Sinh kế bền vững vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nam Định

207 143 0
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VŨ THỊ HOÀI THU SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG VEN BIỂN ðỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ðỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN CỨU ðIỂN HÌNH TẠI TỈNH NAM ðỊNH Chuyên ngành: Qu n lý kinh t (Phân b l c lư ng s n xu t Phân vùng kinh t ) Mã s : 62340410 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VŨ THỊ HOÀI THU SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG VEN BIỂN ðỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ðỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN CỨU ðIỂN HÌNH TẠI TỈNH NAM ðỊNH Chuyên ngành: Qu n lý kinh t (Phân b l c lư ng s n xu t Phân vùng kinh t ) Mã s : 62340410 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Trần Thọ ðạt TS Nguyễn Thanh Hà HÀ NỘI - NĂM 2013 iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ ix PHẦN MỞ ðẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG VEN BIỂN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ðỔI KHÍ HẬU 20 1.1 Sinh kế bền vững 20 1.1.1 Khái niệm .21 1.1.2 Tính bền vững sinh kế 22 1.1.3 Tiêu chí ñánh giá tính bền vững sinh kế 23 1.1.4 Khung sinh kế bền vững .23 1.2 Sinh kế bền vững biến ñổi khí hậu .28 1.2.1 Tổng quan biến ñổi khí hậu .28 1.2.2 Gắn kết khung sinh kế bền vững biến ñổi khí hậu 32 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Sinh kế bền vững vùng ven biển bối cảnh biến ñổi khí hậu 34 Tác ñộng biến ñổi khí hậu ñối với vùng ven biển 34 Khả bị tổn thương sinh kế ven biển trước tác ñộng biến ñổi khí hậu 39 Năng lực thích ứng sinh kế ven biển trước tác ñộng biến ñổi khí hậu 41 Hỗ trợ sinh kế ñể thích ứng với biến ñổi khí hậu 51 1.4 Kết luận Chương .58 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 59 2.1 Giả thuyết nghiên cứu 59 2.2 Khung phân tích 60 2.3 Nguồn liệu 61 2.3.1 Dữ liệu thứ cấp .61 2.3.2 Dữ liệu sơ cấp .63 2.4 2.5 Phương pháp phân tích liệu 70 Kết luận Chương .77 iv CHƯƠNG 3: SINH KẾ HỘ GIA ðÌNH VEN BIỂN ðỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ðỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN CỨU ðIỂN HÌNH TẠI TỈNH NAM ðỊNH 79 3.1 Thực trạng sinh kế hộ gia ñình vùng ven biển ñồng sông Hồng 79 3.1.1 Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội vùng ven biển ñồng sông Hồng 79 3.1.2 Thực trạng sinh kế hộ gia ñình vùng ven biển ñồng sông Hồng 81 3.2 Biến ñổi khí hậu Việt Nam tác ñộng lên sinh kế vùng ven biển ñồng sông Hồng 95 3.2.1 Biến ñổi khí hậu Việt Nam 95 3.2.2 Tác ñộng biến ñổi khí hậu lên sinh kế vùng ven biển ñồng sông Hồng 96 3.3 Sinh kế hộ gia ñình ven biển bối cảnh biến ñổi khí hậu: Nghiên cứu ñiển hình tỉnh Nam ðịnh 102 3.3.1 Giới thiệu chung tỉnh Nam ðịnh .102 3.3.2 Các kết bình luận từ ñiều tra hộ gia ñình tỉnh Nam ðịnh 105 3.4 Kết luận Chương 125 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 126 4.1 Các sinh kế bền vững thích ứng với BðKH cho huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh 126 4.1.1 Phân tích tính bền vững kinh tế-xã hội-môi trường khả thích ứng trước tác ñộng BðKH sinh kế 126 4.1.2 ðề xuất sinh kế bền vững thích ứng với BðKH cho huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh 133 4.1.3 ðề xuất sách hỗ trợ sinh kế nhằm thích ứng với BðKH ñối với tỉnh Nam ðịnh .137 4.2 Một số gợi ý sách cho tỉnh ven biển ðồng sông Hồng 144 4.2.1 Xây dựng lực thích ứng cấp ñịa phương .145 4.2.2 Tăng cường thực biện pháp thích ứng theo ngành 145 4.3 Kết luận Chương .147 KẾT LUẬN .148 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO .153 PHỤ LỤC 161 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank) BðKH Biến ñổi khí hậu CCWG Nhóm làm việc Biến ñổi khí hậu (Climate Change Working Group) CMKT Chuyên môn kỹ thuật CNKT Công nhân kỹ thuật Cð Cao ñẳng DANIDA Cơ quan Hợp tác Phát triển ðan Mạch (Danish International Development Agency) DFID Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh (Department For International Development) DMWG Nhóm làm việc Quản lý thảm họa (Disaster Management Working Group) ðBSH ðồng sông Hồng ðBSCL ðồng sông Cửu Long ðH ðại học GEF Quỹ Môi trường Toàn cầu (Global Environment Fund) GIS Hệ thống Thông tin ðịa lý (Geographical Information System) ICEM Trung tâm Quốc tế Quản lý Môi trường (International Center for Environmental Management) IMM Tổ chức Nghiên cứu Phát triển bền vững Vương quốc Anh IPCC Ủy ban Liên phủ Biến ñổi khí hậu (Intergovernmental Panel on Climate Change) ISPONRE Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên Môi trường (Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment) vi IISD Viện Phát triển Bền vững Quốc tế (International Institute for Sustainable Development) IUCN Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (International Union for Conservation of Nature) NGO Tổ chức Phi phủ (Non Governmental Organization) MCA Phân tích ña tiêu chí (Multi-Criteria Analysis) MARD Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Ministry of Agriculture and Rural Development) MONRE Bộ Tài nguyên Môi trường (Ministry of Natural Resources and Environment) OLS Phương pháp bình phương nhỏ (Ordinary Least Squares) PCLB Phòng chống lụt bão SEI Viện Môi trường Stockhom (Stockhom Environment Institute) THCN Trung học chuyên nghiệp UNDP Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Programme) UNEP Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (United Nations Environment Programme) UNFCCC Công ước khung Liên Hiệp Quốc Biến ñổi khí hậu (United Nations Framework Convention on Climate Change) USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (United States Agency for International Development) VHLSS ðiều tra mức sống dân cư Việt Nam (Vietnam Household Living Standard Survey) WCED Ủy ban Thế giới Môi trường Phát triển (World Commission on Environment and Development) WMO Tổ chức Khí tượng Thế giới (World Meteorological Organization) vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các tiêu chí ñánh giá tính bền vững thích ứng sinh kế 34 Bảng 1.2: Tổng hợp tác ñộng BðKH ñối với vùng ven biển .37 Bảng 1.3: Khả bị tổn thương sinh kế ven biển trước tác ñộng BðKH 40 Bảng 1.4: Tóm tắt số biện pháp thích ứng với BðKH theo ngành 45 Bảng 1.5: Các hình thức hỗ trợ sinh kế ñể thích ứng với BðKH 58 Bảng 2.1: Diện tích, dân số, mật ñộ dân số xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh (2011) 64 Bảng 2.2: Hộ gia ñình phân theo ngành sản xuất hộ huyện ven biển, tỉnh Nam ðịnh (2006) 68 Bảng 2.3: Số hộ gia ñình ñược ñiều tra huyện ven biển, tỉnh Nam ðịnh 68 Bảng 2.4: Số phiếu ñiều tra hợp lệ huyện ven biển, tỉnh Nam ðịnh .69 Bảng 3.1: Tiếp cận ñường giao thông tỉnh ven biển ðBSH năm 2008 2010 .83 Bảng 3.2: Chợ liên xã tỉnh ven biển ðBSH năm 2008 2010 84 Bảng 3.3: Trình ñộ lực lượng lao ñộng tỉnh ven biển ðBSH năm 2010 87 Bảng 3.4: Tiếp cận thông tin tỉnh ven biển ðBSH năm 2008 2010 87 Bảng 3.5: Tỷ lệ thất nghiệp hàng năm tỉnh ven biển ðBSH (2006-2010) (%) 91 Bảng 3.6: Tình trạng nghèo ñói tỉnh ven biển ðBSH (2002-2010) 92 Bảng 3.7: Các loại thiên tai tỉnh ven biển ðBSH (2006-2010) .94 Bảng 3.8: Diện tích ñất bị ngập mực nước biển dâng 1m tỉnh ven biển ðBSH 98 Bảng 3.9: Diện tích sử dụng ñất (km2) bị ảnh hưởng mực nước biển dâng 1m tỉnh ven biển ðBSH 98 Bảng 3.10: Dân số bị ảnh hưởng mực nước biển dâng 1m tỉnh ven biển ðBSH 99 Bảng 3.11: Số người nghèo bị ảnh hưởng mực nước biển dâng 1m tỉnh ven biển ðBSH 99 Bảng 3.12: Cơ cấu lao ñộng cấu GDP phân theo ngành kinh tế huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh bình quân giai ñoạn 2008-2011 .105 Bảng 3.13: Mức ñộ xảy BðKH xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh .106 Bảng 3.14: BðKH ảnh hưởng ñến nguồn lực sinh kế xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh115 Bảng 3.15: Nguồn lực sinh kế ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sinh kế xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh 116 viii Bảng 3.16: Hoạt ñộng sinh kế ảnh hưởng ñến kết sinh kế xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh 118 Bảng 3.17: Thích ứng ñối với hoạt ñộng trồng lúa xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh 119 Bảng 3.18: Thích ứng ñối với hoạt ñộng chăn nuôi xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh 120 Bảng 3.19: Thích ứng ñối với hoạt ñộng ñánh bắt xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh 120 Bảng 3.20: Thích ứng ñối với hoạt ñộng nuôi trồng xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh 121 Bảng 3.21: Thích ứng ñối với hoạt ñộng làm muối xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh 121 Bảng 4.1: Phân tích tính bền vững thích ứng với BðKH sinh kế trồng lúa 127 Bảng 4.2: Phân tích tính bền vững thích ứng với BðKH sinh kế chăn nuôi .128 Bảng 4.3: Phân tích tính bền vững thích ứng với BðKH sinh kế làm muối 130 Bảng 4.4: Phân tích tính bền vững thích ứng với BðKH sinh kế ñánh bắt .131 Bảng 4.5: Phân tích tính bền vững thích ứng với BðKH sinh kế nuôi trồng 132 Bảng 4.6: Thu nhập trung bình tháng sinh kế huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh 134 ix DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Khung sinh kế nông thôn bền vững Scoones (1998) 25 Hình 1.2: Khung sinh kế bền vững DFID (2001) 26 Hình 1.3: Khung sinh kế bền vững vùng ven biển IMM (2004) 27 Hình 1.4: Khả bị tổn thương sinh kế trước tác ñộng BðKH 33 Hình 3.1: Diện tích ñất nông nghiệp bình quân hộ có ñất tỉnh ven biển ðBSH (2002-2010) (m2/hộ) .82 Hình 3.2: Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản bình quân hộ nuôi trồng tỉnh ven biển ðBSH (2002-2010) (m2/hộ) 83 Hình 3.3: Số hộ sử dụng ñiện tỉnh ven biển ðBSH (2002-2010) .84 Hình 3.4: Tiền tiết kiệm bình quân hộ có tiết kiệm tỉnh ven biển ðBSH (2002-2008) (triệu ñồng/hộ) 85 Hình 3.5: Tiền vay ngân hàng bình quân hộ tham gia vay tỉnh ven biển ðBSH (2002-2010) (triệu ñồng/hộ) 85 Hình 3.6: Số lao ñộng ñang làm việc tỉnh ven biển ðBSH (2002-2010) (người) 86 Hình 3.7: Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân hộ tỉnh ven biển ðBSH (20022010) (nghìn ñồng/hộ) 88 Hình 3.8: Giá trị sản xuất thủy sản bình quân hộ tỉnh ven biển ðBSH (20022010) (nghìn ñồng/hộ) 89 Hình 3.9: Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hộ tỉnh ven biển ðBSH (20022010) (nghìn ñồng/hộ) 89 Hình 3.10: Giá trị dịch vụ bình quân hộ tỉnh ven biển ðBSH (2002-2010) (nghìn ñồng/hộ) .90 Hình 3.11: Thu nhập bình quân hộ tháng tỉnh ven biển ðBSH (2004-2010) (nghìn ñồng) 91 Hình 3.12: Qui mô GDP tốc ñộ tăng trưởng GDP tỉnh Nam ðịnh (2001-2011) 103 Hình 3.13: Cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Nam ðịnh (2001-2011) (%) .104 Hình 3.14: Cơ cấu lao ñộng tỉnh Nam ðịnh (2005-2011) (%) .104 PHẦN MỞ ðẦU Sự cần thiết ñề tài nghiên cứu Sinh kế bền vững (sustainable livelihood) từ lâu ñã chủ ñề ñược quan tâm tranh luận phát triển, giảm nghèo quản lý môi trường phương diện lý luận lẫn thực tiễn Về mặt lý luận, cách tiếp cận sinh kế bền vững ñược dựa phát triển tư tưởng giảm nghèo, cách thức người trì sống tầm quan trọng vấn ñề thể chế Với việc ñặt người ưu tiên người vị trí trung tâm phát triển, cách tiếp cận tập trung vào hoạt ñộng giảm nghèo cách ñể người nghèo tự xây dựng sống dựa hội họ, hỗ trợ họ tiếp cận nguồn lực tạo dựng môi trường thuận lợi thể chế sách ñể giúp họ thực hội Về mặt thực tiễn, cách tiếp cận xuất phát từ mối quan tâm tính hiệu hoạt ñộng phát triển với kỳ vọng việc ñặt trọng tâm vào người tạo khác biệt ñáng kể việc ñạt ñược mục tiêu giảm nghèo ðiều khác với nỗ lực giảm nghèo trước ñây thường có xu hướng tập trung vào tăng cường nguồn lực cung cấp dịch vụ tập trung vào người Chính vậy, nghiên cứu lý luận thực tiễn sinh kế bền vững chủ ñề có tính thời cao nhu cầu người, ñặc biệt người nghèo, ñược ưu tiên sách hoạt ñộng phát triển quốc gia giới Trên giới, từ cuối năm 1990, ñã có nghiên cứu áp dụng lý thuyết khung sinh kế bền vững ñể phân tích hội thách thức sinh kế người dân khu vực nông thôn ven biển, từ ñó ñề xuất hình thức hỗ trợ sinh kế phù hợp nhằm ñạt ñược mục tiêu xóa ñói giảm nghèo phát triển bền vững Biến ñổi khí hậu (climate change), với biểu gia tăng nhiệt ñộ toàn cầu, mực nước biển dâng tượng thời tiết cực ñoan, ñược coi thách thức lớn nhân loại kỷ 21 Với xu gia tăng khoảng 0,2oC thập kỷ, theo dự ñoán Ủy ban Liên phủ BðKH, vào cuối kỷ 21, nhiệt ñộ trung bình toàn cầu tăng từ 2,3oC ñến 4,5oC 184 Bảng 5: Tiếp cận thông tin bị ảnh hưởng BðKH xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh ðơn vị: ñiểm Năm 2007 Hạn hán Bão, lũ lụt Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm nhập mặn Năm 2012 Hạn hán Bão, lũ lụt Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm nhập mặn Hải ðông Hải Lý Nam ðiền Nghĩa Phúc Nghĩa Thắng Giao Thiện Giao Xuân TB chung 1.9 3.5 1.9 1.7 1.7 2.2 3.1 2.1 2.0 1.9 3.9 4.2 3.2 3.6 3.4 2.3 2.9 2.3 2.7 2.6 2.3 2.5 2.2 2.0 2.0 1.1 3.2 1.1 1.1 1.1 1.8 3.5 1.6 1.6 1.6 2.2 3.3 2.0 2.1 2.0 2.1 3.8 2.1 2.0 2.0 2.4 4.1 2.4 2.2 2.1 3.9 4.4 3.4 3.8 3.6 2.7 3.7 3.1 3.1 2.9 2.4 2.9 2.3 2.1 2.0 1.7 4.5 1.5 1.5 1.5 2.4 4.4 1.8 1.7 1.7 2.5 4.0 2.4 2.4 2.3 Nguồn: ðiều tra hộ gia ñình huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh, 2012 Bảng 6: Hoạt ñộng trồng lúa bị ảnh hưởng BðKH xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh ðơn vị: ñiểm Năm 2007 Hạn hán Bão, lũ lụt Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm nhập mặn Năm 2012 Hạn hán Bão, lũ lụt Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm nhập mặn Hải ðông Hải Lý Nam ðiền 2.4 3.1 2.7 2.3 2.3 3.2 3.8 2.9 2.8 2.9 3.2 4.3 3.3 3.1 3.1 3.7 4.5 3.2 3.4 3.5 Nghĩa Phúc Nghĩa Thắng Giao Thiện Giao Xuân TB chung 3.7 4.0 2.8 3.0 3.1 2.9 3.0 2.8 2.4 2.4 2.7 3.9 2.1 2.4 2.5 3.6 4.3 2.4 3.0 3.0 2.7 3.2 2.2 2.3 2.3 4.2 4.3 3.1 3.1 3.9 3.0 3.6 2.9 2.5 2.5 3.7 4.8 3.1 3.5 3.6 4.3 4.9 3.2 3.6 3.9 3.2 3.8 2.7 2.7 2.9 Nguồn: ðiều tra hộ gia ñình huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh, 2012 185 Bảng 7: Hoạt ñộng chăn nuôi bị ảnh hưởng BðKH xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh ðơn vị: ñiểm Năm 2007 Hạn hán Bão, lũ lụt Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm nhập mặn Năm 2012 Hạn hán Bão, lũ lụt Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm nhập mặn Hải ðông Hải Lý Nam ðiền Nghĩa Phúc Nghĩa Thắng Giao Thiện Giao Xuân TB chung 2.1 3.0 2.7 2.1 2.0 2.6 3.4 3.1 2.1 2.1 3.5 3.6 3.0 2.6 2.6 3.0 3.4 3.2 3.3 3.1 2.6 2.7 2.7 2.3 2.3 2.3 3.8 2.8 1.9 2.0 3.1 4.2 3.3 2.1 2.1 2.7 3.4 3.0 2.3 2.3 2.6 4.1 3.4 2.7 2.8 3.2 4.2 3.3 2.7 2.7 3.3 3.8 3.5 2.8 3.0 3.4 4.1 3.8 3.8 3.6 2.6 3.8 3.0 2.5 2.5 3.4 4.8 3.2 3.2 3.2 4.0 4.9 3.2 2.8 2.8 3.2 4.2 3.4 2.9 2.9 Nguồn: ðiều tra hộ gia ñình huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh, 2012 Bảng 8: Hoạt ñộng làm muối bị ảnh hưởng BðKH xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh ðơn vị: ñiểm Năm 2007 Hạn hán Bão, lũ lụt Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm nhập mặn Năm 2012 Hạn hán Bão, lũ lụt Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm nhập mặn Hải ðông Hải Lý Nam ðiền Nghĩa Phúc Nghĩa Thắng Giao Thiện Giao Xuân 1.8 4.2 1.7 1.8 1.7 2.7 3.7 2.5 2.9 2.0 2.9 3.9 2.4 3.1 2.0 2.4 1.8 4.3 2.2 1.9 1.8 3.1 4.5 2.9 3.2 2.1 3.5 4.9 2.9 3.7 2.5 2.8 Nguồn: ðiều tra hộ gia ñình huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh, 2012 TB chung 3.9 2.2 2.6 1.9 4.5 2.7 3.0 2.1 186 Bảng 9: Hoạt ñộng ñánh bắt bị ảnh hưởng BðKH xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh ðơn vị: ñiểm Năm 2007 Hạn hán Bão, lũ lụt Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm nhập mặn Năm 2012 Hạn hán Bão, lũ lụt Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm nhập mặn Hải ðông Hải Lý Nam ðiền Nghĩa Phúc Nghĩa Thắng 2.6 3.6 3.0 2.8 2.6 3.3 4.0 3.0 2.3 2.2 3.8 3.8 2.8 2.5 3.5 3.0 3.5 3.5 3.5 2.0 3.2 4.2 3.6 3.4 3.2 3.8 4.3 3.4 2.9 2.6 3.8 3.8 3.3 3.0 3.5 3.5 4.5 4.0 4.5 2.5 Giao Thiện Giao Xuân TB chung 2.9 3.0 2.9 2.7 2.4 3.8 4.7 2.9 2.3 1.9 3.2 3.8 3.0 2.7 2.4 2.9 3.6 2.9 2.9 2.4 4.1 4.9 3.4 2.8 2.3 3.5 4.2 3.4 3.2 2.8 Nguồn: ðiều tra hộ gia ñình huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh, 2012 Bảng 10: Hoạt ñộng nuôi trồng bị ảnh hưởng BðKH xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh ðơn vị: ñiểm Hải ðông Hải Lý Nam ðiền Nghĩa Phúc Nghĩa Thắng Giao Thiện Giao Xuân TB chung Hạn hán 1.9 2.2 3.9 3.2 2.3 2.1 3.6 2.7 Bão, lũ lụt 3.2 3.2 4.3 3.6 2.3 4.0 4.5 3.6 Nhiệt ñộ tăng 2.7 2.3 2.9 3.6 2.4 2.0 2.9 2.7 Nước biển dâng 1.9 2.2 3.1 3.2 2.6 2.1 2.2 2.5 Xâm nhập mặn 1.9 2.2 3.8 2.6 2.7 1.8 2.0 2.4 Năm 2007 0.0 Năm 2012 Hạn hán 2.1 2.7 4.2 4.0 2.4 3.1 4.1 3.2 Bão, lũ lụt 4.2 4.3 4.5 4.8 3.1 4.9 4.8 4.4 Nhiệt ñộ tăng 2.4 3.4 3.4 4.0 2.8 3.0 3.5 3.2 Nước biển dâng 2.2 2.8 3.6 4.0 2.8 3.0 2.7 3.0 Xâm nhập mặn 2.1 2.7 4.1 3.4 2.9 2.7 3.8 3.1 Nguồn: ðiều tra hộ gia ñình huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh, 2012 187 Bảng 11: Kết sinh kế bị ảnh hưởng BðKH xã ven biển, tỉnh Nam ðịnh ðơn vị: ñiểm NĂM 2007 N Phúc NĂM 2012 N Thắn g Giao Thiệ n Giao Xuân 2.8 3.0 2.8 2.5 2.5 3.0 4.1 2.3 2.5 2.7 2.7 2.8 2.7 2.5 2.4 2.4 3.9 2.1 2.0 2.1 Hải ðông Hải Lý Nam ðiền 2.5 3.1 2.3 2.3 2.4 3.1 3.8 2.6 2.8 3.0 3.8 4.4 2.7 2.9 3.2 2.1 3.1 2.5 2.0 2.0 2.6 3.7 2.7 2.2 2.1 3.5 3.9 2.8 2.6 2.8 1.7 2.8 1.9 1.7 1.6 2.9 3.5 2.8 2.9 2.3 2.2 4.2 3.2 2.6 2.6 3.1 4.2 2.9 2.3 2.3 3.5 3.8 3.3 3.0 2.8 3.5 3.5 2.0 3.0 2.0 2.8 2.9 2.8 2.4 2.4 1.9 2.9 2.6 1.8 1.8 2.5 3.4 2.3 2.2 2.2 4.0 4.4 2.8 3.3 3.6 3.6 3.8 3.2 3.2 3.2 2.6 2.7 2.6 2.6 2.4 N Phúc N Thắn g Giao Thiệ n Giao Xuân TB 2.9 3.6 2.9 2.6 2.6 4.2 4.9 3.4 3.6 3.8 4.4 4.9 3.5 3.9 4.1 3.7 4.4 3.2 3.2 3.5 2.8 3.3 2.7 2.6 2.5 3.7 4.9 3.4 3.3 3.4 4.1 4.9 3.5 2.6 2.6 3.3 4.2 3.3 2.8 2.7 TB Hải ðông Hải Lý Nam ðiền 3.7 4.3 2.6 3.1 3.3 3.1 3.8 2.6 2.7 2.8 3.1 4.2 3.1 2.9 3.0 3.5 4.4 3.3 3.3 3.4 3.9 4.5 3.2 3.1 3.9 3.2 4.4 2.6 2.0 1.9 2.8 3.6 2.7 2.3 2.2 2.6 4.0 3.1 2.5 2.5 3.1 4.3 3.2 2.7 2.5 3.6 4.0 3.1 2.9 2.9 2.5 3.3 2.4 2.5 2.1 1.8 3.7 2.6 1.7 1.7 3.4 4.4 3.0 3.1 2.5 3.7 4.7 2.8 2.2 2.0 3.1 3.9 2.8 2.6 2.3 2.6 4.6 3.8 2.8 2.8 3.4 4.7 3.3 2.6 2.5 3.3 4.0 3.8 3.5 3.3 4.5 5.0 3.5 4.5 3.0 2.9 4.0 2.9 2.6 2.6 3.7 4.7 2.8 2.2 2.0 2.9 3.7 2.6 2.5 2.5 2.2 3.8 2.7 2.1 2.1 3.1 4.3 3.5 2.9 2.8 4.1 4.7 3.6 3.8 4.0 4.0 4.8 4.2 4.0 3.6 2.8 3.2 3.0 2.8 2.8 Trồng lúa Hạn hán Bão, lũ Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm mặn Chăn nuôi Hạn hán Bão, lũ Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm mặn 2.7 3.2 3.2 2.6 2.4 3.1 3.9 3.8 3.0 2.8 Làm muối Hạn hán Bão, lũ Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm mặn 2.7 3.6 2.3 2.8 2.3 3.3 4.7 2.7 3.2 2.7 2.8 4.3 2.8 2.7 2.3 Dánh bắt Hạn hán Bão, lũ Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm mặn 4.1 5.0 3.1 2.4 2.3 3.5 4.6 3.4 3.1 2.7 4.2 5.0 3.4 2.8 2.6 3.4 4.4 3.4 3.1 3.0 Nuôi trồng Hạn hán Bão, lũ Nhiệt ñộ tăng Nước biển dâng Xâm mặn 2.1 4.0 2.3 2.2 2.2 Nguồn: ðiều tra hộ gia ñình huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh, 2012 3.4 4.9 3.4 3.1 3.1 188 Phần 2: Các kết nghiên cứu ñịnh lượng PHẦN 1: BIẾN ðỔI KHÍ HẬU ẢNH HƯỞNG ðẾN NGUỒN LỰC SINH KẾ ðất trồng lúa bị ảnh hưởng biến ñổi khí hậu Source SS df MS Number of obs = 572 F( 6, 2853) = 69.96 Model 1085.73118 180.9552 Prob > F = Residual 7379.16777 2853 2.586459 R-squared Adj Rsquared = 0.1283 = 0.1264 Root MSE = 1.6082 P>t [95% Conf Total 8464.89895 ts1 Coef 2859 Std Err 2.96079 t Interval] Hạn hán q101 0.199887 0.0468496 4.27 0.1080244 0.2917495 Bão lụt q102 0.3204865 0.0433759 7.39 0.2354352 0.4055379 Nhiệt độ tăng q103 0.1391597 0.0483477 2.88 0.004 0.0443597 0.2339596 Nước biển dâng q104 0.1637586 0.0453261 3.61 -0.252634 -0.0748834 Ngập mặn q105 0.2856447 0.0447708 6.38 0.1978582 0.3734311 Năm year 0.0085924 0.0130896 0.66 0.512 -0.017074 0.0342585 _cons -17.28961 26.24471 -0.66 0.51 -68.75013 34.17091 Chuồng trại chăn nuôi bị ảnh hưởng biến ñổi khí hậu Source SS df MS Number of obs = 572 F( 6, 2853) = 49.3 Model 677.888253 112.9814 Prob > F = Residual 6538.03447 2853 2.291635 R-squared Adj Rsquared = 0.0939 = 0.092 2.523932 Root MSE = 1.5138 t P>t [95% Conf Total 7215.92273 2859 ts2 Coef Hạn hán q101 -0.0349787 0.0440987 -0.79 0.428 -0.121447 0.0514899 Bão lụt q102 0.2397269 0.040829 5.87 0.1596696 0.3197842 Nhiệt độ tăng q103 0.3437897 0.0455088 7.55 0.2545562 0.4330232 Nước biển dâng q104 0.0369565 0.0426646 0.87 0.386 -0.0467 0.1206131 Ngập mặn q105 0.025484 0.042142 0.6 0.545 -0.057148 0.1081159 Năm year 0.0271985 0.012321 2.21 0.027 0.0030395 0.0513574 _cons -54.26706 24.70368 -2.2 0.028 -102.7059 -5.828176 Std Err Interval] 189 ðất nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng biến ñổi khí hậu Source SS df MS Number of obs = 572 F( 6, 2853) = 18.74 Model 348.225822 58.03764 Prob > F = Residual 8837.57103 2853 3.097641 R-squared Adj Rsquared = 0.0379 = 0.0359 Total 9185.79685 2859 3.21294 Root MSE = 1.76 ts3 Coef P>t [95% Conf Interval] Std Err t Hạn hán q101 0.3066379 0.0512707 5.98 0.2061066 0.4071692 Bão lụt q102 0.1404624 0.0474692 2.96 0.003 0.0473851 Nhiệt độ tăng q103 0.353351 0.0529101 6.68 -0.457097 0.2335397 0.2496051 Nước biển dâng q104 0.2498087 0.0496033 5.04 0.1525467 0.3470707 Ngập mặn q105 -0.0517564 0.0489957 -1.06 0.291 -0.147827 0.0443141 Năm year -0.0026426 0.0143248 -0.18 0.854 -0.030731 0.0254454 5.631483 28.72133 0.2 0.845 -50.68519 61.94815 _cons Tàu, thuyền, lưới ñánh bắt bị ảnh hưởng biến ñổi khí hậu Source SS df MS Number of obs = 572 F( 6, 2853) = 16.68 Model 169.064087 28.17735 Prob > F = Residual 4819.10514 2853 1.689136 R-squared Adj Rsquared = 0.0339 = 0.0319 Total 4988.16923 2859 1.744725 Root MSE = 1.2997 ts4 Coef t P>t [95% Conf Std Err Interval] Hạn hán q101 0.2436786 0.0378604 6.44 0.169442 0.3179152 Bão lụt q102 -0.0232733 0.0350532 -0.66 0.507 -0.092006 0.045459 Nhiệt độ tăng q103 0.0453154 0.0390711 1.16 0.246 -0.031295 Nước biển dâng q104 -0.1392932 0.0366292 -3.8 -0.211116 Ngập mặn q105 -0.2284183 0.0361805 -6.31 -0.299361 0.1219258 0.0674708 0.1574757 year 0.0308243 0.010578 2.91 0.004 0.0100829 0.0515656 -61.0248 21.20906 -2.88 0.004 -102.6114 -19.43818 Năm _cons 190 ðất làm muối bị ảnh hưởng biến ñổi khí hậu Source SS df MS Number of obs = 572 F( 6, 2853) = 15.78 Model 140.270674 23.37845 Prob > F = Residual 4225.78387 2853 1.481172 R-squared Adj Rsquared = 0.0321 = 0.0301 Total 4366.05455 2859 1.527126 Root MSE = 1.217 ts5 Coef t P>t [95% Conf Interval] Hạn hán q101 -0.1395397 0.0354533 -3.94 -0.209056 0.0700232 Bão lụt q102 0.0212119 0.0328245 0.65 0.518 0.085574 0.0431503 Nhiệt độ tăng q103 0.1735814 0.0365869 4.74 0.101842 0.2453209 Nước biển dâng q104 0.1713417 0.0343003 0.1040858 0.2385976 Ngập mặn q105 -0.0237464 0.0338801 -0.7 0.483 -0.090178 0.0426856 Năm year -0.0124723 0.0099055 -1.26 0.208 -0.031895 0.0069504 25.12527 19.86057 1.27 0.206 -13.81726 64.0678 _cons Std Err ðường giao thông bị ảnh hưởng biến ñổi khí hậu Source Model SS df 153.5457 MS Number of obs 572 F( 6, 565) 69.91 25.59095 Prob > F Residual 206.811765 565 366038521 R-squared Adj Rsquared 0.4261 Total 360.357465 571 631098888 Root MSE 0.60501 varnew17 Coef Std Err t P>t [95% Conf 0.42 Interval] Hạn hán q101 0.1220448 0394096 3.10 0.002 0.0446376 0.1994519 Bão lụt q102 0.0485398 0364875 1.33 0.184 -0.023128 0.1202075 Nhiệt độ tăng q103 0.0680367 0406697 1.67 0.095 -0.0118456 0.1479191 Nước biển dâng q104 0.1261579 038128 0.001 0.051268 0.2010478 Ngập mặn q105 0.2288161 0376609 6.08 0.1548436 0.3027886 year 0.0463937 0110109 4.21 0.0247665 0.068021 _cons -92.01381 22.07687 -4.17 -135.3766 -48.65106 Năm 3.31 191 Hệ thống thuỷ lợi bị ảnh hưởng biến ñổi khí hậu Source SS df MS Number of obs 572 F( 6, 565) 49.98 Model 137.389935 22.8983225 Prob > F Residual 258.857537 565 458154932 R-squared Adj Rsquared 0.3398 Total 396.247472 571 69395354 Root MSE 0.67687 varnew18 Coef Std Err t P>t [95% Conf 0.3467 Interval] Hạn hán q101 0.1223095 0440905 2.77 0.006 0.0357083 0.2089107 Bão lụt q102 0.0963019 0408213 2.36 0.019 0.0161218 0.176482 Nhiệt độ tăng q103 -0.060884 0455003 -1.34 0.181 -0.1502544 0.0284863 Nước biển dâng q104 0.0234631 0426566 0.55 0.583 -0.0603219 0.107248 Ngập mặn q105 0.3364334 0421341 7.98 0.2536749 0.419192 Năm year 0.0490757 0123187 3.98 0.0248797 0.0732717 _cons -96.83956 24.69905 -3.92 -145.3527 -48.32639 Sức khoẻ gia ñình bị ảnh hưởng biến ñổi khí hậu Source SS df MS Number of obs 572 F( 6, 565) 40.63 Model 124.797143 20.7995238 Prob > F Residual 289.212573 565 51188066 R-squared Adj Rsquared 0.3014 Root MSE 0.71546 Total 414.009716 571 725060799 varnew19 Coef Std Err t P>t [95% Conf 0.294 Interval] Hạn hán q101 0.1076269 0466039 2.31 0.021 0.0160888 0.1991651 Bão lụt q102 0.1501035 0431485 3.48 0.001 0.0653525 0.2348545 Nhiệt độ tăng q103 0.0737827 0480941 1.53 0.126 -0.0206825 0.1682478 Nước biển dâng q104 -0.0594455 0450884 -1.32 0.188 -0.1480068 0.0291158 Ngập mặn q105 0.2676394 0445361 6.01 0.1801629 0.3551158 Năm year 0.0404366 0130209 3.11 0.002 0.0148612 0.066012 _cons -79.74133 26.10708 -3.05 0.002 -131.0201 -28.46253 192 Vay vốn ngân hàng bị ảnh hưởng biến ñổi khí hậu Source SS df MS Number of obs 572 F( 6, 565) 28.82 Model 97.7822837 16.2970473 Prob > F Residual 319.543236 565 565563249 R-squared Adj Rsquared 0.2262 417.32552 571 73086781 Root MSE 0.75204 Total varnew20 Coef Std Err Hạn hán q101 0.1338942 0489868 Bão lụt q102 -0.0652518 Nhiệt độ tăng q103 0.130944 0505532 Nước biển dâng q104 0.1555342 Ngập mặn q105 Năm year _cons t P>t [95% Conf 0.2343 Interval] 2.73 0.006 0.0376757 0.2301126 0453546 -1.44 0.151 -0.1543361 0.0238324 2.59 0.01 0.0316489 0.2302391 0473937 3.28 0.001 0.0624448 0.2486236 0.0961721 0468132 2.05 0.04 0.004223 0.1881212 0.0286404 0136867 2.09 0.037 0.0017574 0.0555234 -56.53367 27.44193 -2.06 0.04 -110.4343 -2.633021 10 Tiếp cận thông tin bị ảnh hưởng biến ñổi khí hậu Source SS df MS Number of obs 572 F( 6, 565) 30.22 Model 112.320645 18.7201076 Prob > F Residual 349.991792 565 6194545 R-squared Adj Rsquared 0.2349 Root MSE 0.78705 Total 462.312438 571 809654006 varnew21 Coef Std Err Hạn hán q101 0.2371136 Bão lụt q102 -0.0617676 Nhiệt độ tăng q103 Nước biển dâng q104 Ngập mặn Năm 0512676 t P>t [95% Conf 0.243 Interval] 4.63 0.1364152 0.337812 0474663 -1.30 0.194 -0.1549996 0.0314644 0.1385566 0529069 2.62 0.009 0.0346383 0.2424749 0.1054814 0496004 2.13 0.034 0.0080578 0.2029051 q105 0.0843714 0489928 1.72 0.086 -0.0118588 0.1806017 year 0.0221912 014324 0.122 -0.0059435 0.0503259 _cons -43.52609 28.71962 -1.52 0.13 -99.93636 12.88417 1.55 193 PHẦN 2: NGUỒN LỰC SINH KẾ ẢNH HƯỞNG ðẾN KẾT QUẢ SINH KẾ Hoạt ñộng trồng lúa bị ảnh hưởng nguồn lực sinh kế 286 F( 6, 565) 962.41 SS df Model 1274.41398 212.40233 Prob > F Residual 124.695022 565 220699154 R-squared Adj Rsquared 0.9099 1399.109 571 2.45027846 Root MSE 0.46979 Total varnew22 Coef 0.9317404 MS Number of obs Source Std Err t P>t [95% Conf Đất trồng lúa ts1 0133762 69.66 Đường giao thông varnew17 -0.0160235 Hệ thống thủy lợi varnew18 0.0009105 Sức khoẻ varnew19 -0.0263652 Vay vốn ngân hàng varnew20 0.0421071 1.10 Tiếp cận thông tin varnew21 -0.0679395 0356717 -1.90 _cons 0.2706343 0925668 0.004 0.9109 Interval] 0.9054673 0.9580135 039462 -0.41 0.685 -0.0935337 0.0614867 0393988 0.982 -0.0764755 0.0782965 0.452 -0.0951526 0.0424221 0.272 -0.0330975 0.1173118 0.057 -0.1380048 0.0021258 0.0888172 0.4524515 0.02 035021 -0.75 0382882 2.92 Hoạt ñộng chăn nuôi bị ảnh hưởng nguồn lực sinh kế Source SS df MS Number of obs 286 F( 6, 565) 553.63 Model 962.276535 160.379422 Prob > F Residual 163.673392 565 289687419 R-squared Adj Rsquared 0.8546 Root MSE 0.53823 Total 1125.94993 571 1.97189129 varnew23 Coef Std Err t Chuồng trại chăn nuôi ts2 0.8840248 0171953 51.41 Đường giao thông varnew17 0.0537734 0452954 Hệ thống thủy lợi varnew18 0.0493846 045118 Sức khoẻ varnew19 -0.0787107 Vay vốn ngân hàng varnew20 0.1119113 0439144 Tiếp cận thông tin varnew21 -0.021108 -0.0615129 _cons P>t [95% Conf 0.8531 Interval] 0.8502502 0.9177994 0.236 -0.0351947 0.1427414 0.274 -0.039235 0.1380042 0.05 -0.1575912 0.0001699 0.011 0.0256558 0.1981668 041124 -0.51 0.608 -0.1018826 0.0596665 1059156 -0.58 0.562 -0.2695494 0.1465236 1.19 1.09 0401597 -1.96 2.55 194 Hoạt ñộng ñánh bắt bị ảnh hưởng nguồn lực sinh kế Source SS df MS Number of obs 286 F( 6, 565) 1460.18 Model 958.993583 159.832264 Prob > F Residual 61.8452991 565 109460706 R-squared Adj Rsquared 0.9388 Total 1020.83888 571 1.7878089 Root MSE 0.33085 varnew24 Coef Std Err Tàu, thuyền, lưới ts4 1.020127 Đường giao thông varnew17 0.0371052 Hệ thống thủy lợi varnew18 Sức khoẻ varnew19 Vay vốn ngân hàng varnew20 0.0653203 Tiếp cận thông tin varnew21 -0.0380273 t P>t Interval] 0.9981388 1.042114 1.33 0.184 -0.0176313 0.0918418 -0.0280997 0276543 -1.02 0.31 -0.0824174 0.026218 -0.0312117 0242953 -1.28 0.199 -0.0789319 0.0165086 _cons 0.064916 0111945 91.13 [95% Conf 0.9394 0278675 2.40 0.017 0.0117525 0.1188881 0252146 -1.51 0272725 0.132 -0.0875532 0.0114985 0669846 0.333 -0.0666532 0.1964853 0.97 Hoạt ñộng nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng nguồn lực sinh kế Source SS df MS Number of obs 286 F( 6, 565) 1626.82 Model 1383.11017 230.518361 Prob > F Residual 80.0596013 565 141698409 R-squared Adj Rsquared 0.9453 Root MSE 0.37643 Total 1463.16977 571 2.56246895 varnew25 Coef Std Err t P>t [95% Conf 0.9447 Interval] Diện tích nuôi trồng ts3 Đường giao thông varnew17 -0.0662493 Hệ thống thủy lợi varnew18 0.0259868 0314448 Sức khoẻ varnew19 0.011899 027757 Vay vốn ngân hàng varnew20 0.1120274 0308581 Tiếp cận thông tin varnew21 -0.0412413 028646 -1.44 0.151 -0.0975069 0.0150243 -0.054701 074112 -0.74 0.461 -0.2002696 0.0908676 _cons 0.8918171 0094978 93.90 0.8731619 0.9104724 0315878 -2.10 0.036 -0.1282932 -0.004205 0.409 -0.0357761 0.0877497 0.668 -0.0426205 0.0664184 0.0514168 0.1726379 0.83 0.43 3.63 195 Hoạt ñộng làm muối bị ảnh hưởng nguồn lực sinh kế Source SS df MS Number of obs F( 6, 565) 286 1064.98 Model 564.950886 94.1584811 Prob > F Residual 49.9533788 565 08841306 R-squared Adj Rsquared 0.9179 Root MSE 0.29734 Total 614.904265 571 1.07689013 varnew26 Coef Std Err t P>t [95% Conf 0.9188 Interval] ðất làm muối ts5 0.8380238 0106304 78.83 0.8171439 0.8589036 ðường giao thông varnew17 0.0109903 0251555 0.44 0.662 -0.0384195 0.0604001 Hệ thống thủy lợi varnew18 0.037495 0248745 1.51 0.132 -0.0113628 0.0863528 Sức khoẻ varnew19 -0.0241653 0218878 -1.10 0.27 -0.0671566 0.0188261 Vay vốn ngân hàng varnew20 -0.0309638 0242245 -1.28 0.202 -0.078545 0.0166173 Tiếp cận thông tin varnew21 0.025161 0225818 1.11 0.266 -0.0191935 0.0695156 -0.0637881 0588615 -1.08 0.279 -0.1794022 0.0518261 _cons PHẦN 3: HOẠT ðỘNG SINH KẾ ẢNH HƯỞNG ðẾN KẾT QUẢ SINH KẾ Thu nhập từ trồng lúa bị ảnh hưởng hoạt ñộng trồng lúa Source Hoạt động trồng lúa SS df MS Number of obs 286 F( 1, 570) 6360.64 Model 1347.63623 1347.63623 Prob > F Residual 120.766545 570 211871132 R-squared Adj Rsquared 0.9176 Root MSE 0.46029 Total 1468.40277 571 2.57163358 varnew27 Coef Std Err t varnew22 0.9814328 0123058 79.75 _cons 0.0979919 0363871 2.69 P>t [95% Conf 0.9178 Interval] 0.9572625 1.005603 0.007 0.0265227 0.1694611 196 Thu nhập từ chăn nuôi bị ảnh hưởng hoạt ñộng chăn nuôi Source Hoạt động chăn nuôi SS df MS Number of obs 286 F( 1, 570) 4521.5 Model 986.263425 986.263425 Prob > F Residual 124.332639 570 218127437 R-squared Adj Rsquared 0.8879 Total 1110.59606 571 1.94500186 Root MSE 0.46704 varnew28 Coef Std Err t varnew23 0.9359161 0139186 67.24 _cons 0.1268433 0380988 P>t 3.33 [95% Conf 0.888 Interval] 0.9085781 0.9632541 0.001 0.0520121 0.2016745 Thu nhập từ ñánh bắt bị ảnh hưởng hoạt ñộng ñánh bắt 286 F( 1, 570) 24445.5 SS df Model 965.767106 965.767106 Prob > F Residual 22.518964 570 039506954 R-squared Adj Rsquared 0.9772 Total 988.28607 571 1.73079872 Root MSE 0.19876 varnew29 Hoạt động đánh bắt MS Number of obs Source Coef Std Err t varnew24 0.9726523 006221 156.35 _cons 0.0043488 0093345 P>t 0.47 [95% Conf 0.9772 Interval] 0.9604334 0.9848711 0.641 -0.0139855 0.022683 Thu nhập từ nuôi trồng bị ảnh hưởng hoạt ñộng nuôi trồng Source Model 1459.34683 df MS Number of obs 286 F( 1, 570) 16722.83 1459.34683 Prob > F 49.742044 570 087266744 R-squared Adj Rsquared 0.967 Total 1509.08887 571 2.64288769 Root MSE 0.29541 varnew30 Coef Std Err Residual Hoạt động nuôi trồng SS t varnew25 0.9986928 0077228 129.32 _cons 0.0242027 0151176 1.60 P>t [95% Conf 0.967 Interval] 0.9835241 1.013861 0.11 -0.0054903 0.0538958 197 Thu nhập từ làm muối bị ảnh hưởng hoạt ñộng làm muối Source Model Hoạt động làm muối SS 541.16338 df MS Number of obs 286 F( 1, 570) 5721.71 541.16338 Prob > F Residual 53.9109591 570 09458063 R-squared Adj Rsquared 0.9092 Total 595.074339 571 1.04216171 Root MSE 0.30754 varnew31 Coef Std Err t varnew26 0.9381244 0124022 75.64 _cons 0.0157605 0138412 1.14 P>t [95% Conf 0.9094 Interval] 0.9137649 0.9624839 0.255 -0.0114255 0.0429465 198 Phụ lục Kết cho ñiểm sinh kế huyện ven biển, tỉnh Nam ðịnh Bảng 1: ðiểm tổng hợp tính bền vững kinh tế-xã hội-môi trường-thể chế thích ứng sinh kế huyện ven biển tỉnh Nam ðịnh Người trả lời 10 Tổng Xếp hạng Kinh tế Nuôi trồng Làm muối ðánh bắt Chăn nuôi Trồng lúa 5 4 5 4 5 4 5 45 39 36 16 14 Xã hội Nuôi trồng Làm muối ðánh bắt Chăn nuôi Trồng lúa 5 4 5 2 5 5 4 5 19 14 33 40 45 Môi trường Nuôi trồng Làm muối ðánh bắt Chăn nuôi Trồng lúa 5 4 5 4 3 4 2 4 5 33 47 30 19 21 Thể chế Nuôi trồng Làm muối ðánh bắt Chăn nuôi Trồng lúa 5 4 3 5 4 5 4 5 1 20 18 28 42 45 Thích ứng Nuôi trồng Làm muối ðánh bắt Chăn nuôi Trồng lúa 5 4 5 5 4 5 4 44 28 24 32 22 Tổng hợp Nuôi trồng Làm muối ðánh bắt Chăn nuôi Trồng lúa 18 12 17 14 14 21 12 14 16 12 19 16 12 13 15 15 16 13 18 14 19 15 12 15 15 17 17 15 11 15 18 13 15 14 15 17 14 16 15 16 13 17 12 14 19 12 14 17 19 12 169 146 143 149 147 Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa vào số liệu ñiều tra hộ gia ñình Nam ðịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh kế bền vững vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nam Định, Sinh kế bền vững vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nam Định, Sinh kế bền vững vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay