Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

212 162 0
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trần Huy Hoàng Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 iii MỤC LỤC Tiêu đề Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ Danh mục phụ lục Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu luận án Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu luận án 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài 6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Dịch vụ ngân hàng quốc tế NHTM 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng quốc tế 1.1.2 Vai trò dịch vụ ngân hàng quốc tế 11 1.1.3 Các dịch vụ ngân hàng quốc tế NHTM 12 1.1.3.1 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 12 1.1.3.2 Dịch vụ toán quốc tế 13 1.1.3.3 Cho vay ngoại tệ 13 1.1.3.4 Dịch vụ toán thẻ quốc tế 14 1.1.3.5 Dịch vụ ngân hàng đại lý 14 iv 1.2 Hiệu hoạt động NHTM 15 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động NHTM 15 1.2.2 Các phương pháp đánh giá hiệu hoạt động NHTM 15 1.2.2.1 Phương pháp sử dụng số tài 15 1.2.2.2 Phương pháp phân tích hiệu biên 17 1.3 Mối liên hệ dịch vụ ngân hàng quốc tế hiệu hoạt động NH 21 1.4 Tình hình nghiên cứu nước nước hiệu hoạt động dịch vụ ngân hàng quốc tế, khoảng trống nghiên cứu Việt Nam 25 1.4.1 Các nghiên cứu công bố nước 25 1.4.2 Các nghiên cứu định lượng công bố nước khác 33 1.4.3 Một số vấn đề tồn nghiên cứu 36 Kết luận chương 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Hoạt động kinh doanh NHTMVN 39 2.1.1 Mạng lưới hoạt động NHTMVN 39 2.1.2 Năng lực tài 40 2.1.3 Năng lực công nghệ 44 2.1.4 Nguồn nhân lực 44 2.1.5 Một số hoạt động kinh doanh NHTMVN 45 2.1.5.1 Dịch vụ huy động vốn 45 2.1.5.2 Dịch vụ cấp tín dụng 47 2.1.5.3 Dịch vụ toán 48 2.2 Hiệu hoạt động NHTMVN 49 2.2.1 Quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu thu nhập NHTMVN 49 2.2.2 Khả sinh lời NHTMVN 52 2.3 Thực trạng dịch vụ ngân hàng quốc tế NHTMVN 53 2.3.1 Cơ sở pháp lý dịch vụ ngân hàng quốc tế Việt Nam 53 2.3.2 Một số dịch vụ ngân hàng quốc tế chủ yếu NHTMVN 56 v 2.3.2.1 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 56 2.3.2.2 Dịch vụ toán quốc tế 58 2.3.2.3 Dịch vụ bao toán 61 2.3.2.4 Dịch vụ ngân hàng đại lý 63 Kết luận chương 65 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nghiên cứu định tính 66 3.1.1 Mục đích phương pháp nghiên cứu 66 3.1.2 Kết nghiên cứu định tính 67 3.2 Nghiên cứu định lượng 71 3.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 71 3.2.2 Mô tả biến nghiên cứu 74 3.2.2.1 Đối với nghiên cứu hiệu hoạt động NHTMVN 74 3.2.2.2 Đối với nghiên cứu tác động dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu hoạt động NHTMVN giả thuyết nghiên cứu 75 3.2.3 Mô hình nghiên cứu 82 3.2.4 Phương pháp nghiên cứu kiểm định 84 Kết luận chương 86 CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 4.1 Nghiên cứu hiệu hoạt động NHTMVN 87 4.1.1 Thống kê mô tả biến số liệu mẫu nghiên cứu 87 4.1.2 Kết ước lượng hiệu hoạt động NHTMVN phương pháp bao liệu DEA 90 4.1.2.1 Kết ước lượng hiệu kỹ thuật theo mô hình DEACRS 90 4.1.2.2 Kết ước lượng hiệu kỹ thuật theo mô hình DEAVRS 92 4.1.2.3 Kết ước lượng hiệu quy mô NHTMVN 94 4.1.2.4 Kết ước lượng số Malmquist 98 vi 4.2 Nghiên cứu thực nghiệm tác động dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu hoạt động NHTMVN 102 4.2.1 Thống kê mô tả biến 102 4.2.2 Kết hệ số tương quan biến 107 4.2.3 Kết kiểm tra đa cộng tuyến 112 4.2.4 Kết nghiên cứu biến phụ thuộc hiệu kỹ thuật 113 4.2.4.1 Lựa chọn kiểm định mô hình hồi quy biến phụ thuộc hiệu kỹ thuật 113 4.2.4.2 Thảo luận kết nghiên cứu kiểm định giả thuyết biến phụ thuộc hiệu kỹ thuật 115 4.2.5 Kết nghiên cứu biến phụ thuộc hiệu kỹ thuật 119 4.2.5.1 Lựa chọn kiểm định mô hình hồi quy biến phụ thuộc hiệu kỹ thuật 119 4.2.5.2 Thảo luận kết nghiên cứu kiểm định giả thuyết biến phụ thuộc hiệu kỹ thuật 121 4.2.6 Kết nghiên cứu biến phụ thuộc hiệu quy mô 124 4.2.6.1 Lựa chọn kiểm định mô hình hồi quy biến phụ thuộc hiệu quy mô 124 4.2.6.2 Thảo luận kết nghiên cứu kiểm định giả thuyết biến phụ thuộc hiệu quy mô 126 Kết luận chương 128 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 5.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTMVN điều kiện hội nhập 130 5.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTMVN 131 5.2.1 Mở rộng dịch vụ huy động vốn ngoại tệ ngân hàng 131 vii 5.2.2 Hạn chế tín dụng ngoại tệ 133 5.2.3 Nâng cao chất lượng đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng quốc tế 134 5.2.4 Hoàn thiện, đổi công nghệ ngân hàng chất lượng nguồn nhân lực 135 5.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Chính phủ 137 5.3.1 Phát triển thị trường ngoại tệ phái sinh 137 5.3.2 Về điều hành tỷ giá 137 5.4 Một số hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 138 Kết luận chương 139 KẾT LUẬN 140 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt ACB Viết đầy đủ Viết đầy đủ Tiếng Việt Tiếng Anh Ngân hàng thương mại cổ Asia commercial phần Á châu Anbinhbank Agribank stock bank Ngân hàng thương mại cổ An phần An Bình joint Binh commercial joint stock bank Ngân hàng nông nghiệp Vietnam bank for phát triển nông thôn Agriculture and Rural Việt Nam Development Automatic teller machine ATM Máy giao dịch tự động BacAbank Ngân hàng thương mại cổ Bac A commercial joint phần Bắc Á BIDV stock bank Ngân hàng thương mại cổ Vietnam joint phần đầu tư phát triển commercial Việt Nam stock bank for development and investment Baovietbank Ngân hàng thương mại cổ Bao Viet phần Bảo Việt CRS/CONS joint stock commercial bank Hiệu không đổi theo Constant returns to scale quy mô CV Tỷ lệ cho vay tổng tài Lending to assets ratio sản 10 CVNT Tỷ lệ cho vay ngoại tệ Lending by foreign tổng tài sản có ngoại tệ to foreign currency currency assets ratio 11 DEA Phân tích bao liệu Data analysis envelopment ix 12 DEAP 2.1 Chương trình phân tích A bao liệu phiên 2.1 data envelopment analysis (computer) program version 2.1 13 DRS Hiệu giảm theo quy Decreasing returns to mô scale 14 DMU Đơn vị định Decision Making Unit 15 DVNH Dịch vụ ngân hàng Banking services 16 DVNHQT Dịch vụ ngân hàng quốc International tế 17 DongAbank 18 Eximbank services Ngân hàng thương mại cổ Dong phần Đông Á banking A commercial joint stock bank Ngân hàng thương mại cổ Vietnam import export phần xuất nhập Việt commercial joint stock Nam 19 Effch Thay đổi hiệu kỹ Technical thuật 20 FGLS GPbank HDbank generalized least squares Ngân hàng thương mại cổ Global petro commercial phần dầu khí toàn cầu 22 efficiency change Bình phương bé tổng Feasible quát khả thi 21 bank joint stock bank Ngân hàng thương mại cổ Ho Chi Minh city phần phát triển thành phố development joint stock Hồ Chí Minh commercial bank 23 HQHĐ Hiệu hoạt động Operational performance 24 HQKT Hiệu kỹ thuật Technical performance 25 HQKKT Hiệu kỹ thuật Pure technical performance 26 HQQM Hiệu quy mô Scale performance x 27 IRS Hiệu tăng theo quy mô Increasing returns to scale 28 ICC Phòng thương mại quốc tế International chamber of commerce 29 KH Khách hàng Customers 30 Kienlongbank Ngân hàng thương mại cổ Kien Long commercial phần Kiên Long joint stock bank 31 L/C Thư tín dụng Letter of credit 32 LP Lạm phát Inflation 33 Lienvietpostbank Ngân hàng thương mại cổ Lien phần bưu điện Liên Việt 34 Militarybank Maritimebank MDbank joint stock commercial bank stock bank Ngân hàng thương mại cổ Maritime phần hàng hải Việt Nam 36 post Ngân hàng thương mại cổ Military commercial joint phần quân đội 35 Viet joint stock bank Ngân hàng thương mại cổ Mekong phần phát triển Mê Kông commercial development joint stock commercial bank 37 MHB Ngân hàng phát triển nhà MeKong housing bank đồng sông Cửu Long 38 NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Net interest margin 39 NNM Tỷ lệ thu nhập lãi Net noninterest margin cận biên 40 NamAbank Ngân hàng thương mại cổ Nam A commercial joint phần Nam Á 41 NCB stock bank Ngân hàng thương mại cổ National phần quốc dân citizen commercial joint stock bank 178 MÔ HÌNH FGLS VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKT Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares homoskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = hqkt Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.1214874 1280488 1258016 0056908 -.0732797 -.0252933 -.2971461 -.148855 9456188 1 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(8) Prob > chi2 Std Err .0564355 1045611 3243871 0171035 1439377 0468556 1.699891 122328 3313764 (0.4041) z -2.15 1.22 0.39 0.33 -0.51 -0.54 -0.17 -1.22 2.85 P>|z| 0.031 0.221 0.698 0.739 0.611 0.589 0.861 0.224 0.004 = = = = = = = 76 11 6.909091 12.88 0.1161 [95% Conf Interval] -.232099 -.0768872 -.5099855 -.0278316 -.3553924 -.1171285 -3.628871 -.3886134 296133 -.0108758 3329847 7615887 0392131 2088331 0665419 3.034578 0909034 1.595105 PHỤ LỤC 14 MÔ HÌNH HỒI QUY VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG NHÓM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKTT MÔ HÌNH POOLED VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKTT Source SS df MS Model Residual 051763307 149826638 67 006470413 002236218 Total 201589945 75 002687866 hqktt Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.0726497 1540297 -.1156767 015462 1102052 0090185 -.7535215 1640911 6450415 Std Err .0366429 0663065 2154617 0112382 0957668 0312258 1.44324 1017344 2168671 t -1.98 2.32 -0.54 1.38 1.15 0.29 -0.52 1.61 2.97 Number of obs F( 8, 67) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.052 0.023 0.593 0.173 0.254 0.774 0.603 0.111 0.004 = = = = = = 76 2.89 0.0079 0.2568 0.1680 04729 [95% Conf Interval] -.1457892 0216814 -.54574 -.0069696 -.080946 -.0533084 -3.634241 -.0389716 212173 0004898 286378 3143866 0378937 3013564 0713454 2.127199 3671539 1.07791 179 MÔ HÌNH FEM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKTT Fixed-effects (within) regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 76 11 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.9 within = 0.3208 between = 0.0001 overall = 0.1043 corr(u_i, Xb) F(8,57) Prob > F = -0.4874 hqktt Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.09563 3023456 -.0269137 -.003978 1355143 0448697 5601288 -.0244686 8733539 0625797 1081845 2482634 0139474 1493512 0422291 1.285866 1200989 2955731 sigma_u sigma_e rho 04148588 04021022 5156108 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(10, 57) = t -1.53 2.79 -0.11 -0.29 0.91 1.06 0.44 -0.20 2.95 P>|t| = = 0.132 0.007 0.914 0.777 0.368 0.292 0.665 0.839 0.005 3.37 0.0032 [95% Conf Interval] -.2209438 0857097 -.5240526 -.0319072 -.1635564 -.0396925 -2.014774 -.2649624 2814789 3.57 0296837 5189814 4702252 0239513 434585 129432 3.135031 2160252 1.465229 Prob > F = 0.0010 MÔ HÌNH REM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKTT Random-effects GLS regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 76 11 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.9 within = 0.2985 between = 0.1782 overall = 0.2224 Random effects u_i ~ Gaussian corr(u_i, X) = (assumed) Std Err Wald chi2(8) Prob > chi2 hqktt Coef z cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.0978926 2441341 -.0874461 0062579 1996138 0346993 -.0699193 096351 6976899 0458293 0787878 218971 011392 1078 0356912 1.270445 0968797 2248918 sigma_u sigma_e rho 02638591 04021022 30099115 (fraction of variance due to u_i) -2.14 3.10 -0.40 0.55 1.85 0.97 -0.06 0.99 3.10 P>|z| 0.033 0.002 0.690 0.583 0.064 0.331 0.956 0.320 0.002 = = 23.94 0.0023 [95% Conf Interval] -.1877165 0897128 -.5166214 -.0160701 -.0116703 -.0352542 -2.559946 -.0935298 2569102 -.0080688 3985553 3417291 0285858 4108979 1046528 2.420107 2862318 1.13847 180 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN Coefficients (b) (B) fe cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp -.09563 3023456 -.0269137 -.003978 1355143 0448697 5601288 -.0244686 -.0978926 2441341 -.0874461 0062579 1996138 0346993 -.0699193 096351 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0022626 0582115 0605324 -.0102358 -.0640995 0101705 6300481 -.1208196 0426133 0741376 116989 0080469 103368 0225706 1985466 0709793 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 14.56 Prob>chi2 = 0.0683 (V_b-V_B is not positive definite) KIỂM ĐỊNH BREUSCH-PAGAN LAGRANGIAN Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects hqktt[bank,t] = Xb + u[bank] + e[bank,t] Estimated results: Var hqktt e u Test: 0026879 0016169 0006962 sd = sqrt(Var) 0518446 0402102 0263859 Var(u) = chi2(1) = Prob > chi2 = 5.67 0.0173 KIỂM ĐỊNH WOOLDRIDGE Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 10) = 4.695 Prob > F = 0.0555 181 MÔ HÌNH FGLS VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKTT Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = hqktt Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.0367651 0847568 -.0913024 0199237 0685118 0008527 -.6161471 0901457 5903455 11 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(8) Prob > chi2 Std Err .0285121 0371928 1805952 0082772 0787681 0292233 7932508 0589896 1625765 z -1.29 2.28 -0.51 2.41 0.87 0.03 -0.78 1.53 3.63 P>|z| 0.197 0.023 0.613 0.016 0.384 0.977 0.437 0.126 0.000 = = = = = = = 76 11 6.909091 30.29 0.0002 [95% Conf Interval] -.0926478 0118601 -.4452625 0037007 -.0858708 -.0564239 -2.17089 -.0254719 2717014 0191176 1576534 2626578 0361468 2228944 0581293 9385959 2057632 9089896 PHỤ LỤC 15 MÔ HÌNH HỒI QUY VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG NHÓM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQQM MÔ HÌNH POOLED VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQQM Source SS df MS Model Residual 10633609 188955311 67 013292011 002820229 Total 2952914 75 003937219 hqqm Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.0276023 -.0731784 3245717 -.0006776 -.3491417 -.060267 -.0767315 -.3872294 1.281242 Std Err .0411504 0744631 2419664 0126207 1075474 035067 1.620779 1142492 2435447 t -0.67 -0.98 1.34 -0.05 -3.25 -1.72 -0.05 -3.39 5.26 Number of obs F( 8, 67) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.505 0.329 0.184 0.957 0.002 0.090 0.962 0.001 0.000 = = = = = = 76 4.71 0.0001 0.3601 0.2837 05311 [95% Conf Interval] -.109739 -.2218074 -.1583952 -.0258686 -.5638072 -.130261 -3.311819 -.6152717 7951248 0545343 0754505 8075387 0245134 -.1344763 009727 3.158356 -.1591871 1.767359 182 MÔ HÌNH FEM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQQM Fixed-effects (within) regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 76 11 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.9 within = 0.2528 between = 0.5275 overall = 0.0228 corr(u_i, Xb) F(8,57) Prob > F = -0.6895 hqqm Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons 0387694 -.0877707 5209135 0430017 -.1267759 -.0645584 -1.856164 -.030438 3529386 0703196 1215648 2789686 0156724 167823 0474519 1.444902 1349527 3321296 sigma_u sigma_e rho 07036428 04518342 70804565 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(10, 57) = t 0.55 -0.72 1.87 2.74 -0.76 -1.36 -1.28 -0.23 1.06 P>|t| = = 0.584 0.473 0.067 0.008 0.453 0.179 0.204 0.822 0.292 2.41 0.0258 [95% Conf Interval] -.1020432 -.3312 -.0377114 0116181 -.4628355 -.1595793 -4.74953 -.300676 -.3121394 3.56 179582 1556586 1.079538 0743852 2092838 0304624 1.037202 2398001 1.018017 Prob > F = 0.0010 MÔ HÌNH REM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQQM Random-effects GLS regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 76 11 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.9 within = 0.0744 between = 0.7384 overall = 0.3596 Random effects u_i ~ Gaussian corr(u_i, X) = (assumed) Std Err Wald chi2(8) Prob > chi2 hqqm Coef z cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.0229074 -.082754 3495524 0010299 -.3542843 -.0606122 -.1336482 -.3777144 1.251849 0424005 0760564 2433472 0126876 1092018 0357906 1.602445 1135805 2447428 sigma_u sigma_e rho 00651012 04518342 02033747 (fraction of variance due to u_i) -0.54 -1.09 1.44 0.08 -3.24 -1.69 -0.08 -3.33 5.11 P>|z| 0.589 0.277 0.151 0.935 0.001 0.090 0.934 0.001 0.000 = = 34.38 0.0000 [95% Conf Interval] -.1060109 -.2318218 -.1273994 -.0238372 -.5683159 -.1307605 -3.274382 -.6003281 7721616 0601961 0663138 8265043 0258971 -.1402527 0095361 3.007085 -.1551008 1.731536 183 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN Coefficients (b) (B) fe cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp 0387694 -.0877707 5209135 0430017 -.1267759 -.0645584 -1.856164 -.030438 -.0229074 -.082754 3495524 0010299 -.3542843 -.0606122 -.1336482 -.3777144 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0616768 -.0050167 1713611 0419717 2275084 -.0039462 -1.722516 3472765 0560985 0948337 1364023 0092006 1274343 0311564 0728814 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 9.70 Prob>chi2 = 0.2865 (V_b-V_B is not positive definite) KIỂM ĐỊNH BREUSCH-PAGAN LAGRANGIAN Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects hqqm[bank,t] = Xb + u[bank] + e[bank,t] Estimated results: Var hqqm e u Test: 0039372 0020415 0000424 sd = sqrt(Var) 0627473 0451834 0065101 Var(u) = chi2(1) = Prob > chi2 = 0.94 0.3333 KIỂM ĐỊNH WOOLDRIDGE Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 10) = 4.084 Prob > F = 0.0709 184 PHỤ LỤC 16 MÔ HÌNH HỒI QUY VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG NHÓM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKT MÔ HÌNH POOLED VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKT Source SS df MS Model Residual 215941225 985085803 157 026992653 006274432 Total 1.20102703 165 007278952 hqkt Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons 0075779 1018308 401728 0409463 -.0780945 0077257 -1.448569 -.0753591 2611162 Std Err .0287573 0789949 09948 011467 058642 0188011 1.645688 1225861 219746 Number of obs F( 8, 157) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| 0.26 1.29 4.04 3.57 -1.33 0.41 -0.88 -0.61 1.19 0.793 0.199 0.000 0.000 0.185 0.682 0.380 0.540 0.237 = = = = = = 166 4.30 0.0001 0.1798 0.1380 07921 [95% Conf Interval] -.0492233 -.0541992 2052363 0182969 -.1939235 -.0294101 -4.699113 -.3174898 -.1729237 064379 2578608 5982197 0635957 0377344 0448615 1.801975 1667716 6951562 MÔ HÌNH FEM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKT Fixed-effects (within) regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 166 27 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.1 within = 0.1784 between = 0.0762 overall = 0.0963 corr(u_i, Xb) F(8,131) Prob > F = -0.3136 hqkt Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.0032652 1132769 2179748 0611276 -.0287132 -.0056092 -2.618872 0718645 -.0083122 0332665 1200583 1112491 0148774 0702489 0178845 1.468328 1178646 2642345 sigma_u sigma_e rho 06182206 06437032 47981474 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(26, 131) = t P>|t| = = -0.10 0.94 1.96 4.11 -0.41 -0.31 -1.78 0.61 -0.03 4.11 0.922 0.347 0.052 0.000 0.683 0.754 0.077 0.543 0.975 3.55 0.0009 [95% Conf Interval] -.0690743 -.1242272 -.0021024 0316964 -.1676822 -.0409891 -5.523576 -.1612998 -.531031 0625439 3507809 438052 0905587 1102558 0297707 2858311 3050288 5144067 Prob > F = 0.0000 185 MÔ HÌNH REM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKT Random-effects GLS regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 166 27 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.1 within = 0.1674 between = 0.1369 overall = 0.1414 Random effects u_i ~ Gaussian corr(u_i, X) = (assumed) Std Err Wald chi2(8) Prob > chi2 hqkt Coef z cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.0008519 0654087 2630833 0494749 -.0677006 -.0056723 -2.021809 -.0012097 1845554 0296573 0950758 1021426 0126666 0613351 0169017 1.403096 109867 2282526 sigma_u sigma_e rho 05386469 06437032 41184216 (fraction of variance due to u_i) -0.03 0.69 2.58 3.91 -1.10 -0.34 -1.44 -0.01 0.81 P>|z| 0.977 0.491 0.010 0.000 0.270 0.737 0.150 0.991 0.419 = = 29.75 0.0002 [95% Conf Interval] -.0589791 -.1209363 0628876 0246487 -.1879152 -.038799 -4.771826 -.216545 -.2628114 0572753 2517538 4632791 074301 052514 0274544 7282084 2141256 6319222 KIỂM TRA ĐA CỘNG TUYẾN Variable VIF 1/VIF qmts vcsh vhdcv cv lp ttkt tsnnt cvnt 2.98 2.36 2.20 2.13 1.51 1.29 1.18 1.07 0.335159 0.422991 0.455169 0.470041 0.662633 0.777204 0.848270 0.938586 Mean VIF 1.84 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN Coefficients (b) (B) fe cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp -.0032652 1132769 2179748 0611276 -.0287132 -.0056092 -2.618872 0718645 -.0008519 0654087 2630833 0494749 -.0677006 -.0056723 -2.021809 -.0012097 (b-B) Difference -.0024133 0478681 -.0451086 0116527 0389874 0000631 -.5970634 0730742 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .01507 0733117 0440823 0078035 0342477 0058472 4327928 0426768 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 5.85 Prob>chi2 = 0.6646 186 KIỂM ĐỊNH BREUSCH-PAGAN LAGRANGIAN Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects hqkt[bank,t] = Xb + u[bank] + e[bank,t] Estimated results: Var hqkt e u Test: sd = sqrt(Var) 007279 0041435 0029014 0853168 0643703 0538647 Var(u) = chi2(1) = Prob > chi2 = 32.11 0.0000 KIỂM ĐỊNH WOOLDRIDGE Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 25) = 9.990 Prob > F = 0.0041 MÔ HÌNH FGLS VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKT Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = hqkt Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons 0102921 1230141 3038906 0414814 -.1511831 -.0200198 -2.440381 -.0207302 3921823 27 Std Err .0236386 0711734 0789031 0088869 0475824 0133082 1.068111 083462 1698437 (0.3824) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(8) Prob > chi2 z 0.44 1.73 3.85 4.67 -3.18 -1.50 -2.28 -0.25 2.31 P>|z| 0.663 0.084 0.000 0.000 0.001 0.132 0.022 0.804 0.021 = = = = = = = 166 27 6.148148 54.23 0.0000 [95% Conf Interval] -.0360388 -.0164832 1492435 0240634 -.2444428 -.0461033 -4.533841 -.1843128 0592948 0566229 2625114 4585378 0588994 -.0579233 0060638 -.3469215 1428524 7250698 187 PHỤ LỤC 17 MÔ HÌNH HỒI QUY VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG NHÓM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKTT MÔ HÌNH POOLED VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKTT Source SS df MS Model Residual 120896092 718153365 157 015112012 004574225 Total 839049457 165 005085148 hqktt Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.00178 0761245 26818 0170754 -.0840328 0117523 -1.550119 -.120405 7290852 Std Err .0245539 0674483 084939 0097908 0500703 016053 1.405138 1046677 1876258 Number of obs F( 8, 157) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| -0.07 1.13 3.16 1.74 -1.68 0.73 -1.10 -1.15 3.89 0.942 0.261 0.002 0.083 0.095 0.465 0.272 0.252 0.000 = = = = = = 166 3.30 0.0016 0.1441 0.1005 06763 [95% Conf Interval] -.0502786 -.0570987 1004094 -.0022634 -.1829311 -.0199554 -4.325532 -.3271435 3584888 0467185 2093476 4359506 0364141 0148654 0434599 1.225294 0863335 1.099682 MÔ HÌNH FEM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKTT Fixed-effects (within) regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 166 27 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.1 within = 0.1510 between = 0.0074 overall = 0.0426 corr(u_i, Xb) F(8,131) Prob > F = -0.3855 hqktt Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.0004984 0912243 1419431 0423004 -.0240399 0061754 -2.939926 0427291 3553797 0287838 1038802 096258 0128727 0607827 0154746 1.270468 1019821 2286283 sigma_u sigma_e rho 05399571 05569628 48450057 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(26, 131) = t P>|t| = = -0.02 0.88 1.47 3.29 -0.40 0.40 -2.31 0.42 1.55 3.87 0.986 0.381 0.143 0.001 0.693 0.690 0.022 0.676 0.123 2.91 0.0051 [95% Conf Interval] -.0574396 -.1142756 -.0484782 0168352 -.1442825 -.024437 -5.453214 -.1590159 -.0969017 0564428 2967241 3323645 0677656 0962027 0367877 -.4266375 244474 807661 Prob > F = 0.0000 188 MÔ HÌNH REM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKTT Random-effects GLS regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 166 27 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.1 within = 0.1327 between = 0.0715 overall = 0.1020 Random effects u_i ~ Gaussian corr(u_i, X) = (assumed) Std Err Wald chi2(8) Prob > chi2 hqktt Coef z cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.0027622 0348507 1783482 0282488 -.0661893 0038971 -2.200606 -.0413342 5904594 0255385 0811598 0881107 0108694 0527421 0146417 1.217085 0950796 1962403 sigma_u sigma_e rho 04338156 05569628 3775976 (fraction of variance due to u_i) -0.11 0.43 2.02 2.60 -1.25 0.27 -1.81 -0.43 3.01 P>|z| 0.914 0.668 0.043 0.009 0.209 0.790 0.071 0.664 0.003 = = 21.52 0.0059 [95% Conf Interval] -.0528167 -.1242195 0056544 0069452 -.1695618 -.0248001 -4.58605 -.2276868 2058355 0472922 193921 3510421 0495524 0371833 0325943 1848375 1450184 9750833 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN Coefficients (b) (B) fe cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp -.0004984 0912243 1419431 0423004 -.0240399 0061754 -2.939926 0427291 -.0027622 0348507 1783482 0282488 -.0661893 0038971 -2.200606 -.0413342 (b-B) Difference 0022638 0563735 -.0364051 0140516 0421494 0022783 -.7393196 0840633 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0132775 0648397 038757 0068965 0302127 0050083 3644053 0368811 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 8.10 Prob>chi2 = 0.4242 189 KIỂM ĐỊNH BREUSCH-PAGAN LAGRANGIAN Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects hqktt[bank,t] = Xb + u[bank] + e[bank,t] Estimated results: Var hqktt e u Test: sd = sqrt(Var) 0050851 0031021 001882 0713102 0556963 0433816 Var(u) = chi2(1) = Prob > chi2 = 28.30 0.0000 KIỂM ĐỊNH WOOLDRIDGE Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 25) = 10.179 Prob > F = 0.0038 MÔ HÌNH FGLS VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQKTT Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = hqktt Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.0016853 0776117 1759197 0138718 -.0963768 002055 -2.085647 -.0537214 8495037 27 Std Err .0201198 0607484 0658513 0085421 0394909 0095541 9351658 0720377 1570778 (0.4173) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(8) Prob > chi2 z -0.08 1.28 2.67 1.62 -2.44 0.22 -2.23 -0.75 5.41 P>|z| 0.933 0.201 0.008 0.104 0.015 0.830 0.026 0.456 0.000 = = = = = = = 166 27 6.148148 27.34 0.0006 [95% Conf Interval] -.0411195 -.0414531 0468534 -.0028703 -.1737776 -.0166707 -3.918538 -.1949128 5416368 0377489 1966764 304986 030614 -.018976 0207808 -.2527554 0874699 1.157371 190 PHỤ LỤC 18 MÔ HÌNH HỒI QUY VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG NHÓM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQQM MÔ HÌNH POOLED VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQQM Source SS df MS Model Residual 045709353 245648482 157 005713669 00156464 Total 291357835 165 001765805 hqqm Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons 010094 0355709 1509605 0253941 0059055 -.0018776 1377362 0304117 4965681 Std Err .0143605 0394475 049677 0057262 0292839 0093887 8218024 0612155 109734 Number of obs F( 8, 157) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| 0.70 0.90 3.04 4.43 0.20 -0.20 0.17 0.50 4.53 0.483 0.369 0.003 0.000 0.840 0.842 0.867 0.620 0.000 = = = = = = 166 3.65 0.0006 0.1569 0.1139 03956 [95% Conf Interval] -.0182706 -.0423453 052839 0140837 -.0519357 -.020422 -1.485479 -.0905004 2798228 0384587 1134872 2490821 0367045 0637467 0166668 1.760951 1513238 7133134 MÔ HÌNH FEM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQQM Fixed-effects (within) regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 166 27 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.1 within = 0.0871 between = 0.2399 overall = 0.1362 corr(u_i, Xb) F(8,131) Prob > F = 0.0178 hqqm Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons -.0059199 0300795 0914793 0225017 -.0011626 -.0107464 258377 0259915 5704304 0186753 0673989 0624535 008352 0394366 0100401 824297 0661674 1483372 sigma_u sigma_e rho 02368048 03613652 30041858 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(26, 131) = t P>|t| = = -0.32 0.45 1.46 2.69 -0.03 -1.07 0.31 0.39 3.85 2.20 0.752 0.656 0.145 0.008 0.977 0.286 0.754 0.695 0.000 1.56 0.1420 [95% Conf Interval] -.0428641 -.1032517 -.0320686 0059795 -.0791777 -.0306082 -1.372279 -.1049034 276984 0310244 1634106 2150273 0390239 0768525 0091153 1.889033 1568864 8638768 Prob > F = 0.0020 191 MÔ HÌNH REM VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQQM Random-effects GLS regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 166 27 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.1 within = 0.0827 between = 0.2927 overall = 0.1522 Random effects u_i ~ Gaussian corr(u_i, X) = (assumed) Std Err Wald chi2(8) Prob > chi2 hqqm Coef z cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons 0038658 037697 116519 0235767 -.0016857 -.0063504 18228 0263917 5425528 015371 0464264 0534304 006405 0315117 0091702 7702863 0592802 1173575 sigma_u sigma_e rho 01834618 03613652 2049295 (fraction of variance due to u_i) 0.25 0.81 2.18 3.68 -0.05 -0.69 0.24 0.45 4.62 P>|z| 0.801 0.417 0.029 0.000 0.957 0.489 0.813 0.656 0.000 = = 21.32 0.0064 [95% Conf Interval] -.0262608 -.0532971 0117975 011023 -.0634474 -.0243236 -1.327453 -.0897953 3125364 0339924 1286911 2212406 0361303 060076 0116228 1.692013 1425787 7725692 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN Coefficients (b) (B) fe cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp -.0059199 0300795 0914793 0225017 -.0011626 -.0107464 258377 0259915 0038658 037697 116519 0235767 -.0016857 -.0063504 18228 0263917 (b-B) Difference -.0097857 -.0076176 -.0250397 -.001075 0005231 -.004396 076097 -.0004002 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0106066 048859 0323364 0053601 0237121 004088 2934699 0293936 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 3.86 Prob>chi2 = 0.8692 192 KIỂM ĐỊNH BREUSCH-PAGAN LAGRANGIAN Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects hqqm[bank,t] = Xb + u[bank] + e[bank,t] Estimated results: Var hqqm e u Test: sd = sqrt(Var) 0017658 0013058 0003366 0420215 0361365 0183462 Var(u) = chi2(1) = Prob > chi2 = 8.03 0.0046 KIỂM ĐỊNH WOOLDRIDGE Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 25) = 1.806 Prob > F = 0.1910 MÔ HÌNH FGLS VỚI BIẾN PHỤ THUỘC HQQM Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = hqqm Coef cvnt tsnnt vcsh qmts cv vhdcv ttkt lp _cons 0050155 0124882 0803187 0137401 -.0326891 -.007626 1790037 -.0359849 7489874 27 Std Err .0094298 0261436 0356561 0036888 0180833 0053583 3573899 0327955 0763581 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(8) Prob > chi2 z 0.53 0.48 2.25 3.72 -1.81 -1.42 0.50 -1.10 9.81 P>|z| 0.595 0.633 0.024 0.000 0.071 0.155 0.616 0.273 0.000 = = = = = = = 166 27 6.148148 103.31 0.0000 [95% Conf Interval] -.0134665 -.0387524 010434 0065101 -.0681317 -.0181282 -.5214677 -.1002629 5993283 0234976 0637288 1502033 02097 0027535 0028761 879475 0282932 8986465
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay