Luận văn phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

185 152 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:09

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phan mạnh cường Phát triển bền vững khu công nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 62 34 01 01 luận án tiến sĩ kinh tế Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trần Thị Minh Châu H NI - 2015 MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N PHT TRIN BN VNG CC KHU CễNG NGHIP TRấN A BN TNH THI NGUYấN 1.1 Nhng nghiờn cu lý thuyt v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin cỏc khu cụng nghip 1.2 Nhng nghiờn cu v phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip cỏc nc v Vit Nam 1.3 nh hng nghiờn cu lun ỏn Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V PHT TRIN BN VNG CC KHU CễNG NGHIP 2.1 Khỏi nim phỏt trin bn vng khu cụng nghip v cỏc tiờu ỏnh giỏ 2.2 Ni dung, cỏc yu t nh hng n phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip 2.3 Kinh nghim phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip ca mt s quc gia v a phng Chng 3: THC TRNG PHT TRIN BN VNG CC KHU CễNG NGHIP TRấN A BN TNH THI NGUYấN 3.1 Thun li v khú khn v mụi trng u t kinh doanh tnh Thỏi Nguyờn 3.2 Thc trng phỏt trin bn vng khu cụng nghip trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn 3.3 Thc trng t chc b mỏy ca ban qun lý cỏc khu cụng nghip Thỏi Nguyờn 3.4 ỏnh giỏ mc phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn 9 18 22 24 24 43 56 71 71 74 93 96 Chng 4: QUAN IM, MC TIấU, PHNG HNG V GII PHP TIP TC PHT TRIN BN VNG CC KHU CễNG NGHIP TRấN A BN TNH THI NGUYấN 4.1 D bỏo nhng thun li, khú khn phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip giai on 2015-2020 4.2 Quan im, mc tiờu, phng hng phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn thi gian ti 4.3 Gii phỏp tip tc phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn n nm 2020 4.4 Kin ngh xut vi Quc hi, Chớnh ph, Th tng chớnh ph, cỏc B, ngnh Trung ng, Tnh y, Hi ng nhõn dõn v y ban nhõn dõn tnh KT LUN DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI LIấN QUAN N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO 119 119 120 124 139 144 146 147 DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN N BQL cỏc KCN : Ban qun lý cỏc Khu cụng nghip BVMT : Bo v mụi trng CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa CN : Cụng nghip TNN : u t nc ngoi GTSX : Giỏ tr sn xut HND : Hi ng nhõn dõn KCN : Khu cụng nghip KCX : Khu ch xut KKT : Khu kinh t KTXH : Kinh t - xó hi NSL : Nng sut lao ng Nxb : Nh xut bn PTBV : Phỏt trin bn vng UBND : y ban nhõn dõn XHCN : Xó hi ch ngha DANH MC CC BNG, BIU , HèNH TRONG LUN N Trang Bng 3.1: Tc tng trng GDP bỡnh quõn nm ca Thỏi Nguyờn 72 Bng 3.2: Chuyn dch c cu kinh t Thỏi Nguyờn 73 Bng 3.3: V trớ ca cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn 97 Bng 3.4: Tỡnh hỡnh GPMB ca KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn 98 Bng 3.5: T l lp y cỏc KCN Thỏi Nguyờn 99 Bng 3.6: ỏnh giỏ kt qu thu hỳt u t v sn xut kinh doanh ca cỏc DN cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn Bng 3.7: Giỏ thuờ t cú c s h tng/m2/50 nm ti mt vi KCN trờn a bn tnh nm 2013 Bng 3.8: 100 103 Thu nhp v vic lm cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn Biu 3.1: GDP trờn u ngi ca tnh Thỏi Nguyờn nm 2010-2013 107 73 Biu 3.2: Vn u t trc tip nc ngoi vo cỏc khu cụng nghip tnh Thỏi Nguyờn 78 Biu 3.3: ỏnh giỏ doanh thu xut khu trờn mt t cụng nghip giai on 2011-2014 101 Biu 3.4: Tng giỏ tr sn xut cụng nghip tớnh theo giỏ hin hnh ti cỏc KCN tnh Thỏi Nguyờn t nm 2011-2014 104 Biu 3.5: Mc úng np ngõn sỏch t cỏc khu cụng nghip trờn Hỡnh 3.1: a bn tnh cỏc nm 2011-2014 105 Cỏc khu cụng nghip tnh Thỏi Nguyờn 75 M U Tớnh cp thit ca ti Quỏ trỡnh hỡnh thnh, xõy dng cỏc Khu cụng nghip, Khu kinh t, Khu ch xut (KCN, KKT, KCX) l ng lc quan trng y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ (CNH, HH), thu hỳt u t núi chung v u t nc ngoi núi riờng Nhiu quc gia, vựng lónh th trờn th gii ó gt hỏi c nhng thnh cụng phỏt trin kinh t nh phỏt trin cỏc KCN Vit Nam, ng v Nh nc ta ó cú ch trng phỏt trin ngnh cụng nghip khỏ sm Trc thc hin cụng cuc i mi nc ta ó cú mt s im cụng nghip (CN) trung nh khu Gang - thộp Thỏi Nguyờn, im cụng nghip trung Biờn Hũa Tuy nhiờn, ch t thp niờn 90 tr li õy, cựng vi quỏ trỡnh y mnh CNH, HH, nc ta mi thc s xut hin cỏc KCN Ngay Ngh quyt Hi ngh gia nhim k khoỏ VII (nm 1994) ng ta ó nhn mnh: cn quy hoch cỏc vựng, trc ht l cỏc a bn trng im, cỏc khu ch xut (KCX), khu kinh t (KKT) c bit, KCN trung [1] Chin lc phỏt trin kinh t - xó hi 2001-2005 i hi ng ton quc ln th IX thụng qua, ó tip tc khng nh: cn quy hoch phõn b hp lý CN trờn c nc Phỏt trin cú hiu qu cỏc KCN, KCX, xõy dng mt s khu cụng ngh cao (KCNC), hỡnh thnh cỏc cm cụng nghip ln (CCN) v khu kinh t m (KKTM) Thc hin ng li ca ng, Nh nc ó ban hnh nhiu c ch chớnh sỏch liờn quan n phỏt trin cỏc KCN u tiờn l Ngh nh s 36/1997/N-CP, sau ú l Lut u t nm 2005, Lut doanh nghip nm 2005, Ngh nh s 108/2006/N-CP, Ngh nh s 29/2008/N-CP ca Chớnh ph quy nh v KCN, KCX v KKT, Ngh nh s 164/2013/N-CP ngy 12/11/2013 sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 29/2008/N- CP ca Chớnh ph C ch qun lý theo tinh thn Ngh nh 29/2008/N-CP ó phõn cp v y quyn nhiu chc nng qun lý nh nc cho BQL cỏc KCN(BQL KCN) tng cng hiu lc, hiu qu hot ng ca cỏc DN KCN, tớch cc ci cỏch hnh chớnh theo c ch "mt ca, mt du, ti ch" [23; 24] Nh cỏc chớnh sỏch i mi thớch hp, cỏc KCN Vit Nam ó phỏt trin nhanh chúng v tng bc khng nh v trớ, vai trũ ca chỳng s nghip phỏt trin kinh t quc dõn núi chung, phỏt trin kinh t - xó hi ti cỏc a phng núi riờng Tớnh n 2014, c nc ó cú 289 KCN, KCX v KKT c thnh lp ti 63 tnh, thnh ph trờn c nc vi tng din tớch t t nhiờn 81.000ha (din tớch t cụng nghip 52.838ha, chim 65,17%/tng din tớch t t nhiờn), ú cú 191 KCN (t 66,09%) ó i vo hot ng vi din tớch t ó cho thuờ 23.770ha, t l lp y t cụng nghip t 45% v 98 KCN ang giai on bi thng gii phúng mt bng v xõy dng h tng; tng s d ỏn ó thu hỳt, bao gm: 5.463 d ỏn u t nc vi tng s ng ký 524.213 t ng v 5.075 d ỏn cú u t trc tip nc ngoi vi ng ký 75,87 t USD Tng doanh thu xut khu v doanh thu tiờu th ni a quy i 90,76 t USD, giỏ tr nhp khu 44,89 t USD, giỏ tr xut khu 50,32 t USD, gii quyt vic lm cho trờn triu ngi, np ngõn sỏch 35.427 t ng [15; 16] Trong xu th chung ú, l mt tnh trung du, nỳi giỏp vi Th ụ H Ni, Thỏi Nguyờn cú nhiu iu kin thun li cho phỏt trin cỏc KCN Nhm phỏt huy th mnh ny, tnh Thỏi Nguyờn ó thnh lp mt s KCN thu hỳt u t núi chung, u t trc tip nc ngoi (FDI) núi riờng, coi ú l ngun lc tt thc hin thng li mc tiờu a Thỏi Nguyờn tr thnh tnh cụng nghip theo hng hin i trc nm 2020 nh Ngh quyt i hi ng b tnh ln th XVIII ó Nhm to iu kin cho Thỏi Nguyờn phỏt huy cỏc th mnh ca mỡnh, Ngh quyt s 37/NQ-TW ngy 01/7/2004 ca B Chớnh tr ó xỏc nh: "Phỏt trin Thỏi Nguyờn thnh mt nhng trung tõm kinh t ca vựng Trung du nỳi Bc B" Trong nhng nm qua, c s quan tõm u t ca Chớnh ph, kinh t Thỏi Nguyờn cú mc tng trng khỏ cao, tc tng giỏ tr sn xut trờn a bn tnh tng liờn tc mc 12-13%/nm, c cu kinh t chuyn dch theo hng tớch cc: tng t trng cỏc ngnh CN, xõy dng, dch v v gim t trng ngnh nụng nghip Trong thnh qu chung ú cú s úng gúp tớch cc ca cỏc KCN Tớnh n nm 2014, trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn ó cú 06 KCN c quy hoch chi tit vi quy mụ din tớch t t nhiờn 1.420ha, bao gm: KCN Sụng Cụng 1: 195ha, KCN Sụng Cụng 2: 250ha, KCN im Thy: 350ha, KCN Nam Ph Yờn: 120ha, KCN Yờn Bỡnh: 400ha v KCN Quyt Thng: 105ha Cỏc KCN ca tnh ó thu hỳt c 118 d ỏn u t, ú: 47 d ỏn FDI vi u t ng ký t USD, 72 d ỏn u t nc vi ng ký 8.700 t ng; n ó cú 60 d ỏn i vo hot ng vi mt s ch tiờu chớnh: u t ó gii ngõn 3.6 t USD v trờn 4.000 t ng; doanh thu xut khu nm 2014 t 10 t USD v doanh thu tiờu th ni a t trờn 6.000 t ng, gii quyt vic lm cho 30.000 lao ng v úng np ngõn sỏch trờn 300 t ng; nm 2018 cỏc d ỏn i vo hot ng n nh v gii ngõn 100% u t ng ký, s gii quyt vic lm cho 150.000 lao ng, kim ngch xut khu t 45 t USD, doanh thu tiờu th ni a c t trờn 10.000 t ng, np ngõn sỏch trờn 4.000 t ng [4; 7; 8] Mc dự cỏc KCN trờn a bn tnh ó mang li nhng kt qu nht nh, song quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn ó bc l nhng hn ch nh: v trớ quy hoch mt vi KCN cha hp lý, t l lp y t cụng nghip ti mt s KCN cũn thp, nhiu d ỏn thu hỳt u t giai on u xõy dng KCN cú cht lng thp (quy mụ u t nh, cụng ngh lc hu, phng phỏp qun lý u t xõy dng v sn xut kinh doanh cũn hn ch dn n hot ng sn xut kinh doanh ca mt s doanh nghip cha t hiu qu, cũn lóng phớ ti nguyờn t), mt s d ỏn cũn gõy ụ nhim mụi trng, kt cu h tng hng ro v ngoi hng ro mt vi KCN cha c u t ng b, hiu qu kinh t - xó hi to t mt vi KCN cha tng xng vi mc s dng ti nguyờn, c bit l ti nguyờn t, 02 KCN cha cú nh mỏy x lý nc thi trung, cỏc Khu tỏi nh c phc v cho bi thng gii phúng mt bng KCN u t cha ng b, nhiu KCN cha xõy dng c khu nh cho cụng nhõn lao ng, ó phỏt sinh nhiu xó hi xung quanh khu vc d ỏn KCN, Nhng hn ch ó bc l v kinh t, xó hi v mụi trng núi trờn, ũi hi phi cú gii phỏp khc phc L ngi ó theo dừi cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn nhiu nm, cú s am hiu nht nh v lnh vc ny, vi mong mun gúp phn nh ca mỡnh vo s nghip phỏt trin bn vng cỏc KCN trờn a bn, a Thỏi Nguyờn sm tr thnh trung tõm cụng nghip ca vựng Trung du nỳi Bc b, nghiờn cu sinh ó la chn ti: "Phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn" lm i tng nghiờn cu lun ỏn Mc ớch nghiờn cu ca lun ỏn Phỏt trin bn vng (PTBV) cỏc KCN bao gm nhiu ni dung phong phỳ, khuụn kh ca lun ỏn ny, mc tiờu nghiờn cu ch gii hn cỏc khớa cnh sau: - H thng húa c s lý lun v kinh nghim thc tin PTBV cỏc KCN ti mt s quc gia, vựng lónh th, cỏc a phng v rỳt bi hc kinh nghim cho PTBV cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn - Phõn tớch thc trng quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn giai on va qua theo cỏc tiờu ca PTBV cỏc KCN v kinh t, v xó hi v mụi trng - xut phng hng, gii phỏp PTBV cỏc KCN vi ba ni dung chớnh: PTBV cỏc KCN v kinh t, xó hi v mụi trng trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn n nm 2020 i tng v phm vi nghiờn cu lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ti lun ỏn l quỏ trỡnh phỏt trin cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn theo quan im bn vng Ni hm ca phỏt trin bn vng cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn c xỏc nh trờn ba tr ct chớnh: bn vng v kinh t, tc mc tng trng kinh t liờn tc cỏc KCN v s dng hiu qu cỏc ngun lc; bn vng v xó hi c xem xột trờn giỏc cỏc KCN ó to vic lm, thu nhp v phõn phi cụng bng cho cụng nhõn lao ng v c dõn trờn a bn; bn vng v mụi trng c xem xột v mt tỏc ng ca KCN n mụi trng sinh thỏi KCN v cỏc Khu vc lin k KCN 3.2 Phm vi nghiờn cu Phm vi ni dung: KCN c xem xột nh mt chnh th gm v trớ, din tớch, chc nng, vai trũ phỏt trin kinh t ca tnh, cỏc doanh nghip (DN) hot ng KCN, ngi lao ng lm vic KCN, BQL cỏc KCN, h thng cỏc chớnh sỏch v qun lý cỏc KCN, cỏc thnh phn kinh t tham gia u t xõy dng kt cu h tng k thut hng ro v ngoi hng ro cỏc KCN, cỏc nh u t th cp cú hot ng u t KCN, sn xut kinh doanh v cung ng dch v cỏc KCN Ngoi ra, cỏc lnh vc qun lý Nh nc v quy hoch, xõy dng, mụi sinh, mụi trng, thng mi, xut - nhp khu, lao ng KCN v nhiu lnh vc khỏc cng c xem xột vi tng khớa cnh qun lý Phm vi thi gian: kho sỏt thc trng quỏ trỡnh xõy dng, hỡnh thnh v phỏt trin cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn t nm 2010 n Phm vi v ỏnh giỏ tỏc ng: gii hn nghiờn cu s tỏc ng ca phỏt trin bn vng cỏc KCN i vi phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh Thỏi Nguyờn C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun Quỏ trỡnh nghiờn cu ti c tin hnh da trờn cỏc lun im v phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v ng li quan im ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc Vit Nam liờn quan n PTBV cỏc KCN kt hp vi cỏc tri thc hin i ca khoa hc qun lý v kinh t hc, cú tớnh n cỏc iu kin c th ca tnh Thỏi Nguyờn 4.2 Phng phỏp tip cn Phng phỏp tip cn theo chuyờn ngnh qun lý kinh t, tc coi PTBV cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn va l i tng tỏc ng ca cỏc c quan qun lý kinh t ca Nh nc v cỏc chớnh sỏch phỏt trin KCN, qun lý ca Nh nc i vi cỏc KCN; PTBV cỏc KCN Thỏi Nguyờn va l kt qu ca nhng tỏc ng ú ng thi, PTBV cỏc KCN cng l kt qu n lc ca cỏc ch th KCN di s qun lý ca cỏc c quan nh nc, nh nc c hiu ch yu l chớnh quyn a phng tnh Thỏi Nguyờn v BQL cỏc KCN, cỏc S, Ngnh v s tham gia ca cỏc i tng cú liờn quan l cỏc DN KCN, nhõn dõn vựng d ỏn cú KCN 4.3 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng nhiu phng phỏp nghiờn cu, ú ch yu l tng kt hot ng thc tin thụng qua kinh nghim cỏ nhõn ca nghiờn cu sinh, qua phõn tớch, tng hp v ỏnh giỏ cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, ti liu, t liu ó cú kt hp vi phõn tớch cỏc s liu thng kờ, cỏc bỏo cỏo tng kt thc tin ca B, Ngnh Trung ng, UBND tnh, BQL cỏc KCN trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn, bỏo cỏo ca cỏc c quan ban ngnh thuc tnh Thỏi Nguyờn 166 ti Vit Nam", http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin= 496&idcm=232, ngy 13/8/2013 52 V Thnh Hng (2009), Gii phỏp phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip vựng kinh t trng im Bc b, Tp kinh t v phỏt trin, H Ni 53 V Thnh Hng (2009), Phỏt trin bn vng v kinh t cỏc khu cụng nghip vựng kinh t trng im Bc b, thc trng v cỏc khuyn ngh chớnh sỏch, Tp Khu cụng nghip Vit Nam, H Ni 54 V Thnh Hng (2010), Phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip Thc trng v khuyn ngh, Tp Kin trỳc Vit Nam, (08), tr.32 Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black 113 Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black Hc vin Bỏo v Tuyờn truyn (2009), Chớnh tr v phỏt trin bn Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black vng bi cnh ton cu húa v hi nhp quc t, K yu hi Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black tho, H Ni Lờ Thnh Quõn (2011), Ban Qun lý cỏc KCN cp tnh - Tớnh c thự qun lý nh nc i vi KCN, KCX, K yu 20 nm xõy dng v phỏt trin KCN, KCX, KKT Vit Nam, H Ni Lờ Tuyn C (2011), Ci thin iu kin lao ng, c san Bỏo u t, H Ni 16.55.Lờ Vn Khoa, on Vn Tin (2009), Mụi trng v phỏt trin bn vng, Nxb Giỏo dc, H Ni 56 Kinhtevadubao.com.vn (2013), "T k tớch sụng Hn liu cú k tớch sụng Hng?", http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Tu-kytichsong-Han-lieu-co-ky-tich-song-Hong/32618.tctc, ngy 19/11/2013 Nguyn Quang Thỏi, Ngụ Thng Li (2007), Phỏt trin bn vng Vit Nam, thnh tu, c hi, thỏch thc v trin vng, NXB Lao ng Xó hi, H Ni Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black, Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black, Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black 167 17.57.Nguyn Vn Nam, Lờ Thu Hoa (2009), Phỏt trin bn vng cỏc vựng khu kinh t trng im: Kinh nghim cỏc nc v quan im i vi Vit Nam, Tp Kinh t v Phỏt trin, (5), tr.25 18.58.NCT (2013), "Phỏt trin cụng nghip: Ngc mt nhỡn Thỏi Lan", Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black http://www.dna.com.vn/vi/tin-tuc-thuong-hieu/tin-quoc-te/phat-triencong-nghiep:-nguoc-mat-nhin-thai-lan/, ngy 04/9/2013 Nguyn Vn Trung (2011), Hai thp niờn phỏt trin, c san Bỏo u t, H Ni Nguyn Vn Trung (2011), KCN, KCX nc ta: 20 nm xõy dng v phỏt trin, K yu 20 nm xõy dng v phỏt trin KCN, KCX, KKT Vit Nam, H Ni Nguyn Xuõn Hinh (2010), Quy hoch cụng trỡnh h tng xó hi khu cụng nghip, Tp Kin trỳc Vit Nam, H Ni Ngụ S Bớch (2014), "Bi hc thu hỳt thnh cụng D ỏn u t ca SamSung vo KCN Bc Ninh v nhng bt cp cụng tỏc qun lý Nh nc i vi KCN, KKT", website Ban qun lý cỏc KCN Bc Ninh, Bc Ninh Phm Th Hi Chuyn (2011), Mu cht l nhõn lc, c san Bỏo u t, H Ni 59 Phan Tun Giang (2010), nh hng chớnh phỏt trin Khu cụng nghip website KCN Vit Nam, 13/5/2010. c Quõn (2010), Mt s gii phỏp nhm phỏt trin bn vng nụng thụn vựng ng bng Bc b quỏ trỡnh xõy dng, phỏt trin cỏc khu cụng nghip, Nxb Chớnh tr qquc gia, H Ni 60 Lờ Thnh Quõn (2011), Ban Qun lý cỏc khu cụng nghip cp tnh - Tớnh c thự qun lý nh nc i vi khu cụng nghip, khu ch Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black 168 xut, K yu 20 nm xõy dng v phỏt trin khu cụng nghip, khu ch xut, khu kinh t Vit Nam, H Ni Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black 114 19.61.S K hoch v u t tnh Qung Nam (2011), Tỡnh hỡnh trin khai Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black cỏc quy nh phỏp lut liờn quan n khu cụng nghip, khu ch xut, khu kinh t trờn a bn tnh Qung Nam, K yu 20 nm xõy dng v phỏt trin khu cụng nghip, khu ch xut, khu kinh t Vit Nam, H Ni 62 V i Thng (2011), Hon thin c ch, chớnh sỏch phỏt trin khu cụng nghip, khu ch xut, khu kinh t, K yu 20 nm xõy dng v phỏt trin khu cụng nghip, khu ch xut, khu kinh t Vit Nam, H Ni 20.63.Bựi Tt Thng (2014), "S chia kinh nghim kim tỡm c hi t k tớch sụng Hn, Tp Khu cụng nghip Vit Nam, (160), tr.16-19 21.64.Trn Chớ Thin (2010), S phỏt trin bn vng ca cỏc KCN trờn a Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black, Condensed by 0.2 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black, Condensed by 0.2 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black, Condensed by 0.2 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black, Condensed by 0.2 pt bn tnh Thỏi Nguyờn, ti cp trng, i hc Kinh t v qun tr kinh doanh thuc i hc Thỏi Nguyờn 22.65.V Ngc Thu (2014), Chỳ trng cụng tỏc bo v mụi trng, Tp Khu cụng nghip Vit Nam, (162), tr.46-47 66 Vừ Thanh Thu (2006), Phỏt trin khu cụng nghip, khu ch xut n nm 2020, trin vng v thỏch thc", Tp Cng sn, (120) tr.55 67 Th tng Chớnh ph (2004), Quyt nh s 145/2004/Q-TTg v phng hng ch yu phỏt trin kinh t - xó hi vựng kinh t trng im Bc b n nm 2010 v tm nhỡn 2020, H Ni 68 Th tng Chớnh ph (2006), Quyt nh s 2157/Q-TTg ngy 11 thỏng Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black 11 nm 2013 ca Th tng Chớnh ph v vic ban hnh B ch tiờu giỏm sỏt, ỏnh giỏ phỏt trin bn vng a phng giai on 2013 2020, H Ni Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black 169 69 Th tng Chớnh ph (2006), Quyt nh s 1107/Q-TTg, ngy 21/8/2006 v vic phờ duyt Quy hoch phỏt trin cỏc KCN Vit Nam n nm 2015 v nh hng n nm 2020, H Ni Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black 70 Th tng Chớnh ph (2007), Quyt nh s 159/2007/Q-TTg ngy 10/10/2007 ban hnh Quy ch phi hp gia cỏc B, ngnh, a phng i vi cỏc vựng kinh t trng im, H Ni 71 Th tng Chớnh ph (2007), Quyt nh s 58/2007/Q-TTg ngy 04/5/2007 v vic phờ duyt quy hoch tng th phỏt trin kinh t xó hi tnh Thỏi Nguyờn n nm 2020, H Ni 72 Th tng Chớnh ph (2009), Quyt nh s 66/2009/Q-TTg ngy Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black 24/4/2009 v mt s c ch, chớnh sỏch phỏt trin nh cho cụng nhõn lao ng ti cỏc khu cụng nghip thuờ, H Ni Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black 23.73.Th tng Chớnh ph (2009), Quyt nh s 96/2009/Q-TTg ngy 22/7/2009 v vic sa i mt s iu ca Quyt nh s 65, 67 v 66/2009/Q-TTg, H Ni 24.74.Vừ Thy Trang (2010), "Nghiờn cu ỏnh giỏ s phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn, Tp Khoa hc v Cụng ngh, i hc Thỏi Nguyờn, (3), tr.15-17 25.75.ng Ngc Trõm (2013), "Thu hỳt cht xỏm t nc ngoi: Kinh Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black nghim ca i Loan i vi KCN Tõn Trỳc", http://www.khucong Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black nghiep.com.vn/nghiencuu/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/ Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black 887/Default.aspx, ngy 25/11/2013 Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black 26.76.Nguyn Vn Trung (2011), "Hai thp niờn phỏt trin", c san Bỏo u t, (12), tr.10-13 Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black 77 Nguyn Vn Trung (2011), Khu cụng nghip, khu ch xut nc ta: 20 Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black nm xõy dng v phỏt trin, K yu 20 nm xõy dng v phỏt trin Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black khu cụng nghip, khu ch xut, khu kinh t Vit Nam, H Ni Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black 170 27.78.Phm Anh Tun (2015), "Nõng cao vai trũ qun lý nh nc xõy dng cỏc Khu cụng nghip, Khu kinh t xanh", Tp Khu cụng nghip Vit Nam, (172 + 173), tr.82-84 Trn Ngc Hng (2009), Xõy dng v phỏt trin KCN, KKT - kt qu t Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0.69", Line spacing: Multiple 1.47 li, No bullets or numbering, Tab stops: 0.31", Left + Not at 0.39" c nm 2008 v nh hng iu hnh hot ng nm 2009, webstie KCN Vit Nam, H Ni 115 116 79 y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2009), Bỏo cỏo kt qu thc hin nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2009, phng hng, nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2010, Thỏi Nguyờn 80 y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2010), Bỏo cỏo kt qu thc hin nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2010, phng hng, nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2011, Thỏi Nguyờn 81 y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2010), Quyt nh s 341/Q-UBND ngy 11/02/2010 v vic phờ duyt iu chnh quy hoch phỏt trin cụng nghip tnh Thỏi Nguyờn n nm 2020, Thỏi Nguyờn Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black 82 y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2011), Bỏo cỏo kt qu thc hin nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2011, phng hng, nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2012, Thỏi Nguyờn Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black 83 y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2011), Bỏo cỏo hot ng nõng cao nng lc cnh tranh cp tnh nm 2011 v phng hng nhim v nm 2012, Thỏi Nguyờn Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black 171 84 y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2012), Bỏo cỏo hot ng nõng cao nng lc cnh tranh cp tnh nm 2012 v phng hng nhim v nm 2013, Thỏi Nguyờn Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black 85 y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2012), Bỏo cỏo Kt qu thc hin nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2012, phng hng, nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2013, Thỏi Nguyờn Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black 86 y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2012), Quyt nh s 1323/QUBND ngy 25/6/2012 v vic ban hnh k hoch hnh ng thc hin Chin lc phỏt trin bn vng tnh Thỏi Nguyờn giai on 2011- 2020, Thỏi Nguyờn 28.87.y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2013), Bỏo cỏo kt qu thc hin nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2013, phng hng, nhim Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2014, Thỏi Nguyờn 88 y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2013), Bỏo cỏo hot ng nõng cao nng lc cnh tranh cp tnh nm 2013 v phng hng nhim v nm 2014, Thỏi Nguyờn Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black 89 y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2014), Bỏo cỏo kt qu thc hin nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2014, phng hng, nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nm 2015, Thỏi Nguyờn 29.90.y ban nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2014), Bỏo cỏo s 51/BC-UBND ngy 28/3/2014 v kt qu nm thc hin chng trỡnh phỏt trn Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Italic, Font color: Black cụng nghip, tiu th cụng nghip, lng ngh tnh Thỏi Nguyờn giai on 2011-2015, Thỏi Nguyờn Vit c (2010), Quy hoch KCN Vit Nam - Bt cp & gii phỏp, Tp Kin trỳc Vit Nam, H Ni Vừ Thanh Thu (2006), Phỏt trin khu cụng nghip, khu ch xut n nm 2020, trin vng v thỏch thc, Tp Cng sn Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black 172 V i Thng (2011), Hon thin c ch, chớnh sỏch phỏt trin KCN, KCX, KKT, K yu 20 nm xõy dng v phỏt trin KCN, KCX, KKT Vit Nam, H Ni V Thnh Hng (2009), Gii phỏp PTBV cỏc KCN vựng KTT Bc b, Tp kinh t v phỏt trin, H Ni V Thnh Hng (2009), PTBV v kinh t cỏc KCN vựng KTT Bc b, thc trng v cỏc khuyn ngh chớnh sỏch, Tp KCN Vit Nam, H Ni V Thnh Hng (2010), Phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip Thc trng v khuyn ngh, Tp Kin trỳc Vit Nam 91 Vin Nghiờn cu ụng Bc A (2014), " S phỏt trin cỏc khu cụng nghip ti i Loan", H Ni 92 m Quang Vinh (2014), "Thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo Vit Nam bi cnh mi", Tp Kinh t v Phỏt trin, (204), tr.16 Ti liu ting Anh 93 Ashok Kundra (2000), The Performance of Indias Export Zones: A Comparison with the Chinese Approach, Sage Publicatians Pvt Ltd, New Delhi 94 Adam Smith (1973), Theory of Value distribution since, Ideology and economic theory, Cambridge University Press, UK 95 Alfred Weber (1909), Theory of The location, Regents of University of California, Stanta Barbara, USA 96 Benjamin Higgins and Ronald J Savoie (1997), Regional Development Theories & Their Application, Transaction Publishers New Brunswick, (USA) and London (UK) 117.97 B.H Roberts (2004), The application of industrial ecology principles and planning guidelines for the development of eco- Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0.69", Line spacing: Multiple 1.47 li, No bullets or numbering, Tab stops: 0.31", Left Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black 173 industrial parks: an Australian case study, A journal article from Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Journal of Cleaner Production, 12, pp 997-1010 Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black, Condensed by 0.2 pt 118.98 Charvalparit (2005), Options for environmental sustainability of the cride palm oil industry in Thailand through enhancement of industrial ecosystems, International Science index, 7(7), pp 271-278 99 Dalal Clayton, Barry; Bass Stephen; Sadler, Barry; Thomson, Koy; Sandbrook, Richard; Robins, Nick; and Hughes Ross (1994), national Sustainable Development Strategies: Experience and Dilemmas, October, Internationnal Institute for Environment and Development (IIEP), London 100 D Gibbs and P Deutz (2005), Implementing industriel ecology? Planning for eco-industrial parks in the USA, published by Elsevier, USA 119.101 Georges Hesnault (2005), Le developpement durdble: une mode ou un mode de gestion irreversible pour les PME des pays en transition, Ouverture Economique,10, pp 42-45 120.102 John P Blair (1991), Urban and Regional Economics, Richard D Irwin Inc, The Book Press Inc, USA Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black, Condensed by 0.2 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black, Condensed by 0.2 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black, Condensed by 0.2 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black, Condensed by 0.2 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black, Condensed by 0.2 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black, Condensed by 0.2 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black 103 Ludwig H Karin W and Lee Y-W (1997), Regional Development and Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Decentralization Policy in Souht Korea, Institute of Asian Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black, Expanded by 0.2 pt Studies, Singapore Formatted [28] Formatted [29] Formatted [30] Formatted [31] 104 Mydal and Rechardson (1976), Growth pole spillovers: the dynamics of backwashandspread,10, pp 1-9 121.105 Michael E Porter (1990), Theory competitive advantage of nations, Library Congress, [cataloging in-Publication Data] 106 Philip McCam (2001), Urban and Regional Economics, Oxford University Press Inc., New York Formatted: Font: Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: Not Bold, Font color: Black Formatted [32] Formatted [33] Formatted [34] Formatted [35] Formatted [36] Formatted [37] Formatted [38] Formatted [39] 174 107 Susan M Walcott (2003), Chinese Science and Technology Industrial Parks, Ashgate Publishing limited gower House, England 108 Understanding of Industrial management (Korean adition) 109 Vu Thanh Huong (2006), Competitiveness of industrial zones in Hanoi, Chepter 5, Business Evironment and Policies of Hanoi, The Publishing House of Social Labour, Hanoi 110 Vu Thanh Huong (2006), Unsustainable factorss in the development of industrial zones in Vietnam, Journal of Economics and Development, 22, pp 20-24 Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0.75", Line spacing: Multiple 1.53 li, Numbered + Level: + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: + Alignment: Left + Aligned at: 0.1" + Tab after: 0.35" + Indent at: 0.35", Tab stops: 0.38", Left + Not at 0.35" Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Ti liu ting Anh Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black 83 Ashok Kundra (2000), The Performance of Indias Export Zones: A Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Comparison with the Chinese Approach Published by Sage Publicatians Formatted: Indent: Left: 0.19", Line spacing: Multiple 1.53 li, No bullets or numbering Pvt Ltd Formatted: Indent: Left: 0.19", Line spacing: Multiple 1.53 li 84 Adam Smith (1973), Theory of Value distribution since, Ideology and Formatted: Indent: Left: 0.19", First line: 0", Line spacing: Multiple 1.53 li, Tab stops: Not at 0.39" economic theory, Cambridge University Press 85 Alfred Weber (1909), Theory of The location, Regents of University of California, Stanta Barbara, USA 86 Benjamin Higgins and Ronald J Savoie (1997), Regional Development Theories & Their Application, Transaction Publishers New Brunswick (USA) and London (UK) 87 B.H Roberts (2004), The application of industrial ecology principles and planning guidelines for the development of eco-industrial parks: an Australian case study A journal article from Journal of Cleaner Production, published by Elsevier, USA 175 88 Dalal Clayton, Barry; Bass Stephen; Sadler, Barry; Thomson, Koy; Sandbrook, Richard; Robins, Nick; and Hughes Ross, (1994), national Sustainable Development Strategies: Experience and Dilemmas, October, Internationnal Institute for Environment and Development (IIEP), London 89 D Gibbs and P Deutz (2005), Implementing industriel ecology? Planning for eco-industrial parks in the USA, published by Elsevier, USA 90 Georges Hesnault (2005), Le developpement durdble: une mode ou un Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black, French (France) mode de gestion irreversible pour les PME des pays en transition, Ouverture Economique No 10, CFVG Formatted: Font: 14 pt, Font color: Black, French (France) 91 Ludwig H Karin W and Lee Y-W (1997), Regional Development and Decentralization Policy in Souht Korea, Institute of Asian Studies, Singapore 92 Mydal and Rechardson (1976), Growth pole spillovers: the dynamics of backwashandspread, London Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, Not Bold, Font color: Black 93 Michael E Porter (1990), Theory competitive advantage of nations, Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Library Congress cataloging in-Publication Data 94 O Charvalparit (2005), Options for environmental sustainability of the cride palm oil industry in Thailand through enhancement of industrial ecosystems 95 Philip McCam (2001), Urban and Regional Economics, Oxford University Press Inc., New York, USA 96 Susan M Walcott (2003), Chinese Science and Technology Industrial Parks, Ashgate Publishing limited gower House, England 97 Understanding of Industrial management ( Korean adition) 98 Vu Thanh Huong (2006), Competitiveness of industrial zones in Hanoi, Chepter 5, Business Evironment and Policies of Hanoi, The Publishing House of Social Labour, Hanoi 176 99 Vu Thanh Huong (2006), Unsustainable factorss in the development of industrial zones in Vietnam Journal of Economics and Development, Vol 22, Hanoi Page 146: [1] Formatted Dat 3/25/2015 6:09:00 AM Font: Not Bold, Not Italic, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [1] Formatted Dat 3/25/2015 6:09:00 AM Font: Not Bold, Not Italic, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [2] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [2] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [2] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [3] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [3] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [3] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [3] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [3] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [3] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [4] Formatted Dat 3/25/2015 6:09:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [5] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [6] Formatted Dat 3/25/2015 6:10:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [7] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [8] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [9] Formatted Dat 3/25/2015 6:10:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [9] Formatted Dat 3/25/2015 6:10:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [9] Formatted Dat 3/25/2015 6:10:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [10] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [11] Formatted Dat 3/25/2015 6:10:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [12] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [13] Formatted Dat 3/25/2015 6:10:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [13] Formatted Dat 3/25/2015 6:10:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [13] Formatted Dat 3/25/2015 6:10:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [14] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [15] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [16] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [16] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [16] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [16] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [16] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [16] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [17] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript, Condensed by 0.3 pt Page 146: [18] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Not Italic, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript, Condensed by 0.3 pt Page 146: [18] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Not Italic, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript, Condensed by 0.3 pt Page 146: [19] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript, Condensed by 0.3 pt Page 146: [19] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript, Condensed by 0.3 pt Page 146: [19] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript, Condensed by 0.3 pt Page 146: [19] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript, Condensed by 0.3 pt Page 146: [20] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [21] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Not Italic, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [22] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [23] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Italic, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [24] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [24] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [24] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [24] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [25] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [26] Formatted Dat 3/25/2015 6:11:00 AM Font: Not Bold, Not Italic, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [27] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [27] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [27] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 146: [27] Formatted Customer 3/15/2015 12:39:00 PM Font: Not Bold, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript Page 173: [28] Formatted Dat 3/27/2015 2:19:00 AM Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black, Expanded by 0.2 pt Page 173: [29] Formatted Dat 3/25/2015 5:30:00 AM Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black, Expanded by 0.2 pt Page 173: [30] Formatted Dat 3/25/2015 5:30:00 AM Dat 3/27/2015 2:19:00 AM Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Page 173: [31] Formatted Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Page 173: [32] Formatted Dat 3/25/2015 5:30:00 AM Font: (Default) Times New Roman, Font color: Black Page 173: [33] Formatted Dat 3/25/2015 5:31:00 AM Dat 3/27/2015 2:19:00 AM Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Page 173: [34] Formatted Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Page 173: [35] Formatted Dat 3/25/2015 5:31:00 AM Dat 3/25/2015 5:31:00 AM Dat 3/25/2015 5:31:00 AM Dat 3/27/2015 2:19:00 AM Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Page 173: [36] Formatted Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Page 173: [37] Formatted Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Page 173: [38] Formatted Font: 14 pt, Not Bold, Italic, Font color: Black Page 173: [39] Formatted Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Black Dat 3/27/2015 2:19:00 AM
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Luận văn phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Luận văn phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay