Tổ chức các hoạt động du lịch tại một số di tích lịch sử - văn hóa quốc gia của Hà Nội theo hướng phát triển bền vững

277 134 0
  • Loading ...
1/277 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  NGUYỄN VĂN ðỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ QUỐC GIA CỦA HÀ NỘI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Chuyên ngành :QUẢN LÝ KINH TẾ (KINH TẾ DU LỊCH) Mã số : 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS PHẠM HỒNG CHƯƠNG TS NGUYỄN VĂN LƯU HÀ NỘI - 2013 ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ðỒ vii PHẦN MỞ ðẦU CHƯƠNG 1:CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA 12 1.1 GIÁ TRỊ CỦA DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 12 1.1.1 Khái niệm di tích lịch sử văn hoá 12 1.1.2 Phân loại di tích lịch sử văn hóa 14 1.1.3 Những ñặc ñiểm di tích lịch sử văn hóa 17 1.1.4 Giá trị di tích lịch sử văn hóa ñối với hoạt ñộng du lịch 19 1.2 NHU CẦU VÀ HÀNH VI CỦA KHÁCH DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 20 1.2.1 Nhu cầu khách du lịch di tích lịch sử văn hóa 20 1.2.2 Hành vi tiêu dùng trải nghiệm khách du lịch di tích lịch sử văn hóa 22 1.3 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 25 1.3.1 Các bên tham gia vào tổ chức hoạt ñộng du lịch 25 1.3.2 Lợi ích chi phí tổ chức hoạt ñộng du lịch di tích lịch sử văn hóa 27 1.3.3 Yêu cầu phát triển bền vững ñối với hoạt ñộng du lịch 29 1.4 QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ðỘNG DU LỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH VÀ ðƠN VỊ QUẢN LÝ DI TÍCH 37 1.4.1 Tổ chức khảo sát nhu cầu khả tổ chức hoạt ñộng du lịch 37 1.4.2 Tổ chức thiết kế hoạt ñộng du lịch 38 1.4.3 Phương thức tổ chức thực hoạt ñộng du lịch 38 1.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 39 iii 1.5.1 Cơ sở hạ tầng 39 1.5.2 Môi trường tự nhiên di tích lịch sử văn hoá 39 1.5.3 Môi trường kinh tế xã hội 40 1.5.4 Các nhà cung ứng dịch vụ 40 1.6 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ, TRONG NƯỚC TỔ CHỨC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 40 1.6.1 Kinh nghiệm quốc tế 40 1.6.2 Kinh nghiệm nước 45 1.6.3 Bài học kinh nghiệm 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ QUỐC GIA CỦA HÀ NỘI 50 2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TRÊN ðỊA BÀN HÀ NỘI .50 2.1.1 Khái quát chung hệ thống di tích lịch sử văn hóa Hà Nội [33,34] 50 2.1.2 Công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa 52 2.1.3 ðóng góp di tích lịch sử văn hóa phát triển du lịch 54 2.2 TỔ CHỨC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM HÀ NỘI 56 2.2.1 Giới thiệu khái quát Văn Miếu – Quốc Tử Giám 56 2.2.2 Hoạt ñộng trưng bày vật 59 2.2.3 Hoạt ñộng hướng dẫn tham quan 62 2.2.4 Hoạt ñộng biểu diễn nghệ thuật 65 2.2.5 Hoạt ñộng lễ hội 67 2.2.6 Hoạt ñộng bán hàng lưu niệm 69 2.2.7 ðánh giá chung khách tổ chức hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững Văn Miếu – Quốc Tử Giám 72 2.3 TỔ CHỨC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI DI TÍCH NGỌC SƠN 78 2.3.1 Khái quát di tích Ngọc Sơn 78 2.3.2 Hoạt ñộng trưng bày vật 81 2.3.3 Hoạt ñộng hướng dẫn tham quan 83 iv 2.3.4 Hoạt ñộng lễ hội 86 2.3.5 Hoạt ñộng bán hàng lưu niệm 86 2.3.6 ðánh giá chung khách công tác tổ chức hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững di tích Ngọc Sơn 89 2.4 TỔ CHỨC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI DI TÍCH CỔ LOA .95 2.4.1 Khái quát di tích Thành Cổ Loa 95 2.4.2 Hoạt ñộng trưng bày vật 98 2.4.3 Hoạt ñộng hướng dẫn tham quan 100 2.4.4 Hoạt ñộng lễ hội 103 2.4.5 Hoạt ñộng bán hàng lưu niệm 106 2.4.6 ðánh giá chung khách công tác tổ chức hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững di tích Cổ Loa 109 2.5 MỘT SỐ SO SÁNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI BA DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 114 2.5.1 ðánh giá khách ñối với hoạt ñộng du lịch ba di tích 114 2.5.2 ðánh giá khách du lịch công tác tổ chức hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững ba di tích 119 2.5.3 ðánh giá khách du lịch kết hoạt ñộng du lịch ba di tích 121 2.6 SỰ PHỐI HỢP GIỮA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH VỚI ðƠN VỊ QUẢN LÝ DI TÍCH TRONG TỔ CHỨC HOẠT ðỘNG DU LỊCH 122 2.7 MỘT SỐ ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ .124 2.7.1 Thành công nguyên nhân 124 2.7.2 Hạn chế nguyên nhân 125 KẾT LUẬN CHƯƠNG 128 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ QUỐC GIA CỦA HÀ NỘI 129 3.1 HỆ THỐNG CÁC QUAN ðIỂM ðỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 129 3.1.1 Quan ñiểm vừa bảo tồn vừa khai thác bền vững 129 3.1.2 Quan ñiểm hợp tác phát triển bền vững 130 v 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ðỘNG DU LỊCH TẠI MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ 131 3.2.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt ñộng du lịch di tích lịch sử văn hóa theo hướng phát triển bền vững 131 3.2.2 Các giải pháp kiến nghị ñối với di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám 146 3.2.3 Các giải pháp kiến nghị ñối với di tích ðền Ngọc Sơn 151 3.2.4 Các giải pháp kiến nghị ñối với di tích Cổ Loa 155 3.3 MỘT SỐ ðỀ XUẤT ðỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH 160 3.3.1 Tăng cường phối hợp khai thác di tích lịch sử văn hóa 160 3.3.2 Tăng cường phối hợp với ñơn vị quản lý di tích 161 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ðỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 161 3.4.1 ðối với Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành 161 3.4.2 ðối với Thành phố Hà Nội 163 3.4.3 ðối với ñơn vị quản lý di tích 166 3.5 ðIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 168 3.5.1 Tăng cường nguồn lực tổ chức hoạt ñộng du lịch cộng ñồng ñịa phương, ñơn vị quản lý di tích lịch sử văn hóa 168 3.5.2 Cơ chế, sách, hệ thống văn luật luật ñầy ñủ, ñồng bộ, quán ñịnh hướng phát triển du lịch bền vững 169 3.5.3 Thị trường khách có quy mô lớn 170 3.5.4 Trình ñộ kinh doanh lực cạnh tranh doanh nghiệp lữ hành 170 3.5.5 Các nhà cung ứng dịch vụ tổ chức hoạt ñộng du lịch ña dạng phong phú, chất lượng 171 KẾT LUẬN CHƯƠNG 172 KẾT LUẬN 173 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ðẾN ðỀ ÁN 175 TÀI LIỆU THAM KHẢO 176 PHỤ LỤC 184 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DT Di tích DTLSVH Di tích lịch sử văn hóa HDV/TMV Hướng dẫn viên/ Thuyết minh viên HðDL Hoạt ñộng du lịch DLBV Du lịch bền vững PTDLBV Phát triển du lịch bền vững DTVM-QTG Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám DTNS Di tích Ngọc Sơn DTCL Di tích Cổ Loa UNWTO Tổ chức Du lịch giới WTTC Hội ñồng du lịch Lữ hành giới UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc PUP Lập hoạch quản lý phát triển du lịch UBND Ủy ban nhân dân Bộ VH, TT DL Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở VH, TT DL Sở VH, TT DL vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ðỒ Bảng 2.1 Giá vé tham quan 55 Bảng 2.2 Số lượng khách tham quan, tổng thu 55 Bảng 2.3 ðánh giá khách hoạt ñộng trưng bày vật theo hướng phát triển bền vững Văn Miếu – Quốc Tử Giám 60 Bảng 2.4 ðánh giá khách tiêu chí “Hiện vật trưng bày thể rõ nét truyền thống” Văn Miếu – Quốc Tử Giám 61 Bảng ðánh giá khách hoạt ñộng hướng dẫn theo hướng phát triển bền vững Văn Miếu – Quốc Tử Giám 63 Bảng 2.6 ðánh giá khách tiêu chí “ Những thông tin TMV/HDV cung cấp ñầy ñủ, xác” 64 Bảng 2.7 ðánh giá khách hoạt ñộng biểu diễn nghệ thuật theo hướng phát triển bền vững Văn Miếu – Quốc Tử Giám 66 Bảng.2.8 ðánh giá khách tiêu chí “Hð biểu diễn nghệ thuật phù hợp” Văn Miếu – Quốc Tử Giám 66 Bảng 2.9 ðánh giá khách hoạt ñộng lễ hội theo hướng phát triển bền vững Văn Miếu – Quốc Tử Giám 68 Bảng.2.10 ðánh giá khách “Hð lễ hội diễn hấp dẫn” Văn Miếu – Quốc Tử Giám 68 Bảng 2.11 ðánh giá khách bán hàng lưu niệm theo hướng phát triển bền vững Văn Miếu – Quốc Tử Giám 70 Bảng.2.12 ðánh giá khách tiêu chí “Chủng loại sản phẩm phù hợp” Văn Miếu – Quốc Tử Giám 72 Bảng 2.13 ðánh giá khách công tác tổ chức hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững Văn Miếu – Quốc Tử Giám 73 Bảng.2.14 ðánh giá khách tiêu chí “Hệ thống bảng dẫn lối ñi, ngôn ngữ phù hợp” di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám 75 viii Bảng 2.15 ðánh giá khách kết tổ chức hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững Văn Miếu – Quốc Tử Giám 76 Bảng 2.16 ðánh giá khách tiêu chí “ðã có trải nghiệm tốt ñẹp” di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám 77 Bảng 2.17 ðánh giá khách hoạt ñộng trưng bày vật theo hướng phát triển bền vững di tích Ngọc Sơn 82 Bảng 2.18 ðánh giá khách tiêu chí “Hiện vật trưng bày thể rõ nét truyền thống” di tích Ngọc Sơn 83 Bảng 2.19 ðánh giá khách hoạt ñộng hướng dẫn tham quan heo hướng phát triển bền vững di tích Ngọc Sơn 84 Bảng.2.20 ðánh giá khách tiêu chí “Những thông tin TMV/HDV cung cấp ñầy ñủ, xác” di tích Ngọc Sơn 85 Bảng 2.21 ðánh giá khách hoạt ñộng bán hàng lưu niệm heo hướng phát triển bền vững di tích Ngọc Sơn 87 Bảng 2.22 ðánh giá khách tiêu chí “Chủng loại sản phẩm phù hợp” di tích Ngọc Sơn 89 Bảng 2.23 ðánh giá khách công tác tổ chức hoạt ñộng theo hướng phát triển bền vững di tích Ngọc Sơn 90 Bảng 2.24.ðánh giá khách tiêu chí “Hệ thống bảng dẫn lối ñi, ngôn ngữ phù hợp” di tích Ngọc Sơn 92 Bảng 2.25 ðánh giá khách kết hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững di tích Ngọc Sơn 93 Bảng.2.26 ðánh giá khách tiêu chí “ðã có trải nghiệm tốt ñẹp” di tích Ngọc Sơn 94 Bảng 2.27 ðánh giá khách hoạt ñộng trưng bày vật theo hướng phát triển bền vững di tích Cổ Loa 99 Bảng.2.28 ðánh giá khách tiêu chí “Hiện vật trưng bày thể rõ nét truyền thống” di tích Cổ Loa 100 ix Bảng 2.29 ðánh giá khách hoạt ñộng hướng dẫn theo hướng phát triển bền vững di tích Cổ Loa 101 Bảng.2.30 ðánh giá khách tiêu chí“Những thông tin TMV/HDV cung cấp ñầy ñủ, xác” di tích Cổ Loa 102 Bảng 2.31 ðánh giá khách hoạt ñộng lễ hội theo hướng phát triển bền vững di tích Cổ Loa 104 Bảng 2.32 ðánh giá khách tiêu chí “Hð lễ hội diễn hấp dẫn” di tích Cổ Loa 105 Bảng 2.33 ðánh giá khách hoạt ñộng bán hàng lưu niệm theo hướng phát triển bền vững di tích Cổ Loa 107 Bảng.2.34 ðánh giá khách tiêu chí “Chủng loại sản phẩm phù hợp” di tích Cổ Loa 108 Bảng 2.35 ðánh giá khách công tác tổ chức hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững di tích Cổ Loa 109 Bảng 2.36 ðánh giá khách tiêu chí “Hệ thống bảng dẫn lối ñi, ngôn ngữ phù hợp” di tích Cổ Loa 111 Bảng 2.37 ðánh giá khách kết hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững di tích Cổ Loa 112 Bảng.2.38 ðánh giá khách tiêu chí “ðã có trải nghiệm tốt ñẹp” di tích Cổ Loa 113 Bảng 2.39 ðánh giá khách tổ chức hoạt ñộng trưng bày theo hướng phát triển bền vững ba di tích 114 Bảng.2.40 ðánh giá khách tiêu chí “Hiện vật trưng bày thể rõ nét truyền thống” ba di tích 115 Bảng 2.41 ðánh giá khách hoạt ñộng hướng dẫn tham quan theo hướng phát triển bền vững ba di tích 116 Bảng.2.42 ðánh giá khách tiêu chí “Những thông tin TMV/HDV cung cấp ñầy ñủ, xác” ba di tích 116 x Bảng 2.43 ðánh giá khách hoạt ñộng lễ hội theo hướng phát triển bền vững ba di tích 117 Bảng.2.44 ðánh giá khách tiêu chí “Hð lễ hội diễn hấp dẫn” ba di tích 117 Bảng 2.45 ðánh giá khách hoạt ñộng bán hàng lưu niệm theo hướng phát triển bền vững ba di tích 118 Bảng.2.46 ðánh giá khách tiêu chí” Chủng loại sản phẩm phù hợp” ba di tích 119 Bảng 2.47 ðánh giá khách công tác tổ chức hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững ba di tích 120 Bảng.2.48 ðánh giá khách tiêu chí “Hệ thống bảng dẫn lối ñi, ngôn ngữ phù hợp” ba di tích 120 Bảng 2.49 ðánh giá khách kết hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững ba di tích 121 Bảng.2.50 ðánh giá khách tiêu chí “ðã có trải nghiệm tốt ñẹp” ba di tích 122 DANH MỤC SƠ ðỒ Sơ ñồ 2.1 Phân công quản lý di tích ñịa bàn Hà Nội 52 Sơ ñồ 3.1 Mô hình tổ chức hoạt ñộng du lịch di tích lịch sử văn hóa 135 253 Bảng 2.21 ðánh giá khách công tác tổ chức hoạt ñộng theo quốc tịch ðịa ñiểm khảo sát Văn Miếu 2.Ngọc Sơn Quốc tịch Quốc tịch Tổng Quốc tịch Có bãi ñỗ xe phù hợp Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Công trình vệ sinh công cộng ñầy ñủ Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Giá vé vào cửa tham quan hợp lý Bắc mỹ Châu Việt Châu Tổng Nam âu Tổng Châu âu 356 23 286 69 17 51 48 103 136 155 - 10 34 96 105 144 33 28 22 17 83 82 17 106 - 13 17 93 28 12 16 14 13 9 55 55 95 49 12 11 64 33 47 2.1 1.8 2.1 1.9 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9 1.6 1.9 2.0 2.0 46 2.5 2.1 2.7 2.5 31 2.5 356 247 69 42 48 103 136 155 30 75 100 89 33 10 22 12 83 61 17 106 102 28 25 14 13 9 55 55 95 56 12 11 64 39 104 2.3 24 2.3 16 2.3 23 2.7 2.4 22 2.3 11 2.6 1.9 1.9 2.0 2.0 39 2.4 2.1 2.6 2.5 25 2.4 2.0 28 2.3 31 2.2 36 2.3 65 2.4 Bắc mỹ Châu Việt Châu Tổng Nam âu 2.0 Bắc mỹ 3.Cổ Loa Quốc tịch Châu Việt Châu Tổng Nam âu Bắc mỹ Châu Việt Nam 254 Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Hệ thống bảng dẫn lối ñi, ngôn ngữ phù hợp Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Thái ñộ cư dân ñịa phương thân thiện, hoà hợp Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình 356 273 69 50 48 103 136 155 30 82 111 101 33 14 22 11 83 65 17 106 11 100 28 28 14 10 9 55 53 95 72 8 12 11 64 47 83 2.2 19 2.3 18 2.4 54 2.3 19 2.6 11 2.5 18 2.2 2.4 2.1 2.0 2.3 2.0 2.0 23 2.2 2.0 2.3 2.3 17 2.3 356 277 69 51 48 103 136 155 1 28 84 114 109 33 16 22 83 69 17 106 16 93 28 27 14 11 55 48 95 75 8 12 11 64 50 78 2.2 18 2.3 19 2.4 45 2.3 17 2.5 13 2.5 14 2.2 2.1 13 2.1 2.0 2.2 2.2 2.1 20 2.2 2.0 2.3 2.3 14 2.2 356 211 69 42 48 103 136 155 13 72 84 103 33 17 22 83 65 17 106 15 76 28 22 14 55 44 95 32 12 11 64 25 143 2.4 26 2.4 34 2.8 16 2.5 15 2.8 18 2.2 2.1 2.3 2.6 2.6 11 2.2 63 2.7 2.6 11 2.9 2.7 39 2.6 21 2.2 19 2.2 31 2.3 25 2.2 22 2.2 52 2.4 51 2.3 29 2.3 255 Cảnh quan ñẹp Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Cán quản lý, nhân viên phục vụ có thái ñộ tốt Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình 356 195 69 33 48 103 136 155 1 15 61 86 74 33 22 83 53 17 106 61 28 19 14 55 35 95 60 12 11 64 45 159 2.4 36 2.5 31 2.7 79 2.5 24 2.7 14 2.7 30 2.4 11 2.6 45 2.4 2.3 10 2.7 2.7 20 2.4 35 2.4 2.4 2.6 2.5 19 2.3 356 126 69 24 48 103 136 155 10 43 49 50 33 22 83 36 17 106 55 28 18 14 55 29 95 21 12 11 64 15 227 2.7 45 2.7 37 2.8 28 2.8 17 2.9 46 2.6 12 2.7 10 2.4 10 2.7 2.6 25 2.5 74 2.8 2.9 10 2.8 2.7 49 2.8 42 2.4 59 2.6 50 2.4 86 103 2.6 2.7 50 2.5 256 Bảng 2.22 ðánh giá chung khách kết hoạt ñộng du lịch ðịa ñiểm khảo sát Tổng Văn Miếu 2.Ngọc Sơn 3.Cổ Loa Hài lòng công tác tổ chức Hð du lịch Tổng 356 155 106 95 1 - - 299 122 99 78 56 32 17 ðồng ý - - - - Rất ñồng ý - - - - Trung bình 2.2 2.2 2.1 2.2 356 155 106 95 - - - - 273 105 95 73 83 50 11 22 ðồng ý - - - - Rất ñồng ý - - - - Trung bình 2.2 2.3 2.1 2.2 356 155 106 95 1 - - 209 69 76 64 146 85 30 31 ðồng ý - - - - Rất ñồng ý - - - - Trung bình 2.4 2.5 2.3 2.3 Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðã có trải nghiệm tốt ñẹp Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối Tôi ấn tượng Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối 257 Tôi thông tin cho người thân, bạn bè Tổng 356 155 106 95 - - - - 191 71 73 47 165 84 33 48 ðồng ý - - - - Rất ñồng ý - - - - Trung bình 2.5 2.5 2.3 2.5 356 155 106 95 2 - - Không ñồng ý 200 72 79 49 Không ñồng ý không phản ñối 154 81 27 46 ðồng ý - - - - Rất ñồng ý - - - - Trung bình 2.4 2.5 2.3 2.5 Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối Tôi quay lại Tổng Rất không ñồng ý 251 Bảng 2.23 ðánh giá chung khách kết hoạt ñộng du lịch theo quốc tịch ðịa ñiểm khảo sát Tổng Văn Miếu 2.Ngọc Sơn 3.Cổ Loa Quốc tịch Quốc tịch Quốc tịch Quốc tịch Châu Bắc Châu Việt Châu Bắc Châu Việt Châu Bắc Châu Việt Châu Bắc Châu Việt Tổng Tổng Tổng Tổng âu mỹ Nam âu mỹ Nam âu mỹ Nam âu mỹ Nam Hài lòng công tác tổ chức Hð du lịch Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình ðã có trải nghiệm tốt ñẹp Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Tôi ấn tượng Tổng 356 299 69 53 48 103 136 155 1 28 97 121 122 33 17 22 11 83 78 17 106 16 99 28 28 14 9 55 54 95 78 8 12 11 10 64 51 56 2.2 16 2.2 19 2.4 32 2.2 16 2.5 10 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0 2.4 2.0 2.0 17 2.2 2.0 2.3 2.1 13 2.2 356 273 69 51 48 103 136 155 22 88 112 105 33 16 22 83 71 17 106 13 95 28 27 14 55 53 95 73 8 12 11 10 64 46 83 2.2 18 2.3 26 2.5 50 2.3 17 2.5 17 2.8 12 2.1 2.2 11 2.1 2.0 2.4 2.2 2.0 22 2.2 2.0 2.3 2.1 18 2.3 356 69 48 103 136 155 33 22 83 17 106 28 14 55 95 12 11 64 2.1 15 2.1 15 2.1 24 2.2 252 Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Tôi thông tin cho người thân, bạn bè Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Tôi quay lại Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình 209 36 17 65 91 69 51 76 20 45 64 8 40 146 2.4 33 2.5 30 2.6 38 2.4 45 2.3 85 2.5 25 2.8 17 2.7 32 2.4 11 2.6 30 2.3 2.3 2.6 2.3 10 2.2 31 2.3 2.0 2.3 2.3 24 2.4 356 191 69 36 48 103 136 155 16 61 78 71 33 10 22 83 50 17 106 73 28 19 14 55 44 95 47 12 11 64 28 165 2.5 33 2.5 32 2.7 84 2.5 23 2.7 17 2.8 33 2.4 11 2.6 33 2.3 2.3 2.6 2.4 11 2.2 48 2.5 2.1 2.5 2.5 36 2.6 356 200 69 42 48 103 136 155 1 18 64 76 72 33 11 22 83 50 17 106 79 28 24 14 55 43 95 49 12 11 64 27 154 2.4 27 2.4 29 2.6 22 2.7 16 2.7 32 2.4 11 2.6 2.1 2.6 2.2 12 2.2 46 2.5 2.1 2.3 2.4 37 2.6 42 2.4 38 2.4 58 2.4 60 2.4 81 2.5 27 2.3 253 Bảng 2.24 ðánh giá khách kết hoạt ñộng du lịch theo mục ñích Tổng Công tác tổ chức Hð du lịch Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình ðã có trải nghiệm tốt ñẹp Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Tôi ấn tượng Tổng Mục ñích ñến ðịa ñiểm khảo sát Văn Miếu 2.Ngọc Sơn Mục ñích ñến Mục ñích ñến 3.Cổ Loa Mục ñích ñến Tha Nghi m ên quan cứu Tha Nghi m ên quan cứu Tha Nghi m ên quan cứu Vui Khác Tổng chơi 356 293 1 298 248 23 19 35 27 56 2.2 44 2.1 2.2 2.2 356 293 272 228 23 18 35 22 83 2.2 2.2 13 2.4 65 2.2 155 134 1 122 106 Vui Khác Tổng chơi Tha Nghi m ên quan cứu Vui Khác Tổng chơi Vui Khác chơi 3 18 13 - 106 - 99 99 93 - 2 95 78 60 49 21 17 12 10 2 27 2.2 2.0 2.3 - 2.1 2.1 - 2.2 2.0 17 2.2 11 2.2 2.2 2.2 2.0 155 134 105 93 18 10 - 106 - 95 99 89 - 2 95 72 60 46 21 17 12 2 2.3 2.4 - 10 2.1 - 2.2 2.0 22 2.2 14 2.2 2.2 2.3 2.0 2.0 2.0 32 2.2 50 2.3 41 2.3 11 2.1 254 Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Tôi thông tin cho người thân, bạn bè Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Tôi quay lại Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình 356 293 1 208 177 23 14 35 14 146 115 2.4 2.4 2.4 21 2.6 356 293 190 163 23 35 17 165 130 2.5 2.4 16 2.7 18 2.5 356 293 200 171 23 35 19 153 121 2.4 2.4 16 2.7 15 2.4 155 134 1 69 62 18 - 106 - 76 99 71 - 2 95 63 60 44 21 14 12 71 2.5 2.7 12 2.7 - 30 2.3 28 2.3 - 2.4 2.0 31 2.3 16 2.3 2.4 2.6 2.5 155 134 71 64 18 - 106 - 73 99 67 - 2 95 46 60 32 21 12 70 2.5 2.7 12 2.7 - 33 2.3 32 2.3 - 2.2 2.0 48 2.5 28 2.5 14 2.7 2.4 2.5 155 134 72 63 18 - 106 - 79 99 73 - 2 95 49 60 35 21 12 1 2.3 10 2.5 - 26 2.3 - 2.2 2.0 45 2.5 25 2.4 15 2.8 2.3 2.5 2.3 2.3 2.3 85 2.5 84 2.5 81 2.5 70 2.5 27 2.3 255 Bảng 2.25 ðánh giá khách kết hoạt ñộng du lịch theo nghề nghiệp ðịa ñiểm khảo sát Văn Miếu 2.Ngọc Sơn Nghề nghiệp Nghề nghiệp Tổng Nghề nghiệp Tổng Công tác tổ chức Hð du lịch Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình ðã có trải nghiệm tốt ñẹp Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Nhà quản lý Nhân Nhân viên viên ñơn vị hành kinh doanh Khác Tổng Nhà quản lý Nhân Nhân viên viên ñơn vị hành kinh doanh Khác Tổng Nhà quản lý Nhân Nhân viên viên ñơn vị hành kinh doanh 3.Cổ Loa Nghề nghiệp Khác Tổng Nhà quản lý Nhân Nhân viên viên ñơn vị hành kinh doanh Khác 356 299 36 127 115 28 106 102 78 155 63 122 13 60 46 65 54 17 106 14 99 11 10 46 42 36 35 13 12 95 78 12 10 21 18 14 13 48 37 56 2.2 2.2 15 2.2 32 2.2 2.2 14 2.2 11 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 17 2.2 2.2 2.1 2.1 11 2.2 356 273 36 127 115 27 96 89 78 155 61 105 13 60 41 65 45 17 106 11 95 11 10 46 41 36 32 13 12 95 73 12 21 14 14 12 48 38 83 2.2 2.3 17 2.2 2.4 19 2.3 20 2.3 2.4 2.1 2.1 2.1 2.1 22 2.2 2.3 2.3 2.1 10 2.2 21 2.2 31 2.2 13 2.1 26 2.2 50 2.3 11 2.1 256 Tôi ấn tượng Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Tôi thông tin cho người thân, bạn bè Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Tôi quay lại Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình 356 209 36 127 115 18 78 68 78 155 45 69 13 60 31 65 29 17 106 76 11 46 32 36 27 13 95 64 12 21 15 14 12 48 30 146 2.4 17 2.4 33 2.4 85 2.5 2.6 29 2.5 36 2.6 11 2.6 30 2.3 2.3 14 2.3 2.3 2.3 31 2.3 2.4 2.3 2.1 18 2.4 356 191 36 127 115 19 70 60 78 155 42 71 13 60 30 65 28 17 106 73 11 46 31 36 26 13 95 47 12 21 14 48 26 165 2.5 17 2.5 36 2.5 84 2.5 2.6 30 2.5 37 2.6 2.5 33 2.3 2.3 15 2.3 10 2.3 2.4 48 2.5 2.5 12 2.6 2.6 22 2.5 356 200 36 127 115 1 22 74 62 78 155 42 72 13 60 30 65 29 17 106 79 11 10 46 34 36 26 13 95 49 12 21 10 14 48 24 154 2.4 13 2.3 36 2.5 2.5 30 2.5 35 2.5 2.5 2.1 12 2.3 10 2.3 2.3 46 2.5 2.3 11 2.5 2.5 24 2.5 49 2.4 57 2.4 53 2.4 47 2.4 55 2.5 52 2.4 81 2.5 27 2.3 257 Bảng.2.26 ðánh giá khách số tiêu chí công tác tổ chức hoạt ñộng du lịch ba di tích Tiêu chí ñánh giá Giá vé vào cửa tham quan hợp lý Tổng % Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Trung vị Mốt ðộ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn Hệ thống bảng dẫn lối ñi, ngôn ngữ phù hợp Tổng % Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Trung vị Mốt ðộ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn Thái ñộ cư dân ñịa phương thân thiện, hoà hợp Tổng % Tổng 03 DT % Tổng Tổng 76.7 23.3 0.3 77.8 21.9 356 100 273 83 2.2 2.7 0.4 356 100 277 78 2.2 2.6 0.4 356 100 VM % Tổng 65.2 34.8 0.6 70.3 29.0 NS Tổng 155 100 101 % Tổng 94.3 5.7 54 2.3 2.8 0.5 155 100 109 87.7 12.3 CL Tổng 106 100 100 % Tổng 75.8 24.2 Tổng 95 100 72 23 2.1 2.5 0.2 2.2 2.7 0.4 106 100 93 13 95 100 75 20 78.9 21.1 45 2.3 2.7 0.5 2.1 2.6 0.3 2.2 2.6 0.4 155 100 106 100 95 100 258 Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Trung vị Mốt ðộ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn Cảnh quan ñẹp Tổng % Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Trung vị Mốt ðộ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn Cán quản lý, nhân viên phục vụ có thái ñộ tốt Tổng % Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Trung vị Mốt ðộ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn 59.3 40.2 0.6 0.3 54.8 44.7 0.3 35.4 63.8 0.8 211 143 2.4 2.8 0.5 356 100 195 159 2.4 2.9 0.5 356 100 126 227 2.7 3.2 0.5 66.5 32.9 0.6 0.6 47.7 51.0 0.6 32.3 66.5 1.3 103 71.7 27.4 51 2.3 2.8 0.5 155 100 74 57.5 42.5 79 2.5 3 0.5 155 100 50 103 2.7 3.3 0.5 51.9 47.2 0.9 76 29 33.7 66.3 32 63 2.3 2.7 0.5 2.7 3.2 0.5 106 100 61 45 95 100 60 35 63.2 36.8 2.4 2.9 0.5 2.4 2.8 0.5 106 100 55 50 95 100 21 74 2.5 0.5 22.1 77.9 2.8 3.4 0.4 259 Bảng.2.27 ðánh giá chung khách số tiêu chí kết hoạt ñộng du lịch ba di tích Tiêu chí ñánh giá Hài lòng công tác tổ chức hoạt ñộng du lịch Tổng % Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Trung vị Mốt ðộ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn ðã có trải nghiệm tốt ñẹp Tổng % Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Trung vị Mốt ðộ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn Tôi ấn tượng Tổng % Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý VM NS CL 03 DT % % % % Tổng Tổng Tổng Tổng Tổng Tổng Tổng Tổng 0.3 84.0 15.7 76.7 23.3 0.3 58.7 356 100 299 0.6 78.7 20.6 56 2.2 2.6 0.4 356 100 273 67.7 32.3 155 100 122 32 93.4 6.6 106 100 99 82.1 17.9 95 100 78 17 2.2 2.6 0.4 2.1 2.5 0.2 2.2 2.6 0.4 155 100 105 50 106 100 95 11 95 100 73 22 89.6 10.4 76.8 23.2 83 2.2 2.7 0.4 2.3 2.7 0.5 2.1 2.6 0.3 2.2 2.7 0.4 356 100 209 155 100 69 106 100 76 95 100 64 0.6 44.5 71.7 67.4 260 Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Trung vị Mốt ðộ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn Tôi thông tin cho người thân, bạn bè Tổng % Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Trung vị Mốt ðộ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn Tôi quay lại Tổng % Tổng Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ñồng ý không phản ñối ðồng ý Rất ñồng ý Trung bình Trung vị Mốt ðộ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn 54.8 41.0 53.7 46.3 0.6 56.2 43.3 85 28.3 30 32.6 31 146 2.4 2.8 0.5 2.5 3.1 0.5 2.3 2.7 0.5 2.3 2.7 0.5 356 100 191 155 100 71 106 100 73 33 95 100 47 48 165 2.5 2.9 0.5 45.8 356 100 200 155 100 122 32 2.2 2.6 0.4 154 2.4 2.9 0.5 155 100 105 50 2.3 0.6 78.7 20.6 67.7 32.3 68.9 31.1 74.5 25.5 49.5 50.5 2.3 2.7 0.5 2.5 3 0.5 106 100 79 27 95 100 49 46 2.3 2.7 0.4 51.6 48.4 2.5 0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức các hoạt động du lịch tại một số di tích lịch sử - văn hóa quốc gia của Hà Nội theo hướng phát triển bền vững, Tổ chức các hoạt động du lịch tại một số di tích lịch sử - văn hóa quốc gia của Hà Nội theo hướng phát triển bền vững, Tổ chức các hoạt động du lịch tại một số di tích lịch sử - văn hóa quốc gia của Hà Nội theo hướng phát triển bền vững

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay