(LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay

204 205 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:12

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN KHC DU CHấT LƯợNG ĐàO TạO CAO CấP Lý LUậN CHíNH TRị CHO CáN Bộ LãNH ĐạO, QUảN Lý TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY LUN N TIN S CHUYấN NGNH: XY DNG NG V CHNH QUYN NH NC Mó s: 62 31 02 03 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN VIT THO PGS.TS NGUYN VN GIANG H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh TC GI LUN N Nguyn Khc Du MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Nhng nghiờn cu nc 1.2 Nhng nghiờn cu nc ngoi 15 1.3 Khỏi quỏt kt qu cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan v nhng lun ỏn s trung nghiờn cu 21 Chng 2: NHNG VN C BN V CHT LNG O TO CAO CP Lí LUN CHNH TR CHO CN B LNH O, QUN Lí 2.1 Cỏn b lónh o, qun lý v o to cao cp lý lun chớnh tr cho cỏn b lónh o, qun lý 2.2 Cht lng o to cao cp lý lun chớnh tr cho cỏn b lónh o, qun lý - khỏi nim, yu t quy nh v tiờu ỏnh giỏ 24 24 43 Chng 3: CHT LNG O TO CAO CP Lí LUN CHNH TR CHO CN B LNH O, QUN Lí TRONG GIAI ON HIN NAY - THC TRNG, NGUYấN NHN V NHNG VN T RA 62 3.1 Thc trng cht lng o to cao cp lý lun chớnh tr cho cỏn b lónh o, qun lý giai on hin 3.2 Nguyờn nhõn ca thc trng v nhng t 62 100 Chng 4: QUAN IM V GII PHP NNG CAO CHT LNG O TO CAO CP Lí LUN CHNH TR CHO CN B LNH O, QUN Lí TRONG GIAI ON HIN NAY 110 4.1 D bỏo tỡnh hỡnh tỏc ng v quan im nõng cao cht lng o to cao cp lý lun chớnh tr cho cỏn b lónh o, qun lý giai on hin 4.2 Cỏc gii phỏp ch yu 110 116 KT LUN DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI Cể LIấN QUAN N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 149 151 152 162 DANH MC CC CH VIT TT CCLLCT : Cao cp lý lun chớnh tr CCLLCT - HC : Cao cp lý lun chớnh tr - hnh chớnh CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa DHTC : Dy hc tớch cc LLCT : Lý lun chớnh tr Nxb : Nh xut bn TC : Tiờu chun XHCN : Xó hi ch ngha DANH MC CC BNG, BIU Trang Bng 3.1: Mc u tiờn i vi vic hc lý lun chớnh tr 89 Biu 3.1: Kt qu hc ti Trung tõm Hc vin 96 Biu 3.2: Kt qu hc ti Hc vin Chớnh tr khu vc IV 97 M U Tớnh cp thit ca ti o to, bi dng lý lun chớnh tr (LLCT) cho i ng cỏn b lónh o, qun lý l mt nhng khõu cú ý ngha quyt nh i vi vic nõng cao cht lng i ng cỏn b Thc tin khụng ngng bin i, lý lun cng khụng ngng c b sung, phỏt trin phự hp vi s ng phỏt trin ca xó hi tng giai on cỏch mng, ũi hi i ng cỏn b lónh o, qun lý phi khụng ngng hc tp, nghiờn cu nõng cao trỡnh ngang tm nhim v o to cao cp lý lun chớnh tr (CCLLCT) cho i ng cỏn b lónh o, qun lý l mt ni dung quan trng ca o to, bi dng LLCT, nhm trang b kin thc lý lun chớnh tr, lónh o qun lý, t khoa hc, tm nhỡn chin lc gúp phn nõng cao bn lnh chớnh tr, trỡnh nhn thc, nng lc lónh o, qun lý cho i ng cỏn b Trong nhng nm qua, cụng tỏc o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý c cỏc cp u ng quan tõm v t nhiu kt qu quan trng: h thng c s o to CCLLCT ó c cng c v phỏt trin; quy mụ o to khụng ngng m rng, bo m thc hin k hoch c giao, mt s lng ln cỏn b lónh o, qun lý ó c o to CCLLCT; i mi chng trỡnh, ni dung o to, bi dng; i ng ging viờn tng c v s lng v cht lng; cụng tỏc qun lý o to c chỳ trng, iu kin c s vt cht k thut ca cỏc c s o to c ci thin Nhng kt qu ca cụng tỏc o to CCLLCT ó gúp phn lm cho cỏn b lónh o, qun lý nhn thc ỳng n v tỡnh hỡnh t nc, nõng cao nng lc, t cụng tỏc gúp phn quan trng vo cụng tỏc xõy dng ng, chớnh quyn v on th chớnh tr - xó hi, gi vng n nh chớnh tr v thc hin nhim v phỏt trin kinh t - xó hi Nhng thnh tu v kt qu núi trờn l cú s quan tõm, chm lo ca ng, Nh nc; ca cỏc cp u ng v tinh thn trỏch nhim ca cỏc c s o to, s tn tu ca i ng ging viờn v cỏn b qun lý o to ó tớch cc i mi ch o, t chc thc hin o to LLCT; s n nh v chớnh tr cựng vi nhng thnh tu phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc Tuy nhiờn, bờn cnh nhng chuyn bin tớch cc, cht lng cụng tỏc o to CCLLCT thi gian qua cũn hn ch: ni dung, chng trỡnh o to cha m bo yờu cu nõng cao nng lc hot ng thc tin v rốn luyn t tng chớnh tr, o c, tỏc phong cho hc viờn; phng phỏp ging dy chm i mi, nng v truyn t kin thc, cha phỏt huy c tớnh tớch cc v sỏng to ca hc viờn; cỏch ỏnh giỏ kt qu hc ca hc viờn cũn lỳng tỳng, cha phn ỏnh ỳng thc cht, qun lý o to cú mt cũn yu kộm, nht l qun lý t hc ca hc viờn; i ng ging viờn, cỏn b qun lý o to cú mt cha tng xng vi yờu cu ca cụng tỏc o to LLCT Nhng hn ch, yu kộm núi trờn nhiu yu t nh: mt s cp y, c quan n v cha nhn thc sõu sc v ton din v cụng tỏc o to LLCT, khụng ớt cỏn b, ng viờn xỏc nh cha ỳng mc tiờu o to CCLLCT l nõng cao trỡnh LLCT phc v cụng tỏc tt hn, m coi mc tiờu o to l cú bng cp, chng ch hon thin tiờu chun chc danh; vic cỏn b cú xu hng trung vo hc CCLLCT vi hỡnh thc o to ti chc hon thin v tiờu chun bng cp, to mt cõn i gia yờu cu hc ti chc v trung; h thng bn ch o, hng dn cũn cú bt cp, cha ng b; quy nh v tiờu chun trỡnh LLCT i vi cỏc chc danh cỏn b cũn cú im cha phự hp, chm i mi nờn vic thc hin phõn cp o to LLCT theo i tng, tiờu chun chc danh cũn cú khú khn, lỳng tỳng; i ng ging viờn, cỏn b qun lý o to bt cp v cht lng, s lng v c cu, cú mt s hn ch v chuyờn mụn nghip v, nng lc hot ng thc tin; mt b phn thiu gng mu ó gúp phn lm cho cht lng dy v hc cha bo m yờu cu Trc yờu cu nhim v cỏch mng thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, quỏn trit sõu sc quan im v i mi cn bn, ton din giỏo dc v o to c nờu ti Ngh quyt s 29-NQ/TW ngy 04/11/2013 ca Ban Chp hnh Trung ng (khoỏ XI), Ngh quyt s 32-NQ/TW ngy 26 thỏng nm 2014 ca B Chớnh tr v Tip tc i mi, nõng cao cht lng o to, bi dng LLCT cho cỏn b lónh o, qun lý, bo m gúp phn thc hin thng li s nghip i mi, vic nõng cao cht lng cụng tỏc o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý l cn thit, cp bỏch Vi tinh thn ú, vic nghiờn cu ti Cht lng o to cao cp lý lun chớnh tr cho i ng cỏn b lónh o, qun lý giai on hin cú ý ngha lý lun v thc tin rt cp thit Mc ớch, nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Lm rừ nhng lý lun v thc tin v cht lng o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý thi gian qua; trờn c s ú xut cỏc gii phỏp nõng cao cht lng o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý giai on hin 2.2 Nhim v nghiờn cu - Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn - Lm rừ nhng lý lun v cht lng o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý - ỏnh giỏ ỳng thc trng cht lng o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý thi gian qua, xỏc nh nguyờn nhõn v nhng t t thc trng ú - xut cỏc gii phỏp nõng cao cht lng o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý giai on hin i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l: Cht lng o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý giai on hin 3.2 Phm vi nghiờn cu o to, bi dng LLCT cho cỏn b l ln, phm vi rng vi nhiu liờn quan Lun ỏn ny trung nghiờn cu v cht lng o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý giai on hin Lun ỏn kho sỏt, nghiờn cu thc trng cht lng o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý ca Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh t nm 2011 n v xut cỏc gii phỏp nõng cao cht lng o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý n nm 2025 C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun, thc tin - Lun ỏn c thc hin trờn c s quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v quan im ca ng Cng sn Vit Nam v o to cỏn b lónh o, qun lý Lun ỏn cú s k tha kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc ó cụng b cú liờn quan n ti - Lun ỏn cng c nghiờn cu da trờn c s thc tin o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý ca Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Lun ỏn s dng h thng ti liu, t liu, s liu lu tr ca cỏc c quan, a phng, n v cng nh kt qu iu tra, kho sỏt quỏ trỡnh thõm nhp thc t ca tỏc gi 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th nh: phng phỏp lụgớc kt hp phng phỏp lch s, phõn tớch, tng hp, din dch, quy np, tng kt thc tin, iu tra xó hi hc, thng kờ, so sỏnh, phng phỏp chuyờn gia Nhng úng gúp mi v mt khoa hc Mt l, lm rừ quan nim cht lng o to CCLLCT; xõy dng h thng tiờu ỏnh giỏ cht lng o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý Hai l, xut mt s gii phỏp mi, mang tớnh c thự nõng cao cht lng o to CCLLCT giai on hin nay: - Tip tc nghiờn cu i mi chng trỡnh, ni dung o to cao cp lý lun chớnh tr theo hng hin i, thit thc, sỏt hp vi tng i tng, tng loi chc danh cỏn b - i mi phng phỏp ging dy v hc theo hng nghiờn cu, phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca ngi hc, ly ngi hc lm trung tõm - i mi mnh m cụng tỏc qun lý o to cao cp lý lun chớnh tr, gn hc lý lun vi vic rốn luyn t tng chớnh tr, o c, tỏc phong ca ngi cỏn b lónh o, qun lý í ngha lý lun v thc tin - Kt qu nghiờn cu lun ỏn gúp phn lm rừ nhng lý lun v thc trng cụng tỏc o to CCLLCT cho cỏn b lónh o, qun lý thi gian va qua - Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn l cn c cho vic xut cỏc gii phỏp v ỏp dng thc tin nhm i mi, nõng cao cht lng cụng tỏc o to CCLLCT, gúp mt phn phc v cho vic tham mu xut B Chớnh tr Ngh quyt v Tip tc i mi, nõng cao cht lng o to, bi dng LLCT cho cỏn b lónh o, qun lý v cỏc hng dn ca Ban T chc Trung ng v thc hin Ngh quyt trờn - Lun ỏn cú th lm ti liu cỏc tnh, thnh y c nc tham kho quỏ trỡnh lónh o, ch o t chc thc hin cỏc ngh quyt ca ng v ngh quyt ca cp y tng a phng v o to CCLLCT cho i ng cỏn b lnh o, qun lý; ng thi cú th s dng lm ti liu tham kho cho vic nghiờn cu, ging dy v hc mụn Xõy dng ng v chớnh quyn nh nc h thng Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh v cỏc trng chớnh tr ca cỏc tnh, thnh ph Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ni dung lun ỏn gm chng, tit 185 Cõu 13: Theo ng nhng nguyờn nhõn no ang hn ch cht lng hiu qu ca cụng tỏc bi dng cỏn b? (Xp theo th t mc quan trng ca nguyờn nhõn) Nguyờn nhõn Ni dung nng v lý thuyt Ni dung khụng sỏt vi nhu cu ngi hc Nh trng bi dng nhng gỡ mỡnh cú, cha bi dng nhng gỡ hc viờn cn Hc viờn ớt cú c hi t la chn khúa bi dng theo nhu cu Phng phỏp bi dng khụng hin i Nhng lý khỏc Cõu 14: ng hóy xp loi mc ca cỏc gii phỏp i mi cụng tỏc bi dng cỏn b, cụng chc Rt Bỡnh Cha Cn Gii phỏp cn thng cn a dng húa cỏc loi hỡnh bi dng cỏn b t la chn Ni dung bi dng i mi theo hng b sung kin thc mi Hng trng tõm, bi dng vo x lý tỡnh mi v k nng mi Huy ng cỏc trng i hc tham gia cụng tỏc bi dng cỏn b theo chuyờn ngnh Huy ng cỏn b lónh o, qun lý cỏc c quan ng, Nh nc tham gia cụng tỏc bi dng cỏn b Rỳt ngn thi gian cỏc khúa bi dng Cõu 15: Theo ng cú cn thit phi o to cỏn b theo chc danh quy hoch trc c bu hoc b nhim vo cỏc v trớ lónh o ch cht ca cỏc c quan ng, Nh nc cỏc cp Cn Khụng Chc danh quy hoch thit cn thit Bớ th ng y cp xó Ch tch UBND cp xó Bớ th Huyn y Ch tch UBND huyn Bớ th Tnh y Ch tch UBND tnh 186 Kt qu iu tra Cõu 2-1 Hp l Cha hc Tn sut 1319 78.9 78.9 T l tớch lu 78.9 353 21.1 21.1 100.0 1672 100.0 100.0 ó hc Total T l % T l hp l Cõu 2-2 Tn sut Hp l Cha hc 874 52.3 52.3 T l tớch lu 52.3 ó hc 798 47.7 47.7 100.0 1672 100.0 100.0 Total T l % T l hp l Cõu 2-3 Tn sut Hp l Cha hc ó hc Total T l % 717 T l hp l 42.9 42.9 T l tớch lu 42.9 100.0 955 57.1 57.1 1672 100.0 100.0 B Tr cp Hp l Tn sut 234 T l % 14.0 T l hp l 14.0 T l tớch lu 14.0 B TC 721 43.1 43.1 57.1 Cha CC 564 33.7 33.7 90.8 Cha CC & TC 153 9.2 9.2 100.0 1672 100.0 100.0 Hc TC Total Cõu 2-4 Hp l Cha hc ó hc Total Tn sut 1118 T l % T l hp l 66.9 66.9 T l tớch lu 66.9 554 33.1 33.1 100.0 1672 100.0 100.0 Cõu 2-5 Hp l Cha hc ó hc Total Tn sut 1566 T l % T l hp l 93.7 93.7 T l tớch lu 93.7 106 6.3 6.3 100.0 1672 100.0 100.0 187 Cõu 2-6 Tn sut Hp l 392 23.4 23.4 T l tớch lu 23.4 ó hc 1280 76.6 76.6 100.0 Total 1672 100.0 100.0 Cha hc T l % T l hp l Cõu 3-1 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu Rt tt 540 32.3 32.3 32.3 Tt 972 58.1 58.1 90.4 Bỡnh thng 84 5.0 5.0 95.5 Yu 76 4.5 4.5 100.0 1672 100.0 100.0 Tn sut 318 T l % 19.0 T l hp l 19.0 T l tớch lu 19.0 Tt 676 40.4 40.4 59.4 Bỡnh thng 674 40.3 40.3 99.8 100.0 Total Cõu 3-2 Hp l Rt tt Yu Total 2 1672 100.0 100.0 Tn sut 468 T l % 28.0 T l hp l 28.0 T l tớch lu 28.0 1034 61.8 61.8 89.8 156 9.3 9.3 99.2 14 8 100.0 1672 100.0 100.0 Cõu 3-3 Hp l Rt tt Tt Bỡnh thng Yu Total Cõu 4-1 (B nhim) Hp l u tiờn Tn sut 1059 u tiờn u tiờn Total T l % T l hp l T l tớch lu 63.3 63.3 63.3 513 30.7 30.7 94.0 100 6.0 6.0 100.0 1672 100.0 100.0 Cõu 4-2 (Kin thc) Hp l u tiờn Tn sut 1097 u tiờn u tiờn Total T l % T l hp l T l tớch lu 65.6 65.6 65.6 537 32.1 32.1 97.7 38 2.3 2.3 100.0 1672 100.0 100.0 188 Cõu 4-3 (Chng ch) Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu u tiờn 628 37.6 37.6 u tiờn 318 19.0 19.0 56.6 u tiờn 726 43.4 43.4 100.0 1672 100.0 100.0 Total 37.6 Cõu 4-4 (Khỏc) Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 1150 68.8 68.8 68.8 u tiờn 42 2.5 2.5 71.3 u tiờn 132 7.9 7.9 79.2 100.0 u tiờn Total 348 20.8 20.8 1672 100.0 100.0 Cõu 5-1 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 192 11.5 11.5 11.5 Hp lý 499 29.8 29.8 41.3 Thng 740 44.3 44.3 85.6 Khụng hp lý 225 13.5 13.5 99.0 16 1.0 1.0 100.0 1672 100.0 100.0 Lc hu Total Cõu 5-2 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 144 8.6 8.6 8.6 Hp lý 367 21.9 21.9 30.6 Thng 818 48.9 48.9 79.5 Khụng hp lý 297 17.8 17.8 97.2 46 2.8 2.8 100.0 1672 100.0 100.0 Lc hu Total Cõu 5-3 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 41 2.5 2.5 2.5 Hp lý 498 29.8 29.8 32.2 Thng 714 42.7 42.7 74.9 Khụng hp lý 407 24.3 24.3 99.3 100.0 Lc hu Total 12 7 1672 100.0 100.0 189 Cõu 5-4 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 199 11.9 11.9 11.9 Hp lý 481 28.8 28.8 40.7 Thng 588 35.2 35.2 75.8 Khụng hp lý 400 23.9 23.9 99.8 2 100.0 1672 100.0 100.0 Tn sut 178 T l % 10.6 T l hp l 10.6 T l tớch lu 10.6 Hp lý 429 25.7 25.7 36.3 Thng 680 40.7 40.7 77.0 Khụng hp lý 312 18.7 18.7 95.6 100.0 Lc hu Total Cõu 5-5 Hp l Lc hu 73 4.4 4.4 1672 100.0 100.0 Tn sut 274 T l % 16.4 T l hp l 16.4 T l tớch lu 16.4 Hp lý 409 24.5 24.5 40.8 Thng 578 34.6 34.6 75.4 Khụng hp lý 373 22.3 22.3 97.7 100.0 Total Cõu 5-6 Hp l Lc hu Total 38 2.3 2.3 1672 100.0 100.0 Cõu 6-1 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 324 19.4 19.4 19.4 Cao cp 874 52.3 52.3 71.7 Trung cp 374 22.4 22.4 94.0 C hai 100 6.0 6.0 100.0 1672 100.0 100.0 Total Cõu 6-2 Tn sut Hp l 372 22.2 22.2 T l tớch lu 22.2 Cao cp 796 47.6 47.6 69.9 Trung cp 416 24.9 24.9 94.7 100.0 C hai Total T l % T l hp l 88 5.3 5.3 1672 100.0 100.0 190 Cõu 6-3 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 392 23.4 23.4 23.4 Cao cp 774 46.3 46.3 69.7 Trung cp 400 23.9 23.9 93.7 C hai 106 6.3 6.3 100.0 1672 100.0 100.0 Total Cõu 6-4 Hp l Tn sut 1408 T l % 84.2 T l hp l 84.2 T l tớch lu 84.2 91.0 Cao cp 114 6.8 6.8 Trung cp 134 8.0 8.0 99.0 16 1.0 1.0 100.0 1672 100.0 100.0 C hai Total Cõu 6-5 Tn sut Hp l Cao cp Trung cp C hai Total T l % T l hp l T l tớch lu 1442 86.2 86.2 86.2 76 4.5 4.5 90.8 138 8.3 8.3 99.0 100.0 16 1.0 1.0 1672 100.0 100.0 Cõu 6-6 Hp l Tn sut 1610 T l % T l hp l 96.3 96.3 T l tớch lu 96.3 Cao cp 28 1.7 1.7 98.0 Trung cp 34 2.0 2.0 100.0 1672 100.0 100.0 Total Cõu 7-1 Hp l 75.2 75.2 T l tớch lu 75.2 Cao cp 130 7.8 7.8 83.0 Trung cp 232 13.9 13.9 96.9 52 3.1 3.1 100.0 1672 100.0 100.0 C hai Total Tn sut 1258 T l % T l hp l 191 Cõu 7-2 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 496 29.7 29.7 29.7 Cao cp 532 31.8 31.8 61.5 Trung cp 476 28.5 28.5 90.0 100.0 C hai Total 168 10.0 10.0 1672 100.0 100.0 Cõu 7-3 Hp l Tn sut 1266 T l % 75.7 T l hp l 75.7 T l tớch lu 75.7 86.7 Cao cp 184 11.0 11.0 Trung cp 178 10.6 10.6 97.4 44 2.6 2.6 100.0 1672 100.0 100.0 C hai Total Cõu 7-4 Hp l 68.3 T l tớch lu 68.3 Cao cp 164 9.8 9.8 78.1 Trung cp 316 18.9 18.9 97.0 100.0 Tn sut 1142 C hai Total T l % T l hp l 68.3 50 3.0 3.0 1672 100.0 100.0 Cõu 7-5 Tn sut Hp l T l % 1228 T l hp l 73.4 T l tớch lu 73.4 73.4 Cao cp 162 9.7 9.7 83.1 Trung cp 240 14.4 14.4 97.5 100.0 C hai Total 42 2.5 2.5 1672 100.0 100.0 Cõu 7-6 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 968 57.9 57.9 57.9 Cao cp 258 15.4 15.4 73.3 Trung cp 354 21.2 21.2 94.5 92 5.5 5.5 100.0 1672 100.0 100.0 C hai Total 192 Cõu 7-7 Hp l 97.2 97.2 T l tớch lu 97.2 Cao cp 12 7 98.0 Trung cp 24 1.4 1.4 99.4 C hai 10 6 100.0 1672 100.0 100.0 Total Tn sut 1626 T l % T l hp l Cõu 8-1 Tn sut Hp l 816 48.8 48.8 T l tớch lu 48.8 Cao cp 474 28.3 28.3 77.2 Trung cp 204 12.2 12.2 89.4 100.0 C hai Total Hp l T l % T l hp l 178 10.6 10.6 1672 Cõu 8-2 100.0 100.0 Tn sut 1106 T l % 66.1 T l hp l 66.1 T l tớch lu 66.1 81.7 Cao cp 260 15.6 15.6 Trung cp 228 13.6 13.6 95.3 78 4.7 4.7 100.0 1672 100.0 100.0 C hai Total Cõu 8-3 Tn sut Hp l 528 31.6 31.6 T l tớch lu 31.6 Cao cp 580 34.7 34.7 66.3 Trung cp 318 19.0 19.0 85.3 100.0 C hai Total T l % T l hp l 246 14.7 14.7 1672 100.0 100.0 Cõu 9-1 Hp l Hp lý Khụng hp lý Total Tn sut 157 736 T l % T l hp l T l tớch lu 9.4 9.4 9.4 44.0 44.0 53.4 100.0 779 46.6 46.6 1672 100.0 100.0 193 Cõu 9-2 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 189 11.3 11.3 Hp lý 753 45.0 45.0 56.3 Khụng hp lý 730 43.7 43.7 100.0 1672 100.0 100.0 Total 11.3 Cõu 10-1 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 402 24.0 24.0 24.0 24 thỏng 198 11.8 11.8 35.9 18 thỏng 634 37.9 37.9 73.8 12 thỏng 412 24.6 24.6 98.4 thỏng 22 1.3 1.3 99.8 thỏng 1 99.9 100.0 thỏng Total 1 1672 100.0 100.0 Cõu 10-2 Tn sut Hp l 522 31.2 31.2 T l tớch lu 31.2 23 1.4 1.4 32.6 18 thỏng 52 3.1 3.1 35.7 12 thỏng 160 9.6 9.6 45.3 thỏng 649 38.8 38.8 84.1 thỏng 264 15.8 15.8 99.9 thỏng 1 100.0 1672 100.0 100.0 24 thỏng Total T l % T l hp l Cõu 11-1 Tn sut Hp l Cha 852 ó tham gia Total T l % 51.0 T l hp l 51.0 T l tớch lu 51.0 100.0 820 49.0 49.0 1672 100.0 100.0 Cõu 11-2 Tn sut Hp l Cha ó tham gia Total 946 T l % 56.6 T l hp l 56.6 T l tớch lu 56.6 100.0 726 43.4 43.4 1672 100.0 100.0 194 Cõu 11-3 Hp l Cha Tn sut 1266 T l % 75.7 406 1672 ó tham gia Total T l hp l 75.7 T l tớch lu 75.7 24.3 24.3 100.0 100.0 100.0 Cõu 11-4 Tn sut Hp l Cha T l % 646 T l hp l 38.6 T l tớch lu 38.6 38.6 100.0 ó tham gia 1026 61.4 61.4 Total 1672 100.0 100.0 Cõu 11-5 Tn sut Hp l Cha 836 T l % 50.0 50.0 T l tớch lu 50.0 ó tham gia 836 50.0 50.0 100.0 1672 100.0 100.0 Total T l hp l Cõu 11-6 Tn sut Hp l Cha ó tham gia T l % 1124 T l hp l 67.2 T l tớch lu 67.2 67.2 100.0 548 32.8 32.8 1672 100.0 100.0 Tn sut 728 T l % 43.5 T l hp l 43.5 T l tớch lu 43.5 Rt tt 264 15.8 15.8 59.3 Tt 574 34.3 34.3 93.7 Bỡnh thng 94 5.6 5.6 99.3 Yu 12 7 100.0 1672 100.0 100.0 Tn sut 858 T l % 51.3 T l hp l 51.3 T l tớch lu 51.3 Rt tt 186 11.1 11.1 62.4 Tt 502 30.0 30.0 92.5 Bỡnh thng 116 6.9 6.9 99.4 10 6 100.0 1672 100.0 100.0 Total Cõu 12-1 Hp l Total Cõu 12-2 Hp l Yu Total 195 Cõu 12-3 Hp l Tn sut 1164 T l % 69.6 T l hp l 69.6 T l tớch lu 69.6 Rt tt 142 8.5 8.5 78.1 Tt 290 17.3 17.3 95.5 70 4.2 4.2 99.6 100.0 Bỡnh thng Yu 4 1672 100.0 100.0 Tn sut 570 T l % 34.1 T l hp l 34.1 T l tớch lu 34.1 Rt tt 364 21.8 21.8 55.9 Tt 606 36.2 36.2 92.1 Bỡnh thng 124 7.4 7.4 99.5 5 100.0 1672 100.0 100.0 Tn sut 792 T l % 47.4 T l hp l 47.4 T l tớch lu 47.4 Rt tt 202 12.1 12.1 59.4 Tt 558 33.4 33.4 92.8 Bỡnh thng 102 6.1 6.1 98.9 Yu 16 1.0 1.0 99.9 Kộm 1 100.0 Total 1672 100.0 100.0 Tn sut 1140 T l % 68.2 T l hp l 68.2 T l tớch lu 68.2 Rt tt 108 6.5 6.5 74.6 Tt 286 17.1 17.1 91.7 Bỡnh thng 132 7.9 7.9 99.6 4 100.0 1672 100.0 100.0 Total Cõu 12-4 Hp l Yu Total Cõu 12-5 Hp l Cõu 12-6 Hp l Yu Total Cõu 13-1 Tn sut Hp l 260 15.6 15.6 T l tớch lu 15.6 Rt Qt 840 50.2 50.2 65.8 Q.trng 290 17.3 17.3 83.1 B.thng 160 9.6 9.6 92.7 66 3.9 3.9 96.7 100.0 ớt Qt Khụng Qt Total T l % T l hp l 56 3.3 3.3 1672 100.0 100.0 196 Cõu 13-2 Tn sut Hp l 534 31.9 31.9 T l tớch lu 31.9 Rt Qt 234 14.0 14.0 45.9 Q.trng 422 25.2 25.2 71.2 B.thng 244 14.6 14.6 85.8 ớt Qt 142 8.5 8.5 94.3 100.0 Khụng Qt Total T l % T l hp l 96 5.7 5.7 1672 100.0 100.0 Cõu 13-3 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 426 25.5 25.5 25.5 Rt Qt 366 21.9 21.9 47.4 Q.trng 360 21.5 21.5 68.9 B.thng 326 19.5 19.5 88.4 ớt Qt 108 6.5 6.5 94.9 100.0 Khụng Qt Total 86 5.1 5.1 1672 100.0 100.0 Cõu 13-4 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 366 21.9 21.9 21.9 Rt Qt 404 24.2 24.2 46.1 Q.trng 280 16.7 16.7 62.8 B.thng 254 15.2 15.2 78.0 ớt Qt 208 12.4 12.4 90.4 Khụng Qt 160 9.6 9.6 100.0 1672 100.0 100.0 Total Cõu 13-5 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 500 29.9 29.9 29.9 Rt Qt 228 13.6 13.6 43.5 Q.trng 260 15.6 15.6 59.1 B.thng 222 13.3 13.3 72.4 ớt Qt 172 10.3 10.3 82.7 Khụng Qt 290 17.3 17.3 100.0 1672 100.0 100.0 Total 197 Cõu 13-6 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 1380 82.5 82.5 82.5 Rt Qt 18 1.1 1.1 83.6 Q.trng 26 1.6 1.6 85.2 B.thng 60 3.6 3.6 88.8 38 2.3 2.3 91.0 142 8.5 8.5 99.5 100.0 ớt Qt Khụng Qt Total 5 1672 100.0 100.0 Cõu 14-1 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 178 10.6 10.6 10.6 Rt cn 864 51.7 51.7 62.3 Cn 95.6 556 33.3 33.3 B,thng 44 2.6 2.6 98.2 Cha cn 30 1.8 1.8 100.0 1672 100.0 100.0 Total Cõu 14-2 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 110 6.6 6.6 6.6 Rt cn 992 59.3 59.3 65.9 Cn 98.3 542 32.4 32.4 B,thng 26 1.6 1.6 99.9 Cha cn 1 100.0 1672 100.0 100.0 Total Cõu 14-3 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 154 9.2 9.2 9.2 Rt cn 914 54.7 54.7 63.9 Cn 556 33.3 33.3 97.1 100.0 B,thng Total 48 2.9 2.9 1672 100.0 100.0 198 Cõu 14-4 Tn sut Hp l T l % T l hp l T l tớch lu 280 16.7 16.7 16.7 Rt cn 436 26.1 26.1 42.8 Cn 730 43.7 43.7 86.5 B,thng 152 9.1 9.1 95.6 Cha cn 74 4.4 4.4 100.0 1672 100.0 100.0 Total Cõu 14-5 Tn sut Hp l 280 16.7 16.7 T l tớch lu 16.7 Rt cn 470 28.1 28.1 44.9 Cn 636 38.0 38.0 82.9 B,thng 214 12.8 12.8 95.7 100.0 Cha cn Total T l % T l hp l 72 4.3 4.3 1672 100.0 100.0 Cõu 14-6 Tn sut Hp l 398 23.8 23.8 T l tớch lu 23.8 Rt cn 258 15.4 15.4 39.2 Cn 592 35.4 35.4 74.6 B,thng 248 14.8 14.8 89.5 100.0 Cha cn Total T l % T l hp l 176 10.5 10.5 1672 100.0 100.0 Cõu 15-1 Tn sut Hp l Cn T l hp l T l tớch lu 100 6.0 6.0 6.0 1410 84.3 84.3 90.3 162 9.7 9.7 100.0 1672 100.0 100.0 Cha cn Total T l % Cõu 15-2 Tn sut Hp l Cn Cha cn Total T l % T l hp l T l tớch lu 100 6.0 6.0 6.0 1412 84.4 84.4 90.4 100.0 160 9.6 9.6 1672 100.0 100.0 199 Cõu 15-3 Tn sut Hp l Cn T l hp l T l tớch lu 144 8.6 8.6 8.6 1348 80.6 80.6 89.2 100.0 Cha cn Total T l % 180 10.8 10.8 1672 100.0 100.0 Cõu 15-4 Tn sut Hp l Cn 8.6 8.6 8.6 80.9 80.9 89.5 100.0 176 10.5 10.5 1672 Cõu 15-5 100.0 100.0 Cn T l % T l hp l T l tớch lu 166 9.9 9.9 9.9 1304 78.0 78.0 87.9 100.0 Cha cn Total T l tớch lu 144 Tn sut Hp l T l hp l 1352 Cha cn Total T l % 202 12.1 12.1 1672 100.0 100.0 Cõu 15-6 Tn sut Hp l Cn Cha cn Total T l % T l hp l T l tớch lu 166 9.9 9.9 1312 78.5 78.5 88.4 194 11.6 11.6 100.0 1672 100.0 100.0 Ngun: Tỏc gi tng hp 9.9 [...]... 2.1 CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 2.1.1 Khái niệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ lãnh đạo quản lý diện đào tạo cao cấp lý luận chính trị 2.1.1.1 Khái niệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta * Lãnh đạo, quản lý Theo Từ điển Tiếng Việt, lãnh đạo là “đề ra chủ trương, đường lối và tổ chức thực hiện [88, tr.838], còn quản lý là “tổ chức và. .. đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo CCLLCT cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời gian qua, xác định nguyên nhân và những vấn đề đặt ra từ thực trạng đó Ba là, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo CCLLCT cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay ở nước ta 24 Chương 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ... chuẩn cán bộ, mối quan hệ giữa cơ cấu và tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới - Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của Nguyễn Trọng Bảo [11] đã làm rõ một số vấn đề về lý luận, đồng thời đánh giá một cách khái quát đội ngũ cán bộ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản. .. loại cán bộ lãnh đạo, quản lý theo nhiều cách, chẳng hạn: - Phân loại theo cấp bậc, chức vụ, tức là căn cứ vào vị trí, vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý Theo cách phân loại này, ta có các loại cán bộ lãnh đạo, quản lý như: cán bộ cao cấp, cán bộ trung cấp, cán bộ sơ cấp - Phân loại theo hình thức tổ chức trong hệ thống chính trị Theo cách phân loại này có thể có các loại cán bộ như: cán bộ lãnh đạo,. .. lãnh đạo quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước Lào hiện nay của Xinh Khăm Phôm Ma Xay [123] đã trình bày những vấn đề cơ bản về cán bộ lãnh đạo quản lý kinh tế; chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo; đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước Lào hiện nay - “Nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên Đảng Nhân... nhiệm xây dựng quy hoạch và chỉ đạo thống nhất công tác đào tạo cán bộ, thiết lập cơ chế đào tạo cán bộ công chức cho từng cấp, từng ngành Cán bộ viên chức nhà nước do Học viện hành chính đào tạo, mỗi ngành lại có trường riêng để đào tạo cán bộ, công chức cho ngành mình Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp do Trường Đảng Trung ương đảm nhiệm 17 Thời gian đào tạo ở Trường Đảng và Trường... nghĩa và tầm quan trọng của công tác cán bộ nói chung và việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng Hai là, đào tạo CCLLCT cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là một trong nội dung quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nhằm trang bị kiến thức, trình độ LLCT, tư duy khoa học, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, để cán bộ lãnh độ, quản lý công tác tốt hơn; việc đào tạo. .. bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chính quyền nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức đoàn thể xã hội - Phân loại theo lĩnh vực hoạt động thì có các loại cán bộ hoạt động chính trị, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động sản xuất, kinh doanh… 2.1.1.2 Khái niệm cán bộ lãnh đạo, quản lý diện đào tạo cao cấp lý luận chính trị Theo Quy... Trung ương là lãnh đạo, Chính phủ quản lý (ở Trung ương); cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chính quyền quản lý (ở địa phương) và ngay trong một đơn vị nhỏ cũng có vai trò của chi bộ và chính quyền Nói một cách giản đơn, có thể coi cán bộ Đảng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chính quyền là cán bộ quản lý Nhưng thực tế không đơn giản như vậy Ở cơ sở, một bí thư đảng uỷ xã không chỉ là người lãnh đạo (trong việc đề... những cán bộ trung, cao cấp đang giữ các chức vụ nhất định trong hệ thống chính trị, được cấp có thẩm quyền xét, cử đi đào tạo theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn do Trung ương quy định 2.1.2 Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý khái niệm, vai trò, nội dung, phương thức và đặc điểm 2.1.2.1 Khái niệm đào tạo cao cấp lý luận chính trị Lý luận là một phạm trù khoa học phản ánh hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC) Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay