Quản lý của nhà nước đối với vốn nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng nhà nước

262 138 0
  • Loading ...
1/262 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:10

ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Tổng quan nghiên cứu nước 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước Mục tiêu nghiên cứu luận án 15 Câu hỏi nghiên cứu 16 Phạm vi nghiên cứu 16 Phương pháp nghiên cứu 17 6.1 Khung nghiên cứu 17 6.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 17 6.3 Phương pháp nghiên cứu 18 Những đóng góp khoa học luận án 18 Kết cấu luận án 19 CHƯƠNG 20 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DNNN 20 1.1 Tổng quan vốn Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước 20 1.1.1 Doanh nghiệp Nhà nước 20 1.1.2 Vốn Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước 24 1.1.2.1 Khái niệm vốn Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước 24 1.1.2.2 Đặc điểm vốn Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước 26 1.2 Quản lý Nhà nước vốn Nhà nước DNNN 29 1.2.1 Khái niệm quản lý Nhà nước vốn Nhà nước DNNN 29 1.2.2 Mục tiêu quản lý Nhà nước vốn Nhà nước DNNN 30 iii 1.2.3 Nguyên tắc quản lý Nhà nước vốn Nhà nước DNNN 32 1.2.4 Nội dung quản lý Nhà nước vốn Nhà nước DNNN 33 1.2.4.1 Chính sách, quy định pháp luật vốn Nhà nước DNNN 33 1.2.4.2 Tổ chức máy quản lý vốn Nhà nước DNNN 44 1.2.4.3 Giám sát, kiểm tra việc thực sách, quy định pháp luật vốn Nhà nước DNNN 48 1.2.5 Đánh giá quản lý Nhà nước vốn Nhà nước DNNN 53 1.2.5.1 Mục tiêu đánh giá 53 1.2.5.2 Tiêu chí đánh giá 54 1.2.5.3 Phương pháp đánh giá quản lý Nhà nước vốn Nhà nước DNNN thông qua điều tra, vấn 60 1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý Nhà nước vốn Nhà nước DNNN…………… 61 1.2.6.1 Các yếu tố thuộc quan quản lý Nhà nước 61 1.2.6.2 Các yếu tố thuộc doanh nghiệp Nhà nước 63 1.2.6.3 Các yếu tố khách quan 64 1.3 Kinh nghiệm nước quản lý vốn Nhà nước DNNN 65 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 65 1.3.1.1 Chính sách đầu tư vốn Chính phủ vào Doanh nghiệp Nhà nước 65 1.3.1.2 Xây dựng máy quản lý Nhà nước vốn Nhà nước việc xác định chức quản lý cho máy 67 1.3.2 Kinh nghiệm Singapore 69 1.3.3 Kinh nghiệm Hàn Quốc 70 1.3.3.1 Mục tiêu sách đầu tư Nhà nước doanh nghiệp 70 1.3.3.2 Cơ chế giám sát Nhà nước hoạt động DNNN 72 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 iv CHƯƠNG 78 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 78 2.1 Tổng quan Tổng công ty xây dựng Nhà nước Việt Nam 78 2.1.1 Sự hình thành Tổng công ty xây dựng Nhà nước Việt Nam 78 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động Tổng công ty xây dựng Nhà nước 80 2.1.3 Mô hình tổ chức Tổng công ty xây dựng Nhà nước 80 2.2 Khái quát chung tình hình tài kết sản xuất kinh Tổng công ty xây dựng Nhà nước 80 2.2.1 Nguồn vốn Tổng công ty xây dựng Nhà nước 80 2.2.1.1 Nguồn vốn chủ sở hữu 80 2.2.1.2 Vốn Nhà nước đầu tư Tổng công ty xây dựng Nhà nước 81 2.2.2 Nợ phải trả khả đảm bảo nợ Tổng công ty xây dựng 82 2.2.2.1 Về nợ phải trả: 82 2.2.2.2 Về khả đảm bảo nợ: 83 2.2.3 Sử dụng vốn Tổng công ty xây dựng Nhà nước 83 2.2.3.1 Quy mô đầu tư: 83 2.2.3.2 Khoản phải thu Tổng công ty xây dựng Nhà nước 84 2.2.4 Kết sản xuất kinh doanh Tổng công ty xây dựng Nhà nước 84 2.2.4.1 Tình hình doanh thu: 84 2.2.4.2 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng công ty xây dựng Nhà nước…… 86 2.2.4.3 Thuế khoản phải nộp ngân sách Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 87 2.3 Thực trạng chế quản lý Nhà nước vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước Việt Nam 88 2.3.1 Thực trạng sách, quy định pháp luật vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 88 2.3.1.1 Chính sách cấp phát, đầu tư huy động vốn 88 v 2.3.1.2 Chính sách sử dụng vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 95 2.3.1.3 Chính sách phân phối lợi nhuận Tổng công ty xây dựng Nhà nước 101 2.3.2 Bộ máy quản lý vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước .103 2.3.3 Việc kiểm tra, giám sát vốn Nhà nước đầu tư Tổng công ty xây dựng Nhà nước………… 106 2.3.3.1 Đối tượng giám sát: 106 2.3.3.2 Chủ thể giám sát Tổng công ty xây dựng Nhà nước: 106 2.3.3.3 Nội dung giám sát Tổng công ty xây dựng Nhà nước 107 2.3.3.4 Phương thức giám sát Tổng công ty xây dựng Nhà nước 108 2.4 Kết điều tra chuyên gia quản lý Nhà nước vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 109 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu 109 2.4.2 Dữ liệu nghiên cứu 114 2.4.3 Kết điều tra chuyên gia 114 2.4.3.1 Thống kê mô tả 114 2.4.3.2 Kết phân tích nhân tố (EFA) kiểm định lại kết 120 2.4.3.3 Kết kiểm định khác biệt nhóm phương án tách chức chủ sở hữu Nhà nước với chức quản lý Nhà nước 129 2.5 Kết nghiên cứu thực nghiệm hiệu quản lý Nhà nước vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 130 2.5.1 Phương pháp nghiên cứu 130 2.5.2 Các giả thuyết nghiên cứu .131 2.5.3 Mô hình nghiên cứu .132 2.5.4 Dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm 133 2.5.5 Kết nghiên cứu thực nghiệm 134 2.5.6 Một số hàm ý sách qua kết nghiên cứu thực nghiệm 136 2.6 Đánh giá chung quản lý Nhà nước vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 137 2.6.1 Thành công .137 2.6.2 Hạn chế .138 vi KẾT LUẬN CHƯƠNG 139 CHƯƠNG 140 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020 140 3.1 Bối cảnh tác động đến quản lý vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước đến năm 2020 140 3.2 Quan điểm, mục tiêu định hướng hoàn thiện quản lý Nhà nước vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước đến năm 2020 142 3.2.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý Nhà nước vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 142 3.2.2 Mục tiêu hoàn thiện quản lý Nhà nước vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 144 3.2.3 Định hướng hoàn thiện quản lý Nhà nước đối vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 144 3.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước đến năm 2020 145 3.3.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện chức đại diện chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 146 3.3.1.1 Tách bạch chức quản lý Nhà nước chức đại diện chủ sở hữu góp phần tăng cường hiệu quản lý vốn Nhà nước 146 3.3.1.2 Tăng cường quyền trách nhiệm Quốc hội, Hội đồng nhân dân việc thực chức giám sát quan Nhà nước thực chức đại diện chủ sở hữu Nhà nước 147 3.3.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện chế giám sát chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 147 3.3.2.1 Nâng cao tính hiệu lực chế giám sát chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 147 3.3.2.2 Nâng cao hiệu giám sát chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 148 3.3.2.3 Hoàn thiện phương thức chế giám sát chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 150 vii 3.3.3 Nhóm giải pháp tách chức chủ sở hữu Nhà nước với chức quản lý Nhà nước mô hình tổ chức thực quyền chủ sở hữu vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 151 3.3.3.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý 151 3.3.3.2 Hoàn thiện hệ thống sách quản lý Nhà nước DNNN 153 3.3.4 Đổi phương thức quản lý Nhà nước vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 156 3.3.4.1 Cải cách hành công tác quản lý vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng nhà nước………………………………………………… .156 3.3.4.2 Hoàn thiện công cụ quản lý Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước… 157 3.3.4.3 Tăng cường hiệu quản lý Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước……… 160 3.3.4.4 Chế độ trách nhiệm quản lý Nhà nước vốn Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 162 3.3.5 Đổi quy trình đầu tư xây dựng Tổng công ty xây dựng Nhà nước…………… 163 3.3.6 Tăng cường quản trị doanh nghiệp Tổng công ty xây dựng Nhà nước………… 163 3.4 Các giải pháp khác 164 3.4.1 Hoàn thiện sở pháp lý quyền sở hữu 164 3.4.2 Chế tài Doanh nghiệp Nhà nước hiệu 165 3.4.3 Minh bạch hóa hoạt động tài tài trợ 166 KẾT LUẬN CHƯƠNG 167 KẾT LUẬN 168 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 170 PHỤ LỤC 171 PHIẾU KHẢO SÁT VÀ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 229 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 236 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DN : Doanh nghiệp CC1 : Tổng công ty xây dựng số CP : Chính phủ COMA : Tổng công ty Cơ khí xây dựng CONSTREXIM : Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Việt Nam CPH : Cổ phần hóa CIEM : Viện quản lý Kinh tế Trung ương CIEMCO : Tổng công ty xây dựng công trình giao thông CIEMCO : Tổng công ty xây dựng công trình giao thông CIEMCO : Tổng công ty xây dựng công trình giao thông CIEMCO : Tổng công ty xây dựng công trình giao thông CIEMCO : Tổng công ty xây dựng công trình giao thông CCMAU : Ủy ban Tư vấn giám sát DNNN Newzeland EFA : Phương pháp phân tích nhân tố khám phá FICO : Tổng công ty Vật liệu xây dựng HANCORP : Tổng công ty xây dựng Hà Nội HANDICO : Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội HĐTV : Hội đồng thành viên HĐQT : Hội đồng quản trị IDICO : Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị Khu công nghiệp Việt Nam KSV : Kiểm soát viên ix LICOGI : Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng NN : Nhà nước QĐ : Quyết định QH : Quốc hội ROA : Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROE : Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản SCIC : Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước SONG DA : Tổng công ty xây dựng Sông Đà SONG HONG : Tổng công ty xây dựng Sông Hồng TCT : Tổng công ty TCT XDNN : Tổng công ty xây dựng Nhà nước TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân UDIC : Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng VEC : Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VIGLACERA : Tổng công ty Gốm sứ xây dựng Thủy tinh Việt Nam VINACONEX : Tổng công ty cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam VICEM : Tổng công ty Xi măng Việt Nam VNCC : Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam VNPT : Tổng công ty Bưu viễn thông Việt Nam VINAWACO : Tổng công ty xây dựng Đường thủy XDCB : Xây dựng XHCN : Xã hội chủ nghĩa x DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH BẢNG Bảng 2.1 Danh sách Tổng công ty xây dựng đơn vị thành viên… 179 Bảng 2.2 Vốn chủ sở hữu Tổng công ty xây dựng Nhà nước……… 182 Bảng 2.3 Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Tổng công ty xây dựng Nhà nước… 185 Bảng 2.4 Danh sách Tổng công ty xây dựng Nhà nước 188 Bảng 2.5 Kết điều tra chuyên gia hạn chế thực chức đại diện chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 191 Bảng 2.6 Kết điều tra chuyên gia nguyên nhân dẫn đến hạn chế thực chức đại diện chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Bảng 2.7 Kết điều tra chuyên gia phương án tách chức chủ sở hữu Nhà nước với chức quản lý Nhà nước Bảng 2.8 194 197 Kết điều tra chuyên gia hình thức tổ chức quan chuyên trách thực chức đại diện chủ sở hữu Nhà nước thời gian tới Bảng 2.9 197 Kết điều tra chuyên gia chế quản lý huy động vốn Tổng công ty xây dựng Nhà nước 198 Bảng 2.10 Kết điều tra chuyên gia chế quản lý sử dụng vốn tài sản Tổng công ty xây dựng 199 Bảng 2.11 Kết điều tra chuyên gia đánh giá số lượng thành viên quan hệ Tổng công ty với đơn vị thành viên trực thuộc 201 Bảng 2.12 Kết điều tra chuyên gia vấn đề cổ phần hóa Tổng công ty xây dựng Nhà nước 202 Bảng 2.13 Kết kiểm định thang đo hạn chế thực chức đại diện chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước Bảng 2.14 203 Kết phân tích nhân tố lần hạn chế thực chức đại diện chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 206 Bảng 2.15 Kết phân tích nhân tố lần thực chức đại diện xi chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 207 Bảng 2.16 Ma trận hệ số nhân tố hạn chế thực chức đại diện chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước Bảng 2.17 209 Kết kiểm định lại thang đo nguyên nhân “Do luật pháp hành chưa đầy đủ, đồng thiếu quán việc tách bạch chức quản lý Nhà nước với chức chủ sở hữu Nhà nước” 210 Bảng 2.18 Phân tích nhân tố lần nguyên nhân “Do luật pháp hành chưa đầy đủ, đồng thiếu quán việc tách bạch chức quản lý Nhà nước với chức chủ sở hữu Nhà nước” Bảng 2.19 211 Kết kiểm định lại thang đo nguyên nhân “Do chưa hình thành mô hình, chế sách sở hữu rõ ràng đảm bảo cho quản trị DNNN” 212 Bảng 2.20 Phân tích nhân tố lần nguyên nhân “Do chưa hình thành mô hình, chế sách sở hữu rõ ràng đảm bảo cho quản trị DNNN” 213 Bảng 2.21 Kết kiểm định thang đo nhân tố hạn chế “Năng lực điều kiện cho thực giám sát chủ sở hữu Nhà nước thiếu yếu” 213 Bảng 2.22 Phân tích nhân tố lần nguyên nhân “Năng lực điều kiện cho thực giám sát chủ sở hữu Nhà nước thiếu yếu” 214 Bảng 2.23 Phân tích nhân tố lần nguyên nhân “Năng lực điều kiện cho thực giám sát chủ sở hữu Nhà nước thiếu yếu” 216 Bảng 2.24 Kết kiểm định khác biệt theo đối tượng chuyên gia nguyên nhân hạn chế thực chức đại diện chủ sở hữu Nhà nước Tổng công ty xây dựng Nhà nước 217 Bảng 2.25 Kết kiểm định thang đo nhân tố chế quản lý huy động vốn Tổng công ty xây dựng Nhà nước 219 Bảng 2.26 Ma trận nhân tố xoay kiểm định thang đo nhân tố chế quản lý huy động vốn Tổng công ty xây dựng Nhà nước 220 236 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt: ADB (2003), Phục vụ Duy trì: Cải thiện hành công giới cạnh tranh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Adam Smith (1997), Của cải dân tộc, NXB Giáo dục, Hà Nội Ban đạo Đổi Phát triển doanh nghiệp TW (2005), Báo cáo tình hình xếp, đổi doanh nghiệp Nhà nước, Hà Nội Báo cáo Quốc hội (2010), Nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tập đoàn kinh tế Tổng công ty Nhà nước Bộ Kế hoạch Đầu tư (2009), Diễn đàn Tái cấu trúc phát triển doanh nghiệp Nhà nước, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Đề án Đổi quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường cam kết gia nhập WTO Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Diễn đàn Tái cấu đổi chế quản lý doanh nghiệp Nhà nước hướng tới mô hình phát triển kinh tế theo chiều sâu Bộ Tài (2004), Báo cáo trình bày Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh xếp, đổi phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp Nhà nước 2004, Hà Nội Bộ Tài (2004), Đổi chế quản lý tài DNNN điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài NCKH cấp Bộ, Hà Nội 10 Bộ Tài (2010), Báo cáo đánh giá mô hình quản lý vốn Nhà nước doanh nghiệp thông qua Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 11 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2009), Báo cáo sơ kết chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH thành viên 12 Bộ Luật Dân 237 13 Bộ Tài (2000), Chế độ chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước quản lý tài doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 14 Bộ Tài (2009), Chính sách chế quản lý vốn Nhà nước doanh nghiệp giai đoạn đến 2020, Đề tài NCKH cấp Bộ, Hà Nội 15 Bộ Tài (2010), Hội thảo Cải cách chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước số vấn đề liên quan 16 Chính phủ (Hội đồng Chính phủ) (1977), Điều lệ Xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ban hành kèm theo Nghị định số 93/CP ngày 08/04/1977 Hội đồng Chính phủ 17 Chính phủ 2013 127 tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước nợ gần 1,35 triệu tỷ đồng [Trực tuyến] Địa chỉ: http:/vneconomy/thoisu/chinhphu-127-tapdoan-kinh-te 18 Chính phủ (Hội đồng Bộ trưởng) (1988), Điều lệ Xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ban hành kèm theo Nghị định số 50/HĐBT ngày 22/03/1988 Hội đồng Bộ trưởng 19 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tái cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”, ban hành ngày 17/7/2012 20 Chính phủ (2014), Nghị số 15/NQ-CP số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước doanh nghiệp, ban hành ngày 03/32014 21 Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (2002), Các vấn đề quản lý thể chế sách cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh, Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội 22 CIEM-BWTO (2012), Báo cáo điều tra tách bạch chức chủ sở hữu nhà nước với chức quản lý hành nhà nước doanh nghiệp nhà nước (Dự án Tách chức chủ sở hữu DNNN với chức quản lý hành nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường thực cam kết WTO thuộc Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật hậu gia nhập WTO), Hà Nội 238 23 CIEM - GIZ (2012), Báo cáo khảo sát "Vai trò DNNN phát triển kinh tế vùng CHLB Đức CH Áo", Hà Nội, tháng 6/2012 24 CIEM (2013), Dự thảo Đề án tách chức chủ sở hữu Nhà nước chức quản lý Nhà nước quan nhà nước thành lập quan chuyên trách thực chức đại diện chủ sở hữu Nhà nước doanh nghiệp, Hà Nội 25 Công ty Ernst & Young (2001), Hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình đổi doanh nghiệp Nhà nước, Hà Nội 26 Các Mác (1976), Tư bản, Quyển 3, Tập 1, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội 27 D.Osborne- T.Gaebler (1995) Sáng tạo lại Chính phủ - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) 28 David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch (1992), Kinh tế học, NXB Giáo dục Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 29 Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam 30 Hồ Tấn Phong (2002), “Quan hệ sở hữu: số vấn đề lý luận thực tiễn” Tạp chí phát triển kinh tế, số 146 tháng 12/2002 31 Hoàng Hà (năm 2006), Quá trình đổi chế quản lý doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam từ 1986 đến - thực trạng giải pháp, Luận án Tiến sỹ kinh tế 32 Hướng dẫn nguyên tắc quản trị DNNN Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OCED) năm 2005 33 Garry D Smith, Danny R Arnold, Bobb G Bizzell (1997), Chiến lược sách lược kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội 34 Kết luận Bộ Chính trị (2010), Báo cáo kết kiểm tra thực Nghị Trung ương 3, Trung ương (khóa IX) Nghị đại hội X Đảng tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp Nhà nước Đề án tiếp tục 35 Kỷ yếu Hội thảo (2009), Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, Hà Nội 8/10/2009 239 36 K.Faasbender, M Holthus, E Thiel (1993), Những nhân tố kinh tế thị trường xã hội, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Hà Nội 37 Lê Hồng Giang 2009 Phân tích mô hình SCIC [Trực tuyến] Địa chỉ: http://www.thesaigontimes.vn/home/thoisu/sukien/25772/ 38 Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 39 Luật doanh nghiệp Nhà nước 1995, 1999, 2003 2005 40 Luật Đấu thầu 41 Luật Đầu tư năm 2005 42 Luật Phá sản 43 Michael P.Todara (1998), Kinh tế học cho giới thứ 3, NXB Giáo dục, Hà Nội 44 Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 Chính phủ thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu Nhà nước công ty Nhà nước 45 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 Chính phủ Phân công, phân cấp thực quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 46 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán 47 Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 Chính phủ quy chế quản lý tài hạch toán kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước 48 Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 Chính phủ việc Ban hành Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác 49 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 Chính phủ phân công, phân cấp thực quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu Nhà nước doanh nghiệp vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 50 Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài công ty Nhà nước quản lý vốn Nhà nước đầu tư doanh nghiệp khác 240 51 Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài công ty Nhà nuớc quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác 52 Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/CP 53 Nghị định số 56/CP ngày 2/10/1996 Chính phủ doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích 54 Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/08/2011 Chính phủ việc Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu người cử làm đại diện chủ sở hữu 55 Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 27/08/1999 Chính phủ tổ chức lại hệ thống Tổng cục quản lý vốn tài sản Nhà nước doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài 56 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 Chính phủ đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp quản lý tài doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 57 Nghị định 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 Chính phủ tổ chức, quản lý Tổng công ty Nhà nước chuyển đổi Tổng công ty Nhà nước, công ty Nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty 58 Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 Chính phủ chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu 59 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 60 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 Chính phủ thành lập mới, tổ chức lại giải thể công ty Nhà nước 241 61 Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài công ty Nhà nước quản lý vốn Nhà nước doanh nghiệp khác 62 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 Chính phủ chuyên đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH thành viên tổ chức quản lý công ty TNHH thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu 63 Nghị định số 34/CP ngày 27/5/1995 Chính phủ nhiệm vụ quyền hạn tổ chức máy Tổng cục quản lý vốn tài sản Nhà nước DN 64 Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 Chính phủ việc Ban hành Quy chế giám sát hiệu hoạt động công khai thông tin tài doanh nghiệp Nhà nước làm chủ sở hữu doanh nghiệp có vốn Nhà nước 65 Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 Chính phủ sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 66 Nghị TW3 khóa IX 67 Nguyễn Bình 2009 Giám sát tập đoàn: Sáu hạn chế chế, sách quản lý vốn [Trực tuyến] Địa chỉ: http://vneconomy/thơi-sư/gim-sat-tap-doan-sau 68 Nguyễn Phi Hà (2008), Hoàn thiện chế huy động sử dụng vốn Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam (VNPT), Luận án tiến sỹ kinh tế 69 Nguyễn Thị Thu Hương (2009), Quản lý vốn Nhà nước doanh nghiệp sau cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 70 Nguyễn Văn Tấn (2003), Cơ chế quản lý tài theo mô hình tập đoàn kinh doanh Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam (VNPT), Luận án Tiến sỹ kinh tế 71 Nguyễn Xuân Nam (2005), Đổi chế quản lý vốn tài sản Tổng công ty 91 phát triển theo mô hình tập đoàn kinh doanh Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 72 Nguyễn Xuân Phúc (2012), Quản lý Nhà nước doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, Luận án Tiến sỹ kinh tế 242 73 Paul A Samuelson (1997), Kinh tế học, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 74 PGS,TS Phạm Văn Minh (2008), Giáo trình Kinh tế học Vi mô, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 75 PGS,TS.Đoàn Thị Thu Hà, PGS,TS.Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2010), Giáo trình Chính sách kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 76 PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà (2007), Giáo trình Quản lý kinh tế, NXB Lý luận Chính trị Hà Nội, Hà Nội 77 PGS,TS Lê Xuân Bá (2009), Cải cách phương thức quản lý, giám sát phần vốn Nhà nước doanh nghiệp, Viện quản lý kinh tế Trung ương 78 PGS, TS Lê Xuân Bá (2010), Cơ chế sách tài doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa, Viện quản lý kinh tế Trung ương 79 PGS, TS Lê Xuân Bá (2006), Đổi mới, xếp vấn đề quản trị doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam, Viện quản lý kinh tế Trung ương 80 GS,TS Đỗ Hoàng Toàn, PGS,TS Mai Văn Bưu (2008), Giáo trình Quản lý Nhà nước kinh tế, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 81 PGS, TS Nguyễn Văn Trình (2012), Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước nhiệm vụ cấp bách nay, Tạp chí Phát triển Hội nhập số tháng 11-12/2012 82 PGS,TS Lưu Thị Hương, PGS,TS Vũ Duy Hào (2006), Giáo trình Quản trị Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 83 PGS,TS.Đoàn Thị Thu Hà, PGS,TS.Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2010), Giáo trình Chính sách Kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 84 PGS,TS Ngô Thắng Lợi, TS Phan Thị Nhiệm (2008), Kinh tế phát triển, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 85 PGS,TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, PGS,TS Đoàn Thị Thu Hà, TS Đỗ Thị Hải Hà (2012), Giáo trình Quản lý học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 243 86 PGS, TS Lê Xuân Bá (2006), Hệ thống hóa hoá đánh giá hệ thống văn pháp luật hành vấn đề sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào kinh doanh, Viện quản lý kinh tế Trung ương 87 PGS.TS Vũ Văn Phúc (2011), Sở hữu Nhà nước vai trò chủ đạo kinh tế Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Tạp chí Tuyên giáo điện tử 88 Pier Angelo Toninelli, Sự thăng trầm doanh nghiệp nhà nước giới phương Tây (Những quan điểm so sánh lịch sử kinh doanh) [The Rise and Fall of State-Owned Enterprise in the Western World (Comparative Perspectives in Business History)], Nhà xuất đại học Cambridge, năm 2000 89 Phạm Thị Thanh Hòa (2012), Cơ chế quản lý vốn Nhà nước đầu tư doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài 90 Phạm Đức Trung (2007), Tiếp tục đổi tổ chức thực chức chủ sở hữu phần vốn Nhà nước đầu tư doanh nghiệp Đề tài NCKH cấp Bộ, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Hà Nội 91 Phạm Quang Trung (2000), Giải pháp hoàn thiện chế quản lý tài tập đoàn kinh doanh Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ kinh tế 92 Robert Millward, Sự thăng trầm doanh nghiệp nhà nước Tây Âu giai đoạn 1945-1990: hệ tư tưởng kinh tế hay kĩ thuật? [The Rise and Fall of State Enterpise in Western Europe 1945-90: Economics or Technology or Ideology?] Phiên 73, Hội thảo lịch sử kinh tế giới, Helsiki, Phần Lan, tháng 8/2006 93 Quyết định số 144/HĐBT ngày 10/5/1990 Hội đồng Bộ trưởng chấn chỉnh quản lý tài xí nghiệp quốc doanh 94 Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 ban hành điều lệ mẫu công ty niêm yết 95 Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg thành lập Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước 244 96 Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24/8/2004 Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty Nhà nước công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Nhà nước 97 Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đánh giá hiệu DNNN 98 Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 27/7/1995 Thủ tướng Chính phủ chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn tài sản doanh nghiệp từ Bộ, ngành trung ương, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang BTC 99 Quyết định số 378/HĐBT ngày 16/11/1991 Hội đồng Bộ trưởng biện pháp giải vốn lưu động doanh nghiệp Nhà nước 100 Quyết định số 388/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng 101 Quyết định số 179/HĐBT ngày 16/11/1991 Hội đồng Bộ trưởng quản lý sử dụng vốn khấu hao 102 Quyết định số 332/HĐBT ngày 23/10/1991 Hội đồng Bộ trưởng bảo toàn phát triển vốn kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước 103 Tạp chí Đầu tư Chứng khoán 104 Tạp chí Kinh tế phát triển (2005-2012) 105 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (2005-2011), Hà Nội 106 Thông tư số 24/2007/TT-BTC ngày 27/3/2007 Bộ Tài hướng dẫn quy chế tài công ty TNHH thành viên thuộc sở hữu Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội 107 Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 108 Thông tư số 155/2009/TT-BTC ngày 31/7/2009 Bộ Tài hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận công ty Nhà nước theo quy định Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 Chính phủ 245 109 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp 110 Thông tư 117/2010/TT-BTC ngày 5/8/2010 Hướng dẫn chế tài công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu 111 Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Quy chế quản lý tài công ty Nhà nước quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 112 Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 Bộ Tài hướng dẫn số điều Quy chế quản lý tài công ty Nhà nước quản lý vốn Nhà nước doanh nghiệp khác 113 Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản 114 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp doanh nghiệp 115 Thông tư số 09/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khoán 116 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Bộ Tài hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ 117 Trần Tiến Cường (2005), Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước, pháp luật điều chỉnh mô hình chủ sở hữu theo kinh nghiệm quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội 118 Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2001-2010 119 Trang web Báo điện tử Vietnamnet 120 Trang web Bộ Kế hoạch Đầu tư 121 Trang web Bộ Tài 122 Trang web Tổng công ty xây dựng Nhà nước 246 123 Trang web Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 124 Trang web Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 125 Trang web Tổng cục Thống kê 126 Trang web Chính phủ 127 Trang web Cổng thông tin kinh tế, Viện quản lý kinh tế Trung ương 128 Trang web Ủy ban Chứng khoán 129 Trần Tiến Cường (2008), Đổi nội dung phương thức quản lý, giám sát Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường cam kết gia nhập WTO, Đề tài NCKH cấp Bộ, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Hà Nội 130 Trần Thị Mai Hương (2006), Cơ chế quản lý phần vốn Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 131 TS Nguyễn Đình Cung 2010 Áp chuẩn quốc tế cho tập đoàn Nhà nước Việt [Trực tuyến] Địa chỉ: http://www.baomoi.com/Ap-chuan-quoc-te 132 TS Mai Văn Bưu (2001), Giáo trình Hiệu Quản lý dự án nhà nýớc, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 133 TS Đỗ Thị Thục, TS.Nguyễn Thị Thu Hương (2011), Quản lý vốn Nhà nước đầu tư doanh nghiệp Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 134 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2009), Việc thực sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, Báo cáo tóm tắt kết giám sát Hà Nội 135 Văn kiện Đại hội VI, VII, IX, X, XI Đảng CSVN 136 Văn phòng Chính phủ (2011), Hội nghị Tổng kết mươi năm xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2001-2011, Hà Nội 137 Viện Phát triển kinh tế, Ngân hàng giới (1996), Chính sách tài chính, NXB Hà Nội 247 138 Viện Phát triển kinh tế, Ngân hàng giới (1996), Phối hợp sách kinh tế vĩ mô, NXB Hà Nội 139 Viện quản lý kinh tế Trung ương (2011), Các vấn đề tài phát sinh chuyển toàn doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ tháng 7/2010 140 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (1998), Báo cáo chuyến khảo sát cải cách kinh tế Trung Quốc, Hà Nội 141 Viện Phát triển kinh tế, Ngân hàng giới (1996), Doanh nghiệp Nhà nước, NXB Hà Nội 142 Viện Phát triển kinh tế, Ngân hàng giới (1996), Vai trò Chính phủ, NXB Hà Nội 143 Việt Nam report, 2009, 2010, 2011, 2012 2013 144 Vũ Thành Tự Anh (2012), “Tái cấu doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam”, Báo cáo tư vấn sách kinh tế cho Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Hà Nội, 2012 145 Vũ Tuấn Anh (2012), “Quản lý tài góp phần nâng cao lực cạnh tranh tập đoàn kinh tế Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân II Tiếng Anh: Abbasali et al (2012), The Relationship between Capital Structure and Firm Performance Evaluation Measures: Evidence from the Tehran Stock Exchange, International Journal of Business and Commerce, 1(9), 166-181 Andres, P., Azofra, V., & Lospez, F.J (2005) Corporate boards in some OECD countries: Size, composition, functioning and effectiveness Corporate Governance: An international Review, 13(2), 197-210 Agarwal, R., Gort, M., 1996 The evolution of markets and entry, exit and survival of firms, Review of Economics and Statistics 78, 489-498 Agarwal, R., Gort, M., 2002 Firm product life cycles and firm survival, American Economic Review 92, 184-190 248 Amico, Alissa (2012), “Priorities for improving governance and performance of state-owned enterprises in the Middle East and North Africa”, in OECD, Towards New Arrangements for State Ownership in the Middle East and North Africa, OECD Publishing, tr 13-52 ASEAN Bulletin Vol 12 Arrow, K.J., 1962 The economic implications of learning by doing American Economic Review 29, 155-173 Bhagat, S., & Black, B S (2002) The non-correlation between board independence and long-term firm performance, Journal of Coproration Law, 27, 231-273 Bozec, R., Breton, G Côté, L (2002), The Performance of State–Owned Enterprises Revisited, Financial Accountability & Management, tập 18, tr 383– 407, doi: 10.1111/1468-0408.00158 10 Ericson, R., Pakes, A., 1995 Markov-perfect industry dynamics: A framework for empirical work, Review of Economic Studies 62, 53-82 11 Fosberg, R H., & Ghosh, A (2006) Profitability And Capital Structure Of Amex And Nyse Firms, Journal of Business & Economics Research, 11, 57-64 12 Hair, Joseph F Jr.; Anderson, Rolph E.; Tatham, Ronald L.; Black, William C (1998), Multivariate data analysis, Prentical Hall International, Upper Saddle River, NJ 13 Hermalin, B E., & Weisbach, M S (1991) The effects of board composition and direct incentives on firm performance, Financial Management, 20(4), 101-112 14 Gumbau-Albert Maudos (2002), The determinants of efficiency: The case of the Spanish industry, Applied Economics, 34 (15), 1941-1948 15 Hyungseok Kim, Woojin Kim, and Kyung Suh Park, The Effect of Structural Changes in Organizational Form of Business Groups: Evidence from Korea, research project sponsored by the Korea Fair Trade Commission (KFTC) in 2010 249 16 Jovanovic, B., 1982 Selection and the evolution of industry Econometrica 50, 649-670 17 Klein, A (1998) Firm performance and board committee structure, Journal of Law and Economics, 41, 275-299 18 Leonard-Barton, D., 1992 Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product development, Strategic Management Journal 13, 111-125 19 Liao, J (2010) An examination of the determinants of performance in relation to the divestiture of State-owned assets in China (Doctoral Thesis) 20 Mak, Y T., & Yuanto, K (2005) Size really matter: Further evidence on the negative relationship between board size and firm value, Pacific-Basin Finance Journal, 13(3), 301-318 21 Mattlin, Mikael, (2012), “Chinese strategic state-owned enterprises and ownership control”, BICCS Asia Paper, số 6, tập 4, tr 3-28 22 Mehran, H (1995) Executive compensation structure, ownership, and firm performance, Journal of Financial Economics, 38(2), 163-184 23 Michael F.Martin Specialist in Asian Affairs, China’s Sovereign Wealth Fund, Developments and Policy Implication 24 Mikael Mattlin (2012), Chinese strategic state owned enterprises and owenership control, Asia paper Brussels Institute of Contemporary China studies 25 Mramor, D., & Crnigoj, M (2009) Determinants of Capital Structure in Emerging European Economies: Evidence from Slovenian Firms, Emerging Markets Finance and Trade, 47(1), 72-89 26 Ng Che Yuen, Nick J Freeman, Fran H Huynh (1996), State - Owned Enterprise Reform in VIETNAM, Institude of Southeast Asian Studies 27 OECD (2005), OECD guidelines on corporate governance of stateowned enterprises, OECD Publishing 28 OECD (2005), Guidelines on corporate governance of state-owned enterprises, OECD Publishing 250 29 Onaolapo, A.A., & Kajola, S.O (2010) Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Nigeria, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 25, 70-82 30 Paul Samuelson Willim D Nordhaus, Economics, xuất lần thứ 14 1992, McGraw Hill 31 Robert S Pindyck, Daniel L Rubinfeld, Microeconomics, xuất lần thứ 3, 1995, Prentice Hall International Edition 32 Takahashi Kazuo (1998), Agenda for International Development 1998, Foundation for Advanced Studies on International Development 33 Xu, K (2010), “Research on China’s State-owned enterprise capital budgeting”, International Journal of Business and Management, số 2, tập 5, tr 217-219 34 Zeitun, R., & Tian, G.G (2007) Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan, The Australasian Accounting Business & Finance Journal, 1(4), 40-61 35 Wikipedia.org
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý của nhà nước đối với vốn nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng nhà nước, Quản lý của nhà nước đối với vốn nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng nhà nước, Quản lý của nhà nước đối với vốn nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay