(LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015

202 114 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:09

(LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015(LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015(LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015(LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH HI YN ảNH HƯởNG CạNH TRANH CHIếN LƯợC Mỹ - TRUNG TạI ĐÔNG NAM ĐếN ĐộC LậP DÂN TộC CủA CáC NƯớC TRONG KHU VựC Từ NĂM 2001 ĐếN NĂM 2015 LUN N TIN S LCH S H NI 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH HI YN ảNH HƯởNG CạNH TRANH CHIếN LƯợC Mỹ - TRUNG TạI ĐÔNG NAM ĐếN ĐộC LậP DÂN TộC CủA CáC NƯớC TRONG KHU VựC Từ NĂM 2001 ĐếN NĂM 2015 LUN N TIN S LCH S C u nn n : Lch s Phong tro cng sn, cụng nhõn quc t v gii phúng dõn tc M s : 62 22 03 12 N i ng dn khoa hc : PGS.TS Nguyn Hong Giỏp H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca bn thõn, c xut phỏt t yờu cu cụng vic hỡnh thnh hng nghiờn cu Cỏc s liu cú ngun gc rừ rng, tuõn th ỳng nguyờn tc v kt qu trỡnh by lun ỏn c thu thp quỏ trỡnh nghiờn cu l trung thc, cha tng c cụng b trc õy Tỏc gi lun ỏn Nguyn Th Hi Yn MC LC M U 01 NI DUNG 06 C n : TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU 06 1.1.Cỏc cụng trỡnh liờn quan n ụng Nam chin lc ca M v Trung Quc 1.2 Cỏc cụng trỡnh liờn quan n nh hng cnh tranh chin lc M - Trung ti ụng Nam ti cỏc nc khu vc 1.3.Cỏc cụng trỡnh liờn quan n i sỏch ca cỏc nc ụng Nam trc nh hng cnh tranh chin lc M - Trung C n 06 19 : NHNG NHN T NH HNG CNH TRANH CHIN LC M - TRUNG TI ễNG NAM T NM 2001 24 N NM 2015 2.1 Mt s quan nim v cnh tranh chin lc v c lp dõn tc 24 2.2 Nhõn t quc t v khu vc chõu - Thỏi Bỡnh Dng 32 2.3 ụng Nam li ớch chin lc ca M v Trung Quc 39 2.4 Din bin quan h M - Trung 45 C n : THC TRNG C LP DN TC CA CC NC ễNG NAM TRONG CNH TRANH CHIN LC M - 51 TRUNG T NM 2001 N NM 2015 3.1 Din bin cnh tranh chin lc M - Trung ti ụng Nam 51 3.2 nh hng n c lp dõn tc ca cỏc nc ụng Nam 69 3.3 nh hng n c lp dõn tc ca Vit Nam 97 C n : NHN XẫT V NH HNG CNH TRANH CHIN LC M - TRUNG TI ễNG NAM T NM 2001 N NM 2015 V I SCH CA CC NC KHU VC NHM BO V C LP DN TC 109 4.1 Nhn xột v nh hng cnh tranh chin lc M - Trung i vi c lp dõn tc ca cỏc nc ụng Nam 109 4.2 i sỏch ca ASEAN v cỏc nc ụng Nam trc nh hng cnh tranh chin lc M - Trung n c lp dõn tc ca 113 cỏc nc khu vc 4.3 Kinh nghim v i sỏch ca cỏc nc ụng Nam v xut i sỏch vi Vit Nam trc nh hng t cnh tranh chin lc 137 M - Trung ti ụng Nam nhm bo v c lp dõn tc hin KT LUN DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI LIấN QUAN N TI LUN N 153 157 TI LIU THAM KHO 158 PHN PH LC 183 CC T VIT TT ST Ch T vit tt AEC APEC APSC ARF ASC ASEAN ASCC CATBD COC N a Ting Anh Cng ng kinh t ASEAN Din n Hp tỏc kinh t chõu Thỏi Bỡnh Dng Cng ng chớnh tr - an ninh ASEAN Code of Conduct B Quy tc ng x ca cỏc bờn v Bin ụng Khu vc Thng mi t Trung Quc ASEAN Tuyờn b v ng x ca cỏc bờn Bin ụng ụng Nam c lp dõn tc Hi ngh Thng nh ụng Liờn minh chõu u u t trc tip nc ngoi Hip nh thng mi t Khu vc Thng mi T Chõu Thỏi Bỡnh Dng Quan h quc t Hip nh i tỏc kinh t ton din khu vc Hip c thõn thin v Hp tỏc ụng Nam Ton cu húa Hip nh i tỏc Kinh t Chin lc xuyờn Thỏi Bỡnh Dng Thng mi v u t ASEAN M China - ASEAN Free Trade Area 11 DOC Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea South east asia National independence East Asia Summit European Union Foreign Direct Investment Free Trade Agreement Free Trade Area of the Asia Pacific International Relations Regional Comprehensive Economic Partnership Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Globalization Trans-Pacific Partnership NA LDT EAS EU FDI FTA FTAAP 19 QHQT 20 RCEP 21 TAC 22 TCH 23 TPP 24 TIFA a Ting Vit ASEAN Economic Community Asia-Pacific Economic Cooperation ASEAN Political-Security Community ASEAN Regional Forum ASEAN Security Community Association of Southeast Asian Nations ASEAN Socio-Cultural Community Asia Pacific 10 CAFTA 12 13 14 15 16 17 18 N Trade and Investment Framed Agreement 25 ODA Official Development Assistant 26 United Nations Convention on UNCLOS Law of the Sea Din n khu vc ASEAN Cng ng an ninh ASEAN Hip hi cỏc quc gia ụng Nam Cng ng hoỏ - xó hi ASEAN Chõu - Thỏi Bỡnh Dng Ngun vay u ói t nc ngoi Cụng c Liờn Hp Quc v Lut bin M U Tớnh cp thit ca ti Bc sang th k XXI, tỡnh hỡnh khu vc v th gii cú nhng thay i to ln v nhanh chúng Chõu - Thỏi Bỡnh Dng (CA-TBD) ú cú khu vc ụng Nam (NA) ang tr thnh trung tõm phỏt trin nng ng ca th gii, l a bn cnh tranh chin lc ca cỏc nc ln, ú cú M v Trung Quc Sau gn bn thp niờn tin hnh ci cỏch, Trung Quc ni lờn tr thnh mt cng quc khu vc e da v trớ bỏ ch th gii ca M S kin 11/9/2001 cựng vi nhng mõu thun, xung t ti khu vc v hnh ng ngang nhiờn c chim Bin ụng v bin Hoa ụng ca Trung Quc, M nhn s l l ca mỡnh CA-TBD c bit l NA Do ú, M ó quyt nh thc hin chin lc xoay trc t chõu u - i Tõy Dng sang CATBD nhm trỡ vic kim soỏt tt hn li ớch ca mỡnh trc s lờn mnh m ca Trung Quc Nhng thay i ln ny kộo theo cỏc nc ln, cỏc thc th khỏc cng thay i chớnh sỏch i ngoi, can d nhiu hn vo NA, iu ny tỏc ng khụng nh n nhn thc v hnh ng chin lc ca cỏc nc khu vc xõy dng v bo v t nc NA cú v trớ quan trng chin lc ca cỏc cng quc trờn th gii Khu vc ny khụng ch l ni cú nn kinh t nng ng, phỏt trin vi tc cao m cũn cú cỏc tuyn hng hi huyt mch ca th gii, cú ngun ti nguyờn phong phỳ, quý him, v c bit l ni Trung Quc d dng hn vic xỏc lp quyn lc i vi Tõy Thỏi Bỡnh Dng õy l mt nhng nhõn t hng u thỳc y cỏc nc ln, ú cú M v Trung Quc ngy cng gia tng cnh tranh chin lc nhm m rng nh hng ti NA hin Trong 15 nm qua, cnh tranh chin lc gia M - Trung ti NA khỏ phc tp, tỏc ng a chiu n tng quan nh hng v trt t quyn lc, n cỏc hỡnh thc hp lc lng, n an ninh v phỏt trin núi chung, n c lp dõn tc (LDT) ca cỏc quc gia v s on kt ca ASEAN Chớnh vỡ vy, vic nhn din, ỏnh giỏ tỏc ng can d cỏc nc ln, nht l cnh tranh chin lc M - Trung n an ninh v hp tỏc khu vc, ca tng nc ASEAN ú cú Vit Nam l nhu cu ca thc tin T ú, nghiờn cu ny gúp phn xut i sỏch cho Vit Nam xõy dng mt chớnh sỏch i ngoi khụn khộo, mm nhm bo v vng chc ch quyn quc gia, LDT trỡ mụi trng hũa bỡnh phỏt trin bn vng Vỡ nhng lý trờn, tỏc gi la chn ti: nh hng cnh tranh chin lc M - Trung ti ụng Nam n c lp dõn tc cỏc nc khu vc t nm 2001 n nm 2015 lm lun ỏn Tin s chuyờn ngnh Lch s Phong tro cng sn, cụng nhõn quc t v gii phúng dõn tc Mc ớc v n im v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch nghiờn cu ca lun ỏn: Lun ỏn phõn tớch v lm rừ nh hng ca s cnh tranh chin lc M - Trung ti NA n LDT ca cỏc nc khu vc t nm 2001 n nm 2015, ng thi xut nhng i sỏch nhm bo v vng chc LDT v ch quyn quc gia ca Vit Nam bi cnh gia tng can d ca cỏc nc ln 2.2 Nhim v nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn trung gii quyt nhng nhim v ch yu sau: Th nht, lm rừ khung khỏi nim c bn v khung lý thuyt lm c s trin khai v phõn tớch cỏc ni dung lun ỏn; lm ni bt nhng nhõn t nh hng n cnh tranh chin lc M - Trung ti NA hin Th hai, lm rừ thc trng cnh tranh chin lc ca M - Trung ti NA t nm 2001 n nm 2015; phõn tớch nh hng cnh tranh chin lc ca M Trung ti NA n LDT ca cỏc nc khu vc ú cú Vit Nam Th ba, rỳt nhng nhn xột, i sỏch v kinh nghim vic bo v v cng c LDT ca cỏc nc NA v xut i sỏch vi Vit Nam trc nh hng cnh tranh chin lc M - Trung 3 i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu: nh hng ca cnh tranh chin lc ca M Trung n LDT ca cỏc nc NA 3.2 Phm vi nghiờn cu: - Phm vi ni dung: Lun ỏn s i sõu phõn tớch nh hng ca cnh tranh chin lc M - Trung ti NA trờn mt s lnh vc ch yu nh an ninh, ch quyn quc gia, phỏt trin t nc v khu vc, v th quc t v hp lc lng ca cỏc nc NA - Phm vi khụng gian: nghiờn cu ti cỏc nc NA, trung ch yu vo cỏc nc ASEAN - Phm vi thi gian: trung nghiờn cu nhng din bin din 15 nm u ca th k XXI Xut phỏt t ba lý sau: Mt l, v khng b 11/09/2001 M gõy nhng nh hng phc ti tỡnh hỡnh chớnh tr khu vc v th gii, nhiờn, nú li l c hi giỳp M hp lc lng, ỏp dng li ng x ca mt siờu cng NA c M coi l mt trn th hai chng khng b Hai l, giai on ny, Trung Quc tri dy nhanh chúng, c M v Trung Quc u thay i cỏc chin lc, chin thut chớnh sỏch i ngoi nhm lụi kộo, hp lc lng v y lựi nh hng ca nc khu vc gõy nhng h ly cho nn LDT ca cỏc nc NA Ba l, s i ca Cng ng ASEAN vo cui nm 2015 ó giỳp cỏc nc thnh viờn cú iu kin cng c nn c lp t nc v dõn tc C s lý lun v p n p ỏp n i n cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun H thng cỏc quan im v phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh, lý lun quan h quc t, lý thuyt ch ngha hin thc lý gii nhng nh hng cnh tranh chin lc M - Trung ti NA; nhng quan im ng li, chớnh sỏch i ngoi, cỏc ch trng chớnh sỏch cng lnh, kin, ngh quyt ca ng v Nh nc Vit Nam xut nhng bin phỏp bo v LDT khu vc trc nh hng cnh tranh chin lc M - Trung 4.2 Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp lch s: lun ỏn t tin trỡnh lch s c th, khụng gian, thi gian l bi cnh chung ca quan h M - Trung, tỡnh hỡnh th gii, khu vc t nm 2001 n nm 2015; theo giai on phỏt trin nht nh; phự hp vi logic lch s - Phng phỏp phõn tớch a- chớnh tr: lun ỏn c xem xột trc ht di gúc cnh tranh a- chớnh tr, cnh tranh quyn lc khụng gian a lý t nhiờn v a lý nhõn ca khu vc, t õy thy rừ li ớch, mc tiờu chớnh tr chin lc ca M - Trung tranh ginh nh hng i vi khu vc - Phng phỏp lụgic, nghiờn cu tỡnh hung, so sỏnh h thng: Cỏc nghiờn cu s phi t nhng thay i chớnh sỏch ca M v Trung Quc ti NA, din bin, s kin ó v ang xy phõn tớch c tm nh hng ca cnh tranh ny i vi khu vc v t ú rỳt c nhng kinh nghim, nhng i sỏch thớch hp cho cỏc nc khu vc cụng cuc xõy dng v cng c LDT - Phng phỏp phõn tớch v tng hp: c s dng thu thp v ỏnh giỏ cỏc ngun ti liu liờn quan n ti, bao gm kin ca ng cỏc khúa gn õy, nht l khúa XI v XII, ch trng chớnh sỏch ca Nh nc, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v ngoi nc v cỏc ch liờn quan n ti Ngoi tỏc gi lun ỏn cũn s dng phng phỏp su tm t liu, h thng, ớnh chớnh, phõn loi, thng kờ, phng phỏp liờn ngnh lch s, quan h quc t, chớnh tr quc t c s dng lm phng phỏp b tr ún úp mi v khoa hc ca lun ỏn 5.1 Lm rừ nhng nh hng ca s gia tng cnh tranh chin lc M Trung NA n cỏc khớa cnh ca LDT 182 http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/strategy?q=stra tegy 266 Waltz, K (1979), A Theory of International Politccs, Reading, MA, AddisonWesley 1979 267 William W.Keller v Thomas G.Rawski (2007), Chinas Rise and the Balance of Influence in Asia, (Pittsburgh University Express, 2007) 268 William W.Keller v Thomas G.Rawski (2009), Southeast Asia in the Sino - US Strategic Balance (Sotheast Asian Affairs, Singapore ISEAS, 2009) C.Ti liu trờn website 269 http://www.albionmonitor.com/0901a/copyringt/hillarysmartpowwer.html 270 Cng thụng tin in t B Cụng Thng, http://www.moit.gov.vn/ 271 World Bank, http://www.worldbank.org/en/country/vietnam 183 PHN PH LC PH LC BNG MT VI S LIU V CC NC ễNG NAM STT T n nc Dõn s (ngi) Dõn tc v b tc S n i Hoa (ngi) Indonesia 255.461.700 300 6.000.000 Philippines 103.775.002 90 1.100.000 Vit Nam 92.571.000 54 900.185 Thỏi Lan 67.400.746 30 9.450.000 Myanmar 60.000.503 135 1.100.000 Malaysia 30.741.000 30 7.100.000 Campuchia 15.458.332 Hn 20 1.180.000 7.019.651 h tc ln v 68 dõn tc 50.000 Lo Singapore 5.469.700 10 ụng Timor 1.201.127 Tụn giỏo (chim %) o Hi: 86,1 o Tin lnh: 5,7 o Thiờn chỳa: o Hindu: 1,8 Cỏc tụn giỏo khỏc: 3,4 Cụng giỏo La Mó: 83 Tin lnh: Hi giỏo: Pht giỏo: Pht giỏo: 7,93 Cụng giỏo: 6,62 Cỏc tụn giỏo khỏc: 3,76 Pht giỏo: 95 Cỏc tụn giỏo khỏc: Pht giỏo: 89 Thiờn chỳa giỏo: Hi giỏo: Cỏc tụn giỏo khỏc: Hi giỏo: 61,3 Pht giỏo:19,8 Ki-tụ giỏo: 9,2 n giỏo: 6,3 Cỏc tụn giỏo khỏc: 2,7 Pht giỏo tiu tha: 95 Cỏc tụn giỏo khỏc: Pht giỏo: 60 Th vt t: 40 Pht giỏo: 35 Kito giỏo: 19 Hn 20 2.794.000 Hi giỏo: 14 Cỏc tụn giỏo khỏc: 18 chng Thiờn chỳa giỏo: 98 4.000 tc ln v Tin Lnh: 184 11 Brunei 415.717 hn 10 dõn tc Hi giỏo: Hn 10 Hi giỏo: chim 63 Pht giỏo:14 Cụng giỏo:8 Cỏc tụn giỏo khỏc:15 60.000 Ngun: Tng hp s liu t: [88, tr.254-255]; [81, tr.116] 185 PH LC CC NC XY RA NHIU V TN CễNG KHNG B NHT TNH T THNG 5/2013 N NM 2014 STT T n nc S v N i cht/v Pa-ki-xtan 1404 1,32 I-rc 1271 1,92 p-ga-ni-xtan 1023 2,57 n 557 0,41 Ni-giờ-ri-a 546 2,54 Thỏi Lan 222 0,78 Philippines 141 0,77 Y-ờ-men 203 1,8 Xụ-ma-li 185 1,75 10 Xy-ri 133 4,94 Ngun: [213, tr.7] 186 PH LC CHIN LC "O HểA" CA TRUNG QUC BIN ễNG K t nm 2014, Trung Quc ó y nhanh tin xõy dng v ci to bói cn thuc qun o Trng Sa ca Vit Nam m nc ny ó chim úng gm: ỏ T Ngha, , ỏ Gaven, ỏ Gc Ma, ỏ Ch Thp, ỏ Chõu Viờn, ỏ Xu Bi v ỏ Vnh Khn Qua nhng tm nh v tinh mi chp ca B Quc Phũng Philippines,cú th thy cỏc bói cn ny ó b Trung Quc ci ni, m rng gp gn 20 ln so vi din tớch ban u ch thi gian ngn C th : ỏ C Thp: ỏ ch thp nm phớa Tõy qun o Trng Sa ca Vit Nam, b Trung Quc chim t nm 1988, trc nm 2014, trờn ỏ Ch Thp ch cú mt trm n trỳ ca lớnh thy ỏnh b Trung Quc, cựng vi mt s thit b rada giỏm sỏt, mt nh trng rau, mt sõn bay trc thng, mt s b sỳng v phỏo cựng h thng sỳng phúng lu chng bit kớch DP-65 Trung Quc y mh hot ng ci to o ti õy t thỏng nm 2014 nh v tinh thỏng nm 2015 cho thy, phn din tớch c Trung Quc ci to trờn ỏ Ch Thp ó lờn ti 2,79 km2, tr thnh o nhõn to ln nht Trng Sa Theo cỏc nh phõn tớch quc t, vi kớch thc hin ti ca o nhõn to ny, Trung Quc s xõy dng õy mt ng bng sõn bay di khong 3.000 m, kh nng phc v hu ht cỏc mỏy bay chin u ca Quõn i Trung Quc, hai bói mỏy bay cú din tớch 400mx200m cựng cỏc cụng trỡnh ph tr, cú th cha c khong chic Su-27, mỏy bay ti hng trung v mt s trc thng, cỏc cu tu ln cú th neo u cựng lỳc tu bay, cỏc cu tu nh hn vnh kớn súng, cú th lm ni trỳ bóo, giú cho cỏc loi tu thuyn Ni õy s tr thnh mt cn c hi, lc, khụng quõn hon chnh ca Trung Quc ỏ Gc Ma: ỏ Gc Ma thuc qun o Trng Sa ca Vit Nam, b Trung Quc dựng v lc chim úng t nm 1988 Ban u cỏc cụng trỡnh xõy dng ca Trung Quc ti Gc Ma ch l vi kt cu hỡnh "bỏt giỏc" xõy trờn cc 187 g n nm 1989, ti õy xut hin thờm hai thỏp xi mng trũn, mt ngụi nh hai tng cng bng xi mng, mt ct ngten liờn lc v tinh cao 2,5m v lin k bờn mt ct ngten cao 2,4m n thi im u nm 2013, cỏc cụng trỡnh nhõn to trờn ỏ Gc Ma ch l mt bói nh bng bờ tụng c trang b mt s phng tin thụng tin liờn lc UHF/VHF, trm rada, sỳng phũng khụng cựng vi mt bn tu T cui nm 2013, cỏc hỡnh nh v tinh ó cho thy s hin din ca tu Tian Jing Hao ti khu vc ỏ Gc Ma m u cho cỏc hot ng bin ỏ Gc Ma ny thnh o nhõn to ỏ Gc Ma cú din tớch xõy dng nm 2012, khong 4.128m2, Trung Quc ó xõy dng lờn 10.9ha(109.000m2), bao gm cụng trỡnh khỏc vi mt khu vc cng o ny, s sm tr thnh khu cn c quõn s tng hp, cú th ún cỏc tu ti trng lờn ti trờn 5.000 tn, cú ng bng di 1,6 km ct v h cỏnh cỏc loi mỏy bay chin u cú tm hot ng hng ngn km ỏ C õu Vi n: ỏ Chõu Viờn nm phớa Tõy qun o Trng Sa ca Vit Nam, b Trung Quc chim úng t nm 1988 Trc nm 2013, cỏc cụng trỡnh nhõn to c Trung Quc xõy dng trờn ỏ Chõu Viờn ch bao gm cn c v mt h thng khớ ti c gia c cú khn nng chu c sc giú lờn n 130km/gi Cn c ny cú th s dng lm ni neo u cho cỏc tu tun tra c nh ca Trung Quc Ngy 13.9.2014, truyn thụng nh nc ca Trung Quc cụng b hỡnh nh chp cỏc cụng trỡnh c xõy dng trờn ỏ Chõu Viờn, tng t nh nhng gỡ Trung Quc ó xõy duwgnj ti Gc Ma Din tớch phn ci to trờn ỏ Chõu Viờn c m rng ti 119.711m2, tớnh n ngy 14.3.2015 Nhng cụng trỡnh xut hin ti õy gm kờnh tip cn, chn súng, bói ỏp trc thng, cỏc tũa nh h tr, c s quõn s, ng ten liờn lc v tinh, rada Cỏc hỡnh nh v tinh cho thy, nhiu cụng trỡnh ang tip tc c xõy dng 188 ỏ Ga Ven: ỏ Ga Ven l mt rn san hụ hỡnh trỏi tim thuc qun o Trng Sa ca Vit Nam, b Trung Quc chim t nm 1988 v a quõn n trỳ trỏi phộp ti õy t nm 2003 Trung Quc ó xõy dng ti phớa Tõy ỏ Ga Ven mt bói ln bng bờ tụng, mt bn tu cựng vi nhiu sỳng, rada v cỏc thit b thụng tin liờn lc khỏc T khong thi gian gia thỏng v thỏng nm 2014, Trung Quc ó o mt kờnh ti trung tõm ca ỏ Ga Ven ly t bi thnh mt hũn o hỡnh ch nht vi kớch thc xp x 300mx250m Phn m rng cú din tớch 114.000m2, tớnh n ngy 19.3.2015 Trờn ỏ ny, Trung Quc xõy dng kờnh tip cn, b sỳng phũng khụng, thit b liờn lc, thỏp phũng th, c s quõn s, bói ỏp trc thng v chn súng ỏ T N a: ỏ T Ngha b Trung Quc chim úng trỏi phộp t nm 1988 Trc nm 2014, trờn ỏ T Ngha ch cú mt cụng trỡnh kiờn c din tớch 380m2 Hot ng xõy o ny bt u c phỏt hin vo khong gia thỏng nm 2014 ỏ T Nghiaxcos din tớch xõy dng nm 2012 l 4.128m2, ó c m rng l 62.710m2, tớnh n ngy 18.2.2015 Cỏc cụng trỡnh c xõy dng kiờn c, gm : cỏc cụng s ven bin, thỏp phũng th, cu cng, c s quõn s a cp, trm rada, bói ỏp trc thng, hi ng Hin cỏc hot ng xõy dng ca Trung Quc trờn ỏ T Ngha ang din ỏ Subi: ỏ Subi l mt rn san hụ vũng thuc qun o Trng Sa, di 6,5 km, rng 3,7 km; Trung Quc ó cho xõy mt bói ỏp trc thng, mt n gỏc nh lm bng bờ tụng quõn i luõn phiờn úng quõn, mt ni nh t trờn ca bin vo hng dn tu hi quõn tin vo vng bin bờn n thỏng 5.2012, Trung Quc ó cho xõy thờm mt rada hỡnh vũm t trờn nh ca tũa nh tng xõy kiờn c ti õy Phn t ci to trờn o c m rng ỏng k t thỏng 7.2014 Ti ngy 17.4.2015, hot ng bi p ỏ Subi ó m rng lờn ti 2,27 km2; truyn 189 thụng Trung Quc khng nh kớch thc kớch thc ca ỏ Subi ó tng thờm 1,8 km2, gp ln o Ba Bỡnh, l o t nhiờn ln nht ca Trng Sa Trung Quc hin ó xõy dng trờn ỏ Subi cỏc cụng trỡnh gm cú: kờnh tip cn, cu cng, cỏc thit b thụng tin liờn lac, , rada, chn súng gia c, bói ỏp trc thng, c s quõn s v cú kh nng Trung Quc s xõy mt ng bng di khong 3.300m, cú th tip nhn c hu ht cỏc loi mỏy bay chin u ca lc lng Khụng quõn v Hi quõn Trung Quc ỏ V n K n: ỏ Vnh Khn nm phớa ụng qun o Trng Sa, b Trung Quc chim nm 1995 Cho ti cui nm 2014, cỏc cụng trỡnh nhõn to nht ti bói ỏ ny ch gm mt trm gỏc, mt n quõn s vi cỏc tu chin v tu tun tra bin ca Trung Quc Ngy 5.02.2015, Trung Quc bt u cho tu no vột Ch sau vi thỏng, Trung Quc ó bin o Vnh Khn t mt o chỡm tr thnh mt o nhõn to cú din tớch 2,42km2, tớnh n ngy 13.4.2015 Hin ny, Trung Quc ang y nhanh tc m rng o nhõn to trờn ỏ Vnh Khn, vi s hin din ca tu chin b, cú kh nng cha 500 - 800 quõn tun tra quanh ú ỏ Vnh Khn ang c Trung Quc bin i thnh mt cn c hi quõn c ng nhm gõy sc ộp v buc chớnh quyn Philippines phi rỳt quõn i ca mỡnh bói C Mõy Ngun: [182, tr.1 - tr.9] 190 PH LC 4: THC LC QUN S CA MT S NC TI NA NM 2015 Indonesia Thỏi Lan Vit Nam Singapore Malaysia 12 20 21 26 35 6,9 5,39 3,365 9,7 4,7 476.000 306.000 412.000 71.000 110.000 400.000 245.000 950.000 296.500 468 722 1.470 212 74 1.089 2.614 3.150 2.192 1.318 Phỏo t hnh 37 26 524 48 Phỏo xe kộo 80 695 2.200 262 184 86 13 1.100 18 54 Mỏy bay tiờm kớch 30 76 Mỏy bay cng kớch 52 95 217 119 Mỏy bay ti 187 272 147 63 95 Mỏy bay hun luyn 104 146 26 45 59 Trc thng 148 244 140 71 79 Khinh hm 12 Xờp loi ti NA Xp loi trờn th gii Ngõn sỏch quc phũng (t USD) Tng s quõn thng trc Tng s quõn d b Xe tng chin u ch lc v xe tng hng nh Xe bc thộp v x chin u b binh H thng phỏo phn lc phúng lot 5.000.00 42 55 191 Tu h tng c nh 16 6 Tu ngm Tu tun tra b bin 21 27 23 12 35 Tu quột mỡn 12 4 Ngun: [224] NGN SCH QUC PHềNG V THC LC CA MT S NC NA Nm Singapore Indonesia Thỏi Lan Malaysia Vit Nam Brunei Campuchia Myanmar Philippines 2011 9,5 13,6 5,5 2,6 0,514 0,185 2,21 104,5 t pero 2015 9,7 7,57 5,39 4,74 3,365 2,24 2,18 (n v tớnh t USD) Ngun: [224]; [176, tr.8-9] 192 PH LC TèNH TRNG N CễNG CA MT S NC ASEAN Mc tng n/nm PHILIPPINES /USD/ngi THI LAN Bỡnh quõn n CAMPUCHIA T l n/GDP INDONESIA (t USD) VIT NAM Tng n cụng 94,854 308,680 200,642 269,276 164,459 45,6% 26% 30% 57% 45,8% 1.039 1.220 4.049 3.854 1.519 9,3% 9,6% 7,9% 12,1% 8,4% Ngun: [236] 193 PH LC BNG TNG HP PHN TCH SWOT V IM MNH, YU, C HI V THCH THC CA CNG NG KINH T ASEAN HU 2015 - Th trng rng ln vi gn 650 triu dõn - Ti nguyờn thiờn nhiờn phong phỳ, a dng - C s, mng li sn xut thng nht im mnh - Cú v trớ a chin lc quan trng, l ni cú tuyn ng hng hi trng yu ca th gii i qua; cú cng bin buụn bỏn sm ut - Cú nn kinh t phỏt trin nng ng - Cú ngun lao ng di vi mc lng thp, ỏp ng tt vi cụng ngh cao - Chớnh sỏch t húa khụng ngng - Cũn nhiu nc nghốo, ngun tớch ly hn hp, tim lc kinh t k tht, khoa hc- cụng ngh cha ỏp ng nhu cu phỏt trin - Cú khong cỏch xa v thu nhp gia cỏc nc; im yu - Nguy c ri vo by thu nhp trung bỡnh - Quỏ trỡnh ci cỏch cũn chm - Gi húa dõn s - Qun tr kộm - Nng lc th ch yu kộm - Bt n chớnh tr Thỏi Lan va Myanmar 194 - Tng cng hi nhp kinh t khu vc; - Tng trng ca ngnh cụng nghip dch v; C i - Hp tỏc cỏc hot ng chm súc sc khe; - u t vo c s h tng; - Tng lp cú thu nhp trung bỡnh tng; - Tng mi quan tõm ca khu vc t nhõn - Cng thng Bin ụng; - Suy gim tng trng M, EU v TQ Thỏch thc - Tớnh d b tn thng ca th trng ti chớnh; - Cnh tranh t TQ lnh vc ch to v u t; - Mt s cnh tranh t n lnh vc dch v; - Bin i khớ hu v ri ro mụi trng; - Kh nng xut hin cỏc cn bnh truyn nhim Ngun: [70, tr.12] 195 PH LC SO SNH CC KH NNG QUN S CA HAI CNG QUC M - TRUNG STT Nhõn k u Trung Quc M 1,3 t ngi 320 triu ngi Khụng lc H t n mt t Mỏy bay quõn s 3.000 chic 14.000 chic Xe tng 9.150 chic 8.800 chic Xe chin u bc 5.000 chic 41.000 chic Tu chin u 673 chic 200 chic Tu sõn bay 01 chic 20 chic Tu ngm 67 chic 72 chic u n 250 chic 5.000 chic 131 t USD 637 t USD thộp Hi Quõn V khớ t nhõn Ngõn sỏch quc phũng Ngun: Thỏi An (theo valuewalk), Cuc u sc mnh quõn s M Trung, 7/6.2015, http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/241658/cuoc-dau-sucmanh-quan-su-my-trung.html 196 PH LC BIN NG CHI PH QUN S CA M V TRUNG QUC T NM 2001 N 2017 NM M TRUNG NM M QUC TRUNG QUC 2001 398,6 14,5 2011 702,2 91,5 2002 442,6 17 2012 699,1 116,107 2003 505,3 2013 672,8 119 2014 563,7 131,57 33 2015 529,7 215 35 2016 2004 2005 572,4 2006 2007 600,1 45,5 (d kin) 2008 651,3 60 2017 2009 686,5 70,24 (d kin) 2010 705,3 86 526,5 527,0 Ngun: Ngõn sỏch quc phũng M, s thỏng nm 2012, (n v tớnh t USD) http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/ngan-sach-quoc-phong-trung-quoc-setang-7-6-3364830.html http://www.bbc.com/vietnamese/mobile/world/2013/03/130307_china_militar y_budget.shtml Tỏc gi lun ỏn t tng hp t cỏc s liu M v Trung Quc cụng b
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015, (LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015, (LUẬN ÁN TIẾN SỸ LỊCH SỬ) Ảnh hưởng cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung tại Đông Nam Á đến độc lập dân tộc các nước trong khu vực từ năm 2001 đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay