Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam

318 174 0
  • Loading ...
1/318 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH - - LỮ BÁ VĂN CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH - - LỮ BÁ VĂN CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM Chun ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 62340102 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS HỒ TIẾN DŨNG TS NGƠ QUANG HN Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 iv MỤC LỤC BÌA PHỤ………………………………………………………………………i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xiv DANH MỤC HÌNH VẼ xvii DANH MỤC CÁC BẢNG xviii TĨM TẮT CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Quy trình nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận án: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT, MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Rủi ro (Risk) 2.1.1 Khái niệm rủi ro 2.1.1.1 Trường phái truyền thống (trường phái tiêu cực) 2.1.1.2 Trường phái trung hòa 2.1.1.3 Các khái niệm rủi ro khác 2.1.1.4 Khái niệm rủi ro tác giả v 2.1.2 Phân loại rủi ro 2.1.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống 2.1.2.2 Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro 2.1.2.3 Phân loại rủi ro theo mơi trường tác động 10 2.1.2.4 Phân loại theo đối tượng rủi ro 10 2.1.2.5 Phân loại theo ngành, lĩnh vực hoạt động 10 2.1.3 Chi phí rủi ro 10 2.2 Tổn thất (Loss) 11 2.2.1 Định nghĩa tổn thất 11 2.2.2 Phân loại tổn thất 11 2.2.2.1 Căn theo khả đo lường 11 2.2.2.2 Căn theo đối tượng thiệt hại 11 2.3 Biến động tiềm ẩn kết sản xuất kinh doanh có liên quan đến rủi ro 12 2.3.1 Khái niệm 12 2.3.1.1 Khái niện biến động tiềm ẩn kết sản xuất 12 2.3.1.2 Khái niệm biến động tiềm ẩn kết kinh doanh 12 2.3.2 Phân loại biến động tiềm ẩn kết sản xuất kinh doanh 12 2.3.2.1 Biến động kết tăng lên so với dự kiến ban đầu 12 2.3.2.2 Biến động kết giảm xuống so với dự kiến ban đầu 12 2.4 Một số khái niệm liên quan đến rủi ro, tổn thất, biến động tiềm ẩn sản xuất kinh doanh 13 2.4.1 Khái niệm Bất định (Unstable) 13 2.4.2 Các khái niệm khác 13 2.4.2.1 Rủi ro túy rủi ro suy đốn 13 2.4.2.2 Rủi ro đa dạng hóa rủi ro khơng thể đa dạng hóa (rủi ro đặc trưng rủi ro thị trường) 13 2.4.2.3 Khái niệm kết sản xuất cà phê 14 2.4.2.4 Khái niệm kết kinh doanh cà phê 14 2.5 Mối quan hệ rủi ro tổn thất; mối quan hệ rủi ro biến động tiềm ẩn kết sản xuất kinh doanh 15 2.5.1 Mối quan hệ rủi ro tổn thất 15 2.5.2 Mối quan hệ rủi ro biến động tiềm ẩn kết 15 vi 2.6 Quản trị rủi ro (Risk management) 16 2.6.1 Khái niệm, yếu tố quy trình quản trị rủi ro 16 2.6.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro 16 2.6.1.2 Các yếu tố quản trị rủi ro 16 2.6.1.3 Quy trình quản trị rủi ro 17 2.7 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước có liên quan đến luận án 18 2.7.1 Tình hình nghiên cứu tài liệu nước ngồi 18 2.7.2 Tình hình nghiên cứu tài liệu nước 24 2.7.3 Đánh giá chung kết nghiên cứu trước yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh cà phê Việt Nam 27 2.7.3.1 Xác định yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất cà phê 28 2.7.3.2 Xác định yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết kinh doanh cà phê 28 2.8 Mơ hình nghiên cứu yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh cà phê Việt Nam giả thuyết 29 2.8.1 Mơ hình nghiên cứu yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh cà phê Việt Nam giả thuyết 29 2.8.1.1 Mơ hình nghiên cứu yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất cà phê Việt Nam giả thuyết 31 2.8.1.2 Mơ hình nghiên cứu yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết kinh doanh cà phê Việt Nam 39 2.8.2 Khung phân tích yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh cà phê Việt Nam 48 2.9 Mơ hình lý thuyết quản trị rủi ro 48 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50 3.1 Quy trình nghiên cứu 50 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 50 3.1.1.1 Khảo sát kỹ thuật Delphi (phỏng vấn sâu chun gia) 50 3.1.1.2 Nghiên cứu sơ 50 3.1.1.3 Nghiên cứu thức 52 3.1.2 Nền tảng để xây dựng đánh giá thang đo 53 3.1.2.1 Phương pháp Delphi 53 vii 3.1.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 54 3.1.2.3 Đánh giá hiệu chỉnh thang đo EFA, tương quan hồi quy 54 3.1.3 Quy trình nghiên cứu 55 3.1.3.1 Bước 1: Xây dựng thang đo 55 3.1.3.2 Bước 2: Nghiên cứu định tính bước nghiên cứu sơ 56 3.1.3.3 Bước 3: Nghiên cứu định lượng bước nghiên cứu sơ 56 3.1.3.4 Bước 4: Nghiên cứu định lượng bước nghiên cứu thức 57 3.1.3.5 Bước 5: Đánh giá thực trạng rủi ro cơng tác quản trị rủi ro 57 3.1.3.6 Bước 6: Xây dựng giải pháp quản trị rủi ro 57 3.2 Xây dựng thang đo 59 3.2.1 Đo lường yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất cà phê 59 3.2.1.1 Đo lường biến động tiềm ẩn kết sản xuất cà phê 59 3.2.1.2 Đo lường tổn thất sản xuất cà phê 60 3.2.2 Đo lường yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết kinh doanh cà phê 61 3.2.2.1 Đo lường biến động tiềm ẩn kết kinh doanh q trình kinh doanh cà phê 61 3.2.2.2 Đo lường tổn thất kinh doanh q trình kinh doanh cà phê 62 3.3 Đánh giá sơ thang đo 63 3.4 Thiết kế mẫu 64 3.4.1 Phương pháp chọn mẫu 64 3.4.2 Kích thước mẫu 64 3.4.2.1 Mẫu xây dựng thang đo 64 3.4.2.2 Mẫu nghiên cứu sơ 65 3.5 Thu thập liệu nghiên cứu 65 3.5.1 Thu thập liệu xây dựng thang đo (theo phương pháp Delphi) 65 viii 3.5.1.1 Trong lĩnh vực sản xuất 65 3.5.1.2 Trong lĩnh vực kinh doanh 66 3.5.2 Thu thập liệu nghiên cứu sơ 66 3.5.2.1 Thu thập liệu nghiên cứu sơ phương pháp định tính 66 3.5.2.2 Thu thập liệu nghiên cứu sơ phương pháp định lượng 67 3.5.3 Thu thập liệu nghiên cứu thức 67 CHƯƠNG 69 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, HÀM Ý QUẢN TRỊ, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 69 4.1 Kết nghiên cứu 69 4.1.1 Kết xây dựng kiểm định thang đo: 69 4.1.1.1 Đánh giá sơ xây dựng thang đo thơng qua kỹ thuật Delphi 69 - Trong lĩnh vực sản xuất 69 - Trong lĩnh vực kinh doanh 70 4.1.1.2 Đánh giá thang đo nghiên cứu sơ 72 - Đối với nghiên cứu sơ phương pháp định tính 72 - Đối với nghiên cứu sơ phương pháp định lượng 75 4.1.1.3 Nghiên cứu thức phương pháp định lượng 79 - Nghiên cứu thức sản xuất 79 - Nghiên cứu thức kinh doanh 83 4.1.2 Kết kiểm định mơ hình nghiên cứu 87 4.1.2.1 Kiểm định mơ hình lý thuyết 87 - Mơ hình lý thuyết rủi ro sản xuất cà phê Việt Nam 87 - Mơ hình lý thuyết rủi ro q trình kinh doanh cà phê 89 4.1.2.2 Kiểm định giả thuyết 92 - Mơ hình biến động tiềm ẩn kết sản xuất 92 - Mơ hình tổn thất sản xuất 93 - Mơ hình biến động tiềm ẩn kết kinh doanh 95 - Mơ hình tổn thất kinh doanh 96 4.1.3 Thảo luận kế nghiên cứu 98 ix 4.1.4 Điểm phát nghiên cứu: 101 4.1.5 Các hàm ý quản trị 102 4.1.5.1 Các nhân tố rủi ro tác động đến q trình sản xuất cà phê 102 4.1.5.2 Các nhân tố rủi ro tác động đến q trình kinh doanh cà phê 102 4.1.5.3 Tiến hành chương trình quản trị rủi ro 103 4.2 Đánh giá thực trạng 103 4.2.1 Thực trạng yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất cơng tác quản trị rủi ro q trình sản xuất cà phê Việt Nam 103 4.2.1.1 Thực trạng yếu tố rủi ro cơng tác quản trị rủi ro từ biến động giá thị trường 103 4.2.1.2 Thực trạng rủi ro cơng tác quản trị rủi ro từ yếu tố thời tiết 105 4.2.1.3 Thực trạng rủi ro cơng tác quản trị rủi ro từ yếu tố sâu, dịch bệnh 108 4.2.1.4 Thực trạng rủi ro, cơng tác quản trị rủi ro từ yếu tố kỹ thuật sản xuất 111 4.2.1.5 Thực trạng rủi ro, cơng tác quản trị rủi ro từ yếu tố cơng nghệ 111 4.2.1.6 Thực trạng rủi ro cơng tác quản trị rủi ro từ yếu tố cân đối q trình sản xuất 113 4.2.1.7 Thực trạng rủi ro cơng tác quản trị rủi ro vốn sản xuất 114 4.2.1.8 Thực trạng rủi ro cơng tác quản trị rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi nhà sản xuất 115 4.2.2 Thực trạng yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết kinh doanh cơng tác quản trị rủi ro kinh doanh cà phê Việt Nam 116 4.2.2.1 Thực trạng rủi ro cơng tác quản trị rủi ro từ yếu tố giá thị trường 116 4.2.2.2 Thực trạng rủi ro quản trị rủi ro từ yếu tố kỹ thuật kinh doanh 118 4.2.2.3 Thực trạng rủi ro quản trị rủi ro quỹ đầu quốc tế 119 4.2.2.4 Thực trạng rủi ro quản trị rủi ro từ nhà rang xay giới 123 x 4.2.2.5 Thực trạng rủi ro quản trị rủi ro từ yếu tố thơng tin thị trường 124 4.2.2.6 Thực trạng rủi ro cơng tác quản trị rủi ro từ yếu tố thị trường tài quốc tế 126 4.2.2.7 Thực trạng rủi ro quản trị rủi ro yếu tố đồng tiền tốn tỷ giá hối đối 127 4.2.2.8 Thực trạng rủi ro quản trị rủi ro từ yếu tố vốn kinh doanh 127 4.2.2.9 Thực trạng rủi ro quản trị rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi nhà kinh doanh 128 CHƯƠNG 131 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO 131 5.1 Các giải pháp vi mơ 131 5.1.1 Các giải pháp vi mơ lĩnh vực sản xuất cà phê Việt Nam 131 5.1.1.1 Đối với yếu tố rủi ro ảnh hưởng từ giá thị trường 131 5.1.1.2 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố kỹ thuật sản xuất 132 5.1.1.3 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố cơng nghệ (bao gồm cơng nghệ sản xuất cơng nghệ sau thu hoạch) 133 5.1.1.4 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố thời tiết 136 5.1.1.5 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố sâu, dịch bệnh 137 5.1.1.6 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố vốn sản xuất 138 5.1.1.7 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố cân đối sản xuất 139 5.1.1.8 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi người sản xuất 140 5.1.2 Các giải pháp vi mơ lĩnh vực kinh doanh cà phê 141 5.1.2.1 Đối với yếu tố rủi ro ảnh hưởng từ giá thị trường 141 5.1.2.2 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố kỹ thuật kinh doanh 142 5.1.2.3 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố thơng tin thị trường 143 5.1.2.4 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố thị trường tài quốc tế 143 5.1.2.5 Đối với yếu tố rủi ro từ vốn kinh doanh 144 5.1.2.6 Đối với yếu tố rủi ro từ đồng tiền tốn tỷ giá hối đối 145 5.1.2.7 Đối với yếu tố rủi ro từ Quỹ Đầu quốc tế 146 xi 5.1.2.8 Đối với yếu tố rủi ro từ nhà rang xay cà phê giới 147 5.1.2.9 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi nhà kinh doanh 148 5.2 Các kiến nghị vĩ mơ 149 5.2.1 Nhà nước định hướng phát triển thị trường giao sau cà phê sở hình thành phát triển từ thấp đến cao 149 5.2.2 Nhà nước đạo quy hoạch vùng sản xuất, khu chế biến cà phê có tính ổn định, lâu dài tạo điều kiện phát triển bền vững 150 5.2.3 Nhà nước định hướng phát triển dịch vụ kỹ thuật sản xuất, kinh doanh để cung cấp cho nhà kinh doanh nhà sản xuất 150 5.2.4 Nhà nước cần xây dựng sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư cơng nghệ sản xuất cơng nghệ sau thu hoạch 151 5.2.5 Nhà nước định hướng phát triển kênh thơng tin nhằm hỗ trợ dịch vụ thơng tin cho nhà kinh doanh nhà sản xuất 151 5.2.6 Nhà nước định hướng phát triển cơng tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ nhu cầu sử dụng doanh nghiệp 152 5.2.7 Nhà nước cần hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Hiệp hội cà phê hoạt động phát triển 152 5.3 CÁC GIẢI PHÁP KẾT HỢP 153 5.3.1 Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ Nhà nước, nhà khoa học, nhà tài trợ vốn, nhà sản xuất nhà kinh doanh để hỗ trợ phát triển bền vững 153 5.3.2 Quản lý chất lượng cần phải xun suốt từ khâu sản xuất sản phẩm đến tay người tiêu dùng 154 KẾT LUẬN 156 - Kết thức đóng góp đề tài nghiên cứu 156 - Những vấn đề chưa thực nghiên cứu cần bổ sung 157 - Lời kết luận án 158 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 159 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 160 I Tiếng Việt: 160 II Tiếng Anh: 163 PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CXXXV CXXI STT 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 TÊN NHÀ KINH DOANH Nguyễn Mạnh Tuấn Trương Hữu Kiên Tơ Văn Thư Lê Văn Thiết Tơ Văn Đương Tơ Thị Hằng Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Quang Thành Trương Hữu Thắng Nguyễn Hữu Lẫm Trần Văn Tuấn Nguyễn Thị Hà Đỗ Thị Hằng Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Trang Lê Văn Quyết Lê Văn Chiến Nguyễn Văn Nam Lê Văn Vui Nguyễn Văn Lơ Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Văn Lập Trương Hữu Trung Nguyễn Văn Huyến Nguyễn Hữu Trân Đỗ Thị Hồng Nguyễn Văn Ln Nguyễn Văn Trung Kiều Thanh Tuấn Nguyễn Thị Ngà Nguyễn Thị Hồi Vũ Thị Thắm Nguyễn Văn Tập Khương Văn Thụy Nguyễn Thị Hoa Thân Thị Lập Nguyễn Thị Chiến Nguyễn Tiến Mạnh Nguyễn Quốc Hiệu Nguyễn Văn Điệp Đỗ Vinh Phượng Phạm Thị Quỳnh Hoa Ngơ Thái Thiên Trần Văn Bắc Ngơ Thị Phượng Phạm Minh Nguyệt Vũ Văn Tiến Phan Thị Ngọc Luyến Phạm Sỹ Long Trần Đức Văn Tài ĐỊA CHỈ Thơn Tầm Xá - Đơng Thanh - Lâm Hà , Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Thơn Đơng Anh - Đơng Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng Khu Thành Cơng, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Tổ 4, Khu Thành Cơng - Nam Ban - Lâm Hà, Lâm Đồng Khu Thành Cơng, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Khu Thành Cơng, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Khu Thành Cơng, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Khu Trương Vương, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Khu Trương Vương, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Khu Trương Vương, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Khu Trương Vương, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Khu Trương Vương, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Tầm Xá, Đơng Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng Tầm Xá, Đơng Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng Thanh Xn 2, Lộc Thanh, Bảo Lâm, Lâm Đồng 27 Hồng Diệu, Tổ 13, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng Tân Bình 2Lộc Thanh, Bảo Lâm, Lâm Đồng Tổ 20, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 524 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 437/4 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 27/2 Ngơ Quyền, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 166/B Tăng Bạt Hổ, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 140 Nguyễn Đình Chiểu, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng Thơn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng Thơn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng Thơn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng Thơn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng CXXII STT 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 TÊN NHÀ KINH DOANH Lê Tấn Phước Duy Văn Tiên Phạm Minh Trần Văn Kế Phạm Văn Hãn Trần Ngọc Đức DAK LAK Bùi Thị Mý Bùi Văn Ngọc Chu Văn Thế Đặng Văn Đức Đặng Văn Tồn Đặng Văn Xn Đỗ Q Nguyện Nguyễn Văn Nam Đồn Văn Thống Dương Thị Ngọ Hồng Đức Học Hồng Minh Thanh Võ Văn Dũng Lê Văn Tám Lê Văn Tốn Lương Đình Trà Mai Văn Huyền Mai Văn Vương Ngơ Văn Huấn Nguyễn Đức Viện Phạm Văn Thụy Nguyễn Văn Toản Hồng Văn Tư Trần Đình Tuấn Phùng Thị Un Phùng Thị UyểnP Văn Tiến Ba Đing Văn Bình Nguyễn Cơng Đệ Lê Đình Hải Hồ Thị Băng Đinh Văn Biệt Lê Thị Bình Hồ Thị Bốn Hồ Cơng Chất Nguyễn Ngọc Chinh Nguyễn Thị Chung Hồ Thủy Chung Phạm Thành Chương Trần Thị Cúc Nguyễn Văn Cường Nguyễn Nho Đình Đậu Sỹ Độ Nguyễn Văn Đức Hồ Cơng Đức ĐỊA CHỈ Thơn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng Thơn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng Thơn 13, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng Thơn 13, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng Thơn 13, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng Thơn 13, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krơng Năng, Dak Lak Thơn - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak Thơn - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak Thơn - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak Thơn - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak Thơn - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak Thơn - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak Thơn - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak Thơn - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak Thơn - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak Thơn - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 3, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak CXXIII STT 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 TÊN NHÀ KINH DOANH Đỗ Văn Dũng Bùi Đình Dương Nguyễn Thanh Dương Nhu Thị Giang Trần Thị Hà Trần Xn Hải Trần Văn Hải Đậu Thị Hằng Phạm Cơng Hiền Nguyễn Thị Hoa Đỗ Thị Hòa Trần Văn Hoạt Đinh Thị H Đậu Thị Hồng Nguyễn Hữu Hùng Trần Thị Ba Trần Ngọc Châu Nguyễn Anh Cơng Nguyễn Trung Dinh Bùi Ngọc Giao Nguyễn Tiến Hào Nguyễn Hồng Hiệu Nguyễn Hồng Hoang Nguyễn Văn Hồng Trinh Bá Hồng Nguyễn Tiến Hn Trần Văn Huấn Cái Thị Hương Phạm Đình Khanh Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Anh Kỳ Võ Sơn Linh Nguyễn Văn Linh Huỳnh Thị Loan Nguyễn Thị Ly Lê Xn Nam Nguyễn Thị Minh Nga Lê Văn Phước Nguyễn Văn Phương Lê Thị Phượng Đào Văn Quyết Trần Đức Sở Nguyễn Đình Tăng Trần Đình Thân Đồng Thị Thủy Hồng Văn Bảo Ma Văn Bình Vy Văn Bộ Lý Văn Chiêu Vy Văn Chợt Hồng Văn Chương Đàm Văn Cường ĐỊA CHỈ Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Ea Nu, Xã Pong Drang, huyen Krong Buk, Dak Lak Thon 5, xa Pong Drang, huyen Krong Buk, tinh Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Ea Nu, Xã Pong Drang, huyen Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Kro, Dak Lak ng Buk Thơn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Ea phe, huyện Krong Pac, Dak Lak CXXIV STT 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 TÊN NHÀ KINH DOANH Triệu Văn Đán Lý Văn Dần Lưu Viết Đồng Hồng Văn Đức Lý Văn Đức Lý Văn Dũng La Xn Dũng Hồng Văn Ét Hồng Văn Hà Lý Văn Hạnh Lang Văn Hiền Vy Văn Khiên Vy Văn Khơn Nơng Van Lam Hồng Văn Lên Lý Thị Lợii Hồng Văn Lưu Chu Thị Minh Lang Văn Mười Phùng Văn Nghiêm Hồng Văn Ngơ Hồng Văn Ngoan Lý Văn Ngun GIA LAI Bùi Bá Trực Đào Duy Chế Đinh Thế Hùng Đinh Thị Liệu Đỗ Thành Tâm Đỗ Văn Khương Dỗn Văn Hải Dương Văn Phương Hồ Thị Học Hồ Văn Thường Hồ Văn Trung Hồng Thị Toan Hồng Văn Thụ Huỳnh Thị Hơn Lê Đình Dần Lê Đình Hải Lê Kim Dũng Lê Kim Sỹ Lê Mân Vinh Lê Q Mạnh Lê Thị Hồng Hoa Lê Thị Tuyết Loan Lê Văn Hiếu Lê Văn Khang Lưu Thị Xn Lý Văn Luyến Ngơ Thị Thủy Ngơ Văn Chúc ĐỊA CHỈ Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Thơn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Đồi độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai Gao,Chu Prong,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai TT Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Đồi Độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Đồi độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai iame,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai CXXV STT 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 TÊN NHÀ KINH DOANH Ngơ Văn Trinh Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Bá Thắng Nguyễn Bá Thung Nguyễn Chí Hạnh Nguyễn Đình Chung Nguyễn Đình Dung Nguyễn Đình Q Nguyễn Đức Miên Nguyễn Đức Quay Nguyễn Duy Như Nguyễn Hồng Cẩn Nguyễn Hồng Phan Nguyễn Hồng Thiện Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Ngọc Thạch Nguyễn Thế Kiệt Nguyễn Thị Anh Nguyễn Thị Bích Hải Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Cưu Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Kiểm Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Tường Vi Nguyễn Thị Xn Nguyễn Tiến Thành Nguyễn Văn Bình Nguyễn Văn Chúc Nguyễn Văn Đính Nguyễn Văn Định Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Giỏi Nguyễn Văn Hanh Nguyễn Văn Hn Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Văn lành Nguyễn Văn Long Nguyễn Xn Thủy Ngyễn Văn Sỹ DAK NƠNG Bàn Văn Quyết Bàn Văn Đồng Bùi Cơng Quang Bùi Hiền Lương Bùi Thị Đào Bùi Thị Hợp Bùi Văn Huấn Bùi Văn NGọ Đàm Thị Liên Đàm Văn Q Đặng Hồng Đạo ĐỊA CHỈ Iamonong,Chu Prong,Gia Lai Đồi độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Đồi Độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai Iadrang,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai TT Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai iame,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Đồi Độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai TT Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai TT Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Gao,Chu Prong,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Đồi Độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Đồi Độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Gao,Pleiku,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai Thơn 8, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn 5, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn 3, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Bon N Riêng, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Bon N Riêng, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Bon N Riêng, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Bon N Riêng, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn 6, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Bon Phai Kol Pru Đăng, Gia Nghĩa, Dak Nơng Bon Phai Kol Pru Đăng, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn Phú Xn, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng CXXVI STT 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 TÊN NHÀ KINH DOANH Đặng Thị Giang Đậu Thị Hương Đinh Thị Khâm Đinh Văn Hưng Đinh Văn Qn Đinh Văn Sự Đinh Văn Sỹ Đỗ Tấn Long Đỗ Văn Hỡn Nguyễn Trọng Đồng Nguyễn Văn Thành Dương Thị Luận Đỗ Văn Dũng Nguyễn Trọng Sơn Nguyễn Đình Cường Đặng Phước Trần Văn Thành Bùi Thanh Tâm Trần Xn Nhất Trần Thị Quế Nguyễn Xn Năng Phùn A Tài Đặng Văn Bằng Triệu Cơng Hiển Lê Ngọc Dũng Nguyễn Thị Núi Đinh Thị Dâm Nguyễn Ngọc Thanh Lương Thành Chung Hồng Văn Hoả Nguyễn Thị Long Hồng Thị Huyền An Phương Bắc Hồng Thị Thảo Hồng Đình Khánh Hồng Văn Sòi Hồng Văn Quyết (Nơng Thị Bích) Lê Thị Thanh Ngơ Văn Nhình ĐỊA CHỈ Thơn 6, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn 5, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn 8, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn 8, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn 8, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn 3, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn 8, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn 8, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Thơn Phú Xn, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nơng Đắk Sơr, Krong No, Dak Nong Đắk Sơr, Krong No, Dak Nong Đắk Sơr, Krong No, Dak Nong Đắk Sơr, Krong No, Dak Nong Đắk Sơr, Krong No, Dak Nong Đắk Sơr, Krong No, Dak Nong Đắk Sơr, Krong No, Dak Nong Đắk Sơr, Krong No, Dak Nong Đắk Sơr, Krong No, Dak Nong Đắk Sơr, Krong No, Dak Nong Đắk Sơr, Krong No, Dak Nong Nam N'đir, Krong No, Dak Nong Nam N'đir, Krong No, Dak Nong Nam N'đir, Krong No, Dak Nong Nam N'đir, Krong No, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong CXXVII Phụ lục 19: Danh sách nhà kinh doanh tham gia vấn nghiên cứu STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 TÊN NHÀ KINH DOANH LÂM ĐỒNG Cơng Ty TNHH Hà Thấu Cơng Ty TNHH Cà Phê Thuận Dung Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cà Phê & Phân Bón Lộc Thiên Tân Cơng Ty TNHH Hạt Cà Phê Vàng Cơng Ty TNHH Trà Cà Phê Thái Liên Châu Chi Nhánh Cơng Ty CP Cà Phê Ha Sa Cơng Ty Cổ Phần Cà Phê MeKong Việt Nam Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê ánh Minh Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Quang Hương Doanh Nghiệp TN Cà Phê Phước Vy Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Anh Lâm Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Xn Vương Doanh Nghiệp Tư Nhân Nơng Sản Liên Kỳ Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Phượng Ngọc Un Un DNTN Phan Thanh Linh Cty TNHH MTV Linh Thanh Phát C Ty TNHH Hồ Phượng Cty TNHH Phan Ngun Minh Cty TNHH Lan Sơn Lâm Đồng Cty TNHH Thành Oanh Diệp Cty TNHH Đồi Nguyệt DNTN Giảng Thu Cty TNHH Tuyến Nhài Cty TNHH XNK Đắc Lâm DNTN Nam Hải Lan Cty TNHH Nghĩa Cơng DNTN TM-DV Thái n Cty TNHH Thanh Thuỳ Dung DNTN Lê Văn Trọng Cty TNHH Lâm Phượng Đà Loan DNTN Nguyễn Mỹ Dun Cty TNHH Thịnh Thảo DNTN Chiến Dậu DNTN Trần Thuỳ Trang Cty TNHH Trần Song Huy Cty TNHH XNK Cà phê Tồn Phát Đà Lạt DNTN Huỳnh Ngọc Vũ Cty TNHH Nam Tĩnh TT2 Cty TNHH Trần Thị Hảo DNTN Phương Quỳnh Đức Cty TNHH Thanh Việt Khang TT2 Cơng Ty TNHH Cà Phê Đại Phát Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Trung Lộc Cơng Ty TNHH Cà Phê Kiệt Khánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Qn Phương Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cà Phê Hồng Phán Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Xn Khương Cơng Ty TNHH Cà Phê Phân Bón Ngọc Phúc Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Tuyết Hoa ĐỊA CHỈ Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng Nthol Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng Ninh Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng Nthol Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng 28 Hai Bà Trưng-Liên Nghĩa Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng Tà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng 63 - Thơn Thái Sơn - Xã Nthol Hạ Nthol Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng Số 56- Thơn Đà Giang - Xã Đà Loan Bình Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng Liên nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng Bình thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng Liên Nghia, Đức Trọng, Lâm Đồng Nthol Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng TT Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng TT Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng Bảo Thuận , Di Linh, Lâm Đồng Gung Ré, Di Linh, Lâm Đồng Gung Ré, Di Linh, Lâm Đồng Tân Châu, Di Linh, Lâm Đồng Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng Đinh Trang Thượng, Di Linh, Lâm Đồng CXXVIII STT 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 TÊN NHÀ KINH DOANH Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Minh Tiến Tại Lâm Đồng Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Trần Kim Cương Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Lý Khương Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Đào Gia Phát Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Phú Huyền Cơng Ty TNHH Cà Phê Thịnh Hà Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Liên Ngỗn Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Hồng Hằng Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Mỹ Hạnh Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Thời Bình Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Nguyễn Thanh Hiếu Doanh Nghiệp TN Cà Phê Tuyết Bảo Cơng Ty TNHH Cà Phê Hồng Hải Di Linh Cơng Ty TNHH Trà Và Cà Phê Minh Hải DNTN Tồn Thắng Cơng ty TNHH Nguyễn Hùng Đức Cơng ty TNHH Bảo Anh Cơng ty TNHH Phú thịnh phát lâm hà Cơng ty TNHH Quang Thơm Lâm Hà Cơng ty TNHH Trần Minh Hưng Lâm Hà DNTN Hải Ngun Sơn Cơng ty TNHH Cẩm Un Cơng ty TNHH Ngọc Bảo Trân Lâm Hà Cơng ty TNHH Lâm Kim Hải DNTN Đức Hồng Dũng DNTN Luận Tuyết Cơng ty TNHH MTV Nga Lệ Cơng ty TNHH Tám Trình DNTN Tin đ Cơng ty TNHH KD NS phước sơn Cơng ty TNHH Vũ Yến Thành DN Tư nhân Long Cậy Cơng ty TNHH Tư Danh Lâm Đồng Cơng ty TNHH Hà Phòng DNTN Bích Liên Cơng ty TNHH Cà Phê Hân Vinh DAK LAK Xí nghiệp tự doang thuong mại Đức Hòa Tạ Thành Trung DNTN TM Phúc Minh DNTN Nhật Tơn Cơng ty TNHH Liên Phát Xí nghiệp TDTM Nùng Núng Doanh nghiệp TNTM Thái Hà Cơng ty TNHH TM Thái Phúc Cơng ty TNHH Hồng Nga Cơng ty TNHH TV An Đức Đạt HTX Cà Phê Thủy Tiến Xí nghiệp tư doanh TM Quang Anh Thu mua cà phê nơng sản Ngọc Thu DNTN TM Phúc Sương DNTN TM Hà Bình DNTN TM Bá Thành ĐỊA CHỈ Đinh Lạc, Di Linh, Lâm Đồng Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng Đinh Trang Thượng, Di Linh, Lâm Đồng Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng Hòa Bắc, Di Linh, Lâm Đồng Hòa Bắc, Di Linh, Lâm Đồng Tân Lâm, Di Linh, Lâm Đồng Hòa Bắc, Di Linh, Lâm Đồng Tam Bố, Di Linh, Lâm Đồng Tam Bố, Di Linh, Lâm Đồng Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng Đinh Văn,Lâm Hà, Lâm Đồng Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng Liên Hà Lâm Hà,Lâm Đồng Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng Tân Thanh Lâm Hà,Lâm Đồng Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng Liên Hà Lâm Hà,Lâm Đồng Đạ Đờn, Lâm hà, Lâm đồng Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng Đinh Văn, Lâm Hà ,Lâm Đồng Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng Xã Đạ Đờn, Lâm Hà, Lâm Đồng Phú Sơn, Lâm Hà Lâm Đồng Nam Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng TT Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Pơng Drong, Krơng Pắc , Dak Lak Hòa An, Krơng Pắc , Dak Lak P Thống Nhất, Bn Ma Thuột, Dak Lak P Thống Nhất, Bn Ma Thuột, Dak Lak Krơng Buk, Dak Lak Tân Lập, Krơng Buk, Dak Lak Quảng Phú,Cư Mga, Dak Lak P Tân Lợi, Bn Ma Thuột, Dak Lak Cư Bao, Bn Hồ, Dak Lak P Tân An, Bn Ma Thuột, Dak Lak Ea Drăng, Eahleo, Dak Lak P Tân Hà, Bn Ma Thuột, Dak Lak Cư M'Gar, Dak Lak P Tân Lợi, Bn Ma Thuột, Dak Lak P Ea Tam, Bn Ma Thuột, Dak Lak P Tân Lập, Bn Ma Thuột, Dak Lak CXXIX STT 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 TÊN NHÀ KINH DOANH DNTN TM Đại Phát Cà Phê Quang Huy DNTN TM Hồng Thơng Cơng ty TNHH An vinh Cơng ty TNHH Mê Kơng Ban Mê Cơng ty TNHH thành viên Phú Hồng Cơng ty TNHH Thương mại Trường Hưng Cơng ty TNHH Dịch vụ Xuất khẩu Thương mại Tuấn Vũ Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Thịnh DNTN Thương mại Phúc Vinh Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu chế biến cà phê Đắk Kuin Cơng ty TNHH Nam Nguyệt Xí nghiệp tư doanh thương mại Tráng Thụy Cơng ty TNHH Đức Thịnh Cơng ty TNHH Thương mại Anh Tuấn Cơng ty TNHH Liên Phát Xí nghiệp tư doanh thương mại Phương Mai Cơng ty TNHH Ngun Đạt Doanh nghiệp TNTM Út Liên DNTN Thanh Thủy Cơng ty TNHH MTV cà phê Eapốk Cơng ty TNHH MTV cà phê 15 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyến Cơng ty TNHH MTV Cà phê 721 Cơng ty TNHH Cà Phê Việt Trung DNTN Thương mại Tính Nên Cơng ty TNHH MTV Chế Biến XNK Nơng Sản Đắk Café Cơng ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Phát Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê 49 Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê 715B Cơng ty TNHH MTV cà phê 52 Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê 715A Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê 715C Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê 716 Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê 720 Cơng ty TNHH MTV cà phê Đ'Rao Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê Ea Tiêu Cơng ty TNHH MTV cà phê Ea Tul Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê Ea H'Nin Cơng ty TNHH MTV cà phê Chư Quynh Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê Ea Sim Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê Ea Ktur Cơng ty TNHH thành viên Thương mại Minh Châu Cơng ty TNHH MTV Cà phê Phước An Cơng ty cà phê Krơng Ana Cơng ty cà phê 719 Cơng ty TNHH MTV Cà phê Cư Pul Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê Việt Đức Cơng ty cà phê Tháng 10 Doanh nghiệp tư nhân cà phê Hương Giang Cơng ty TNHH Một thành viên cà phê Việt Thắng ĐỊA CHỈ Quảng Phú, Cư M'gar, Dak Lak Dong Drang, Krơng BuK Dak Lak Tân Lập, Krơng Buk, Dak Lak P Ea Tam, Bn Ma Thuột, Dak Lak Bn Ma Thuột, Dak Lak Eatur, TP Bn Ma Thuột, Dak Lak P Tân Hòa, TP Bn Ma Thuột, Dak Lak Tp Bn Ma Thuột, Dak Lak Hòa Thắng, TP Bn Ma Thuột, Dak Lak Ea Tu, TP Bn Ma Thuột, Dak Lak Ea Bhok, Cư Kuin, Dak Lak EaKtur, Cư Kui, Dak Lak Thiện An, T Bn Hồ, Dak Lak EaKnốp, EaKar, Dak Lak TT Phước An, Krơng Pắk, Dak Lak P Thiện An, TX Bn Hồ, Dak Lak TP Bn Ma Thuột, Dak Lak TP Bn Ma Thuột, Dak Lak Ea Đrang, Ea H'Leo, Dak Lak Krơng Pak – Daklak CưM'gar, Dak Lak Cư Dliê MNơng, Cư Mgar, Dak Lak Cư Bur, TP Bn Ma Thuột, Dak Lak Cư Ni, Ea Kar, Dak Lak Tp Bn Ma Thuột, Dak Lak Bn Hồ, Dak Lak Hòa Tây, Krơng Ana, Dak Lak TP Bn Ma Thuột, Dak Lak Phú Xn, Krơng Năng, Dak Lak Ea H'Mlay, M'Đrăk, Dak Lak Ea Đar, Ea Kar, Dak Lak Cư CưMta, M'Đrăk, Dak Lak Ea MDoal, M'Đrăk, Dak Lak Ea Ơ, EaKar, Dak Lak Cư Ni, EaKar, Dak Lak Cư Dliê M'Nơng, Cư M'Gar, Dak Lak Ea Tiêu, Krơng Ana, Dak Lak Ea Tul, Cư M'gar, Dak Lak Ea Ning, Cư Kuin, Dak Lak Ea Ning, Cư Kuin, Dak Lak Ea Ktur, Krơng Ana, Dak Lak Ea BHốk, Cư Kuin, Dak Lak Hồ Đơng, Krơng Pắk, Dak Lak Krơng Pắk, Dak Lak Ea Bơng, Krơng Ana, Dak Lak Ea Kly, Krơng Pắk, Dak Lak Hồ Đơng, Krơng Pắk, Dak Lak Ea Ktur, Cư Kuin, Dak Lak Ea Kênh, Krơng Pắk, Dak Lak TP.Bn Ma Thuột, Dak Lak Hồ Thắng, TP.Bn Ma Thuột, Dak Lak CXXX STT 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 TÊN NHÀ KINH DOANH Cơng ty TNHH thành viên cà phê Thắng Lợi Cơng ty TNHH Anh Minh Cơng ty cà phê Bn Hồ Doanh nghiệp tư nhân SX & TM Trường Giang Cơng ty Cổ phần Đầu tư XNK cà phê Tây Ngun Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu cà phê Đức Ngun Cơng ty TNHH Olam Việt Nam Cơng ty TNHH TM DL Thanh Thuỷ Cơng ty TNHH An Thái Cơng ty Cổ phần Đầu tư XNK Dak Lak Cơng ty TNHH thành viên XNK 2/9 Dak Lak CTY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG DNTN HÀ BÌNH DNTN TIẾN PHÁT DNTN HIỆP THỊNH CTY TNHH NGỌC HÙNG DNTN HỊA THUẬN DNTN TIẾN THỊNH CTY TNHH DAKVIÊN Phạm Ngọc Bích Cơng ty TNHH TM Thái Phúc Cơng ty TNHH Ngun Trường Anh Cơng ty TNHH MTV CF Drao Cơng ty TNHH Thái Minh Cường Cơng ty TNHH MTV Sáu Sương Cơng Ty TNHH Tiến Nga Cơng ty TNHH MTV CF Đức Tuấn Cơng ty TNHH MTV Tuy Cúc Cơng ty TNHH MTV CF Ea Pơk DNTN Long Khơi DNTN Triệu Tư DNTN Hoa Anh DNTN TM Nguyệt Hải Cơng ty TNHH Nơng Sản Dũng Hạnh Cơng ty TNHH MTV Nơng Sản Hùng Cường DNTN TM Mến Đoan DNTN TM Trà Lê DNTN TM H ạnh Thanh HTX CF Thủy Tiến Cơng ty TNHH TM Đại Hương Cơng Ty TNHH Tồn Tâm Cơng Ty TNHH Quốc An DNTN Lân Lài Cơng ty TNHH MTV Vina CF Trung Hòa Cơng ty TNHH MTV CF Như Linh Cơng ty TNHH MTV Dương Văn Dũng Cơng ty TNHH NS Phú Anh Minh Cơng Ty TNHH Hạnh Nguyệt Cơng ty TNHH MTV Thảo Thom Cơng ty TNHH Chương Tám Cơng Ty TNHH Đinh Cừ Cơng ty TNHH Hoa Tường DNTN Ngọc Ánh ĐỊA CHỈ Hòa Đơng, Krơng Pắk, Dak Lak TP Bn Ma Thuột, Dak Lak TX Bn Hồ, Dak Lak P Tân Tiến, TP Bn Ma Thuột, Dak Lak Hồ Thắng, Tp Bn Ma Thuột, Dak Lak Ea Ktur, Krơng A na, Dak Lak P Tân An, TP BMT, Dak Lak Cư Ê Buar, TP.Bn Ma Thuột, Dak Lak TP Bn Ma Thuột - Dak Lak TP Bn Ma Thuột, Dak Lak TP Bn Ma Thuột, Dak Lak Xã Hòa An Krơng Pắc –Dak Lak 174 Ywang, TPBMT, ĐakLak 392 Võ Văn Kiệt - TPBMT – Dak Lak 374 Phan Chu Trinh- TPBMT – Dak Lak EaDrang, EaH’Leo – Dak Lak Xã Hòa Thuận- TPBMT – Dak Lak Xã Eatu - TPBMT – Dak Lak TP BMT – Dak Lak Cưmgar - Daklak Cưmgar – Daklak Cưmgar – Daklak Cưmgar – Daklak Cưmgar – Daklak Cưmgar – Daklak Krơng Pak – Daklak Cưmgar – Daklak Cưmgar – Daklak Cưmgar – Daklak Cưmgar – Daklak Cưmgar – Daklak Cưmgar – Daklak Ea hleo – Daklak Ea hleo – Daklak Ea hleo – Daklak Ea hleo – Daklak Ea hleo – Daklak Ea hleo – Daklak Ea hleo – Daklak Ea hleo – Daklak Ea hleo – Daklak Ea hleo – Daklak Krơng Pak – Daklak Cư kulin – Daklak Cư kulin – Daklak Cư kulin – Daklak Cư kulin – Daklak Krơng Pak – Daklak Cư kulin – Daklak Bn Hồ - Daklak Krơng Pak – Daklak Bn Hồ - Daklak Phước An – Kro6ng pắc – Dak Lak CXXXI STT 206 207 208 209 210 TÊN NHÀ KINH DOANH GIA LAI DNTN Minh Tâm Cty TNHH Olam Gia Lai Cơng ty cà phê 331 Cty Hồng Phong Cty TNHH Vĩnh Hiệp 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 DNTN Loan Bang Cty Thuận Hiệp Cty TNHH thương phẩm ATLANTIC Việt Nam Cty TNHH Trung Hiếu Cty TNHH XNK Nơng Sản Tây Ngun Cty TNHH Sơn Huyền Phát DNTN Việt Long Cty TNHH Thuận Phúc DNTN Phi Long DNTN Hồng Nhi Cty TNHH MTV Phương Viên 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 Cty TNHH Tín Đức Cty TNHH Tân Thuận Gia Lai Maseco Gia Lai Cty TNHH Huy Hùng Cty TNHH Quốc Tế Song Hỷ Gia Lai C/N Neumann Gia Lai Cty TNHH Long Thành DNTN Khải Hưng DNTN Phi Huy Cơng ty TMDV Quốc Tế Cơng ty TNHH Hoa Ngun Cơng ty TNHH TV Thanh Cao CS thu mua NS Hồng Trâm Cơng ty TNHH TV Thành Phú Cường DNTN Sơn Huyền Cơng ty TNHH TV Đăng Vinh DNTN Sáu Đào DNTN Tãn ngun DNTN An Lạc DNTN Phi long DNTN Khai Hủy Cơng ty TNHH TV Huy Thành Hộ Kinh doanh cá thể phồn thoa Cơng ty TNHH TV Hùng Vương Gia Lai DNTN Ngun Hạ Tổng cơng ty 15 C/N Intimex Nha Trang Cty Cà Phê Tây Ngun Cty TNHH Tường Phát Cơng ty TNHH ACOM Gia Lai Cơng ty TNHH Armajaro Việt Nam Gia Lai DNTN Phú Nghĩa Cty TNHH XNK Hoa Trang ĐỊA CHỈ Xã Biển Hồ, Pleiku, Gia lai Lơ 9, KCN Trà Đa, Gia Lai 662 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai H Iagrai, Gia Lai 404 Lê D̉n-Phường Thắng Lợi - TP Pleiku 283 Nguyễn Huệ, TT Đắc Đoa H Chưsê, Gia Lai Lơ H3, KCN Trà Đa , TP Pleiku 151 Phạm Văn Đồng-Pleiku Xã Iader, H Iagrai, Gia Lai Xã Iader, H Iagrai, Gia Lai Xã Chưhdrong, Pleiku, Gia Lai Tổ 1, P.Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai Tổ 1, P.Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai Tổ 1, P.Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai Tổ 2, P Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai 596 Trường Chinh, P Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai 295 Trường Chinh, Pleiku Gia Lai TT Phú Nhơn, Chư Pưh, Gia Lai TT Chư Sê, Gia Lai TT Đăk Hà, Kon Tum 140 Sư Vạn Hạnh, Tp Pleiku, Gia Lai TT Chư Sê, Gia Lai H Iagrai, Gia Lai H Iagrai, Gia Lai labary,Đakdia,Pleiku,Gia Lai Hùng vương, Chư sê, Gia Lai Làng A,xã Gào, Pleiku,Gia Lai thơn 7,la blang,chư sê Hùng vương ,chư sê,gia lai thơn 4,xã gào,Pleiku,gia lai lader,lagrai,gia lai xã chư Hdrơng,Pleiku,gia lai thơn vườn ươm,la glai,chư sê,gia lai chư sê,gia lai lagrai,gia lai chi lăng,Pleiku,gia lai lader,lagrai,gia lai labang,pleiku,gia lai thơn H'lâm ,xã lar,đakdia,pleiku,gia lai 77D huỳnh thúc kháng ,n đế,Pleiku,gia lai Phường n thế, Pleiku, Gia Lai Pleiku, Gia Lai 590 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai Xã Iade, H Iagrai, Gia Lai Tổ 2, Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai KCN Trà Đa, Peiku, Gia Lai Peiku, Gia Lai Peiku, Gia Lai CXXXII STT 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 TÊN NHÀ KINH DOANH Cơng ty CP cà phê Thu Hà Simexco Dak Lak Gia Lai Cơng ty TNHH cà phê Pleiku Cơng ty cà phê Gia Lai Cơng ty TNHH Đơng Hưng Cơng ty Dak Doa DAK NƠNG Cơng ty TNHH An Phong Dak Nơng Cơng ty TNHH MTV NHì Múi Đắk Nơng Cơng ty TNHH MTV Đào Thế Mẫn Đắk Nơng Cơng ty TNHH MTV Thành Khơi Đắk Nơng Cơng ty TNHH MTV Năm TiếpĐắk Nơng 266 267 268 Cơng ty TNHH MTV Vũ Phú An Cơng ty TNHH MTV TM Minh Tâm Quảng Tín Cơng ty TNHH MTV Thành Danh Đắk Nơng 269 Cơng ty TNHH MTV Cà Phê Đắk Nơng 270 271 272 273 274 275 Cơng ty TNHH MTV Vơn Hiển Cơng ty TNHH MTV Triều Vân Đắk Nơng Cơng ty TNHH MTV Sơn Mai Đắk Nơng Cơng ty TNHH MTV Tuấn Hiệp Đắk Nơng Cơng ty TNHH MTV Thiện Nhơn Đắk Nơng Cơng ty TNHH MTV Phước Huy Đắk Nơng 276 Cơng ty TNHH MTV Hưng Liễu Đắk Nơng 277 Cơng ty TNHH MTV Oanh Hùng Đắk Nơng 278 Cơng ty TNHH MTV Lợi Gấm Đắk Nơng 279 Cơng ty TNHH MTV Tài Oanh Đắk Nơng 280 Cơng ty TNHH Loan Hiệp 281 DNTN Tồn Hằng 282 Cơng ty TNHH MTV Quyết Chiến Đắk Nơng 283 Cơng ty TNHH MTV Long Dương Đắk Nơng 284 Cơng ty TNHH MTV Tân Tiến Đắk Nơng 285 Cơng ty TNHH MTV Cúc Hùng Đắk Nơng 286 Cơng ty TNHH MTV Tiến Thanh Đắk Nơng 287 Cơng ty TNHH MTV Kiều Nhàn Đắk Nơng ĐỊA CHỈ Peiku, Gia Lai Peiku, Gia Lai Peiku, Gia Lai Peiku, Gia Lai Peiku, Gia Lai Peiku, Gia Lai huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng Thơn 2, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nơng Thơn 2, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nơng Thơn 2, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nơng Thơn Tân Lợi, Xã Đăk Ru – H Đắk R’LấpT Đắk Nơng Số 70, thơn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nơng Thơn 5, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nơng Thơn Tân Bình – Xã Đăk Ru– Đăk R’LấpT Đắk Nơng Km 207, QL 14, Xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nơng Thơn 1, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nơng TDP 6, TT Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nơng TDP 6, TT Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nơng Khối 9, TT Kiến Đức, Huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nơng TDP 9, TT Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nơng Khối 5,TT Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nơng Thơn 1- Xã Đắk Wer- H Đắk R Lấp- T Đắk Nơng Thơn Đăk Mrang, Xã Quảng Tân – Tuy Đức - Đắk Nơng Thơn 7, xã Đắk Wer, Huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nơng Thơn – Xã Đăk Wer– Đăk R’Lấp- T Đắk Nơng Thơn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nơng Thơn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nơng Thơn 6, xã Đắk Nia, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nơng Tổ dân phố 5- Phường Nghĩa Đức –Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nơng Tổ 5- Phường Nghĩa Đức –Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nơng Tổ dân phố 3- Phường Nghĩa Đức –Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nơng Thơn Tân Tiến- Xã Quảng Thành-TX Gia Nghĩa- T Đắk Nơng Thơn 6, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nơng CXXXIII STT 288 289 290 TÊN NHÀ KINH DOANH Cơng ty TNHH MTV Dũng Phúc Đắk Nơng Cơng ty TNHH MTV Sơn Hảo Cơng ty TNHH MTV Sự Là 291 Cơng ty TNHH MTV Loan Qun Đắk Nơng 292 Cơng ty TNHH MTV Tùng Lâm Gia Nghĩa 293 Cơng ty TNHH MTV Lộc Đào 294 Cơng ty TNHH MTV Anh Ngun Đắk Nơng 295 Cơng ty TNHH MTV Hồng Vinh Đắk Nơng 296 Cơng ty TNHH MTV Hồng Hùng Đắk Nơng 297 Cơng ty TNHH MTV Huy Đạt Đắk Nơng 298 Cơng ty TNHH MTV Quang Tân Đắk Nơng 299 Cơng ty TNHH MTV Hóa Nơng Đắk Nơng 300 Cơng ty TNHH MTV Vinh Tình Đắk Nơng 301 Cơng ty TNN MTV Tùng Hà TRường Xn 302 Cơng ty TNHH MTV Tươi Thảo 303 Cơng ty TNHH MTV Sự Hồng 304 Cơng ty TNHH MTV Xn Dìn Đắk Nơng 305 Cơng ty TNHH MTV Hải Đăng Đắk Nơng 306 Cơng ty TNHH MTV Dũng Liên Đắk Nơng 307 Xí Nghiệp Lâm Nghiệp Nghĩa Tín 308 Cơng ty TNHH MTV TM Đức Ngun Đắk Nơng 309 Cơng ty TNHH TMV Hà Đạt 310 Cơ sở thu mua cà phê Chung Vân 311 Cơ sở thu mua cà phê Thu Ban 312 Cơ sở thu mua cà phê ý Đức Vị 313 Cơ sở thu mua cà phê Tuấn Bình 314 Cơ sở thu mua cà phê ý Tấn Qun 315 Cơ sở thu mua cà phê ý Liễu Khanh 316 Cơ sở thu mua cà phê ý Luyn Xiêm ĐỊA CHỈ Quảng Sơn Đăk Glong, Đăk Nơng Thơn 7, Đăk Ha, Đắk G’long, Đắk Nơng Tổ 5- P Nghĩa Trung – Gia Nghĩa- T Đắk Nơng Tổ dân phố 3, P Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nơng Tổ 5, Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nơng Số 61, Đường Tống Duy Tân, P Nghĩa Thành,Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nơng Thơn 10, xã Nam N’Jang, huyện Đắkk Song, tỉnh Đắk Nơng Thơn 7, xã Trường Xn, huyện Đắk Song, Đắk Nơng Thơn 7, xã Trường Xn, huyện Đắk Song, Đắk Nơng Thơn 7, xã Trường Xn, huyện Đắk Song, Đắk Nơng Xã Trường Xn, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng Thơn Đakual– Xã Đăk N’Drung– Đăk Song- T Đắk Nơng xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song , tỉnh Đắk Nơng Thơn Bon Ta Mung, xã Trường Xn, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng Số nhà 08, thơn 03, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nơng Số 326, NGuyễn Tất Thành, TT Kiến Đức, H Đắk R Lấp, T Đắk Nơng Xã Thuận Hạnh , Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng Xã Trường Xn, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng Thơn 3, xã nam N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng Tổ 9, Phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nơng Thơn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nơng Xã Trường Xn, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng Xã Trường Xn, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng Xã Trường Xn, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng Xã Trường Xn, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng Xã Trường Xn, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng Xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nơng xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song , tỉnh Đắk Nơng Xã Trường Xn, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng CXXXIV STT 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 TÊN NHÀ KINH DOANH Cơ sở thu mua cà phê Dân Lực Cơ sở thu mua cà phê THành Hòe DNTN TM Thanh Tài DNTN TM Nhật Đăng Cơng ty TNHH Cà Phê Thu Lợi Cơng ty TNHH MTV Minh Hửa DNTN TM Trúc Huyền DNTN TM Hương Long DNTN TM Nguyệt Dần THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ACOM COFIROASTER S.A VIETNAM CATZ INTERNATIONAL B.V CTA - COFFEE TRADING ADVISORS 330 331 ARMAJARO 332 333 ECOM – ATLANTIC 334 335 336 337 338 339 340 ARMAJARO VN ALPI TRADING (COIND) C STEINWEG WAREHOUSING (F.E.) PTE.LTD COMCO TRADING VOLCAFE SWITZERLAND ELITE COMMODITIES FINAGRA ICONA SEDA SOLUBLES INTERKOM ASIAN PTE LTD 341 342 343 ITOCHU LOUIS DREYFUS 344 345 346 MERCON MITSHUBISHI 347 348 349 350 MARUBENI MITSUI &CO NEUMANN GRUPPE NOBLE RESOURCES S.A NEDCOFFEE WALTER MATTER ĐỊA CHỈ Xã Trường Xn, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng TX Gia nghĩa, Tỉnh Đắk Nơng 01 hùng vương ,dakmin,daknơng 28 thơn xn hòa ,dakmin,daknơng thơn daksac,dakmin,daknơng khối 12,Ttdakmin, daknơng thơn kẻ đọng,đức minh, dakmin,daknơng 11 hùng vương, tt dakmin,daknơng 126 trần hưng đạo ,tt dakmin, daknơng 77 Hồng Văn Thái, Q.7, TP HCM Đinh Tiên Hồng, Q.1, TP HCM 307/4 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Tân Bình 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, HCM 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM Armajaro Vietnam Ltd - KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai Nguyễn Huệ, Lầu 12, TP.HCM 139A Nguyễn Đình Chính - Q Phú Nhuận – TPHCM Lơ 43 –Đường số – KCN Sóng Thần Dĩ An - Bình Dương Phùng Khoan, Quận 1, TP.HCM 39 Nguyễn Thị Diệu, F.6, Q 3, TP.HCM 167 Diện biên Phủ, Dakao, Q.1, Tp HCM 42 Hồ Biểu Chánh, P 11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Botanic Towers- 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận 06 Lê Thánh Tơn, F Bến Nghé, Q 1, TP HCM 06 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q 1, TP.HCM 35 Tơn Đức Thắng, Q1, TP HCM 115 Nguyễn Huệ, Lầu 12, Phòng 1203, Quận 1, HCM 14A Nguyễn Đình Chiểu, Q 1, HCM 65 Lê Lợi, Lầu 12, Q 1, HCM 25BIS Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP HCM Đường số 5, Khu Cơng nghiệp An Phước Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai P2, Điện Biên Phủ – F 25 – Q Bình Thạnh – TPHCM 27B Nguyễn Đình Chiểu, lầu 4, Q.1, TP HCM 163 Hai Bà Trưng, Lầu 6, F 6, Q 3, HCM CXXXV DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Risk Identification in Vietnam’s coffee Production and Export, Lữ Bá Văn, 022007, Tạp chí Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP HCM Measures to Enhance Processing Capacity of Coffee Business, Lữ Bá Văn, 042007, Tạp chí Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP HCM Techlonogical Replacement for better Copetitiveness of Kon Tum coffee, Lữ Bá Văn, 06-2007, Tạp chí Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP HCM Suitable Development for coffee production, Lữ Bá Văn, 08-2007, Tạp chí Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP HCM Rủi ro sản xuất xuất khẩu cà phê Việt Nam – Thực trạng giải pháp, Lữ Bá Văn, 2007, Luận văn thạc sỹ kinh tế Sản xuất cà phê Việt Nam – Những vấn đề quản trị rủi ro cơng nghệ sau thu hoạch, Lữ Bá Văn, Tạp chí Cơng Thương – Bộ Cơng Thương, số 06 tháng 05/2015 Các nhân tố rủi ro tác động đến giá kinh doanh cà phê Việt Nam, Lữ Bá Văn, Tạp chí Kinh tế Dự báo – Bộ Kế hoạch Đầu tư, số chun đề tháng 6/2015 Tác động yếu tố rủi ro đến sản xuất kinh doanh cà phê Việt Nam, Lữ Bá Văn, Tạp chí Kinh tế Dự báo – Bộ Kế hoạch Đầu tư, số chun đề tháng 5/2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam, Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam, Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay