCLC Tp Đà Nẵng 94 Bảng 3.14 Ngành nghề tuyển dụng NLCLC Tp Đà Nẵng 95 Bảng 3.15 Hình thức tuyển dụng NLCLC Tp Đà Nẵng 96 Bảng 3.16 Số lượng cấu trình độ chuyên môn đối tượng sách tuyển dụng vào làm việc thức quan HCNN cấp tỉnh Đà Nẵng 97 Bảng 3.17 Đánh giá nhà quản lý đối tượng sách công tác quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 97 Bảng 3.18 Số lượng ngành nghề đối tượng sách tuyển dụng bố trí công tác quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 98     Bảng 3.19 Số lượng quan tiếp nhận đối tượng tuyển dụng bố trí công tác theo sách NLCLC Đà Nẵng giai đoạn 2000-2013 98 Bảng 3.20 Đánh giá đối tượng sách NLCLC việc bố trí công tác điều kiện làm việc quan 99 Bảng 3.21 Đánh giá nhà nhà quản lý chất lượng đội ngũ công chức so với giai đoạn 2000-2005 thể qua số tiêu chí 99 Bảng 3.22 Tiêu chí đánh giá NLCLC Tp Đà Nẵng 100 Bảng 3.23 Đánh giá nhà nhà quản lý đạo đức công vụ, trình độ lực công tác đối tượng sách NLCLC 102 Bảng 3.24 Đối tượng đào tạo phát triển NLCLC Tp Đà Nẵng 105 Bảng 3.25 Đánh giá đối tượng sách sách đào tạo phát triển NLCLC Tp Đà Nẵng 106 Bảng 3.26 Đánh giá nhà quản lý quan HCNN Tp Đà Nẵng sách đào tạo phát triển NLCLC thành phố 106 Bảng 3.27 Cơ sở liên kết đào tạo theo sách NLCLC Tp Đà Nẵng giai đoạn 2004-2013 107 Bảng 3.28 Kết đào tạo bậc ĐH theo sách NLCLC giai đoạn 2004-2013 108 Bảng 3.29 Kết thực sách phát triển NLCLC quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng giai đoạn 2006-2013 108 Bảng 3.30 Đánh giá nhà quản lý đạo đức công vụ lực công tác đối tượng cử đào tạo trở công tác 109 Bảng 3.31 Chi phí đào tạo đãi ngộ để thu hút NLCLC quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 111 Bảng 3.32 Chế độ đãi ngộ ban đầu đối tượng sách năm 2000 112 Bảng 3.33 Chế độ đãi ngộ ban đầu đối tượng sách năm 2010 112 Bảng 3.34 Tổng hợp chế độ đãi ngộ ban đầu sách NLCLC số địa phương 112 Bảng 3.35 Đánh giá đối tượng sách chế độ đãi ngộ ban đầu chế độ phụ cấp theo lương Tp Đà Nẵng 113 Bảng 3.36 Đánh giá nhà quản lý chế độ đãi ngộ ban đầu chế độ phụ cấp theo lương Tp Đà Nẵng 113 Bảng 3.37 Mức khen thưởng Tp Đà Nẵng giai đoạn 2000-2010 114 10     Bảng 3.38 Cơ hội thăng tiến đối tượng sách quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 114 Bảng 3.39 Đánh giá đối tượng sách hội thăng tiến sách đãi ngộ Tp Đà Nẵng 115 Bảng 3.40 Đánh giá nhà quản lý hội thăng tiến sách đãi ngộ Tp Đà Nẵng 115 Bảng 3.41 Tổng hợp kết thực sách NLCLC quan HCNN cấp tỉnh TP Đà Nẵng 116 Bảng 3.42 Khen thưởng quan HCNN Tp Đà Nẵng năm 2009 126 Bảng 4.1 Ý kiến nhà quản lý việc hoàn thiện sách NLCLC 132 Bảng 4.2 Đánh giá nhà quản lý việc đãi ngộ để thu hút chuyên gia, nhà quản lý giỏi làm việc máy HCNN thành phố 151 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Ý kiến trả lời lý “khi quan tâm tìm đến sách NNLCLC Tp Đà Nẵng” đối tượng sách 79 Biểu đồ 3.2 Đánh giá đối tượng sách tiêu chí NLCLC Tp Đà Nẵng 85 Biểu đồ 3.3 Đánh giá nhà quản lý quan HCNN Tp Đà Nẵng tiêu chí NLCLC thành phố 85 Biểu đồ 3.4 Xuất xứ đối tượng sách tiếp nhận công tác Đà Nẵng 94 Biểu đồ 3.5 Trình độ đối tượng sách tiếp nhận công tác Đà Nẵng 95 Biểu đồ 3.6 Ý kiến nhà quản lý phương pháp đánh giá NLCLC Tp Đà Nẵng 103 Biểu đồ 3.7 Danh hiệu thi đua năm 2010, 2011, 2012 đối tượng sách 127 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Khung lý thuyết nghiên cứu sách NLCLC quan HCNN cấp tỉnh 30 Sơ đồ 1.2 Quy trình nghiên cứu sách NLCLC quan HCNN cấp tỉnh Tp Đà Nẵng 31 Sơ đồ 4.1 Quy trình tuyển dụng nhân lực chất lượng cao 138 11     16 Hữu Trà 2006 Đà Nẵng: Thu hút nhân tài cách [Trực tuyến] Báo điện tử Thanh niên Địa chỉ: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200616/145771.aspx [Truy cập: 17/04/2006] 17 Lê Thị Hồng Điệp (2009), “Kinh nghiệm trọng dụng nhân tài để hình thành kinh tế tri thức số quốc gia châu Á gợi ý cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, chuyên mục Kinh tế Kinh doanh, (25), tr.54-61 18 Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Ninh Bình 2012 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức số nước [Trực tuyến] Trang Thông tin điện tử Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Ninh Bình Địa chỉ: http://khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn/index.aspx?view=tin&id=140 [Truy cập: 01/02/2012] 19 Ngô Thành Can (2010), “Tuyển chọn, bồi dưỡng người tài cho công vụ”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (11) 20 Nguyễn Hoàng Lương, Phạm Hồng Tung (2008), Tài Đắc Dụng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Nguyễn Hồng Cừ (2008), “Tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng- bền vững hay không bền vững”, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, (5), tr.125-134 22 Nguyễn Huy Tú (2003), “Về trạng việc tuyển chọn đào tạo tài trí tuệ nhà trường nước ta”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Nghiên cứu văn hóa, người nguồn nhân lực đầu kỷ XX, tr 1094-1106 23 Nguyễn Minh Phương (2010), “Về sách phát hiện, thu hút đãi ngộ nhân tài công vụ nước ta nay”, Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực, (1), tr 35-39 24 Nguyễn Minh Phương (2010), “Một số giải pháp phát sử dụng nhân tài nước ta nay”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (4) 25 Nguyễn Quang Ân (1998), Lịch sử văn hóa Việt Nam- Những gương mặt trí thức, NXB Văn hóa- Thông tin, Hà Nội 26 Nguyễn Thị Thu Phương (2009), Chiến lược nhân tài Trung Quốc từ năm 1978 đến nay, NXB CTQG, Hà Nội 27 Nguyễn Trãi Toàn tập, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976 28 Nguyễn Trọng Bảo 2010 Chọn lãnh đạo tài, đất nước chuyển biến [Trực tuyến] Báo điện tử Tiền phong Địa chỉ: http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/514866/Chon-duoc-lanhdao-tai-dat-nuoc-se-chuyen-bien.html [Truy cập: 09/10/2010] 29 Nguyễn Trọng Chuẩn (1990), “Nguồn nhân lực chiến lược kinh tế- xã hội nước ta đến năm 2000”, Tạp chí Triết học, (4) 30 Nguyễn Văn Nam, Vũ Hoàng Ngân (2011), “Quản lý nhân tài khu vực công”, Tạp chí Hoạt động khoa học, (9), tr.27-30 31 Phạm Minh Hạc (2003), “Đi vào kỷ XXI phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Tạp chí Lao động Xã hội, (215) 32 Phạm Văn Đức (2013), “Vai trò nguồn nhân lực trình CNH HĐH Việt Nam nay”, Báo cáo nghiên cứu khoa học - Viện Triết học, tháng năm 2013 165     33 Phong Thu 2012 Tiêu chí cho công chức có tài [Trực tuyến] Báo điện tử Hà Nội Địa chỉ: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/566711/tieu-chi-nao-cho-congchuc-co-tai-nang [Truy cập: 20/11/2012] 34 Phương Loan 2008 Trọng dụng- lời giải cho toán "rút lõi" chất xám [Trực tuyến] Báo điện tử Tin247 Địa chỉ: http://www.tin247.com/trong_va_dung,_loi_giai_cho_bai_toan_rut_loi_chat_xam-121259607.html [Truy cập: 30/01/2008] 35 Phương Loan 2008 Tìm men ủ cho trỗi dậy đất nước [Trực tuyến] Báo điện tử Tin247 Địa chỉ: http://www.tin247.com/tim_men_u_cho_su_troi_day_cua_dat_nuoc-121259568.html [Truy cập: 30/01/2008] 36 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Cán bộ, công chức 37 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Viên chức 38 Sở Nội vụ Tp Đà Nẵng (2013), Báo cáo kết thực Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2013 39 Tạ Ngọc Hải (2008), “Một số nội dung nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, (1+2), tr.65-69 40 Thành uỷ Đà Nẵng (1997), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Tp Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 1997-2000 41 Thành ủy Đà Nẵng (1997), Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 15/12/1997 Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH 42 Thành uỷ Đà Nẵng (2000), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Tp Đà Nẵng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2001-2005 43 Thành uỷ Đà Nẵng (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Tp Đà Nẵng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2006-2010 44 Thành ủy Đà Nẵng (2006), Quyết định số 393-QĐ/TU ngày 22/3/2006 thành lập Ban Chỉ đạo thực Đề án Đào tạo 100 Thạc sỹ, Tiến sỹ sở nước 45 Thành uỷ Đà Nẵng (2009), Chương trình số hành động 41-CTr/TU ngày 30/3/2009 việc tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cán đến năm 2020 46 Thành uỷ Đà Nẵng (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Tp Đà Nẵng lần thứ XX nhiệm kỳ 2011-2015 47 Thành uỷ Đà Nẵng (2011), Quyết định số 922-QĐ/TU ngày 11/02/2011 ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 48 Thẩm Vinh Hoa, Ngô Quốc Diệu (2008), Tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân tài- Kế lớn trăm năm chấn hứng đất nước (sách dịch), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 T.H 2011 Đà Nẵng: 87% người diện thu hút nhân tài hài lòng [Trực tuyến] Báo Điện tử Sài gòn Tiếp thị Địa chỉ: http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/sgtt.vn/Da-Nang-87nguoi-dien-thu-hut-nhan-tai-hai-long/5487397.epi [Truy cập: 03/01/2011] 50 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc: http://www.gd.gov.cn/ 51 Trang thông tin điện tử thành phố Busan - Hàn Quốc: www.busan.go.kr/ 166     52 Trang thông tin điện tử thành phố Saint Petersburg - Liên bang Nga: http://gov.spb.ru/ 53 Trần Danh Nam 2011 Người lao động trực tiếp: động lực phong trào thi đua yêu nước [Trực tuyến] Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ Tp Đà Nẵng Địa chỉ: http://www.noivu.danang.gov.vn/noivu/index.php/vi/thi-dua-khen-thuong/1557-nguoilao-dong-truc-tiep-dong-luc-cua-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc [Truy cập: 04/3/2011] 54 Trần Gia Trung Đỉnh, Đinh Sơn Hùng (2011), “Tổng quan lý luận nguồn nhân lực chất lượng cao”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao- Nhu cầu cấp bách, Trường Đại học Kinh tế - Luật Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 55 Trần Kim Dung (1998), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giáo dục, Hà Nội 56 Trần Thị Bạch Yến, Quan Minh Nhựt, Phạm Lê Đông Hậu (2012), “Đánh giá mức độ đáp ứng chất lượng NNL theo yêu cầu doanh nghiệp Đồng Sông Cửu Long đào tạo bậc đại học trở lên”, Tạp chí khoa học - Trường ĐH Cần Thơ, (2012: 22b), tr.273-282 57 Trần Thọ (2009), “Đà Nẵng xây dựng đội ngũ cán bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới”, Tạp chí Cộng sản, (798), tr.73-76 58 Trần Thọ Đạt, Đỗ Tuyết Nhung (2008), Tác động vốn người tăng trưởng kinh tế tỉnh, thành phố Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 59 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2006), Giáo trình Chính sách kinh tế- xã hội, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 60 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 61 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2000), Quyết định số 86/2000/QĐ-UBND ngày 02/8/2000 chế độ đãi ngộ ban đầu người tự nguyện đến làm việc lâu dài chế độ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức công tác Tp Đà Nẵng 62 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2002), Thông báo số 28/UBND-TCCQ ngày 01/7/2002 việc tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi 63 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2004), Quyết định số 151/2004/QĐ-UBND ngày 06/9/2004 ban hành Dự án đào tạo bậc đại học sở nước cho học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn ngân sách nhà nước 64 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2006), Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 Dự án hỗ trợ đào tạo bậc ĐH sở giáo dục nước nước ngân sách nhà nước dành cho học sinh Trường THPT địa bàn thành phố 65 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2006), Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 ban hành Quy định chế độ, sách công tác quản lý người cử đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ nước giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 66 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2006), Thông báo số 55/TB- UBND ngày 25/9/2006 việc tiếp nhận bố trí công tác đối tượng theo chủ trương thu hút NNL UBND Tp Đà Nẵng 67 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2007), Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 ban hành Quy định sách ưu đãi người tự nguyện đến làm việc quan, đơn vị thuộc Tp Đà Nẵng quản lý 167     68 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2008), Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 ban hành Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học sở giáo dục nước nước ngân sách nhà nước dành cho học sinh trường THPT địa bàn Tp Đà Nẵng 69 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2009), Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 sửa đổi số điều Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND 70 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2010), Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 ban hành Quy định việc tiếp nhận, bố trí sách ưu đãi người tự nguyện đến làm việc quan, đơn vị thuộc UBND Tp Đà Nẵng 71 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2010), Thông báo số 87/TB-UBND ngày 18/6/2010 danh mục ngành nghề tiếp nhận, bố trí công tác người tự nguyện đến làm việc quan, đơn vị thuộc Tp Đà Nẵng năm 2010 72 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2010), Quyết định số 9631/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 ban hành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tp Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 73 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2011), Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/9/2011 ban hành Quy định việc đào tạo, quản lý bố trí công tác người cử đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tp Đà Nẵng 74 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2012), Quyết định số 5882/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 sửa đổi số điều Quyết định số 9631/QĐ-UBND ban hành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tp Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 75 Ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng (2012), Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội thành phố đến năm 2015 76 Viện Lịch sử Quân Việt Nam (2000), Trần Hưng Đạo- Nhà quân thiên tài, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 77 Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội thành phố Đà Nẵng (2010), Đề án Thực trạng giải pháp sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao thành phố Đà Nẵng 78 Vũ Tài Hoa, Hoài Nam, Nguyễn Văn Phước (2004), Bill Gates nói (sách dịch), NXB Trẻ, Tp Hồ Chí Minh II Tài liệu tiếng Anh 79 Batt, R & Moynihan, L.M (2006), “Human Resource Management, Service Quality and Economic Performance in Call Centers”, Working Paper, CAHRS 06 (01), New York: Cornell University, 2006 80 Bowen, D & Lawyer, E (1992), “Total Quality-Oriented Human Resource Management”, Los Angeles, CS: Center for Effectiv Management, 1992 81 CABRI - Collaborative Afriaca Budget Reform Initiative (2009), Collaborating for high quality public resource management in Afriaca 2009 – 2014 168     82 Cardy, R & Dobbins, G.H (1996), “Human Resource Management in a Total Quality Environment: Shifting from a Traditionnal to a TQHRM Approach”, Journal of Quality Management 1, no.1, 1996 83 Cherrington, D.J (1995), The Management of Human Resources, Prentice hall, New Jersey 84 Clake, R & Winkler, V (2006), Reflections on talent management, CIPD, London 85 David, A.De Cenzo & Stephen P.Robbins (1994), Human resource management, Concept and Practices, Canada 86 Heinen, J S & O’Neill, C (2004), “Managing talent to maximise performance”, Employment Relations Today, pp 67-82 87 Iles, P A (2007), “Employee Resourcing and Talent Management in Storey, J ed.”, Human Resource Management, (3), pp 97-114 88 J.N Bradley (2010) “Total Quality and Human Resource Management”, StudyMode.com Retrieved 12, 2010, from http://www.studymode.com/essays/Total-Quality-And-HumanResource-Management-525599.html 89 Juran, Joseph M (1999), Human Resource and Quality, McGraw-Hill, 1999 90 Niels Brynnum (2006), “Total Quality Management- Aspects of Implementation and Human Resource”, Master Business Administration Thesis, Blekinge Institute of Technology, 2006 91 Pham Xuan Thu (2012), “High Quality Human Resouce and Economic Development in Vietnam”, StudyMode.com Retrieved 05, 2012, http://www.studymode.com/essays/High-Quality-Human-Resouce-995698.html from 92 Pudelko, M & Harzing, A.W (2009), Japanese Human Resource Management, London: Routledge, 2009 93 Samuel, A & Suganthi, L (2004), Total Quality Management, New Delhi: Prentice- Hall, 2004 94 Society for chief personnel officers (2005), Talent management: the capacity to make a difference, SOCPO, London, 2005 95 Steyn, Gm; Schulze, S (2003), “Assuring Quality of a Module in Human Resource Management: Learners' Perceptions”, Academic journal article from Education, Vol 123, No 4, 2003 96 Tiona VanDevender (2012), “Total Quality Human Resource Management”, StudyMode.com Retrieved 02, 2012, from http://www.studymode.com/essays/TotalQuality-Human-Resource-Management-915656.html 97 Williams, M (2000), The war for talent: Getting the best from the best, CIPD, London 98 Wilkinson, A (1994), “Managing human resources for quality”, Total Quality Management nr.5, 1994 99 Wood, R (1993), Spring Industries Inc., quality through improved use of human resources, Brett-Koehler Publishers, San Francisco, CA, 1993 169         PHỤ LỤC Phụ lục Mẫu bảng khảo sát dành cho đối tượng sách Phụ lục Mẫu bảng khảo sát dành cho nhà quản lý                           Phụ lục 170     MẪU BẢNG KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH Nhóm nghiên cứu nghiên cứu thực trạng sách nhân lực chất lượng cao (NLCLC) quan hành nhà nước (HCNN) Tp Đà Nẵng Để có số liệu thống kê phục vụ cho việc phân tích, đánh giá sách thành phố ban hành, nhóm nghiên cứu mong nhận giúp đỡ Quý ông (bà) cách điển thông tin theo câu hỏi đây: Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý ông (bà)! C1 Ông (bà) vui lòng cho biết số thông tin cá nhân - Họ tên: - Cơ quan công tác: - Điện thoại: Giới tính: Email: C2 Ông (bà) nằm độ tuổi nào: Từ 22 đến 25 Từ 25 đến 30 Từ 40 đến 45 Trên 45 Từ 30 đến 40 C3 Khi thành phố Đà Nẵng tiếp nhận bố trí công tác, ông (bà) người: Có hộ thường trú thành phố Đà Nẵng Ngoại tỉnh Ngoại quốc C4 Thời gian công tác ông (bà) trước đến làm việc Tp Đà Nẵng (Câu hỏi dành cho ông (bà) người ngoại tỉnh) Dưới 01 năm Từ 01 đến 03 năm Trên 03 năm C5 Ông (bà) có thời gian công tác Tp Đà Nẵng: Dưới 06 tháng Từ 06 tháng đến 02 năm Từ 02 đến 05 năm Trên 05 năm C6 Khi tuyển dụng theo sách NLCLC, ông (bà) thuộc diện: Đã qua đào tạo (được tuyển dụng bố trí công tác ngay) Chưa qua đào tạo (vừa tốt nghiệp THPT tuyển dụng cử đào tạo) C7 Trình độ chuyên môn ông (bà) tiếp nhận công tác thức Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ Tiến sỹ khoa học Phó giáo sư Giáo sư 171     C8 Trong thời gian công tác, ông (bà) quan cử đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: Chưa đào tạo, bồi dưỡng Một lần Hai lần Nhiều lần (trên lần) C9 Các cấp độ đào tạo, bồi dưỡng mà ông (bà) quan cử học: Ngắn hạn Chuyên sâu (bậc học cao hơn) Cả hai Chưa cử đào tạo C10 Ông (bà) cử học sở đào tạo: Trong nước Nước Cả hai Chưa cử đào tạo C11 Ông bà có nguyện vọng cử đào tạo chuyên sâu nước Không có nguyện vọng Có nguyện vọng chưa đủ điều kiện trình độ ngoại ngữ Có nguyện vọng cử học C12 Trình độ chuyên môn ông (bà) Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ Tiến sỹ khoa học Phó giáo sư Giáo sư C13 Chức vụ chức danh mà ông (bà) đảm nhiệm tiếp nhận công tác Chuyên viên tương đương Cán quản lý cấp trung gian (trưởng phòng, phó phòng tương đương) Lãnh đạo quan (giám đốc, phó giám đốc tương đương) C14 Chức vụ chức danh mà ông (bà) đảm nhiệm nay: Chuyên viên tương đương Cán quản lý cấp trung gian (trưởng phòng, phó phòng tương đương) Lãnh đạo quan (giám đốc, phó giám đốc tương đương) C15 Ông (bà) quan tâm tìm đến sách NLCLC Tp Đà Nẵng vì: (Câu hỏi dành cho người ngoại tỉnh đến công tác thành phố) Tp Đà Nẵng đẹp (có bờ biển dài đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh tiếng) Có nhiều lợi phát triển kinh tế Có kinh tế- xã hội phát triển cao so với mặt chung nước Tất yếu tố 172     C16 Ông (bà) biết thông tin sách NLCLC Tp Đà Nẵng cách nào: Qua bạn bè người thân Qua văn thức thành phố Qua mạng Internet Qua thông tin từ sở đào tạo nơi học tập C17 Ông (bà) đăng ký tham gia sách NLCLC Đà Nẵng cách nào: Trực tiếp Qua Bưu điện Qua mạng Internet Qua bạn bè người thân (đăng ký hộ) C18 Thời gian từ lúc ông (bà) đăng ký tham gia đến có kết trả lời thức từ nhà quản lý Tp Đà Nẵng bao lâu: Dưới 01 tháng Từ 01 đến 03 tháng Từ 03 đến 06 tháng Sau 06 tháng C19 Đánh giá ông (bà) việc quy hoạch NLCLC Tp Đà Nẵng (Cho điểm từ đến 5, điểm tốt nhất) Mức độ đánh giá Đối tượng quy hoạch NNLCLC Những người qua đào tạo ĐH SĐH, có kỹ thực hành nghề nghiệp tốt, không phân biệt hộ Công chức máy nhà nước thành phố có lực công tác tốt, có triển vọng phát triển chuyên môn nghiệp vụ Học sinh THPT thành phố có trình học tập rèn luyện tốt, có triển vọng phát triển chuyên môn nghiệp vụ, có nguyện vọng đào tạo phát triển chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho máy nhà nước thành phố C20 Đánh giá ông (bà) tiêu chí tuyển dụng NLCLC Tp Đà Nẵng Tiêu chí NNLCLC phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý HCNN Tiêu chí NNLCLC chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý HCNN C21 Nhận xét ông (bà) việc bố trí công tác điều kiện làm việc quan: (Cho điểm từ đến 5, điểm tốt nhất) Điểm đánh giá Nội dung đánh giá - Được bố trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, lực, sở trường - Điều kiện làm việc tốt: không gian, trang thiết bị, hệ thống thông tin, CSDL phục vụ công tác 173     C22 Trong trình công tác, ông (bà) chuyển đổi vị trí công tác: Một lần Hai lần Trên lần C23 Vấn đề quan tâm ông (bà) tham gia sách NLCLC Đà Nẵng là: Chế độ đãi ngộ ban đầu, chế độ phụ cấp theo lương cao Được tạo điều kiện nhà Được bố trí công việc ngành nghề đào tạo Tất nội dung C24 Đánh giá ông (bà) sách đãi ngộ NLCLC Tp Đà Nẵng theo tiêu chí (Cho điểm từ đến 5, điểm tốt nhất) Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Chế độ đãi ngộ ban đầu Chế độ phụ cấp theo lương Cơ hội thăng tiến Các hình thức khen thưởng C25 Với chế độ tiền lương phụ cấp theo lương, chế độ hỗ trợ nhà ở, sống ông (bà) là: Rất tốt (sung túc) Tốt (có dư thừa vật chất) Bình thường (đủ chi tiêu) Không đủ sống (không đủ chi tiêu) C26 Ông (bà) có khen thưởng thường xuyên cống hiến mình: Thường xuyên (hàng năm) Không thường xuyên (có năm không khen thưởng) Khen thưởng theo thành tích trường hợp cụ thể C27 Các hình thức khen thưởng năm 2010, 2011, 2012 ông (bà) thường là: Lao động tiên tiến Chiến sỹ thi đua Bằng khen cấp thành phố Được đề nghị cấp TW khen thưởng C28 Khi tham gia sách NLCLC Tp Đà Nẵng, ông (bà) có mong muốn tạo hội thăng tiến lực Rất quan tâm Đã nghĩ đến Không quan tâm Không quan tâm Xin cảm ơn Quý ông (bà)! 174     Phụ lục MẪU BẢNG KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ Nhóm nghiên cứu nghiên cứu thực trạng sách nhân lực chất lượng cao (NLCLC) quan hành nhà nước (HCNN) Tp Đà Nẵng Để có số liệu thống kê phục vụ cho việc phân tích, đánh giá sách thành phố ban hành, nhóm nghiên cứu mong nhận giúp đỡ Quý ông (bà) cách điển thông tin theo câu hỏi đây: Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý ông (bà)! C1 Ông (bà) vui lòng cho biết số thông tin cá nhân - Họ tên: Giới tính: - Cơ quan công tác: Chức vụ: - Điện thoại: Email: C2 Đánh giá ông (bà) việc quy hoạch NLCLC Tp Đà Nẵng (Cho điểm từ đến 5, đó: điểm trung bình, điểm tốt nhất) Mức độ đánh giá Đối tượng quy hoạch NNLCLC Những người qua đào tạo ĐH SĐH, có kỹ thực hành nghề nghiệp tốt, không phân biệt hộ Công chức máy nhà nước thành phố có lực công tác tốt, có triển vọng phát triển chuyên môn nghiệp vụ Học sinh THPT thành phố có trình học tập rèn luyện tốt, có triển vọng phát triển chuyên môn nghiệp vụ, có nguyện vọng đào tạo phát triển chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho máy nhà nước thành phố C3 Đánh giá ông (bà) trình độ người tuyển dụng theo sách NLCLC công tác quan, đơn vị (Cho điểm từ đến 5, đó: điểm trung bình, điểm tốt nhất) Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Nhận thức xã hội Giao tiếp ứng xử Kỹ thực hành nghề nghiệp Trình độ ngoại ngữ khả ứng dụng CNTT Thái độ phục vụ nhân dân 175     C4 Đánh giá ông (bà) đạo đức công vụ lực công tác đối tượng sách cử đào tạo trở công tác (Cho điểm từ đến 5, đó: điểm trung bình, điểm tốt nhất) Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá - Đạo đức công vụ: Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; Lối sống, tác phong lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ công tác - Năng lực công tác: Kết thực nhiệm vụ giao; Kỹ ngoại ngữ cần thiết phục vụ cho công việc; Kỹ cần thiết sáng tạo việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn; Thái độ nhã nhặn, lịch giao tiếp với nhân dân, với đồng nghiệp; Tinh thần tập thể, lợi ích chung C5 Đánh giá ông (bà) đạo đức công vụ, trình độ lực công tác đối tượng sách NLCLC công tác quan, đơn vị (Cho điểm từ đến 5, đó: điểm trung bình, điểm tốt nhất) Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá - Đạo đức công vụ: Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; Lối sống, tác phong lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ công tác - Trình độ học vấn trình độ chuyên môn: Nhận thức xã hội, kỹ thực hành nghề nghiệp - Năng lực công tác: Kết thực nhiệm vụ giao; Kỹ ngoại ngữ cần thiết phục vụ cho công việc; Kỹ cần thiết sáng tạo việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn; Thái độ nhã nhặn, lịch giao tiếp với nhân dân, với đồng nghiệp; C6 Đánh giá ông (bà) tiêu chí tuyển dụng NLCLC Tp Đà Nẵng Tiêu chí NLCLC phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý HCNN Tiêu chí NLCLC chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý HCNN 176     C7 Đánh giá ông (bà) việc cử người đào tạo nước theo sách NLCLC thành phố (Cho điểm từ đến 5, đó: điểm trung bình, điểm tốt nhất) Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Cơ hội học tập cho đối tượng Thành phố định hướng thẩm định sở đào tạo, chương trình đào tạo nước C8 Đánh giá ông (bà) chế độ đãi ngộ thành phố đối tượng sách NLCLC công tác quan, đơn vị (Cho điểm từ đến 5, đó: điểm trung bình, điểm tốt nhất) Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Chế độ đãi ngộ ban đầu Chế độ phụ cấp theo lương Cơ hội thăng tiến Các hình thức khen thưởng C9 Đánh giá ông (bà) việc đãi ngộ để thu hút chuyên gia, nhà quản lý giỏi làm việc máy HCNN thành phố Mức độ đánh giá Đồng ý Nội dung đánh giá Không đồng ý Không có ý kiến Chế độ đãi ngộ chưa thực cao để thu hút chuyên gia, nhà quản lý giỏi Điều kiện làm việc chưa đáp ứng với việc thu hút chuyên gia, nhà quản lý giỏi C10 Ông (bà) cho biết cách thức đánh giá lực đối tượng sách NLCLC công tác quan, đơn vị Đánh giá nội quan Kết hợp đánh giá nội với đánh giá cá nhân, tổ chức bên 177     C11 Đánh giá ông (bà) chất lượng đội ngũ công chức quan so với giai đoạn 2000-2005 thể thông qua tiêu chí đây: (Cho điểm từ đến 5, đó: điểm trung bình, điểm tốt nhất) Cách thức cho điểm: Điểm đánh giá nay/Điểm đánh giá giai đoạn 2000-2005 Ví dụ: Nội dung “Thời gian giải công việc”: 4.0/3.9 Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Hiện Giai đoạn 2000-2005 5 Nhận thức xã hội kỹ thực hành nghề nghiệp Thời gian giải công việc Trình độ ngoại ngữ khả ứng dụng CNTT Giao tiếp ứng xử thái độ phục vụ nhân dân C12 Đánh giá ông (bà) chất lượng, hiệu thực thi nhiệm vụ quan so với giai đoạn 2000-2005 thể thông qua tiêu chí đây: (Cho điểm từ đến 5, đó: điểm trung bình, điểm tốt nhất) Cách thức cho điểm: Điểm đánh giá nay/Điểm đánh giá giai đoạn 2000-2005 Ví dụ: Nội dung “Thời gian giải công việc”: 4.0/3.9 Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Hiện Thời gian giải công việc Chất lượng giải công việc Đáp ứng yêu cầu tạo hài lòng người dân 178 Giai đoạn 2000-2005 5     C13 Ý kiến ông (bà) việc hoàn thiện sách NLCLC Tp Đà Nẵng thời gian tới Đề xuất nội dung hoàn thiện sách NNLCLC - Xác định rõ độ tuổi quy hoạch NLCLC nhằm phát huy tối đa lực cống hiến đối tượng sách - Xây dựng quy hoạch NLCLC cách chi tiết theo chuỗi thời gian, đảm bảo quy hoạch ngắn hạn, trung dài hạn - Xây dựng tiêu chí NLCLC cách khoa học, làm sở để xác định đối tượng sách NNLCLC - Xác định nguồn tuyển dụng theo hướng mở rộng nhằm tạo nhiều lựa chọn việc tuyển dụng người có tài để hình thành NLCLC cho máy HCNN - Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo phát triển NLCLC - Thành lập quan chuyên trách làm đầu mối thực sách đào tạo phát triển NLCLC - Thiết lập chế độ đãi ngộ theo hướng mũi nhọn, tập trung vào đối tượng chuyên gia, nhà quản lý giỏi, tạo khác biệt đãi ngộ so với đối tượng tài khác - Xây dựng nội dung đánh giá riêng NLCLC để phân biệt rõ đối tượng với đội ngũ công chức nói chung máy HCNN - Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp đánh giá NLCLC nhằm đảm bảo tính khách quan hoạt động đánh giá Xin trân trọng cảm ơn Quý ông (bà)!   179 Đồng ý Không đồng ý Có ý kiến khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng, Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng, Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay