(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015

24 117 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:09

(LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015(LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015(LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015(LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015 1 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẢI YẾN ẢNH HƯỞNG CẠNH TRANH CHIẾN LƯỚC MỸ - TRUNG TẠI ĐÔNG NAM Á ĐẾN ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành : Lịch sử Phong trào cộng sản, công nhân quốc tế giải phóng dân tộc Mã số : 62.22.03.12 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ HÀ NỘI – 2016 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp Phản biện 1: …………………………………………………………………………………………………………… Phản biện 2:…………………………………………………………………………………………………………… Phản biện 3:…………………………………………………………………………………………………………… Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi……giờ…… ngày…….tháng …… năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Bước sang kỷ XXI, châu Á - Thái Bình Dương (CA-TBD)trong có khu vực Đông Nam Á (ĐNA) trở thành trung tâm phát triển giới đồng thời nơi cạnh tranh liệt cường quốc, có Mỹ Trung Quốc Sau kiện 11/9/2001, Mỹ điều chỉnh chiến lược toàn cầu với mục tiêu hướng tới chống khủng bố thực vai trò lãnh đạo giới Đặc biệt đến thời Tổng thống B.Obama, Mỹ thực chiến lược “xoay trục” từ châu Âu - Đại Tây Dương sang CA-TBD nhằm kiểm soát tốt tầm ảnh hưởng khu vực sau thời gian lơ Về phíaTrung Quốc, sau gần 40 năm tiến hành cải cách lên trở thành cường quốc đe dọa vị bá chủ giới Mỹ ĐNA có vị trí quan trọng chiến lược cường quốc giới, có Mỹ Trung Quốc.Trước tham vọng độc chiếm Biển Đông Trung Quốc, Mỹ tăng cường diện ĐNA Chính cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA tạo nhiều ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực đếm phát triển củng cố giữ gìn độc lập dân tộc (ĐLDT) nước khu vực.Điều đặt quốc gia ĐNA, có Việt Nam trước thách thức không nhỏ, buộc nước phải có sách đối ngoại khôn khéo, mềm dẻo việc bảo vệ ĐLDT bối cảnh Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởngcạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Đông Nam Á đến độc lập dân tộc nước khu vực từ năm 2001 đến năm 2015”có ý nghĩa khoa học thực tiễn sâu sắc việc bảo vệ củng cố ĐLDTcủa nước ĐNA Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu luận án Luận án phân tích làm rõ ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA đến ĐLDT nước khu vực có Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015, đồng thời rút nhận xét, đề xuất đối sách nhằm bảo vệ vững ĐLDT chủ quyền quốc gia Việt Nam trước ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án Luận án tập trung giải nhiệm vụ chủ yếu sau: - Làm rõ khái niệm khung lý thuyết; Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA -Làm rõ thực trạng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNAtừ năm 2001 đến năm 2015 ảnh hưởng đếnĐLDT nước khu vực, có Việt Nam -Rút nhận xétvà kinh nghiệm công bảo vệ củng cố ĐLDT nước khu vực ĐNA vàđề xuất đối sách với Việt Nam trước ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận án sâu phân tích ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA đến ĐLDT nước khu vực có Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: Luận án sâu phân tích cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA số lĩnh vực chủ yếu ảnh hưởng đến ĐLDT nước khu vực, sở đó đề cập chủ trương, đường lối Việt Nam thời gian tới - Phạm vi thời gian:đề tài giới hạn từ năm 2001 đến năm 2015 - Phạm vi không gian: ĐLDT nước ĐNA, đặc biệt nước ASEAN Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận: Hệ thống quan điểm phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận quan hệ quốc tế, lý thuyếtchủ nghĩa thực; quan điểm đường lối, sách đối ngoại, chủ trương sách nêu cương lĩnh, văn kiện, nghị của Đảng Nhà nước Việt Nam - Phương pháp nghiên cứu: phương pháp lịch sử logic kết hợpvới phương pháp phân tích địa trị, nghiên cứu tình huống, so sánh hệ thống, tổng hợp… 5.Đóng góp khoa học luận án Làm rõ khái niệm khung lý thuyết để triển khai phân tích nội dung luận án như: khái niệm “cạnh tranh chiến lược”, “độc lập dân tộc”; lý thuyết Chủ nghĩa thực quan điểm Chủ nghĩa Mác Lênin cạnh tranh chiến lược Thông qua việc phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA 15 năm đầu kỷ XXI, luận án tóm lược lại biến đổi tình hình giới khu vực CA-TBD có ĐNA sau Chiến tranh lạnh, nhân tố ảnh hưởng đến cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung ĐNA Ngoài ra, vấn đề cốt lõi ảnh hưởng đến cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung Quốc vai trò khu vực ĐNA lợi ích chiến lược mối quan hệ phức tạp hai nước Luận án diễn biến cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Đông Nam Á từ năm 2001 đến năm 2015 ảnh hưởng đến độc lập dân tộc nước khu vực 4.Luận án nêu lên kinh nghiệm đối sách nước ĐNA trước ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung khu vực đề xuất với Việt Nam việc đưa giải pháp hợp lý để bảo vệ độc lập dân tộc bối cảnh Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Về lý luận: Góp phần làm rõ thêm cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung Quốc giai đoạn khu vực CA-TBD tác động đến trình củng cố ĐLDT nước ĐNA -Về thực tiễn: góp phần gợi mở số vấn đề thực tiễn viêc hoạch định triển khai sách đối ngoại Việt Nam bối cảnh Luận án tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu giảng dạy lịch sử giới đại, lịch sử phong trào cộng sản công nhân quốc tế, đồng thời góp phần phục vụ cho công tác đối ngoại Đảng Nhà nước ta Kết cấu luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án kết cấu thành chương với 13 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI Các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án tập trung vào hướng: thứ nhất, ĐNA chiến lược Mỹ Trung Quốc; thứ hai, đề cập đến chiến lược Mỹ Trung Quốc ĐNA ảnh hưởng đến khu vực; thứ ba, đối sách chung số nước ĐNA trước ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐÔNG NAM Á TRONG CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ VÀ TRUNG QUỐC 1.1.1 Các nghiên cứu nước Các công trình tập trung xem xét ĐNA vòng xoáy chiến lược tạo nên xu toàn cầu hóa thay đổi địa trị khu vực; chuyển động phức tạp ASEAN Những hội thách thức khu vực quốc gia, tiêu biểu như:cuốn sách “Biển Đông: Địa trị, lợi ích, sách hoạt động bên liên quan”do Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc (chủ biên) (2013), Nxb Thế giới;bài “Châu Á - Thái Bình Dương chiến lược Mỹ Trung Quốc” Nguyễn Ngọc Ánh (2012), tạp chí Quan hệ Quốc phòng, quý “Đông Nam Á lợi ích chiến lược Mỹ Trung Quốc” Lê Minh Trang, Trần Khánh (2014), tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 1.1.2 Các nghiên cứu nước Công trình nhà nghiên cứu sâu phân tích biến đổi tình hình an ninh khu vực ĐNA.Các tác giả nhận định ĐNA trọng điểm bố trí chiến lược Mỹ Trung Quốc, nơi nước lớn bên khu vực quan tâm “chăm sóc” lợi ích họ khiến tình hình nơi thiếu ổn định.Tiêu biểu : Công trình “The New Global Polictics of the Asia - Pacific” tác giả Michael K.Connors, Resmy Davison, Jorn Dosch (2004), Ursinus College; bài“Bàn cờ ĐNA nước cờ đột phá Việt Nam” GS Cốc Nguyên Dương (2013), báo mạng Hoàn Cầu, ngày 11/11 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ẢNH HƯỞNG CHIẾN LƯỢC MỸ - TRUNG TẠI ĐÔNG NAM Á 1.2.1 Các nghiên cứu nước Đề cập đến mối quan hệ Mỹ Trung Quốc giai đoạn nay, nghiên cứu cho rằngquan hệ Trung - Mỹ thể rõ hai mặt vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau.Tiêu biểu công trình:sách “Quan hệ Mỹ - Trung hợp tác cạnh tranh luận giải góc độ cân quyền lực”của tác giả Nguyễn Thái Yên Hương (2011),Nxb Chính trị Quốc gia sách “Quan hệ Mỹ - Trung Quốc: thập nên đầu kỷ XXI” tác giả Lê Khương Thùy (chủ biên) (2012), Nxb Khoa học Xã hội học Đề cập đến vấn đề chiến lược Mỹ Trung Quốc,các tác giả nghiên cứu phân tích giai đoạn chuyển biến điều chỉnh chiến lược trình triển khai Mỹ Trung Quốc sau chiến tranh lạnh có khu vực ĐNA.Tiêu biểu sách“Cạnh tranh chiến lược nước lớn khu vực Đông Nam Á hai thập niên đầu kỷ XXI tác động đến Việt Nam” tác giả Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên), (2013), Nxb Chính trị Quốc gia đề tài khoa học “Hợp tác cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Đông Nam Á tác động chúng khu vực Việt Nam thời kỳ hậu chiến tranh lạnh (giai đoạn từ 1991 đến 2010)”của tác giả Trần Khánh (2014) Các nhà nghiên cứu cho cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tạo cho quốc gia ĐNA có hội tiếp xúc nhiều nguồn vốn, nguồn đầu tư, nhiêncũng đứng trước thách thức suy yếu liên kết nội khối ASEAN, tăng thêm chạy đua vũ trang khu vực, ảnh hưởng đến ngoại giao song phương đa phương 1.2.2 Các nghiên cứu nước Các nghiên cứu nước cho cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tác động đến phương thức tập hợp lực lượng không ĐNA mà khu vực CA TBD, điều tạo tình không dễ xử lý nước khu vực làm gia tăng tính phức tạp quan hệ quốc tế như:sách“Chiến lược sách ngoại giao Trung Quốc”của tác giả Sở Thụ Long, Kim Uy (2008), Nxb Chính trị Quốc gia “The United States and China in East Asia: Dynamics of A Volatile Volatile”và “The Strategic Situation and Prospects of China-U.S Relations” tác giả Shi Yinhong (2007), tạp chí China and World Affairs, No.2 1.3 CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC MỸ - TRUNG 1.3.1 Các nghiên cứu nước Các nhà nghiên cứu đề xuất đối sách nước ĐNA sách ngoại giao trước cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung Quốc, tiêu biểu như: sách “Hợp tác liên kết ASEAN tham gia Việt Nam” Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Hữu Cát Nguyễn Thị Quế (2006), Nxb Chính trị Quốc gia bài“Tầm nhìn Cộng đồng kinh tế ASEAN sau 2015 số vấn đề đặt ra” tác giảNguyễn Huy Hoàng, Ngô Thảo Quỳnh (2015), tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số Trong công trình nghiên cứu như: Độc lập, tự chủ - định hướng nguyên tắc bất biến đối ngoại Việt Nam” Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (2014), tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 3; bài“Sự sáng tạo đường lối đối ngoại Đảng ta thời kỳ đổi mới” tác giả Nguyễn Tất Giáp (2015), tạp chí Lý luận trị, số “Đổi phương thức lãnh đạo Đảng lĩnh vực bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia thời kỳ hội nhập quốc tế” tác Ngô Xuân Lịch (2015),tạp chí Cộng sản số 868, nhà khoa học cho chínhsự đổi tư duyđường lối đối ngoại, sáng tạo kết hợp cách hiệu sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại, đưa nước ta ngày chủ động tích cực hội nhập sâu rộng với khu vực giới 1.3.2 Các nghiên cứu nước Các chuyên gia khẳng định hầu ASEAN lựa chọn phương án quan hệ với Mỹ Trung Quốc để phát triển đất nước tránh bị lệ thuộc vào cường quốc cho nước ASEAN cần phải đoàn kết nhiều nữa,tiếp tục kiên trì thực sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóatrước hành động nguy hiểm Trung Quốc Biển Đông Tiêu biểu hai “The Effect of US - China’s Competition on Southeast Asian Countries”(2013), tạp chí Quan hệ Quốc phòng, quý 3và“China’s Rise and the Meaningful lesson to East Asia” (2014), Thông tin vấn đề lý luận, số 6của tác giả Takashi Shiraishi Đánh giá chung tình hình nghiên cứu nước Nhìn chung, công trình khoa học chủ yếu sâu nghiên cứu khía cạnh riêng biệt, làm rõ vấn đề cụ thể quan hệ quốc tế Các khoa họcnước ngoàinghiên cứu đề tài có phần phong phú, đa dạng, có tính chất chuyên sâu, bản, hệ thống Các công trình công bốthường phân tích vấn đềdựa góc độ quan hệ quốc tế mà chưa có tác giả đứng góc độ ĐLDT để nghiên cứu Tuy nhiên, công trình trênlà tài liệu quý báu, góp phần không nhỏ thành công luận án Những vấn đề chưa giải quyết: Thứ nhất, tác giả chưa sâu vấn đề an ninh phi truyền thống tác động đến ĐLDT nước khu vực Thứ hai, tác giả phân tích cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trungảnh hưởng đến quyền tự quốc gia, dân tộc, đến sinh mệnh trị, phát triển đất nước khu vực Những vấn đề tập trung lý giải làm rõ thêm: Một là, lý giải rõ nguyên nhân diễn điều chỉnh chiến lược Mỹ Trung Quốc khu vực ĐNA gần Hai là, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA gồm nội dung gì, có ảnh hưởng công bảo vệ, củng cố chủ quyền quốc gia ĐLDT nước khu vực Ba là, luận án đưa nhận xét, kinh nghiệm, đối sách nước ĐNA đề xuất đối sách với Việt Nam bảo vệ ĐLDT trước ảnh hưởng từ cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA Chương 10 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC MỸ TRUNGTẠI ĐÔNG NAM Á TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015 2.1 MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC 2.1.1 Khái niệm cạnh tranh chiến lược Cạnh tranh chiến lược ganh đua, đấu tranh nước liên minh nước với đối thủ phương châm, phương cách, sách mưu lược hoạch địnhtrong khoảng thời gian định, nhằm thực mục tiêu đề để giành phần hơn, phần thắng vị thế, quyền lực, ảnh hưởng hay lợi ích toàn phương diện Cạnh tranh nước lớn chi phối làm phức tạp mối quan hệ, tạo thay đổi hợp tác nước, cường quốc Điều làm tăng tính phụ thuộc nước vào nhiều hơn, kéo theo việc tập hợp lực lượng cường quốc có thay đổi phức tạp, gây biến chuyển địa trị, địa kinh tế tác động trực tiếp đến lợi ích nước khác Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung dẫn đến xung đột hai nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến trình bảo vệ ĐLDT nước phát triển; đến quyền tối cao việc định đoạt vấn đề nước quyền bình đẳng quan hệ quốc tế, quyền tự định vấn đề đối ngoại quốc gia dân tộc… nước, khu vực toàn giới 2.1.2.Khái niệm độc lập dân tộc Độc lập dân tộc đích trực tiếp công giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, đô hộ xâm lược từ bên để khẳng định quyền làm chủ đất nước quyền phát triển dân tộc, thống lãnh thổ chủ quyền quốc gia, độc lập tự chủ mối quan hệ với quốc gia dân tộc khác với cộng đồng quốc tế, ấm no, tự do, hạnh phúc nhân dân Hiện nay, hầu hết nước phát triển giành độc lập trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật nhiều phụ thuộc vào 11 nước phát triển Thông qua sách đầu tư, hỗ trợ, viện trợ kinh tế nước lớn thường giá, mặc điều kiện trị, dùng kinh tế để đổi lấy trị tạo nguy xâm phạm đến ĐLDT, chủ quyền an ninh quốc gia 2.1.3 Lý thuyết Chủ nghĩa Hiện thực cạnh tranh nước lớn Nội dung Chủ nghĩa Hiện thực là: lợi ích yếu tố quan hệ quốc tế đảm bảo quyền lực Quan hệ quốc tế mô tả cạnh tranh giành quyền lực nước theo đuổi lợi ích quốc gia, xung đột chất quan hệ quốc tế.Các nước lớn tìm cách làm thay đổi cục diện giới đồng thời tác động, gây ảnh hưởng tới nước phát triển, nước nhỏ mình, hi sinh quyền lợi nước nhỏ để thỏa mãn quyền lợi nước lớn 2.1.4 Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin cạnh tranh chiến lược Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin cạnh tranh chủ yếu dựa vận động đấu tranh giai cấp, mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, mâu thuẫn sở hạ tầng với kiến thức thượng tầng Xã hội quốc tế hệ thống giới, xung đột quốc tế, hợp tác quốc tế, cục diện giới v.v giải quan hệ hai giai cấp với 2.2 NHÂN TỐ QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 2.2.1.Những biến đổi tình hình giới sau Chiến tranh lạnh Thế giới độ sang trật tự giới mới, trật tự đa cực Vị lãnh đạo Mỹ bị lung lay gặp nhiều thách thức Hiện nay, với số nước lớn khác, Mỹ Trung Quốc có vai trò quan trọng việc tác động đến bối cảnh, đến ĐLDT, hòa bình ổn định quốc gia, khu vực Hòa bình, hợp tác phát triển xu lớn; chiến tranh cục bộ, xung đột chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên cạnh tranh kinh tế diễn gay gắt Các vấn đề toàn cầu, an ninh truyền thống an ninh phi truyền thống diễn biến ngày phức tạp Các nước lớn vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh gay gắt, chi phối làm phức tạp quan hệ quốc tế 12 2.2.2.Tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương Hiện nay, CA-TBD có ĐNA khu vực kinh tế phát triển xem “điểm sáng” kinh tế toàn cầu, có vị trí địa trị quan trọng cường quốc kỷ XXI Đặc tính bật ĐNA chế độ trị đa dạng; trình độ phát triển không đồng đều; đa dân tộc, đa tôn giáo, có văn hóa “đoàn kết, thống đa dạng Quá trình đấu tranh bảo vệ củng cố ĐLDT khu vực ĐNAdiễn sôi động nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng.ASEAN từ Hiệp hội nước nghèo chậm phát triển, nay, Cộng đồng ASEAN vươn lên với nhiều thành tích đáng nể, có kinh tế đứng thứ bảy giới 2.3 ĐÔNG NAM Á TRONG LỢI ÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ VÀ TRUNG QUỐC 2.3.1.Đông Nam Á lợi ích chiến lược củaMỹ Về địa trị, chiến lược, khu vực động nhất, trung tâm quyền lực toàn cầu trọng tâm chiến lược “tái cân bằng” nhiệm kỳ Tổng thống B.Obama.Về chiến lược an ninh - quân sự, Biển Đông mắt xích trọng yếu hệ thống quân ven biển Mỹ châu Á, nơi hỗ trợ đắc lực cho việc trì “vành đai sắt” khống chế Trung Quốc phía Đông, đảm bảo nguyên trạng cho Đài Loan củng cố quan hệ đồng minh chiến lược Mỹ khu vực.Về kinh tế - thương mại, thị trường đầu tư lớn, nơi tiêu thụ hàng hóa công nghiệp chế tác, mang lại lợi nhuận cao cho Mỹ Các nước ĐNA có nguồn nhân lực dồi dào, sức lao động rẻ, mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư có lợi cho người tiêu dùng Mỹ với chất lượng sản phẩm đảm bảo, giá rẻ Ngoài ra, cấu kinh tế Mỹ nước ĐNA có khả hỗ trợ, bổ sung cho nhau, mang lại lợi ích cho hai phía.Về văn hóa - giáo dục, ĐNA nằm chiến lược quảng bá giá trị Mỹ 2.3.2 Đông Nam Á lợi ích chiến lược Trung Quốc Về địa trị, chiến lược,là mắt xích quan trọng cho chiến lược tiến giới xuống châu Đại Dương; cửa ngõ để Trung Quốc mở rộng 13 ảnh hưởng, phá vỡ bao vây, phong tỏa Mỹ.Về an ninh – quân sự, khu đệm chắn bên trực tiếp bảo vệ an ninh quốc gia phía Đông Nam Trung Quốc.Các quần đảo Biển Đông Trung Quốc xem chiến lược để phòng thủ, ngăn chặn, kiểm soát tuyến đường biển công đất liền.Về kinh tế - thương mại, nơi hấp dẫn , làđối tác quan trọng để Trung Quốc phát triển kinh tế, thực chiến lược “Đại khai phá miền Tây", dự án “một trục hai cánh” nhằm mở rộng hành lang, vành đai kinh tế qua mở rộng ảnh hưởng khu vực.Về văn hóa - giáo dục, văn hóa tương đồng công cụ để Trung Quốc tập hợp lực lượng chống lại giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây, đồng thời giúp Trung Quốc dễ dàng hợp tác với nước khu vực 2.4 DIỄN BIẾN QUAN HỆ MỸ - TRUNG Quan hệ Mỹ - Trung trải qua bước thăng trầm lịch sử Đặc điểm quan hệ Mỹ - Trung Quốc phức tạp, thiếu lòng tin lẫn nhau, đan xen hai xu hướng vừa hợp tác vừa đấu tranh; vừa kiềm chế, vừa đối thoại, tác động không nhỏ đến tình hình trị giới khu vực ĐNA Cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng lợi ích Mỹ Trung Quốc khu vực Tây Thái Bình Dương, có ĐNA diễn ngày liệt, chứa đựng nguy bùng nổ xung đột lớn Chương THỰC TRẠNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM ÁTRONG CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC MỸ - TRUNG TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015 3.1 THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC MỸ - TRUNG TẠI ĐÔNG NAM Á Tại ĐNA, Mỹ triển khai chiến lược bao gồm: chiến lược toàn cầu hóa, chiến lược sức mạnh thông minh, chiến lược xoay trục, chiến lược tái cân Về phía Trung Quốc, nước tập trung triển khai bốn sách lớn là: chiến lược ngoại giao nước lớn, chiến lược ngoại giao với láng giềng, chiến lược lượng chiến lược biển 3.1.1.Cạnh tranh lĩnh vực trị - ngoại giao 14 Trong chế hợp tác đa phương,Trung Quốc chủ động sáng lập tích cực tham gia chế khu vực ĐNA; xác định lấy ĐNA mũi công thông qua việc tích cực xây dựng quan hệ hữu nghị, lấy tảng phát triển kinh tế có lợi với ASEAN, làm giảm tiến tới xóa bỏ thuyết “mối đe dọa từ Trung Quốc” từ tập hợp lực lượng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế, thể vai trò nước lớn có trách nhiệm để tranh giành ảnh hưởng ĐNA với Mỹ, kiềm chế ảnh hưởng Mỹ khu vực, ngăn chặn Mỹ liên minh quân với nước ĐNAbao vây Trung Quốc Về phía Mỹ, thông qua việc tham gia đóng vai trò tích cực vào tổ chức, diễn đàn ASEAN, nước nàythúc đẩy liên kết theo hướng thể chế hóa; xây dựng chế nhân quyền triển khai chế giải tranh chấp Biển Đông Ngoài ra, Mỹ hợp tác với nước khu vực Nhật Bản, Ấn Độ vấn đề can dự Biển Đông để kiềm chế Trung Quốc; Mỹ đẩy mạnh trao đổi hợp tác với Trung Quốc, lôi kéo nước tham gia có trách nhiệm vào chế khu vực Về quan hệ song phương, Trung Quốc coi việc củng cố quan hệ với nước láng giềng khu vực ưu tiên quan trọng, thực sách “láng giềng hữu hảo”, “tam lân” phương châm “hợp tác thắng”, “cùng phát triển, phồn vinh”, “gác tranh chấp, khai thác”, nỗ lực xóa bỏ “Thuyết đe dọa từ Trung Quốc” ĐNA.Tuy nhiên, vấn đề Biển Đông, Trung Quốc thực sách “ngoại giao vạch đường đỏ”,đe dọa trừng phạt nước có thái độ cứng rắn tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc bất chấp trái ngược với quy định hàng hải quốc tế Mỹ tăng cường củng cố mở rộng mối quan hệ hợp tác với Indonesia, Việt Nam;lôi kéo Myanmar thoát khỏi tầm ảnh hưởng Trung Quốc Hiện nay, mức độ quan hệ Mỹ với nước ĐNA chia làm ba nhóm: đồng minh thân thiết (Thái Lan Philippines); đối tác chiến lược(Singapore) vàđối tác chiến lược tiềm (Indonesia, Malaysia Việt Nam) 3.1.2 Cạnh tranh lĩnh vựcan ninh -quốc phòng Biển Đông trở thành nơi Trung Quốc Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng liệt mặt trận an ninh - quốc phòng Nếu Trung Quốc tham vọng độc chiếm Biển Đông,với yêu sách “đường lưỡi bò” coi Biển Đông “lợi ích cốt lõi”thì Mỹ 15 tuyên bố Biển Đông nơi Mỹ có “lợi ích quốc gia”, đồng thời khẳng định bảo vệ lợi ích tự hàng hải lợi ích công ty làm ăn Biển Đông Trong20 năm qua, Trung Quốc không ngừng tiến hành đại hóa quân đội, tiềm lực quân sự, đặc biệt lực lượng hải quân Trung Quốc muốn khẳng định với giới thức trở thành nước lớn, cường quốc biển, mặt khác nhằm đe dọa nước ĐNA cảnh cáo nước lớn có Mỹ không nên can thiệp vào vấn đề Biển Đông Về phía Mỹ, việc việc tập hợp lực lượng chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu nước mở rộng ngoại giao an ninh trọng vào vấn đề an ninh biển, có vấn đề tranh chấp chủ quyền tự hàng hải Biển Đông.Mỹ tăng cường, mở rộng diện quân lực lượng không quân hải quântrong khu vực để trì bá quyền, bảo vệ lợi ích mình.Mỹ có tuyến răn đe chiến lược bao vây Trung Quốc 3.1.3 Cạnh tranh lĩnh vực kinh tế - thương mại Với phương châm“kinh tế ưu tiên, trị theo sát, lấy kinh tế lôi kéo trị, thúc đẩy trị”, thông qua quan hệ kinh tế để tạo đột phá trị, an ninh.Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế để tăng cường ảnh hưởng khu vực Trong đó, chiến lược kinh tế Mỹ ĐNA nhằm biến khu vực trở thành thị trường tự hóa kiểu phương Tây tạo thị trường cho hàng hóa công nghệ cao Mỹ Mỹ mở rộng quan hệ kinh tế song phương đa phương, thông qua việc nâng cao vai trò APEC để thúc đẩy tự buôn bán, đầu tư hợp tác phát triển, thúc đẩy đàm phán TPP nhằm ngăn chặn ảnh hưởngkinh tế Trung Quốc với khu vực Cạnh tranh Mỹ Trung Quốc việc giành giật thị trường ĐNA ngày trở nên liệt Nếu như, Trung Quốc hướng tới việc kết nối khu vực quốc gia giới thương mại với Trung Quốc tâm điểm, cách mở tuyến đường thương mại lớn Mỹ lại hướng tới việc thiết lập 16 quy định luật chơi để tăng tính kết nối cao độ kinh tế với kinh tế Mỹ 3.1.4 Cạnh tranh lĩnh vực văn hóa - giáo dục Trong vấn đề giáo dục, Trung Quốc coi giáo dục ưu tiên quốc gia việc triển khai phổ biến văn hóa Trung Hoa Một phương thức tuyên truyền văn hóa Trung Quốc thành lập Học viện Khổng tử khắp giới, mà ĐNA trọng điểm Ngoài ra, sách cấp thị thực cho lưu học sinh Trung Quốc dễ dàng, khác hẳn với việc thắt chặt cấp thị thực cho lưu học sinh Mỹ Chính sách khuyến khích học sinh nước ĐNA tới Trung Quốc lưu học, mở rộng ảnh hưởng trường đại học Trung Quốc Để đối phó lại động thái Trung Quốc, Mỹ phát huy giá trị văn hóa giáo dục tiên tiến, đại giới; xây dựng nhiều chương trình du học với học bổng hấp dẫn cho khu vực ĐNA Trong vấn đề truyền thông, Chính phủ Mỹ coi việc trì địa vị dẫn đầu truyền thông tin tức toàn cầu, đảm bảo quan niệm giá trị Mỹ tiếp tục ảnh hưởng tích cực đến văn hóa quốc gia khác.Mỹ coi trọng việc sử dụng công cụ truyền thông đại chúng để truyền tải giá trị văn hóa họ giới Trong đó, Trung Quốc tăng cường tận dụng phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh đất nước, người, văn hóa Trung Hoa Tốc độ mở rộng phạm vi phủ sóng chương trình truyền thanh, truyền hình toàn giới, phim truyền hình dã sử hoành tráng, dài tập chiếu khung vàng nước ĐNA 3.2 ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 3.2.1 Ảnh hưởng đến an ninh chủ quyền quốc gia -Ảnh hưởng tích cực: giúp ĐNA cân quan hệ với nước lớn; hạn chế bất đồng bùng nổ thành xung đột vũ trang -Ảnh hưởng tiêu cực: Một là, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chủ quyền biển đảo quốc gia khu vực ĐNA; Hai là, gây bất ổn trị nước khu vực; Ba 17 là, ảnh hưởng đến việc tự chủ việc sách phát triển đất nước, gây bất ổn an ninh nước khu vực; Bốn là, làm gia tăng sức mạnh quốc phòng, chạy đua vũ trang gây bất ổn khu vực; Năm là, làm bùng phát vấn đề an ninh phi truyền thống 3.2.2 Ảnh hưởng đến phát triển đất nước khu vực - Tạo hội: Thứ nhất, mở rộng quan hệ thương mại - đầu tư; Thứ hai, giúp phủ có cách nhìn toàn diện, học hỏi nhiều kinh nghiệm việc cải cách cấu kinh tế; Thứ ba, tạo thị trường rộng lớn trở thành thị trường hấp dẫn nước lớn; Thứ tư, tạo hội cho Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc nhà đầu tư phương Tây chuyển hướng đầu tư sang ĐNA giúp kinh tế khu vực phát triển; Thứ năm, tăng cường hội nhập phong phú thêm văn hóa dân tộc -Nảy sinh nhiều thách thức: Thứ nhất, lợi ích kinh tế ASEAN ảnh hưởng phải hình thành cộng đồng sớm dự kiến; Thứ hai, kinh tế yếu kém, lạm phát tăng cao đầu tư nhiều vào quân sự; Thứ ba, lệ thuộc kinh tế kéo theo lệ thuộc trị vào Trung Quốc Mỹ; Thứ tư, rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân; Thứ năm, buộc quốc gia ĐNA lựa chọn TPP hay RCEP; Thứ sáu, ảnh hưởng đến cạnh tranh thị trường khu vực 3.2.3 Ảnh hưởng đến vị quốc tế tập hợp lực lượng khu vực -Ảnh hưởng thuận lợi: Thứ nhất, tạo điều kiện nâng cao vai trò vị thế, uy tín, ảnh hưởng khu vực quốc tế; Thứ hai, tạo hội cho ASEAN trở thành người dẫn đầu khu vựcvới việc thúc đẩy liên kết, hợp tác khu vực quốc tế,phối hợp tìm kiếm giải pháp đảm bảo, ổn định hòa bình -Ảnh hưởng nghịch:làm đoàn kết, gây chia rẽ nội ASEAN, đặc biệt vấn đề Biển Đông khiến cho việc tập hợp lực lượng trở nên phức tạp 3.3 ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘC LẬP DÂN TỘC VIỆT NAM 3.3.1 Ảnh hưởng tích cực 18 Thứ nhất, tạo điều kiện cho Việt Nam nâng cao vai trò, vị trị trường quốc tế khu vực; Thứ hai, tạo thuận lợi cho Việt Nam triển khai thực sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế từ củng cố độc lập tự chủ mở rộng hội nhập quốc tế; Thứ ba, Việt Nam có hội để học hỏi, tăng cường quan hệ hợp tác an ninh - quốc phòng với nước lớn có tiềm lực quân sự, công nghiệp kỹ thuật đại; Thứ tư, đảm bảo chủ quyền lãnh thổ đối phó với vấn đề an ninh phi truyền thống; Thứ năm, làm tăng vị Việt Nam việc hợp tác liên kết kinh tế cho khu vực giới; Thứ sáu, Việt Nam có điều kiện thuận lợi tiếp xúc, giao lưu văn hóa, làm giàu văn hóa truyền thống, đồng thời đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, nâng cao vị văn hóa Việt Nam trường quốc tế 3.3.2 Ảnh hưởng tiêu cực Thứ nhất, tạo nhiều thách thức an ninh quốc gia Tham vọng Mỹ Trung Quốc ĐNA gây tình khó xử cho Việt Nam quan hệ với nước lớn Việt Nam bị kẹt giữa, trở thành “bia đỡ đạn” đối thủ Trong vấn đề Biển Đông, chủ quyền biển đảo Việt Nam ảnh hưởng nghiêm trọng Mỹ Trung Quốc bắt tay Biển Đông Ngoài ra, Trung Quốc mạnh tay đầu tư thuê đất nơi trọng yếu điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng Việt Nam Thứ hai, ảnh hưởng đến phát triển củađất nước Sự xâm nhập nhà thầu Mỹ, Trung Quốc khiến nhà thầu Việt Nam cạnh tranh hạn chế lực cạnh tranh Các doanh nghiệp nước bị thua sân nhà Những mặt hàng Việt Nam xuất sang Mỹ Trung Quốc hàng hóa thô, sơ chế, có giá trị tăng thấp Trong đó, mặt hàng Việt Nam nhập mặt hàng thành phẩm có giá trị gia tăng cao Điều cho thấy cán cân thương mại Việt Nam có xu hướng phụ thuộc ngày nhiều vào hàng hóa nhập từ Mỹ Trung Quốc.Kinh tế Việt Nam dễ bị ảnh hưởng phụ thuộc vào kinh tế hai cường quốc này, rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” 19 Với động thái giành hết dự án trọng điểm, Trung Quốc thể rõ ý đồ thâu tóm quyền lợi, ép kinh tế Việt Nam phải chịu phụ thuộc vào Trung Quốc Chương NHẬN XÉT VỀ ẢNH HƯỞNG CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC MỸ- TRUNG TẠI ĐÔNG NAM Á TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỐI SÁCH CỦA CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC NHẰM BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC 4.1 NHẬN XÉT VỀ ẢNH HƯỞNG CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC MỸ TRUNG TẠI ĐÔNG NAM Á Thứ nhất, ĐNA điểm xoáy chiến lược, nơi đan xen, giao thoa lợi ích trước mắt lâu dài nước lớn, trước hết Mỹ Trung Quốc; Thứ hai, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung có ảnh hưởng tới nhiều mặt, đa chiều nhiều cấp độ tới khu vực; Thứ ba, gia tăng cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung làm cho mâu thuẫn, xung đột địa trị khu vực tăng nhanh nhiều cấp độ tới khu vực; Thứ tư, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA ảnh hưởng đến phát triển, làm thay đổi tư duy, cách tiếp cận hành động nước khu vực việc củng cố ĐLDT bối cảnh mới; Thứ năm, giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2015, nước ĐNA ASEAN nói chung trọng nhân tố nước lớn hoạch định triển khai sách đối ngoại; Thứ sáu, diễn biến cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung gần hai thập niên đầu kỷ XXI cho thấy hai nước lớn tìm cách thâm nhập sâu, tăng cường diện mặt vào nước ĐNA tạo diễn biến trị phức tạp nhạy cảm số nước khu vực; Thứ bảy, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA ngày gia tăng thâm nhập hai nước vào khu vực mức độ ảnh hưởng đến ĐLDT nước khu vực lớn 4.2 ĐỐI SÁCH CỦA ASEAN TRƯỚC CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC MỸ - TRUNG ĐẾN ĐỘC LẬP DÂN TỘC KHU VỰC 4.2.1 Đối sách ASEAN 20 Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác, đoàn kết khu vực, phát triển, xây dựng thành công Cộng đồng ASESAN nhằm tăng cường sức mạnh khu vực; Thứ hai, tăng cường hợp tác với cường quốc, nâng cao vị ASEAN chế trường quốc tế; Thứ ba, tăng cường hợp tác việc giải tranh chấp chủ quyền Biển Đông, tích cực đưa sáng kiến nhằm bảo đảm, ổn định cho khu vực; Thứ tư, tăng cường điều chỉnh cấu kinh tế nhằm đối phó với ảnh hưởng cạnh tranh Mỹ - Trung bảo vệ ĐLDT; Thứ năm,tăng cường quan hệ với Trung Quốc, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược; Thứ sáu, tăng cường quan hệ hợp tác với Mỹ - trở thành đối tác chiến lược 4.2.2 Đối sách số nước Đông Nam Á Đứng trước việc cạnh tranh chiến lược hai cường quốc khổng lồ Mỹ Trung Quốc ngày căng thẳng, hầu ASEAN lựa chọn phương án quan hệ với Mỹ Trung Quốc để phát triển đất nước tránh bị lệ thuộc vào cường quốc Phillippines có mối quan hệ gắn bó với Mỹ, quan hệ quốc phòng Năm 2013, Philippines khởi kiệnTrung Quốc đồ"đường lưỡi bò" Tòa án Trọng tài Thường trực xử thắng kiện vào năm 2016 Mặc dù có nhiều bất đồng tranh chấp Biển Đông lợi ích kinh tế Trung Quốc đem lại, Philippines tăng cường hợp tác, đầu tư với nước Tại Myanmar có nhiều cải cách đáng kể trị, kinh tế, chuyển từ chế độ độc tài quân sựsang chế độ dân Trong sách đối ngoại, Myanmar chuyển từ quan hệ song phương sang hội nhập khu vực quan hệ đa phương, tăng cường quan hệ với Mỹ nước lớn khu vực dần xa rời lệ thuộc vào Trung Quốc.Còn Campuchia cố gắng tận thu lợi ích có từ cạnh tranh hai cường quốc Campuchianhận đầu tư viện trợ khổng lồ từ Trung Quốc, đổi lại nước sức ủng hộ lập trường Trung Quốc vấn đề Biển Đông, điều gây bất lợi cho nước khối ASEAN.Việt Nam chủ trương hòa bình, hợp tác bình đẳng có lợi với tất nước không phân biệt chế độ trị sở nguyên tắc tồn hòa bình Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam tăng cường hợp tác, phát triển kinh tế không lùi bước vấn đề chủ quyền biển, đảo Với Mỹ, Việt Nam tăng 21 cường hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật kiên định giữ vững chủ quyền hệ tư tưởng Các nước ASEAN lại có bước khôn khéo, linh hoạt nhằm cần lợi ích, bảo vệ độc lập dân tộc quan hệ với Mỹ Trung Quốc, tận dụng hội hạn chế bất lợi trước vòng xoáy cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đem lại 4.3 KINH NGHIỆM VỀ ĐỐI SÁCH CỦA ASEAN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỐI SÁCH VỚI VIỆT NAM TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC MỸ - TRUNG Ở ĐÔNG NAM Á HIỆN NAY 4.3.1 Kinh nghiệm đối sách ASEAN Một là, nhận thức đắn xu phát triển thời đại; biểu xây dựng củng cố ĐLDT bối cảnh toàn cầu hóa; Hai là, đoàn kết nội khối,đồng thuận cao việc giải vấn đề liên quan đến lợi ích cộng đồng , đối phó với thách thức quan hệ quốc tế; Ba là, xử lý mối quan hệ quốc tế mềm dẻo,linh hoạt; đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên hết nhằm bảo vệ thắng lợi ĐLDT tình hình mới; Bốn là, thực coi phát triển kinh tế nhân tố hàng đầu công xây dựng củng cố ĐLDT; Năm là, xây dựng quốc phòng vững mạnh, đại 4.3.2 Đề xuất đối sách Việt Nam 4.3.2.1 Đối sách chung Thứ nhất, lợi ích quốc gia, dân tộc phải đặt lên hàng đầu sách; Thứ hai, cần tiếp tục thực nghị Đảng sách đối ngoại; Thứ ba, tăng cường phát triển đất nước mặt, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia yếu tố then chốt; Thứ tư, tăng cường đoàn kết, thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia láng giềng; Thứ năm, cần quan tâm trọng vấn đề truyền thông, thông tin, thông tin đối ngoại; Thứ sáu, Việt Nam cần xây dựng hiểu biết, tin cậy với nước khu vực quốc tế 4.3.2.2 Đối sách cụ thể với Mỹ Trung Quốc - Đối sách với Mỹ, Việt Nam cần tăng cường hợp tác với Mỹ lĩnh vực kinh tế thương mại, khuyến khích công ty doanh nghiệp Mỹ đầu tư Việt Nam lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chất lượng cao thăm dò 22 khai thác dầu khí; tranh thủ vai trò tiếng nói Mỹ diễn đàn đa phương việc ủng hộ ASEAN vấn đề Biển Đông Tuy nhiên, Việt Nam phải kiên định giữ vững quan điểm chủ quyền hệ tư tưởng mình, cảnh giác với mối quan hệ Mỹ Trung Quốc để tránh rơi vào tình trạng nước lớn lợi ích mà thỏa hiệp xâm hại lợi ích Việt Nam -Đối sách với Trung Quốc, Việt Nam nên kiên trì giữ mối quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, có lợi phát triển Trong số vấn đề bất đồng, Việt Nam không gây căng thẳng, làm phức tạp hơn, tránh đối đầu trực tiếp, cần đấu tranh cách khôn khéo, mềm dẻo với Trung Quốc diễn đàn quốc tế, có thái độ kiên phản đối Trung Quốc hành động vi phạm toàn chủ quyền Việt Nam; kiên bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Tổ quốc KẾT LUẬN Sự trỗi dậy nhanh chóng Trung Quốc suy giảm sức mạnh Mỹ 15 năm đầu kỷ XXI làm thay đổi vai trò, tương quan ảnh hưởng quyền lực nước giới nói chung, ĐNA nói riêng Quan hệ Trung - Mỹ từ năm 2001 đến có nhiều thay đổi ngày ảnh hưởng mạnh, khó lường đến trị, an ninh, kinh tế khu vực Đông Nam Á Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ĐNA đã, tiếp tục diễn biến phức tạp, thể rõ đặc trưng quan hệ hai cường quốc vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đấu tranh, cạnh tranh kiềm chế lẫn Cả Mỹ Trung Quốc dốc tiền của, công sức dùng chiêu kinh tế để đổi lấy trị, tăng tầm ảnh hưởng với nước ĐNA, tăng tính lệ thuộc nước vào để gây áp lực, kiềm chế với nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến độc lập dân tộc nước tình hình an ninh, trị khu vực ĐNA Tại Việt Nam, Mỹ Trung Quốc muốn Việt Nam đứng phía Trung Quốc muốn Việt Nam ổn định không đủ mạnh, không sân sau phải phụ thuộc vào Trung Quốc Mỹ muốn Việt Nam liên minh 23 để trì vai trò lãnh đạo ĐNA châu Á, không muốn gánh vác trách nhiệm bảo vệ Việt Nam, đặc biệt bối cảnh khác biệt chế độ trị giá trị quốc gia dân tộc Việt Nam cần tỉnh táo, tránh cách nhìn phiến diện, chiều thấy mặt tốt mà không thấy mặt tiêu cực Trên sở đó, Việt Nam cần xác định tăng cường hợp tác tận dụng tất hội có quan hệ với hai cường quốc này, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực trước cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Chỉ có Việt Nam hùng cường, không dựa dẫm phụ thuộc ai, lên đôi chân, trí tuệ, lòng tự tôn dân tộc nâng cao vị đất nước khu vực quốc tế, giới tôn trọng vị nể không bị nước lớn chèn ép, bắt nạt, gây hấn DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Thị Hải Yến (thành viên) (2013), Cạnh tranh chiến lược khu vực Đông Nam Á số nước lớn nay, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thị Hải Yến (2015), “Quan hệ Trung - Mỹ sách đối ngoại Việt Nam”, Tạp chí Thông tin đối ngoại, số tháng 5, tr.71 - 75 Nguyễn Thị Hải Yến (2015), “Lợi ích chiến lược Mỹ Trung Quốc Đông Nam Á”, Tạp chí Lý luận trị Truyền thông, số tháng 6, tr.61 - 65 Nguyễn Thị Hải Yến (2016), “Tác động sách đối ngoại Mỹ Trung Quốc khu vực Đông Nam Á”, Tạp chí Lý luận trị Truyền thông, số tháng 2, tr.43-46 24 Nguyễn Thị Hải Yến Đặng Công Thành (2013), “Đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc Venezuela”, Tạp chí Lý luận trị Truyền thông, tháng 12, tr.70 - 74
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay