Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

210 144 0
  • Loading ...
1/210 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ********* NGUYỄN HỮU XUYÊN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý) Mã số: 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quang Tuấn PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà HÀ NỘI, NĂM 2013 iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN i ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỂ CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 1.1 Tổng quan nghiên cứu sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi công nghệ 1.1.1 Các công trình nghiên cứu nước 1.1.2 Các công trình nghiên cứu nước 13 1.1.3 Kết luận rút từ tổng quan nghiên cứu 20 1.2 Phương pháp nghiên cứu 21 1.2.1 Khung lý thuyết nghiên cứu 21 1.2.2 Quy trình nghiên cứu 22 1.2.4 Phương pháp xử lý liệu 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC 26 NHẰM THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 2.1 Công nghệ đổi công nghệ 26 2.1.1 Khái niệm công nghệ đổi công nghệ 26 2.1.2 Vai trò công nghệ đổi công nghệ phát triển 32 kinh tế, xã hội doanh nghiệp 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp 2.2 Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi công nghệ 34 37 iv 2.2.1 Khái niệm vai trò sách nhà nước nhằm thúc đẩy 37 doanh nghiệp đổi công nghệ 2.2.2 Mục tiêu sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp 41 đổi công nghệ 2.2.3 Nguyên tắc sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh 43 nghiệp đổi công nghệ 2.2.4 Các sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi 44 công nghệ 2.2.5 Các tiêu chí đánh giá sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh 51 nghiệp đổi công nghệ 2.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới sách nhà nước nhằm thúc 56 đẩy doanh nghiệp đổi công nghệ KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 3: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ 61 NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 3.1 Kinh nghiệm sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh 61 nghiệp đổi công nghệ số quốc gia giới 3.1.1 Kinh nghiệm Mỹ 61 3.1.2 Kinh nghiệm số nước Châu Âu 63 3.1.3 Kinh nghiệm số nước Châu Á 64 3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH NHÀ 78 NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 4.1 Tổng quan thực trạng đổi công nghệ doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp địa bàn Hà Nội từ năm 2000 đến 2012 78 v 4.1.1 Thực trạng đổi công nghệ doanh nghiệp Việt Nam 78 từ năm 2000 đến 2012 4.1.2 Thực trạng đổi công nghệ doanh nghiệp địa 81 bàn Hà Nội từ năm 2000 đến 2012 4.2 Thực trạng sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh 92 nghiệp đổi công nghệ từ năm 2000 đến 2012 4.2.1 Mục tiêu sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiêp đổi 92 công nghệ từ năm 2000 đến 2012 4.2.2 Các sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiêp địa 93 bàn Hà Nội đổi công nghệ từ năm 2000 đến 2012 4.3 Đánh giá sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp 108 đổi công nghệ từ năm 2000 đến 2012 4.3.1 Đánh giá sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp 108 địa bàn Hà Nội đổi công nghệ theo nhóm tiêu chí 4.3.2 Đánh giá ưu, nhược điểm sách nhà nước nhằm thúc 120 đẩy doanh nghiệp đổi công nghệ KẾT LUẬN CHƯƠNG 126 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC 127 NHẰM THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 5.1 Bối cảnh quốc tế nước việc hoàn thiện sách 127 nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi công nghệ 5.1.1 Bối cảnh quốc tế 127 5.1.2 Bối cảnh nước 128 5.2 Quan điểm Nhà nước nhằm hoàn thiện sách thúc 129 đẩy doanh nghiệp đổi công nghệ đến năm 2020 5.3 Giải pháp hoàn thiện sách nhà nước nhằm thúc đẩy 131 doanh nghiệp đổi công nghệ 5.3.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường thể chế nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi công nghệ 131 vi 5.3.2 Nhóm giải pháp kinh tế nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi 135 công nghệ 5.3.3 Nhóm giải pháp đào tạo, thông tin, tuyên truyền nhằm thúc 143 đẩy doanh nghiệp đổi công nghệ 5.3.4 Các giải pháp khác 5.4 Điều kiện thực giải pháp 145 146 5.4.1 Đối với Nhà nước 146 5.4.2 Đối với doanh nghiệp 148 KẾT LUẬN CHƯƠNG 149 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 150 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 152 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC 164 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT APCTT : Trung tâm Chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương CGCN : Chuyển giao công nghệ CIEM : Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương CN : Công nghệ CTG : Các tác giả CSNN : Chính sách nhà nước ĐMCN : Đổi công nghệ DN : Doanh nghiệp ĐHKTQD : Đại học Kinh tế Quốc dân ESCAP : Uỷ ban kinh tế xã hội khu vực Châu Thái Bình Dương FDI : Đầu tư trực tiếp nước GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GTGT : Giá trị gia tăng GSO : Tổng cục thống kế HASMEA : Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hà Nội KH&CN : Khoa học công nghệ NISTPASS : Viện Chiến lược Chính sách Khoa học Công nghệ OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế QLNN : Quản lý nhà nước R&D : Nghiên cứu triển khai VCCI : Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam UNDP : Chương trình phát triển Liên hợp quốc WEF : Diễn đàn kinh tế giới viii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 4.1: Thực trạng tiến hành hoạt động đầu tư ĐMCN doanh 84 nghiệp địa bàn Hà Nội Bảng 4.2: Lý ĐMCN doanh nghiệp địa bàn Hà Nội 88 Bảng 4.3: Năng lực công nghệ doanh nghiệp địa bàn Hà Nội 89 Bảng 4.4: Đánh giá doanh nghiệp địa bàn Hà Nội việc ban hành 94 sách liên quan tới ĐMCN Bảng 4.5: Đánh giá doanh nghiệp địa bàn Hà Nội máy 97 QLNN nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN Bảng 4.6: So sánh lợi ích hình thức ưu đãi sách kinh tế 104 Bảng 4.7: Khả nhận biết sách doanh nghiệp địa bàn 109 Hà Nội sách ĐMCN ban hành Bảng 4.8: Mức độ nhận biết doanh nghiệp địa bàn Hà Nội 109 nội dung sách liên quan tới ĐMCN Bảng 4.9: Nhận thức doanh nghiệp địa bàn Hà Nội mức độ cần 112 thiết phải tiến hành hoạt động ĐMCN Bảng 4.10: Đánh giá doanh nghiệp địa bàn Hà Nội qui định 116 để hưởng ưu đãi HÌNH VẼ Hình 1.1: Khung lý thuyết nghiên cứu sách nhà nước nhằm thúc 21 đẩy doanh nghiệp ĐMCN Hình 1.2: Quy trình nghiên cứu CSNN nhằm thúc đẩy DN ĐMCN 22 Hình 2.1: Các thành phần cấu thành công nghệ 29 Hình 2.2: Các hoạt động đổi công nghệ 31 Hình 2.3: Mối quan hệ hệ thống công nghệ với hệ thống KT-XH 33 Hình 2.4: Nội dung phân tích CSNN nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN 38 Hình 2.5: Các yếu tố sách theo cách tiếp cận khung logic 39 ix Hình 2.6: Cây mục tiêu CSNN nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN 41 Hình 4.1: Các hoạt động ĐMCN doanh nghiệp Việt Nam 80 Hình 4.2: Trình độ công nghệ doanh nghiệp địa bàn Hà Nội 83 Hình 4.3: Tỷ lệ đầu tư ĐMCN/doanh thu doanh nghiệp địa bàn 85 Hà Nội Hình 4.4: Nhu cầu doanh nghiệp địa bàn Hà Nội đối 87 với hoạt động ĐMCN Hình 4.5: Mức độ khó khăn vốn huy động vốn cho ĐMCN 91 doanh nghiệp địa bàn Hà Nội Hình 4.6: Đánh giá doanh nghiệp địa bàn Hà Nội 95 sách nhà nước buộc doanh nghiệp phải tiến hành ĐMCN Hình 4.7: Mức độ nhận biết doanh nghiệp địa bàn Hà Nội 110 nội dung ưu đãi thuế cho ĐMCN Hình 4.8: Mức độ nhận biết doanh nghiệp địa bàn Hà Nội 110 nội dung ưu đãi tín dụng cho ĐMCN Hình 4.9: Mức độ nhận biết doanh nghiệp địa bàn Hà Nội 111 nội dung hỗ trợ trực tiếp cho ĐMCN Hình 4.10: Hiệu lực sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp địa bàn Hà 113 Nội ĐMCN Hình 4.11: Hiệu sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp địa 115 bàn Hà Nội ĐMCN Hình 4.12: Tính phù hợp sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp 116 địa bàn Hà Nội ĐMCN Hình 4.13: Đánh giá doanh nghiệp địa bàn Hà Nội qui định 117 đăng ký để hưởng ưu đãi Hình 4.14: Tính bền vững sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp 119 địa bàn Hà Nội ĐMCN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài luận án Công nghệ công cụ để phát triển kinh tế, xã hội cách nhanh chóng bền vững môi trường cạnh tranh quốc tế, điều quốc gia giới thừa nhận Công nghệ lạc hậu thường dẫn đến suất lao động thấp, tiêu hao nguyên vật liệu, lượng cao, nguy gây ô nhiễm môi trường, sản phẩm khó đáp ứng yêu cầu, nhu cầu thị trường tính cạnh tranh sản phẩm không cao Công nghệ coi yếu tố tác động trực tiếp tới suất, chất lượng sản phẩm ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp, phát triển thịnh vượng quốc gia Đặc biệt kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững, tạo dựng uy tín phát triển thương hiệu không tiến hành hoạt động ĐMCN Nhà nghiên cứu quản lý tiếng Perter Drucker khẳng định “Đổi công nghệ trở thành công cụ quan trọng kinh doanh đại”, điều có nghĩa ĐMCN trở thành yếu tố ưu tiên hàng đầu có ý nghĩa định đến thành bại doanh nghiệp kinh tế thị trường Tuy nhiên thực tế, để ĐMCN việc doanh nghiệp phải hiểu rõ trình đổi yếu tố ảnh huởng trực tiếp, gián tiếp hay yếu tố bên bên ảnh hưởng tới ĐMCN phải thấy khó khăn định để khắc phục nguồn vốn để tiếp nhận công nghệ, cách đánh giá công nghệ, cách lựa chọn công nghệ thích hợp, phương thức chuyển giao công nghệ, nguồn nhân lực cần có để phục vụ cho trình ĐMCN, phải nắm rõ sách, chế Nhà nước hoạt động ĐMCN, v.v Hiện nay, sách nhà nước ĐMCN Việt Nam nói chung Hà Nội nói riêng khẳng định nhận thức Nhà nước thành phố Hà Nội việc thúc đẩy hoạt động ĐMCN doanh nghiệp Hoạt động ĐMCN có sức lan tỏa rộng; vì, thứ xét từ giác độ Nhà nước việc quản lý ĐMCN góp phần hạn chế tác động tiêu cực công nghệ tới môi trường tới lợi ích xã hội; thứ hai, xét từ giác độ doanh nghiệp góp phần nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Đến nay, hoạt động ĐMCN doanh nghiệp nói chung sách thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN nói riêng trình bày khía cạnh, quan điểm, đối tượng nghiên cứu, trường phái khác phương pháp nghiên cứu khác thông qua công trình nghiên cứu nước Các công trình có đóng góp thiết thực lý luận thực tiễn Tuy nhiên, nghiên cứu chưa cung cấp thông tin đầy đủ yếu tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN theo cách tiếp cận công cụ sách, đứng giác độ quản lý nhà nước khoa học công nghệ nói chung ĐMCN nói riêng Đây nội dung cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện Qua đó, luận án bổ sung làm rõ khái niệm ĐMCN phù hợp với điều kiện hoàn cảnh Việt Nam, từ đề xuất nhóm tiêu chí đánh giá sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN Kết luận số 234-TB/TW ngày 1/4/2009 Bộ Chính trị Nghị số 22/2008/NQ-CP ngày 28/5/2009 Chính phủ xác định nhiệm vụ phải tập trung đẩy nhanh tốc độ ĐMCN ngành kinh tế Ngày 10/5/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 677/QĐ-TTg việc phê duyệt “Chương trình ĐMCN Quốc gia đến năm 2020”; theo mục tiêu chương trình đến năm 2015 số lượng doanh nghiệp thực ĐMCN tăng trung bình 10%/năm đến năm 2020 số lượng doanh nghiệp thực ĐMCN tăng trung bình 15%/năm, có 5% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thủ tướng ban hành định số 418/QĐ-TTg, ngày 11/4/2012 phê duyệt “Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011 - 2012”; theo ĐMCN yếu tố quan trọng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế Như vậy, ĐMCN vấn đề thực tiễn quan tâm Hà Nội thủ đô Việt Nam, vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm đầu não trị, văn hoá, giáo dục nước, đồng thời có tiềm phát triển kinh tế, xã hội, công nghệ tương lai Luận án lựa chọn doanh nghiệp địa bàn Hà Nội nhằm ba mục đích: (i) phù hợp với khả tiến hành khảo sát 188 q2.6.8_Nang luc cua DN_Muon DMCN nhung thieu von va khong huy dong duoc von Frequency Percent Valid Rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 8 Khong dong y 10 8.4 8.4 9.2 Binh thuong 47 39.5 39.5 48.7 Dong y 51 42.9 42.9 91.6 Rat dong y 10 8.4 8.4 100.0 119 100.0 100.0 Total q2.6.9_Nang luc cua DN_Muon DMCN nhung nang luc nhan luc han che Frequency Percent Valid Rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 8 Khong dong y 42 35.3 35.3 36.1 Binh thuong 63 52.9 52.9 89.1 Dong y 7.6 7.6 96.6 Rat dong y 3.4 3.4 100.0 119 100.0 100.0 Total q2.6.10_Nang luc cua DN_Muon DMCN nhung thieu thong tin ve thi truong Sp va CN Frequency Percent Valid Rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 7.6 7.6 7.6 Khong dong y 49 41.2 41.2 48.7 Binh thuong 45 37.8 37.8 86.6 Dong y 13 10.9 10.9 97.5 2.5 2.5 100.0 119 100.0 100.0 Rat dong y Total q2.6.11_Nang luc cua DN_Muon DMCN nhung thieu su tro giup cua Nha nuoc 189 Frequency Percent Valid Rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 5.0 5.0 5.0 Khong dong y 40 33.6 33.6 38.7 Binh thuong 30 25.2 25.2 63.9 Dong y 41 34.5 34.5 98.3 1.7 1.7 100.0 119 100.0 100.0 Rat dong y Total q2.6.12_Nang luc cua DN_Muon DMCN nhung moi truong chinh sach han che Frequency Percent Valid Rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 5.0 5.0 5.0 Khong dong y 45 37.8 37.8 42.9 Binh thuong 35 29.4 29.4 72.3 Dong y 24 20.2 20.2 92.4 7.6 7.6 100.0 119 100.0 100.0 Rat dong y Total q2.6.13_Nang luc cua DN_Dap ung duoc yeu cau DMCN Frequency Percent Valid Rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 3.4 3.4 3.4 Khong dong y 20 16.8 16.8 20.2 Binh thuong 42 35.3 35.3 55.5 Dong y 46 38.7 38.7 94.1 5.9 5.9 100.0 119 100.0 100.0 Rat dong y Total Đánh giá doanh nghiệp tác động sách nhà nước 3.1 Mức độ nhận biết văn qui phạm pháp luật ĐMCN Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation 190 q3.1.1_Nhan biet van ban qui pham phap luat 119 00 1.00 9076 29087 q3.1.1.1_Thoi gian tiep can 119 00 5.00 2.9580 1.60188 q3.1.1.2.1Trang web CP, bo, nganh, dia phuong 119 00 1.00 5210 50167 q3.1.1.2.2_Ti vi, dai, bao giay 119 00 1.00 4790 50167 q3.1.1.2.3_Hoi thao, hoi nghi, trien lam 119 00 1.00 3445 47723 q3.1.1.2.4_To chuc ho tro phap ly, thong tin 119 00 1.00 3193 46819 q3.1.1.2.5_Cac kenh tiep can khac 119 00 1.00 3529 47991 q3.1.1.3_Chi phi tiep can de co duoc thong tin 119 00 5.00 2.1597 1.20016 q3.1.2.1_Nhan biet_Uu dai ve thue 119 1.00 5.00 2.9916 95221 q3.1.2.2_Nhan biet_Uu dai ve tin dung 119 1.00 5.00 2.8151 88266 q3.1.2.3_Nhan biet_Ho tro truc tiep 119 1.00 5.00 2.6639 81591 q3.1.2.4_Nhan biet_Ho tro phat trien thi truong cong nghe 119 1.00 5.00 2.5462 87088 q3.1.2.5_Nhan biet_Ho tro dao tao nguon nhan luc 119 1.00 4.00 2.5126 72329 q3.1.2.6_Nhan biet_Cac uu dai thuc day doanh nghiep DMCN noi chung 119 1.00 5.00 2.8908 86151 Valid N (listwise) 119 q3.1.1_Nhan biet van ban qui pham phap luat Frequ ency Valid Khong Co Percent Valid Percent Cumulative Percent 11 9.2 9.2 9.2 108 90.8 90.8 100.0 191 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation q3.1.1_Nhan biet van ban qui pham phap luat 119 00 1.00 9076 29087 q3.1.1.1_Thoi gian tiep can 119 00 5.00 2.9580 1.60188 q3.1.1.2.1Trang web CP, bo, nganh, dia phuong 119 00 1.00 5210 50167 q3.1.1.2.2_Ti vi, dai, bao giay 119 00 1.00 4790 50167 q3.1.1.2.3_Hoi thao, hoi nghi, trien lam 119 00 1.00 3445 47723 q3.1.1.2.4_To chuc ho tro phap ly, thong tin 119 00 1.00 3193 46819 q3.1.1.2.5_Cac kenh tiep can khac 119 00 1.00 3529 47991 q3.1.1.3_Chi phi tiep can de co duoc thong tin 119 00 5.00 2.1597 1.20016 q3.1.2.1_Nhan biet_Uu dai ve thue 119 1.00 5.00 2.9916 95221 q3.1.2.2_Nhan biet_Uu dai ve tin dung 119 1.00 5.00 2.8151 88266 q3.1.2.3_Nhan biet_Ho tro truc tiep 119 1.00 5.00 2.6639 81591 q3.1.2.4_Nhan biet_Ho tro phat trien thi truong cong nghe 119 1.00 5.00 2.5462 87088 q3.1.2.5_Nhan biet_Ho tro dao tao nguon nhan luc 119 1.00 4.00 2.5126 72329 q3.1.2.6_Nhan biet_Cac uu dai thuc day doanh nghiep DMCN noi chung 119 1.00 5.00 2.8908 86151 119 100.0 100.0 Total q3.1.1.1_Thoi gian tiep can Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 192 Valid 11 9.2 9.2 9.2 Rat cham 17 14.3 14.3 23.5 Cham 16 13.4 13.4 37.0 Trung binh 18 15.1 15.1 52.1 Nhanh 36 30.3 30.3 82.4 Rat nhanh 21 17.6 17.6 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.1.1.2.1Trang web Chinh phu, bo, nganh, dia phuong Frequency Percent Valid Khong Co Total Valid Percent Cumulative Percent 57 47.9 47.9 47.9 62 52.1 52.1 100.0 119 100.0 100.0 q3.1.1.2.2_Ti vi, dai, bao giay Frequency Percent Valid Khong Co Total Valid Percent Cumulative Percent 62 52.1 52.1 52.1 57 47.9 47.9 100.0 119 100.0 100.0 q3.1.1.2.3_Hoi thao, hoi nghi, trien lam Frequency Percent Valid Khong Co Total Valid Percent Cumulative Percent 78 65.5 65.5 65.5 41 34.5 34.5 100.0 119 100.0 100.0 q3.1.1.2.4_To chuc ho tro phap ly, thong tin Frequency Percent Valid Khong Co Total Valid Percent Cumulative Percent 81 68.1 68.1 68.1 38 31.9 31.9 100.0 119 100.0 100.0 193 q3.1.1.2.5_Cac kenh tiep can khac Frequency Percent Valid Khong Co Total Valid Percent Cumulative Percent 77 64.7 64.7 64.7 42 35.3 35.3 100.0 119 100.0 100.0 q3.1.1.3_Chi phi tiep can de co duoc thong tin Frequency Percent Valid Valid Percent Cumulative Percent 10 8.4 8.4 8.4 Rat re 26 21.8 21.8 30.3 Re 35 29.4 29.4 59.7 Trung binh 35 29.4 29.4 89.1 Dat 7.6 7.6 96.6 Rat dat 3.4 3.4 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.1.2.1_Nhan biet_Uu dai ve thue Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong biet noi dung 4.2 4.2 4.2 Biet nhung khong ro noi dung 29 24.4 24.4 28.6 Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc 57 47.9 47.9 76.5 Biet ro noi dung su dung duoc nhung it 18 15.1 15.1 91.6 Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen 10 8.4 8.4 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.1.2.2_Nhan biet_Uu dai ve tin dung Frequency Percent Valid Khong biet noi dung 2.5 Valid Percent Cumulative Percent 2.5 2.5 194 Biet nhung khong ro noi dung 46 38.7 38.7 41.2 Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc 44 37.0 37.0 78.2 Biet ro noi dung su dung duoc nhung it 22 18.5 18.5 96.6 3.4 3.4 100.0 119 100.0 100.0 Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen Total q3.1.2.3_Nhan biet_Ho tro truc tiep Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong biet noi dung 5.9 5.9 5.9 Biet nhung khong ro noi dung 44 37.0 37.0 42.9 Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc 51 42.9 42.9 85.7 Biet ro noi dung su dung duoc nhung it 16 13.4 13.4 99.2 8 100.0 119 100.0 100.0 Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen Total q3.1.2.4_Nhan biet_Ho tro phat trien thi truong cong nghe Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong biet noi dung 13 10.9 10.9 10.9 Biet nhung khong ro noi dung 44 37.0 37.0 47.9 Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc 47 39.5 39.5 87.4 Biet ro noi dung su dung duoc nhung it 14 11.8 11.8 99.2 8 100.0 Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen 195 q3.1.2.4_Nhan biet_Ho tro phat trien thi truong cong nghe Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong biet noi dung 13 10.9 10.9 10.9 Biet nhung khong ro noi dung 44 37.0 37.0 47.9 Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc 47 39.5 39.5 87.4 Biet ro noi dung su dung duoc nhung it 14 11.8 11.8 99.2 8 100.0 119 100.0 100.0 Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen Total q3.1.2.5_Nhan biet_Ho tro dao tao nguon nhan luc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong biet noi dung 3.4 3.4 3.4 Biet nhung khong ro noi dung 62 52.1 52.1 55.5 Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc 41 34.5 34.5 89.9 Biet ro noi dung su dung duoc nhung it 12 10.1 10.1 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.1.2.6_Nhan biet_Cac uu dai thuc day doanh nghiep DMCN noi chung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong biet noi dung 5.0 5.0 5.0 Biet nhung khong ro noi dung 30 25.2 25.2 30.3 Biet ro noi dung nhung khong su dung duoc 57 47.9 47.9 78.2 Biet ro noi dung su dung duoc nhung it 23 19.3 19.3 97.5 196 Biet ro noi dung va su dung thuong xuyen Total 2.5 2.5 119 100.0 100.0 100.0 3.2 Đánh giá doanh nghiệp sách nhà nước nhằm thúc đẩy DN ĐMCN Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation q3.2.1.1_Danh gia_Dang ky de duoc huong uu dai noi chung 119 1.00 4.00 2.4622 71057 q3.2.1.2_Danh gia_Qui dinh uu dai tin dung 119 1.00 4.00 2.4538 66061 q3.2.1.3_Danh gia_Qui dinh uu dai thue 119 1.00 4.00 2.2605 70665 q3.2.1.4_Danh gia_Qui dinh uu dai ve dao tao 119 1.00 5.00 2.9664 81233 q3.2.1.5_Danh gia_Qui dinh danh gia doanh nghiep 119 1.00 5.00 3.1008 83762 q3.2.1.6_Danh gia_Muc duoc huong 119 1.00 3.00 2.1345 58112 q3.2.2.1_Danh gia ve Cq QLNN_He thong van ban phap luat 119 1.00 5.00 3.6050 85587 q3.2.2.2_Danh gia ve Cq QLNN_Phoi hop giua cac don vi 119 1.00 5.00 3.6807 83293 q3.2.2.3_Danh gia ve Cq QLNN_Nang luc giai quyet 119 2.00 5.00 3.6891 75631 q3.2.2.4_Danh gia ve Cq QLNN_Su tham gia XD chinh sach cua DN 119 1.00 5.00 3.6134 85479 q3.2.2.5_Danh gia ve Cq QLNN_Su chong cheo giua cac van ban phap luat 119 2.00 5.00 3.5546 83053 q3.2.2.6_Danh gia ve Cq QLNN_Uu dai thue chua du manh 119 2.00 5.00 3.6807 86292 197 q3.2.2.7_Danh gia ve Cq QLNN_Uu dai tin dung chua du manh 119 2.00 5.00 3.6218 80245 q3.2.2.8_Danh gia ve Cq QLNN_Muc ho tro truc tiep chua du manh 119 2.00 5.00 3.6303 87203 q3.2.2.9_Danh gia ve Cq QLNN_Cac chinh sach noi chung chua du manh 119 2.00 5.00 3.5630 88909 q3.2.2.10_Danh gia ve Cq QLNN_Cac chinh sach chua du manh de buoc DN DMCN 119 1.00 5.00 3.4454 87039 q3.2.3.1_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Hieu qua 119 1.00 4.00 2.3109 98933 q3.2.3.2_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Hieu luc 119 1.00 4.00 2.3950 90403 q3.2.3.3_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Ben vung 119 1.00 5.00 2.3782 90190 q3.2.3.4_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Phu hop 119 1.00 4.00 2.5126 99886 q3.2.3.5_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Cong bang 119 1.00 5.00 2.5630 92644 Valid N (listwise) 119 q3.2.1.1_Danh gia_Dang ky de duoc huong uu dai noi chung Frequency Percent Valid Rat kho khan Valid Percent Cumulative Percent 4.2 4.2 4.2 Kho khan 64 53.8 53.8 58.0 Binh thuong 40 33.6 33.6 91.6 Thuan loi 10 8.4 8.4 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.2.1.2_Danh gia_Qui dinh uu dai tin dung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 198 Valid Rat kho khan 1.7 1.7 1.7 Kho khan 70 58.8 58.8 60.5 Binh thuong 38 31.9 31.9 92.4 7.6 7.6 100.0 119 100.0 100.0 Thuan loi Total q3.2.1.3_Danh gia_Qui dinh uu dai thue Frequency Percent Valid Rat kho khan Valid Percent Cumulative Percent 10 8.4 8.4 8.4 Kho khan 76 63.9 63.9 72.3 Binh thuong 25 21.0 21.0 93.3 6.7 6.7 100.0 119 100.0 100.0 Thuan loi Total q3.2.1.4_Danh gia_Qui dinh uu dai ve dao tao Frequency Percent Valid Rat kho khan Valid Percent Cumulative Percent 4.2 4.2 4.2 Kho khan 25 21.0 21.0 25.2 Binh thuong 59 49.6 49.6 74.8 Thuan loi 29 24.4 24.4 99.2 8 100.0 119 100.0 100.0 Rat thuan loi Total q3.2.1.5_Danh gia_Qui dinh danh gia doanh nghiep Frequency Percent Valid Rat kho khan Valid Percent Cumulative Percent 4.2 4.2 4.2 Kho khan 18 15.1 15.1 19.3 Binh thuong 59 49.6 49.6 68.9 Thuan loi 34 28.6 28.6 97.5 2.5 2.5 100.0 119 100.0 100.0 Rat thuan loi Total 199 q3.2.1.6_Danh gia_Muc duoc huong Frequency Percent Valid Rat it Valid Percent Cumulative Percent 13 10.9 10.9 10.9 It 77 64.7 64.7 75.6 Vua phai 29 24.4 24.4 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.2.2.1_Danh gia ve Cq QLNN_He thong van ban phap luat Frequency Percent Valid Rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 1.7 1.7 1.7 5.9 5.9 7.6 Binh thuong 43 36.1 36.1 43.7 Dong y 51 42.9 42.9 86.6 Rat dong y 16 13.4 13.4 100.0 119 100.0 100.0 Khong dong y Total q3.2.2.2_Danh gia ve Cq QLNN_Phoi hop giua cac don vi Frequency Percent Valid Rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 8 5.0 5.0 5.9 Binh thuong 42 35.3 35.3 41.2 Dong y 51 42.9 42.9 84.0 Rat dong y 19 16.0 16.0 100.0 119 100.0 100.0 Khong dong y Total q3.2.2.3_Danh gia ve Cq QLNN_Nang luc giai quyet Frequency Percent Valid Khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 3.4 3.4 3.4 Binh thuong 46 38.7 38.7 42.0 Dong y 52 43.7 43.7 85.7 200 Rat dong y Total 17 14.3 14.3 119 100.0 100.0 100.0 q3.2.2.4_Danh gia ve Cq QLNN_Su tham gia XD chinh sach cua DN Frequency Percent Valid Rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 8 Khong dong y 13 10.9 10.9 11.8 Binh thuong 30 25.2 25.2 37.0 Dong y 62 52.1 52.1 89.1 Rat dong y 13 10.9 10.9 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.2.2.5_Danh gia ve Cq QLNN_Su chong cheo giua cac van ban phap luat Frequency Percent Valid Khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 4.2 4.2 4.2 Binh thuong 64 53.8 53.8 58.0 Dong y 29 24.4 24.4 82.4 Rat dong y 21 17.6 17.6 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.2.2.6_Danh gia ve Cq QLNN_Uu dai thue chua du manh Frequency Percent Valid Khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 10 8.4 8.4 8.4 Binh thuong 39 32.8 32.8 41.2 Dong y 49 41.2 41.2 82.4 Rat khong dong y 21 17.6 17.6 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.2.2.7_Danh gia ve Cq QLNN_Uu dai tin dung chua du manh Frequency Valid Khong dong y Binh thuong Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 8.4 8.4 8.4 39 32.8 32.8 41.2 201 Dong y 56 47.1 47.1 88.2 Rat dong y 14 11.8 11.8 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.2.2.8_Danh gia ve Cq QLNN_Muc ho tro truc tiep chua du manh Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 8.4 8.4 8.4 Binh thuong 45 37.8 37.8 46.2 Dong y 43 36.1 36.1 82.4 Rat dong y 21 17.6 17.6 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.2.2.9_Danh gia ve Cq QLNN_Cac chinh sach noi chung chua du manh Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent 12 10.1 10.1 10.1 Binh thuong 48 40.3 40.3 50.4 Dong y 39 32.8 32.8 83.2 Rat dong y 20 16.8 16.8 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.2.2.10_Danh gia ve Cq QLNN_Cac chinh sach chua du manh de buoc DN DMCN Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.4 3.4 3.4 7.6 7.6 10.9 Binh thuong 45 37.8 37.8 48.7 Dong y 52 43.7 43.7 92.4 7.6 7.6 100.0 119 100.0 100.0 Khong dong y Rat dong y Total q3.2.3.1_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Hieu qua Frequency Percent Valid Rat thap 36 30.3 Valid Percent 30.3 Cumulative Percent 30.3 202 Thap 19 16.0 16.0 46.2 Trung binh 55 46.2 46.2 92.4 7.6 7.6 100.0 119 100.0 100.0 Cao Total q3.2.3.2_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Hieu luc Frequency Percent Valid Rat thap Valid Percent Cumulative Percent 25 21.0 21.0 21.0 Thap 31 26.1 26.1 47.1 Trung binh 54 45.4 45.4 92.4 7.6 7.6 100.0 119 100.0 100.0 Cao Total q3.2.3.3_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Ben vung Frequency Percent Valid Rat thap Valid Percent Cumulative Percent 23 19.3 19.3 19.3 Thap 36 30.3 30.3 49.6 Trung binh 55 46.2 46.2 95.8 Cao 1.7 1.7 97.5 Rat cao 2.5 2.5 100.0 119 100.0 100.0 Total q3.2.3.4_Danh gia chung ve tac dong chinh sach_Phu hop Frequency Percent Valid Rat thap Valid Percent Cumulative Percent 21 17.6 17.6 17.6 Thap 39 32.8 32.8 50.4 Trung binh 36 30.3 30.3 80.7 Cao 23 19.3 19.3 100.0 Total 119 100.0 100.0
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay