(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay

14 209 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:12

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN KHẮC DỊU CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nước Mã số: 62 31 23 01 Hà Nội - 2016 23 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Khắc Dịu (2013), “Mấy vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (5), tr.49-55 Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS NGUYỄN VIẾT THẢO PGS, TS NGUYỄN VĂN GIANG Nguyễn Khắc Dịu (2013), “Một số suy nghĩ đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị đáp ứng yêu cầu đổi Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (197), tr.57-60 Nguyễn Khắc Dịu (2013), “Đổi phương thức lãnh đạo Đảng doanh nghiệp nhà nước”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (5), tr.19-23 Phản biện 1: Nguyễn Khắc Dịu (2013), “Về công tác bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (8), tr.41-43 Phản biện 2: lãnh đạo, quản lý”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (12), tr.15-17 Phản biện Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện Họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Dịu (2015), “Đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán Nguyễn Khắc Dịu (2016), “Bồi dưỡng dự nguồn cán lãnh đạo, quản lý cấp cao”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (3), tr.7-9 22 MỤC LỤC học CCLLCT (6) Mức độ bảo đảm sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, học tập Trong năm vừa qua, công tác đào tạo CCLLCT đạt nhiều kết đáng ghi nhận, có bước phát triển số lượng chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý cấp; góp phần nâng cao lĩnh trị, lực lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán cấp từ sở đến Trung ương, đào tạo, bồi dưỡng cán cách tương đối hệ thống tri thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng khoa học trị, hành Để thực mục tiêu công tác đào tạo CCLLCT, cần thực đồng hệ thống giải pháp liên quan đến nhận thức, đổi chương trình, nội dung đào tạo, đổi phương pháp đào tạo, đổi công tác quản lý đào tạo đổi tổ chức máy cán hệ thống sở đào tạo CCLLCT sở quan điểm lấy người học làm trung tâm trình đào tạo, là: (1) Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước công tác đào tạo lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý; (2) Tiếp tục nghiên cứu đổi chương trình, nội dung đào tạo CCLLCT theo hướng đại, thiết thực, sát hợp với đối tượng, loại chức danh cán bộ; (3) Đổi phương pháp giảng dạy học tập theo hướng nghiên cứu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học, lấy người học làm trung tâm.; (4) Đổi mạnh mẽ công tác quản lý đào tạo CCLLCT, gắn học tập lý luận với việc rèn luyện tư tưởng trị, đạo đức, tác phong người cán lãnh đạo, quản lý; (5) Đổi tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên hệ thống sở đào tạo CCLLCT Đây công việc nhiều khó khăn, đòi hỏi nỗ lực lớn không Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà cần có đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban đảng có liên quan cấp uỷ bộ, ngành Trung ương địa phương nước./ Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Những nghiên cứu nước 1.2 Những nghiên cứu nước 1.3 Khái quát kết công trình nghiên cứu có liên quan vấn đề luận án tập trung nghiên cứu Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 2.1 Cán lãnh đạo, quản lý đào tạo cao cấp lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý 2.2 Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý - Khái niệm nhân tố quy định tiêu chí đánh giá Chương 3: CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY- THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 Thực trạng chất lượng đào tạo cao cấp lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn 11 3.2 Nguyên nhân thực trạng chất lượng đào tạo cao cấp lý luận trị vấn đề đặt 12 Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 4.1 Dự báo tình hình tác động quan điểm nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn 15 Các giải pháp chủ yếu 16 KẾT LUẬN 21 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 23 4.2 2 21 KẾT LUẬN Trong công tác cán bộ, Đảng ta coi trọng đào tạo bồi dưỡng cán Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nội dung trọng yếu, luôn mối quan tâm hàng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam, nhằm tạo đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý, đội ngũ công chức giỏi, gương mẫu đạo đức, có trí tuệ lực hoạt động thực tiễn, có tư đổi mới, sáng tạo, có kiến thức đáp ứng yêu cầu thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Trước yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá đất nước, Bộ Chính trị (khoá XI) ban hành Nghị số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán lãnh đạo, quản lý” nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ Chất lượng đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý tổng hợp tình hình thực nội dung, hình thức đào tạo; kết học tập cán lãnh đạo, quản lý trình đào tạo CCLLCT, nhằm đạt mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất trị, đạo đức lực, phong cách làm việc hiệu đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHXN Tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo CCLLCT là: (1) Sự phù hợp kết đào tạo CCLLCT với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán Đảng; (2) Sự tương thích nội dung, chương trình phương pháp đào tạo với mục tiêu, yêu cầu đối tượng đào tạo; (3) Khả đáp ứng yêu cầu giảng dạy CCLLCT đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học viện trị khu vực; (4) Chất lượng công tác quản lý đào tạo; (5) Mức độ bảo đảm chất lượng đầu vào việc xét cử chiêu sinh 20 Thứ hai, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp quan, đơn vị có liên quan công tác đào tạo CCLLCT Thứ ba, đổi đồng bộ, toàn diện khâu công tác đào tạo CCLLCT sở quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu tiêu chuẩn cán Nghị Hội nghị Trung ương đề Thứ tư, tăng cường đầu tư sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập 4.2.5 Đổi tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên hệ thống sở đào tạo cao cấp lý luận trị 1) Hoàn thiện hệ thống sở đào tạo lý luận trị, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy sở đào tạo phù hợp với tình hình 2) Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đội ngũ cán nghiên cứu tham mưu công tác đào tạo lý luận trị Để xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT đáp ứng yêu cầu giảng dạy giai đoạn mới, cần thực tốt nhiệm vụ sau: Một là, cần quan tâm đến công tác tuyển dụng giảng viên Hai là, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mặt cho đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt Ba là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học giảng viên Bốn là, có sách sử dụng có hiệu đội ngũ cán MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đào tạo cao cấp lý luận trị (CCLLCT) cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý khâu có ý nghĩa định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán Trong năm qua, công tác đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý cấp uỷ đảng quan tâm đạt nhiều kết quan trọng: hệ thống sở đào tạo CCLLCT củng cố phát triển; quy mô đào tạo không ngừng mở rộng; đổi chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đội ngũ giảng viên tăng số lượng chất lượng; công tác quản lý đào tạo trọng; điều kiện sở vật chất kỹ thuật sở đào tạo cải thiện… góp phần nâng cao trình độ cho cán lãnh đạo, quản lý, giữ vững ổn định trị thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, bên cạnh chuyển biến tích cực, chất lượng công tác đào tạo CCLLCT thời gian qua hạn chế: nội dung, chương trình đào tạo chưa đảm bảo yêu cầu nâng cao lực hoạt động thực tiễn rèn luyện tư tưởng trị, đạo đức, tác phong cho học viên; phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, nặng truyền đạt kiến thức, chưa phát huy tính tích cực sáng tạo học viên; cách đánh giá kết học tập học viên lúng túng, chưa phản ánh thực chất, quản lý đào tạo có mặt yếu kém, quản lý tự học học viên; đội ngũ giảng viên, cán quản lý đào tạo có mặt chưa tương xứng với yêu cầu công tác đào tạo LLCT Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, quán triệt sâu sắc quan điểm đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI), Nghị số 32-NQ/TW ngày 26 tháng năm 2014 Bộ Chính trị “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán lãnh đạo, quản lý”, để bảo đảm góp phần thực thắng lợi nghiệp đổi mới, việc nâng cao 19 chất lượng công tác đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý cần thiết, cấp bách Với tinh thần đó, việc nghiên cứu đề tài “Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận trị cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn nay” có ý nghĩa lý luận thực tiễn cấp thiết Mục đích, nhiệm vụ luận án 2.1 Mục đích Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn chất lượng đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý thời gian qua; sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ Nhiệm vụ luận án là: 1) Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; 2) Làm rõ vấn đề lý luận chất lượng đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý; 3) Đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý thời gian qua, xác định nguyên nhân vấn đề đặt từ thực trạng 4) Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án là: Chất lượng đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu chất lượng đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận, thực tiễn Luận án thực sở quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam đào tạo cán lãnh đạo, quản lý thực tiễn đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hai là, đổi phương pháp đào tạo theo hướng dạy học theo nhóm hợp tác Ba là, đổi phương pháp đào tạo theo hướng tổ chức cho người học thuyết trình Bốn là, đổi phương pháp đào tạo theo hướng sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với Giáo án điện tử Đổi nội dung chương trình phương pháp đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán lãnh đạo, quản lý yêu cầu khách quan thực tiễn vừa động lực phát triển, đòi hỏi người thầy giáo nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm tích cực tham gia vào trình đổi mới, đòi hỏi người học phải thay đổi vai trò, cách học cho phù hợp Nó đặt cho nhà quản lý yêu cầu việc trang bị sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học, đánh giá xếp loại học viên, giảng viên… Đây nghĩa vụ, trách nhiệm lương tâm trước thử thách to lớn công đổi mới, hội nhập phát triển đất nước 4.2.4 Đổi mạnh mẽ công tác quản lý đào tạo cao cấp lý luận trị, gắn học tập lý luận với việc rèn luyện tư tưởng trị, đạo đức, tác phong người cán lãnh đạo, quản lý 1) Hoàn thiện thể chế, chế, sách đào tạo lý luận trị theo tiêu chuẩn chức danh cán 2) Hoàn thiện chế, sách tài đào tạo LLCT bảo đảm sử dụng có hiệu ngân sách nhà nước 3) Lãnh đạo, đạo quản lý đào tạo thống nhất, đồng hệ thống quan quản lý đào tạo với nhiệm vụ: Thứ nhất, quan chức năng, sở đào tạo cần rà soát lại hệ thống văn liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán nhằm sửa đổi quy định không phù hợp 18 4.2.3 Đổi phương pháp giảng dạy học tập theo hướng nghiên cứu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học, lấy người học làm trung tâm 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp lôgíc kết hợp phương pháp lịch sử, phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, tổng kết thực tiễn, điều tra xã hội học, thống kê, so sánh, phương pháp chuyên gia… Đóng góp mặt khoa học luận án - Làm rõ quan niệm chất lượng đào tạo CCLLCT; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý - Đề xuất giải pháp có tính cấp bách đặc thù nâng cao chất lượng đào tạo CCLLCT giai đoạn nay, là: 1) Tiếp tục nghiên cứu đổi chương trình, nội dung đào tạo cao cấp lý luận trị theo hướng đại, thiết thực, sát hợp với đối tượng, loại chức danh cán bộ; 2) Đổi phương pháp giảng dạy học tập theo hướng nghiên cứu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học, lấy người học làm trung tâm 3) Đổi mạnh mẽ công tác quản lý đào tạo cao cấp lý luận trị, gắn học tập lý luận với việc rèn luyện tư tưởng trị, đạo đức, tác phong người cán lãnh đạo, quản lý Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Góp phần làm rõ vấn đề lý luận thực trạng công tác đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý thời gian vừa qua cho việc đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo CCLLCT - Làm tài liệu tham khảo lãnh đạo, đạo tổ chức thực nghị đào tạo CCLLCT cho đội ngũ cán lănh đạo, quản lý việc nghiên cứu, giảng dạy học tập hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trường trị tỉnh, thành phố Kết cấu luận án Luận án gồm: phần mở đầu, chương (9 tiết), kết luận, danh mục công trình khoa học tác giả công bố, danh mục tài liệu tham khảo phần phụ lục Hiện thực hoá quan điểm lấy người học làm trung tâm, việc đổi phương pháp đào tạo CCLLCT, có số hướng sau: 1) Đổi phương pháp giảng dạy học tập theo hướng nghiên cứu Phương pháp dạy học theo hướng nghiên cứu phương thức hiệu gắn lý luận với thực tiễn - nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin phương pháp để học tập chủ nghĩa Mác-Lênin Phương pháp phù hợp với đặc điểm học viên đào tạo CCLLCT, người cán lãnh đạo, quản lý, có vốn sống, kinh nghiệm thực tiễn phong phú trình độ lý luận định Thông qua việc dạy học theo hướng này, học viên có hội hiểu sâu vấn đề lý luận học nắm chất vấn đề thực tiễn Ngược lại, giảng viên, qua trình chuẩn bị trình tổ chức nghiên cứu cho học viên có hội bổ sung cho hiểu biết thực tiễn đa dạng công đổi đất nước 2) Chủ động tăng cường sử dụng phương pháp đào tạo theo phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học Đối với đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý nay, có phương pháp sử dụng để phát huy tính tích cực người học: Một là, đổi phương pháp đào tạo theo hướng dạy học nêu vấn đề 4 17 Chương 3) Đổi nhận thức vị trí, vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán cán lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp Đảng Nhà nước TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Do tầm quan trọng công tác đào tạo cán nói chung, đào tạo CCLLCT cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nói riêng, vấn đề khẳng định từ ngày đầu thành lập Đảng ta quan tâm đạo Đảng nhiều nhà khoa học nước, nước quan tâm nghiên cứu 1.1 NHỮNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC Những năm gần đây, nhiều tác giả sâu nghiên cứu vấn đề có liên quan: công tác cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT Trong nghiên cứu đó, có nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ; nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác đào tạo LLCT xuất nhiều Hội thảo khoa học viết báo, tạp chí liên quan tới nội dung luận án; nhiều nghiên cứu sinh chọn đào tạo LLCT làm đề tài nghiên cứu 1.2 NHỮNG NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI Bên cạnh nghiên cứu nước, có nhiều công trình nước quan tâm nghiên cứu công tác đào tạo cán với nghiên cứu việc bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý nước phát triển khu vực 1.3 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN SẼ TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU 1.3.1 Khái quát kết công trình nghiên cứu có liên quan Các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án nêu nghiên cứu nhiều khía cạnh khác công tác cán nói chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý nói riêng, đặc biệt đến vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo CCLLCT giai đoạn Những kết nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng việc giải nhiệm vụ trọng 4.2.2 Tiếp tục nghiên cứu đổi chương trình, nội dung đào tạo cao cấp lý luận trị theo hướng đại, thiết thực, sát hợp với đối tượng, loại chức danh cán Để đổi nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý cấp giai đoạn cần nghiên cứu thực số giải pháp định hướng sau đây: 1) Đổi nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nói chung chương trình CCLLCT nói riêng cho cán lãnh đạo, quản lý cấp phải xuất phát phục vụ nhu cầu xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý điều kiện 2) Đổi nội dung chương trình đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý cần đáp ứng yêu cầu phẩm chất, lực công tác khả phát triển đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp 3) Đổi nội dung, chương trình đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý cấp cần đảm báo tính toàn diện, đại có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chuyên môn đội ngũ cán 4) Đổi nội dung, chương trình đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý cấp cần đảm bảo tính linh hoạt, tạo sở thuận lợi cho việc bổ sung, hoàn thiện, phát triển 5) Tiếp tục đổi mạnh mẽ nữa, sớm hoàn thành đưa vào thực nội dung, chương trình đào tạo 16 đại hóa đất nước” nhằm xây dựng đội ngũ cán đủ lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; triển khai nội dung có nhiều giải pháp, có giải pháp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sở quan trọng cho việc nâng cao chất lượng đào tạo lý luận nói chung, đào tạo CCLLCT nói riêng tâm luận án Có thể rút số nội dung sau: Một là, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý khâu có ý nghĩa định chiến lược cán nâng cao chất lượng đội ngũ cán Hai là, đào tạo CCLLCT cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nội dung quan trọng đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nhằm trang bị kiến thức, trình độ LLCT, tư khoa học, góp phần nâng cao lĩnh trị, để cán lãnh độ, quản lý công tác tốt hơn; việc đào tạo CCLLCT cho đội ngũ cán lãnh độ, quản lý Ba là, năm qua, công tác đào tạo CCLLCT cho cán lãnh độ, quản lý cấp uỷ đảng quan tâm đạt nhiều kết quan trọng; nhiên vấn đề bất cấp cần quan tâm giải thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo CCLLCT thời gian tới Bốn là, từ kinh nghiệm số nước đào tạo, bồi dưỡng cán công chức rút số vấn đề cần tham khảo nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam 1.3.2 Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu Một là, nghiên cứu vấn đề lý luận chất lượng đào tạo CCLLCT, từ khái quát lại tiêu chí để đánh giá chất lượng đào tạo CCLLCT cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý Hai là, khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo CCLLCT cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý thời gian qua, xác định nguyên nhân vấn đề đặt từ thực trạng Ba là, đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo CCLLCT cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nước ta 4.1.2 Quan điểm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cao cấp lý luận trị Một là, đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp nhiệm vụ quan trọng Đảng Hai là, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị Trung ương khoá XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo; bảo đảm tính hệ thống liên thông bậc học lý luận trị; nội dung chương trình phương pháp đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh cán để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo CCLLCT Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận trị phải bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chiến lượng cán gắn kết chặt chẽ với khâu công tác cán 4.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 4.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước công tác đào tạo lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý 1) Tiếp tục tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước công tác đào tạo lý luận trị 2) Nhận thức cụ thể yêu cầu phẩm chất, lực người cán lãnh đạo, quản lý, xứng đáng với vị trí, vai trò họ nghiệp cách mạng 6 15 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 2.1.1 Khái niệm cán lãnh đạo, quản lý; cán lãnh đạo quản lý diện đào tạo cao cấp lý luận trị 2.1.1.1 Khái niệm cán lãnh đạo, quản lý nước ta Cán lãnh đạo, quản lý cán bộ, công chức làm nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, người bầu cử bổ nhiệm giữ chức vụ định tổ chức quan lãnh đạo quản lý đề tổ chức thực nhiệm vụ khác đời sống kinh tế - xã hội cấp, ngành theo Hiến pháp, pháp luật Nhà nước theo điều lệ tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội Trong thực tế nước ta, phân biệt cán lãnh đạo cán quản lý chưa tường minh, xuống cấp thấp điều thể rõ, cấp sở Khái niệm cán lãnh đạo, quản lý khái niệm dùng chung để người có chức vụ, có quyền hạn, đảm nhiệm trọng trách Đảng, Nhà nước đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương lĩnh vực đời sống xã hội: trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, khoa học- kỹ thuật… 2.1.1.2 Khái niệm cán lãnh đạo, quản lý diện đào tạo cao cấp lý luận trị Cán lãnh đạo, quản lý diện đào tạo cao cấp lý luận trị, cán trung, cao cấp giữ chức vụ định hệ thống trị, cấp có thẩm quyền xét, cử đào tạo theo đối tượng, tiêu chuẩn Trung ương quy định 2.1.2 Đào tạo cao cấp lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý - khái niệm, vai trò, nội dung, phương thức đặc điểm 4.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÁC ĐỘNG VÀ QUAN ĐIỂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 4.1.1 Dự báo tình hình tác động đến công tác đào tạo cao cấp lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý 4.1.1.1 Tình hình nước giới Diễn biến tình hình giới nước đặt nhiều vấn đề mà thân lý luận chưa theo kịp với thực tiễn Đảng Nhà nước ta cần phải có giải pháp tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lí luận, nâng cao lĩnh trị cho cán bộ, cán lãnh đạo, quản lý Tình hình đòi hỏi công tác giáo dục LLCT nói chung, đào tạo CCLLCT nói riêng phải có chuyển biến mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp cách mạng Đảng 4.1.1.2 Tình hình nghiên cứu lý luận trị Đảng Sau 20 năm thực Nghị số 01-NQ/TW, ngày 28 tháng năm 1992 Bộ Chính trị khóa VII, công tác lý luận Đảng đạt kết quan trọng có hạn chế, khuyết điểm tác động không nhỏ đến chất lượng công tác đào tạo CCLLCT 4.1.1.3 Chủ trương, sách Đảng công tác đào tạo LLCT Đại hội lần thứ XII Đảng xác định “tiếp tục đẩy mạnh, thực chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 14 quy chế quản lý đào tạo, quy chế tuyển sinh, chế độ học tập, quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập 2.1.2.1 Khái niệm đào tạo cao cấp lý luận trị Đào tạo cao cấp lý luận trị phận hệ thống đào tạo cán Đảng, bao gồm tổng thể hoạt động dạy học nhằm trang bị cho người học kiến thức CCLLCT, kỹ hoạt động trị, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao lĩnh trị, lực cho cán lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đảng Chủ thể lãnh đạo đào tạo CCLLCT Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp, thường xuyên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ban Thường vụ tỉnh, thành uỷ thành phố trực thuộc Trung ương Chủ thể thực hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Công an nhân dân với lực lượng tham gia đào tạo tổ chức đảng hệ thống trị, sở đào tạo, nghiên cứu có liên quan; đối tượng tham gia đào tạo cán có chức vụ định 2.1.2.2 Vai trò đào tạo cao cấp lý luận trị Thứ nhất, đào tạo CCLLCT nhằm trang bị cho cán trung, cao cấp giới quan phương pháp luận cách mạng khoa học, từ vận dụng vào thực tiễn công tác Thứ hai, đào tạo CCLLCT giúp củng cố niềm tin lĩnh trị, ý thức giai cấp tinh thần yêu nước; từ thúc đẩy cán bộ, đảng viên tự giác, tự nguyện, hăng hái hành động, thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Đảng đề Thứ ba, đào tạo CCLLCT cung cấp tri thức, kỹ lãnh đạo, quản lý, giúp cán nâng cao kỹ lãnh đạo, quản lý Thứ tư, đào tạo CCLLCT có vai trò quan trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý trung cao cấp Đảng 2.1.2.3 Mục tiêu, nội dung chương trình, phương thức thời gian đào tạo cao cấp lý luận trị Mục tiêu đào tạo cao cấp lý luận trị 3.2.1.2 Nguyên nhân hạn chế khuyết điểm Một là, tầm vĩ mô, thiếu quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược đào tạo CCLLCT Hai là, nhận thức số cấp uỷ, quan, đơn vị công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị chưa sâu sắc, toàn diện Ba là, Học viện thực chưa nghiêm phân cấp đối tượng đào tạo, chậm khắc phục yếu kém, khuyết điểm; công tác nghiên cứu khoa học Học viện chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác nghiên cứu lý luận, giảng dạy, tổng kết thực tiễn Bốn là, tiêu cực xã hội, mặt trái chế thị trường yếu giáo dục quốc dân tác động đến đội ngũ giảng viên học viên Năm là, phận cán lãnh đạo, quản lý chưa xác định mục tiêu đào tạo CCLLCT dẫn tới động học tập lệch lạc 3.2.2 Những vấn đề đặt Từ việc đánh giá kết đạt hạn chế công tác đào tạo CCLLCT yêu cầu đội ngũ cán lãnh đạo quản lý điều kiện đẩy mạnh CNH, HĐH nay, đặt số vấn đề về: 1) Phân cấp đối tượng đào tạo; 2) Nội dung chương trình phương pháp đào tạo; 3) Đội ngũ giảng viên; 4) Đánh giá kết học tập; 5) Hệ thống sở đào tạo; 6) Học tập lý luận gắn với rèn luyện học viên; 7) Gắn đào tạo với sử dụng kết đào tạo để đưa chất lượng đào tạo CCLLCT lên bước, đáp ứng mục tiêu đào tạo cán lãnh đạo, quản lý Đảng giai đoạn 13 Mục tiêu đào tạo cao cấp lý luận trị là: “Giúp học viên nắm vững cách bản, có hệ thống chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; vấn đề lý luận thực tiễn nước giới; khoa học trị; khoa học lãnh đạo quản lý; kỹ vận dụng lý luận vào thực tiễn Bồi dưỡng cho học viên giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, củng cố lập trường cách mạng, ý thức trách nhiệm trị - xã hội trước Đảng, trước nhân dân tinh thần tích cực tu dưỡng, rèn luyện nhân cách người lãnh đạo, quản lý điều kiện mới” Nội dung đào tạo cao cấp lý luận trị Nội dung đào tạo CCLLCT bao gồm: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước quan điểm đổi thể Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng số nội dung khoa học lãnh đạo, quản lý, từ nâng cao phẩm chất trị, vững vàng tư tưởng chủ động sáng tạo lãnh đạo quản lý, góp phần tích cực có hiệu vào nghiệp đổi cách mạng; góp phần nâng cao niềm tin vào nghiệp đổi lãnh đạo Đảng; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên Phương thức đào tạo cao cấp lý luận trị Phương thức đào tạo theo niên chế, hình thức tập trung không tập trung Ngoài ra, trường hợp cụ thể, xem xét đào tạo hình thức tích luỹ chứng theo khối kiến thức Thời gian đào tạo cao cấp lý luận trị Hệ đào tạo tập trung: học tập trung liên tục tháng; hệ đào tạo không tập trung học không tập trung 18 tháng; hệ đào tạo hoàn chỉnh kiến thức học không liên tục tối đa tháng 3.1.2 Hạn chế khuyết điểm Chất lượng đào tạo CCLLCT có bất cập, thể số nội dung sau: 1) Việc bảo đảm mục tiêu đào tạo có mặt hạn chế 2) Nội dung chương trình, phương thức phương pháp đào tạo chưa thật đổi 3) Công tác quản lý đào tạo có số bất cập mô hình quản lý, thể chế quản lý phương thức quản lý 4) Đội ngũ giảng viên có bất cập so với yêu cầu giảng dạy CCLLCT thời kỳ 5) Chất lượng đầu vào có lúc, có nơi chưa đảm bảo 6) Cơ sở vật chất thiếu thốn 3.2 NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.2.1 Nguyên nhân thực trạng 3.2.1.1 Nguyên nhân ưu điểm Một là, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, có nghị quyết, thị đạo kịp thời công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Hai là, quan tham mưu chiến lược Trung ương tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai Nghị công tác đào tạo cán nói chung, có công tác đào tạo CCLLCT Ba là, cấp uỷ, tổ chức đảng địa phương, ban, ngành, đoàn thể quan tâm đạo, tổ chức thực Nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác đào tạo CCLLCT Bốn là, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có nhiều cố gắng đổi chương trình, nội dung, phương thức phương pháp đào tạo CCLLCT, tâm thực quy định 12 Chương CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 2.1.2.4 Đặc điểm đào tạo cao cấp lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý 3.1 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1.1 Ưu điểm kết Những năm vừa qua, công tác đào tạo CCLLCT đạt nhiều kết đáng ghi nhận Chất lượng đào tạo CCLLCT bước nâng cao, thể nội dung sau: 1) Công tác đào tạo CCLLCT bước bảo đảm theo mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán Đảng 2) Có nhiều cố gắng đổi chương trình, nội dung phương pháp đào tạo CCLLCT nhằm bảo đảm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu tình hình 3) Đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học viện trị khu vực ngày phát triển, đáp ứng yêu cầu giảng dạy CCLLCT thời kỳ 4) Công tác quản lý đào tạo CCLLCT ngày chặt chẽ, bước khoa học hoá công tác quản lý đào tạo 5) Chất lượng đầu vào đảm bảo thông qua việc xét cử chiêu sinh đào tạo CCLLCT đối tượng, tiêu chuẩn quy định 6) Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, bồi dưỡng tăng cường Một là, đối tượng đào tạo cán trung, cao cấp giữ chức vụ định hệ thống trị Hai là, học viên vào học thông qua xét tuyển Ba là, sở đào tạo CCLLCT hệ thống học viện thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Bốn là, đào tạo CCLLCT thực hệ tập trung hệ chức Năm là, thời gian mở lớp không cố định Sáu là, công tác đào tạo CCLLCT gắn với công tác quy hoạch sử dụng cán 2.2 CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ - KHÁI NIỆM, YẾU TỐ QUY ĐỊNH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 2.2.1 Khái niệm chất lượng đào tạo cao cấp lý luận trị Chất lượng đào tạo CCLLCT cho cán lãnh đạo, quản lý tổng hợp giá trị yếu tố tổ chức đào tạo; thực nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo; kết hiệu đào tạo, phản ánh mức độ đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo CCLLCT nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất trị, đạo đức, trình độ, lực; có phong cách làm việc khoa học, hiệu đáp ứng đòi hỏi nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 2.2.2 Những yếu tố quy định chất lượng đào tạo cao cấp lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý - Sự lãnh đạo, đạo Trung ương đào tạo CCLLCT 10 11 - Công tác hướng dẫn, tham mưu, quản lý đào tạo, bồi dưỡng LLCT nói chung, đào tạo CCLLCT nói riêng 2.2.3.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo CCLLCT - Sự quan tâm cấp uỷ, thủ trưởng quan cử cán đào tạo CCLLCT - Nội dung, chương trình phương pháp đào tạo - Chất lượng đội ngũ giảng viên - Chất lượng học viên tham gia đào tạo - Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ đào tạo 2.2.3 Tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cao cấp lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý 2.2.3.1 Đánh giá chất lượng đào tạo Ngày 01/11/2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT “Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học”, theo đó, chất lượng giáo dục sở đại học đánh giá dựa 10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí Bộ tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Việt Nam trường đại học ủng hộ thực Ngày 30/01/2015, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Quyết định số 565/QĐ-HVCTQG ban hành “Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” So với tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo Học viện có nhiều tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn tính thống nhất) với số lượng tiêu chí 86 so với 61 tiêu chí đánh giá chung Tên tiêu chuẩn lại hệ thống tiêu chí tương đồng đáp ứng yêu cầu chung sở đào tạo đại học phù hợp với đặc thù Học viện Tiêu chí Sự phù hợp kết đào tạo CCLLCT với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán Đảng Tiêu chí Sự tương thích nội dung, chương trình phương pháp đào tạo với mục tiêu, yêu cầu đối tượng đào tạo Tiêu chí Khả đáp ứng yêu cầu giảng dạy CCLLCT đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học viện trị khu vực Tiêu chí Chất lượng công tác quản lý đào tạo Tiêu chí Mức độ bảo đảm chất lượng đầu vào việc xét cử chiêu sinh học CCLLCT Tiêu chí Mức độ bảo đảm sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay