Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh miền núi phía Bắc ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

153 131 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:12

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH VAN XAY SEN NHOT Thu hút đầu t- trực tiếp n-ớc vào tỉnh miền núi phía bắc cộng hoà dân chủ nhân dân lào LUN N TIN S KINH T H NI - 2015 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH VAN XAY SEN NHOT Thu hút đầu t- trực tiếp n-ớc vào tỉnh miền núi phía bắc cộng hoà dân chủ nhân dân lào Chuyờn ngnh : Qun lý kinh t Mó s : 62 34 01 01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Bựi Vn Huyn TS ng Ngc Li H NI - 2015 MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N VN THU HT U T TRC TIP NC NGOI VO CC TNH MIN NI PHA BC CNG HềA DN CH NHN DN LO 1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu cú liờn quan n lun ỏn 1.2 Yờu cu mi v nhng t cn tip tc nghiờn cu Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN THU HT U T TRC 17 20 TIP NC NGOI 2.1 Khỏi quỏt chung v thu hỳt u t trc tip nc ngoi 2.2 Ni dung v tiờu ỏnh giỏ thu hỳt u t trc tip nc ngoi 20 37 2.3 Kinh nghim thu hỳt u t trc tip nc ngoi Chng 3: THC TRNG THU HT U T TRC TIP NC 55 70 NGOI VO CC TNH MIN NI PHA BC CNG HềA DN CH NHN DN LO 3.1 iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi cú nh hng n thu hỳt FDI vo cỏc tnh nỳi phớa Bc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo 3.2 Thc trng thu hỳt FDI cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo 3.3 Thc trng thu hỳt FDI vo cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo t nm 2005 n nm 2013 3.4 ỏnh giỏ chung Chng 4: PHNG HNG V GII PHP THU HT U T TRC 70 75 83 99 109 TIP NC NGOI VO CC TNH MIN NI PHA BC CNG HềA DN CH NHN DN LO 4.1 Phng hng thu hỳt FDI vo cỏc tnh nỳi phớa Bc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo n nm 2020 4.2 Nhng gii phỏp ch yu nhm thu hỳt FDI vo cỏc tnh nỳi phớa Bc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo n nm 2020 4.3 Kin ngh KT LUN CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 109 112 134 136 138 139 DANH MC CC T VIT TT TRONG LUN N BOT : Xõy dng - kinh doanh - chuyn giao BT : Xõy dng - chuyn giao BTO : Xõy dng - chuyn giao - kinh doanh CHDCND : Cng ho Dõn ch Nhõn dõn CHXHCN VN : Cng ho Xó hi Ch ngha Vit Nam FDI : u t trc tip nc ngoi GDP : Tng sn phm quc ni IMF : Qu tin t quc t ODA : Vin tr phỏt trin chớnh thc UNCTAD : Hi ngh Liờn hp quc v Thng mi v phỏt trin WTO : T chc Thng mi th gii DANH MC BNG, BIU Trang Bng 2.1: u t FDI ti Vit Nam giai on 2006-2013 58 Bng 3.1: S lng d ỏn FDI u t vo Lo qua cỏc nm t 2005-2012 76 Bng 3.2: C cu FDI phõn theo lnh vc trờn a bn cỏc tnh nỳi 78 phớa Bc Lo giai on nm 2006-2012 Bng 3.3: u t trc tip nc ngoi vo cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo phõn 80 chia theo quc gia giai on t nm 2006 n nm 2013 Bng 3.4: C cu cỏc d ỏn FDI theo hỡnh thc u t cỏc tnh nỳi 81 phớa Bc giai on t nm 2006 - 2012 Bng 3.5: C cu d ỏn FDI theo a bn cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo 82 giai on 2006 - 2012 Bng 3.6: Trỡnh hc ca ngi lao ng cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo 90 Bng 3.7: C cu lao ng cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo phõn theo trỡnh 91 chuyờn mụn k thut Bng 3.8: Tin lng trung bỡnh ca ngi lao ng phõn theo ngnh ngh 93 Bng 3.9: S d ỏn u t trc tip nc ngoi ca cỏc tnh nỳi phớa 97 Bc Lo c cp giy phộp qua cỏc nm Bng 3.10: Cỏc quc gia u t FDI vo Lo giai on 2007 - 2012 98 Bng 3.11: Tc tng trng GDP ca cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo 101 tng giai on Biu 3.1: GDP trung bỡnh u ngi giai on 2004 - 2012 75 M U Tớnh cp thit ca ti Trong quỏ trỡnh phỏt trin kinh t bt c mt quc gia no, dự l nc phỏt trin hay ang phỏt trin, vic huy ng v s dng cú hiu qu l mt nhng quan trng nht, ngun cho phỏt trin kinh t cú th huy ng c nc hay nc ngoi Tuy nhiờn, ngun nc cú hn, nht l i vi quc gia kộm phỏt trin nh Lo, ú cn phi thu hỳt ngun u t trc tip t nc ngoi (ting Anh: Foreign Direct Investment, vit tt l FDI) Vn u t trc tip nc ngoi (FDI) l hỡnh thc u t di hn ca cỏ nhõn hay cụng ty nc ny vo nc khỏc bng cỏch thit lp c s sn xut, kinh doanh Cỏ nhõn hay cụng ty nc ngoi ú s nm quyn qun lý c s sn xut kinh doanh ny Trong quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca nc Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo (CHDCND), n ó t c nhng thnh tu nht nh trờn tt c cỏc lnh vc, tc tng trng kinh t nhanh v tng i n nh, i sng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn Lo ó tng bc c ci thin, ú c bit l chớnh sỏch m rng quan h hp tỏc kinh t, s lng cỏc doanh nghip nc ngoi v FDI u t vo Lo núi chung v cỏc tnh nỳi phớa Bc núi riờng ngy cng tng Vn FDI ó tr thnh ngun quan trng cho u t phỏt trin, gúp phn thỳc y chuyn dch c cu kinh t, chuyn giao khoa hc - cụng ngh, nng sut lao ng tng, m nhiu ngnh ngh vi nhiu sn phm mi, trỡnh ngi lao ng c nõng cao, to cụng n vic lm cho ngi lao ng Tuy nhiờn, vic thu hỳt v s dng ngun FDI ca cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo cũn nhiu hn ch, bt cp, cha tng xng vi tim nng v th mnh ca khu vc phớa Bc S lng cỏc d ỏn u t nc ngoi cũn ớt so vi cỏc vựng lõn cn, quy mụ cỏc d ỏn cũn nh l, mc thu cho ngõn sỏch t khu vc cú u t nc ngoi cũn thp, ch trung vo mt s ngnh, lnh vc nht nh, h thng c ch chớnh sỏch, mụi trng phỏp lý thu hỳt FDI cha hp dn, thun li, kt cu h tng cũn thp kộm, cha cú quy hoch chin lc tng th khu cụng nghip gn vi ngun nguyờn liu phc v sn xut, ch bin, s lng v cht lng ngun lao ng thp, cha a c d bỏo v hi nhp kinh t quc t, Xut phỏt t thc trng ny, tỏc gi la chn ti: "Thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo cỏc tnh nỳi phớa Bc Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo" lm lun ỏn tin s kinh t, chuyờn ngnh qun lý kinh t l cn thit, cú ý ngha lý lun v thc tin sõu sc Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch Trờn c s h thng hoỏ mt s lý lun v thc tin v thu hỳt FDI; qua phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng thu hỳt FDI ti cỏc tnh nỳi phớa Bc CHDCND Lo, lun ỏn xut phng hng v h thng gii phỏp nhm hon thin thu hỳt FDI ti cỏc tnh nỳi phớa Bc CHDCND Lo thi gian ti, di gúc cỏc c quan qun lý nh nc 2.2 Nhim v nghiờn cu - Nghiờn cu mt s lý lun v kinh nghim thc tin v thu hỳt u t trc tip nc ngoi (FDI) - Phõn tớch, ỏnh giỏ mt cỏch ton din thc trng thu hỳt FDI ti cỏc tnh nỳi phớa Bc CHDCND Lo thi gian qua - xut mt s gii phỏp cú tớnh kh thi nõng cao kh nng thu hỳt FDI vo cỏc tnh nỳi phớa Bc CHDCND Lo thi gian ti i tng v phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn cu: Lun ỏn trung nghiờn cu cỏc ni dung thu hỳt FDI vo cỏc tnh nỳi phớa Bc CHDCND Lo - Phm vi nghiờn cu: + V khụng gian: Nghiờn cu thu hỳt FDI vo cỏc tnh nỳi phớa Bc CHDCND Lo, bao gm 07 tnh: Oudom xay; Xayabury; Xieng Khoang; Bokeo; Phong Saly; Luang namtha; Luang prabang + V thi gian: Lun ỏn nghiờn cu thu hỳt u t nc ngoi trờn a bn cỏc tnh nỳi phớa Bc CHDCND Lo giai on t nm 2005 n nm 2013 v xut gii phỏp n nm 2020 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng cỏc phng phỏp c bn ca khoa hc núi chung v cỏc phng phỏp nghiờn cu chuyờn ngnh Qun lý kinh t - V phng phỏp lun: S dng phng phỏp lun nghiờn cu ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s, phng phỏp tru tng hoỏ khoa hc phõn tớch c s lý lun v thc tin vic thu hỳt u t trc tip nc ngoi, t ú xut phng hng v gii phỏp thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo cỏc tnh nỳi phớa Bc CHDCND Lo - V phng phỏp nghiờn cu c th: S dng phng phỏp logic kt hp vi phng phỏp lch s, phng phỏp thng kờ, phng phỏp phõn tớch v tng hp Bờn cnh ú, tỏc gi cũn k tha cú chn lc kt qu ca mt s cụng trỡnh nghiờn cu trc õy cú liờn quan n ti ng thi s cp nht, b sung nhng ni dung, thụng tin mi v thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo cỏc tnh nỳi phớa Bc CHDCND Lo úng gúp mi ca lun ỏn - Khỏi quỏt hoỏ c s khoa hc v thu hỳt FDI, i sõu vo phõn tớch hỡnh thc, c im, tỏc ng ca FDI, phõn tớch nhng nhõn t nh hng n thu hỳt u t trc tip nc ngoi (FDI) - Phõn tớch ton din thc trng thu hỳt FDI ti cỏc tnh nỳi phớa Bc CHDCND Lo giai on hin nay, rỳt nhng thnh tu, hn ch v nguyờn nhõn - xut phng hng v nhng gii phỏp ch yu nhm tng cng thu hỳt FDI vo cỏc tnh nỳi phớa Bc CHDCND Lo n n nm 2020 Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u v kt lun, ni dung ca lun ỏn c kt cu gm chng, 12 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N VN THU HT U T TRC TIP NC NGOI VO CC TNH MIN NI PHA BC CNG HO DN CH NHN DN LO 1.1 TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N LUN N 1.1.1 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n thu hỳt FDI Vit Nam v mt s quc gia lõn cn u t nc ngoi l mt b phn ngun lc quan trng cho hot ng sn xut v tng trng kinh t Bi vy, t trc n ó cú nhiu nh nghiờn cu v c quan hoch nh chớnh sỏch quan tõm n ny Mt s cụng trỡnh tiờu biu bao gm: Ngụ Cụng Thnh (2005), nh hng phỏt trin cỏc hỡnh thc u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam [34] t c mc ớch Lun ỏn phõn tớch mt s ni dung l: Lm sỏng t cỏc khỏi nim v FDI v hỡnh thc FDI; cỏc hỡnh thc FDI v c im ca chỳng Phõn tớch, lm rừ s hỡnh thnh v phỏt trin ca cỏc hỡnh thc FDI ti Vit Nam t 1988 n nay, xu hng ng ca cỏc hỡnh thc ny; Tng Quc t (2005), C cu u t trc tip nc ngoi theo ngnh kinh t Vit Nam [8] Trong ú, tỏc gi ó lm rừ nhng lý lun c bn v FDI v c cu u t trc tip nc ngoi theo ngnh kinh t; h thng nhng thay i v c ch, chớnh sỏch ca Vit Nam tng thi k t ban hnh Lut u t trc tip nc ngoi (1987) n nhm thu hỳt FDI theo ngnh kinh t; ỏnh giỏ thc trng hot ng u t trc tip nc ngoi theo ngnh kinh t ca Vit Nam thi gian qua Trờn c s ú, lun ỏn a mt s quan im, nh hng v vic thu hỳt FDI hng ti vic iu chnh c cu ngnh kinh t thụng qua vic khng nh vai trũ ca FDI vi t cỏch l mt b phn ca nn kinh t quc dõn v nhng gii phỏp ch yu nh hng thu hỳt FDI theo ngnh kinh t chuyn dch c cu ngnh kinh t phự hp vi yờu cu cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Vit Nam giai on ti Trn Quang Lõm, An Nh Hi (2006), Kinh t cú u t nc ngoi Vit Nam [20] Cun sỏch ó trỡnh by mt cỏch cú h thng, khoa hc v c s lý lun v thc tin kinh t cú u t nc ngoi (FDI) nn kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam, nhỡn li chng ng gn 20 nm i mi m ca thu hỳt u t nc ngoi (1988-2005) v phỏt trin khu vc kinh t cú u t nc ngoi s phỏt trin ca nn kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam ó cú nhng bc tin trin mnh m v trờn thc t, khu vc FDI ó tr thnh mt b phn quan trng nn kinh t quc dõn Vit Nam c bit bi cnh hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam hin c Bỡnh, Nguyn Thng Lng (ng ch biờn) (2006), Nhng kinh t - xó hi ny sinh u t trc tip nc ngoi, kinh nghim Trung Quc v thc tin Vit Nam [3] Xut phỏt t mc ớch phi lm rừ thc cht, c im, hu qu hay ri ro ca ca nhng kinh t - xó hi ny sinh u t trc tip nc ngoi, cụng trỡnh nghiờn cu ny ó tin hnh h thng hoỏ nhng chung v u t trc tip nc ngoi, ch nhng thnh cụng v hn ch cú th m ngun ny chỳng ta c coi l nguyờn nhõn trc tip gõy nhng ri ro i vi doanh nghip v hot ng qun lý ca nc tip nhn, lm gim i phn no nhng tỏc ng tớch cc ca ngun ny ng thi cụng trỡnh cng ó tin hnh phõn tớch nhng kinh t xó hi ch yu trờn thc t ó ny sinh Trung Quc k t m ca v thu hỳt u t trc tip nc ngoi phc v cho cụng cuc ci cỏch ca Trung Quc v tin hnh tng kt kinh nghim x lý nhng kinh t - xó hi ny sinh u t trc tip nc ngoi ca Trung Quc thi gian qua u t trc tip nc ngoi úng vai trũ cc k quan trng i vi quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ nn kinh t Vit Nam Nh cú ng lc thỳc y mnh m l u t nc ngoi, nhiu ngnh cụng nghip quan trng c hỡnh thnh, gúp phn thỳc y chuyn dch c cu kinh t ngnh theo hng tớch cc hn Tuy nhiờn, quỏ trỡnh thu hỳt u t nc ngoi ti Vit Nam v hot ng qun lý quỏ trỡnh ny cú tớnh hai mt, bờn cnh nhng tỏc ng tớch cc, thi gian qua quỏ trỡnh ny cng phỏt sinh nhiu kinh t - xó hi cn phi gii quyt nhm phỏt huy hn na hiu qu ca ngun ny 134 - T chc hng dn cỏc tnh, thnh ph, th xó a bn xõy dng quy hoch phỏt trin cỏc khu cụng nghip v phi hp vi cỏc n v nghiờn cu phng ỏn iu chnh quy hoch phỏt trin 4.3 KIN NGH m bo tng cng thu hỳt v trỡ s tng trng ca cỏc doanh nghip FDI, gúp phn tớch cc vo phỏt trin kinh t cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo mt cỏch bn vng, mt s kin ngh vi ng b, chớnh quyn cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo c th nh sau: Th nht, cn nhn thc rng ó n thi im cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo chn lc cỏc d ỏn FDI chuyn t giai on thu hỳt cỏc d ỏn FDI Vic chn lc l s tt yu khỏch quan, chuyn t phỏt trin theo chiu rng sang chiu sõu, m bo tớnh n nh, bn vng Th hai, y mnh vic xõy dng v hon thin quy hoch s dng t, quy hoch cỏc khu, cm cụng nghip, to qu t sch cho nh u t tớch cc h tr cỏc ch u t h tng cỏc khu, cm cụng nghip quỏ trỡnh trin khai d ỏn, c bit l cụng tỏc n bự gii phúng mt bng, chun b mt bng sn cú thu hỳt, tip nhn cỏc d ỏn u t, trỏnh tỡnh trng nh u t n tỡm kim c hi u t li phi i ni khỏc cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo khụng th ỏp ng yờu cu ca nh u t v u tiờn ca d ỏn u t ú l mt bng t ng thi phỏt huy ni lc v ngoi lc nõng cp c s h tng tht ng b, phỏt trin cỏc ngnh dch v, cỏc ngnh cụng nghip ph tr, nhm to mi iu kin thun li nht cho nh u t vic trin khai thc hin d ỏn Th ba, nõng cao cht lng cụng tỏc thm tra, cp, iu chnh Giy chng nhn u t theo nguyờn tc: Tuõn th quy hoch tng th phỏt trin cỏc vựng kinh t - xó hi, quy hoch phỏt trin tng th kinh t - xó hi ca cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo, quy hoch phỏt trin ngnh, lnh vc, sn phm ch yu Tuõn th quy trỡnh, th tc cp, iu chnh giy chng nhn u t (iu kin cp phộp, ly ý kin thm tra ca cỏc B, ngnh, cỏc c quan liờn quan) Chỳ trng xem xột, ỏnh giỏ li ớch kinh t xó hi ca d ỏn, c bit l cỏc liờn quan n cụng ngh, mụi trng sinh thỏi, phỏt trin ngun nhõn lc, tỏc ng n cng ng dõn c, s liờn 135 kt vi doanh nghip cỏc tnh nỳi phớa Bc, th trng, i tỏc Tng cng s phi hp gia cỏc c quan cp giy chng nhn u t l U ban nhõn dõn cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo v Ban qun lý cỏc khu cụng nghip, vi cỏc c quan qun lý ngnh quỏ trỡnh thm tra d ỏn Th t, cn cú nhng hnh ng hng ngy quan tõm hn na i vi cỏc doanh nghip, xỏc nh rng s phỏt trin ca doanh nghip chớnh l s phỏt trin ca cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo Doanh nghip cú "n nờn lm ra" thỡ tnh mi cú ngun thu v ngõn sỏch, ngi lao ng mi cú vic lm Bờn cnh vic qun lý, ng thi l s giỳp nhng khú khn vng mc m doanh nghip gp phi, gii quyt tt cỏc khỳc mc ca nh u t, tham mu, x lý tt cỏc h trin khai d ỏn; "chm súc" nh u t ang hot ng h lụi kộo cỏc nh u t khỏc cựng tham gia u t hay núi cỏch khỏc to hiu ng lan to v tỏc ng tớch cc ti nh u t mi Túm li, tng cng thu hỳt FDI nhm thc hin cỏc mc tiờu phỏt trin ca cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo giai on 2009 - 2012, cn xỏc nh rừ quan im thu hỳt FDI ú l gn lin vi m bo mc tiờu tng trng v phỏt trin kinh t xó hi cỏc tnh tng giai on c th, chỳ ý ti m bo phỏt trin bn vng Cỏc gii phỏp xut v cỏc kin ngh c da trờn iu kin thc t, ng thi chỳ ý ti nhng gii phỏp cú tớnh t phỏ Bờn cnh nhng gii phỏp, kin ngh m bo tng cng thu hỳt cỏc d ỏn FDI m bo tc tng trng kinh t cao ca cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo giai on 2009 - 2012, cn thc hin cỏc gii phỏp cú tớnh t phỏ, la chn d ỏn u t ln vi hm lng cụng ngh cao, nhng d ỏn u t lnh vc mi gúp phn vo chuyn dch c cu doanh nghip FDI núi riờng v c cu kinh t ca cỏc tnh nỳi phớa Bc núi chung, m bo phỏt trin kinh t bn vng 136 KT LUN Trong bi cnh ton cu hoỏ v liờn kt kinh t quc t din mnh m ó to nhiu c hi v thỏch thc vic trin khai cỏc chớnh sỏch hi nhp theo ch trng chớnh sỏch ca nh nc Lo Thi gian qua vi nhng tim nng v c hi v u t trc tip nc ngoi, cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo ó v ang cú nhng chuyn bin ht sc tớch cc vic thu hỳt v s dng hiu qu ngun FDI phc v mc tiờu phỏt trin nhanh v bn vng Tuy nhiờn so vi cỏc tnh thnh ph, hot ng thu hỳt u t trc tip nc ngoi cũn kộm sụi ng v cú ớt li th cnh tranh, mụi trng u t cha tht s thụng thoỏng, h tng k thut cha ng b, c ch chớnh sỏch v th tc hnh chớnh cha c trin khai mt cỏch cú hiu qu thc hin mc tiờu, hon thin chớnh sỏch thu hỳt u t nc ngoi, gii quyt cỏc cũn tn ti v mụi trng u t, nõng cao nng lc tip nhn u t nc ngoi l nhim v, yờu cu cp thit i vi cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo hin nhm tng cng v nõng cao hiu qu hot ng thu hỳt ngun FDI t n nm 2015 v tm nhỡn n nm 2020 Tt c cỏc a u c phõn tớch c th, chi tit lun ỏn T ú ó tr li c nhng cõu hi nghiờn cu Mc ớch ca lun ỏn l phõn tớch thc trng thu hỳt FDI ca cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo, tỡm nhng hn ch vic thu hỳt FDI nhng nm qua nhỡn t gúc cỏc nh u t, t ú cú s nhỡn nhn tng th a cỏc gii phỏp nhm tng cng hn na mụi trng u t trc tip nc ngoi hp dn hn Trờn c s ỏnh giỏ, phõn tớch, nhng kt qu lun ỏn t c l: Mt l, ó h thng hoỏ c s lý lun v u t trc tip nc ngoi, tiờu ỏnh giỏ hiu qu ca thu hỳt FDI, nhn mnh vai trũ ca chớnh quyn a phng; Nhng tỏc ng tớch cc v tiờu cc ca FDI lờn s phỏt trin kinh t - xó hi ca nc ta Ngoi ra, nghiờn cu nhng kinh nghim thu hỳt FDI ca mt s tnh thnh ph ln nh: Luang Phra Bng, Viờng Chn, Xa Vn Na Khột dng vo iu kin ca cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo 137 Hai l, v lờn bc tranh tng th v thc trng FDI ti cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo; phõn tớch, ỏnh giỏ, t ú tng kt nhng thnh tu t c, nhng hn ch tn ti v nguyờn nhõn ca tỡnh hỡnh Ba l, nờu lờn c xu hng ca ngun FDI, xõy dng cỏc quan im v gii phỏp cú cn c khoa hc v tớnh kh thi nhm tng cng thu hỳt v trỡ tng trng FDI vo cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo n nm 2020 Bn l, nhng gii phỏp lun ỏn a cú tớnh thc t cao cú th ỏp dng thc t i vi cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo giai on hin Tuy nhiờn thi gian cú hn, v phm vi nghiờn cu ó khụng cho phộp tỏc gi ỏnh giỏ sõu sc hn na mt s mt cú nh hng lm gim s hp dn vic thu hỳt FDI vo cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo Hy vng õy cng l mt gi m vic nghiờn cu tip theo Kớnh mong nhn c s gúp ý ca cỏc quý thy cụ, cỏc nh khoa hc v quý v quan tõm ni dung nghiờn cu ca ti ny Tỏc gi hy vng rng nhng kt qu nghiờn cu, úng gúp khoa hc ca lun ỏn s cú mt giỏ tr nht nh Tuy nhiờn, trc s ng v phỏt trin mnh m ca nn kinh t th gii, vic thu hỳt v s dng hiu qu ngun u t nc ngoi cng nh ngun t cỏc nc, ũi hi phi c tip tc nghiờn cu ca nhiu nh khoa hc mi cú th ỏp ng c nhng yờu cu ca thc tin t quỏ trỡnh y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Lo v ch ng hi nhp vo nn kinh t khu vc v th gii 138 CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N Van Xay Sen Nhot (2014), "Vai trũ ca u t trc tip nc ngoi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t cỏc tnh nỳi phớa Bc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo", Tp Thụng tin i ngoi, (119), tr.70-74 Van Xay Sen Nhot (2014), " thu hỳt FDI nhiu hn ti cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo", Tp Kinh t v d bỏo, (s chuyờn ), tr.38-40 139 DANH MC TI LIU THAM KHO A Phn ti liu ting Vit Ngụ Hoi Anh, (2005), Qun lý nh nc i vi lnh vc u t nc ngoi nc ta (Vit Nam) hin nay, Lun ỏn tin s, Hc vin Chớnh tr-hnh chớnh quc gia H Chớ Minh Lờ Xuõn Bỏ (2006), Tỏc ng ca u t trc tip nc ngoi ti tng trng kinh t Vit Nam, Nxb Khoa hc v K thut, H Ni c Bỡnh, Nguyn Thng Lng (ng ch biờn) (2006), Nhng kinh t - xó hi ny sinh u t trc tip nc ngoi, kinh nghim Trung Quc v thc tin Vit Nam, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni B K hoch v u t (2006), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thu hỳt FDI, H Ni Bua Khm Thip Tha Vụng (2001), u t trc tip n ngoi vic phỏt trin kinh t CHDCND Lo, Lun ỏn tin s kinh t, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni Chu Vn Cp (1995), Nhng gii phỏp chớnh tr - kinh t nhm thu hỳt cú hiu qu FDI vo Vit Nam, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Trn Th Minh Chõu (2007), V chớnh sỏch khuyn khớch u t Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia H Ni Tng Quc t (2005), C cu u t trc tip nc ngoi theo ngnh kinh t Vit Nam, Lun ỏn tin s, i hc Kinh t quc dõn, H Ni Nguyn Vn Hiu (2006), "Thu hỳt u t giỏn tip nc ngoi Vit Nam thc trng, trin vng v gii phỏp", Tp nghiờn cu kinh t, (343), tr.3-12 10 V Vn Hoỏ, Lờ Vn Hng (2009), Giỏo trỡnh Ti chớnh quc t, Trng i hc kinh doanh v cụng ngh H Ni 11 Trn Hong (2007), Thu hỳt u t vo cỏc khu cụng nghip, khu kinh t tnh Qung Tr, Lun thc s kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 12 Hi ngh Liờn hp Quc v thng mi v phỏt trin (UNCTAD) (1999), Bỏo cỏo u t th gii, New York and Geneve 140 13 Nguyn Th Hng (2011), u t trc tip nc ngoi trờn a bn tnh Ho Bỡnh, Lun thc s kinh t, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh 14 H Th Lan Hng (2006), Hon thin qun lý Nh nc i vi doanh nghip cú u t trc tip nc ngoi ti thnh ph Nng Lun thc s kinh doanh v qun lý, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 15 H Th Thu Hng (2009), Tỏc ng ca u t trc tip nc ngoi ti phỏt trin kinh t - xó hi trờn a bn tnh Tha Thiờn Hu, Lun thc s kinh t, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 16 JICA (2004), Mt s chớnh sỏch u t ca Nht ti Lo, Viờng Chn 17 Ngụ Hong Khanh (2006), Tỏc ng ca u t trc tip nc ngoi ti phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bỡnh Dng Hon thin qun lý Nh nc i vi doanh nghip cú u t trc tip nc ngoi ti thnh ph Nng, Lun thc s kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 18 Khy Khm-Vn Na Vụng S (2002), M rng quan h kinh t gia Cng ho Dõn ch Nhõn dõn Lo vi cỏc nc lỏng ging giai on hin nay, Lun ỏn tin s, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh 19 Trn Th Tuyt Lan (2014), u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng vựng kinh t trng im Bc B, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh 20 Trn Quang Lõm, An Nh Hi (2006), Kinh t cú u t nc ngoi Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 21 Lee Bue Lee Bua Pao (2002), u t nc ngoi ti CHDCND Lo, Lun ỏn tin s, Trng HKTQD, H Ni 22 Mai c Lc (1994), u t trc tip nc ngoi vic phỏt trin kinh t - Vit Nam, Lut ỏn PTS, H Ni 23 Trn Vn Li (2006), "Phỏt trin kinh t cú u t nc ngoi t v mt s gii phỏp", Tp Cng sn, (14), tr.45-50 141 24 Nguyn Vn Luõn (2006), Kinh t i ngoi Vit Nam, Nxb i hc Quc gia Thnh ph H Chớ Minh, Thnh ph H Chớ Minh 25 Nguyn Th Kim Mó (2005), Cỏc gii phỏp tng cng thu hỳt u t Vit Nam, Lun ỏn Tin s kinh t, Trng i hc kinh t quc dõn, H Ni 26 Lõm Nguyn (2004), "Cỏc gii phỏp tng cng thu hỳt FDI", Tp Kinh t v d bỏo, (4), tr.1-2 27 Phựng Xuõn Nh (2001), Giỏo trỡnh u t quc t, Nxb i hc quc gia, H Ni 28 Trng Thỏi Phiờn (2000), Chin lc i mi chớnh sỏch huy ng cỏc ngun nc ngoi phc v s nghip phỏt trin kinh t - xó hi giai on 2001-2010, ti cp b, B Ti chớnh 29 Xuõn Phng (2005), "Kin ngh thng nht mu d ỏn kờu gi u t nc ngoi", Bỏo u t, (144) 30 Nguyn Duy Quang (2007), u t trc tip ca Liờn minh chõu u vo Vit Nam, Lun ỏn tin s, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh 31 Quc hi Vit Nam (2009), Lut u t, Nxb T phỏp, H Ni 32 S Pa Thum Ma - Chn Phon Pht (2007), i mi qun lý ngõn sỏch nh nc tnh Chm Pa Sc nc CHDCND Lo, Lun thc s kinh doanh v qun lý, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 33 Phan Vn Tõm (2007), Nhng gii phỏp tng cng thu hỳt u t trc tip nc ngoi Nng giai on hin nay, Lun thc s qun lý kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 34 Ngụ Cụng Thnh (2005), nh hng phỏt trin cỏc hỡnh thc u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam, Lun ỏn tin s, i hc Kinh t quc dõn, H Ni 35 Phm c Thnh (2006), Liờn kt ASEAN thp niờn u th k XXI, (Vin khoa hc xó hi Vit Nam v Vin nghiờn cu ụng Nam ), Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 36 Nguyn Huy Thỏm (1999), Kinh nghim thu hỳt u t nc ngoi cỏc nc ASEAN v dng vo Vit Nam, Lut ỏn Tin s Kinh t 37 inh Trng Thnh (2006),"Qun tr d ỏn u t v qun tr ti chớnh doanh nghip cú u t nc ngoi", Nxb Ti chớnh, H Ni 142 38 Thi bỏo kinh t Vit Nam (2005), Vit Nam - Tim nng v c hi u t 39 Mai Th Nh Trang (2011), Kinh t cú u t nc ngoi trờn a bn thnh ph Nng, Lun thc s kinh t, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh 40 Lu Ngc Trnh v Nguyn Bỡnh Giang (2006), "u t trc tip nc ngoi vo cỏc tnh biờn gii phớa bc Vit Nam", Tp nghiờn cu kinh t, (343), tr.25-33 41 Nguyn Anh Tun, Phan Hu Thng, Hong Vn Hun (1994), u t trc tip nc ngoi vo Vit Nam c s phỏp lý hin trng trin vng, Nxb Th gii, H Ni 42 Nguyn Vn Tun (2005), u t trc tip nc ngoi vi phỏt trin kinh t Vit Nam, Nxb T phỏp, H Ni 43 Trn Nguyn Tuyờn (2004), "Hon thin mụi trng v chớnh sỏch khuyn khớch FDI Vit Nam", Tp Cng sn (14), tr.41-45 44 X la Viờng ko (1996), "Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo v ASEAN nhng c hi, li ớch v thỏch thc", Tp Ti chớnh CHDCND Lo, (2) 45 Xm x-t Un Xi a (2005), Hon thin cỏc gii phỏp ti chớnh thu hỳt u t trc tip nc ngoi ti CHDCND Lo n nm 2010, Lun ỏn Tin s kinh t, Hc vin Ti chớnh, H Ni B Phn ti liu ting Lo (ó phiờn õm sang ting Vit) 46 B Lao ng & Phỳc li xó hi (2004), Hi ngh ton quc v phỏt trin ngun nhõn lc (2004 - 2012), Viờng Chn 47 B Lao ng & Phỳc li xó hi (2014), Phõn tớch tỡnh hỡnh lao ng v phỳc li xó hi (Phn iu tra lao ng cỏc doanh nghip khu vc nỳi phớa Bc nc CHDCND Lo nm 2013), Viờng Chn 48 B Ngoi giao, B K hoch v u t (2006), K yu Hi tho v chin lc ti tr ca EU cho Lo giai on 2006-2010, Viờng Chn 49 Chi cc Thng kờ Cỏc tnh nỳi phớa Bc (2011), Niờn giỏm thng kờ cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo nm 2011 50 Chi cc Thng kờ Cỏc tnh nỳi phớa Bc (2012), Niờn giỏm thng kờ cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo nm 2012 143 51 ng b Cỏc tnh nỳi phớa Bc (2000), Bỏo cỏo Chớnh tr ti i hi ln th IV 52 ng b Cỏc tnh nỳi phớa Bc (2000), Vn kin ng b ln th IV ca Cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo 53 ng b Cỏc tnh nỳi phớa Bc (2005), Bỏo cỏo Chớnh tr ti i hi ln th V 54 ng b Cỏc tnh nỳi phớa Bc (2005), Vn kin ng b ln th V ca Cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo 55 ng b Cỏc tnh nỳi phớa Bc (2010), Bỏo cỏo Chớnh tr ti i hi ln th VI 56 ng b Cỏc tnh nỳi phớa Bc (2010), Vn kin ng b ln th VI ca Cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo 57 ng b Th ụ Viờng Chn (2011), Bỏo cỏo Chớnh tr ti i hi ln th V 58 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (1996), Vn kin i hi VI ca ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo 59 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2003), Vn kin Hi ngh ln th khoỏ VII ca ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo 60 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2006), i hi ln th VIII ca ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo, Nxb Nh nc, Lo 61 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2008), Vn kin Hi ngh ln th khoỏ VIII ca ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo 62 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2011), Vn kin i hi IX ca ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo 63 Quc hi Lo (1994), Lut u t nc ngoi ti CHDCND Lo, Nxb Doanh nghip Nh nc, Viờng Chn 64 Quc hi Lo (2009), Lut Xỳc tin u t, Nxb Viờng Chn 65 S Giỏo dc Cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo (2012), Bỏo cỏo Tng kt vic thc hin cụng tỏc giỏo dc 66 S K hoch v u t cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo (2012), Bỏo cỏo Tng kt vic thc hin nhim v phỏt trin kinh t ca tnh 144 67 S Lao ng v Thng binh xó hi cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo (2010), Bỏo cỏo tng kt nm 2010 v phng hng nhim v nm 2011 68 S Lao ng v Thng binh xó hi cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo (2011), Bỏo cỏo tng kt nm 2011 v phng hng nhim v nm 2012 69 S Nụng - Lõm nghip cỏc tnh nỳi phớa Bc (2010), Bỏo cỏo tng kt nm 2010 v phng hng nhim v nm 2011 70 S Vn hoỏ v Du lch cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo (2011), Bỏo cỏo Tng kt vic thc hin cụng tỏc hoỏ v du lch tnh nm 2010 - 2011 71 S Y t cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo (2011), Bỏo cỏo Tng kt vic thc hin cụng tỏc y t, nm 2010 - 2011 72 Tng cc thng kờ (2012), Niờn giỏm thng kờ nm 2012, Viờng Chn 73 y ban nhõn dõn cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo (2011), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh t - xó hi, giai on 2005 - 2010, k hoch 2011-2015 PH LC Bn hnh chớnh nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo PH LC Cỏc ch tiờu ch yu t c ca ngnh giao thụng ti, bu chớnh vin thụng ca cỏc tnh Min nỳi phớa Bc Lo giai on t nm 2009 - 2012 2009-2010 S TT I Ni dung V cu-ng - ng nha cp 1, n v tớnh Km ó thc hin 70.7 2010-2011 Thc hin K hoch thỏng u nm 290.0 276.7 So sỏnh ( % ) 2011-2012 Thc hin C nm K hoch nm 9=7/5 10=7/4 11=8/7 10 11 290.0 410.18 100.00 110.34 226.07 79.86 147.83 114.37 101.95 105.37 - - - 185.47 106.89 104.15 126.11 104.27 101.07 247.21 108.33 105.79 - - - 320.0 - ng-cu bờ tụng Km 101.74 288.0 212.9 230.0 340.0 - ng t tt II Km - Xõy dng cu Chic V ti Khi lng ti hng nghỡn T hoỏ -ng b Nt 1,560.0 1,750.0 716.8 1,984.2 18.0 17.0 - - 1,880.0 - 12,920.0 7,446.0 1,591.0 13,810.0 14,383.0 4,591.0 3,796.0 1,288.0 4,787.0 4,838.0 -ng thu -ng hng khụng Nt Nt 8,329.0 - 3,650.0 - 303.0 - 9,023.0 - 9,545.0 - Khi lng chuyn hnh khỏch -ng b nghỡn ngi Nt 94,270.0 65,277.0 17,975.0 103,713.0 158.88 110.02 100.79 156.73 106.42 100.17 245.40 819.37 116.73 - - - 100.00 122.18 105.26 100.00 117.64 100.63 100.00 101.55 102.05 100.00 113.94 100.80 100.00 107.30 101.15 100.00 113,46 101.30 100.00 147.73 107.33 104,532.0 93,795.0 63,691.0 16,947.0 99,821.0 99,989.0 -ng thu -ng hng khụng III V bu in -Bu phm i nc Nt 475.0 1,586.0 1,028.0 3,892.0 Nt - - - - T 12,441.0 15,200.0 8,743.0 15,200.0 4,543.0 - 16,000.0 -Bu phm i nc ngoi T 51,104.0 60,120.0 21,314.0 60,120.0 60,500.0 -Th nc Chic 83,930.0 85,230.0 46,837.0 85,230.0 90,100.0 -Th nc ngoi Chic 219,540.0 250,140.0 91,853.0 250,140.0 252,130.0 -S t hũm th s dng Ca 23,495.0 25,210.0 24,812.0 25,210.0 25,500.0 IV V vin thụng -S lng mỏy bn Ca 86,877.0 98,570.0 74,175.0 98,570.0 99,850.0 -S mỏy di ng Cỏi 555,157.0 820,130.0 679,541.0 820,130.0 880,220.0 [Ngun: K hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm 2011-201] (B giao thụng ti, bu chớnh vin thụng v xõy dng ca cỏc tnh Min nỳi phớa Bc nc CHDCND Lo) PH LC Nh mỏy nhit in tnh Xay Nha Bu Ly Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh miền núi phía Bắc ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh miền núi phía Bắc ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh miền núi phía Bắc ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay