Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

197 171 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:09

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng Trờng Đại học kinh tế quốc dân - Nguyễn Việt Hùng Phân tích nhân tố ảnh hởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thơng mại Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế, Quản lý & Kế hoạch hóa KTQD Mã số : 5.02.05 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Khắc Minh TS Lê Xuân Nghĩa Hà nội - 2008 i B GIO DC O TO TRNG I HC KINH T QUC DN ****** NGUYN VIT HNG PHN TCH CC NHN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA CC NGN HNG THNG MI VIT NAM Chuyờn ngnh: Kinh t hc (Kinh t V mụ) Mó s: 62.34.03.01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: GS.TS NGUYN KHC MINH TS Lấ XUN NGHA H Ni, 2008 iii MC LC TRANG PH BèA i LI CAM OAN ii MC LC iii DANH MC CC CH VIT TT iv DANH MC CC BNG viii DANH MC CC TH x DANH MC CC S xv LI M U Chng NHNG VN Lí LUN V THC TIN NGHIấN CU HIU QU HOT NG CA CC NGN HNG THNG MI 1.1 C s lý lun v ỏnh giỏ cỏc nhõn t nh hng n hiu qu hot ng ca cỏc ngõn hng thng mi 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc v kinh nghim v ỏnh giỏ hiu qu hot ng ca ngõn hng thng mi cỏc nc: tip cn phõn tớch nh lng 58 Chng PHN TCH CC NHN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA CC NGN HNG THNG MI VIT NAM 66 2.1 Thc trng hot ng ca h thng ngõn hng Vit Nam 67 2.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn yu kộm ca h thng ngõn hng Vit Nam hin 79 2.3 o lng hiu qu v cỏc nhõn t nh hng n hiu qu hot ng ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam: cỏch tip cn tham s (SFA) v phi tham s (DEA) 97 Chng NH HNG V GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG CA CC NGN HNG THNG MI VIT NAM 125 3.1 nh hng phỏt trin ca h thng ngõn hng Vit Nam 125 3.2 Cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu hot ng ca h thng ngõn hng Vit Nam thi gian ti 130 3.3 Kin ngh v vic h tr cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam .145 KT LUN 147 CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B 150 DANH MC TI LIU THAM KHO 151 PH LC 163 iv DANH MC CC CH VIT TT Vit tt VBARD VCB BIDV ICB ACB STB MHB EIB TCB VIB EAB MB HBB MSB Vit y ting vit Vit y ting Anh Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam Ngõn hng Cụng thng Vit Nam Ngõn hng thng mi c phn Chõu Ngõn hng thng mi c phn Si gũn Thng tớn Ngõn hng Phỏt trin nh ng bng sụng Cu Long Ngõn hng thng mi c phn xut nhp khu Ngõn hng thng mi c phn K thng Ngõn hng thng mi c phn Quc t Ngõn hng thng mi c phn ụng Ngõn hng thng mi c phn Quõn i Ngõn hng thng mi c phn Nh H Ni Ngõn hng thng mi c phn Hng hi Vietnam Bank for Agriculure and Rural Development Bank for Foreign Trade of Vietnam Bank for Investment and Development of Vietnam Industrial and Commercial Bank of Vietnam Asia Commercial Bank Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank Housing Bank of Mekong Delta Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank Vietnam International Bank Eastern Asia Commercial Bank Military Commercial Joint Stock Bank Hanoi Building Commercial Joint Stock Bank Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank v VPB OCB IVB VSB SGB VID PNB WB CVB HDB NAB ABB GPB NASB DAB RKB Ngõn hng thng mi c phn Ngoi quc doanh Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Private Enterprises Orient Commercial Joint Stock Bank Ngõn hng thng mi c phn Phng ụng Ngõn hng liờn doanh INDOVINA BANK Ngõn hng liờn doanh VINASIAM BANK Ngõn hng thng mi c phn Si gũn Cụng thng Ngõn hng liờn doanh VID PUBLIC BANK Ngõn hng thng mi c phn Phng Nam Ngõn hng thng mi c phn nụng thụn Min tõy Ngõn hng liờn doanh SHINHANVINA BANK Ngõn hng thng mi c phn phỏt trin nh TPHCM Housing Development Commercial Joint Stock Bank Ngõn hng thng mi c phn Nam Nam A Commercial Joint Stock Bank Ngõn hng thng mi c phn An Bỡnh Ngõn hng thng mi c phn Du khớ ton cu Ngõn hng thng mi c phn Bc Ngõn hng thng mi c phn nụng thụn i Ngõn hng thng mi c phn nụng thụn Rch Kin An Binh Commercial Joint Stock Bank Global Petro Commercial Joint Stock Bank North Asia Commercial Joint Stock Bank Dai A Rural Joint Stock Commercial Bank Rach Kien Rural Joint Stock Commercial Bank Indovina Bank Ltd VinaSiam Bank Saigon Bank for Industry and Trade VID Public Bank Southern Commercial Joint Stock Bank WESTERN Rural Joint Stock Commercial Bank Shinhanvina Bank vi Ngõn hng thng mi c phn nụng thụn M Xuyờn Ngõn hng thng mi c phn Si Gũn My Xuyen Rural Joint Stock Commercial Bank SaiGon Commercial Joint Stock Bank effch Thay i hiu qu k thut Technical efficiency change techch Thay i tin b cụng ngh Technological change pech Thay i hiu qu thun Pure technical efficiency change sech Thay i hiu qu quy mụ Scale efficiency change tfpch Thay i nng sut nhõn t tng hp Total factor productivity TE Hiu qu k thut Technical efficiency AE Hiu qu phõn b Allocative efficiency CE Hiu qu chi phớ Cost efficiency PE Hiu qu thun Pure technical efficiency SE Hiu qu quy mụ Scale efficiency irs Tng theo quy mụ Increasing returns to scale drs Gim theo quy mụ Decreasing returns to scale cons Khụng i theo quy mụ Constant returns to scale EPS H s thu nhp /c phiu Earnings Per Share ROA Thu nhp rũng /tng ti sn Return On Assets ratio ROE Thu nhp rũng /vn ch s hu Return On Equity ratio DEA Phõn tớch bao d liu Data envelopment Analysis SFA Phõn tớch biờn ngu nhiờn Stochastic frontier Appoach MXB SCB vii NIM Thu lói biờn rũng NOM Thu ngoi lói biờn rũng TNHB Thu nhp hot ng biờn NHTM Ngõn hng thng mi NHTMNN Ngõn hng thng mi nh nc NHTMCP Ngõn hng thng mi c phn NHLD Ngõn hng liờn doanh NHNN Ngõn hng Nh nc Vit Nam TCTD T chc tớn dng DNNN Doanh nghip nh nc NHCS Ngõn hng Chớnh sỏch Xó hi BSCL Ngõn hng nh ng bng Sụng Cu Long viii DANH MC CC BNG Bng 2.1 C cu h thng ngõn hng thng mi Vit Nam thi k 1991 - 1997 71 Bng 2.2 Th phn cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam giai on 1993-1996 71 Bng 2.3 D n tớn dng ca h thng ngõn hng thng mi i vi nn kinh t thi k 1991-1999 73 Bng 2.4 C cu h thng ngõn hng thng mi Vit Nam thi k 2001 -2005 75 Bng 2.5 D n tớn dng ca h thng ngõn hng i vi nn kinh t thi k 2000-2005 75 Bng 2.6 Th phn cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam ( %) 76 Bng 2.7 Vn t cú ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam 83 Bng 2.8 Tng quan th trng dch v th ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam n ngy 31/12/2006 86 Bng 2.8 Mt s ch tiờu phn ỏnh hiu qu hot ng ca khu vc ngõn hng mt s nc khu vc v Vit Nam 93 Bng 2.9 Thng kờ túm tt cỏc bin s dng mụ hỡnh DEA v SFA 100 Bng 2.10 Kt qu phõn tớch la chn cỏc bin u vo, u 103 Bng 2.11 Kim nh t s hp lý tng quỏt cho tham s ca mụ hỡnh hm sn xut biờn ngu nhiờn (SFA) 106 Bng 2.12 Hiu qu ton b, hiu qu k thut thun v hiu qu qui mụ ca cỏc loi hỡnh ngõn hng trung bỡnh thi k 2001-2005 108 Bng 2.14 Ch s Malmquist bỡnh quõn thi k 2001-2005 113 ix Bng 2.15 Kt qu c lng effch, techch, pech, sech v tfpch cho 32 ngõn hng thng mi trung bỡnh thi k 2001-2005 114 Bng 2.16 Hiu qu k thut (TE) thi k 2001-2005 c lng theo mụ hỡnh hm sn xut biờn ngu nhiờn (SFA) v (DEA) 115 Bng 2.17 Kt qu c lng mụ hỡnh Tobit phõn tớch cỏc yu t tỏc ng n hiu qu hot ng ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam 117 Bng 3.1 Mt s ch tiờu tin t v hot ng ngõn hng giai on 2006-10 127 x DANH MC CC TH th 1.1 Hm sn xut biờn ngu nhiờn 33 th 1.2 Hiu qu k thut v Hiu qu phõn phi 43 th 1.3 ng ng lng li tuyn tớnh tng khỳc 44 th 1.4 ng biờn CRS (OC), VRS (VBV') v NIRS (OBV') 47 th 2.1 N quỏ hn/tng d n ca h thng ngõn hng thng mi Vit Nam thi k 1992-1999 73 th 2.2 Tc tng trng tớn dng (CRED) v huy ng (DEPO) ca h thng ngõn hng thng mi Vit Nam 2001-05 77 th 2.3 N quỏ hn/tng d n ca h thng ngõn hng Vit Nam 77 th 2.4 N quỏ hn/tng d n ca h thng ngõn hng mt s nc khu vc v Vit Nam 78 th 2.5 Cho vay theo ch nh so vi tng d n cho vay nn kinh t 91 th 2.6 Xu hng bin ng ca thu lói v thu ngoi lói 101 172 Ph lc Kt qu c lng hm sn xut biờn ngu nhiờn dng siờu vit di iu kin CRS v phõn phi nhiu l bỏn chun v hiu qu khụng i theo thi gian the ols estimates are : coefficient beta beta beta beta beta beta beta beta sigma-squared standard-error 0,21673687E+01 0,44459116E+00 -0,77867530E+00 0,54204772E-01 0,11687539E+00 -0,14313545E+00 -0,39657416E-01 -0,14225630E+00 0,89462139E-01 log likelihood function = 0,36880685E+00 0,24872663E+00 0,23680034E+00 0,18013534E-01 0,43918775E-01 0,61905936E-01 0,58441431E-01 0,50115016E-01 t-ratio 0,58767041E+01 0,17874690E+01 -0,32883200E+01 0,30091137E+01 0,26611714E+01 -0,23121443E+01 -0,67858393E+00 -0,28385964E+01 -0,29811516E+02 the final mle estimates are : coefficient standard-error beta 0,20369652E+01 beta 0,64265250E+00 beta -0,75887846E+00 beta 0,61275851E-01 beta 0,14569438E+00 beta -0,43345266E-01 beta -0,12644873E+00 beta -0,12407284E+00 sigma-squared 0,22371911E+00 gamma 0,83757267E+00 mu is restricted to be zero eta is restricted to be zero log likelihood function = 0,27466260E+00 0,22430874E+00 0,18023821E+00 0,15723607E-01 0,33593573E-01 0,51596353E-01 0,50384123E-01 0,43183647E-01 0,68765981E-01 0,60264759E-01 t-ratio 0,74162451E+01 0,28650355E+01 -0,42104193E+01 0,38970608E+01 0,43369717E+01 -0,84008391E+00 -0,25096939E+01 -0,28731442E+01 0,32533399E+01 0,13898217E+02 0,34258706E+01 LR test of the one-sided error = 0,66474774E+02 with number of restrictions = [note that this statistic has a mixed chi-square distribution] 173 Ph lc Kt qu c lng hm sn xut biờn ngu nhiờn dng siờu vit di iu kin CRS v phõn phi nhiu l bỏn chun v hiu qu bin i theo thi gian the ols estimates are : coefficient beta beta beta beta beta beta beta beta sigma-squared standard-error 0,21673687E+01 0,44459116E+00 -0,77867530E+00 0,54204772E-01 0,11687539E+00 -0,14313545E+00 -0,39657416E-01 -0,14225630E+00 0,89462139E-01 log likelihood function = 0,36880685E+00 0,24872663E+00 0,23680034E+00 0,18013534E-01 0,43918775E-01 0,61905936E-01 0,58441431E-01 0,50115016E-01 t-ratio 0,58767041E+01 0,17874690E+01 -0,32883200E+01 0,30091137E+01 0,26611714E+01 -0,23121443E+01 -0,67858393E+00 -0,28385964E+01 -0,29811516E+02 the final mle estimates are : coefficient standard-error beta 0,20278896E+01 beta 0,58577942E+00 beta -0,51196072E+00 beta 0,64024041E-01 beta 0,14173234E+00 beta -0,24474761E-01 beta -0,13860379E+00 beta -0,13036140E+00 sigma-squared 0,10661570E+00 gamma 0,74880474E+00 mu is restricted to be zero eta 0,18336490E+00 log likelihood function = t-ratio 0,28700894E+00 0,20049581E+00 0,17302257E+00 0,14042468E-01 0,32353501E-01 0,47074709E-01 0,46030010E-01 0,38848367E-01 0,29767046E-01 0,76794367E-01 0,70655972E+01 0,29216542E+01 -0,29589244E+01 0,45593155E+01 0,43807419E+01 -0,51991317E+00 -0,30111614E+01 -0,33556467E+01 0,35816687E+01 0,97507769E+01 0,28531501E-01 0,64267525E+01 0,23761692E+02 LR test of the one-sided error = 0,10714642E+03 with number of restrictions = [note that this statistic has a mixed chi-square distribution] 174 Ph lc Kt qu c lng cỏc ch s Malmquist bng DEA DISTANCES SUMMARY year = firm no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 mean year = firm no crs te rel to tech in yr ************************ t-1 t t+1 0,000 0,635 0,637 0,000 1,000 1,288 0,000 0,749 0,673 0,000 0,588 0,547 0,000 0,716 0,645 0,000 0,667 0,709 0,000 1,000 0,961 0,000 0,477 1,330 0,000 0,807 0,747 0,000 0,830 1,041 0,000 1,000 1,276 0,000 1,000 1,172 0,000 0,970 0,881 0,000 0,473 0,493 0,000 0,595 0,622 0,000 0,683 0,773 0,000 0,508 0,592 0,000 0,672 0,656 0,000 0,842 0,918 0,000 0,458 0,476 0,000 0,907 1,002 0,000 1,000 7,443 0,000 0,417 0,504 0,000 0,635 0,619 0,000 0,641 0,603 0,000 0,254 0,249 0,000 0,719 0,776 0,000 1,000 4,460 0,000 1,000 1,240 0,000 1,000 1,066 0,000 0,830 0,781 0,000 0,441 0,439 1,000 1,000 1,000 0,967 0,785 0,772 1,000 1,000 0,816 0,832 1,000 1,000 0,980 0,478 0,595 0,784 0,667 0,706 0,867 0,458 1,000 1,000 0,437 0,642 0,655 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,463 0,000 0,841 0,735 1,113 vrs te crs te rel to tech in yr ************************ t-1 t t+1 0,632 0,625 0,604 0,779 1,000 1,051 0,630 0,637 0,664 0,636 0,612 0,600 0,593 0,528 0,532 0,628 0,644 0,629 1,171 1,000 1,042 0,481 0,803 0,899 0,966 0,932 0,871 vrs te 1,000 1,000 1,000 1,000 0,758 0,761 1,000 0,909 1,000 175 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 mean year = firm no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0,702 0,901 0,999 0,880 0,413 0,618 0,750 0,570 0,470 0,798 0,378 0,833 1,082 0,388 0,570 0,631 0,344 0,811 1,153 0,850 1,321 1,248 0,517 1,000 1,000 1,000 0,817 0,436 0,667 0,726 0,649 0,488 0,879 0,407 0,779 1,000 0,502 0,555 0,740 0,346 0,787 1,000 0,933 1,000 1,000 0,541 1,349 1,419 1,511 0,813 0,488 0,802 0,695 0,771 0,569 0,901 0,434 0,761 2,237 0,583 0,529 0,882 0,374 0,873 1,063 2,555 1,601 5,338 0,556 1,000 1,000 1,000 0,830 0,452 0,667 0,732 0,840 0,605 0,946 0,416 0,782 1,000 0,517 0,559 0,792 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,541 0,742 0,751 1,062 0,847 crs te rel to tech in yr ************************ t-1 t t+1 0,690 0,721 0,725 0,770 0,851 0,980 0,755 0,816 1,001 0,658 0,663 0,777 0,625 0,625 0,793 0,784 0,777 0,692 0,624 0,585 0,641 0,954 1,000 1,147 0,867 0,802 0,730 0,907 0,915 1,006 1,063 1,000 1,066 0,704 0,754 0,993 0,979 0,970 1,167 0,535 0,554 0,515 0,942 1,000 1,024 0,889 0,840 0,769 0,518 0,522 0,516 1,388 1,000 1,032 1,028 1,000 0,896 0,470 0,549 0,504 0,963 0,967 1,038 1,225 1,000 1,250 0,668 0,927 0,887 0,732 0,713 0,727 0,814 0,813 0,902 0,859 1,000 1,813 0,880 1,000 3,205 1,177 1,000 2,056 1,162 1,000 5,766 vrs te 1,000 1,000 1,000 1,000 0,811 1,000 0,852 1,000 0,931 0,932 1,000 0,847 1,000 0,559 1,000 1,000 0,525 1,000 1,000 0,550 1,000 1,000 0,927 0,782 0,870 1,000 1,000 1,000 1,000 176 30 31 32 mean year = firm no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 mean year = firm no 0,805 0,756 0,729 0,872 0,724 0,724 1,003 0,692 0,664 0,934 0,812 0,763 0,841 0,834 1,156 0,909 crs te rel to tech in yr ************************ t-1 t t+1 0,734 0,781 0,669 1,023 1,000 1,173 0,820 1,000 0,913 0,691 0,823 0,658 0,551 0,643 0,533 0,693 0,631 0,746 0,677 0,703 0,711 1,033 1,000 0,964 0,639 0,619 0,547 0,691 0,693 0,493 0,970 1,000 0,937 0,513 0,855 0,596 0,942 1,000 0,717 0,467 0,467 0,496 1,217 1,000 1,615 0,842 0,838 0,907 0,735 0,646 0,881 1,359 1,000 1,111 1,190 1,000 1,532 0,430 0,405 0,556 0,942 0,963 0,965 0,943 1,000 0,905 0,753 0,760 0,969 0,677 0,694 0,677 0,724 0,815 0,649 0,555 0,562 0,509 0,636 0,608 0,479 0,971 1,000 0,596 0,673 0,778 0,750 0,928 1,000 0,904 0,972 1,000 1,447 0,729 0,788 0,717 1,000 1,000 1,000 1,000 0,667 0,946 1,000 1,000 0,699 0,693 1,000 0,892 1,000 0,485 1,000 0,909 0,655 1,000 1,000 0,406 1,000 1,000 0,778 0,704 0,827 1,000 1,000 1,000 0,779 1,000 1,000 0,822 0,804 0,883 0,815 0,823 vrs te crs te rel to tech in yr ************************ t-1 t t+1 0,752 0,735 0,000 0,839 0,756 0,000 0,868 0,865 0,000 0,666 0,564 0,000 0,646 0,497 0,000 0,643 0,798 0,000 0,696 0,740 0,000 1,169 1,000 0,000 0,738 0,792 0,000 vrs te 1,000 1,000 1,000 0,947 0,757 0,918 1,000 1,000 0,979 177 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 mean 0,697 0,990 0,872 1,139 0,698 0,871 0,978 0,690 1,075 1,197 0,468 0,880 0,930 1,068 0,765 0,908 0,807 1,336 2,262 0,882 0,887 1,063 0,850 0,495 0,854 0,634 0,847 0,649 0,755 0,859 0,842 1,000 1,000 0,565 0,853 0,999 1,000 0,882 0,883 0,860 1,000 1,000 0,784 0,825 1,000 0,921 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,660 1,000 0,738 0,970 0,650 0,802 1,000 0,860 1,000 1,000 0,605 0,987 1,000 1,000 0,979 0,890 0,903 1,000 1,000 0,857 1,000 1,000 0,991 0,917 0,820 0,000 0,922 MALMQUIST INDEX SUMMARY year = firm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 effch 0,985 1,000 0,850 1,040 0,738 0,966 1,000 1,684 1,156 1,205 1,000 1,000 0,842 0,922 1,122 1,063 1,277 0,727 1,044 0,887 0,859 1,000 1,205 0,874 1,155 1,362 1,095 1,000 0,933 techch 1,004 0,778 1,050 1,057 1,116 0,958 1,104 0,463 1,058 0,748 0,840 0,923 1,089 0,953 0,942 0,955 0,868 0,993 0,913 0,946 0,984 0,381 0,799 1,026 0,952 1,007 0,977 0,509 0,857 pech 1,000 1,000 1,000 1,034 0,966 0,985 1,000 0,909 1,226 1,202 1,000 1,000 0,847 0,945 1,121 0,934 1,259 0,857 1,091 0,908 0,782 1,000 1,184 0,871 1,209 1,000 1,000 1,000 1,000 sech 0,985 1,000 0,850 1,006 0,764 0,980 1,000 1,852 0,943 1,003 1,000 1,000 0,995 0,976 1,000 1,138 1,014 0,848 0,957 0,978 1,099 1,000 1,018 1,004 0,955 1,362 1,095 1,000 0,933 tfpch 0,989 0,778 0,892 1,099 0,824 0,925 1,104 0,780 1,223 0,902 0,840 0,923 0,917 0,879 1,056 1,015 1,109 0,722 0,953 0,840 0,845 0,381 0,963 0,897 1,100 1,372 1,070 0,509 0,800 178 30 31 32 mean year = firm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 mean year = firm 10 11 12 13 1,000 1,204 1,227 1,113 1,151 0,979 1,000 1,000 1,169 1,000 1,204 1,050 1,113 1,387 1,202 1,029 0,898 1,009 1,019 0,924 effch 1,152 0,851 1,282 1,084 1,182 1,207 0,585 1,246 0,860 0,915 1,000 0,754 1,187 1,271 1,499 1,157 0,805 2,050 1,138 1,349 1,242 1,000 1,846 1,285 1,099 2,892 1,271 1,000 1,072 0,872 0,724 1,339 techch 0,996 0,928 0,941 1,006 0,996 1,016 1,011 0,923 1,076 0,857 0,866 0,786 1,007 0,928 0,885 1,052 0,914 1,091 1,001 0,895 1,009 0,740 0,787 1,037 0,916 0,891 0,890 1,052 0,651 0,759 0,442 0,989 pech 1,000 1,000 1,000 1,000 1,070 1,314 0,852 1,100 0,931 0,932 1,000 0,847 1,205 1,239 1,499 1,367 0,625 1,654 1,057 1,323 1,279 1,000 1,792 1,399 1,099 1,000 1,000 1,000 1,000 0,934 0,812 1,410 sech 1,152 0,851 1,282 1,084 1,105 0,918 0,686 1,132 0,924 0,982 1,000 0,891 0,985 1,026 1,000 0,846 1,287 1,239 1,076 1,020 0,971 1,000 1,031 0,918 1,000 2,892 1,271 1,000 1,072 0,934 0,892 0,950 tfpch 1,147 0,790 1,207 1,091 1,178 1,226 0,592 1,150 0,925 0,784 0,866 0,593 1,196 1,180 1,327 1,217 0,736 2,235 1,139 1,208 1,254 0,740 1,454 1,333 1,007 2,577 1,132 1,052 0,698 0,662 0,320 1,324 1,137 0,905 1,091 1,042 1,028 techch 0,967 0,943 0,818 0,846 0,822 1,111 0,938 0,949 1,065 0,953 0,954 0,675 0,885 pech 1,000 1,000 1,000 1,000 0,822 0,946 1,173 1,000 0,751 0,743 1,000 1,053 1,000 sech 1,083 1,175 1,225 1,241 1,251 0,858 1,025 1,000 1,027 1,018 1,000 1,077 1,031 tfpch 1,047 1,107 1,002 1,050 0,845 0,902 1,127 0,949 0,822 0,721 0,954 0,765 0,912 effch 1,083 1,175 1,225 1,241 1,029 0,812 1,202 1,000 0,772 0,757 1,000 1,134 1,031 179 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 mean year = firm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 mean 0,843 1,000 0,997 1,237 1,000 1,000 0,738 0,996 1,000 0,820 0,973 1,003 0,562 0,608 1,000 0,778 1,146 1,381 1,088 1,038 1,090 1,048 1,073 1,148 1,152 1,075 0,955 0,868 1,017 0,978 0,895 0,738 0,571 0,687 0,387 0,898 1,009 1,004 0,867 1,000 0,909 1,248 1,000 1,000 0,738 1,000 1,000 0,840 0,900 0,950 1,000 1,000 1,000 0,779 1,071 1,231 1,079 0,973 1,000 1,097 0,991 1,000 1,000 0,999 0,996 1,000 0,977 1,081 1,055 0,562 0,608 1,000 0,999 1,071 1,121 1,009 0,875 1,090 1,045 1,327 1,148 1,152 0,793 0,950 0,868 0,834 0,951 0,897 0,415 0,347 0,687 0,301 1,030 1,393 1,093 0,969 0,905 0,964 1,006 0,877 effch 0,942 0,756 0,865 0,685 0,773 1,266 1,053 1,000 1,279 0,715 0,854 0,741 0,847 1,390 0,755 1,025 1,304 1,000 1,000 1,397 0,885 0,999 1,316 1,272 1,083 1,531 1,645 1,000 1,008 0,825 1,000 1,168 techch 1,092 0,972 1,048 1,216 1,252 0,825 0,964 1,101 1,027 1,407 1,112 1,405 1,369 1,006 0,845 1,026 0,775 0,983 0,884 0,776 1,015 1,014 0,915 0,943 1,137 1,018 1,302 1,947 1,080 1,090 0,857 1,007 pech 1,000 1,000 1,000 0,947 1,135 0,971 1,000 1,000 1,399 0,953 1,000 0,828 0,970 1,340 0,802 1,101 1,312 1,000 1,000 1,489 0,987 1,000 1,285 1,391 1,077 0,903 1,000 1,000 1,100 1,000 1,000 1,204 sech 0,942 0,756 0,865 0,723 0,681 1,303 1,053 1,000 0,914 0,750 0,854 0,895 0,874 1,037 0,941 0,931 0,993 1,000 1,000 0,938 0,897 0,999 1,024 0,915 1,005 1,695 1,645 1,000 0,917 0,825 1,000 0,970 tfpch 1,029 0,735 0,907 0,833 0,968 1,044 1,015 1,101 1,313 1,006 0,950 1,041 1,160 1,399 0,638 1,052 1,011 0,983 0,884 1,084 0,899 1,014 1,204 1,199 1,231 1,558 2,143 1,947 1,089 0,900 0,857 1,177 1,016 1,055 1,057 0,961 1,071 180 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF ANNUAL MEANS year mean effch techch pech sech tfpch 1,029 1,137 0,969 1,016 0,898 0,905 0,905 1,055 1,009 1,091 0,964 1,057 1,019 1,042 1,006 0,961 0,924 1,028 0,877 1,071 1,036 0,938 1,029 1,007 0,972 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF FIRM MEANS firm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 mean effch 1,037 0,932 1,037 0,990 0,913 1,046 0,928 1,203 0,995 0,879 0,961 0,892 0,967 1,083 1,061 1,059 1,135 1,105 1,044 1,054 0,985 1,000 1,245 1,086 1,083 1,357 1,086 1,000 0,941 0,953 1,048 1,202 1,036 techch 1,014 0,902 0,959 1,023 1,034 0,972 1,002 0,818 1,056 0,963 0,937 0,911 1,074 0,980 0,936 1,019 0,901 1,052 0,982 0,917 0,990 0,706 0,875 0,995 0,971 0,906 0,897 0,920 0,695 0,954 0,815 0,995 0,938 pech 1,000 1,000 1,000 0,995 0,991 1,044 1,000 1,000 1,047 0,944 1,000 0,927 0,997 1,080 1,077 1,063 1,066 1,091 1,036 1,072 0,997 1,000 1,230 1,111 1,080 0,975 1,000 1,000 0,962 1,000 1,000 1,210 1,029 sech 1,037 0,932 1,037 0,995 0,921 1,002 0,928 1,203 0,951 0,931 0,961 0,963 0,969 1,003 0,985 0,996 1,065 1,012 1,008 0,983 0,988 1,000 1,012 0,977 1,003 1,392 1,086 1,000 0,978 0,953 1,048 0,994 1,007 tfpch 1,051 0,841 0,995 1,012 0,944 1,016 0,930 0,984 1,051 0,846 0,901 0,813 1,038 1,061 0,994 1,079 1,023 1,162 1,026 0,966 0,975 0,706 1,089 1,081 1,052 1,229 0,974 0,920 0,654 0,909 0,853 1,196 0,972 [Note that all Malmquist index averages are geometric means] 181 Ph lc 10 Hiu qu k thut (TE) thi k 2001-2005 c lng theo mụ hỡnh hm sn xut biờn ngu nhiờn (SFA) di iu kin CRS STT Tờn Ngõn hng TE2001 TE2002 TE2003 TE2004 TE2005 TE2001-05 VBARD VCB BIDV ICB ACB STB MHB EIB TCB 10 VIB 11 EAB 12 MB 13 HBB 14 MSB 15 VPB 16 OCB 17 IVB 18 VSB 19 SGB 20 VID 21 PNB 22 WB 23 CVB 24 HDB 25 NAB 26 ABB 27 GPB 28 NASB 29 DAB 30 RKB 31 MXB 32 SCB Trung bỡnh mu 2001-05 Giỏ tr ln nht Giỏ tr nh nht lch chun 0,7354 0,9010 0,8579 0,7856 0,6458 0,6794 0,8506 0,5597 0,7739 0,7041 0,9274 0,7659 0,8555 0,3886 0,6191 0,7008 0,5072 0,4807 0,8841 0,2620 0,8924 0,8701 0,3346 0,5475 0,6386 0,2440 0,5129 0,9383 0,5579 0,6376 0,6652 0,4971 0.6632 0.9383 0.2440 0.1942 0,7737 0,9165 0,8798 0,8175 0,6944 0,7243 0,8735 0,6164 0,8073 0,7462 0,9390 0,8004 0,8778 0,4550 0,6704 0,7433 0,5679 0,5431 0,9022 0,3277 0,9092 0,8902 0,4017 0,6052 0,6879 0,3088 0,5732 0,9482 0,6148 0,6871 0,7117 0,5585 0,7054 0,9482 0,3088 0,1767 0,8073 0,9298 0,8986 0,8452 0,7378 0,7642 0,8932 0,6681 0,8364 0,7834 0,9488 0,8304 0,8968 0,5189 0,7165 0,7808 0,6241 0,6013 0,9176 0,3949 0,9236 0,9074 0,4678 0,6581 0,7321 0,3758 0,6289 0,9566 0,6667 0,7313 0,7531 0,6155 0,7441 0,9566 0,3758 0,1589 0,8365 0,9411 0,9146 0,8691 0,7762 0,7992 0,9101 0,7146 0,8616 0,8158 0,9571 0,8564 0,9131 0,5790 0,7574 0,8136 0,6752 0,6546 0,9308 0,4612 0,9358 0,9221 0,5312 0,7056 0,7711 0,4426 0,6795 0,9636 0,7133 0,7704 0,7895 0,6674 0,7790 0,9636 0,4426 0,1414 0,8617 0,9506 0,9282 0,8895 0,8096 0,8296 0,9244 0,7558 0,8832 0,8439 0,9641 0,8788 0,9270 0,6344 0,7934 0,8420 0,7209 0,7026 0,9419 0,5250 0,9462 0,9346 0,5904 0,7479 0,8053 0,5073 0,7248 0,9696 0,7547 0,8047 0,8212 0,7140 0,8102 0,9696 0,5073 0,1246 0.8029 0.9278 0.8958 0.8414 0.7328 0.7593 0.8904 0.6629 0.8325 0.7787 0.9472 0.8264 0.8940 0.5152 0.7114 0.7761 0.6191 0.5964 0.9153 0.3941 0.9214 0.9049 0.4652 0.6529 0.7270 0.3757 0.6239 0.9553 0.6615 0.7262 0.7481 0.6105 0,7404 0,9553 0,3757 0,1591 Ngun: Kt qu c lng c ca tỏc gi t mụ hỡnh SFA_CRS 182 Phc lc 11 Hiu qu k thut (TE) thi k 2001-2005 c lng theo mụ hỡnh hm sn xut biờn ngu nhiờn (SFA) di iu kin VRS STT Tờn Ngõn hng TE2001 TE2002 TE2003 TE2004 TE2005 TE2001-05 VBARD VCB BIDV ICB ACB STB MHB EIB TCB 10 VIB 11 EAB 12 MB 13 HBB 14 MSB 15 VPB 16 OCB 17 IVB 18 VSB 19 SGB 20 VID 21 PNB 22 WB 23 CVB 24 HDB 25 NAB 26 ABB 27 GPB 28 NASB 29 DAB 30 RKB 31 MXB 32 SCB Trung bỡnh mu 2001-05 Giỏ tr ln nht Giỏ tr nh nht lch chun 0,8615 0,8974 0,8706 0,8454 0,6052 0,6345 0,7954 0,5249 0,7368 0,6749 0,9007 0,6937 0,8306 0,3720 0,5970 0,6881 0,4730 0,5187 0,8314 0,2638 0,8444 0,9292 0,3310 0,5415 0,6275 0,3318 0,6224 0,9468 0,5484 0,7470 0,7045 0,4996 0.6653 0.9468 0.2638 0.1890 0,8791 0,9106 0,8871 0,8649 0,6483 0,6754 0,8206 0,5735 0,7682 0,7122 0,9135 0,7293 0,8518 0,4263 0,6408 0,7243 0,5243 0,5677 0,8525 0,3170 0,8640 0,9385 0,3855 0,5891 0,6689 0,3863 0,6642 0,9539 0,5955 0,7773 0,7391 0,5496 0,7000 0,9539 0,3170 0,1746 0,8946 0,9223 0,9017 0,8822 0,6881 0,7127 0,8430 0,6191 0,7964 0,7461 0,9248 0,7615 0,8706 0,4794 0,6812 0,7570 0,5730 0,6137 0,8712 0,3714 0,8814 0,9466 0,4396 0,6336 0,7069 0,4404 0,7026 0,9601 0,6395 0,8046 0,7703 0,5968 0,7323 0,9601 0,3714 0,1601 0,9083 0,9325 0,9145 0,8974 0,7244 0,7467 0,8629 0,6613 0,8217 0,7767 0,9347 0,7905 0,8873 0,5305 0,7181 0,7865 0,6187 0,6563 0,8878 0,4258 0,8967 0,9537 0,4923 0,6746 0,7414 0,4931 0,7375 0,9654 0,6801 0,8289 0,7984 0,6408 0,7620 0,9654 0,4258 0,1457 0,9203 0,9414 0,9257 0,9107 0,7572 0,7773 0,8805 0,7001 0,8441 0,8042 0,9434 0,8164 0,9019 0,5790 0,7516 0,8128 0,6610 0,6955 0,9023 0,4790 0,9101 0,9599 0,5429 0,7122 0,7725 0,5436 0,7690 0,9701 0,7172 0,8505 0,8235 0,6813 0,7893 0,9701 0,4790 0,1317 0.8927 0.9209 0.8999 0.8801 0.6846 0.7093 0.8405 0.6158 0.7934 0.7428 0.9234 0.7583 0.8684 0.4774 0.6777 0.7537 0.5700 0.6104 0.8690 0.3714 0.8793 0.9456 0.4383 0.6302 0.7035 0.4390 0.6991 0.9593 0.6361 0.8017 0.7671 0.5936 0,7298 0,9593 0,3714 0,1602 Ngun: Kt qu c lng c ca tỏc gi t mụ hỡnh SFA_VRS 183 Phc lc 12 Hiu qu k thut (TE) thi k 2001-2005 c lng theo mụ hỡnh phi tham s (DEA) di iu kin CRS STT Tờn Ngõn hng VBARD VCB BIDV ICB ACB STB MHB EIB TCB 10 VIB 11 EAB 12 MB 13 HBB 14 MSB 15 VPB 16 OCB 17 IVB 18 VSB 19 SGB 20 VID 21 PNB 22 WB 23 CVB 24 HDB 25 NAB 26 ABB 27 GPB 28 NASB 29 DAB 30 RKB 31 MXB 32 SCB Trung bỡnh mu 2001-05 Giỏ tr ln nht Giỏ tr nh nht lch chun TE2001 0,635 1,000 0,749 0,588 0,716 0,667 1,000 0,477 0,807 0,830 1,000 1,000 0,970 0,472 0,595 0,683 0,508 0,671 0,842 0,458 0,907 1,000 0,417 0,635 0,641 0,253 0,719 1,000 1,000 1,000 0,830 0,441 0.735 1.000 0.253 0.216 TE2002 TE2003 TE2004 TE2005 TE2001-05 0,625 1,000 0,637 0,612 0,528 0,644 1,000 0,803 0,932 1,000 1,000 1,000 0,817 0,436 0,667 0,726 0,649 0,488 0,879 0,407 0,779 1,000 0,502 0,555 0,740 0,345 0,786 1,000 0,933 1,000 1,000 0,541 0,751 1,000 0,345 0,210 0,721 0,851 0,816 0,663 0,625 0,777 0,585 1,000 0,802 0,915 1,000 0,754 0,970 0,554 1,000 0,840 0,522 1,000 1,000 0,549 0,967 1,000 0,927 0,713 0,813 1,000 1,000 1,000 1,000 0,872 0,724 0,724 0,834 1,000 0,522 0,159 0,781 1,000 1,000 0,823 0,643 0,631 0,703 1,000 0,619 0,693 1,000 0,855 1,000 0,467 1,000 0,838 0,646 1,000 1,000 0,405 0,963 1,000 0,760 0,693 0,815 0,562 0,608 1,000 0,778 1,000 1,000 0,788 0,815 1,000 0,495 0,152 0,735 0,756 0,865 0,564 0,497 0,798 0,740 1,000 0,792 0,495 0,854 0,634 0,847 0,649 0,755 0,859 0,842 1,000 1,000 0,565 0,853 0,999 1,000 0,882 0,883 0,860 1,000 1,000 0,785 0,825 1,000 0,921 0,820 1,000 0,495 0,152 Ngun: Kt qu c lng c ca tỏc gi t mụ hỡnh DEA_CRS 0.699 0.921 0.813 0.650 0.602 0.703 0.806 0.856 0.790 0.787 0.971 0.849 0.921 0.516 0.803 0.789 0.633 0.832 0.944 0.477 0.894 1.000 0.721 0.696 0.778 0.604 0.823 1.000 0.899 0.939 0.911 0.683 0,791 1,000 0,477 0,137 184 Ph lc 13 Hiu qu ton b (CRSTE), hiu qu k thut (VRSTE) v hiu qu quy mụ thi k 2001-2005 firm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ID VBARD VCB BIDV ICB ACB STB MHB EIB TCB VIB EAB MB HBB MSB VPB OCB IVB VSB SGB VID PNB WB CVB HDB NAB ABB GPB NASB DAB RKB MXB SCB Mean crste1 2001 vrste1 scale1 1,000 0,749 0,588 0,716 0,667 1,000 0,477 0,807 0,830 1,000 1,000 0,970 0,472 0,595 0,683 0,508 0,671 0,842 0,458 0,907 1,000 0,417 0,635 0,641 0,253 0,719 1,000 1,000 1,000 0,830 0,441 0,735 1,000 1,000 0,967 0,785 0,773 1,000 1,000 0,816 0,832 1,000 1,000 0,980 0,478 0,595 0,784 0,667 0,706 0,867 0,458 1,000 1,000 0,437 0,642 0,655 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,463 0,841 1,000 0,749 0,608 0,912 0,863 1,000 0,477 0,989 0,997 1,000 1,000 0,990 0,988 1,000 0,872 0,762 0,951 0,970 1,000 0,907 1,000 0,953 0,989 0,979 0,253 0,719 1,000 1,000 1,000 0,830 0,952 0,886 drs drs drs drs drs drs irs irs drs drs drs drs drs drs drs irs irs irs irs drs irs crste2 2002 vrste2 scale2 1,000 0,637 0,612 0,528 0,644 1,000 0,803 0,932 1,000 1,000 1,000 0,817 0,436 0,667 0,726 0,649 0,488 0,879 0,407 0,779 1,000 0,502 0,555 0,740 0,345 0,786 1,000 0,933 1,000 1,000 0,541 0,751 1,000 1,000 1,000 0,758 0,761 1,000 0,909 1,000 1,000 1,000 1,000 0,830 0,452 0,667 0,732 0,840 0,605 0,946 0,416 0,782 1,000 0,517 0,559 0,792 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,541 0,847 1,000 0,637 0,612 0,697 0,846 1,000 0,883 0,932 1,000 1,000 1,000 0,985 0,965 1,000 0,993 0,773 0,807 0,929 0,978 0,997 1,000 0,970 0,993 0,935 0,345 0,786 1,000 0,933 1,000 1,000 1,000 0,894 crste3 drs drs drs drs drs drs drs drs irs drs drs drs drs drs irs irs irs irs irs drs - 0,851 0,816 0,663 0,625 0,777 0,585 1,000 0,802 0,915 1,000 0,754 0,970 0,554 1,000 0,840 0,522 1,000 1,000 0,549 0,967 1,000 0,927 0,713 0,813 1,000 1,000 1,000 1,000 0,872 0,724 0,724 0,834 2003 vrste3 scale3 ,000 0,721 1,000 0,851 1,000 0,816 1,000 0,663 0,812 0,770 1,000 0,777 0,852 0,686 1,000 1,000 0,931 0,861 0,932 0,982 1,000 1,000 0,847 0,891 1,000 0,970 0,559 0,990 1,000 1,000 1,000 0,840 0,525 0,995 1,000 1,000 1,000 1,000 0,550 0,997 1,000 0,967 1,000 1,000 0,927 1,000 0,782 0,912 0,870 0,935 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,934 0,934 0,812 0,892 0,763 0,950 0,909 0,919 drs drs drs drs drs drs drs drs drs drs drs irs drs irs irs drs drs drs irs irs drs crste4 0,781 1,000 1,000 0,823 0,643 0,631 0,703 1,000 0,619 0,693 1,000 0,855 1,000 0,467 1,000 0,838 0,646 1,000 1,000 0,405 0,963 1,000 0,760 0,693 0,815 0,562 0,608 1,000 0,778 1,000 1,000 0,788 0,815 2004 vrste4 scale4 1,000 0,781 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,823 0,667 0,963 0,946 0,667 1,000 0,703 1,000 1,000 0,699 0,885 0,693 1,000 1,000 1,000 0,892 0,959 1,000 1,000 0,485 0,963 1,000 1,000 0,909 0,922 0,655 0,986 1,000 1,000 1,000 1,000 0,406 0,996 1,000 0,963 1,000 1,000 0,778 0,977 0,704 0,985 0,827 0,987 1,000 0,562 1,000 0,608 1,000 1,000 0,779 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 0,822 0,958 0,883 0,928 drs drs drs drs drs drs drs irs drs irs drs drs irs drs irs irs irs drs drs crste5 0,735 0,756 0,865 0,564 0,497 0,798 0,740 1,000 0,792 0,495 0,854 0,634 0,847 0,649 0,755 0,859 0,842 1,000 1,000 0,565 0,853 0,999 1,000 0,882 0,883 0,860 1,000 1,000 0,785 0,825 1,000 0,921 0,820 2005 vrste5 scale5 1,000 0,735 1,000 0,756 1,000 0,865 0,947 0,596 0,757 0,656 0,918 0,869 1,000 0,740 1,000 1,000 0,979 0,809 0,660 0,750 1,000 0,854 0,738 0,858 0,970 0,874 0,650 0,999 0,802 0,941 1,000 0,859 0,860 0,980 1,000 1,000 1,000 1,000 0,605 0,934 0,987 0,864 1,000 0,999 1,000 1,000 0,979 0,901 0,890 0,992 0,903 0,952 1,000 1,000 1,000 1,000 0,857 0,916 1,000 0,825 1,000 1,000 0,991 0,929 0,922 0,889 drs drs drs drs drs drs drs drs drs drs drs drs irs drs drs irs drs drs irs drs drs drs irs irs drs 185 Ph lc 14 Hiu qu ton b (TE), hiu qu phõn b (AE) v hiu qu chi phớ (CE) thi k 2001-2005 firm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ID VBARD VCB BIDV ICB ACB STB MHB EIB TCB VIB EAB MB HBB MSB VPB OCB IVB VSB SGB VID PNB WB CVB HDB NAB ABB GPB NASB DAB RKB MXB SCB mean te1 0,635 1,000 0,749 0,588 0,716 0,667 1,000 0,477 0,807 0,830 1,000 1,000 0,970 0,472 0,595 0,683 0,508 0,671 0,842 0,458 0,907 1,000 0,417 0,635 0,641 0,253 0,719 1,000 1,000 1,000 0,830 0,441 0,735 2001 ae1 0,643 1,000 0,975 0,884 0,922 0,768 0,804 0,877 0,883 0,958 0,529 1,000 0,944 0,694 0,855 0,646 0,421 0,314 0,755 0,384 0,867 1,000 0,347 0,701 0,804 0,664 0,933 1,000 0,929 0,977 0,992 0,841 0,791 ce1 te2 0,408 1,000 0,731 0,520 0,660 0,512 0,804 0,418 0,713 0,795 0,528 1,000 0,916 0,328 0,509 0,441 0,214 0,211 0,636 0,176 0,786 1,000 0,145 0,445 0,515 0,168 0,671 1,000 0,929 0,977 0,824 0,371 0,605 0,625 1,000 0,637 0,612 0,528 0,644 1,000 0,803 0,932 1,000 1,000 1,000 0,817 0,436 0,667 0,726 0,649 0,488 0,879 0,407 0,779 1,000 0,502 0,555 0,740 0,345 0,786 1,000 0,933 1,000 1,000 0,541 0,751 2002 ae2 0,717 0,723 0,778 0,869 0,901 0,664 0,948 0,937 0,788 1,000 0,944 0,782 0,855 0,611 0,917 0,796 0,516 0,323 0,769 0,557 0,848 1,000 0,713 0,624 0,973 0,617 0,859 1,000 0,757 1,000 1,000 0,702 0,797 ce2 te3 0,449 0,723 0,495 0,531 0,476 0,427 0,948 0,752 0,735 1,000 0,944 0,782 0,699 0,266 0,612 0,578 0,335 0,158 0,676 0,227 0,660 1,000 0,358 0,346 0,721 0,213 0,676 1,000 0,706 1,000 1,000 0,380 0,621 0,721 0,851 0,816 0,663 0,625 0,777 0,585 1,000 0,802 0,915 1,000 0,754 0,970 0,554 1,000 0,840 0,522 1,000 1,000 0,549 0,967 1,000 0,927 0,713 0,813 1,000 1,000 1,000 1,000 0,872 0,724 0,724 0,834 2003 ae3 0,643 0,888 0,792 0,823 0,882 0,847 0,894 1,000 0,709 0,831 0,886 0,959 0,934 0,712 0,962 0,831 0,662 1,000 0,796 0,685 0,991 1,000 0,594 0,712 0,892 0,473 0,980 1,000 0,753 0,760 0,820 0,778 0,828 ce3 te4 0,463 0,756 0,646 0,545 0,551 0,658 0,523 1,000 0,568 0,760 0,886 0,723 0,906 0,394 0,962 0,698 0,346 1,000 0,796 0,376 0,959 1,000 0,550 0,507 0,725 0,473 0,980 1,000 0,753 0,662 0,594 0,563 0,698 0,781 1,000 1,000 0,823 0,643 0,631 0,703 1,000 0,619 0,693 1,000 0,855 1,000 0,467 1,000 0,838 0,646 1,000 1,000 0,405 0,963 1,000 0,760 0,693 0,815 0,562 0,608 1,000 0,778 1,000 1,000 0,788 0,815 2004 ae4 0,869 1,000 0,876 0,804 0,989 0,994 0,772 0,940 0,989 0,848 0,975 0,816 0,824 0,978 1,000 0,834 0,898 1,000 1,000 0,594 0,819 0,818 0,612 0,856 0,773 0,703 0,837 0,618 0,676 0,865 1,000 0,754 0,854 ce4 Te5 0,678 1,000 0,875 0,662 0,635 0,627 0,543 0,940 0,612 0,587 0,975 0,698 0,824 0,457 1,000 0,699 0,580 1,000 1,000 0,240 0,789 0,818 0,465 0,594 0,630 0,395 0,509 0,618 0,526 0,865 1,000 0,594 0,701 0,735 0,756 0,865 0,564 0,497 0,798 0,740 1,000 0,792 0,495 0,854 0,634 0,847 0,649 0,755 0,859 0,842 1,000 1,000 0,565 0,853 0,999 1,000 0,882 0,883 0,860 1,000 1,000 0,785 0,825 1,000 0,921 0,820 2005 ae5 0,574 0,911 0,750 0,638 0,932 0,649 0,400 1,000 0,635 0,672 0,787 0,940 0,612 0,908 0,561 0,591 0,627 0,778 0,719 0,474 0,601 0,514 0,894 0,475 0,703 0,492 0,875 1,000 0,465 0,563 0,512 0,464 0,679 ce5 te15 0,422 0,688 0,649 0,360 0,463 0,518 0,296 1,000 0,503 0,333 0,673 0,596 0,519 0,590 0,424 0,507 0,528 0,778 0,719 0,268 0,512 0,514 0,894 0,419 0,621 0,423 0,875 1,000 0,365 0,464 0,512 0,427 0,558 0,699 0,921 0,813 0,650 0,602 0,703 0,806 0,856 0,790 0,787 0,971 0,849 0,921 0,516 0,803 0,789 0,633 0,832 0,944 0,477 0,894 1,000 0,721 0,696 0,778 0,604 0,823 1,000 0,899 0,939 0,911 0,683 0,791 2001-2005 ae15 ce15 0,689 0,904 0,834 0,804 0,925 0,784 0,764 0,951 0,801 0,862 0,824 0,899 0,834 0,781 0,859 0,740 0,625 0,683 0,808 0,539 0,825 0,866 0,632 0,674 0,829 0,590 0,897 0,924 0,716 0,833 0,865 0,708 0,790 0,484 0,833 0,679 0,524 0,557 0,548 0,623 0,822 0,626 0,695 0,801 0,760 0,773 0,407 0,701 0,585 0,401 0,629 0,765 0,257 0,741 0,866 0,482 0,462 0,642 0,334 0,742 0,924 0,656 0,794 0,786 0,467 0,637 186 Phc lc 15 Kt qu c lng mụ hỡnh Tobit phõn tớch cỏc yu t tỏc ng n hiu qu hot ng ca ngõn hng thng mi Vit Nam Random-effects tobit regression Group variable (i): unit Number of obs Number of groups = = 160 32 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 5,0 Log likelihood = 301,98322 Wald chi2(16) Prob > chi2 = = 2104,87 0,0000 -te | Coef, Std, Err, z P>|z| [95% Conf, Interval] -+ -banksize | ,0243173 ,0027245 8,93 0,000 ,0189774 ,0296571 npl | -,2661307 ,1475319 -1,80 0,071 -,555288 ,0230265 tctr | -,2259141 ,0287045 -7,87 0,000 -,2821739 -,1696543 dlr | -,0516689 ,0062812 -8,23 0,000 -,0639799 -,039358 eta | ,0927707 ,0379677 2,44 0,015 ,0183554 ,167186 marketshare | ,3903859 ,0767611 5,09 0,000 ,2399369 ,5408348 kl | ,0093897 ,0015689 5,98 0,000 ,0063147 ,0124647 loanta | -,1433668 ,024093 -5,95 0,000 -,1905883 -,0961453 fata | -1.18406 3236364 -3.66 0.000 -1.818376 -.5497444 ownernn | ,2989361 ,0159381 18,76 0,000 ,2676981 ,3301741 ownercp | ,2220821 ,0090939 24,42 0,000 ,2042584 ,2399057 y02 | ,0369002 ,0068263 5,41 0,000 ,0235208 ,0502796 y03 | ,0525347 ,0071738 7,32 0,000 ,0384744 ,0665951 y04 | ,0759761 ,0075718 10,03 0,000 ,0611357 ,0908164 y05 | ,0915791 ,0080683 11,35 0,000 ,0757656 ,1073926 trad | -,0637491 ,0320636 -1,99 0,047 -,1265925 -,0009057 _cons | ,3909389 ,0682109 5,73 0,000 ,2572479 ,5246298 -+ -/sigma_u | ,093451 ,0027603 33,86 0,000 ,088041 ,0988611 /sigma_e | ,0264576 ,0014805 17,87 0,000 ,0235559 ,0293593 -+ -rho | ,9257927 ,0086935 ,907216 ,9413847 -Observation summary: left-censored observations 160 uncensored observations right-censored observations
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay